Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Тапсырманың мақсаты - қаражаттарды айналымнан тыс жәнежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет13/17
Дата29.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
Тапсырманың мақсаты - қаражаттарды айналымнан тыс және 
айналмалыактивтерге бӛліп кӛрсету: 
№  Қаражатты 
топтау 
Қаражатты жеке-
жекн топтау 
                                Қаражат атауы 
        сомасы 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Айналымнан 
тис активтер 
Материалды емес 
активтер 
 
 
 
 
 
 
Негізгі құралдар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ұзақ мерзімді 
қаржылық салым 
 
 
Жабылмаған 
шығын 
 
 
 
                                                   1 топ бойынша ЖИЫНЫ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Айналмалы 
активтер 
 
 
 
Тауарлы-
материалдық қор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебиторлық 
берешек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қысқа мерзімді 
қаржылық салым 
 
 
 
Ақша 
қаражаттары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     2 топ бойынша ЖИЫНЫ: 
 
 
                                                           БАРЛЫҒЫ: 
 
 
4-тапсырма 

 
90 
 
№                      Қаражаттардың пайда болу кӛздері 
сомасы 

Зауыттың алған материалдары үшін жабдықтаушыларға қарызы 
7 100 000 

Қаржылық органдарға бюджет бойынша қарызы 
1 600 000 

Жарғылық капитал 
65 000 000 

Резервтік капитал 
13 100 000 
5  
Қосымша тӛленген капитал 
800 000 

Ұзақ мерзімді банк несиесі 
4 000 000 

Әлеуметтік салық бойынша қарыздар 
750 400 

Кәсіпорынның қызметкерлерге еңбек ақы бойынша қарызы 
11 300 000 

Қысқа мерзімді қарыз 
9 500 000 
10  Ұзақ мерзімді займдар 
7 400 000 
11  Басқа да кредиторлық қарыздар 
50 000 
12  Есепті кезеңнің бӛлінбеген табысы 
10 200 000 
13  Қаржылық органдарға ҚҚС бойынша қарыздары 
425 000 
14  Алдағы кезең кірістері 
1 200 000 
15  Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
1 850 000 
16  Негізгі құралдардың тозуы 
2 451 600 
 
                   ЖИЫНЫ: 
136 727 000 
 
Тапсырманың мақсаты – қорлану кӛздерін меншікті және қарыздық қаражат 
кӛздеріне бӛліп кӛрсету: 
№ 
 
Қорлану кӛздерін 
топтау 
    Қорлану кӛздерінің аталуы 
сомасы 
 
 

 
 
     Меншікті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            1-ші топ бойынша ЖИЫНЫ: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Міндеттеме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            2-ші топ бойынша ЖИЫНЫ: 
 
                                                  БАРЛЫҒЫ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 
№5 
Тәжірибелік сабақ
 
 
                      
Тақырып: Есептік кезеңмен қаржылық есеп беруді дайындау 
7-балл 
 
Ӛткізу    уақыты 5-ші аптада 
Сҧрақтар: 
1.
 
Кәсіпорынның  есеп  саясатына  түсінік,  және  оған  қойылатын  талаптар, 
мазмұны, есеп саясатын дайындау.  
2.
 
Есеп циклының негізгі сатылары.  
3.
 
Есеп  мәліметтерінің  кӛздері,алғашқы  құжаттар,  бухгалтерлік  құжаттар, 
олардың есептегі рӛлі мен маңызы.  
4.
 
Құжаттардың  реквизиттері мен жіктелінуі.  
5.
 
Бухгалтерлік құжаттардағы қателерді жӛндеу. 
 
 
Тӛмендегі берілген объектілер бойынша шаруашылық операцияларын қҧрап 
жазыңыздар және типін анықтаңыздар 
 
№ 
                                 Бухгалтерлік баланстағы ӛзгерістер 
Сомасы 
                         Активтер 
                    Пассивтер 
        ҧлғаю 
       Азаю 
      ҧлғаю 
      азаю 
  1 
               2 
              3 
            4 
            5 
      6 

Ағымдағы банктік 
шоттардағы  ақша 
қаражаттары 
Сатып 
алушылармен 
тапсырыс 
берушілердің 
қарызы 
 
 
1 500 000 

Қоймадағы дайын 
ӛнім 
Негізгі ӛндіріс 
 
 
1 200 000 

Кассадағы ақша 
қаражаттары 
Ағымдағы 
банктік 
шоттардағы ақша 
қаражаттары 
 
 
1 000 000 

 
Кассадағы ақша 
қаражаттары 
 
Қызметкерлермен 
еңбек ақы 
бойынша есеп 
айырысу 
   950 000 

 
Есеп шоттағы 
ақша 
қаражаттары 
 
Жабдықтаушылар 
мен және 
мердігерлермен 
есеп айырысу 
  600 800 

Шикізат пен 
материалдар 
 
Жабдықтаушылар 
мен және 
мердігерлермен 
есеп айырысу 
 
 250 000 

 
Ағымдық банктік 
шоттардағы ақша 
қаражаттары 
 
ҚҚС бойынша 
бюджетпен есеп 
айырысу 
 180 000 

 
 
Жабдықтаушылар 
мен және 
мердігерлермен 
есеп айырысу 
Банк несиесі 
900 000 

Есеп берушілердің 
борышы 
Кассадағы ақша 
қаражаттары 
 
 
150 000 
10 
Кассадағы ақша 
Есеп 
 
 
1000 

 
92 
қаражаттары 
берушілердің 
борышы 
11 
Негізгі ӛндіріс 
Құрылыс 
материалдары 
 
 
286 000 
 
Тапсырманың мақсаты – жекелеген операцияларды пайдаланып шаруашылық 
операцияларын қҧрастыру 
№ 
                        Операция мазмҧны 
Шот 
корресппонд 
сомасы 
тип 
Дт 
Кт 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№6  
Тәжірибелік сабақ 
 
 
Тақырып: Бухгалтерлік есепті ҧйымдастыру
  
 
Бақылау сҧрақтары 
 
1.
 
Құжаттар түрлері
.  
2.
 
Түгендеу.  
3.
 
Есеп регистрлері. 
4.
 
Бухгалтерлік есепті жүргізу нысандары.  
5.
 
Бухгалтерлік қателіктерді жӛндеу тәсілдері .  
6.
 
Есеп саясаты .
 
 
 

 
93 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау 
 
5- 
тақырып бойынша 
 лекция және оған кӛрсетілген әдебиеттерді қолдану
 
 
 
№7 Тәжірибелік сабақ
 
 
Тақырып: Қысққа мерзімді активтердің есебі: ақшалар 
   
 
 
 
 
7-балл  
 
Ӛткізу    уақыты 7- ші аптада 
                                 
                                            Сҧрақтар: 
 
                                               1. Ақша қаражаттар есебі  және оның эквиваленттері 
                                               2. Кассадағы ақша қаражаттар есебі 
                                               3. Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттар есебі 
              4. Қолма-қолсыз есеп айырысу операциялар есебі 
Тапсырма: 
1.
 
Келесі  шаруашылық  операцияларының  бухгалтерлік  есепте  кӛрсетілуіне  сәйкес 
шоттар  корреспонденциясын    жаз.(қосымша  проводкалар  қажет  болған  жағдайды 
да): 
№ 
Шаруашылық операциялар мазмұны 
Сомма 

Басқа  ұйымдарға  берілген  қарыздарды  жабу  шотына  кассаға  тенге 
түрінде ақша қаражаттары келіп түсті 
25000 

Кассадағы  валюталық  қаражаттардың  қалдықтарын  қайта  бағалауды 
жүргізген  кездегі  бағамының  айырмашылығынан  түскен  табыстың 
анықталуы 
450 

Қызметкерге еңбекақы бойынша кассадан аванс берілді 
5000 

сатылған  және  ӛткізілген  ӛнім  туралы  сатып  алушының  ағымдағы 
банктік шотына ақша қаражаттары келіп түсті 
124000 

ӛнімді,  қызметті,  жұмысты  сатып  ӛткізуден  түскен  табыс  есебінен 
кассадан банктің ағымдағы шотына ақша қаражаттарының келіп түсуі 
100000 

Кассадағы  валюталық  ақша  қаражаттарының  қалдықтарын  қайта 
бағалаудағы кеоі бағамдық айырмашылықтың анықталуы 
270 

Операциондық  жалдау  бойынша  ағымдағы  банктік  шоттан  жалдық 
тӛлемдер тӛленді 
45000 

Қызметкерлерге есептілік негізінде кассадан берілді 
16000 

Қолданылмаған есептілік сомма қалдығы кассаға ӛткізілді 
275 
10 
Кәсіпкерден жарғылық капиталдыға  салым шотына  кассадан  ұлттық 
валюта ретінде ақша қаражаттары келіп түсті 
50000 
11 
Қызметкерге кассадан пайыздық емес қысқа мерзімді қарыз берілді 
150000 
 
 
Тапсырма-1      
 
Шот атауы 
Сомасы 

Есеп шот   1030 
150 000 

Касса   1010 
100 000 

Материалдар    1310 
200 000 

Негізгі құрал    2410 
300 000 

Алынуға тиісті шот   1210 
  50 000 

Жарғылық капитал    5000 
400 000 

Тӛленуге тиісті шот   3310 
200 000 

Банк несиесі   3010 
150 000 

Еңбек ақы бойынша есеп айырысу    3350 
  50 000 
 

 
94 
 
Шаруашылық операциялардың мазмҧны 
сомасы 
Шот коррес-
понденциясы 
Дт 
Кт 

Жабдықтаушылардан материалдар келіп түсті 
70 000 
1310 
3310 

Банк несиесі есеп шотқа кірістелді 
100 000 
1030 
3010 

Жабдықтаушылардан негізгі құралдар келіп түсті 
60 000 
2410 
3310 

Есеп шоттан банк несиесі ӛшірілді 
40 000 
3010 
1030 

Есеп шоттан кассаға алынды 
50 000 
1010 
1030 

Кассадан еңбек ақы берілді 
30 000 
3350 
1010 
 
 
 
 
 
 
Дт      1030                Кт                         Дт              1010                     Кт                    Дт             1310                  Кт  
С-150000 
 
 
С-100000 
 
 
С-200000 
 
2)100000 
 
 
 
4)40000 
5)50000 
5)50000 
6)30000 
1)70000 
 
А-100000 
А-90000 
А-50000 
А-30000 
А-70000 
 
С-160000 
 
С-120000 
 
С-270000 
 
 
Дт         2410                Кт                     Дт                   1210               Кт                      Дт               5000                  Кт  
С-300000 
 
 
С-50000 
 
 
 
С-400000 
1)60000 
 
 
 
 
 
 
 
А-60000 
 
А-0 
А-0 
 
 
С-360000 
 
С-50000 
 
 
С-400000 
  
Дт           3310              Кт                       Дт                  3010                 Кт                    Дт             3350                   Кт  
 
С-200000 
 
 
С-150000 
 
 
С-50000 
 
 
 
 
1)70000 
3)60000 
4)40000 
2)100000 
6)30000 
 
А-0 
А-130000 
А-40000 
А-100000 
А-30000 
А-0 
 
С-330000 
 
 
 
С-20000 
 
 
 
 
Шот атауы 
Бастапқы қалдық 
Ай бойғы айналым 
Соңғы қалдық 
Дт 
Кт 
Дт 
Кт 
Дт 
Кт 
1010 
150 000 
 
100 000 
90 000 
160 000 
 
1030 
100 000 
 
50 000 

120 000 
 
1310 
200 000 
 
70 000 

270 000 
 
2410 
300 000 
 
60 000 

360 000 
 
1210 
50 000 
 


50 000 
 
5000 
 
400 000 


 
400 000 
3310 
 
200 000 

130 000 
 
330 000 
3010 
 
150 000 
40 000 
100 000 
 
210 000 
3350 
 
50 000 
30 000 

 
20 000 
Жиыны 
800 000 
800 000 
350 000 
350 000 
960 000 
960 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95 
 
№8 
Тәжірибелік сабақ
 
 
 
                                          
Тақырып: Дебиторлық берешектер есебі 
 
7-балл 
 
Ӛткізу   уақыты 8 ші аптада 
 
                            Сҧрақтар:  
 
1.
 
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борыш есебі 
2.
 
Күмәнді дебиторлық борыштар. 
3.
 
Басқадай дебиторлық борыштардың есебі 
Шаруашылық операцияларының баланс баптарына әсер етуін және типін анықта. 
Оны таблицаға тҥсір 
 
№        Шаруашылық операцияларының мазмҧны 
 Шот корресп 
сомасы 
 
 

Жабдықтаушылардың әкелген материалдар үшін 
қарызы ағымдағы есеп шот арқылы ӛтелді 
 
 
100 000 

Менеджерге компьютер алу үшін кассадан ақша 
берілді 
 
 
150 500 

Есеп айырысудың қолма-қол ақшасыз түрі бойынша 
офистік стол және телефон-факстың астына қойылатын 
тумба алынды 
 
 
125 000 

Кассадан кәсіпорын жұмысшыларына еңбек ақы 
берілді 
 
 
850 000 

Есеп шоттан еңбек ақы беру үшін және іс сапарлық 
шығындары үшін кассаға ақша қаражаттары түсті 
 
 
300 000 

Негізгі ӛндірістен дайын ӛнім шығарылып қоймаға 
тапсырылды 
 
 
245 000 

Сатып алушыларға келісілген құн бойынша дайын 
ӛнім ӛткізілді 
 
 
500 000 

Сатып алушыларға дайын ӛнім ӛткізілген кезде ҚҚС 
есептелді (12%) 
 
 
 70 000 

Есеп берушіге іс сапарлық шығыны үшін кассадан 
берілді 
 
 
350 000 
10  Есеп берушіден жаратылмаған соманың қалдығы 
кассаға қайтарылды 
 
 
  50 000 
 
Тапсырманың мақсаты:  
Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік балансқа әсерін кесте тҥрінде 
кӛрсету 
 
№ 
            Актив 
Пассив 
Баланс валютасы 
Операция 
типі 
Дт (+) 
ҧлғаю 
Кт(-) 
азаю 
Дт (-) 
азаю 
Кт (+) 
ҧлғаю 
ӛзгерді 
ӛзгермеді 

 
100 000 
- 100 000 
 
азайды 
 
А-П- ; ІҮтип 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
96 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№                    Операцияның мазмҧны 
Шот корресп 
  сомасы 
ДТ 
КТ 

Құрылысқа негізгі материалдар алынды 
 
 
  745 000 

Еңбек ақы беру үшін есеп шоттан кассаға ақша түсті 
 
 
  862 000 

Жабдықтаушылардан қосалқы бӛлшектер алынды 
 
 
    65 400 

Әлеуметтік салықты ӛтеу үшін есеп шоттан аударылды   
 
    27 290 

Айыппұлды ӛтеу үшін есеп шоттан аударылды 
 
 
    15 400 

Кеңсе заттарын сатып алу үшін кассадан ақша берілді 
 
 
    83 000 

Кассадан қызметкерлерге еңбек ақы берілді 
 
 
    76 800 

Есеп шоттан ай сайынғы шығарылып тұратын 
баспаның шығынына тӛленді 
 
 
  500 000 

Шаруашылық шығындары үшін есеп берушіге 
кассадан берілді 
 
 
    29 800 
10  Кассадан құрылыс материалдары үшін 
жабдықтаушыларға тӛленді 
 
 
    29 790 
11  Резервтік капиталды құру үшін бӛлінбеген табыстың 
бір бӛлігі бағытталды 
 
 
    37 000 
12  Жаратылмаған сома қалдығы есеп берушіден кассаға 
қайтарылды 
 
 
      8 500 
 
 
№9 
Тәжірибелік сабақ
 
 
 
 
                                          
Тақырып: Қорлар есебі және дайын ӛнім 
 
Ӛткізу   уақыты 9- ші аптада 
7-балл 
 
Сҧрақтар: 
1.
 
Тауарлық-материалдық қорлар және олардың жіктелуі. 
2.
 
Материалдардың номенклатурасы 
3.
 
Қорларды бағалау әдістері. 
4.
 
Материалдардың қозғалысының есебі 
5.
 
Материалдық қолардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі 
 
Тапсырманың мақсаты: 
Қорлардың құнын есептен шығару әдістерін пайдалану арқылы ӛндірістегі А шикізатының 
6  бірлігі,  Б  шикізатының  5  бірлігін,  С  шикізатының  4  бірлігін  қолдана  отырып  ӛнімнің  ӛзіндік 
құнын есептеу (қолданылатын шикізатқа қатысты): 
А) ФИФО әдісі; 
Б) орташа ӛзіндік құн әдісі бойынша 
  
Келесі кестеде кӛрсетілгендей, тұтынушының қоймасына келіп түскен шикізаттың графигі 
белгілі болған жағдайда 

 
97 
 
Күні 
А шикізаты 
 
саны 
баға 
сомма 
 
сы 
сы 
Б шикізаты 
 
саны 
баға- 
сомма- 
 
сы 
сы 
С шикізаты 
 
саны 
баға- 
сомма- 
 
сы 
сы 
8 наурыз  54 
10 
540 
81 
110 
8910 
45 
34 
1530 
23 
маусым 
72 
12 
864 
108 
115 
12420 
60 
35 
2100 
15  
қыркүйек 
50 
11 
550 
70 
110 
7700 
40 
30 
1200 
Барлығы  176 
 
есептеу 
259 
 
есептеу  145 
 
Есеп- 
теу 
 
Егер  есепті  кезеңде  29  бірлік  дайын  ӛнім  шығарылса,онда  олардың  қоймадағы  қор 
қалдықтарының жалпы және жеке түрлері бойынша ӛзіндік құны мен кӛлемін анықтау 
 
 
№10  
Тәжірибелік сабақ
 
 
Тақырып: Ҧзақ мерзімді активтердің есебі 
7-балл 
 
Ӛткізу    уақыты 10 - ші аптада 
                            Сҧрақтар:  
                                         1. Негізгі құралдар есебі  
                                         2. Негізгі құралдардың түсінігі және жіктелуі 
                                         3. Негізгі құралдардың бағалануы 
                                         4. Негізгі құралдардың кіріске алу есебі 
                                         5. Негізгі құралдардың амортизациясы 
                                         6. Негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын залалдар      
                             1. Материалдық емес активтерді тану критерилері 
                             2. Материалдық емес активтердің жіктелуі 
                             3. Материалдық емес активтердің бағалануы 
                             4. Материалдық  емес активтердің амортизациясы 
                             5. Ӛзге материалдық емес активтердің құнсыздануынан болатын залалдар 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет