Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 5.75 Kb.
Pdf просмотр
бет1/20
Дата23.04.2017
өлшемі5.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
(ПОӘК) 
 
«Қаржылық еcеп 2» пәні бойынша 
 
 
«
5В050800
 «Есеп және аудит»»  мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 


 
                                                                                                       
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған   
Даузова Аида  Мажидовна  «Есеп 
және аудит» кафедрасының  аға оқытушы
 
 
 
Кафедраның мәжілісінде талқыланып ҧсынылған «Есеп және аудит»,  қаулы  № 
___   «___» _____________ 2012 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі «_________»  э.ғ.к

 профессор  Штиллер М.В                     
                                                   (қолы)            
 
Академияның 
оқу-әдістемелік 
кеңесінің 
мәжілісінде 
мақҧлданған 
____________________, қаулы № ____  «___» ________________ 2012 ж. 
 
Академияның оқу-әдістемелік 
кеңесінің тӛрағасы                         
     _____________  _ п.ғ.д., профессор Машанова Р.К. 
                   
                                                                         (қолы)            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Мазмҧны 
 
   
Бет  
1.
 
  Пәннің типтік оқу бағдарламасы 
 
2.
 
  Пәннің оқу жҧмыс бағдарламасы  
 
3.
 
  Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  
 
4.
 
  Дәрістер кешені 
 
5.
 
  Тәжірибе (семинар) сабақтарын орындау бойынша әдістемелік 
нҧсқау 
 
6.
 
  Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
 
7.
 
  Студенттің 
оқытушының  басшылығымен  ӛздік  жҧмыстарды 
орындауы бойынша әдістемелік нҧсқау  
 
8.
 
  Студенттің ӛздік жҧмысты орындауы бойынша әдістемелік нҧсқау 
 
9.
 
  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 
 
 
 


 
Пәннің типтік оқу бағдарламасы 
FU 3303  «Қаржылық есеп-2» 
3 кредит 
Қаржылық  есептің  жалғасы,  бухгалтерлік  есеп  мамандығы  бойынша  оқитын 
студенттерге  арналған.  Бҧл  курс  бойынша  қаржылық  есептіліктік  халықаралық 
стандарттардың  зерттеумен байланысты  іргелі тақырыптар оқытылады.            
Пәнді  оқып-ҥйрену  мақсаты,  халықаралық  қаржылық  есеп  стандарттарына  сәйкес, 
кәсіпорындарда  қаржылық  есептілікті  қҧрастыруға  қажетті  ақпараттарды  жинау,  тіркеу, 
ӛңдеу    дағдысы    меңгеру.  Сондай-ақ      студенттердің        қаржылық      есептіліктің 
стандарттарын меңгеріп, оларды есеп тәжірибесінде қолдану дағдысын жақсартуға, басқару 
шешімдерін қабылдап, әр талдау жасаумен байланысты кәсіби ойлау тиімділігін  жетілдіруге 
ықпал ету.                                                                                    
Пәнді  оқыту  міндеттері  курс  бойында  қаржылық  есептіліктің    халықаралық 
стандарттарын  менгеруді  қарастыратын  іргелі    такырыптарды  қарастыру,  оның  ішінде  жал 
есебі,  табыс  салығының    есебі,  қаржылық  қҧралдар    есебі,  қаржылық    есептілікті 
шоғырландыру  және  еншілес  кәсіпорындарға    салынған  инвестициялар  есебі  біріккен   
кәсіпорындарға қатысу, валюталық; бағамдар ӛзгерісінің әсері оқытылады.                                                        
 
ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 
1-такырып. Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу  әдісі (ҚЕХС(IFRS) 3 
2-такырып.  Шоғырландырылған  және  бӛлек  қаржылық  есептілік  (ҚЕХС  (IFRS) 
27)                                                                
3-такырып. Инвестициялық меншік ҚЕХС (IFRS) 40)         
4-такырып. Сатуға арналған айналымнан тыс активтер (ҚЕХС (IFRS) 5)                                                                                       
5-такырып.  Бағалау  міндеттемелері,  шартты  міндеттемелері  және  шартты 
активтер (ҚЕХС (IFRS)37 
6-такырьш. Ақшаның уақытша қҧны. 
 7-такырып. Жалгерлік есебі (ҚЕХС (IFRS) 17) 
8- тақырып Валюталық  бағамдар ӛзгерісінің  әсері »  
9- тақырып Табысқа салынатын салық (ҚЕХС 12) 
10-тақырып Ассоцияланған компанияларға инвестициялар 
11-тақырып Қаржылық ивестицияларды бағалау және оның есебі (ҚЕХС 32,39) 
12-  тақырып  Бірігіп  бакыланатын  активтер,  бірігіп  бакыланатын    компаниялар 
(ҚЕХС 31) 
13тақырып. Акциядан пайда (КЕХС 33) 
14тақырып. Компанияның есептік саясатындағы ӛзгерістер (ҚЕХС
 
8) 
15- тақырып. Байланысты тараптар (КЕХС 24) 
 
ПӘННІҢ МАЗМҦНЫ 
1 такырып. Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу  әдісі (КЕХС (IFRS) 3) 
Бірлескен  кәсіпорындарды  бірегейлендіру.  Сатып  алу  әдісін    қолдану.  Ҧйым-сатып 
алушыны  бірегейлендіру.  Кәсіпорындарды  біріктіру  қҧны.  Сатып  алынатын  ҧйымның 
бірегейлендірілген  активтері  мен  міндеттемелері.  Сатып  алынатын    ҧйымдардың  шартты 
міндеттемелері  іскерлік бедел.  
2-тақырып. Шоғырландырылған және бӛлек қаржылық   есептілік  (КЕХС (IFRS) 
27) 
Шоғырландырылған  каржылық  есептілікті    ҧсыну.  Шоғырландырылған  қаржылық 
есептілікті колдану аясы. Шоғырландыру процедуралары. 
Бухгалтерлік балансты және пайдалар мен залалдар туралы есептілікті шоғырландыру 
ҥдестері.  Бӛлек  қаржылық  есептіліктерді  еншілес,  бірлесіп  бакыланатын  және  тәуелді 


 
ҧйымдарға  инвестициалардың    есебі.  Пайдалар  мен  залалдар  туралы  шоғырландырылған 
есептік. 
 
3-тақырып. Инвестициялык меншік (ҚЕХС (IFRS) 40) 
Инвестициялык меншіктің  танылуы. Иеленуші қолданатын меншік. Алгашкы бағалау. 
Инвестициялық    меншіктің    кейінгі      бағалануы.  Кейінгі    шығыстар.  Инвестициялық 
меншікті жіктеп ӛзгеруі. 
 
4-такырып. Сатуға арналған айналымнан тыс активтер (ҚЕХС (IFRS) 5) 
Сатуга арналган айналымнан тыс активтердің танылуы және жіктелуі. Сатуға арналған 
айналымнан тыс активтерді бағалау. Сатуға арналған активтердің тобы. 
Сатуға  арналған  айналымнан  тыс  активтердің  және  олардың,  топтарының 
қҧнсыздануынан зияндарды тану. Сату жоспарының ӛзгеруі. 
 
5-такырып.  Бағалау  міндеттемелері,  шартты  міндеттемелер  және  шартты 
активтер (ҚЕХС (IFRS37) 
Бағалау  міндеттемелерге  танылуы  және  бағалануы.  Накты  міндеттемелер  ӛткен 
окиғалар. Ресурстардың шығып кету мумкіндігі.  Міндеттің сенімді бағалануы. 
Шартты  міндеттемелер,  шартты  жағдайлар,  каржылық  есептілікті  ашып  кӛрсетілуі. 
Киындық туғызатын шарттар. Кайтта қҧрылымы. 
6-такырып. Ақшаның уакытша қҧны 
Дисконттык,  кҧн  тусінігі.  Жай  және  кҥрделі  пайыздар.  Акшаның  болашақ  қҧны. 
Акшаның ағымдағы қҧны. Аннуитеттер, олардың турлері. 
7-такырып. Жалгерліктің есебі (ҚЕХС (IFRS) 17) 
Жалгерліктің  тусінігі.  Жалдың  жіктелу.  Жал  алушылардың  және  жал  берушілердің 
каржылық есептілігінде  қаржылық  жалгерлік  бастапқы  танылуы  мен  бағалануы , кейінгі  
бағалануы. 
Кері  жал  бойынша  операциялардың  есебі. Кері операциондық  және  кері  қаржылық  
жал.  
8 тақырып. Валюталык бағамдар ӛзгерісінің әсері (ҚЕХС 21) 
Функционалды  валюта.  Шетел  валютасындагы  операцияларды  бейнелеу.  Бастапқы 
тану.  Бағамдық  айырмашылықтарды  тану.  Шетелдік  кызмет.  Функционалды  валютадан 
бӛлек есептіліктегі колдану. Ҧсыну валютаға қайта есептеу. 
 
9 такырып. Табысқа  салынатын салык (ҚЕХС 12) 
Салык  базасы.  Ағымдағы  салык,  міндеттемелері  және  ағымдағы    активтерді  тану. 
Тҧракты  және  уакытша  айырмашылықтар.  Салық    салынатын  уақытша  айырмашылықтар. 
Шегерілетін  уақытша    айырмашылыктар.  Кері  іскерлік  бедел.  Активті  немесе  міндеттемені  
бастапкы тану. 
Пайдаланылмаған  салықтың  зияндар  және  салыктык  несиелер.Кейінгі  қалдырьлган 
салыктың  активтер  мен  міндеттемелерді  .  Кейінге  қалдырылган  салыктың  міндеттемелерді  
есептеу.  Кейінгі  қалдырылған  салыктың  активтер  мен  міндеттері  шығыстарға  (табыстарга) 
және капиталға қатыстыру. 
 
10-тақырып. Ассоцияланған компанияларга инвестиция (ҚЕХС 28) 
Әсер  ету  дәрежесі  бойынша  ҥлестік  қҧралдарды  жіктеу.  Маңызды    әсер  ету 
критерийлері.  Ҥлестік  қатысу  бойынша  әдістің  қолдануы.Ҥлестік  қатысу  әдісінен 
шегерімдер. Бӛлек қаржылық 
есептілік. 
 
11 тақырып. Қаржылық инвестицияларды бағалау және  оның есебі.(ҚЕХС 32, 39) 


 
Шығарылған    қаржылық    қҧралдардың  бастапқы    танылуы.  Меншік  және  тартылған 
капиталга бӛлу. Қаржылық міндеттемелердің  бастапқы  танылуы.Әділетті  қҧн  және   оны  
анықтау  әдістері. 
Амортизациялық    қҧн:  дисконт    және    сыйақының    амортизациясы.Қаржылық  
міндеттемелерді  тануын тоқтату. 
Кешенді    және    туынды      қаржылық    қҧралдарды    тану    (артықшыландырылған  
кумулятивтік  акциялар). 
12-такырып.  Бірігіп  бакыланатын  активтер,  бірігіп  бакыланатын  компаниялар 
(ҚЕХС 31) 
Біріккен  қызмет  нысандары.  Біргіп  атқарылатын  бақылау.  Келісім-шарттык  
мәміле.Бірігіп    бақыланатын  операцияларын  активтер.  Бірігіп  бақыланатын  ҧйымдар. 
пропорциональды шоғырландыру. Ҥлестік қатысу бойынша есептеу әдісі . Пропорционалды 
шоғырландыру және ҥлестік қатысу әдісінде колдануды есептен шыгару. 
 
13-такырып. Акциядан пайда (ҚЕХС 33) 
Акциядан   базалық  пайда. Пайда. Акциялар. Акцияға сусыздандырылған пайда. 
 
14-тақырып. Компанияның есептік саясатындағы ӛзгерістер (КЕХС 8) 
Есеп  саясатындағы  ӛзгерістер.  Бухгалтерлік  бағалаулар,  маңызды  қателер, 
ретроспективті және перспективті ҧсынулар. Ретроспективті ҧсынылымдарды шектеу. 
 
15-тақырып. Байланысты тараптар (ҚЕХС 24) 
Байланысты тараптар туралы акпараттарды ашып кӛрсету. Аныктамалары. Байланысты 
тараптармен қарым-қатынастар және операциялар. 
Ҧйымдар мен байланысты тараптар арасындағы ӛзара есеп айырысулардың ӛтелмеген 
қалдығын идентификациялау. 
 
ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 
1 Кәсіпорындарды   біріктіру.   Сатып   алу   әдісі  (ҚЕХС)(IFRS3) 
2 Сатып алу әдісін қолдану. 
3 Ҧйым-сатып алушыны бірегейлендіру. 
4 Кәсіпорындарды біріктіру қҧны. 
5  Сатып алынатын ҧйымньң бірегейлендірілген активтері мен міндеттемелері. 
6.Сатып алынатын ҧйымдардың материалдық емес активтері                                            
7. Сатып алынатын ҧйымдардың шартты міндеттемелері. 
8.Іскерлік бедел. 
9. Кәсіпорындарды кезең бойынша біріктіру. 
2 Шоғырландырылған және бӛлек қаржылық есептілік (ҚЕХС(IFRS) 27) 
1. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ҧсыну. 
2. Шоғырландырьлған қаржылық есептілікті қолдану аясы. 
3.Бухгалтерлік балансты және пайдалар мен залалдар туралы есептілікті шоғырландыру 
ҥдестері. 
4.Еншілес, бірлесіп бақыланатын және тәуелді ҧйымдарға инвестициялардың есебі. 
5. Пайдалар мен залалдар туралы шоғырландырылған есептілік. 
3 Инвестициялық меншік (ҚЕХС (IFRS) 40) 
1. Инвестициялық меншіктің танылуы. 
2. Иеленуші қолданатын меншік. 
3. Алғашқы бағалау. 
4. Инвестициялық меншіктің кейінгі бағалануы. 
5. Кейнгі шығыстар. 


 
6.  Инвестициялық меншікті жіктеудің ӛзгеруі. 
4 Сатуга   арналған айналымнан тыс активтер (ҚЕХС) 
1.Сатуға арналған айналымнан тыс активтердің танылуы  және  жіктелуі. 
2.Сатуға арналған айналымнан тыс активтерді бағалау. 
3.Сатуға арналған активтердің тобы. 
4.Сатуға  арналған  айналымнан  тыс  активтердің  және  олардың    топтарының 
қҧнсыздануынан зияндарды тану . 
5.  Сату жоспарының ӛзгеруі 
5 Бағалау міндеттемелері,  шартты міндеттемелер және шартты активтер( ҚЕХС 
(IFRS) 37) 
1. Бағалау міндеттемелері  танылуы және бағалануы. 
2. Нақты міндеттеме. 
3. Ӛткен оқиғалар. 
4. Ресурстардың шығып кету мҥмкіндігі. 
5. Міндеттің  сенімді  бағалануы.. 
6.Шартты    міндеттемелер,      шартты  жағдайлар,      қаржылық  есептілікте  ашып 
кӛрсетілуі. 
7.  Киындық туғызатын шарттар. Кайта қҧрылымы. 
6 Ақшаның уакытша қҧны 
1.   Дисконттык. қҧн тусінігі. 
2.  Жай және курделі пайыздар. 
3.  Акшаның болашақ қҧны. 
4.  Акшаның ағымдағы қҧны.                                                    
5.  Аннуитеттер, олардың турлері.                                           
7 Жалгерліктің есебі ҚЕХС IFRS 17  
1. Жалгерліктің есебі. 
2. Жалдың    жіктелуі 
3.Жал  алушылардың  және  жал  берушілердің  қаржылық  есептілігінде    операциондық  
жалдың  бейнеленуі. 
4.Жал    алушылардың  және  жал    берушілердің  жал  берушілердің    қаржылық  
есептілігіндегі қаржылық  жалгерлік  бастапқы  танылуы  мен  бағалануы ,кейінгі  бағалануы. 
5.Кері  жал  бойынша  операциялардың  есебі. 
6.Кері   операциондық  және  кері  қаржылық  жал. 
8 Валюталық  бағамдар  ӛзгерісінің әсері(ҚЕХС 21) 
1. Функционалды валюта 
2. Шетел валютасындағы операцияларды  бейнелеу 
3. Багамдың  айырмашылыктарды тану. 
4. Функционалдық валютаны ауыстыру. 
5.  Шетелдік қызмет. 
6.  Функционалды валютадан бӛлек есептілікті  валютаны қолдану.          
7.   Ҧсыну валютага қайта есептеу. 
9  Табыска салынатын салык; (КЕХС 12) 
1.  Салык базасы. 
2.  Ағымдағы салық міндеттемелері және ағымдағы салық активтерін тану. 
3. Тҧракты және уақытша айырмашылықтар. 
4. Салық салынатын уакытша айырмашылықтар. 
5. Шегерілетін уакытша айырмашылықтар. 
6. Пайдаланылмаган салыктың зияндар және салықтық несиелер. 
7.Кейінге қалдырылған салыктык. активтер мен міндеттемелерді есептеу. 
8.Кейінге қалдырылған салықтың міндеттемелер мен ативтерді тану. 


 
9.Кейінге  қалдырылған  салықтың  активтер  мен  міндеттемелер  шығыстарға 
(табыстарға) және капиталға катыстыру. 
10 . Ассоцияланған        компанияларға        инвестициялар (КЕХС 28) 
1.  Әсер ету дәрежесі бойынша ҥлестік қҧралдарды жіктеу. 
2.  Маңызды әсер ету критерийлері. 
3.  Ҥлестік қатысу бойынша әдістің колдануы. 
4.  Ҥлестік қатысу  әдсімен шегерімдер. Бӛлек қаржылық есептілік
.
 
11 Қаржылык инвестицияларды бағалау және оның есебі.(ҚЕХС 32, 39)  
1.  Шығарылған каржылық  қҧралдардың  бастапғы танылуы. 
2.  Меншік және тартылган капиталға бӛлу. 
3.  Каржылық  міндеттемелердің  жіктемесі. Каржылык, міндеттемелерді  бастапкы 
танылуы. 
4.  Әділетті   қҧн және оны аныктау әдістері 
5.  Амортизациялық қҧн: дисконт және сыйақының  амортизациясы. 
6.  Каржылык міндеттемелерді тануын токтату. 
7.  Кешенді   және   туынды   каржылык   кҧралдарды   тану (артыкшыландырылған 
кумулятивтік акциялар). 
12 Бірігіп бакыланатын активтер, бірігіп бакыланатын компаниялар (ҚЕХС 31) 
1.  Біріккен кызмет нысандары. 
2.  Бірігіп    атын бакылау. 
3.  Келісім-шарттық  мәміле. 
4.  Бірігіп бакыланатын  операциялар. 
5.  Бірігіп бакыланатын активтер. 
6.  Бірігіп бакыланатын ҧйымдар. 
7.  Пропорциональды шоғырландыру. 
8.  Ҥлестін катысу бойынша есептеу әдісі 
9.  Пропорционалды шоғырландыру  және  ҥлестік  катыс әдісін колдануды есептен 
шығару. 
13. Акциядан пайда  (КЕХС 33) 
1.  Акциядан базалык пайда. 
2.  Пайданы есептеу. 
3.  Акцияларды аныктау. 
4.  Акцияға сусыздандырылган пайда. 
14 Компанияның  есептік  саясатындагы ӛзгерістер 
1. Есеп саясатын тандау және қолдану 
2. Есеп саясатындағы ӛзгерістер.  
3. Бухгалтерлік бағалаулар, маңызды қателер, ретроспективті және перспекгивті 
ҧсынулар. 
4.  Ретроспективті ҧсынылымдарды шектеу. 
5.  Ақпараттарды ашу 
15. Байланысты тараптар (ҚЕХС 24) 
1.  Байланысты тараптар туралы акпараттарды ашып кӛрсету. 
2.  Байланысты тараптардың  анықтамалары. 
3.  Байланысты тараптармен қарым-катынастар және операциялар. 
4.  Ҧйымдар мен байланысты тараптар арасындағы ӛзара есеп айырысулардың 
ӛтелмеген калдығын идентификациялау. 
 
 
ҦСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІ3ІМІ 
Негізгі  әдебиеттер 


 
1, ҚР 28-акпан 2007-жылғы №234-III «Бухгалтерлік есеп және қаржылық  есептілік 
туралы» заңы.  
2. «Салықтар және ӛзге бюджетке міндетті тӛлемдер туралы» КР  Кодеrсі (Салық 
кодексі)  КРЗ   10.12.2008  №  99-IV (01.01.2009ж. жағдайы бойынша). Баспа ҥйі«Бико», 
Алматы -2008ж. 
3 (ҚР Ҧлттық қаржылық есептілік стандарттары. 21.06.2007ж ҚР Каржы министрлігінің 
№217 бҧйрығы. Бухгалтердің аныктамасы №2 - 2007г.  
4.Бухгалтерлік  есептің  типтік  жоспары.  23.05.2007  ж  КР  Каржы  министрлігнің  №185 
бҧйрыгы.  
5.Бухгалтерлік  есептің  типтік  жоспары  және  шоттарының    Корреспонденциялау  
бойынша  әдістемелік  ҧсынылымдар.Бухгалтердің        және        кәсіпкердің,        кітапханасы.    
Баспа ҧйі «Бико», Алматы -2007ж. 
6. КЕХС колдану бойынша әдістемелік ҧсынылымдар. Алматы. 2007ж. 
7.23.05.2007ж КР.Каржы министрлігінің №197 бҧйрығы «Каржылык. Есептілікті  және 
депозитарийлерді ҧсыну ержелерін бекіту туралы».                     
8.    06.07.2007ж  КР.  Каржы  министрлігінің  №184  бҧйрығы  «Қаржылық        есептілікті  
және  депозитарийлерді  ҧсыну  ережелерін бекіту 
Қосымша әдебиеттер 
1. Ф.С. Сейдахметова «Қазіргі замандагы буххгалтерлік есеп» Алматы 2008ж. 
2.СБ. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  К.К.  Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп    теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
4.  Д.К.  Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
5.В.Л.  Назарова  «Шаруашылық  субъекттердегі  бухгалтерлік  есеп».  Учебник.  Алматы, 
2003.                                       
6.Ә.Әбдіманапов  «Бухгалтерлік    және  каржылык,  есеп  беру  принциптері.  Алматы, 
Экономика, 2006ж. 
7.К.К  Кеулимжаев   и  др.   «Финансовый  учет»   Алматы,-2003 г.                                                                                   
8.Т.К.  Тулешова  «Финансовый  учет  в  соответствии  с  международными  стандартами» 
(часть 1, 2) Алматы, 2003 г.,; 2005г.                                                                                     
9. С.Т. Миржакыпова Аппакова Г. Н. и др. Основы бухгалтерского учета по МСФО. - 
Алматы: Экономика, 2009 г. 
10.М.А.Вахрушина  Мельникова  Л.А.,  Международные  стандарты  финансовой 
отчетности. Омега-Л, 2009 
 
АВТОРЛАРЫ 
Экономика ғылымдарының  докторы, профессор С.Т. Міржакыпова; 
Экономика ғылымдарының  кандидаты, доцент Г-С. Каипова; 
Экономика ғылымдарынын, кандидаты, доцент ГЛ. Аппакова; 
Аға окытушы  Ж.Т. Евескина; 
Аға оқытушы А.С. Джондельбаева; 
Аға оқытушы А.З. Нурмагамбетова; 
Аға окытушы С.Ш.Лапбаева 
 
 
 
 
 
 

10 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 
 «Есеп және аудит» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
            «Қаржылық есеп 2» пәні бойынша 
 
 
«
5В050800
 «Есеп және аудит»»  мамандығы 
 
 
 
             
             
Оқыту нысаны 
Кҥндізгі  
 
Сырттай  
 
Барлық кредит саны 


Курс 
2/3 

Семестр 
3/5 

Емтихан (семестр) 
3/5 

Барлық сағаттар, 
Соның ішінде: 
135 
15 
Дәрістер (сағат) 
30 

Тәжірибе  (семинар) сабақтары 
(сағат) 
15 

Зертханалық сабақтар (сағат) 
 
 
СОӚЖ (сағат) 
45 
60 
СӚЖ (сағат) 
45 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012ж. 

11 
 
     1.Оқытушы  (-лар)  туралы  мәлімет 
Даузова  Аида  Мажидовна  «Есеп  және 
аудит» кафедрасының  аға оқытушы
 
2.Пәннің  пререквизиті: 
«Қаржылық  есеп  2»  пәнімен  танысар  алдында  студенттер 
келесі пәндермен  оқып танысуы тиіс: 
-«Экономикалық теория», 
-«Бухгалтерлік есептің даму тарихы»,  
-«Бухгалтерлік есеп қағидалары »,  
-«Қаржылық есеп-1», 
       3.Пәннің постреквизиті:
 
 
«Қаржылық  есеп  2»  пәнімен  оқып  ҥйренген  соң  студенттер  келесі  пәндермен  оқып 
танысуы тиіс: 
-«Бухгалтерлік есепті компьютерлеу», 
-«Қаржылық және басқару талдау», 
-«Салық есебі». 
4.Пәннің  сипаттамасы
:  «Қаржылық  есеп  2»  пәнінде  студенттердің  қаржылық 
есептіліктің  стандарттарын  меңгеріп,  оларды  есеп  тәжірибесінде  қолдану  дағдысын 
жақсартуға,  басқару  шешімдерін  қабылдап,  әрі  талдау  жасаумен  байланысты  кәсіби  ойлау 
биімділігін жетілдіруге ықпал ету

         
5.Пәнді  оқыту  мақсаты:
  «Қаржылық  есеп  2»  пәнін  оқып-ҥйрену  мақсаты, 
халықаралық  қаржылық  есеп  стандарттарына сәйкес,  кәсіпорындарда  қаржылық  есептілікті 
қҧрастыруға  қажетті  ақпараттарды  жинау,  тіркеу,  ӛңдеу  дағдысын  меңгеру.  Сондай  ақ 
студенттердің  қаржылық  есептіліктің  стандарттарын  меңгеріп,  оларды  есеп  тәжірибесінде 
қолдану  дағдысын  жақсартуға,  басқару  шешімдерін  қабылдап,  әрі  талдау  жасаумен 
байланысты кәсіби ойлау биімділігін жетілдіруге ықпал ету. 

Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет