Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 5.75 Kb.
Pdf просмотр
бет15/20
Дата23.04.2017
өлшемі5.75 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

I. қысқа мерзімді 
активтер 
 
I. Қысқа мерзімді 
міндеттемелер 
 
-  
 

 
-  
 
II. ҧзақ мерзімді міндеттемелер 
 

 

 
II. ҧзақ мерзімді активтер 
 
III. Меншікті капитал 
 

 

 
Баланс 
 
Баланс 
 
-Сҧрақ:  «Қызығушылықтарды  біріктіру  мақсатында  акциялар  сатып  алынуын 
(шығарылды,  содан  соң  ауыстырылды)бейнелейтін  операция  бойынша  қандай 
корреспонденция беріледі?» 

 
112 
Шоттардың корреспонденциясы 
Сома 
Дебет 
 
 
Кредит 
 
 
Кредит 
 
-Сҧрақ: «Шоғырландырылған баланстағы топтың құны неше?» 
Сҧрақ  бойынша  нәтижелерді  жоғарыда  келтірілген  «Бухгалтерлік  баланстың 
есептілік нысаны» деп аталынатын кестеде жинақтаңыз және оны тҥсіндіріңіз. 
3.  Практикалық  тапсырмаларды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулар 
(Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау) 
1-2  тапсырмаларға—берілген  материал  1  тақырып  бойынша  лекция  және  соған 
ҧсынылған әдебиеттер. 
4  тапсырма—компаниялардың  бастапқы  қҧнын  анқтаған  кезде  баланстау  әдісінің 
есептіліктің  нысанын  қолданыңыз,  қызығушылықтарды  біріктіру  операциясы  бойынша  
кҥрделі корреспонденция тәсілін белгілеңіз, біріктірудің нысанын қолданыңыз. 
1. Екінші  тәжірибелік сабақ тақырыбының атауы:  «Шоғырландырылған  және бӛлек 
қаржылық есептілік (ХҚЕС  27)» 
 
2.Бақылау  сұрақтары  және  талқылауға  арналған  тапсырмалар  (Практикалық 
(семинар) сабақ тапсырмасы) 
1.Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ҧсыну, қолдану аясы.  
2.Еншілес, бірлесіп бақыланатын және тәуелді ҧйымдарға инвестициялардың бӛлек 
қаржылық есептіліктері және оларды жинақтау.  
3.келесі  сҧрақ  ҥшін  шоғырландыру  ҥдестерін  және  баланстау  әдісін  қолданып, 
шоғырландырылған баланс қҧрастырыңыз 
-Сҧрақ: Бас және еншілес компанияларының бастапқы құны қандай деңгейге тең?» 
Бас  компаниясы  еншілес  фирмасының  100%    дауысты  акцияларын  79,2млн  теңгеге 
сатып алды. Компаниялардың баланстары келесідей: 
«А» компаниясының балансы: 

 
Негізгі қҧралдар – 204 

 
Инвестициялар-79,2 

 
Жарғылық капиталдағы қарапайым акциялар-240 

 
Босалқылар – 36 

 
Бӛлінбеген пайда – 79,2 

 
Ақшалай қаражаттар – 24 

 
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек-96 

 
Ҧзақ мерзімді банктік қарыздар-120 
«Б» фирмасының балансы: 

 
Негізгі қҧралдар – 36 

 
Жарғылық капиталдағы қарапайым акциялар – 72 

 
Босалқылар – 21,6 

 
Бӛлінбеген пайда – 7,2 

 
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек-48 

 
Ақшалай қаражаттар – 12 

 
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек-38,4 
 
Сҧрақ бойынша нәтижелерді келесі кестеге және оны тҥсіндіріңіз: 
Бухгалтерлік баланстың есептілік нысаны 
Актив 
Сома 
Пассив 
сома 
I. Қысқа мерзімді 
активтер 
 
I. Қысқа мерзімді 
міндеттемелер 
 
-  
 

 

 
113 

 

 
-  
 
II. Ҧзақ мерзімді 
міндеттемелер 
 

 

 

 

 
II. Ҧзақ мерзімді 
активтер 
 
III. Меншікті капитал 
 

 

 

 

 

 

 
Баланс 
 
Баланс 
 
-Сҧрақ:  «Шоғырландырудың  жолма-жол  жинақту  үдерісіне  сүйеніп  бас  және 
еншілес компанияларының активтерін, міндеттемелері  мен капиталын топтастыруды 
бейнелейтін операция бойынша қандай корреспонденция беріледі?» 
Шоттардың корреспонденциясы 
Сома 
Дебет 
 
Дебет 
 
 
Кредит 
 
 
Кредит 
 
 
-Сҧрақ:  «Шоғырландырудың  ішкі  топтық  баптарын  шегеру  үдерісіне  сүйеніп  бас 
және  еншілес  компанияларының  активтерін  топтастыруды  бейнелейтін  операция 
бойынша қандай корреспонденция беріледі?» 
Шоттардың корреспонденциясы 
Сома 
Дебет 
 
Дебет 
 
 
Кредит 
 
 
Кредит 
 
 
 
-Сҧрақ: «Шоғырландырылған баланстағы топтың құны неше?» 
Сҧрақ бойынша нәтижелерді келесі кестеге жинақтаңыз және оны тҥсіндіріңіз. 
Баптар 
Бас 
компанияның 
балансы 
Еншілес 
компанияның 
балансы 
Тҥзетулер 
Шоғырландырылған 
баланс 
Дебет  Кредит 
Активтер 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Активтердің 
барлығы 
 
 
 
 
 
Міндеттемелер 
мен капитал 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
114 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Міндеттемелер 
мен  капиталдың 
барлығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Практикалық  тапсырмаларды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулар 
(Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау) 
1-2  тапсырмаларға—берілген  материал  2  тақырып  бойынша  лекция  және  соған 
ҧсынылған әдебиеттер. 
3  тапсырма—компаниялардың  бастапқы  қҧнын  анқтаған  кезде  баланстау  әдісінің 
есептіліктің  нысанын  қолданыңыз,  топтастыру  операциясы  бойынша    кҥрделі 
корреспонденция тәсілін белгілеңіз, шоғырландырудің екі ҥдерісін қолданыңыз. 
 
  1.  Ҥшінші  тәжірибелік  сабақ  тақырыбының  атауы:  «Инвестициялық  меншік 
(ХҚЕС (IFRS) 40)» 
 
2.Бақылау  сұрақтары  және  талқылауға  арналған  тапсырмалар  (Практикалық 
(семинар) сабақ тапсырмасы) 
1.Инвестициялық меншік тҥсінігі. 
2.Инвестициялық меншік ретінде активтерді жіктеу жолдары және балама әдістері.  
3.келесі сҧрақ ҥшін инвестициялық мҥліктің алғашқы бағалануын және кетіру қҧнын 
анықтау  формулларын  қолданып,  олардың  қозғалысы  бойынша  корреспонденцияларды 
беріңіз, аналогиялық шоттың сальдосын анықтаңыз.  
 
-Сҧрақ: «Инвестициялық мҥліктің ӛзіндік қҧны қанша болады?» 
Мекемеде  инвестициялық  мҥлік  категориясына  сатып  алынған  ғимаратты  тіркеді. 
Осы сатып алынған мҥлік бойынша келесі ақпараттар бар: 

 
заңгер қызметтерінің қҧны-245679 теңге; 

 
мҥлікті ауыстыру шығыстары-41230 теңге; 

 
ӛзге мәміле бойынша шығыстар-14657 теңге; 

 
қосылған қҧн салығы-2467890 теңге. 
-Сҧрақ:  «Инвестициялық  мҥлікті  есептен  шығарудың  пайдалары  (зияндары)  қандай 
сомаға тең?» 
Мекемеде  инвестициялық  мҥлік  категориясындағы  ғимаратты  есептен  шығарды.  Осы 
мҥліктің  баланстық  қҧны-3072654  теңге;  оны  сатудан  тҥскен  ақшалар-7256489  теңге, 
оның шінде қосылған қҧн салығы бар. 
 
-Сҧрақ: «Инвестициялық мҥліктің соңғы сальдосы неше болды?» 
 
Рет
тік 
№ 
Операцияның мазмҧны 
Шоттардың 
корреспонденциясы 
Сома (теңге) 
Дебет 
Кредит 

Қҧрылыс  аяқталған  соң  эксплуатацияға 
алынған ғимараттың бастапқы қҧны 
 
 
19789256 

 
115 

Шаруашылық  қызметте  қолданылған 
ғимараттарды  инвестициялық  мҥлікке 
ауыстыру: 
А)объектінің баланстық қҧнына 
 
 
 
 
 
7789000 
Б)объектінің әділетті қҧнының баланстық 
қҧнынан артық сомасына 
 
 
1525937 
В)объектінің баланстық қҧнының әділетті 
қҧнынан артық сомасына 
 
 
27164 

Инвестициялық мҥлікті сатып алу: 
А)тҧлғалардан 
 
 
128728 
Б)еншілес, 
қаумдастырылған 
(ассоциированные) ҧйымдардан 
 
 
115623 

Инвестициялық мҥліктің тҥсуі: 
 
 
 
 
 
А)қаржылық жалгерліктің негізінде 
 
 
105825 
Б)акциялар ақысының орнына, жарғылық 
капиталдың салымының орнына 
 
 
97532 

Қайта бағалау негізінде әділетті қҧнның 
 
 
 
 
А)тозу сомасына ӛсуі 
 
 
12846 
Б)Тозу сомасына азайуы 
 
 
7523 

Әділетті  қҧнының  ӛзгеруіне  байланысты  
инвестициялық 
мҥлік 
бойынша 
қҧнсыздану сомасы есептен шығарылады 
 
 
98765 

Инвестициялық  мҥліктің  амортизациясы 
есептелінді 
 
 
65432 

Кетуіне  байлансты  инвестициялық  мҥлік 
қҧнының есептен шығарылуы 
 
 
 
 
А)Қалдық қҧнына 
 
 
25674 
Б)Тозу сомасына 
 
 
456789 

 
Ӛзінің 
қажеттілігіне 
қолданылатын 
негізгі қҧралдарға инвестициялық мҥлікті 
ауыстыру: 
 
 
 
А)Объектінің баланстық қҧнына 
 
 
321687 
Б)Әділетті  қҧнының  баланстық  қҧнынан 
артық сомасына 
 
 
34693 
В)Баланстық  қҧнының  әділетті  қҧнынан 
артық сомасына 
 
 
127365 
 
3.  Практикалық  тапсырмаларды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулар 
(Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау) 
1-2 тапсырмаларға—берілген материал 3 тақырып бойынша лекция және соған ҧсынылған 
әдебиеттер. 
3  тапсырма—-инвестициялық  мҥліктің  ӛзіндік  қҧнын  анықтаған  кезде  лекциядағы  (1) 
формуланы  қолдану  қажет,    есептен  шығарылған  инвестициялық  мҥліктің  пайдасын 
(зиянын)  анықтау  ҥшін  лекциядағы  (2)  формуланы  қолдану  қажет,  инвестициялық 
мҥліктің  синтетикалық  шоты  бойынша  соңғы  сальдоны  есептеу  ҥшін  шоттардың  иптік 
жоспары  бойынша  коррсепонденциялау    нҧскаулығын  және  шоттарды  жҥргізу 
(счетоводство-сальдо  конечное) тәсілін қолданыңыз. 
 
     

 
116 
      1.Тӛртінші    тәжірибелік  сабақ  тақырыбының  атауы:  Сатуға  арналған 
айналымнан тыс активтер (ҚЕХС 5) 
      2.Бақылау  сұрақтары  және  талқылауға  арналған  тапсырмалар  (Практикалық 
(семинар) сабақ тапсырмасы) 
1.Ұзақ  мерзімді  активтердің  немесе  «сатуға  ұсталатын»  ретінде  есептен 
шығарылу топтарын жіктеу  
2. Сақтауға ауыстырылуы болжанылған ҧзақ мерзімді активтер 
3.  Ұзақ  мерзімді  активтерді  немесе  «сатуға  ұсталатын»  ретінде  жіктелетін 
есептен шығарылу тобын бағалау 
Тапсырма.  2008  жылда    «Таскын»    ҧйымы    ӛзінің    тауарларды  сататын 
«Онтустик»  ҧйымды  сатып  жиберді.  Ҧйымның  қҧрамында  «Дауыл»  және    «Жауын» 
бӛлімшелері  жҧмысты  әрі  қарай    атқарады.  Пайда  мен  залал  тҧралы    есептілікте  келесі 
ақпарат берілген.Шығындарды және табыстарды аңықтаныз
Жалғасатын қызмет  («Дауыл» и «Жауын») 
мың. тенге 
     Сатудан тҥскен табыс 
100 000 
Сатылған ӛнімнің ӛзіндік қҧн 
(60 000) 
Жалпы пайда 
______ 
Ӛзге  де шығыстар 
(7 000) 
Қаржыландыруға арналған шығыстар 
(1 000) 
Салық салғанға дейінгі пайда 
______ 
Корпоративтік табыс салығы бойынша залалдар (20%) 
(____) 
Жалғасатын қызмет кезендегі пайда 
22 400 
Тоқтатылған қызмет (Онтустик) 
(350) 
Пайда 
_____ 
Тҥсініктеме хат 
Тоқтатылған қызмет 
Табыс 
20 000 
Әкімшілік шығыстар 
(16 000) 
Пособия толеу бойынша  резерв 
(1 000) 
Салық салғанға дейінгі пайда 
3 000 
Салық 20% 
(_____) 
Тоқтатылған қызметттен тҥскен  пайда 
2 100 
Қҧнсыздану бойынша  залал 
(3 500) 
Салық 20% 
_______ 
Тоқтатылған қызметттен тҥскен  залал 
(______) 
Тапсырма  
1)
 
компанияның тоқтатылған және жалғасты жеке қызметтерінің нәтижелеріне 
талдау  жасаңыз,  оған  5  ХҚЕС  (IFRS)  және  компанияның  есептік  саясатына  сәйкес 
аяқталған 2000 жылдың 31-наурызындағы қаржылық жылдың мәліметтері салыстырылып 
берілген.  
2)
 
Қонақҥй  бӛлімшесінің  жҧмыстарының  нәтижесіне  есепке  басқарудың 
қолайлы әдістерін тҥсіндіріңіз.  
3.  Практикалық  тапсырмаларды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулар 
(Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау) 
  1тапсырмаларға—берілген материал 4 тақырып бойынша лекция және соған ҧсынылған 
әдебиеттер. 
 
      Бесінші  тәжірибелік  сабақ  тақырыбының  атауы:  Бағалау  міндеттемелері, 
шартты міндеттемелері және шартты активтер (ҚЕХС 37) 

 
117 
         2.Бақылау  сұрақтары  және  талқылауға  арналған  тапсырмалар  (Практикалық 
(семинар) сабақ тапсырмасы) 
1.Бағалау және басқа да міндеттемелер, олардің арасындағы байланыс және тану.  
2.Ӛткен оқиға. Экономикалық табыстылықты айқындайтын, ресурстардың мҥмкін 
болатын  ағымы.  Міндеттемені  шынайы  бағалау.  Шартты  міндеттемелер.  Шартты 
активтер. Бағалау. 
3.келесі  сҧрақ  ҥшін  қаржылық  инвестициялар  бойынша  операцияларды  есепте 
тіркеу, оларды тану және жіктеу ерекшеліктерін және шоттау тәсілін қолданыңыз.  
  
Сҧрақ: «Ағымдағы есептік мерзімнің елеулі қателерін түзейтін сомаларын нешеге 
тең?» 
«Ақ жол» ЖШС есептік 2009 жылдың есептіліктерін әзірлеу кезінде 2008  жылдың 
ақпан  айында  кеңсені  жабдықтаудың  амортизациясын  кіргізілмеген  сомасын 
айқындалды-27000 теңге. Пайдаға салынатын салықтың қойылымы-20пайыз. 
Кӛрсеткіштер 
Сома (теңге) 
2009 
жылдың  
2008 
жылдың 
Ӛткізілген ӛнімдердің кепілді міндеттемелерінің резерві: 
 
 
А).Жеті ай мерзіміндегі кепілдігі бар  
589763 
57689 
Б) Екі жыл кепілдігі бар 
101254 
101260 
В) Он тӛрт ай кепілдігі бар 
81567 
84298 
Г)Жиырма екі ай кепілдігі бар 
92564 
91324 
2.Бес  ай    мерзімінде  қарастырылатын  сот  искі  бойыншарезерві 
(теңге) 
912920 
852643 
3.Қызметкерлерге  2  кҥн  бойы  жҧмысқа  қатыспаған  нысанындағы 
тӛлемдер 
12345 
12340 
4. Қызметкерлерге пайдаға қатысу ҥшін тӛленетін сыйақы 
108970 
97852 
 
1.
 
Сҧрақ бойынша нәтижелерді келесі кестеге және оны тҥсіндіріңіз: 
2.
 
Бағалау міндеттемелерінің есептемесі  
 
Шоттың 
коды 
Сома 
1.Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 
 
 

 
 
-Жиыны 
 
 
2.  Ҧзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
 
 

 
 
-Жиыны 
 
 
3. Бағалау міндеттемелерінің барлығы 
 
 
 
2-Тапсырма.Ҧйым  сатып  алушының  сатып  алынғаннан  кейін  алты  ай  ішінде 
анықталған  кез  келген  ӛндірістік  ақауын  жӛндеуге  кеткен  нақты  шығындарын  жабады. 
Әрбір сатылған заттан аздаған ақаулар табылған жағдайда, оны жӛндеуге кететін шығын 1 
миллионды  қҧраған  болар  еді.  Әрбір  сатылған  заттан  ірі  ақауларды  анықтаған  кезде 
жӛндеуге  кететін  шығын  4  миллионды  қҧрайды.  Ҧйымның  бҧрынғы  тәжірибесі  және 

 
118 
болашақтағы  кҥтулері  алдағы  жылы  сатылған  бҧйымдардың  75  пайызының  ақауы 
болмайды, 20 пайызында ҧсақ ақаулар, ал 5 пайызында ірі ақаулар болады деп кӛрсетеді. 
24-тармаққа сәйкес ҧйым тҧтастай кепілдік міндеттемелері бойынша ресурстарды шығару 
мҥмкіндігін бағалайды. 
Жӛндеуге кететін шығындардың кҥтіліп отырған қҧнын анықтаныз: 
   3-тапсырма  
Ҧйым  сотта    талапкердің  5 000 000  теңге    сомасының  материалдық  зиянын  ӛтеу 
жӛніндегі  талабын  даулайды.  2003  жылғы  қаржы  есептілігі  бекітілген  кҥнге  дейін 
ҧйымның  заңгерлері  ҧйым  келтірілген  зиян  ҥшіне  жауапты  болып  танылмайды  деп 
мәлімдеді,, 
Ҧйым ӛзінің қаржы есептілігінде нені кӛрсетеді? 
Ҧйым  2004 жылғы ӛзінің қаржы есептілігін дайындауда. Жоғарыда аталған талапқа 
қатысты  тартылған  заңгерлер  ҧйым  жауапты  болып  танылатынын  және  4 900 000    теңге 
сомасында  ӛтемақы тӛлеуі ықтимал  деп санайды. 
Ҧйым ӛзінің қаржы есептілігінде  нені кӛрсетеді? 
 
 3.  Практикалық  тапсырмаларды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулар 
(Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау) 
1-3  тапсырмаларға—берілген  материал  5  тақырып  бойынша  лекция  және  соған 
ҧсынылған әдебиеттер. 
 
      1.  Алтыншы  тәжірибелік  сабақ  тақырыбының  атауы:  «Ақшаның  бухгалтерлік 
есебі және уақытша қҧн» 
      2.Бақылау  сұрақтары  және  талқылауға  арналған  тапсырмалар  (Практикалық 
(семинар) сабақ тапсырмасы) 
1.Ақша ағынын дисконттау. 
2.Ағымдағы (дисконтталған) қҧн. Аннуитеттер. 
3.келесі  сҧрақ  ҥшін  ақшалай  ағымдардың  болашақ  жне  ағымды  қҧндарын  есептеу 
мақсатында уақыт пен ақшалардың арасындағы байлансытықты анықтайтын- С1,С2,С3,С4 
кестелерін қолданыңыз.  
-Сҧрақ: «Банкіге салынған соманың болашақ қҧны қанша болады?» 
Банкіге 10%- пайыздық қойылымға 100000 теңге салынды келесі мерзімдерге: 

 
1 жылға; 

 
2 жылға; 

 
10 жылға; 

 
22 жылға. 
-Сҧрақ:  «Ақшалай  ағымдардың  қандайы  кӛбірек  ағымдағы  қҧнға  ие  болады  және 
неге?» 
Жыл 
Ақшалай ағымдар 
А 
В 

 
70000 
30000 

 
20000 
40000 

 
25000 
57000 

 
15000 
20000 

 
30000 
42000 
 

 
119 
-Сҧрақ: «Пайыздық қойылым қанша болады?» 
Егер  болашақ  қҧн  139000  теңге  қазіргі  кезде  125000  теңгеге  тең  болса,  онда 
пайыздық қойылым былай есептеледі.... 
 
-Сҧрақ: «Аннуитеттің ағымдағы қҧны қандай болады?» 
Жыл  сайын  алынуғы  тиісті  сома  100000  теңге  болса  және  ол  келесі  уақыт  бойы 
ҥнемі жасалса: 
-10 жыл 10%; 
-5 жыл 20%; 
-15 жыл 15%. 
3.  Практикалық  тапсырмаларды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулар 
(Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау) 
1-2 тапсырмаларға—берілген материал 4 тақырып бойынша лекция және соған ҧсынылған 
әдебиеттер. 
3 тапсырма—-ақшалай ағымдардың (аннуитеттердің) болашақ немесе ағымдағы қҧндарын 
анықтау ҥшін С1-С4 кестелерін қолданыңыз. 
 
1.  Жетінші  тәжірибелік  сабақ  тақырыбының  атауы:  «Жалгерліктің    есебі  (ХҚЕС  
17)» 
 
2.Бақылау  сұрақтары  және  талқылауға  арналған  тапсырмалар  (Практикалық 
(семинар) сабақ тапсырмасы) 
1. Жалдың жіктелуі және қаржылық есебінде жалдың бейнеленуі. 
2.Қаржылық жалды тану және кейінгі бағалау. Операциондық жалдаудың есебі.  
3.келесі сҧрақ ҥшін қаржылық және операциондық жалдау бойынша операцияларды 
есепте тіркеу, оларды тану және жіктеу ерекшеліктерін және шоттау тәсілін қолданыңыз.  
-Сҧрақ: «Жалға алушының қаржылық жалдау бойынша 4150 «Жалдау бойынша ҧзақ 
мерзімді кредиторлық берешек» шотының сальдосы неше болады?» 
 
Актив 
Сома  Міндеттеме 
Сома 
Негізгі қҧралдар*: 
  Қаржылық 
жалдау 
бойынша 
қысқа 
мерзімді міндеттемелер 
90000 
-бастапқы қҧны 
3000000  Қаржылық 
жалдау 
бойынша 
қысқа 
мерзімді міндеттемелер 

-жинақталған тозу 
1000000 
-баланстық қҧны 

*Негізгі  қҧралдардың  жалпы  қҧнына  жалданған  меншіктің  капиталындырылған 
сомасы кіргізілген 500000 теңге, ал жинақталған тозуына-140000 теңге. 
-Сҧрақ:  «Ҥшінші  жыл  ҥшін  жалгерлік  тӛлемнің  есептеу  және  оны  жалға  алушыдан 
тҥсуінің корреспонденциялары қандай болады?» 
Жалгерлік тӛлемдерді бӛліп тарату графигі 
 
Жылдар  Жылдың басындағы 
дебиторлық 
берешек 
Жыл ағымындағы 
қаржылық кіріс 
Тӛлем 
Дебиторлық 
берешекті ӛтеу 
2006 
10000 
1524 
3000 
1476 
2007 
8524 
1299 
3000 
1701 
2008 
6823 
1040 


2009 
4863 


2604 
2010 
2604 
396 


Барлығы  
-Сҧрақ: «Пайыздық қойылым қанша болады?» 

 
120 
Егер  болашақ  қҧн  139000  теңге  қазіргі  кезде  125000  теңгеге  тең  болса,  онда 
пайыздық қойылым былай есептеледі.... 
 
-Сҧрақ:  «Тӛртінші  жыл  бойынша  жалға  алушының  2420,  3150,2410  шоттарындағы 
сальдолары нешеге тең?» 
Жалгерлік тӛлемдерді бӛліп тарату графигі 
 
Жылдар  Жылдың басындағы 
міндеттемелер 
Жыл ағымындағы 
қаржылық 
шығыстар 
Тӛлем 
Міндеттемені 
ӛтеу 
2006 
10000 
1524 

1476 
2007 
8524 
1299 


2008 
6823 
1040 


2009 
4863 


2604 
2010 
2604 
396 


Барлығы  
3.  Практикалық  тапсырмаларды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулар 
(Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау) 
1-2 тапсырмаларға—берілген материал 5 тақырып бойынша лекция және соған ҧсынылған 
әдебиеттер. 
3  тапсырма—-жалдау  операцияларының  есепке  алу  және  есептен  шығару  мақсатында 
шоттау және жалдау тӛлемін есептеу ерекшеліктерін қолданыңыз. 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет