Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 5.65 Kb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата26.04.2017
өлшемі5.65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
Бақылау нысаныПрезентация қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 8 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
 
 
 

106 
 
Тақырып: Инновациялық жобаның жүйелігі және тәуекелді басқару 
 
№9 Тапсырма (МӚЖ) 
1.
 
Кәсіпорынның кешенді даму дәрежесінде және республикалық 
дәрежедегі инновациялық бағдарламалардың мақсатын мысалдау 
 
2.
 
Халықаралық бағдарламалар 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Инновациялық жобада тәуекелді басқару негізін 
білу және инновациялық бағдармалардың маңызын айқындау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 9 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Ғылыми баяндаманы қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 9 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
 
 

107 
 
Тақырып: Инновациялық жобадағы бизнес-жоспар мәдениеті 
 
№10 Тапсырма (МӚЖ) 
1.
 
Ұжымдық әдеп және жеке қызметкердің құндылығы 
 
2.
 
Мәдениетті басқару және реттеу түрлері 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  инновациялық  жобадағы  бизнес-жоспар 
мәдениетінің құрылымын және жүзеге асырылу үрдістерін білу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 10 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Реферат тапсырманы қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 10 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
 

108 
 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 
 
«BPIP 6303 Инновациялық  жобаны бизнес-жоспарлау» пәні бойынша 
            
6M050600 «Экономика» мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 ж 
 

109 
 
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 
«BPIP 6303 Инновациялық  жобаны бизнес-жоспарлау» пәні бойынша  
«6М050600 – Экономика» мамандығы 
                                                    
 
 
 
 
Оқу-әдістемелік әдебиеттердің 
атауы  
Негізгі оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің саны (экз.) 
Студенттердің 
контингенті 
Ескерту 
Оқулықтар 
мен оқу 
құралдары 
 Электронды 
оқулықтар 
мен оқу 
құралдары 
 
қ/б 
о/б 
қ/б 
 
о/б 
қ/б 
о/б 
 
 
 
 
 
 
20 
20 
 
Мазур  И.И.,  Шапиро  В.Д., 
Ольдерогге. 
Управление 
проектами. – М.: Омега-Л, 2006. 
 
83 
 
 
 
 
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. 
Бизнес-планирование 
и 
инвестирование.  –  Ростов  на 
Дону «Феникс», 2009 
 
65 
 
 
 
 
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план 
фирмы.  –  М.  Финансы  и 
статистика, 2009 
 
30 
 
 
 
 
 
Альжанова Н.Ш. 
Инвестиционное проектирование 
: учеб. пособие / Н. Ш. 
Альжанова. - Алматы : 
Юридическая литература, 2007. - 
173 с. 
 
20 
 
 
 
 
 
Бухалков М.И. 
Внутрифирменное планирование: 
Учебник. – М. Инфра-М, 2007 
 

 
 
 
 
 
Идрисов  А.Б.  Стратегическое 
планирование 
и 
анализ 
эффективности.  –  М.  Филинъ, 
2008 
 
 
 

 
 
 
Аньшин В.М. Инвестиционный 
анализ: учеб. пособие / Аньшин 
В.М. - М. : Дело, 2002. - 280 с. - 
(Б-ка совр. менеджера). 
 

 
 
 
 
 
Аскинадзи В.М. Инвестиционное 
дело: учебник / В. М. Аскинадзи. 
- М.: Маркет ДС, 2007. - 512 с. - 
(Университетская серия) 
 

 
 
 
 
 
Ахметзянов И.Р. Анализ 
инвестиций: методы оценки 
эффективности финансовых 
вложений / И. Р. Ахметзянов. - 
М.: Эксмо, 2007. - 272 с. - 
(Прицельные финансы) 
 

 
 
 
 
 
Балдин К.В. Инвестиции в 
 

 
 
 
 
 

110 
 
инновации: учеб. пособие / К. В. 
Балдин. - М.: Дашков и К, 2008. - 
238 с. 
Басовский Л.Е. Экономическая 
оценка инвестиций: учебное 
пособие / Л. Е. Басовский. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 241 с. - 
(Высшее образование) 
 

 
 
 
 
 
Бирман Г. Капиталовложения. 
Экономический анализ 
инвестиционных проектов: 
Учебник / Г. Бирман, С. Шмидт; 
пер. с англ. Л. П. Белых. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 631 с. 
 
 
 

 
 
 
Валинурова Л.С. Управление 
инвестиционной деятельностью: 
учебник / Л. С. Валинурова. - М.: 
КНОРУС, 2005. - 384 с. 
 

 
 
 
 
 
Инновационный 
менеджмент: 
учеб.  пособие  /  К.  Б.  Балдин.  - 
М.:  Академия,  2008.  -  368  с.  - 
(Высшее проф. образование). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.65 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет