Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 6.13 Kb.
Pdf просмотр
бет8/9
Дата23.04.2017
өлшемі6.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
Тапсырма 2.Сҥт табыны бойынша тікелей шығындарды бӛліңіз. 
Сҥт табыны ӛнімдерінің еңбек сиымдылығын анықтаңыздар, егер: 
Өнім  
Жалпы 
табыс 
Аудару коэф. 
Еңбек шығыны мың 
адам/сағ 
Сҥт 
Мал тӛлі, бас 
185000 
98 
1,0 
1,5 
198  
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№8 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
Бағалау нысаны:Реферат,тапсырманы қорғау 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
Тақырып:Аграрлық сектордың экономикасы сферасында ӛндірісті орналастыру, 
мамандандыру 
 
Тапсырма № 9 (СОӚЖ) 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ӛндірісті  мамандандыру  және  концентрациялау  бойынша 
реферат жазу.. 
 
Тапсырма 1. Келесі мәліметтер бойынша салалардың қалыптасқан қатынастарына тиісті 
мамандандыпуды  анықтау:  совхозда  жалпы  ӛнім:  ӛсімдік  шаруашылығында  –  1572  мың 
тг.,  мал  шаруашылығында  -  0  2580  мың  тг;  ӛсімдік  шаруашылығының  тауарлы  ӛнімі: 

80 
 
дәнді дақылдар – 780 мың тг., бақшалық кӛкӛністер – 101 мың тг., жем-шӛп – 9,7 мың тг.; 
мал  шаруашылығының  тауарлы  ӛнімі:  мал  шаруашылығы  –  670  мың  тг.,  қой 
шаруашылығы  –  1410  мың  тг.;  мал  шаруашылығының  басқа  да  салалары  –  250  мың  тг. 
Шаруашылықтың мамандандырылуын анықтау. 
Тапсырма  2.  Кҥріштің  жалпы  жиынын  бӛлу–  келеседей  берілген,  ц.:  Жалпы  жиын  – 
45000, мемлекетке сатылғаны – 30000, еңбектің жанҧялық қоры – 3300, ӛңдеуге берілгені 
– 3000. Тауарлы ӛнімнің жалпы кӛлемі мен кҥріштің тауарлық деңгейін анықтаңыздар.  
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№9 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
Бағалау нысаны:Реферат,тапсырманы орындау 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
Тақырып: Кооперация, агроӛнеркәсіп интеграциясы және ауылшаруашылығының 
инфрақҧрылымы 
 
Тапсырма № 10 (СОӚЖ) 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  АӚК  кластердің  даму  және  қалыптасу  жағдайында 
агроӛнеркәсіптік интеграцияның ролі туралы реферат жазу ҥшін материалдар жинақтау. 
 
 

81 
 
Тапсырма  1.  Ауылшаруашылығының  материалды  шығындарының  қҧрылымында 
ӛнеркәсіптің  жекелеген  салаларының  ӛнім  динамикасын  келесі  мәліметтермен 
сипатталады. 
 
Салалар 
200_ж. 
200_ж. 
200_ ж. 
 
млн.тг. 

млн.
тг. 

млн.т
г 

Электроэнергетика    71,0 
83,7 
98,6 
Отын саласы 
349,0 
293,8 
406,1 
Химия ӛнеркәсібі 
130,0 
169,4 
357,8 
Машина қҧрылысы 
424,0 
385,0 
433,6 
Жеңіл ӛнеркәсіп 
20,9 
20,5 
23,8 
Тамақ ӛнеркәсібі 
383,1 
943,0 
715,4 
Басқа салалар 
254,0 
190,1 
677,4   
Ӛнеркәсіптің 
барлық 
салаларының 
шығындары 
 
1632,0       100 
 
2085,0  
100 
 
2712,7       
100   
 
 
Кестенің  мәліметтерін  пайдалана  отырып  республиканың  ауылшаруашылығының 
ӛнеркәсіп 
салаларымен 
ӛндірістік 
байланысын 
анықтаңыздар. 
Қай 
саланың 
ауылшаруашылығымен  тығыз  байланысты  екенін  анықтау  қажет.  Тиісті  қорытындылар 
жасау. 
 
Тапсырма  2.  Ауылшаруашылық  қажеттіліктеріне  капиталды  салымдарды  бӛлу 
нәтижесінде келесідей қаражаттар бӛлінді: транспорт – 1,2 млн.тг., байланыс – 1,4 млн.тг., 
дайындаулар – 0,5 млн.тг, сауда – 0,9 млн.тг.,  мектепке дейінгі балалар мекемелелері – 1,9 
млн.тг.,  ауруханалар  қҧрылысы  –  3,5  млн.,тг.,  мектептер  –  2,9  млн.тг.,  тҧрмыстық 
қызметтер  мекемелелері  –  1,5  млн.тг.,  мәдениет  ҥйлері  –  3,5  млн.тг.,  спорт  залдары  мен 
қҧрал-саймандарды сатып алу – 1,8 млн.тг., кітапханалар – 1,1 млн.тг. 
 
 
1.  Жоғарыда  аталған  компоненттер  ауылшаруашылық  инфрақҧрылымының  қай 
тҥріне жататынын анықтаңыздар: 
 
а) әлеуметтік  
 
б) ӛндірістік  
2. 
 
Әлеуметтік 
және 
ӛндірістік 
инфрақҧрылымдардың 
арақатынасын 
қарастырыңыздар. 
 
 
 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№10 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 

82 
 
Бағалау нысаны:Реферат,тапсырманы орындау 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып: АӚК-де инвестициялық қызмет 
 
Тапсырма № 11 (СОӚЖ) 
 
 
1.
 
Инвестициялар, мәні және тҥрлері.  
2.
 
Инвестициялардың жіктелуі. 
3.
 
Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің стратегиясы: мәні және дайындау 
қағидалары.  

83 
 
4.
 
Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесі.  
5.
 
Альтернативті инвестициялық ҧсыныстарды бағалау кӛрсеткіштері.  
6.
 
Инвестицияларды қаржыландыру кӛздері.   
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: АӚК инвестиция тарту мәселесін және тәжірибесін игеру. 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№11 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
Бағалау нысаны:Баяндама 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып:АӚК-де интенсификациялау және инновациялық қызмет 
 
Тапсырма № 12 (СОӚЖ) 
 
 
1.
 
Инновациялар: олардың табиғаты мен тарауы.  
2.
 
Кәсіпорынның инновациялық менеджменті: мәні мен міндеттері.   
3.
 
Инновациялық  жобалардың  портфелін  қалыптастыру:  мәні,  принциптері  мен 
бағалау факторлары  

84 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Аграрлық  экономикалық  секторға  инновацияны  енгізу  мен 
пайдалану бойынша материал жинау. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№12 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
Бағалау нысаны:Реферат, тапсырма жҧмыс 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного потенциала Аграрлық сектордың экономикасыа. Учебник. 
Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып:Ауылшаруашылық ӛнімдер нарығы. 
 
Тапсырма № 13 (СОӚЖ) 
 
 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Соңғы 5 жылдағы ауыл шаруашылық ӛнімдерінің нарықтағы 
динамикасы мен мӛлшері және ауыл шаруашылық ӛнімдерінің каналдарын жҥзеге асыру 

85 
 
бойынша материал жинау.. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№13 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
Бағалау нысаны:Реферат 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып: Ӛнімнің бәсекелік қабілеттілігі және оған әсер ететін факторлар 
 
Тапсырма № 14 (СОӚЖ) 
 
 
1.
 
Ӛнімнің бәсеке қабілеттілігі мен сапа тҥсінігі.  
2.
 
Бәсекеқабілеттілік пен сапаны анықтау әдсістемесі мен кӛрсеткіштері.  
3.
 
Ӛнімнің бәсекеқабілетіне ықпал ететін факторлар 

86 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ауыл  шаруашылық  ӛнімнің  ӛндірістік  бәсекеқабілетін 
жоғарлату мәселелері. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№14 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
Бағалау нысаны:Реферат 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып:Аграрлық сектордың экономикасыті экономикалық тиімділігін бағалау 
 
Тапсырма № 15 (СОӚЖ) 
 
1.
 
Аграрлық сектордың экономикасытің экономикалық тиімділігінің мәні.  
2.
 
Экономикалық тиімділік тҥрлері.  
3.
 
Экономикалық тиімділікті бағалау әдістемесі.  

87 
 
4.
 
ҚР Аграрлық сектордың экономикасытің тиімділігін арттырудың негізгі 
бағыттары. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ӛнімнің  ӛзіндік  қҧнын  анықтау    және  рентабілі  туралы 
материал жинап реферат жазу(нақты кәсіпорын мысалында). 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№15 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
Бағалау нысаны:Реферат 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 

88 
 
СТУДЕНТТІҢ ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША 
ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
 
 
«Аграрлық сектордың экономикасы» пәні бойынша 
 
«5В050600 Экономика» мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2011ж. 
Тақырып:Аграрлық сектордың экономикасытің экономикалық мазмҧны, мәні мен 
тҥсінігі 
 
 Тапсырма № 1 (СӚЖ) 
 
 

89 
 
1.
 
Бизнестің мәні, мағынасы және экономикалық мазмҧны.  
2.
 
Агорбинесті ҧйымдастыру нысандары.  
3.
 
Жеке тҧлға, заңды тҧлға, лицензиялар және патенттер.  
4.
 
Ірі бизнесті ҧйымдастыру: корпорациялар, концерндер, холдингті компониялар, 
картелдер,  тресттер,  синдикаттар,  оффшорлы  және  трастты  компониялар, 
франчайзинг, халықаралық және трансҧлттық компониялар. 
5.
 
Бизнес  тҥрлері:  ӛндірістік,  сауда  (коммерциялық),  делдалдық,  қаржылық  және 
сақтандыру. 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Сҧрақтарды қарастырып, талқылау 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№1 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
 
 
Бағалау нысаны:Сҧрақ, талқылау 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
Тақырып: Агроӛнеркәсіп кешені, оның қҧрылымы мен ерекшеліктері 
 
 Тапсырма № 2 (СӚЖ) 
 
 

90 
 
1.
 
АӚК-нің қҧрамы мен қҧрылымы.  
2.
 
Агорӛнеркәсіп ӛнімін ӛндірудің кезеңдері.  
3.
 
АӚК-нің экономикалық тиімділігі. 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы АӚК – ның қҧрылысы мен 
қҧрамы, оның даму кезеңдерін қарастыру 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№2 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
 
 
Бағалау нысаны:Сҧрақ,талқылау 
 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа.  Учебник. 
Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
 
Тақырып: Ҧлттық экономика жҥйесіндегі ауыл шаруашылығы 
 
 Тапсырма № 3 (СӚЖ) 
 
 

91 
 
1.
 
Нарықтық  қатынастар  даму  жағдайындағы  Қазақстан  Республикасының 
экономикасындағы ауыл шаруашылығының орны мен ролі. 
2.
 
Агроӛнеркәсіп ӛндірісіндегі бизнестің ерекшеліктері.  
3.
 
Ауыл  шаруашылық  кәсіпорындары  –  агроӛнеркәсіп  кешен  мен  Аграрлық 
сектордың экономикасытің негізгі ӛндірістік звеносы. 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 6.13 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет