Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет2/17
Дата29.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

6.Пәнді  оқыту  міндеттері:  Бухгалтерлік  есепті  зерделеудің  нәтижесінде  студент 
бухгалтерлік  есептің  ұйымдастыруымен  оларды  салыстыруға  мүмкіндік  алудың 
нәтижесінде  тәжіребиеде  (іс  жүзінде)  жүзеге  асыруға  бейімделеді.  Ӛзіндік  жұмыстар 
бойынша  қосымша  сұрақтар  және  рефераттар  жазу,  аралық  бақылау  жұмыстары  мен 
емтиханға арналған тест сұрақтар 
 7.  Пәннің мазмҧны (таңдау компоненті пәндері үшін
7.1      Тараудың атауы 
7.2
 
 Әр тақырыптың атауы және мазмұны  
 
8. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
 
Р/н  
№ 
 
 
Тақырыптың атауы 
Сағат саны 
Күндізгі бӛлім 
Сырттай бӛлім 
 
 
Б
арлығы
  
Дә
рісте
р 
Тә
ж. с
аб
ақ

С
ОӚ
Ж
 
С
ӚЖ
 
Б
арлығы
 
Б
арлығы
 
Дә
рісте
р 
Тә
ж. с
аб
ақ

С
ОӚ
Ж
 
С
ӚЖ
 

Бухгалтерлік  есеп 
ақпараттық 
жүйе 
ретінде 

 
11 

 Бухгалтерлік 
есептің 
концепциялары  

 
11 
 
11 
 

 Екі 
жақтылық 
қағидасы    және 
баланстык теңдік  
18 
 
11 

 Екі  жақты  жазу  
және  бухгалтерлік 
есеп шоттары  
18 
 
12 

Есептік  кезең  және 
мен 
қаржылық 
есепті дайындау 

 
11 

 Кірістер және ақша 
қаражатының  есебі 
18 
 
14 

Қорлар 
және 
сатылған  ӛнімнің 
ӛзіндік құны  

 
14 

Ұзақ 
мерзімді 
активтердің есебі 

 
14 

Шығыстар есебі 

 
13 

 


10 
Міндеттемелердің 
және 
капиталдьң 
есебі. 

 
14 
11 
Қаржылық 
есеп 
беруді дайындау 

 
12 
 
 


  Барлығы: 
135 
30 
15 
45 
45 
 
135 


60 
60 
 
9. Лекциялық, практикалық (семинар), зертханалық сабақтар жоспары  
 
Тақыры
п-тың 
№   
Лекция жоспары 
Практикалық сабақ жоспары 

Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде 
1.Ғылым  ретіндегі  бухгалтерлік  есепітің 
пайда  болуы  және  қалыптасуының  тарихи 
аспектісі. 
2.Бухгалтерлік 
ақпарат 
және 
басқару 
шешімдерін қабылдау. 
3.Бухгалтерлік есеп пәні, әдісі және міндеті. 
4.Шаруашылық  құралдары  мен  олардың 
кӛздері. 
Бухгалтерлік есеп қағидалары  
1. Бухгалтерлік есеп туралы түсінік 
және оның атқаратын қызметі 
 2. 
Бухгалтерлік 
ақпаратты 
пайдаланушылар және олардың рӛлі 
 3. Бухгалтерлік есеп пәні 
 4. Бухгалтерлік есептің міндеттері 
мен мақсаттары 

Бухгалтерлік есептің концепциялары  
1. Бухгалтерлік есептің концептуалды негізі. 
2.  Ақпараттық  есеп  қағидаларының  негізін 
құрушы: есептеу, үздіксіз әрекет. 
3.  Қаржылық  есеп  берудің  сапалық 
сипаттамасы: 
түсініктілік, 
сенімділік, 
сақтық, сәйкестілік. 
Бухгалтерлік 
есептің 
концепциялары мен принциптері  
  1. 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
элементтері  және бухгалтерлік есеп 
объектілері 
  2.  Бухгалтерлік  есептің  негізін 
қалаушы принциптері 
  3. 
Активтердің 
құрамы 
мен 
сипаттамасы 
  4.  Қысқа  және  ұзақ  мерзімді 
міндеттемелер 
құрамы 
мен 
сипаттамасы 

Екі жақтылық қағидасы  және баланстык 
теңдік 
Бухгалтерлік баланстың құрылымы  
мен мазмұны 

12 
 
1.  Бухгалтерлік  баланс  туралы  түсінік, 
құрылымы мен мазмұны.  
2. Бухгалтерлік баланстың түрлері. 
3.  Шаруашылық    операцияларына  сәйкес 
баланс баптарының ӛзгеріске ұшырауы 
1. Бухгалтерлік баланстың ролі мен 
мағынасы 
2.  Бухгалтерлік баланстың 
құрылымы мен негізгі бухгалтерлік 
теңдеу 
 3.  Шаруашылық операциялардың 
бухгалтерлік балансқа әсері 

Екі жақты жазу  және бухгалтерлік есеп 
шоттары 
1. Бухгалтерлік есеп шоттары туралы 
түсінік 
2. Бухгалтерлік есеп шоттарының 
құрылымы мен жіктелуі  
3. Екі жақты жазу жүйесі 
4. Ағымдағы есеп мәліметтерін 
қорытындылау 
Бухгалтерлік шоттар және екі 
жақты жазу жүйесі 
1. Шаруашылық фактілері және 
шотттар жӛніндегі ұғым 
2. Бухгалтерлік есеп шоттарының 
маңызы мен құрылымы 
3.Синтетикалық және аналитикалық 
шоттар 
4. Типтік шоттар жоспары 

Есептік  кезең  және    қаржылық  есепті 
дайындау 
1. Бухгалтерлік қорытынды есеп, құрамы 
мен түрлері 
2. Бухгалтерлік қорытынды есепке 
қойылатын негізгі талаптар 
3. Бухгалтерлік құжаттар және олардың 
атқаратын рӛлі, құжат айналымы. 
Есептік кезеңмен қаржылық есеп 
беруді дайындау 
1. Есептік цикл 
 2. Трансформациялық кестелерді 
құру кезеңдері 
 3. Қорытынды баланс 
 

Кірістер және ақша қаражатының  есебі 
1.Ақша қаражаттары есебін ұйымдастыру 
2. Касса операцияларының есебі 
3. Банк шоттарындағы ақша есебі 
4.Сатып 
алушылар 
мен 
тапсырыс 
берушілердің борыш есебі 
5. Күмәнді дебиторлық борыштар 
6. Басқадай дебиторлық борыштардың есебі 
Қысқа мерзімді  активтердін есебі:      
Ақша қаражатының есебі  
1. Ақша қаражаттарына түсініктеме 
беру  
2. Кассадағы есеп айырысудағы 
шотттардағы айырымдардың есебі 
3. Есеп айырысу нысандары 
4.Валюталық, векселдер және тӛлем 
карточкалары арқылы есеп айырысу   

Қорлар және сатылған ӛнімнің ӛзіндік құны 
1.  Қорлар және олардың жіктелуі 
2. Материалдардың қозғалысының есебі 
3.  Қорларды бағалау әдістері 
4. Материалдық қорлардың қоймадағы және 
бухгалтериядағы есебі 
 
Қысқа мерзімді активтердің есебі: 
Қорлар есебі  
1. Материалдардың намеклатурасы  
2. Материалдар қозғалысының есебі 
оларды құжаттау  
3. Материалдар мен басқадай 
қорлардың қоймадағы есебі  

Ұзақ мерзімді активтердің есебі 
1.  Негізгі  құралдар  және  олардың  жіктелуі 
мен бағалануы 
2. Негізгі құралдарды кіріске алудың есебі 
3.Негізгі 
құралдардың 
тозуы 
мен 
амортизациясының есебі 
4. Негізгі құралдарды жӛндеудің есебі 
5.  Жалға  алынған  және  жалға  берілген 
негізгі құралдардың есебі 
6. Негізігі құралдарды есептен шығару есебі 
7. Материалдық емес активтер есебі 
8.Материалдық 
емес 
активтердің 
амортизациясы 
Ұзақ мерзімді активтердің есебі 
1. Келіп түскен НҚ-ң есебін және 
оның аналитикалық есебін 
ұйымдастыру  
2. Негізгі құралдын тозуын және 
амортизациясын есептеу 
3. Жалдын есебі 
4.  Негізгі  құралдарды  түгендеу, 
қайта бағалау 
 

13 
 

Шығыстар есебі 
1. 
«Шығыстар» 
және 
«шығындар» 
түсінігінің мәні.  
2.Пайда және зиян туралы есеп баптарының 
маңызы.  
3.Ұйым  шығыстарының  бухгалтерлік  есеп 
шоттарында бейнеленуі.  
 
10 
Міндеттемелер есебі 
1.Банк  және  банктен  тыс  мекемелер 
несиелерінің есебі. 
2.Дивидендтер  бойынша  есеп  айырысу 
операцияларының есебі. 
3.Бюджетпен 
есеп 
айырысу 
операцияларының есебі. 
4.Жабдықтаушы 
және 
қызмет 
кӛрсетушілермен есеп айырысу есебі. 
Міндеттемелердің есебі 
1.Банк және банктен тыс мекемелер 
несиелерінің есебі 
2.Бюджетпен 
есеп 
айырысу 
операцияларының есебі 
3.  Басқа  да  кредиторлық  қарыздар 
мен тӛлемдер есебі 
 
11 
Капиталдың есебі 
1. Жарғылық капиталдың есебі 
2. Резервтік капиталдың есебі 
Серіктестіктердегі капиталдың есебі 
1. Капитал түсінігі 
2. Жарғылық және резервтік  
капиталдың есебінің 
ұйымдастырылуы  
3. Бӛлінбеген пайда есебі 
12 
Қаржылық есептілікті  беруді дайындау 
1. Қаржылық есеп берудің нысандары 
2. Бухгалтерлік баланс  
3.  Табыстар  мен  шығыстар  жӛнінде 
есептеме 
4.  Ақша  қаражаттары  қозғалысы  жӛнінде 
есептеме 
5. Меншікті капиталдағы ӛзгеріс 
Қаржылық есеп беруді дайындау 1. 
Кірістер мен шығыстар туралы 
есептің ұсынылуы 
2.  Бухгалтерлік  балансты  құру 
техникасы 
3. Ақша қаражаттарының қозғалысы 
жайлы  есеп  беруді  дайындаудың 
тікелей 
және 
жанама 
әдісін 
салыстыру 
4.  Капиталдағы  ӛзгерістер  жӛнінде 
есеп беру 
5.  Қорытынды  есептердің  ӛзара 
байланыстылығын 
ашып 
кӛрсетіңіздер 
 
10. СОӚЖ жҥргізу жоспары  
 
Р/н №  
СОӚЖ тапсырмалары 
СОӚЖ ӛткізу нысаны 
Кҥндізгі оқыту 

-
 
- Бухгалтерлік есептің тарихы және дамуы. 
-
 
- Қоғам дамуына есептің қосатын ролі. 
-
 
-  Бухгалтерлік  есепте  қолданылатын  ӛлшем 
түрлері натуалдық, еңбек және ақшалай ӛлшемдер. 
-
 
-  Бухгалтерлік  есеп  ақпаратты  мәліметтерін 
пайдаланушылар. 
Оларды 
қызықтыратын 
факторлар. 
- - Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп 
және қаржылық есептілік туралы» заңы. 
   (28.02.2007 жыл. №234-III) 
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
сұрақ – жауап. 

- - Бухгалтерлік есептің принциптері: есептеу және 
Есептер құрастыру және оны 

14 
 
үздіксіздік. 
- - Бухгалтерлік есептің сапалық сипаттамалары: 
түсініктілік, орындылық, сенімділік және 
салыстырмалылық. 
- - Қаржылық есептілік элементтері: актив, 
міндеттеме, капитал. Кірістер және шығыстар. 
шығару, сұрақ – жауап 

- - Бухгалтерлік баланстың түрлері. 
- - Бухгалтерлік баланстың құрамы мен құрылымы 
және шаруашылық операцияларына сәйкес баланс 
баптарының  ӛзгерістерге ұшырауы. 
Топтар  арасында,  шартты 
есеп 
құрастыру, 
пікірталастыру, 
сұрақ 
– 
жауап. 

-
 
-Қазақстан 
Республикасының 
қаржы 
министрлігінің 
23.05.2007-жылғы 
№185 
бұйрығымен 
бекітілген 
Бухгалтерлік 
есеп 
шоттарының үлгілік жоспары. 
-
 

Бухгалтерлік 
шоттардың 
құрамы 
мен 
құрылымы.  Шоттардың  жіктелінуі  және  олардың 
басқа  әдістермен  ӛзара  байланысы.  (топтамалық, 
талдамалық,  аралық  шоттар,  баланс  сыртындағы 
шоттар, активтв және пассивті шоттар).  
- Екі жақты жазу жүйесі. Жай және күрделі екі 
жақты жазу 
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
есеп құрастыру, шығару. 
 

-
 
- Айналым ведомостары.  
-
 
- Мерзімдік шоттарды жабу.  
-
 
- Сынама (пробный) баланс.  
- Шоттардың жіктелінуі және олардың басқа 
әдістермен ӛзара байланысы 
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
есеп шығару. 

-
 

Бухгалтерлік 
есеп 
жұмысын 
жүгізу 
барысындағы 
толтырылатын 
құжаттар 
және 
олардың атқаратын қызметтері.  
-
 
-  Құжаттарды  толтыру  тәртібі.  Құжаттардың 
жіктелінуі. 
-
 
- Есеп регистрлері.  
-
 
- Бухгалтерлік құжаттардағы жіберілген қателерді 
түзетудің тәсілдері. 
- - Түгендеу жүргізудің тәртібі. Түгендеудің түрлері. 
- - Кәсіпорынның есеп саясаты. 
 
Топтар  арасында,  шартты 
есеп  құрастыру,  сұрақтарға 
жауап беру. 

- - Ағымдағы активтердің түрлері және олардың 
есептеліну тәртібі. 
- - Кассадағы ақшалар. 
- - Қолма-қолсыз есеп айырысу операцияларының 
есебі 
Есептер құрастыру және оны 
шығару,  сұрақтарға  жауап 
беру. 

-
 
- Алынуға тиісті шоттар. 
-
 
- Алдағы кезең шығындары.  
-
 
- Алынған вексельдер. 
- Берілген аванстар.  
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
есеп құрастыру, шығару. 

- Материалдардың жіктелінуі. 
- Материалдардың бағалануы. 
- - Материалдардың қоймадағы және  
бухгалтериядағы есебі. 
- - Материалдарды түгендеу. 
Есептер құрастыру және оны 
шығару, сұрақ – жауап 
10 
-  - Негізгі құралдардың жіктелінуі. 
Есептер құрастыру және оны 

15 
 
 
-  - Негізгі құралдардың бағалануы. 
-  - Негізгі құралдардың кіріс, шығыс етілуі және ішкі 
қозғалысының есебі. 
-  - Материалдық емес активтер. 
шығару, сұрақ – жауап 
11 
- Ұзақ және қысқа мерзімді міндеттемелер.  
- Алынған қарыздар.  
- Тӛленуге тиісті шоттар. 
- Бюджетпен есеп айырысу. 
- Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп 
айырысу. 
- Есептелінген дивидент сомалары. 
- Міндетті тӛлемдер бойынша есеп айырысу есебі.  
- Алынған аванстар. 
- Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңы. 
15.05.2007-жыл. 
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
есеп құрастыру, шығару. 
 
12 
- Жарғылық қор. 
- Резервтік қор. 
- Бӛлінбеген пайда немесе жабылмаған зиян (залал). 
Есептер құрастыру және оны 
шығару, сұрақ – жауап 
13 
- - Қаржылық қорытынды есеп. 
- - Қаржылық қорытынды есептің құрамы мен 
құрылымы.  
- Құрастырылу принциптері. 
 
Есептер құрастыру және оны 
шығару, сұрақ – жауап 
 
Сырттай оқыту 

-
 
- Бухгалтерлік есептің тарихы және дамуы. 
-
 
- Қоғам дамуына есептің қосатын ролі. 
-
 
-  Бухгалтерлік  есепте  қолданылатын  ӛлшем 
түрлері натуалдық, еңбек және ақшалай ӛлшемдер. 
-
 
-  Бухгалтерлік  есеп  ақпаратты  мәліметтерін 
пайдаланушылар. 
Оларды 
қызықтыратын 
факторлар. 
- - Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп 
және қаржылық есептілік туралы» заңы. 
   (28.02.2007 жыл. №234-III) 
 
 
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
сұрақ – жауап. 

- - Бухгалтерлік есептің принциптері: есептеу және 
үздіксіздік. 
- - Бухгалтерлік есептің сапалық сипаттамалары: 
түсініктілік, орындылық, сенімділік және 
салыстырмалылық. 
- - Қаржылық есептілік элементтері: актив, 
міндеттеме, капитал. Кірістер және шығыстар. 
Есептер құрастыру және оны 
шығару, сұрақ – жауап 

- - Бухгалтерлік баланстың түрлері. 
- - Бухгалтерлік баланстың құрамы мен құрылымы 
және шаруашылық операцияларына сәйкес баланс 
баптарының  ӛзгерістерге ұшырауы. 
Топтар  арасында,  шартты 
есеп 
құрастыру, 
пікірталастыру, 
сұрақ 
– 
жауап. 

-
 
-Қазақстан 
Республикасының 
қаржы 
министрлігінің 
23.05.2007-жылғы 
№185 
бұйрығымен 
бекітілген 
Бухгалтерлік 
есеп 
шоттарының үлгілік жоспары. 
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
есеп құрастыру, шығару. 
 

16 
 
-
 

Бухгалтерлік 
шоттардың 
құрамы 
мен 
құрылымы.  Шоттардың  жіктелінуі  және  олардың 
басқа  әдістермен  ӛзара  байланысы.  (топтамалық, 
талдамалық,  аралық  шоттар,  баланс  сыртындағы 
шоттар, активтв және пассивті шоттар).  
- Екі жақты жазу жүйесі. Жай және күрделі екі 
жақты жазу 

-
 
- Айналым ведомостары.  
-
 
- Мерзімдік шоттарды жабу.  
-
 
- Сынама (пробный) баланс.  
- Шоттардың жіктелінуі және олардың басқа 
әдістермен ӛзара байланысы 
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
есеп шығару. 

-
 

Бухгалтерлік 
есеп 
жұмысын 
жүгізу 
барысындағы 
толтырылатын 
құжаттар 
және 
олардың атқаратын қызметтері.  
-
 
-  Құжаттарды  толтыру  тәртібі.  Құжаттардың 
жіктелінуі. 
-
 
- Есеп регистрлері.  
-
 
- Бухгалтерлік құжаттардағы жіберілген қателерді 
түзетудің тәсілдері. 
- - Түгендеу жүргізудің тәртібі. Түгендеудің түрлері. 
- - Кәсіпорынның есеп саясаты. 
Топтар  арасында,  шартты 
есеп  құрастыру,  сұрақтарға 
жауап беру. 

- - Ағымдағы активтердің түрлері және олардың 
есептеліну тәртібі. 
- - Кассадағы ақшалар. 
- - Қолма-қолсыз есеп айырысу операцияларының 
есебі 
Есептер құрастыру және оны 
шығару,  сұрақтарға  жауап 
беру. 

-
 
- Алынуға тиісті шоттар. 
-
 
- Алдағы кезең шығындары.  
-
 
- Алынған вексельдер. 
- Берілген аванстар.  
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
есеп құрастыру, шығару. 

- Материалдардың жіктелінуі. 
- Материалдардың бағалануы. 
- - Материалдардың қоймадағы және  
бухгалтериядағы есебі. 
- - Материалдарды түгендеу. 
 
Есептер құрастыру және оны 
шығару, сұрақ – жауап 
10 
 
-  - Негізгі құралдардың жіктелінуі. 
-  - Негізгі құралдардың бағалануы. 
-  - Негізгі құралдардың кіріс, шығыс етілуі және ішкі 
қозғалысының есебі. 
-  - Материалдық емес активтер. 
Есептер құрастыру және оны 
шығару, сұрақ – жауап 
11 
- Ұзақ және қысқа мерзімді міндеттемелер.  
- Алынған қарыздар.  
- Тӛленуге тиісті шоттар. 
- Бюджетпен есеп айырысу. 
- Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп 
айырысу. 
- Есептелінген дивидент сомалары. 
- Міндетті тӛлемдер бойынша есеп айырысу есебі.  
- Алынған аванстар. 
- Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңы. 
Аталған  тақырып  бойынша 
жауап  беру,  пікірталастыру, 
есеп құрастыру, шығару. 
 

17 
 
15.05.2007-жыл. 
12 
- Жарғылық қор. 
- Резервтік қор. 
- Бӛлінбеген пайда немесе жабылмаған зиян (залал). 
Есептер құрастыру және оны 
шығару, сұрақ – жауап 
13 
- - Қаржылық қорытынды есеп. 
- - Қаржылық қорытынды есептің құрамы мен 
құрылымы.  
- - Құрастырылу принциптері. 
Есептер құрастыру және оны 
шығару, сұрақ – жауап 
 
11. СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі  
 
Р/н №  
СӚЖ тапсырмалары 
Бақылау нысаны 
Ӛткізу мерзімі 
Кҥндізгі оқыту 

Бухгалтерлік есептің даму тарихы. 
Қазақстан Республикасындағы   бухгалтерлік 
есептің дамуы. 
 Қоғам дамуына бухгалтерлік есептің қосатын 
ролі.  
Ауызша жауап 
беру 
1, 2-ші апта 
8 сағат 

Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік 
есеп  және  қаржылық  есептілік  туралы  заңы.   
(28.02.2007 жыл. №234-III) 
 
Ауызша жауап 
беру 
3, 4-ші апта 
8 сағат  

Қазақстан 
Республикасының 
қаржы 
министрлігінің 
23.05.2007-жылғы 
№185 
бұйрығымен  бекітілген  Бухгалтерлік  есеп 
шоттарының типтік жоспары. 
Ауызша жауап 
беру 
5, 6-ші апта 
8 сағат 

Қазақстан  Республикасының  Еңбек  туралы 
заңы.   (15.05.2007 жыл.) 
Ауызша жауап 
беру 
7, 8-ші апта  
 8 сағат 

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қаржылық есептілік стандарты 
Ауызша жауап 
беру 
9, 10-ші апта 
8 сағат 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарты 
Ауызша жауап 
беру 
11, 12-ші апта 
8 сағат 

Ғылыми еңбек жазу (курстық жұмыс) 
Курс жұмысы  13, 14, 15-ші апта 
12 сағат 
Сырттай оқыту 

Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік  есеп 
және  қаржылық  есептілік  туралы  заңы.   
(28.02.2007 жыл. №234-III) 
Ауызша жауап 
беру 
1, 2-ші апта 
10 сағат 

Бухгалтерлік есептің даму тарихыы. 
Қоғам  дамуына  бухгалтерлік  есептің  қосатын 
ролі. 
 Қазақстан  Республикасындағы      бухгалтерлік 
есептің дамуы. 
Ауызша жауап 
беру 
3, 4-ші апта 
15 сағат  

Қазақстан 
Республикасының 
қаржы 
министрлігінің 
23.05.2007-жылғы 
№185 
бұйрығымен  бекітілген  Бухгалтерлік  есеп 
шоттарының үлгілік жоспары. 
Ауызша жауап 
беру 
5, 6-ші апта 
15 сағат 

Қазақстан  Республикасының  Еңбек  туралы 
заңы.   (15.05.2007 жыл.) 
Ауызша жауап 
беру 
7, 8-ші апта  
10 сағат 

Қазақстан Республикасының Ұлттық қаржылық 
есептілік стандарты 
Ауызша жауап 
беру 
9, 10-ші апта 
15 сағат 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарты 
Ауызша жауап 
беру 
11, 12-ші апта 
  15 сағат 

Ғылыми еңбек жазу (курстық жұмыс) 
Курс жұмысы 
13, 14, 15-ші апта 

18 
 
 30 сағат 
 
        12. Курстық жҧмыс тақырыптары 
 
       Ескерту    Курстық  жұмыс  (жоба)  өткізбеген  студент  сәйкес  пән  бойынша 
емтиханға жіберілмейді.                                   
 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет