Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫжүктеу 5.65 Kb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата26.04.2017
өлшемі5.65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СИЛЛАБУС 
(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ) 
 
 
«BPIP 6303 Инновациялық  жобаны бизнес-жоспарлау» пәні бойынша 
            
6M050600 «Экономика» мамандығы
 
 
 
             
Оқу бағыты 
Профильдік бағыт 
Ғылыми педагогикалық 
бағыт 
Барлық кредит саны 


Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 


Лекциялар (сағаттар) 
15 
30 
Практикалық  (семинар) 
сабақтар (сағаттар) 

15 
МОӚЖ (сағаттар)  
15 
45 
МӚЖ (сағаттар) 
30 
135 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 жыл
 
 

13 
 
 
1.
 
Оқытушы туралы мәлімет  
э.ғ.д., профессор Сейфуллин Ж.Т.
 
2.
 
Байланысу ақпараты 
Алматы  қ.  Жандосов  кӛшесі  55,    «Экономика»  кафедрасының  кабинеті  №352, 
телефон 309 2668 
3.
 
Пәннің пререквизиті 
Негізгі  ӛтетін  пәндер 
«Экономикалық  теория», 
«Микроэкономика», 
«Макроэкономика»,  «Менеджмент»,  «Кәсіпорын  экономикасы»,  «Ӛндірісті 
ұйымдастыру»,  «Фирманың  экономикалық  қауіпсіздігі»,  «Кәсіпорынның 
инновациялық қызметі» болу керек 
4.
 
Пәннің постреквизиті  
«Инновациялық    жобаларды  бизнес-жоспарлау»  негізгі  пәннен  кейін  келесі 
пәндерді  оқытуға  болады:  «Инновациялық  жобаларды  басқару»,  «Жоба 
ресурстарын басқару», «Тәсекелді басқару», «Жобаның менеджменттік сапасы» 
және  басқа  да  кәсіпорын  қызметінің  инновациясын  дамытуға  бағытталған 
пәндер 
5.
 
Пәннің сипаттамасы  
Берілген 
дисциплина 
ұйымдық 
құрылымның 
жиынтығын 
қамтиды, 
қатысушыларын,  сонымен  қатар  нақты  тәртібі,  басқарудың  әдістері  және 
формаларын,ӛнімділікпен қамтамасыз етуі және бизнес- жоспардың нысанасын 
дәлелдеу жиынтығы бойынша қызметін іске асыру жасау және жаңалық енгізу  
6.
 
Пәнді оқытудың мақсаты 
Инновацияның еңбегін оқытудың ерекшелігі, жоспарлау жүйесі және нарықтық 
экономика  жағдайындағы  кәсіпорындығы  инновациялық  үрдістерді  жүзеге 
асыру 
7.
 
Пәнді оқытудың міндеттері 
-  студентке  инновацияның  теориялық  білім  берудің  мәні,  оларды  тәжірибеде 
жүзеге асыру тәсілдері;   
-  инновация  құрудағы  ұйымдық  жоспарлау  үрдістерімен,  заңдылықтарымен, 
инновациялық шешім қабылдаудың әдістері және принциптерімен студенттерді 
таныстыру;  
-  Кәсіпорынға  инновация  енгізудагі  басқарушылық  шешімдерін  қабылдау 
ретінде  инновациялық  жобаның  тиімділіктерін  анықтайтын  есептеулердің 
әдістерін үйрету; 
-  кәсіпорындағы  инновацияның  диагностикасы  және  тәжірибелік  әдетін 
іздеумен таныстыру; 
-  білім  ұйымдастыру  және  ғылыми  –  техникалық  ӛрлеудегі  кәсіпорынға 
инновация енгізудің жетістігі.  
 

14 
 
8.
 
Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
 
р/н 
№ 
 
 
Тақырыптар атауы 
 
 
Оқу бағыты 
Профильдік бағыт 
Профильдік бағыт 
Ба
рлы
ғы 
 
Л
ек
ци
я 
 П
рак
т.са
б.
 
  
МОӚ
Ж
 
    
МӚЖ
 
Ба
рлы
ғы 
 
Л
ек
ци
я 
 П
рак
т.са
б.
 
  
МОӚ
Ж
 
    
МӚЖ
 
1. 
Инновациялық 
қызметтегі  бизнес – 
жоспардың 
тұжырымдамасы 


 


12 
2. 
Бизнес – жоспарлауды 
ұйымдастыру және 
мазмұны 


 


12 
3. 
Инновациялық 
жоспарлау 
технологиясы және 
әдістері 


 


14 
4. 
Инновациялық 
жобадағы бизнес – 
жоспар   


 


13 
5. 
Инновациялық 
қызметтегі бизнес- 
жоспардың 
басқарушылық шешімі  


 


14 
6. 
Инновациялық 
жобалардың болжамы 


 


12 
7. 
Инновациялық 
жобаның бағалау 
тиімділігі және талдау 


 


15 
8. 
Инновациялық 
жобадағы оперативті – 
күнтізбелік бизнес – 
жоспар 


 


15 
9. 
Инновациялық 
жобаның жүйелігі 
және тәуекелді басқару  


 


13 
10. 
Инновациялық 
жобадағы бизнес – 
жоспар мәдениеті   


 


15 
 
Барлығы: 
45 
15 

15 
15 
135 
30 
15 
45 
45 
 
 
9. Лекциялық, практикалық (семинар) сабақтар жоспары 
 
Та
қы
ры
пт
ың 
№ 
Лекция жоспары 
Практикалық сабақ жоспары 

Инновациялық жоба жоспарлау объектісі 
ретінде. Жобаларды жіктеу, 
Жобаға тапсырыс берушілер. Әр түрлі 
типтегі тапсырыс берушілердің ара 

15 
 
инновациялық жоспарлардың 
ерекшелігі.Жоспарлау жобасынының 
стандарты және әдістеріне шолу. 
Инновациялық жобаларды жоспарлау 
проблемаларындағы әлеуметтік  - 
технологиялық проблемасы  
қатынасына  жағдайлық талдау жасау. 
Инновациялық қызметтің қажеттіліктерін 
мысал ретінде 

Жоспарлау қажеттілігі және анықтамасы 
Жоспарлау принциптері және шектері. 
Жоспарлау түрлері. Фирманың 
жоспарлау жүйесі. Экономикалық 
ұйымдардағы жоспарлау схемасы.  
Бизнес – жоспар шығыны. Жоспарлау 
масштабы. 
Формальдық жоспарлаудың басқа да 
шешім қабылдау тәсілдерімен сай келуі. 
Жоспарлау идеясының уақытша 
бейімделуі.Жоспарлау 
горизонты.Ұйымның жоспралық 
құрылымы 

Инновациялық жобалардың жоспарлау 
функциясы және бағалау белгілері. 
Философиялық және методологиялық. 
инновациялық жоспарлау құралдары 
және үлгілері Инновациялық жобаның 
ғылым сыйымдылығын жүзеге асыру 
алгоритмі. Инновацияны бӛлу. 
Жоспарлаудың тактикасы мен 
технологиясы және жаңалық енгізуді 
жүзеге асырудағы инновациялық матрица 
стратегия таңдау құралы ретінде  
Инновациялық жобаның таралуы және 
қарыздануы: ғылыми  - техникалық 
«соққы», ӛндірістік – техникалық 
«созылуы»; диффузия және интеграция. 
Инновациялық жобалардың технологиясын 
басқару: енгізі, консалтинг, тренинг, 
инжиниринг, жүйелік интеграция. 

Бизнес - жоспардың мақсаты және 
жобалық талдау.Бизнес – жоспардың ішкі 
және сыртқы функциясы. Концептуалдық 
бизнес – жоспар. Бизнес-идея және идея . 
Алтернативті салыстыру. 
Бизнес - жоспар бӛлімінің мазмұны және 
сұрақтары. Фирманың капиталын 
пайдалану тиімділігінің кӛрсеткіштері 
Бизнес-үрдістері, бизнес-диагностика және 
реинжиниринг. 

Басқару шешімінің мазмұны және 
маңызы.Басқару шешімін қабылдау 
кезеңдері.Басқару шешімінің түрлері. 
Модельдеудің  методологиялық  басты 
құрылымы. 
Алгоритмді қадағалау және инновациялық 
жобаны жүзеге асырудағы сыртқы және 
ішкі факторлардың ауытқуындағы 
компенсацияларын болжау. 

Инновациялық жобадағы бизнес – 
жоспардың болжануы және оның 
рӛлі.Бизнес ортада болжану үлгілері. 
Инновациялық жобаның 
бюджеттеу.Бюджеттің түрлері. Бюджет 
құрастыру кезеңдері.Бюджетті түзету. 

Инновациялық жобалардың тиімділігін 
бағалаудың негізгі 
принциптері.Инновациялық жобалардың 
тиімділігін бағалаудың 
сызбасы.Инновациялық жобадығы ақша 
тасқыны 
Дисконттау нормасын таңдау. 
Инновациялық  жобаның тиімділігін 
бағалау әдісі. NPV есептеуде әр түрлі 
факторларды есепке алу. әрекет ету 
мерзіміне қарай әр түрлі жобаларды 
салыстыру.Капитал салымын мӛлшерлеу 

Оперативтік-ӛндірістік жоспарлау оның 
мақсаты және мазмұны. оперативті-
календарлық  бизнес-жоспар түрлері. әр 
түрлі типтегі кәсіпорындардағы  
оперативті-ӛндірістік бизнес-жоспар 
жүйесі 
Қызметтік тапсырмаларды шешудегі 
инвестициялық кӛздерді ізеу.оперативтік-
ӛндірістік жоспарлау және оның бизнес -
жобаны басқарудағы рӛлі. Оперативтік 
жоспарлау жүйесіндегі тиімділік 
кӛрсеткіші 

Инновациялық саладағы тәуекелді 
анытау. Тәуекелдің классификациясы 
Инновациялық жобалардың тәуекелін 
басқарудың әдістері. Басқару объектісі 

16 
 
және идентификациясы. Белгілері 
құрылымы және белгісіздік пен 
тәуекелділік жағдайында инновациялық 
жобаны таңдау. Тәуекел әдістеріне 
талдау, инновациялық жобалардағы 
тәуекелдің санын және сапасына бағалау. 
ретінде инновациялық бағдарламаға 
анықтама және түсініктеме. Мульти 
жобалық  басқару әдістері және 
жобалардың реттілік белгілерінің құрылуы. 
Бағдарлама принциптерінің жүйелік 
құрылымы және мегажобалар:  қайта 
жобалау принциптері; ең аз функцияналдық 
толықтылық принциптері және шешуге 
жеткілікті принциптері. 
10  Инновациялық жобадағы ұйымдық 
мәдениеттің функциясы және ұғымы. 
Ұйымдық мәдениетінің жобалау 
объектісі және құрылымы. 
Ұйымдастыру мәдениетінің әр түрлілігі.  
Іскерлік жағдайларды шешу.  
 
 
 
 
10. МОӚЖ жҥргізу жоспары   
 
Р/н№ 
МОӚЖ тапсырмалары 
МОӚЖ ӛткізу 
нысаны 
Күндізгі бӛлім 

Инновациялық жобаның ӛмірлік циклы.Жоба кезеңдері және 
басты сатылары.Инновациялық жобаны жобалау процесіндегі 
сызықтық – циклдық  ерекшелігі.Инновациямен басқарылуы және 
бәсекелестердің кері байланыстағы тұрақтылығы 
Сұрақтарды 
талдау, 
пікірталас  
 

Фирма ішілік жоспарлаудаға сәтсіздік себептері. Жоспарлаудағы 
белгісіздік дәрежесі 
Сұрақтарды 
талдау, 
пікірталас  

Инновациялық жобаларды жоспарлаудың баланстық әдісі. 
Белгісіздік жағдайын шешім қабылдау математкалық әдісі; 
белгісіздік түрлері; инновациялық жобамен басқару этапындағы әр 
түрлі ойындар теориясы және теория элементтерін жаппай 
талқылауға қолдану 
Сұрақтарды 
талдау, 
пікірталас  
 

Жобаның ӛмірлік циклындағы бизнес – жоспардың орны. 
Инвестордың позициясымен  бизнес – жоспарға бағалау 
критерилері.Маркетинг элементі ретінде бизнес – жоспардың  
тұсаукесері 
Презентация 
талдау 

Логикалық- құрылымдық тәсілін (ЛКТ)қолдану аймақтары және 
пайда болу тархиы. ЛКТ – ны  әр түрлі фазада ӛмірлік цикл 
жобаларына қолдану (талдау, болжау, жүзеге асыру (реализация), 
маниторинг және жобаның қорытынды бағасы). Логикалық-
құрылымдық матрица 
Сұрақтарды 
талдау, 
пікірталас  
 

Болжау әдістері. Технологиялық болжам. Болжам түрлері. 
сұрақтарды 
зерттеу, 
конспект жазу 

Инновациялық жоба және оны іске асыру циклы. Жобалық 
талдау,оның мазмұны және міндеті 
сұрақтарды 
зерттеу, 
конспект жазу 

Инновациялық жобадағы оперативті - ӛндірістік бизнес – 
жоспардың контроллинг 
Сұрақтарды 
талдау, 
пікірталас  

Инновациялық тәуекелдердің пайда болу кӛздері: экономикалық 
Есепті шешу 

17 
 
факторлар, қаржылық факторлар, саудалық факторлар, ӛндірістік 
факторлар, саяси факторлар 
және талқылау 
10 
Қызметкерлердің мәдени әдеттерін қалыптастыру.  
Социализациялау мен жекешелендіруді қисындастыру 
Презентация 
қорғау 
  
11. МӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі  
 
Р/
н
№  
 
МӚЖ тапсырмалары 
Бақылау 
нысаны 
ӛткізу 
мерзімі 
(апта) 
Күндізгі бӛлім 

 «Инновациялық жобаны инвестициялаудың негізгі 
кӛздері.» «Инновациялық қызметті мемлекеттік және 
халықаралық қолдау бағдарламалары» тақырыбына 
реферат дайындау 
Ғылыми 
жұмысты 
ӛткізу. 
Тапсырманы 
қорғау 


Жоспралық топтың функциясы және құрылымы.Фирма 
ішілік жоспарлауда компьютерлік техниканы қолдану. 
Жоспарлық норма мен норматив түсініктемесі 
Презентацияны 
қорғау 


Жоспарлаудың жүйелік әдісі.Жоспарлау жүйесінің 
тапсырмасы.Жоспарлы жүйенің оптимизациялау және 
сараптамасы. (ұсынылған нұсқалы есепте есептеулер 
жүргізу) 
 Жеке 
тапсырманы 
тапсыру және 
қорғау 


Бизнес - жоспар жасауда және презентациялағанда болатын 
типтік қателер. Бизнес – жоспардың бағыты және 
математикалақ әдісі 
Эссе 
тапсырманы 
қорғау 


Ағаш мәселелер, ұйымдастыру және ағаш мақсаты. Ағаш 
жұмыс және жобаның нәтижесі. Нәтиженің метіркесі және 
бағалаудың кӛрсеткіші 
Ғылыми 
жұмысты 
ӛткізу. 
Тапсырманы 
қорғау 


Әлеуметтік – саяси  болжамдау. Қоғамдық құндылықтың  
бағыты 
Ғылыми 
баяндаманы 
қорғау 


Инновациялық жобаның техника-экономикалық 
дәлелдемелері.(нақты кәсіпорынды негізге ала отырып 
есептеу жүргізу және дәлелдеме беру) 
Жеке ғылыми 
жұмысты 
қорғау 


Ӛндірістің әр түрінде оперативті - ӛндірістік бизнес – 
жоспарлаудың жүйесін негіздеу және әдісін таңдау. 
Презентация 
Қорғау 


Кәсіпорынның кешенді даму дәрежесінде және 
республикалық дәрежедегі инновациялық 
бағдарламалардың  мақсатын мысалдау. Халықаралық 
бағдарламалар 
Ғылыми 
баяндаманы 
қорғау 

10  Ұжымдық әдеп және жеке қызметкердің құндылығы. 
Мәдениетті басқару және реттеу түрлері 
Реферат 
тапсырманы 
қорғау 
10 
    
 
   
12. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі   
Негізгі әдебиттер: 
1.
 
Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге. Управление проектами.  – М.: Омега-Л, 
2006. 
2.
 
Головань  С.И.,  Спиридонов  М.А.  Бизнес-планирование  и  инвестирование.  – 
Ростов на Дону «Феникс», 2009 
3.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и статистика, 2009 

18 
 
4.
 
Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М. Инфра-М, 2007 
5.
 
Идрисов  А.Б.  Стратегическое  планирование  и  анализ  эффективности.  –  М. 
Филинъ, 2008 
6.
 
Тулегенов 
Б.Т., 
Адильханова 
С.А. 
– 
Планирование 
деятельности 
хозяйствующих субъектов. Алматы, Издательство «ЛЕМ», 2001 
7.
 
Бляхман  Л.С.  Экономика,  организация  и  планирование  научно-технического 
прогресса. – М.: Инфра-М, 2001. 
8.
 
Инновационный менеджмент: Справочное пособие / Под ред. П.Н. Завлиной. – 
Изд. 2-е переработанное и дополненное. – М.: ЦИСК, 1998. 
9.
 
Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2003. 
10.
 
Ковалѐв  В.В.  Методы  оценки  инвестиционных  проектов.  –М.:  Финансы  и 
статистика, 2000. 
11.
 
Липесиц  И.В.,  Косов  В.В.  Инновационный  проект:  методы  подготовки  и 
анализа. Учебно-справочное пособие. – М.:БЕК, 2006. 
12.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
13.
 
Кенжегузин  М.Б.,  Днишев  Ф.М.,  Альжанова  Ф.Г.  Наука  и  инновации  в 
рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
Қосымша әдебиеттер: 
14.
 
Василевская И. В. Инновационный менеджмент. М., 2004. 
15.
 
Стародубцева  О.А.  Инновационный  менеджмент:  учебное  пособие.  – 
Новосибирск: НГТУ, 2000. 
16.
 
Грачѐв  М.В.  Анализ  проектных  рисков:  Учебное  пособие.  –  М.: 
Финастатинформ, 1999. 
17.
 
Клейнер  Г.Б.  и  др.  Предприятие  в  нестабильной  экономической  среде:  риски, 
стратегия, безопасность. – М.: Экономика, 1997. 
18.
 
Бернс  В.,  Хавранек  П.М.  Руководство  по  подготовке  промышленных технико-
экономических исследований. – М.: Интерэксперт, 2005 
19.
 
Бенке  И.Ю.  Стратегическое  планирование  в  деятельности  фирмы.  –  Алматы: 
Классика, 2004. 
20.
 
Бирман. Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с 
англ. – М.: ЮНИТИ, 1997 
 
Нормативтік – қҧқықтық  базасы: 
21.
 
Гражданский кодекс РК. – Алматы 
22.
 
Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»/ Налоговый 
кодекс  в  режиме  исправления  на  1  января  2009  г.//  Информбюллетень 
Министерства финансов РК, 2009 
23.
 
Послание  Президента  РК  Н.А.Назарбаева  народу  Казахстана  «Через  кризис  к 
обновлению» 06.03.2009 
24.
 
Стратегия  индустриально-инновационного  развития  РК  на  2003-2015  годы.  – 
Астана 
25.
 
Указ  Президента  РК  «О  хозяйственных  субъектах  на  территории    Республики 
Казахстан» - Казахстанская правда. – 2000. 
26.
 
Концепция  «Структура  управления  научным  развитием  в  Республике 
Казахстан» - Астана, 2006 
27.
 
Закон РК «О государственной поддержке инновационной деятельности» - 2006 
28.
 
Закон РК «О науке» - 2001 
29.
 
Закон  РК  «О  частном  предпринимательстве»  -  Казахстанская  правда,  2006,  7 
февраля. 
30.
 
Предпринимательство  в Республике Казахстан. Сборник нормативных актов – 
Алматы: ЮРИСТ, 2009. 

19 
 
31.
 
Указ 
Президента 
РК 
«О 
мерах 
по 
дальнейшему 
повышению 
конкурентоспособности  национальной  экономики  в  Республике  Казахстан»  № 
65 от 16 марта.- 2006. 
32.
 
ГОСТ 31279-2004 Инновационная деятельность. Термины и определения. 
 
Мерзімді әдебиеттер: 
33.
 
«Экономика и статистика» 
34.
 
«Проблемы теории и практики управления» 
35.
 
«Аль-Пари» 
36.
 
«Деловая неделя» 
 
13.  Магистранттың  оқу  бойынша  жетістіктерін  бақылау  ҥшін  сҧрақтар  (ӛзін-ӛзі 
дайындау үшін, қорытынды бақылауға дайындық үшін сұрақтар тізімі және т.б.): 
1.
 
«Инновации»,  «инноватика»,  «инновациялық  қызмет»,  «инновациялық  үрдіс» 
түсініктеме беріңіз; 
2.
 
Бәсекелік  нарық  жағдайында  инновациялық  қызметтің  міндеті  және  мақсатыны 
тұжырымдау; 
3.
 
Инновациялық  қызметтің  дамуында  ғылыми  –  техникалық    үрдістің  рӛлін 
анықтаңыз; 
4.
 
Қоғамның  шаруашылық  ӛміріндегі  инновацияның  пайда  болу  циклділігінің 
теориялық негізгін ашу; 
5.
 
 Қолда  бар  кәсіпорын  қызметіндегі  олардың  объектілік  қажеттілігін  және  «бизнес 
жоспар» және «инновациялық жоба»  түсінігін тұжырымдау; 
6.
 
Инновациялық  жобаларды  басқарудың  маңызын  ашу.  «Инновациялық  жобаны 
басқару не үшін керек?»деген сұраққа жауап беріңіз; 
7.
 
Құрылып  жатқан  инновациялық  жобаның  шеңберінде,  бизнес  –  жоспар 
мазмұнының құрылымы және оның мақсатын анықтаңыз; 
8.
 
Инвестицияны басқару мен инновациялық жобаның негізделуінің қарым қатынасы; 
9.
 
Инновациялық жобаларды басқарудағы әлемдік елдердің тәжірибесін ашу; 
10.
 
Инновациялық үрдістегі бизнес – жоспар дайындаудың үрдісін түсіндіру; 
11.
 
Инновациялық үрдістің тиімділігі; 
12.
 
Инновациялық қызметтегі экономикалық қызығушылығы және себептері; 
13.
 
ҚР – ғы мемлекеттік инновациялық саясат; 
14.
 
Инновациялық  қызметтегі  бизнес  –  жоспарды  әзірлеудегі  тиімділігін  бағалауды 
кӛрсететін корсеткіштер; 
15.
 
Инновациялық  жобаға  қатысушылар  және  бір  –  бірімен  қарым  қатынас  орнату 
тәсілдері; 
Емтиханға дайындалуға арналған сҧрақтар:  
1.
 
Инновациялық бағдарламаның мақсаты неден тұрады? 
2.
 
«Инновации» дегеніміз не? 
3.
 
инновацияны құруда бәсеке әер етеді ма? 
4.
 
«Инноватика» дегеніміз не? 
5.
 
Инноватиканы оқыту аясы не? 
6.
 
Жаңашылдық (жаңалық) мәні неде? 
7.
 
Ғылыми ашылуда қандай мүмкіндік жасайды? 
8.
 
Инновациялық үрдістің мәні неде? 
9.
 
Кондратьев циклы  инновациялық үрдіске әсер етеді ма? 
10.
 
Шумпеттер жаңашылдықтың қандай құрылымын берген? 
11.
 
Менш инноватиканың қандай циклдарын айқындаған? 
12.
 
«Инновацияның ӛмірлік циклы» түсінігіне не кіреді? 
13.
 
Халықаралық рекомендацияды жаңашылдық енгізу қалай түсіндіріледі? 
14.
 
«Кластерных инновация»түсінігі кім енгізді? 

20 
 
15.
 
Инновациялық қызметте қандай кезеңдерге (фраза) бӛлінеді? 
16.
 
Инновацияның барында ғылыми – техникалық үрдістің дамуына қалай әсер етеді? 
17.
 
Жаңалық енгізу материалдық объекті бойынша қалай бӛлінеді? 
18.
 
Базистік инновацияның ерекшелігі неде? 
19.
 
Модифицирленген инновация не береді? 
20.
 
Жалған инновация дегеніміз не? 
21.
 
Топтастырылған инновация масштаб бойынша қалай қолданылады? 
22.
 
Қандай жұмыс кезеңдері инновацияны ӛңдеу кезеңдеріне кіреді? 
23.
 
Инновацияның коммерциализациялау үрдісі не береді? 
24.
 
Инновацияға диффузия үрдісі не түсіндіріледі? 
25.
 
Инновацияны құрудағы оң әсер неден тұрады? 
26.
 
Инновацияның пайда болуының себебін айтыңыз? 
27.
 
Иновацияны құрудағы тәуекел неден тұрады? 
28.
 
Ұйым ішілік инновацияның мәні неде? 
29.
 
Стратегиялық инновацияның реактивтік инновациядан айырмашылығы неде? 
30.
 
Стратегиялық инновацияның мәні неде? 
31.
 
Ұйымдағы инновацияның әміршілдігі деген не? 
32.
 
Инновациялық алшақтық (лаг) – бұл…. 
33.
 
Инновациялық стратегияның негізгі мақсаты неде? 
34.
 
Нарықтық  ортада  инновацияның  тәуекелдің  сұрамсыздық  деңгейімен  әсерінің 
деңгейін салыстыруға болады ма? 
35.
 
Қазақстанда инновация аймағында қандай мемлекеттік заңдар жұмыс істейді? 
36.
 
Новатор инноватордан несімен ерекшеленеді? 
37.
 
Инвестор деген кім? 
38.
 
Инновациялық үрдіске инвестор қалай қатыса алады? 
39.
 
Инновацияны ӛңдеу ретінде кім қатыса алады? 
40.
 
Елді дамытуда инновацияның қандай түрі қолданылады? 
41.
 
Нарық жаңашылдығын құрастыру деген не? 
42.
 
Инновациялық жоба қандай сатыда жұмыс істеуде? 
43.
 
Инновациялық жобаның құны қандай факторлармен бағаланады? 
44.
 
Инновациялық кәсіпкерлік нарық қандай субъектерден тұрады? 
45.
 
Инновациялық  жобаларды  қаржыландыпуға  инвестициялық  нарық  қалай  жұмыс 
істейді? 
46.
 
Инновациялық жобаларды қаржыландырудың ерекшелігі неде? 
47.
 
Инновациялық жобалардың инвестициялық тәекелін қандай тәсілмен сақтандыруға 
болады? 
48.
 
Инновациялық үрдістердің сыртқы кӛздеріне нені жатқызуға болады? 
49.
 
Инновациялық үрдістердің жұмыс істеуіне қандай ішкі кӛздер әсер етеді? 
50.
 
Генерирленген инновациялық идеяны іздеуге қандаә әдістерді қолдануға болады? 
51.
 
Инновациялық басқару түсінігіне не кіреді? 
52.
 
Инновациялық жобаның жұмыс істеуіне қандай бағалау жүргізуге болады? 
53.
 
Инновациялық идея таңдауда қандай факторлар әсер етеді? 
54.
 
Инновациялық жобаны құруда болжау функциясы қандай әсер етеді? 
55.
 
Инновациялық жобаны жоспарлау қалай іске асады? 
56.
 
Инновациялық қызметке бизнес – жоспар дайындау қажеттілік байқалады? 
57.
 
Инновациялық жобаны жүзеге асыру жоспары ӛзімен қандай мүмкіндік жасайды? 
58.
 
Қандай сатыда инновациялық жоба ұйымдық жұмыстың формасын таңдайды? 
59.
 
Инновациялық жобаның құрылымын қалай анықтайды? 
60.
 
Инновациялық алшақтық (лаг) ӛзімен не мүмкіндік береді? 
61.
 
Нарықта «зондаж» инновациялық қызмет шеңберінде қалай жүргізіледі? 
62.
 
Инновациялық  жобалануда  жаңашылдық  енгізу  коммерциализациясы  сӛйлемі 
қандай орын алады? 

21 
 
63.
 
Коммерциализация үрдісі жобасында  новатор қандай мәліметке ие болады? 
64.
 
Инновациялық жобадағы бизнес – жаспар қандай реттілікпен дайындалады? 
65.
 
Инновациялық жобаның қандай ұйымдық формалары қолданылады? 
66.
 
Инновациялық қызметтегі ұйымдық жұмыс істеуі ӛзімен не мүмкіндік береді? 
67.
 
Инновациялық қызметтегі ұйымның тематикалығы қандай мақсатта жұмыс істейді? 
68.
 
Ұйымның қандай бӛлімдері инновациялық жобада бизнес – жоспар жасауы керек? 
69.
 
Инновациялық жобадағы бизнес – жоспардың мазмұнына не кіреді? 
70.
 
Бизнес – жоспар әзірлеуде қатеге бақылау жасау керек пе? 
71.
 
Маманданған  кадрлардың  жоқтығы  бизнес  –  жоспарға  кері  әсерлі  фактор  болады 
ма? 
72.
 
Инновациялық  жобадағы  бизнес  –  жоспарға  қаржыландырудың  жетіспеуі  қалай 
әсер етеді? 
73.
 
Инновациялық  жобаны  іске  асыру  тәсіліндегі  бизнес  –  жоспар  мен  тиімсіз 
ұйымның арасында байланыс бар ма? 
74.
 
Ұйымның  бизнес  –  жоспарына  коммуникациялық  байланыстың  жоқтығы  қалай 
әсер етеді? 
75.
 
Бизнес – жоспардың мазмұнына қарай қалай ажыратады? 
76.
 
Ӛнімдік  –  тематикалық  және  технико  –  экономикалық  жоспарлау  бір  –  бірінен 
қалай ажыратылады? 
77.
 
Бизнес – жоспар әзірлеуде «ағаш мақсат» салу  не үшін керек? 
78.
 
«ағаш мақсат» ӛзімен не береді? 
79.
 
Бірнеше альтернативті бизнес –жоспар ішінен тиімдісін таңдаудың критерилері не 
болып табылады? 
80.
 
Бизнес – жоспардың қай бӛлімін бірінші дәрежелі деп анықтауға болады? 
81.
 
Инновацияның маркетингтік негізгі мақсаты неде? 
82.
 
Инновациялық  жобаны  әзірлеуде  қандай  бастапқы  тапсырманы  маркетинг  шешуі 
керек? 
83.
 
Бизнес – жоспарды әзірлеудің бастапқы сатысында маркетинг қандай тапсырманы 
шешуі керек? 
84.
 
Инновациялық идея іздеу кезеңінде маркетинг қандай формада жұмыс істеуі керек? 
85.
 
Бизнес  –  жоспарды  әзірлеуде  шешім  қабылдау  кезеңінде  нарықты  зерттеудің 
мақсаты неде? 
86.
 
Кезкелген  инновациялық  жобада  бизнес  –  жоспарды  іске  асыру  кезеңінде 
маркетингтің басты мақсаты неде? 
87.
 
Бизнес – жоспардың оперативті – күнтізбелік жаспардан айырмашылығы неде? 
88.
 
Опреативті – күнтізбелік жоспарды дайындаудың мақсаты қандай? 
89.
 
Бизнес – жосапрды дайындауда қандай кӛрсеткіштер ескеріледі? 
90.
 
Оперативті – күнтізбелік жоспарды дайындауда  қандай кӛрсеткіштер ескеріледі? 
91.
 
Бизнес – жоспар жаңашылдықтың ӛмір сүру қабілеттілігін бағалануына мүмкіндік 
береді? 
92.
 
Бизнес – жоспардың басты міндеті неде? 
93.
 
Инновациялық жобада не үшін жүйелік жоспарлау қолданылады? 
94.
 
Жоспардың жобалық  үлгісі ӛзімен  қандай мүмкіндік береді? 
95.
 
Бизнес  –  жоспардың  баға  қалыптастыру  саясаты  қалай  жүргізіледі  және  қандай 
амалмен барлық жұмыстың құнын және бағасын анықтайды? 
96.
 
Егер  кемелдену  кезеңінде  бизнес  –  жоспар  тауар  қатынасында  ӛңделсе,маркетинг 
тапсырмасы неде? 
97.
 
Бизнес – жоспарды құруда экономикалық мәні не? 
98.
 
Инновациялық жобаның нәтижесі қандай кӛрсетікшпен бағаланады? 
99.
 
Бизнес  – жоспардың нәтижесі қандай кӛрсетікшпен бағаланады? 
100.
 
Фирма– бәсекелестерін анықтауды бизнес  – жоспарға қандай есептеулер жүргізу 
керек? 

22 
 
101.
 
Бизнес – план дайындауда патенттеу рәсіміне сай келу керек па? 
102.
 
Патенттеу рәсімі дегеніміз не? 
103.
 
Инновациялық жобамен патенттеу рәсімі қаншалықты байланысты? 
104.
 
Патенттеу рәсімінің қандай түрлері тәжірибеде қолданылады? 
105.
 
Патенттеу рәсімінің мақсаттылығы не? 
106.
 
Бизнес –  жоспар әзірлеуде нарықтың даму тенденциясы сараптау керек па? 
107.
 
Басқарудың  матрицалық  құрылымының  мәні  неде  егер  ол  инновациялық 
жұмыстары қолданылса? 
108.
 
Инновациялық қызметте нарықтың үлесін қалай анықтайды? 
109.
 
Инновациялық қызметтегі бенчмаркетинг қандай мағына береді? 
110.
 
Бизнес –  жоспар әзірлеуде бенчмаркетинг функциясы неге бағытталған? 
111.
 
Инновациялық қызметте франчайзингті қандай мақсатта пайдалануға болады? 
112.
 
Франчайзингті инновациялық жобаның қай сатысында қолдануға болады? 
113.
 
Инновациялық қызметте лицензиялық келісім – шарттың үлгісі қолданылады? 
114.
 
Бизнес – жоспар негізінде инновациялық қызмет жүргізуге лицензия алуға болады 
ма? 
115.
 
Қандай элементтер ұйымның инновациялық әлеуетін қамтамасыз етеді? 
116.
 
Бизнес  –    жоспар  әзірлеуде  «инновациялық  идея  портфелдің»  сыйымдылығын 
қалай анықтауға болады? 
117.
 
«Инновациялық белсенділік» мәнінен не түсінуге болады? 
118.
 
Бизнес –  жоспар әзірлеуде қандай қаржылық есептеулер жүргізу керек? 
119.
 
Ұйымның жаңашылдық қабілеттілігі қалай бағаланады? 
120.
 
Ұйымның  инновациялық  әлеуетін  бағалағанда  қандай  кӛрсеикіштер  қолдану 
керек? 
121.
 
Паушальды  тӛлемдер  мәні  неде,  егер  олар  бизнес  –  жоспарды  қаржыландыруда 
қоланылса?  
122.
 
 Инновациялық қызметте лицензияның қандай түрлерін қолануға болады? 
123.
 
Инновациялық қызметтің мінедін қандай тегін лицензия шешеді? 
124.
 
Жай лицензияның қандай маңызы бар? 
125.
 
инновациялық қызметте ерекше лицензияны қолданудың мәні неде? 
126.
 
Инновациялық  стратегия – ол… 
127.
 
Дифференцациялаудағы стратегия мағынасы… 
128.
 
Дифференциация стартегиясы бизнес – жоспарды кӛрінеді… 
129.
 
Шығындарды тӛмендету стратегиясы – бұл… 
130.
 
Ең жақсы құндылық стратегиясы – бұл… 
131.
 
Диверсификация стартегиясы – бұл… 
132.
 
Неге бизес –  жоспарды стратегиялық құжат деп санауға болады? 
133.
 
Кәсіпорынның  бәсеке  қабілеттілігі  және  инновациялық  жоба  арасында  қандай 
байланыс бар? 
134.
 
Фирмада  инновацияның  қандай  түрін  жүргізгенде  бәсекелік  нарықта 
қолданылады? 
135.
 
Ұйымның инновациялық қажеттілігі болғанда бизнес – жоспар неге бағытталған? 
136.
 
Кәсіпорынды  инновация  кӛмегімен  дамытудың  заманға  сай  тұжырымдамасының 
мәні неде? 
137.
 
Кәсіпорынның инновациялық қызметінің басты ресурсы не болып табылады? 
138.
 
Ұйымның инновациясының мәні неде? 
139.
 
Инжиниринг мәні неде, егер ол бизнс – жоспар әзірлеуде қолданылса? 
140.
 
Инновациялық қызметте кәсіпорынның қандай түрлері қолданылады? 
141.
 
Тәуекелділік бизнестің мәні неде? 
142.
 
Бизнес –  жоспарда тәуекелділік қалай бағаланады? 
143.
 
Инновациялық қызметте қандай инвестициялық кӛздерді қолданады? 
144.
 
Инновациялық қызметте әсерлердің қандай түрлерін бағалау керек? 

23 
 
145.
 
Бизнес– жоспардың тиімділігі қандай кӛрсеткіштермен бағаланады? 
146.
 
Бизнес– жоспарда инновацияның экономикалық әсері қалай есептелінеді? 
147.
 
Инновациялық бағдарлама қандай бӛлімдерден тұру керек? 
148.
 
Бизнес– жоспар қандай бӛлімдерден тұру керек? 
149.
 
Бизнес– жоспар мазмұнын талдаңыз. 
150.
 
Бизнес– жоспарда қаржыландырудың қандай кӛздерін пайдалануға болады?  
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.65 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет