Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Баланстың  атқаратын  міндеттерінің  негізгісі  -жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет12/17
Дата29.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Баланстың  атқаратын  міндеттерінің  негізгісі  -  есепті  жыл  ішіндегі  ұйымның 
каржылық  жағдайы  жӛніндегі  ӛзгерістерді  сипаттау  болғандықтан,  баланс  екі  бағаналы 
кестеден жылдың басындағы және аяғындағы кӛрсеткіштерді ажыратып тұрады. Есепті 
екі жылдың кӛрсеткіштері жазылған баланста осы жылдың аяғындағы баланстың арнайы 
тараулары  мен    баптарына  жазылған  кӛрсеткіштер  келесі  жылдың  балансын  жасау  үшін 
жылдың  басындағы  кӛрсеткіштер  болып,  баланс  бағанасына  жазылып  отырады.  Алайда 
баланстың құрылымы және жекелеген баптардың құрамы ӛзгермейді. 
Бухгалтерлік  баланстың  қазақстандық  типтік  құрылымы  және  оның  тараулары  мен 
баптары тӛмендегідей түрде қалыптасқан: 

 
81 
 
Бухгалтерлік баланс 
 
Активтер 
Жолдар 
дың 
кодтары 
Есепті кезең 
соңында 
Есепті 
кезең 
басында 
I. Қ
ЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР
 
 
 
 
Ақша каражаттары және олардың эквиваленттері  010 
 
 
Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 
ои 
 
 
Берешектердің қысқа мерзімді карыздары 
012 
 
 
Қорлар                                                               
013 
 
 
Ағымдағы салықтық  активтер 
014 
 
 
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 
015 
 
 
Басқалай қысқа мерзімді активтер 
016 
 
 
Кысқа мерзімді активтердің жиыны. 
100 
 
 
П. Ҧзақ мерзімді активтер 
 
 
 
Ұзақ мерзімді  қаржылық инвестициялар 
020 
 
 
Берешектердің ұзак мерзімді қарыздары 
021 
 
 
Үлестік                қатысу                әдісімен        
есептеленетін инвестициялар                
022 
    
 
 
Жылжымайтын мүліктердегі инвестициялар  
023 
 
 
Негізгі                құралдар 
024 
 
 
Биологиялық активтер 
025 
 
 
Барланған және бағаланған активтер 
026 
 
 
Материалдық емес активтер              
027 
 
 
Кейінге калдырылған салықтық активтер 
028 
 
 
Ұзақ мерзімді басқалай активтер 
029 
 
 
Ҧзақ мерзімді активтердің жиыны 
200 
 
 
Баланс (100 жол +200 жол).                     
 
 
 
Пассивтер 
Жолдар- 
дын 
код-
тары 
Есептік 
кезең  соңын 
да 
Есептік 
кезең 
басында 
Ш.Кысқа мерзімді міндеттемелер 
030 
 
 
Қысқа мерзімді каржылық міндеттемелер 
031 
 
 
Салықтар бойынша міндеттемелер 
032 
 
 
Міндетті  және  ерікті  тӛленетін  тӛлемдер 
бойынша баскалай міндеттемелер 
033 
 
 
Алашактардың қысқа мерзімді қарыздары 
034 
 
 
Бағалау кыска мерзімді міндеттемелер 
035 
 
 
Кысқа мерзімді баскалай міндеттемелер 
 
036 
 
 
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны 
300 
 
 
 
IV. Ҧзақ мерзімді міндеттемелер 
 
 
 
Ұзак мерзімді каржылық міндеттемелер 
040 
 
 
Алашақтардың ұзак мерзімді қарыздары. 
041 
 
 
Бағаланған ұзак мерзімді міндеттемелер 
042 
 
 
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер 
043 
 
 
Ұзак мерзімді басқалай міндеттемелер 
044 
 
 

 
82 
Ҧзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны 
400 
 
 
V. Капитал 
 
 
 
Шығарылған капитал 
050 
 
 
Эмиссиялық табыс 
051 
 
 
Сатып          алынған        меншіктегі          үлестік    
аспаптар (каржылык) 
052 
 
 
Резервтер 
053 
 
 
Бӛлінбеген пайда (жабылмаған зиян) 
054 
 
 
Пайдадағы дивиденттік үлес 
055 
 
 
Капитал жиыны 
500 
 
 
Баланс (300жол + 400 жол + 500 жол) 
 
 
 
      
 
3. Табыстар мен шығыстар жӛнінде есептеме 
 
Қорытынды  есептін  бұл  түрі  калыпты  жағдайда  шаруашылык  қызметін  атқарушы 
ұйымдардың  таза  пайдасы  немесе  шеккен  зиянына  қосылатын  қосымша  кұндык  бағалар 
ӛзгерісінің  есебін  жүргізуге  арналған.  Сыртқы  пайдаланушылар  үшін  табыстар  және 
шығындар жӛніндегі қорытынды есеп қысқа үлгіде жасалынады. 
       Табыстар  және  шығындар  жӛніндегі  корытынды  есеп  сату  (есептеу)  принципіне  сай 
жасалынады.  Ұйымның  ақша  қаражатының  қозғалысы  және  осы  ұйымнын  ӛтеушілік 
қабілетінің мәліметтері корытынды есептін бұл түрінде кӛрсетілмейді. 
     Табыстар  мен  шығындар  ақша  қаражатының  кӛбеюі  немесе  азаюына  тікелей 
байланысты  болмайды.  Акша  қаражаттары  сомасының  кӛбеюі  немесе  азаюы  активтік 
бухгалтерлік  есеп  счеттарының  ӛзгеруіне  тікелей  байланысты  болады.  Табыстар  немесе 
шығындар  сомасының  ӛзгерісі  «Капитал»  немесе  «Бӛлінбеген  таза  пайда»  есебіне 
арналған бухгалтерлік есеп счеттарын ӛзгеріске түсіреді. 
 
Кірістер мен шығыстар туралы есеп 
мың теңге 
Кӛрсеткіштердің атауы 
Бет коды 
Есептік 
кезең 
үшін 
Ӛткен кезең  
үшін 
Ӛнімдерді  сату  мен  қызметтер  кӛрсетуден 
түскен кіріс 
010 
 
 
Сатылған 
ӛнімдер 
мен 
кӛрсетілген 
қызметтердің ӛзіндік құны 
020 
 
 
Жалпы пайда (бет 010- бет 020) 
030 
 
 
Қаржыландырудан түскен кірістер 
040 
 
 
Ӛзге де кірістер 
050 
 
 
Ӛнімдерді  сату  мен  қызметтер  кӛрсетуге 
арналған шығыстар 
060 
 
 
Әкімшілік шығыстар 
070 
 
 
Қаржыландыруға арналған шығыстар 
080 
 
 
Ӛзге де шығыстар 
090 
 
 
Үлес  қосу  әдісімен  есептелетін  ұйымдардың 
пайдасының/залалының үлесі 
100 
 
 
Жалғасатын қызмет кезеңіндегі пайда (залал) 
(бет 030+бет 040+бет 050- бет 060 – бет 070 – 
бет 080 - бет 090+/- бет 100) 
110 
 
 
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал) 
120 
 
 
Салық  салғанға  дейінгі  пайда  (залал)  (бет 
130 
 
 

 
83 
110+/-бет 120) 
Корпоративтік  табыс  салығы  бойынша 
залалдар 
140 
 
 
Аздық  үлесті  шегергенге  дейінгі  кезеңдегі 
жиынтық пайда (залал) (бет 130- бет 140)  
150 
 
 
аздық үлесі 
160 
 
 
Кезеңдегі  жиынтық  пайда  (залал)  (бет  150- 
бет 160) 
170 
 
 
Акцияға арналған пайда 
180 
 
 
 
4.  Ақша қаражаттары қозғалысы жӛнінде есептеме 
Есеп  ақша  қозғалысының    есебі  шоттары  бойынша  мәліметтер  негізінде  құрылады 
және  есеп  беру  кезеңінің  басындағы  және  аяғындағы  қалдықтар  есебі  мен  ақша  ағымы 
туралы мәліметтерді қамтиды. Ақша ағымы туралы мәліметтер есеп беруде операциялық, 
инвестициялық және қаржылық кесімдерде ұсынылады. 
Қаржылық  есеп беруді құру жӛніндегі  Әдістемелік рекомендациясының (Қазақстан 
Республикасы  Қаржы  министрлігінің  бухгалтерлік  есеп  және  аудит  әдістемесі 
Департаментінің  14.02.2003  жылғы  №61  бұйрығы)  түсіндіруі  бойынша,  операциялық 
қызмет  –  табыс  алу  бойынша  заңды  тұлғаның  қызметі  және  қаржылық,  инвестициялық 
қызметтерге қатысы жоқ қызметтер.  
Бізге белгілі, халықаралық практикада ақша қозғалысы туралы есеп беруді құрудың 
екі әдісі бар – тура және жанама. Құру әдісі ұсынылатын ақпараттың мазмұнынан білінеді. 
Екі әдістің бірде-біреуі қай елде болмасын жалғыз емес, әрі міндетті емес. 
Қазақстан  Республикасындағы  ақша  қозғалысы  тура  және  жанама  әдістерді 
қолданумен операциялық қызмет арқылы іске асады. Тура әдіс кезінде ақша түсімдерінің 
және тӛлемдерінің негізгі түрлері ашылады. Ақша қоғалысы туралы есеп берудің әдісі де 
пайдаланушыларға қажетті ақпарат алуға мүмкіндік береді.  
Инвестициялық  және  қаржылық  қызметтерден  қызметтер  туралы  мәліметтер. 
Инвестициялық қызмет – ұзақ мерзімді активтерді сату мен сатып алу, заимдар беру мен 
оларды  жою.  Инвестицялық  қызмет  нәтижесінде  пайда  болатын  ақша  қозғалысының 
мысалы ретінде мыналар қолданылады: 
-
 
ақшалардың түсімі: 
-
 
материалды  емес  активтерді,  негізгі  құралдарды  және  басқа  да  құралдарды 
ӛткізу; қаржылық инвестицияларды ӛткізу; басқа заңды тұлғалар ұсынған заимдарды алу; 
басқа да түсімдер; 
-
 
ақшалардың шығыстары: 
материалды емес активтерді, негізгі құралдарды және басқа да ұзақ мерзімді сатып 
алу; қаржылық инвестицияларды сатып алу; басқа заңды тұлғаларға заимдар ұсыну; басқа 
да тӛлемдер; 
Қаржылық  қызмет  –  заимдық  құралдар  мен  меншікті  капиталдың  құрамы  мен 
кӛлемдерінің  ӛзгерісі  нәтиже  болып  табылатын  ұйымның  қызметі.  Қаржылық  қызмет 
нәтижесінде пайда болатын ақша қозғалысының мысалы ретінде мыналар қолданылады: 
1.
 
ақшалардың түсімі: 
акциялар  және  басқа  да  құнды  қағаздар  шығару;  банк  заимдарын  алу;  басқа  да 
түсімдер; 
2.
 
ақшалардың шығыстары: 
банк заимдарын жою; меншікті акцияларды сатып алу; дивидендтер тӛлеу; басқа да 
тӛлемдер; 
Есеп  айрысулардың,  әртүрлі  әдістерді  қолданумен  жұмыс  кестелерінің  кӛлемі  мен 
құрылымы  Қазақстан  Республикасы  Қаржы  миинстрлігінің  бухгалтерлік  есеп  саласына 
байланысты қабылдаған шешімдеріне сәйкес әрқашанда ауытқып отырады. Кӛпшілігінде, 
қазіргі  уақытта  қаржылық  есеп  беруді  құру  жӛніндегі  Әдістемелік  рекомендацияда 
талдамалық сипаттағы жұмыс кестелерінің әртүрлі варианттары бар. 

 
84 
 
5. Меншікті капиталдағы ӛзгеріс 
Меншікті капиталдағы ӛзгерістер туралы есеп беру ұйымның меншікті капиталының 
қозғалысы  мен  жағдайы  туралы,  жарияланған  капиталдағы,  тӛленбеген  және  қосымша 
тӛленген  капиталдағы  ӛзгерістер  туралы,  сонымен  қатар  резервтік  капиталдағы  және 
үлестірілмеген табыстың (залалдың) құрылуы туралы кӛрсеткіштерді қамтиды. Резервтің 
немесе капиталдың әр түрі келесі баланстық теңдеу қағидасы бойынша құрылған: 
Осн + По – Ио = Оск , 
Мұндағы, Оск – есеп беру кезеңінің басындағы әртүрлі капитал, резервтер, және қор 
құралдарының қалдықтары; 
По – капиталдың кӛбеюі (есеп беру кезеңінде түскен); 
Ио – капиталдың кемуі (есеп беру кезеңінде жұмсалған); 
Оск  -  есеп  беру  кезеңінің  басындағы  әртүрлі  капитал,  резервтер,  және  қор 
құралдарының қалдықтары; 
Меншікті капиталдағы ӛзгерістер туралы есеп беру ұйым активтерінің  ұйымның ӛз 
меншігін құрайтын бӛлігін сипаттайды. 
Жылдық  қаржылық  бухгалтерлік  есептемеге  түсіндірме  жазба  –  бұл  негізгі 
аналитиалық құжат, оны кәсіпорындар жасайды. Ережеге сай, ол шаруашылық жүргізуші 
субъект жайлы, оның қаржылық жағдайы туралы, берілген мәліметтерінің есеп беру кезең 
мен  алдыңғы  кезеңдермен  салыстырмалығы  туралы  ақпараттарды  жинақтайды.  Бірінші 
кезекте  ол  түсіндірме  жазбаларда  есеп  беру  кезеңдерінде  субъект  қызметтеріне  оң  және 
теріс  әсер  еткен  негзгі  себептерді  ашу  арқылы  бизнес  жоспардың  барлық  бӛлімдері 
бойынша  орындалуына  қысқаша  бағалау  жүргізізіледі.  Одан  басқа,  онда  жылдық 
бухгалтерлік  есептемеде  кӛрсетілмеген  мәліметтер  келтірілуі  керек,  яғни  ӛткізудің 
географиялық  нарықтары  және  қызмет  түрлері  бойынша  ӛнімді  (жұмысты,  қызметті) 
кӛлемдері туралы қосымша мәліметтерді қамтиды.  
Ұйымның  қаржылық  есептемесіне  тіркелетін  түсініктеме  жазбалар  тӛмендегілерді 
орындауы тиіс: 
1.  Маңызды  операциялар  және  оқиғалар  үшін  қолданылатын  және  таңдалған  есеп 
сасатын және қаржы еептемесін даярлау негіздері туралы ақпараттарды ұсыну; 
2.  Бұрын  ешқандай  қаржы  есептемеде  кӛрсетілмеген,  ҚЕХС  талап  ететін 
ақпараттарды ашу; 
         3.  Қаржы  есептемеде  кӛрсетілмеген,  бірақ  шынайы  мәліметтер  үшін  қажетті 
қосымша ақпараттармен қамтамасыз ету. 
 
Ӛз-ӛзін бақылау  сҧрақтары: 
1. Қаржылық есеп беру түсінігі. 
2. Қаржылық есеп берудің құрамы. 
3. Ақша қозғалысы есебі. 
4. Инвестициялық операциялар есебі. 
5. Кіріс және зиян есебі 
6. Бухгалтерлік баланс 
7. Қаржылық есепке түсіндірме хат 
 
Негізгі әдебиеттер 
1. Кеулімжаев Қ.К. "Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері" Алматы, 2008 
2.Радостовец  В.К.  Радостовец  В.В.,  Шмидт  О.Ю.  «Бухгалтерский  учет  на 
предприятии», Алматы, 2010ж 
3.Әбдіманапов  Ә.,  Раимов  С.  Бухгалтерлік  есеп  принциптері  және  қаржылық  есеп 
беру. Алматы  2008ж 
 
 
 
 

 
85 
 
Алматы экономика және статистика академиясы 
 
 «Есеп және аудит» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТӘЖІРИБЕ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК 
НҦСҚАУ 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП  ПРИНЦИПТЕРІ» пәні бойынша 
«5В050800  «Есеп және аудит»»  мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 
 
 

 
86 
№1 
Тәжірибелік сабақ
  
Тақырып: 
Бухгалтерлік есеп ақпараттық жҥйе ретінде
 
3-балл 
Ӛткізу  уақыты 1-ші аптада 
          
 
 
Бақылау сұрақтары:
 
1.
 
Бухгалтерлік есептің шығу тарихы.  
2.
 
Бухгалтерлік есепке түсінік. 
 
3.
 
Бухгалтерлік есептің мәні, мақсаты, міндеті. 
 
4.
 
Бухгалтерлік есептің түрлері.  
 
5.
 
Бухгалтерлік ақпарат және басқару шешімдерін қабылдау.
 
6.
 
Қаржылық  есептілік  экономикалық  ақпарат  кӛзі  ретінде  және  оны  пайдаланушылардың 
жіктелуі. 
7.
 
Бухгалтерлік  есептің  әдістері  және  оның  элементтері.  Бухгалтерлік  есептің  заң  жүзінде 
реттелуі. 
 
 
 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау 
 
1-тақырып бойынша 
 лекция және оған кӛрсетілген әдебиеттерді қолдану 
 
 
 
№2
 
Тәжірибелік сабақ 
 
Тақырып: Бухгалтерлік есептің концепциялары мен принциптері 
4-балл 
Ӛткізу  уақыты 1-2-ші аптада 
          
Сҧрақтар: 
 
 
6. Кірістер мен шығыстар жайлы түсінік 
8.
 
Бухгалтерлік есептің стандарттары және тұжырымдамалық негізі 
9.
 
Бухгалтерлік есептің принциптері 
10.
 
Бухгалтерлік есептің әдістері 
 
 
1-тапсырма  
Шот  
                                    Аталуы 
Сомасы, тг 
2410  
Машиналар мен жабдықтар 
1 489 000 
1320   
Дайын ӛнім 
     23 000 
1010  
Кассадағы теңгемен ақша қаражаттары 
     24 100 
6130  
Қаржылық жалдау бойынша кірістер 
     50 000 
5000  
Жарғылық капитал 
2 860 000 
3010  
Қысқа мерзімді банктік қарыздар 
   312 000 
1315  
Қосалқы бӛлшектер 
     48 000 
1. Қаржылық есеп берудің элементтері және бухгалтерлік есеп объектілері 
2. Бухгалтерлік есептің негізін қалаушы принциптері 
3. Активтердің құрамы мен сипаттамасы 
4. Қысқа және ұзақ мерзімді міндеттемелер құрамы мен сипаттамасы 
5. Капитал құрамы мен сипаттамасы 

 
87 
1310  
Материалдар (минералдық тыңайтқыш) 
     75 000 
1311  
Тұқым (семена) 
   170 000 
1317  
Қайта ӛңдеуге берілген материалдар 
   290 000 
5510  
Есепті жылдың бӛлінбеген пайдасы 
   250 000 
1250  
Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі 
       1 700 
1303 
Қоймадағы ағаш отын 
     80 000 
2411  
Ғимараттар мен үйлер 
7 500 000 
2412  
Автомашина 
   600 000 
1210  
Сатып алушылармен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді берешегі 
     85 000 
3350  
Еңбек ақы тӛлеу бойынша қысқа мерзімді берешек 
    116 000 
1030  
Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары   
    500 000 
1340 
Аяқталмаған ӛндіріс   
    125 000 
3300  
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек   
    190 000 
1200  
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек    
      22 000 
5400  
Резервтер       
    820 000 
3220 
Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер    
      19 500 
1330 
Сатып алынған  тауарлар                                                                                   
      63 000 
4010  
 Ұзақ мерзімді банктік қарыздар                       
 6 478 300 
 
2-тапсырма   
ЖШС «Агреда» цехы кӛрпе дайындаумен және ӛткізумен айналысады. Оларда 1    
қаңтарда мынандай шаруашылық қҧралдарымен пайда болу кӛздері болды. 
 
                                     Құралдардың аталуы 
Сомасы, тг 

Жүнді кептіретін жартылай автомат машина (2413)   
1 825 000 

Аяқталмаған құрылыс (2416) 
1 434 000 

Сатуға арналған қыстық кӛрпелер  ( 1320) 
   600 000 

Есеп айырысу шотындағы ақша қаражаты  ( 1030)  
3 669 840 

Бағдарламамен қамтамасыз ету (2700) 
   352 000 

Ӛндірістен аяқталмаған бұйымдар және цех бӛлшектері ( 1340) 
   500 000 

Банктен алынған ұзақ мерзімді кредит  (4010) 
2 250 000 

Жіберілген дайын ӛнім үшін сатып алушылардың берешегі ( 1210) 
   375 000 

Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек   ( 1260) 
   285 000 
10 
Компьютер (2415) 
   157 760 
11 
Лицензиялық келісімдер (2700) 
   475 000 
12 
Дайын ӛнім бойынша қойма меңгерушісінің берешегі ( 1250) 
     75 000 
13 
Ӛткен жылдан қалған бӛлінбеген табыс ( 5520) 
 1 450 000 
14 
Ұлттық валютадағы қолма-қол ақша (1010) 
    156 400 
15 
Құрылтайшылардың жарғылық капитал бойынша салымы (5000) 
 4 250 000 
16 
Кәсіпорын қызметкерлеріне еңбек ақы бойынша берешегі ( 3350) 
 1 050 000 
17 
Офис жиһазы (2415) 
 1 275 000 
18 
Офистегі телефон-факс (2415) 
    150 000 
19 
Қоймадағы әр түрлі маталар (1320) 
    100 000 
20 
Корпоративтік табыс салығы бойынша берешегі  ( 3110) 
    555 000 
21 
Қысқа мерзімді кредит бойынша банк несиесі ( 3010) 
 1 500 000 
22 
Дайын ӛнім қоймасындағы қалың кӛрпелер (1320) 
 2 890 000 
23 
Жұмысты орындау үшін тапсырыс берушілердің алынған авнсы ( 3510) 
    840 000 
24 
Кәсіпорын жұмысшыларының еңбек ақысы бӛлінген кездегі ұсталынып қалатын табыс салығы        75 000 
25 
Омаровтың демалысына есептелген берешек  (3230) 
    350 000 
26 
Жалға берушінің алдындағы берешек (3360) 
 2 000 000 
 
Тапсырманың мақсаты -  қаражат түрлерін екі жақты кестеде бӛліп кӛрсету: 
                Қаражат тҥрлері 
сомасы 
Қаражаттың пайда болу кӛздері  сомасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ЖИЫНЫ: 
 
 
 
 
 
 
№3,4  
Тәжірибелік сабақ
 
 
Тақырып: Бухгалтерлік баланс, және бухгалтерлік есеп шоттары және 
шаруашылық операцияларының екіжақты жазу әдісімен кӛрсетілінуі 
7-балл 
Ӛткізу    уақыты 3-4  ші аптада 
 
Сҧрақтар: 
                                                           
1.
 
Бухгалтерлік баланс туралы түсінік және оның құрылымы. 
2.
 
Бухгалтерлік баланстың түрлері. 
3.
 
Шаруашылық операцияларына сәйкес баланс баптарының ӛзгеріске ұшырауы. 
                                    1. Шоттар мәні мазмұны 
                                    2. Шоттардың  жіктелуі және құрылымы 
                                    3. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары 
                                   4.  Екі жақты жазу әдісі Екі жақты жазудың түрлері (жай, күрделі) 
 
 
3-тапсырма 
  
 
Шаруашылық қҧралдарының аталуы 
Сомасы 
ш.б. 

Отын 
  1 175 000 

Қоймадағы дайын ӛнім 
  5 654 200 

Цехтағы ондіріс құрылғылар 
40 100 000 

Сатып алушыларға тиелген тауар 
  1 845 000 

Жер саласы 
  1 500 000 

Ыдыс 
     700 000 

Жабдықтау агент бӛлімшесінің авансы 
       15 000 

Ұйымдастыру шығындары 
  1 180 000 

Ұлттық валютадағы қолма-қол ақша 
     140 500 
10  Басқа да ақша қаражаттары 
       28 300 
11  Аяқталмаған ӛндіріс 
  4 500 000 
12  Негізгі материалдар 
  5 200 000 
13  Басқада дебитрлар 
     510 000 
14  Ұзақ мерзімді құнды қағаздар 
     900 000 
15  Қысқа мерзімді құнды қағаздар 
     400 000 
16  Патент 
  1 200 000 
17  Есеп шоттағы ақша қаражаттары 
  3 000 000 
18  Кӛмекші материалдар 
  3 100 000 
19  Цехқа арналған негізгі құралдар 
  8 400 000 
20  Арнайы киім, арнайы аяқ киім  
     450 600 
21  Аванстық есеп 
       16 500 
22  Басқа да материалдар 
         9 800 

 
89 
23  Сатып алынған жартылай фабрикаттар 
  1 980 000 
24  Алдағы кезең шығындары 
     720 000 
25  Маркетинг бӛлімі қоимасының жабдықтары мен ғимараты 
  8 600 400 
26  Компания офисінің ғимараты 
  7 100 300 
27  Ұйымның коммуналды тұрғын үй шаруашылығының негізгі 
құралдары 
21 300 000 
28  Кӛмекші ӛндіріс цехының негізгі құралдары 
11 500 800 
29  Ішкі валюта шотындағы ақша қаражаты 
  5 000 000 
30  Ӛткен жылдың шығындары 
     500 600 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет