Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 6.39 Kb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата19.05.2017
өлшемі6.39 Kb.
#9563
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
                                                            
 
                                                                                                              
 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
(ПОӘК) 
 
 
«
КЕЕР
8
 
5302
 
_Қаржылық есеп және есеп берудің перспективалары»  
пәні бойынша 
 
«6М050800 Есеп және аудит» мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 
 


 
«Қаржылық  есеп  және  есеп  берудің  перспективалары»  пәні  бойынша  оқу-
әдістемелік кешенін дайындаған «Есеп және аудит» кафедрасының____________________ 
 
 
 
Кафедраның мәжлісінде талқыланып ұсынылған ________________________________ 
қаулы № _____ «____» _________2012ж. 
 
Кафедра меңгерушісі «________» э.ғ.к.,  профессор Штиллер М.В. 
 
 
    
 Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің мәжлісінде мақұлданған ____________________, 
қаулы № ____  «___» _________________2012 ж. 
 
 
    Академияның оқу-әдістемелік 
           кеңесінің тӛрағасы                 ___________    п.ғ.к., профессор Машанова Р.К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Мазмҧны  
бет 
 
1.
 
  Пәннің типтік оқу бағдарламасы; 
 
2.
 
  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 
 
3.
 
  Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы) 
 
 
4.
 
  Лекциялық кешен  
 
5.
 
  Практикалық  (семинар) сабақ тапсырмаларын орындау бойынша әдістемелік 
нұсқау  
 
6.
 
  Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
 
7.
 
  Магистранттың  оқытушының  басшылығымен  ӛздік  жұмыстарды  орындауы 
бойынша әдістемелік нұсқау  
 
8.
 
  Магистранттың ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 
 
9.
 
  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 
 
 
10.
 
  Курстық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
КЕЕР
8
 
5302
 ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП ПЕН ЕСЕПКЕРЛІКТІҢ ПЕРСПЕКТИВТІК
 
СҦРАҚТАРЫ
 
1 жыл - 1 кредит 
Алғы сӛз 
1.    Т.  Рысқұлов  атындағы  Қазақ  Экономикалық  Университеті 
Ә3ІРЛЕГЕН ЖӘНЕ ҦСЫНҒАН 
2.    ПІК1Р  ЖАЗҒАНДАР:  э.ғ.д.,  профессор  Р.Е.  Джаншанло  -  Т. 
Рысқұлов  атындағы  ҚазЭУ;  э.ғ.к.,  доцент  М.Т.Алиев  -  Абай  атындағы 
ҚазҰПУ 
3.    Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  2009 
жылғы  30  желтоқсан  №  611  бұйрығымен  БЕКІТІЛД1  ЖӘНЕ  ІСКЕ 
ҚОСЫЛДЫ 
4.    Типік  оку  бағдарламасы  мемлекеттік  жалпыға  мшдетті  білім  беру 
стандартына  сәйкес  «6N0508  -  Есеп  және  аудит»  мамандығы  бойынша 
Ә3ІРЛЕНГЕН 
5.  Республикалық Оқу - әдістемелік кеңесінің   отырысында ҚАРАЛДЫ 
2009 жыл 25 маусым № 1 хаттама 
 
Бұл    типтік  бағдарламаны  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым 
Министрлігінің рұқсатынсыз кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 
 
 
 
 
 
 


 
ТУСІНІКТЕМЕ ЖАЗБАХАТ 
Осы  курстың  негізгі  мақсаты  студенттердің  қаржылық  есеп  пен 
есептілік саласынан алған жүйелік білімдерін тереңдетуте бағытталған. 
Пәнді  оқытудың  мақсаты  есеп  пен  есептілік  ақпараттарын  жинақтау 
және  жүйелеу  теориясы  мен  тәжірибесіндегі    жаңа  тәсілдерді  қарастыру, 
бухгалтерлік  есеп  пен  қаржылық  есептіліктерді  ұйымдастырудың  ӛзекті 
сұрақтарын  қарастыру  болып  табылады.  Бұл  алығган  білімді  ғылыми 
зерттеулер  барысында  да,  мамандардың  кәсіби  жұмысы  барысында  да 
пайдалануга мүмкіндік береді. 
Бұл  үшін  ақпараттарды  қалыптастыру  мен  ашудың  теориялық, 
әдістемелік,  тәжірибелік  және  ұйымдық  негіздерін халықаралық  теория  мен 
тәжірибеде  жинақталган  тәжірибені  ескере  отырып  зерттеп,  қаржылық 
есептіліктің  халықаралық  стандарттарына  кӛшуге  сәйкес  қаржылық 
есептіліктің мазмұны мен нысандарын жаңа тұрғыдан қарастыру қажет. 
Курстың  негізгі  міндеті  бухгалтерлік  есеп,  бақылау  және  қаржылық 
талдау  саласында алған  білімдерін пән  тақырыптары  бойынша  жарияланған 
жаңа басылымдар мен мерзімдік ресми баспа мәліметтерін пайдалана отырып 
тереңдету болып табылады. 
Курс бағдарламасына келесі тақырыптар енгізілген: Қаржылық есеп пен 
есептілікпен дамыту перспективасының теориялық аспектілері. Халықаралық 
тәжірибеде  есеп  пен  есептілік  ақпараттарын  қалыптастырудың  жаңа 
әдістемелік  тәсілдері.  Қаржылық  есептіліктің  халықаралық  стандарттарына 
сәйкес 
қаржылық 
есептілік 
кӛрсеткіштерінің 
есептің 
ағымдағы 
мәліметтерімен  сәйкестілігіе  қолдау.  Қаржылық  есеп  пен  есептілікті 
халықаралық  тәжірибеге  сәйкес  ұйымдастыру  сұрақтары.  ҚЕХС  және  АХС 
кездесетін  ғылыми  терминдердің  негізі.  Халықаралық  экономикалық 
терминдерді есеп және аудит тәжірибесінде қолдану. Қаржылық есептіліктің 
нысандары мен мазмұнын жетілдіру перспективалары. 
 
 
 
 


 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
Тақырып  1.  Халықаралық  тәжірибеде  қаржылық  есеп  пен  есептіліктің 
даму келешегінің теориялық аспектілері. 
Тақырып  2.  Қаржылық  есептіліктің  халықаралық  стандарттарына 
сәйкес 
қаржылық 
есептілік 
кӛрсеткіштерінің 
есептің 
ағымдағы 
мәліметтерімен сәйкестілігін қолдау 
Тақырып  3.  Қаржылық  есеп  пен  есептілікті  халықаралық  тәжірибеге 
сәйкес ұйымдастыру сұрақтары. 
Тақырып  4.  ҚЕХС  және  АХС  кездесетін  ғылыми  терминдердің  негізі. 
Халықаралық  экономикалық  терминдерді  есеп  және  аудит  тәжірибесінде 
қолдану. 
Тақырып  5.  Қаржылық  есептітіктің  нысандары  мен  мазмұнын 
жетілдіру перспективалары 
 
 
 


 
ПӘННІҢ МАЗМҦНЫ 
Тақырып  №1.  Халықаралық  тәжірибеде  қаржылык  есеп  пен 
есептіліктің даму келешегінің теориялық аспектілері 
Есеп  ақпараттарын  жүйелеудің  негізі  ретінде  шоттардың  жаңа 
сыныптамасын  пайдалану.  Есеп  ақпараттарын  шоттар  арқылы  жинақтау 
әдістемесі. Екі жақты жазудың кӛмегімен есеп ақпараттарын жинақтау және 
жүйелеу.  Әлемдік  тәжірибені  пайдалана  отырып  есеп  ақпараттарын 
қалыптастыру 
кезеңдерін 
Есеп 
және 
ееептілік 
ақпараттарын 
қалыптастырудың  жаңа  әдістемелік  тәсілдері.  Есеп  ақпараттарын  жинақтау 
кезеңдері. 
 
Тақырып 
№2. 
Қаржылық 
есептіліктің 
халықаралық 
стандарттарына  сәйкес  қаржылық  есептілік  кӛрсеткіштерінің    есептің 
ағымдағы мәліметтерімен сәйкестілігін қолдау 
Ағымдағы  есептің  ақпараттың  базасы.  Ағымдағы  бухгалтертік  есептің 
мәліметтерін бақылау және қаржылық талдау үшін пайдалану. Аралық (улгі) 
баланстың рӛлі. 
 
Тақырып  №3.    Қаржылық  есеп    пен  есептілікті  халықаралық 
тәжірибеге сәйкес ҧйымдастыру сұрақтары. 
Қаржылық  есеп  пен  есептіліктің  регламенті.  Есеп  және  есептілік 
жуұыстарын  ұйымдастыру  негіздері.  Есеп  мәліметтері  мен  есептілік 
ақпараттарын электронды түрде ӛңдеу. 
 
Тақырып  №4.  ҚЕХС  және  АХС  кездесетін  ғылыми  терминдердің 
негізі.  Халықаралық  экономикалық  терминдерді  есеп  және  аудит 
тәжірибесінде қолдану 
Есептің әлемдік тәжірибесінде негізгі анықтамалардың дамуы. Есеп пен 
есептілік стандарттарындағы негізгі ұғымдар мен терминдер. Қаржылық есеп 
пен  бақылау  тәжірибесіндегі  халықаралық  экономикалық  терминдерді 
колдану. 


 
 
Тақырып  №5.  Қаржылық  есептіліктің  нысандары  мен  мазмҧнын 
жетілдіру перспективалары 
Қаржылық  есептіліктің  мазмұны  мен  нысандарының  ӛзара  байланысы. 
Есептілік  мәліметтері  негізінде  бақылау  мен  қаржылық  талдауды  жүргізу 
сұрақтары. 
 
ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 
1.  Есеп  пен  есептілік  ақпараттарын  қалыптастырудың  әдістемелік 
тәсілдері. 
2.  Есеп пен есептілік мәліметтерін жинақтау мен жүйелеудің кезеңділік 
сызбасы 
3.  Қаржылық  есептіліктің  халықаралық  стандарттарына  сәйкес 
қаржылық  есептілік  кӛрсеткіштерінің  есептік  ағымдағы  мәліметтерімен 
сәйкестілігін қолдау 
4.  Аралық (үлгі) баланс 
5.  Қаржылық  есеп  пен  есептілікті  халықаралық  тәжірибеге  сай 
ұйымдастыру 
6.  Қаржылық есеп пен есептілік регламенті 
7.  Есеп  пен  аудит  тәжірибесінде  халықаралық  экономикалық 
терминдерді қолдану 
ҦСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІ3ІМІ 
1.   ҚР Бухгалтерлік есеп пен есептілік туралы Заңы, 28.02.07 № 234 - ІІІ. 
2. 
ҚР  Қаржы  министрлігінің  Қаржылық  есептіліктің  Ұлттық 
стандарттарын бекіту туралы бұйрығы № 2, бекітілді 21.06.2007 г. №217. 
3.  ҚР  Қаржы  министрлігінің  бұйрығы:  Бухгалтерлік  есепті  жүргізу 
ережелерін бекіту туралы, бекітілді 22.06.2007ж. №221. 
4.    ҚР  Қаржы  министрлігінің  бұйрығы:  Бухгалтерлік  есеп  және  есептеу 
типтік жоспары туралы, бекітіледі 23.05.2007ж. № 185. 


 
5.    Международные  стандарты  финансовой  отчетности.  /  пер.  полного 
офиц. текста Междунар. стандартов фин. отчетности принятых в ЕС по сост. 
на 31 января 2007 г. - М.: Аскери-АССА, 2007. - 1060 с. 
6.  Методические  рекомендации  по  применению  Международных 
стандартов  бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности  //  Справочник 
бухгалтера № 2 - 2008 - А.: БИКО. 
7.   Алле М. Экономика как наука. М., 1995. 
8.   Витгенштайн Л. Логико-филисофский контракт. М., 1958. 
9.   Галаган А. М. Общее счетоведение. Вып. 1. Учение о методах учета. 
М., 1930. 
10.  Дюсембаев  К.  Ш.  Анализ  финансовой  отчетности  -  Алматы: 
Экономика, 2007. - 180 с. 
11. Ержанов М.С. Финансовая отчетность Казахстанских предприятий : 
учеб. пособие / М. С. Ержанов. - Алматы : Экономика, 2007. - 180 с. 
12. Нурсеитов Н.О., Нурсеитов Д.Э. Путеводитель по международным и 
национальным  стандартам  финансовой  отчетности.  Алматы.  ТОО  «Союз 
Эксперт Инфо», 2008. - 208 с. 
13.  Палий  В.  Ф.  Теория  бухгалтерского  учета:  современные  проблемы. 
М., 2007. 
14. Попов Н. И. Математический метод бухгалтерии. Красноярск, 1906. 
15.  Раис  Э.  Разоблачение  тайн  бухгалтерского  учета  /  Пер.  с  англ.  М.: 
Олимп-Бизнес, 2006. - 236 с. 
16. Рудановский А. П. Общая теория учета. М., 1912. 
17.  Сейдахметова    Ф.С.    Современный    бухгалтерский    учет  Учебное 
пособие. Алматы, 2005. 
18.  Учет  по  международным  стандартам:  Учеб.  Пособие.-3-е  изд..-М.: 
Фонд Развития Бухгалтерского учета, 2003. 
19. Энтони Р., Рис Д.Ж. Учет: ситуации и примеры. М., 2001. 

10 
 
20.  Финансовый  учет  -  промежуточный  уровень  //  издание  на  русском 
языке  Дональд  И.  Кизо,  Джерри  Ж.  Вейгант,  Терт  ри  Д.  Уорфилд  -  ч.  1.-с. 
495. 
21. Соколов Я.В. Судьба международных стандартов в Росси // Финансы 
и бизнес. 2005. № 1 
 
АВТОРЛАР 
Экономика ғылымдарының докторы, профессор Л.Б. Айманова; 
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент А.А. Алексеенко 
Экономика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Ф.К. Ердавлетова 
 
 

11 
 
                                                
 
 
 
 
                                              
ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
             
КЕЕР
8
 
5302
 
«Қаржылық есеп және есеп берудің перспективалары» пәні бойынша 
 
050508 «Есеп және аудит» мамандығы 
                                                             («шифр-атауы») 
 
 
Магистратура бағыты 
Ғылыми және 
педагогикалық 
бағыты 
Бейіндік бағыты 
 
Барлық кредит саны 


Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 


Барлық сағаттар, 
Соның ішінде: 
225 
120 
Лекциялар (сағаттар) 
15 
15 
Практикалық  (семинар) сабақтар (сағаттар) 
15 
15 
Зертханалық сабақтар (сағаттар) 

 
МОӚЖ (сағаттар) 
                15 
      - 
МӚЖ (сағаттар) 
    45 
       30 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 
                                                                                                                                                              
 
                                                                    
Алматы экономика және статистика академиясы 
«Есеп және аудит» кафедрасы 
 
 
 
 

12 
 

Оқытушы жӛнінде мағлҧмат 
Алайдарқызы  Қаламкас  -«Есеп  және  аудит» 
кафедрасының доценті. 
Байланыс телефондары 
2760492 ж, 87773766048  

Пәннің пререквизиттері 
-
 
Қаржылық есеп  
-
 
Басқару есебі 
-
 
Экономикалық теория 
-
 
Информатика 
-
 
Бухгалтерлік есеп негіздері 
-
 
Бухгалтерлік есеп принциптері 
 

Пәннің постреквизиттері 
      -  Банктердегі бухгалтерлік есеп», 
      - 
Қаржылық 
және 
мемлекеттік 
ұйымдардағы бухгалтерлік есеп 
 

Пәннің сипаттамасы 
Кәсіпорындардың  ақша  қаражаттарынан 
бастап 
қаржылық 
есептілікті 
құрастырғанға 
дейінгі 
барлық 
объектілердің есебін толық қамтиды. 

Пәнді оқытудың мақсаты 
Кәсіби білімге қойылатын жоғары талаптарға 
сай  болатын  және  басқару  шешімдерін 
қабылдап,  талдай  алатын,  ішкі  бақылаудың 
тиімді  жүйесін  ұйымдастыра  алатын  және 
бухгалтерлік  есеп  стандарттарына  сәйкес 
қаржылық  есептілікті  құрастырып,  ұсына 
алатын  бухгалтерлік  есеп  және  аудит 
саласындағы  жоғары  білікті  мамандарды 
дайындау болып табылады. 
 

Пәнді оқытудың міндеттері 
Қаржылық 
есеп 
және 
есеп 
берудің 
перспективалары 
пәні 
бойынша 
қарастырылатын  тақырыптарды  теориялық 
және  тәжірибелік  жақтарын  қабыстыра 
отырып  меңгеру;  Тақырыптардың  басқа 
пәндермен байланысын анықтау; Құжаттарды 
толтыруды үйрену. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
8. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
 
 
Р/н
№ 
 
 
Тақырыптың 
атауы 
Сағат саны 
Күндізгі бӛлім 
Сырттай бӛлім* 
Б
арлы
ғы 
 
Лекц
иялар
 
   
Пра
к. 
саб

Зе
рт

саб

МО
Ӛ
Ж
 
М
Ӛ
Ж
 
Б
арлы
ғы 
 
Лекц
иялар
 
   
Пра
к. 
саб

Зе
рт

саб

МО
Ӛ
Ж
 
М
Ӛ
Ж
 

Халықаралы
қ  тәжірибеде 
қаржылық 
есеп 
пен 
есептіліктің 
даму 
келешегінің 
теориялық 
аспектілері
   
 
 
 


Қаржылық 
есептіліктің 
халықаралық 
стандарттары
на 
сәйкес 
қаржылық 
есептілік 
кӛрсеткіштер
інің  есептің 
ағымдағы 
мәліметтерім
ен 
сәйкестілігін 
қолдау
 
11 


 


 


 Қаржылық 
есеп 
пен 
есептілікті 
халықаралық 
тәжірибеге 
сәйкес 
ұйымдастыр
у сұрақтары. 
11 


 


 


 14 
 
 

ҚЕХС  және 
АХС 
кездесетін 
ғылыми 
терминдерді
ң 
негізі. 
Халықаралы
қ 
экономикалы
қ 
терминдерді 
есеп және ау-
дит 
тәжірибесінд
е қолдану.
   
11 


 


 


 Қаржылық 
есептітіктің 
нысандары 
мен 
мазмұнын 
жетілдіру 
перспективал
ары
 
11 


 


 
 
 
 
 

 
Барлығы:  90 
15 
15 
 
15 
45 
 


 

69 
 
9. Лекциялық, практикалық (семинар), зертханалық сабақтар жоспары  
 
Тақырыптың № 
Лекция жоспары 
Практикалық сабақ жоспары 
1.  Халықаралық 
тәжірибеде 
қаржылық  есеп 
пен  есептіліктің 
даму 
келешегінің 
теориялық 
аспектілері
 
1.Есеп 
ақпараттарын 
жүйелеудің  негізі  ретінде 
шоттардың 
жаңа 
сыныптамасын  пайдалану. 
2.Есеп ақпараттарын шоттар 
арқылы 
жинақтау 
әдістемесі.  
3.Екі 
жақты 
жазудың 
кӛмегімен 
есеп 
ақпараттарын 
жинақтау 
және жүйелеу.  
4.Әлемдік 
тәжірибені 
пайдалана 
отырып 
есеп 
1. 
Есеп 
пен 
есептілік 
ақпараттарын 
қалыптастырудың  әдістемелік 
тәсілдері.
 

15 
 
ақпараттарын  қалыптастыру 
кезеңдерін 
Есеп 
және 
ееептілік 
ақпараттарын 
қалыптастырудың 
жаңа 
әдістемелік тәсілдері.  
5.Есеп 
ақпараттарын 
жинақтау кезеңдері. 
 
2. 
Қаржылық 
есептіліктің 
халықаралық 
стандарттарына 
сәйкес 
қаржылық 
есептілік 
кӛрсеткіштерінің 
есептің 
ағымдағы 
мәліметтерімен 
сәйкестілігін 
қолдау
 
1. 
Ағымдағы 
есептің 
ақпараттың базасы.  
2.  Ағымдағы  бухгалтертік 
есептің 
мәліметтерін 
бақылау  және  қаржылық 
талдау  үшін  пайдалану. 
Аралық  (улгі)  баланстың 
рӛлі. 
 
1. 
Есеп 
пен 
есептілік 
мәліметтерін  жинақтау  мен 
жүйелеудің кезеңділік сызбасы 
 
 
3. 
Қаржылық 
есеп 
пен 
есептілікті 
халықаралық 
тәжірибеге 
сәйкес 
ұйымдастыру 
сұрақтары.
 
1. 
Қаржылық  есеп  пен 
есептіліктің регламенті.  
2. 
Есеп  және  есептілік 
жуұыстарын  ұйымдастыру 
негіздері.  
3.  Есеп  мәліметтері  мен 
есептілік 
ақпараттарын 
электронды түрде ӛңдеу. 
 
1. 
Қаржылық 
есептіліктің 
халықаралық  стандарттарына 
сәйкес  қаржылық  есептілік 
кӛрсеткіштерінің  есептік  ағым-
дағы 
мәліметтерімен 
сәйкестілігін қолдау 
 
4.  ҚЕХС  және 
АХС  кездесетін 
ғылыми 
терминдердің 
негізі. 
Халықаралық 
экономикалық 
терминдерді 
есеп  және  аудит 
тәжірибесінде 
қолдану.
   
 
 
1. 
Есептің 
әлемдік 
тәжірибесінде 
негізгі 
анықтамалардың дамуы.  
2. 
Есеп 
пен 
есептілік 
стандарттарындағы  негізгі 
ұғымдар мен терминдер. 
 3.  Қаржылық  есеп  пен 
бақылау 
тәжірибесіндегі 
халықаралық  экономикалық 
терминдерді колдану. 
  
Аралық (үлгі) баланс 
5. 
Қаржылық 
есеп 
пен 
есептілікті 
халықаралық 
тәжірибеге сай ұйымдастыру 
 

16 
 
5. 
Қаржылық 
есептітіктің 
нысандары  мен 
мазмұнын 
жетілдіру 
перспективалары
 
1.  Қаржылық  есептіліктің 
мазмұны 
мен 
нысандарының 
ӛзара 
байланысы.  
2.Есептілік 
мәліметтері 
негізінде 
бақылау 
мен 
қаржылық талдауды жүргізу 
сұрақтары. 
 
1.Қаржылық  есеп  пен  есептілік 
регламенті.  
2.Есеп пен аудит тәжірибесінде 
халықаралық 
экономикалық 
терминдерді қолдану 
 
 
 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 6.39 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет