Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 5.65 Kb.
Pdf просмотр
бет5/10
Дата26.04.2017
өлшемі5.65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 

45 
 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
Лекция № 4 
4 тақырып. Инновациялық жобадағы бизнес-жоспар 
 
Лекция  мақсаты:  Бизнес-жоспардың  инновациялық  жобадағы  ролін 
айқындау және оның маңызын білу   
 
Лекция сҧрақтары: 
4.1 Бизнес - жоспардың мақсаты және жобалық талдау. Бизнес – 
жоспардың ішкі және сыртқы функциясы 
4.2. Концептуалдық бизнес – жоспар. Бизнес-идея. Алтернативті 
салыстыру 
 
4.1  Бизнес  -  жоспардың  мақсаты  және  жобалық  талдау.  Бизнес  – 
жоспардың ішкі және сыртқы функциясы 
 
Жалпы  түрде  бизнес-жоспар  дегенiмiз  бұл  –  жаңа  бизнестi  жасаудын 
немесе  бизнесті  дамытудың  жоспары,  бұл  жоспардың  iшiнде  онын  пәнi, 
негiзгi  мақсаттары,  стратегиясы,  бағыттары  мен  шаруашылық  әрекеттiн 
географиялық  аймақтары  қалыптастырылады,  бағалық  саясаты,  нарықтын 
колемі  мен  құрылымы,  тауарларды  жеткізу  мен  сатып  алудың, 
тасымалдаудың,  оларды  сақтандыру  мен  қайта  ӛндiрудiң  шарттары, 
кәсiпорынның  шаруашылығының  пәнi  болып  табылатын  тауарлар  мен 
қызмет корсетудің топтары бойынша кiрiс пен шығыстың ӛсуiне  әсер ететiн 
факторлары анықталады. 
Бизнес-жоспарлар  4  логикалық  негiздер  бойынша  қағидалы  түрде 
топталады: 
      1.Бизнес-жоспар стратегиялық немесе жобалық болуы мүмкiн. Бір немесе 
басқа  бір  iс-әрекеттер  кешенiң  iске  асыру  нәтижесінде  пайда  болатын 
жүйелік  әсерді  анықтау  стратегиялық жоспардың негізгі  тапсырмасы болып 
табылады.  Сондықтан  стратегиялық  бизнес-жоспар  барлық  нарсенің  егжей-
тегжейіне  дейін  міндетті  түрде  ӛндеуді  қажет  етпейді  және  әдетте 
қорпорациялар, 
банктiк 
мекемелер, 
экономикалық 
аймақтар 
мен 
территориялардың даму бағыттарың анықтау ушін орындалады  
2.Бизнес-жоспарлар  жобаны  жетілдірудің  әр-түрлі  кезендерінде 
қалыптастырылады. Осындай бизнес-жоспардын міндеті – белғілі бір бизнес-
идеянын  эффективті  iске  асыруының  потенциалды  мүмкіншілігін  корсету, 
онын  ӛмірде  icке  асуы  үшін  негізгі  этаптарды  анықтау  болып  табылады. 
Сонгы  бизнес-жоспар  қатаң  түрде  анықталған  техникалық  жобанын, 
жабдықтар,  шікiзат,  материалдар  жеткізу  мен  дайын  ӛнімді  icке  асыруға 
бекітілғен  келісім  шарттар(немесе  протоколдар,  онын  ішінде  бағалар  мен 

46 
 
болашақ келісімдердің басқа да манызды шарттары қарастырылған) неғізінде 
орындалады.  Екінші  қужаттың  мақсаты  жоспарланған  қаржылық  және 
экономикалық  нәтижелерге  жетуіне  мүмкіндік  беретін  іс-әрекеттерді 
жетілдіру. 
3.  Бизнес-жоспарларды  қоршаған  ортаның  қажетті  экономика-
технологиялық  жетілдіруінің  денгейі  бойынша  топтарға  болуге  болады. 
Мысалдық  қүйінде  екі  шектен  шығарлық  жағдайды  корсетуге  болады. 
Біріншісінде  жоспарланатың  жана  енгізулер  қазіргі  жағдайлағы  ӛндірісті 
алмастыралы немесе одан толық тәуелсіз болады. Мұндай бизнес-жоспарды 
инновациялық  деп  атауға  болады.  Осы  негіз  бойынша  байқалатың  бизнес-
жоспарлардың  екінші  түрі  істеп  турган  технологиялық  үрдіске  жана 
элементтерді  енгізген  жағдайда  жетілдіріледі.  Мұндай  бизнес-жоспарды 
құрған  кезде  бар  болып  турған  экономика-технологоиялық  байланыстарды 
ескермей  кетуге  болмайды.  Оны  модернізациялаудын  бизнес-жоспары  деп 
атайды. 
4. Бағыты бойынша бизнес-жоспар мыналар үшін құрастырылуы мүмкін: 
стратегиялық  инвесторга,  неиіелiк  қаржы  алу  үшін,  ұсақ  акционерлер үшін, 
кәсiпорынды  басқарушылар  үшін  (iшкi  кұжат),  әлеуметтік  манызы  бар 
жобаларды  icке  асыру  үшiн.  Айта  келе,  бизнес-жоспарды  құрастыруға 
кіріскен кезде оны құрастыру мақсаттарын қатан түрде қалыптастыру керек, 
сонын  салдарынан  бизнес-жоспардын  әр  болімінін  құрылымын  және 
жетілдіру  денгейін  анықтауға  болады.  Бұған  концептуалдық  бизнес-
жоспардын алдын ала құрастыруы комектесе алады. 
 
4.2. Концептуалдық бизнес – жоспар. Бизнес-идея. Алтернативті 
салыстыру 
 
Концептуалдық  бизнес-жоспарды  қалыптастыру  кезенінде  Ӛзiңiз 
қолданатын  ережелердiн  қысқашылығына  және  анықтығына  ұмтылу  ӛте 
манызды.  Бланкідегі  орналасқан  орындарға  Ӛзiнiздін  жауаптарынызды 
толтыруға  тырысыныз.  Бет-парақтын  арғы  жағына  жазбаныз  немесе 
қосымша 
парақтарды 
қоспаныз. 
1.2 
и 
2.1 
пунктілеріндегі 
формулировкалардын  айырмашылығына  назар  аударыныз,  1.2  пунктінде  сіз 
бизнес-жоспарды құрудын мақсатын кӛрсету керексіз.  
Концептуалдық бизнес-жоспардын пiшiнi 
Бизнес-жобанын атауы: 
1. Бизнес-жоспар жайында жалпы мағлұматтар. 
1.1. Фирма/ұйым  
1.2. Бизнес-жоспарды жетілдірудін мақсаты 
2. Бизнес-жоспардағы қойылатын мақсаттар 
2.1. Басты мақсат  
2.2. Қосымша мақсаттар 
3. Мақсатқа жетудін стратегиясы 
4. Күшті және әлсіз жақтарынын талдауы 

47 
 
4.1. Бизнес-жобанын күшті жақтары  
4.2. Бизнес-жобанын осал тұстары  
4.3. Табылған мүмкіншіліктер  
4.4. Табылған қатерлер.  
 
5.Бизнес-жоспарды іске асыру әрекеттерінін бағдарламасы 
 
№ п\п 
Тапсырма 
Орындау мерзімі 
Орындаушы 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
6. Күтілетін қаржылық натижелер. 
6.1. Қаржыландырудын қажетті сомасы – 
Сұрастырылатын қаржынын неғізгі қажеттілігі; мысалы: 

 
негізгі және комекші материалдар, сатып алынатын бұйымдар мен 
кӛліктік-дайындамалық 
шыгындарынын 
ескеруімен 
полуфабрикаттар. 

 
орнату  үшін  шығындар,  стендтер,  приборлар  және  басқа  құрал-
жабдықтар, энергокоймаларға шығындар. 

 
ғылыми-техникалық 
персоналдын 
неғізгі 
және 
қосымша 
енбеқақысы. 

 
тәжiрибеліқ  үлгілерді  сынау  мен  зерттеу  бойынша  басқа 
лабораториялардын қызмет корсетуі. 
6.2. Жобанын бюджетi 
♦ Енбекақы  
♦ Құрал-жабдық  
♦ Контрагенттер  
♦ Iс-сапарлар  
♦ Шығындық материалдар  
♦ Басқа шығындар  
♦  Енбеқақыға  қаржылық  түсімдер  (бюджеттік  емес  қорларға  қаржы 
жіберілімдері)  
♦ Асып кеткен шығындар. Барлығы: Қорытынды ҚҚС-пен (12%): 
7. Жобанын перспективаларынын жалпы бағасы. 
Жоспарда қелесі сұрақтар ашылуы(айтылуы) тиic: 
1. Резюме  
2. Қысқаша тарихы  
3. Ӛнiм немесе қызмет түрі  
4. Нарық пен бәсекелестер  
5. Маркетинг жоспары  
6. Ӛндіріс пен операциялар  
7. Басқару және онын мақсаттары  
8. Қаржы  

48 
 
9. Тәуекел, кiрiс және нәтиже.
 
 
Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары: 
1.
 
Ұйымдағы инновацияның әміршілдігі деген не? 
2.
 
Инновациялық алшақтық (лаг) – бұл…. 
3.
 
Инновациялық стратегияның негізгі мақсаты неде? 
4.
 
Нарықтық  ортада  инновацияның  тәуекелдің  сұрамсыздық  деңгейімен 
әсерінің деңгейін салыстыруға болады ма? 
5.
 
Қазақстанда  инновация  аймағында  қандай  мемлекеттік  заңдар  жұмыс 
істейді? 
6.
 
Новатор инноватордан несімен ерекшеленеді? 
7.
 
Инвестор деген кім? 
8.
 
Инновациялық үрдіске инвестор қалай қатыса алады? 
9.
 
Инновацияны ӛңдеу ретінде кім қатыса алады? 
10.
 
Елді дамытуда инновацияның қандай түрі қолданылады?
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
 
Лекция № 5
 
5 тақырып. Инновациялық қызметтегі бизнес- жоспардың 
басқарушылық шешімі 
 
Лекция 
мақсаты: 
Инновациялық 
қызметтегі 
бизнес-жоспардың 
басқарушылық шешімге ықпалын және оның үрдісін анықтау  
 
Лекция сҧрақтары: 
5.1  Басқару  шешімінің  мазмұны  және  маңызы.  Басқару  шешімін 
қабылдау кезеңдері 
5.2 Басқару шешімінің түрлері. Модельдеудің  методологиялық  басты 
құрылымы 
 
5.1  Басқару  шешімінің  мазмҧны  және  маңызы.  Басқару  шешімін 
қабылдау кезеңдері 
 

49 
 
Басқару  үрдісінің  нәтижесі  кӛбінесе  нақты  басқару  шешімінде  кӛрінеді, 
ИП  немесе  нақты  инновациялық  жобалардың  қызмет  етуіне  бағытталған 
инновациялық қолайлы климат құрылымдауы инновациялық менеджменнтің 
міндеті. Менеджердің уақытының басым бӛлігі басқарым шешімдерінің іске 
асуын  дайындаумен  немесе  қабылдаумен  байланысты.  Өлшенген  шешім 
икемділігі  және  қабылдау  ӛнері  маманданған,білікті  менеджерді  дилетантан 
немесе жаңадан бастап жүрген басшыдан ажыратады.  
Менеджменттің  инновациялық  қызметте  жұмыс  істеу  тиімділігінің 
тұжырымдамасы  және  басқару  шешімдері  ӛндіру  басты  құралдарының  бір 
құрамы.  Шешім  коммуникация  ретінде  инновациялық  менеджменттің 
байланыстыратын  компоненті  болады.  1  кестеде  менеджменттің  жеке 
функциясының  шеңберінде  қолданылатын  жалпы  айрықша  және  маңызды 
шешімдер тізімідері келтірілген. 
   
1-кесте - Басқару шешімдерінің түрлері 
 
Менеджмент 
функциясы 
Басқару шешімдерінің түрлері 
Мақсаттардың 
құрылымы 
инновациялық қызметте инновациялық миссия қабылдануы 
инновациялық қызметінің мақсаттық құрылымының принциптері 
инновациялық 
қызметте 
стартегиялық 
тұжырымдаманың 
қабылдануы 
Инновациялық жобалардың мақсаттық параметрлерді бекіту 
Жоспарлау 
 
НИОКР тематикалық жоспарының құрылымы  
Жоба бойынша жұмыстың күнтізбелік графигін бекіту 
Жоба бойынша шығындар сметасын бекіту 
инновациялық қызметтің ӛндірістік бағдарламасын құрылымдау 
Бӛлімшелер бойынша штаттың кестесін бекіту 
Инновацияға несиелік қаражат мұқтаждығы 
инновациялық қызметте қаржылық жоспарын қабылдау 
Ӛнім ӛткізу жоспарын бекіту  
 
Ұйым 
инновациялық қызметті құру 
инновациялық қызметтің ұйымдық –құқықтық формасын таңдау 
инновациялық қызметте ұйымдық құрылымын қабылдау 
кәсіпорынның  қызмет  ережесін  және  лауазымдық  нұсқауларын 

50 
 
бекіту 
кәсіпорынның жаңа немесе қысқартылған бӛлімшелерді құру 
кәсіпорынның филиалдарын ашу  
Бақылау 
Жоба бойынша жұмыстың жағдайын бағалау 
кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау 
кәісіпорынның  бӛлімшелерінің  және  қызметінің  жұмысын 
сараптау 
Жоба  бойынша  қызмет  жүргізілу  мерзімінің  ӛзгергендігі  туралы 
жарлығы 
Кәсіпорын 
стратегиялық 
тұжырымдамасының 
орындалуын 
бағалау 
 
Оптималдық  шешімді  және  белгілі  бір  жағдайды  сақтағанда  ғылыми 
тәсілі  рационалдық  қабылдауды  қамтамасыз  етеді.  Рационалдық  шешімнің 
интуциялықтан  айырмашылығы,  оның  объектілік  аналитикалық  үрдіске 
негізделген  және  белгілі  бір  формальдық  –  логикалық  талаптарын  ескереді. 
Басқару шешіміне ұсынылған негізгі талаптары келесілер: 
•  мақсаттың  бағытталуы:шешім,  белгілі  бір  инновациялық  мақсатқа 
жетуге бағытталуы тиіс;  
•  иерархиялық  субординация:  менеджердің  шешімі  делегирленген 
ӛкілеттілігімен сәйкес келуі керек; 
•  дәлелділік:шешімнің  рационалдылық  объективтік  дәлелдемесі  болуы 
керек;  
•  адрестілік:  шешім  нақты  орындаушыға  бағытталған  және  уақытымен 
шектелген, кеңістікте және уақтылы хабардар болуы керек; 
•  қамтамасыздығы:  шешім  қажетті  ресурстарды  қарастыру  керек  және 
оларды алу кӛздерін орнату; 
•  директілігі:  шешім  міндетті  түрде  орындау  және  жоспарлық 
сипаттамасы болуы керек.  
 
5.2  Басқару  шешімінің  тҥрлері.  Модельдеудің    методологиялық    басты 
қҧрылымы  
Инновациялық  менеджементте  басқарушылық  шешімдері  олардың 
бәрінің  әр  түрлілігі  және  олардың  әр  қайсысына  бір  топқа  жүйелейді. 
Ұйымдық  үрдіс  қӛз  қарасынан  шешімдерді    дайындау  және  қабылдауда 
принципиалдық мағынасы белгілері бар (1 сурет). 

51 
 
 
 1 сурет  Басқару шешімдерінің түрлері 
Дифференциация 
бұйымдары 
бойынша 
концептуалдық 
және 
орындаушылық  шешімдер  болып  бӛлінеді.  Концептуалдық  шешімдер  ИП  – 
ның  принципиалдық  аспектілерінің  дамуын  анықтауға  және  барлық 
мінездемесі  болашаққа  бағытталған.  Олар  инновциялық  менеджменттің 
бұйымдық  функциясына  барлық  тәжірибесі  қамтылған:  мақсаттарды 
құрылымы, жоспарлау, инновацияны ұйымдастыру және бақылау.  
Орындаушылық  шешімдер    кертартпалық  мінезделген  және  ең  бастысы 
концептуалдық  шешімнің  орындалуын  қамтамасыз  етуге  бағытталған.  Егер 
концептуалдық  шешім  ИП  жоғарғы  менеджментінің  айрықша  құзіретін 
құраса,  онда  орындаушылық  шешімі  менеджменттің  тӛменгі  және  орташа 
коп сандық аппаратының дайындалады және жүзеге асады.   
Белгілері 
бойынша 
қайталанушылықты 
бір 
реттілік 
және 
қайталанылатын шешімдер деп ажыратылыды. Бір реттілік шешімі  бірегей 
мінезді,ИП немесе форс – мажорлық жағдай   құруда және болашақтылығына 
бағытталған. Бір реттілік шешім қабылдану деңгейіне байланыссыз ол жаңа 
белгісіздік  және  әлсіз  құрылымдалған  жағдайлардың  құрылымдалуы,  оны 
стандарттық процедура деп қолдануға болмайды.  
Қайталанылатын  шешімдер,  әрдайым  аталатын  программаланылған, 
штаттық  жағдайларда  қабылданады,  ереже  ретінде  қолданылады, 
орындаушылық мінезімен және қатал технологиялық үлгісімен жүзеге асады.  
Инновациялық менеджментте шешім қабылдау ҥрдісі. Инновациялық  
менеджментте шешім қабылдау ӛзімен бірге циклдық үрдісі болады, алғашқы  
мінездемесі  кәсіпорын  қызметінің  жағдайы  туралы  трансформаторлануы 
басқару  объектісіне  ықпал  етуіне  бағытталған  оның  ықыласымен  және 
қажетті  жағдайдың  мақсатымен  келтірілген.  Бұл  үрдісте  ӛзбетінше  үш 
қатысты фазасына бӛлінеді: (2.сурет). 
Мәселені шешуді анықтау барысында  объективті белгіленген 
жағдайында жеткілікті ақпаратты жинау негізіндегі басқару объектісі.  
Инновациялық жобаны орындау кезінде қайталанушы атқарушылық шешімі 
жобалық есеп берушілік ақпарат кӛзі болып табылады.  

52 
 
 
2 сурет Шешім қабылдау үрдісі 
Инновациялық  менеджментте  шешім  қабылдау  әдістері.  Инновациялық 
менеджментте  оның  әрбір  функциясы  және  процедурасы  әртүрлі 
спецификалық  қабылдануы  мен  әдістерін,рационалдық  шешім  қабылдауды 
және  қамтамасыз  еті  негізіздерін  қарастырады.  Осы  қабылдаулар  мен 
әдістерінің  жиынтығы,  басқару  функцияларының  әр  түрлі  спецификасы  
инновациялық  менеджмент  үшін  методологиялық  және  методикалық 
аппаратты  құрайды.    Инновациялық  менеджменттің  әдістері  —  бұл 
рационалдық  шешімдерді  ӛңдеу  мақсатындағы  әр  түрлі  инновацияларды 
басқару тапсырмасын орындау процедурасы және ережелер жүйесі.  
Моделдеу  соңғы  он  жыл  ішінде  инновациялық  менеджмент  жүйесіндегі 
тиімділік  құрылымының  тұжырымдамасы  болды.  Кезкелген  жеке  немесе 
жиынтық инновациялық басқару тапсырмасы бүгінде модельдеу нұсқасының 
қатары  оның  шешілуі.  Модельдер  инновациялық  үрдістің  қиындығын 
жеңілдетеді,  олардан  айрықша  маңызды  байланыстары  мен  компоненттері 
бӛліп  кӛрсету.  Инновациялық  менеджментте  модельдеудің  үш  базалық  түрі 
қолданылыды: физикалық, аналоктік, математикалық. 
Инновациялық  менеджменттегі  жалпы  системалау  әдістерінің  қолдану 
облыстары  бойынша  2  кестеде  келтірілген.  Әлемдегі  алдыңғы  қатарлы 
жетекші фирмалардың тәжірибесінен  алынған. Олар келесідей:  
2 кесте Инновациялық менеджменттің әдістері 

53 
 
 
1. 
барлық 
инновациялық 
тапсырмалардың 
интеграциясы 
фундаменталдық  негізінде  біркелкі  инновациялық  тұжырымдамасында 
кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін жоғарлату. 
Бұл нені білдіреді: 
•  барлық  кызметкерлер  кәсіпорын  дамытудағы  инновациялық 
тұжырымдаманы түсінеді және оны қолдайды;  
•  инновациялық  потенциал  шектелген  инновациялық  кеңістікте 
шоғырланған. 
2.
 
кәсіпорынға  инновациялық  климаттың    тиімділігіне  жағдай  жасалуы 
және құрылуы: 
•  кәсіпорын  қызметкерлерінің  және  менеджерлерінің  тәуекелділікке 
дайындығы және лауазымдылық сезімдерінің дамуы;  
•  құрастырушылардың  дисциплина  аралық  және  ведомствалықтан  тыс 
ойлауының дамуы;  
• инновациядағы жетістік нәтижесіне сыншыл қатынастың дамуы;  
• кәсіпорынның инновациялық белсенділігін ынталандыру;  
•  басқада  кәсіпорын  және  әріптестермен    кооперацияны  тереңдету  және 
дамыту. 
3. қарапайым емес үйымдық шешімдерді қолдану. Ол келесіні білдіреді:   
• ұйымдық инновация кәсіпорын қызметінің үздіксіз құрылымы ретінде;  
• инновациялық қызметті басқарудың жобалық формасын қолдану 
• инновациялық құрылымның адаптациялық иілгіштік дамуы. 
4. Инновациялық жобаларда басқару әдістерін қолдану және құрастыру:  
• инновацияның құрылымдық дайындалуы; 
• жобаның экономикалық негізделуі және объективті бағалау; 
 • жобаны пайдалануда қатаң бақылау. 
5. нарыққа инновациялық ӛнімдерді жылжыту және ӛндірісті дайындау: 
 • инновациялық ӛнімдерді таңдаулы нарықтық сегменттерге дайындау; 
 • инновациялық ӛнімнің ӛтімділік жүйесінің құрылымы; 
 • тұтынушыларға сервистік қызмет ету жүйесін дайындау; 

54 
 
6.  инновациялық  үрдістің  жоғары  үнемділігін  және  тиімділігін 
қамтамасыз ету: 
 • инновацияға шығынды тӛмендету және ұзақтығын қысқарту; 
 •сұранысты  қанағаттандырудың  мүмкіндігінше  жоғарғы  деңгейін  
қанағаттандыру; инновацияның бәсекелікке жүзеге асуы. 
 
Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары: 
1.
 
Нарық жаңашылдығын құрастыру деген не? 
2.
 
Инновациялық жоба қандай сатыда жұмыс істеуде? 
3.
 
Инновациялық жобаның құны қандай факторлармен бағаланады? 
4.
 
Инновациялық кәсіпкерлік нарық қандай субъектерден тұрады? 
5.
 
Инновациялық жобаларды қаржыландыпуға инвестициялық нарық қалай 
жұмыс істейді? 
6.
 
Инновациялық жобаларды қаржыландырудың ерекшелігі неде? 
7.
 
Инновациялық  жобалардың  инвестициялық  тәекелін  қандай  тәсілмен 
сақтандыруға болады? 
8.
 
Инновациялық үрдістердің сыртқы кӛздеріне нені жатқызуға болады? 
9.
 
Инновациялық  үрдістердің  жұмыс  істеуіне  қандай  ішкі  кӛздер  әсер 
етеді? 
10.
 
Генерирленген инновациялық идеяны іздеуге қандаә әдістерді қолдануға 
болады? 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
Лекция № 6 
6 тақырып. Инновациялық жобалардың болжамы 
 
Лекция 
мақсаты: 
Инновациялық 
жобадағы 
бизнес–жоспардың 
болжамының маңызы мен мәнін айқындау 
 
Лекция сҧрақтары: 
 
6.1  Инновациялық  жобадағы  бизнес  –  жоспардың  болжануы  және 
оның рӛлі 

55 
 
6.2 Бизнес ортада болжану үлгілері 
 
6.1 Инновациялық жобадағы бизнес – жоспардың болжануы және оның 
рӛлі 
 
Жоспарлау  кезінде  (Planing)  алынған  ақпарат  және  оның  жағымдылығы 
инновациялық  жоба  мақстаымен  ӛлшемдес  болуы  керек.  Құрылған    немесе 
ӛндірілген жоба нәтижесіндегі, инновациялық ӛнімде( немесе қызмет)  жоба 
мақсаты  мен  жобалы  ӛнім  мақсаты  түсінігін  ажырата  білу  керек.  Ӛнім 
мақсаты – бұл қасиеті мен функциясын ӛнім жобасы иемденуі керек.  Жоба 
мақсаты  –  бұл  қасиеттерімен  берілген  ӛнім  ӛндіріс  үшін  орындауы  қажет 
жұмыс.    Жобаны  орындау  барысында  бұл  процесстер  бірнеше  рет 
қайталанады.  
Жобасыны  басқару  деңгейін  жалпы  түрде  келесі  түрде  келесі  жоспарларын 
бӛліп кӛрсетуге болады:   

 
Тұжырымдамалық жоспар; 

 
Жобаны жүзеге асырудың стратегиялық жоспары; 

 
тактические (проектные) планы. 
Ескерте кететін жайт, ұйыда басқарудың әр түрлі деңгейінде  жоспарды 
ӛңдеу әр түрлі дәрежеде қарастырылғын.  
Жоспарды ӛңдеу мәліметтеріне келесілер кіреді: 

 
келісімді талап ету. 

 
Қолайлы ресурстатрды сипаттау. 

 
Модельдің құндылығын бағалау. 

 
Ұқсас ӛңдеулермен құжаттау. 
Инновациялық жоба басшылығының жауабына бірнеше қоғамдық сұрақтар 
жауап беру керек (1 кесте)  
1 кесте.  Реттілік қадамымен мақсатты жорамалдау  
Қадам  
Қадам мәнінің 
маңыздылығы  
 Жобаның мақсаты және тұжырымдаманы ӛңдеу  
Не үшін? 
ИЖҚ құрылымы (иерархиялық жұмыстың 
құрылысы) 
Не? 
ҰЖЖҮ құрылымы(ұйымдық жұмысшылардың 
жұмыс үлгісі) жауапты тағайындалуы  
Кім? 
Мәліметтің құндылығын сараптау   
Бюджетті ӛңдеу 
Ол қанша тұратын 
болады? 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет