Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет3/17
Дата29.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

      13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
 
      Негізгі әдебиеттер: 
1.  ҚР  28-ақпан  2007-жылғы  №234-III  «Бухгалтерік  есеп  және  қаржылық  есептілік 
туралы» заңы (ӛзгерістер мен толықтырулар).  
2.   Международные стандарты финансовой отчетности. М:, 2007г. 
3.   ҚР Ұлттық қаржылық есептілік стандарттары. Астана, 2007ж. 
4.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Құдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және 
негіздері» Алматы, Экономика, 2006ж. 
5.  Қ.К.Кеулімжаев,  З.Н.Әжібаева  Н.А.Құдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп 
принциптері» Алматы, Экономика, 2010ж. 
 6. Ә.Әбдіманапов «Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру принциптері» Алматы, 
Экономика, 2006ж. 
7. Байболтаева Н.Ә «Бухгалтерлік есеп принциптері» Алматы 2007ж. 
8. В.П. Проскурина «Бухгалтерский учет от азов до баланса» 
 Қосымша әдебиеттер: 
1. Луки Пачоли «Трактаты о счетах и двойной записи» М: 2010г. 
 2. Бабаев Ю.А. «Теория бухгалтерского учета» М. ЮНИТИ, 2009г. 
3. Я.В. Соколов «Очерки по истории бухгалтерского учета» М:, ―Финансы и 
статистика‖  2010г. 
 4. Я.В. Соколов «История развития бухгалтерского учета» М:, «Финансы и 
статистика» 1985г. 
 5. Назарова В.Л. «Бухгалтерлік есеп» Алматы 2009ж. 
 6. М. Р. Мэтьюс., М.Х. Б. Перера «Теория бухгалтерского учета» М: Аудит, 2008г. 
7. Э.С. Хендриксен., М.Ф. Ван Бреда «Теория бухгалтерского учета» М: Финансы и 
статистика 2009г. 
 8. Сейдахметова Ф.С. «Қазіргі замандағы бухгалтерлік есеп» Алматы 2008ж. 
 9. Сәтмырзаев А.А. «Бухгалтерлік есеп теориясы» Алматы 2008ж. 
 10. Баймуханова С.Б. «Бухгалтерлік есеп» Алматы 2009ж. 
 11. Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл «Принципы бухгалтерского учета» М:, 
Финансы и статистика, 2008г. 
12. Назарова В.Л. «Как научиться бухгалтерскому учету». «Бико» Алматы 2011г. 
13. ҚР қаржы министрінің 23.05.2007-жылғы №185 бұйрығымен бекітілген 
Бухгалтерлік есептің типтік шоттар кестесі. 

 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы 
 
 «Есеп және аудит» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
(SYLLABUS) 
            «БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП  ПРИНЦИПТЕРІ» пәні бойынша 
«5В050800  «Есеп және аудит»»  мамандығы 
 
 
 
             
Оқыту нысаны 
Күндізгі  
 
Сырттай  
 
Барлық кредит саны 


Курс 
2,1 
1,2 
Семестр 
3, 1 

Емтихан (семестр) 
3, 1 

Барлық сағаттар, 
Соның ішінде: 
135 
135 
Дәрістер (сағат) 
30 

Тәжірибе  (семинар) сабақтары 
(сағат) 
15 

СОӚЖ (сағат) 
45 
60 
СӚЖ (сағат) 
45 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012ж. 

 
20 
 
1.
 
Оқытушы  (-лар)  туралы  мәлімет  «Есеп  және  аудит»  кафедрасының 
_________________________________________, 512 каб Тел.309-58-15 (129) 
2.
 
Пәннің  пререквизиті:  Бұл  пәнмен  танысар  алдында  студенттер  экономикалық 
теория және бухгалтерлік есептің даму тарихы пәндерін оқып танысуы тиіс. 
3.
 
Пәннің постреквизиті: Бухгалтерлік есептің принциптері пәні алда оқытылатын 
қаржылық есеп - 1, қаржылық есеп – 2, басқарушылық есеп – 1,  басқарушылық есеп – 2 
пәндерімен тығыз байланысты, яғни сол пәндердің алғашқы тараулары болып табылады. 
4.
 
Пәннің  сипаттамасы  :Студенттер  бұл  Бухгалтерлік  есептің  принциптері  деп 
аталатын  дәрісті  оқи  отырып  оның  негізін,  яғни  маңызын,  мақсатын,  әдістерін 
принциптері  мен  сапалық  сипаттамаларын  оқып  біледі.  Сондай-ақ  кәсіпорынды  басқару 
үшін,  яғни  басқарушылық  шешімдер  қабылдау  үшін  қажетті  ұйымның  қаржылық  және 
шаруашылық  қызметі  туралы  ақпараттарды  қалыптастырып  оған  талдау  жасап 
дайындайды. 
5.  Пәнді  оқыту  мақсаты:Бухгалтерлік  есептің  принциптері  пәнін  оқытудың 
мақсатына келесілер жатады: 
-
 
бухгалтерлік  есеп  пәнін  дұрыс  меңгеру  мен  кәсіпорынды  дұрыс  басқару  үшін 
қажетті ақпараттарды нақты негізгі кӛздерін бухгалтерлік есепте қарастыру; 
-
 
нарықтық  жағдайда  бухгалтерлік  есеп  негізінің  рӛлі  мен  маңызы  туралы  толық 
мағлұмат алу; 
-
 
есеп процесін теориялық және тәжірибелік негіздерді ұйымдастыруды меңгеру; 
-        алғашқы    есептің  даму  кезеңдері  және  оның  негізін  салушылар  мен  әлемдегі 
елдердегі есептің дамуымен танысу; 
-          басқару  үшін  қажетті  кәсіпорындардың  қаржылық  және  шаруашылық  қызметі 
туралы сапалы және уақытылы ақпараттарды қалыптастыру болып табылады 
6.Пәнді  оқыту  міндеттері:Бухгалтерлік  есепті  зерделеудің  нәтижесінде  студент 
бухгалтерлік  есептің  ұйымдастыруымен  оларды  салыстыруға  мүмкіндік  алудың 
нәтижесінде  тәжіребиеде  (іс  жүзінде)  жүзеге  асыруға  бейімделеді.  Ӛзіндік  жұмыстар 
бойынша  қосымша  сұрақтар  және  рефераттар  жазу,  аралық  бақылау  жұмыстары  мен 
емтиханға арналған тест сұрақтар 
7.  Пәннің мазмҧны (таңдау компоненті пәндері үшін
7.1 Тараудың атауы 
7.3
 
 Әр тақырыптың атауы және мазмұны  
 
8. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
 
Р/н  
№ 
 
 
Тақырыптың атауы 
Сағат саны 
Күндізгі бӛлім 
Сырттай бӛлім 
 
 
Б
арлығы
  
Дә
рісте
р 
Тә
ж. с
аб
ақ

С
ОӚ
Ж
 
С
ӚЖ
 
Б
арлығы
 
Б
арлығы
 
Дә
рісте
р 
Тә
ж. с
аб
ақ

С
ОӚ
Ж
 
С
ӚЖ
 

Бухгалтерлік  есеп 
ақпараттық 
жүйе 
ретінде 

 


 Бухгалтерлік 
есептің 
концепциялары  

 

 
 Екі 
жақтылық 
қағидасы    және 
18 
 


  
21 
баланстык теңдік  

Екі  жақты  жазу  
және  бухгалтерлік 
есеп шоттары  
18 
 


Есептік  кезең  және 
мен 
қаржылық 
есепті дайындау 

 


 Кірістер және ақша 
қаражатының  есебі 
18 
 


Қорлар 
және 
сатылған  ӛнімнің 
ӛзіндік құны  

 


Ұзақ 
мерзімді 
активтердің есебі 

 


Шығыстар есебі 

 


 


10 
Міндеттемелердің 
және 
капиталдьң 
есебі. 

 

11 
Қаржылық 
есеп 
беруді дайындау 

 
 
 
 


  Барлығы: 
135 
30 
15 
45 
45 
 
15 


60 
60 
 
9. Лекциялық, практикалық (семинар), зертханалық сабақтар жоспары  
 
Тақыры
п-тың 
№   
 
Лекция жоспары 
 
Практикалық сабақ жоспары 

Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде 
1.Ғылым  ретіндегі  бухгалтерлік  есепітің 
пайда  болуы  және  қалыптасуының  тарихи 
аспектісі. 
2.Бухгалтерлік 
ақпарат 
және 
басқару 
шешімдерін қабылдау. 
3.Бухгалтерлік есеп пәні, әдісі және міндеті. 
4.Шаруашылық  құралдары  мен  олардың 
кӛздері. 
Бухгалтерлік есеп қағидалары 
1. Бухгалтерлік есеп туралы түсінік 
және оның атқаратын қызметі 
 2. 
Бухгалтерлік 
ақпаратты 
пайдаланушылар және олардың рӛлі 
 3. Бухгалтерлік есеп пәні 
 4. Бухгалтерлік есептің міндеттері 
мен мақсаттары 

Бухгалтерлік есептің концепциялары  
1. Бухгалтерлік есептің концептуалды негізі. 
2.  Ақпараттық  есеп  қағидаларының  негізін 
құрушы: есептеу, үздіксіз әрекет. 
3.  Қаржылық  есеп  берудің  сапалық 
сипаттамасы: 
түсініктілік, 
сенімділік, 
сақтық, сәйкестілік. 
Бухгалтерлік 
есептің 
концепциялары мен принциптері  
  1. 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
элементтері  және бухгалтерлік есеп 
объектілері 
  2.  Бухгалтерлік  есептің  негізін 
қалаушы принциптері 
  3. 
Активтердің 
құрамы 
мен 
сипаттамасы 
  4.  Қысқа  және  ұзақ  мерзімді 
міндеттемелер 
құрамы 
мен 
сипаттамасы 

Екі жақтылық қағидасы  және баланстык 
теңдік 
1.  Бухгалтерлік  баланс  туралы  түсінік, 
құрылымы мен мазмұны.  
2. Бухгалтерлік баланстың түрлері. 
Бухгалтерлік баланстың құрылымы  
мен мазмұны 
1. Бухгалтерлік баланстың ролі мен 
мағынасы 
2.  Бухгалтерлік баланстың 

 
22 
3.  Шаруашылық    операцияларына  сәйкес 
баланс баптарының ӛзгеріске ұшырауы 
құрылымы мен негізгі бухгалтерлік 
теңдеу 
 3.  Шаруашылық операциялардың 
бухгалтерлік балансқа әсері 

Екі жақты жазу  және бухгалтерлік есеп 
шоттары 
1. Бухгалтерлік есеп шоттары туралы 
түсінік 
2. Бухгалтерлік есеп шоттарының 
құрылымы мен жіктелуі  
3. Екі жақты жазу жүйесі 
4. Ағымдағы есеп мәліметтерін 
қорытындылау 
Бухгалтерлік шоттар және екі 
жақты жазу жүйесі 
1. Шаруашылық фактілері және 
шотттар жӛніндегі ұғым 
2. Бухгалтерлік есеп шоттарының 
маңызы мен құрылымы 
3.Синтетикалық және аналитикалық 
шоттар 
4. Типтік шоттар жоспары 

Есептік  кезең  және    қаржылық  есепті 
дайындау 
1. Бухгалтерлік қорытынды есеп, құрамы 
мен түрлері 
2. Бухгалтерлік қорытынды есепке 
қойылатын негізгі талаптар 
3. Бухгалтерлік құжаттар және олардың 
атқаратын рӛлі, құжат айналымы. 
Есептік кезеңмен қаржылық есеп 
беруді дайындау 
1. Есептік цикл 
 2. Трансформациялық кестелерді 
құру кезеңдері 
 3. Қорытынды баланс 
 

Кірістер және ақша қаражатының  есебі 
1.Ақша қаражаттары есебін ұйымдастыру 
2. Касса операцияларының есебі 
3. Банк шоттарындағы ақша есебі 
4.Сатып 
алушылар 
мен 
тапсырыс 
берушілердің борыш есебі 
5. Күмәнді дебиторлық борыштар 
6. Басқадай дебиторлық борыштардың есебі 
Қысқа мерзімді  активтердін есебі:      
Ақша қаражатының есебі  
1. Ақша қаражаттарына түсініктеме 
беру  
2. Кассадағы есеп айырысудағы 
шотттардағы айырымдардың есебі 
3. Есеп айырысу нысандары 
4.Валюталық, векселдер және тӛлем 
карточкалары арқылы есеп айырысу   

Қорлар және сатылған ӛнімнің ӛзіндік құны 
1.  Қорлар және олардың жіктелуі 
2. Материалдардың қозғалысының есебі 
3.  Қорларды бағалау әдістері 
4. Материалдық қорлардың қоймадағы және 
бухгалтериядағы есебі 
 
Қысқа мерзімді активтердің есебі: 
Қорлар есебі  
1. Материалдардың намеклатурасы  
2. Материалдар қозғалысының есебі 
оларды құжаттау  
3. Материалдар мен басқадай 
қорлардың қоймадағы есебі  

Ұзақ мерзімді активтердің есебі 
1.  Негізгі  құралдар  және  олардың  жіктелуі 
мен бағалануы 
2. Негізгі құралдарды кіріске алудың есебі 
3.Негізгі 
құралдардың 
тозуы 
мен 
амортизациясының есебі 
4. Негізгі құралдарды жӛндеудің есебі 
5.  Жалға  алынған  және  жалға  берілген 
негізгі құралдардың есебі 
6. Негізігі құралдарды есептен шығару есебі 
7. Материалдық емес активтер есебі 
8.Материалдық 
емес 
активтердің 
амортизациясы 
Ұзақ мерзімді активтердің есебі 
1. Келіп түскен НҚ-ң есебін және 
оның аналитикалық есебін 
ұйымдастыру  
2. Негізгі құралдын тозуын және 
амортизациясын есептеу 
3. Жалдын есебі 
4.  Негізгі  құралдарды  түгендеу, 
қайта бағалау 
 

Шығыстар есебі 
1. 
«Шығыстар» 
және 
«шығындар» 
түсінігінің мәні.  
2.Пайда және зиян туралы есеп баптарының 
 

 
23 
маңызы.  
3.Ұйым  шығыстарының  бухгалтерлік  есеп 
шоттарында бейнеленуі.  
10 
Міндеттемелер есебі 
1.Банк  және  банктен  тыс  мекемелер 
несиелерінің есебі. 
2.Дивидендтер  бойынша  есеп  айырысу 
операцияларының есебі. 
3.Бюджетпен 
есеп 
айырысу 
операцияларының есебі. 
4.Жабдықтаушы 
және 
қызмет 
кӛрсетушілермен есеп айырысу есебі. 
Міндеттемелердің есебі 
1.Банк және банктен тыс мекемелер 
несиелерінің есебі 
2.Бюджетпен 
есеп 
айырысу 
операцияларының есебі 
3.  Басқа  да  кредиторлық  қарыздар 
мен тӛлемдер есебі 
 
11 
Капиталдың есебі 
1. Жарғылық капиталдың есебі 
2. Резервтік капиталдың есебі 
Серіктестіктердегі капиталдың есебі 
1. Капитал түсінігі 
2. Жарғылық және резервтік  
капиталдың есебінің 
ұйымдастырылуы  
3. Бӛлінбеген пайда есебі 
12 
Қаржылық есептілікті  беруді дайындау 
1. Қаржылық есеп берудің нысандары 
2. Бухгалтерлік баланс  
3.  Табыстар  мен  шығыстар  жӛнінде 
есептеме 
4.  Ақша  қаражаттары  қозғалысы  жӛнінде 
есептеме 
5. Меншікті капиталдағы ӛзгеріс 
Қаржылық есеп беруді дайындау 1. 
Кірістер мен шығыстар туралы 
есептің ұсынылуы 
2.  Бухгалтерлік  балансты  құру 
техникасы 
3. Ақша қаражаттарының қозғалысы 
жайлы  есеп  беруді  дайындаудың 
тікелей 
және 
жанама 
әдісін 
салыстыру 
4.  Капиталдағы  ӛзгерістер  жӛнінде 
есеп беру 
5.  Қорытынды  есептердің  ӛзара 
байланыстылығын 
ашып 
кӛрсетіңіздер 
 
10. СОӚЖ жҥргізу жоспары  
 
Р/н №  
СОӚЖ тапсырмалары 
СОӚЖ ӛткізу нысаны 
Кҥндізгі оқыту 

-
 
-  Бухгалтерлік  есептің  тарихы  және 
дамуы. 
-
 
- Қоғам дамуына есептің қосатын ролі. 
-
 
-  Бухгалтерлік  есепте  қолданылатын 
ӛлшем  түрлері  натуалдық,  еңбек  және 
ақшалай ӛлшемдер. 
-
 

Бухгалтерлік 
есеп 
ақпаратты 
мәліметтерін  пайдаланушылар.  Оларды 
қызықтыратын факторлар. 
- - Қазақстан Республикасының 
«Бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есептілік туралы» заңы. 
   (28.02.2007 жыл. №234-III) 
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, сұрақ – жауап. 

- - Бухгалтерлік есептің принциптері: 
есептеу және үздіксіздік. 
- - Бухгалтерлік есептің сапалық 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақ – жауап 

 
24 
сипаттамалары: түсініктілік, орындылық, 
сенімділік және салыстырмалылық. 
- - Қаржылық есептілік элементтері: актив, 
міндеттеме, капитал. Кірістер және 
шығыстар. 

- - Бухгалтерлік баланстың түрлері. 
- - Бухгалтерлік баланстың құрамы мен 
құрылымы және шаруашылық 
операцияларына сәйкес баланс 
баптарының  ӛзгерістерге ұшырауы. 
Топтар 
арасында, 
шартты 
есеп 
құрастыру,  пікірталастыру,  сұрақ  – 
жауап. 

-Қазақстан 
Республикасының 
қаржы 
министрлігінің  23.05.2007-жылғы  №185 
бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп 
шоттарының үлгілік жоспары. 
-  Бухгалтерлік  шоттардың  құрамы  мен 
құрылымы.  Шоттардың  жіктелінуі  және 
олардың 
басқа 
әдістермен 
ӛзара 
байланысы.  (топтамалық,  талдамалық, 
аралық  шоттар,  баланс  сыртындағы 
шоттар, активтв және пассивті шоттар).  
- Екі жақты жазу жүйесі. Жай және 
күрделі екі жақты жазу 
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, 
есеп 
құрастыру, 
шығару. 
 

- Айналым ведомостары.  
- Мерзімдік шоттарды жабу.  
- Сынама (пробный) баланс.  
- Шоттардың жіктелінуі және олардың 
басқа әдістермен ӛзара байланысы 
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, есеп шығару. 

-  Бухгалтерлік  есеп  жұмысын  жүгізу 
барысындағы  толтырылатын  құжаттар 
және олардың атқаратын қызметтері.  

Құжаттарды 
толтыру 
тәртібі. 
Құжаттардың жіктелінуі. 
- Есеп регистрлері.  
-  Бухгалтерлік  құжаттардағы  жіберілген 
қателерді түзетудің тәсілдері. 
- - Түгендеу жүргізудің тәртібі. 
Түгендеудің түрлері. 
- - Кәсіпорынның есеп саясаты. 
Топтар 
арасында, 
шартты 
есеп 
құрастыру, сұрақтарға жауап беру. 

- - Ағымдағы активтердің түрлері және 
олардың есептеліну тәртібі. 
- - Кассадағы ақшалар. 
- - Қолма-қолсыз есеп айырысу 
операцияларының есебі 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақтарға жауап беру. 

- Алынуға тиісті шоттар. 
- Алдағы кезең шығындары.  
- Алынған вексельдер. 
- Берілген аванстар.  
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, 
есеп 
құрастыру, 
шығару. 

- Материалдардың жіктелінуі. 
- Материалдардың бағалануы. 
- - Материалдардың қоймадағы және  
бухгалтериядағы есебі. 
- - Материалдарды түгендеу. 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақ – жауап 
10 
-  - Негізгі құралдардың жіктелінуі. 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 

 
25 
 
-  - Негізгі құралдардың бағалануы. 
-  - Негізгі құралдардың кіріс, шығыс етілуі 
және ішкі қозғалысының есебі. 
-  - Материалдық емес активтер. 
сұрақ – жауап 
11 
- Ұзақ және қысқа мерзімді 
міндеттемелер.  
- Алынған қарыздар.  
- Тӛленуге тиісті шоттар. 
- Бюджетпен есеп айырысу. 
- Қызметкерлермен еңбекақы бойынша 
есеп айырысу. 
- Есептелінген дивидент сомалары. 
- Міндетті тӛлемдер бойынша есеп 
айырысу есебі.  
- Алынған аванстар. 
- Қазақстан Республикасының еңбек 
туралы заңы. 15.05.2007-жыл. 
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, 
есеп 
құрастыру, 
шығару. 
 
12 
- Жарғылық қор. 
- Резервтік қор. 
- Бӛлінбеген пайда немесе жабылмаған 
зиян (залал). 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақ – жауап 
13 
- - Қаржылық қорытынды есеп. 
- - Қаржылық қорытынды есептің құрамы 
мен құрылымы.  
- Құрастырылу принциптері. 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақ – жауап 
 
Сырттай оқыту 

-  Бухгалтерлік  есептің  тарихы  және 
дамуы. 
- Қоғам дамуына есептің қосатын ролі. 
-  Бухгалтерлік  есепте  қолданылатын 
ӛлшем  түрлері  натуалдық,  еңбек  және 
ақшалай ӛлшемдер. 

Бухгалтерлік 
есеп 
ақпаратты 
мәліметтерін  пайдаланушылар.  Оларды 
қызықтыратын факторлар. 
- - Қазақстан Республикасының 
«Бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есептілік туралы» заңы. 
   (28.02.2007 жыл. №234-III) 
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, сұрақ – жауап. 

- - Бухгалтерлік есептің принциптері: 
есептеу және үздіксіздік. 
- - Бухгалтерлік есептің сапалық 
сипаттамалары: түсініктілік, орындылық, 
сенімділік және салыстырмалылық. 
- - Қаржылық есептілік элементтері: актив, 
міндеттеме, капитал. Кірістер және 
шығыстар. 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақ – жауап 

- - Бухгалтерлік баланстың түрлері. 
- - Бухгалтерлік баланстың құрамы мен 
құрылымы және шаруашылық 
операцияларына сәйкес баланс 
баптарының  ӛзгерістерге ұшырауы. 
Топтар 
арасында, 
шартты 
есеп 
құрастыру,  пікірталастыру,  сұрақ  – 
жауап. 

 
26 

-
 
-Қазақстан  Республикасының  қаржы 
министрлігінің  23.05.2007-жылғы  №185 
бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп 
шоттарының үлгілік жоспары. 
-  Бухгалтерлік  шоттардың  құрамы  мен 
құрылымы.  Шоттардың  жіктелінуі  және 
олардың 
басқа 
әдістермен 
ӛзара 
байланысы.  (топтамалық,  талдамалық, 
аралық  шоттар,  баланс  сыртындағы 
шоттар, активтв және пассивті шоттар).  
- Екі жақты жазу жүйесі. Жай және 
күрделі екі жақты жазу 
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, 
есеп 
құрастыру, 
шығару. 
 

- Айналым ведомостары.  
- Мерзімдік шоттарды жабу.  
- Сынама (пробный) баланс.  
- Шоттардың жіктелінуі және олардың 
басқа әдістермен ӛзара байланысы 
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, есеп шығару. 

-  Бухгалтерлік  есеп  жұмысын  жүгізу 
барысындағы  толтырылатын  құжаттар 
және олардың атқаратын қызметтері.  

Құжаттарды 
толтыру 
тәртібі. 
Құжаттардың жіктелінуі. 
- Есеп регистрлері.  
-  Бухгалтерлік  құжаттардағы  жіберілген 
қателерді түзетудің тәсілдері. 
- - Түгендеу жүргізудің тәртібі. 
Түгендеудің түрлері. 
- - Кәсіпорынның есеп саясаты. 
Топтар 
арасында, 
шартты 
есеп 
құрастыру, сұрақтарға жауап беру. 

- - Ағымдағы активтердің түрлері және 
олардың есептеліну тәртібі. 
- - Кассадағы ақшалар. 
- - Қолма-қолсыз есеп айырысу 
операцияларының есебі 
 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақтарға жауап беру. 

- Алынуға тиісті шоттар. 
- Алдағы кезең шығындары.  
- Алынған вексельдер. 
- Берілген аванстар.  
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, 
есеп 
құрастыру, 
шығару. 

- Материалдардың жіктелінуі. 
- Материалдардың бағалануы. 
- - Материалдардың қоймадағы және  
бухгалтериядағы есебі. 
- - Материалдарды түгендеу. 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақ – жауап 
10 
 
-  - Негізгі құралдардың жіктелінуі. 
-  - Негізгі құралдардың бағалануы. 
-  - Негізгі құралдардың кіріс, шығыс етілуі 
және ішкі қозғалысының есебі. 
-  - Материалдық емес активтер. 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақ – жауап 
11 
- Ұзақ және қысқа мерзімді 
міндеттемелер.  
- Алынған қарыздар.  
- Тӛленуге тиісті шоттар. 
- Бюджетпен есеп айырысу. 
- Қызметкерлермен еңбекақы бойынша 
Аталған тақырып бойынша жауап беру, 
пікірталастыру, 
есеп 
құрастыру, 
шығару. 
 

 
27 
есеп айырысу. 
- Есептелінген дивидент сомалары. 
- Міндетті тӛлемдер бойынша есеп 
айырысу есебі.  
- Алынған аванстар. 
- Қазақстан Республикасының еңбек 
туралы заңы. 15.05.2007-жыл. 
12 
- Жарғылық қор. 
- Резервтік қор. 
- Бӛлінбеген пайда немесе жабылмаған 
зиян (залал). 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақ – жауап 
13 
- - Қаржылық қорытынды есеп. 
- - Қаржылық қорытынды есептің құрамы 
мен құрылымы.  
- - Құрастырылу принциптері. 
Есептер  құрастыру  және  оны  шығару, 
сұрақ – жауап 
 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет