Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


Тақырып: АӚК-де инвестициялық қызметжүктеу 6.13 Kb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата23.04.2017
өлшемі6.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тақырып: АӚК-де инвестициялық қызмет 
 
Тапсырма № 11 (тәжірибе) 
 
Сҧрақтарды қарастыру және оларды талқылау, студенттер келесі сҧрақтарға 
дҧрыс жауап беруі тиіс. 
1.
 
Аграрлық экономиканың дамуындағы инвестициялардың ролі.  
2.
 
Ауыл шаруашылығындағы инвестициялардың тҥрлері және жіктелуі.  
3.
 
Ауылшаруашылық кәсіпорындардың инвестициялық тартымдылығын 
арттыру. 
 

68 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№11 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  ҥшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Тақырып:АӚК-де интенсификациялау және инновациялық қызмет 
 
Тапсырма № 12  (тәжірибе) 
 
Сҧрақтарды қарастыру және оларды талқылау, студенттер келесі сҧрақтарға 
дҧрыс жауап беруі тиіс. 
1.
 
Инновация тҥсінігі.  
2.
 
Инновацияның ӛмірлік циклі.   
3.
 
Кәсіпорынның инновациялық қызметі. 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№12 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  ҥшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Тақырып: Ауылшаруашылық ӛнімдер нарығы. 
 
Тапсырма № 13 (тәжірибе) 
 
Сҧрақтарды қарастыру және оларды талқылау, студенттер келесі сҧрақтарға 
дҧрыс жауап беруі тиіс. 
1.
 
Ауыл шаруашылық ӛнімдерінің нарықтағы динамикасы мен мӛлшері.  
2.
 
Ауыл шаруашылық ӛнімдерінің қҧрамы.  
3.
 
Ауыл шаруашылық ӛнімдері және тауарлық ӛнімдері.  
4.
 
Ауыл шаруашылық ӛнімдерінің жҥзеге асыру жолдары. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 

69 
 
№13 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  ҥшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Тақырып: Ӛнімнің бәсекелік қабілеттілігі және оған әсер ететін факторлар 
 
Тапсырма № 14 (тәжірибе) 
 
Сҧрақтарды қарастыру және оларды талқылау, студенттер келесі сҧрақтарға 
дҧрыс жауап беруі тиіс. 
1.
 
Бәсекеқабілік пен сапаны анықтау әдістемесі мен кӛрсеткіштері.  
2.
 
Ӛнімнің бәсекеқабілетілігі мен сапа тҥсінігі  
3.
 
Ӛнімнің бәсекеқабілетіне ықпал ететін факторлар. 
 
 
 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№14 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  ҥшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Тақырып:Аграрлық сектордың экономикасыті экономикалық тиімділігін 
бағалау 
 
Тапсырма № 15 (тәжірибе) 
 
Сҧрақтарды қарастыру және оларды талқылау, студенттер келесі  сҧрақтарға 
дҧрыс жауап беруі тиіс. 
1.
 
Аграрлық сектордың экономикасыті экономикалық тиімділігін бағалау.  
2.
 
Ӛндірістік шығындардың экономикалық мәні, олардың 
топтастырылуы. 
3.
 
Ауылшаруашылық ӛндірісінің рентабельділігі, оларды ӛсіру 
резервтері.  

70 
 
4.
 
Жеке ӛнім тҥрлерінің ӛндірісінің және жалпы кәсіпорынның 
рентабельділігін анықтау әдістемесі.  
5.
 
Кәсіпкерлік табысты анықтау әдістемесі.    
6.
 
Аграрлық сектордың экономикасытің экономикалық тиімділігінің мәні.  
7.
 
Экономикалық тиімділік тҥрлері.  
8.
 
Экономикалық тиімділікті бағалау әдістемесі.  
9.
 
ҚР Аграрлық сектордың экономикасытің тиімділігін арттырудың 
негізгі бағыттары.  
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№15 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  ҥшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
 
 
 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ 
ҤШІН ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ  
 
 
«Аграрлық сектордың экономикасы» пәні бойынша 
 
«5В050600 Экономика» мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012ж. 
 
Тақырып:Аграрлық сектордың экономикасытің экономикалық мазмҧны, мәні мен 
тҥсінігі 
 
 Тапсырма № 1 (СОӚЖ) 
 
 
1.
 
Аграрлық сектордың экономикасы тҥсінігі, қағидалары, қҧрылымы, Аграрлық 
сектордың экономикасытің пайда болудың экономикалық мәні мен нысандары.  
2.
 
Аграрлық сектордың экономикасы ғылымының пәні және оның экономикалық 
және басқа да ғылымдардың арасындағы ролі. 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Аграрлық сектордың экономикасытің қҧрылымы мен тҥрі, 
нысандары бойынша материал жинап реферат жазу. 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№1 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 

72 
 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
 
 
Бағалау нысаны:Реферат 
 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа.  Учебник. 
Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов А.С. Аграрлық сектордың экономикасытің экономикалық негіздері. 
Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
Тақырып: Агроӛнеркәсіп кешені, оның қҧрылымы мен ерекшеліктері 
 
 Тапсырма № 2 (СОӚЖ) 
 
 
1.
 
АӚК-нің қҧрамы мен қҧрылымы.  
2.
 
Агорӛнеркәсіп ӛнімін ӛндірудің кезеңдері.  
3.
 
АӚК-нің экономикалық тиімділігі. 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы АӚК – ның қҧрылысы мен 
қҧрамы, оның даму кезеңдерін қарастыру 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№2 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 

73 
 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
 
 
Бағалау нысаны:Реферат 
 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
 
Тақырып: Ҧлттық экономика жҥйесіндегі ауыл шаруашылығы 
 
 Тапсырма № 3 (СОӚЖ) 
 
 
1.
 
Нарықтық  қатынастар  даму  жағдайындағы  Қазақстан  Республикасының 
экономикасындағы ауыл шаруашылығының орны мен ролі. 
2.
 
Агроӛнеркәсіп ӛндірісіндегі бизнестің ерекшеліктері.  
3.
 
Ауыл  шаруашылық  кәсіпорындары  –  агроӛнеркәсіп  кешен  мен  Аграрлық 
сектордың экономикасытің негізгі ӛндірістік звеносы. 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Соңғы 5 – 8 жылдағы ауыл шауашылықтың даму 
кӛрсеткіштеріне талдау жасау. 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 

74 
 
№3 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
 
 
Бағалау нысаны:Тапсырманы қорғау 
 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
 
Тақырып:Ауыл шаруашылығының кӛпукладты экономиканың қалыптасуы 
 
 Тапсырма № 4 (СОӚЖ) 
 
 
1.
 
Меншік  нысандары  бизнес  тҥрлері  мен  шаруашылық  жҥргізу  нысандарының 
негізі ретінде.  
2.
 
Шаруашылық жҥргізудің мемлекеттік және ҧжымдық нысандары.  
3.
 
Нарықтық тҥрдегі шаруашылықты қалыптасулар – шаруа (фермер) қожалықтар, 
кооперативтер, олардың ассоциациялары, акционерлік кәсіпорындар мен қоғамдар, 
агрофирмалар  мен  агроконсорциумдар,  шағын  кәсіпорындар  мен  серіктестіктер, 
олардың ассоциациялары, жеке шаруашылықтар және басқалары.  
4.
 
Шаруашылық  жҥргізу  мен  меншік  нысандарының  кӛп  тҥрлілігі  жағдайындағы 
Аграрлық сектордың экономикасытің дамуы мен кӛпукладты экономика. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  АӚК  жҥйесіндегі  шаруашылықтың  тҥрлерін  және 
ерекшелікетірн қарастыру . 

75 
 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№4 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
 
 
Бағалау нысаны:Тапсырманы қорғау 
 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
Тақырып: Нарық жағдайындағы жер ресурстары және  оларды пайдалану тиімділігі 
 
 Тапсырма № 5 (СОӚЖ) 
 
1.
 
Жер – Аграрлық сектордың экономикасы сферасындағы негізгі ӛндіріс  
қҧралы.  
2.
 
Жердің ӛндіріс қҧралы ретіндегі ерекшелігі.  
3.
 
Жердің қҧрамы мен трансформациясы.  
4.
 
Қазіргі кездегі жер заңдары.  
5.
 
Жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау кӛрсеткіштері мен 
әдістемесі 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  РҚ  –  дағы  жер  нарығының  дамуы,жерды  тиімді 
пайдаланудың анықтамасы. 

76 
 
Есеп 1. Шаруашылықта жерді пайдаланудың тиімділін анықтау 
Ӛнімнің аты 
 200_жылы 
ӛндірілді. 
Соның ішінде 100 га-ға: 
Егістер         а/ш жерлері 
Астық, (ц) 
1500 
 
 
Қант қызылшасы, (ц) 
2500 
 
 
Картоп, (ц) 
3500 
 
 
Кӛкӛністер, (ц) 
1700 
 
 
Сҥт, (ц) 
1950 
 
 
Ет (барлық тҥрлері), (ц) 
750 
 
 
Жҥн, (ц) 
250 
 
 
А/ш жалпы ӛнімі, (мың.тг.) 
3500 
 
 
Жҧмыртқа, (мың.тг.) 
95000 
 
 
Табыс, (мың.тг.) 
1875 
 
 
Бастапқы мәліметтер: 
Ауылшаруашылық  жерлері;  барлығы 
(га) 
Егістер, (га) 
Кӛпжылдық егістер, (га) 
Шабындық 
Жайылым, (га) 
 
7500 
3500 
300 
300 
2100 
 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
№5 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
Бағалау нысаны:Тапсырманы қорғау 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов М.Т., Аутов Р.Р., Ертазин Х. Аграрлық сектордың экономикасы теориясы 
және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа.  Учебник. 
Алматы, Экономика, 2006г. 
 
Тақырып:Материалды-техникалық ресурстар және оларды пайдалану 
 
 Тапсырма № 6 (СОӚЖ) 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Кәсіпорын  мысалында  материалды-техникалық  және 
энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігіне есеп жҥргізу. 
 
Тапсырма  1.  Шаруашылық  келесідей  энергетикалық  ресурстарға  ие:  барлық  марканың 
тракторлардың  қуаты  –  1045  а.к.,  комбайндар  –  545  а.к.,  автомобилдер  –  750  а.к., 
электроқозғалтқыштар  –  350  квт/с,  бҧдан  басқа  жҧмыс  жылқылары  90  бас,  бҧқалар  –  50 
бас.  Энергетикалық  ресурстардың  жалпы  кӛлемін  мен  қҧрылымын  және  энергиямен 
қамтамасыздану  мен  энергиямен  қарулану  деңгейін  анықтау,  егер  ауылшаруашылық 

77 
 
жерлерінің  ауданы  5400  га,ал  жҧмысшылардың  орташа  жылдық  саны  -  650  адам,  ат 
кҥшіне  аудару  коэффициенттері:  электроқозғалқыштар  –  1,86;  жҧмыс  жылқылары  –0,75; 
бҧқалар – 0,5. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№6 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
 
 
Бағалау нысаны:Тапсырманы қорғау 
 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
 
 
Тақырып:Негізгі және айналым капиталы 
 
 Тапсырма № 7 (СОӚЖ) 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Аналитикалық  материалдарға  сәйкес  негізгі  капиталдың 
орташа жылдық баланстық қҧнын анықтау.әртҥрлі әдістермен амортизацияны есептеу. 
 
Тапсырма  1.  Негізгі  ӛндірістік  қорлардың  қҧны  жыл  басына  540  мың  тг.,  жыл  аяғында 
6045 мың тг. қҧрады. Есепті жылы 404 мың тг. соммасына негізгі қорлар енгізілді, ал 240 
мың  тг.  соммасына  шығарылып  тасталды.  Жаңару  мен  шығу  коэффициенттерін 
есептеңіздер. 

78 
 
Тапсырма  2.  Негізгі  қорлардың  бастапқы  қҧны  60  мың  тг.  қҧрады.  Жӛндеуге  кеткен 
шығындар  бастапқы  қҧнның  45%  қҧрайды,  жаңартуға  кеткен  шығындар  –  5,6  мың  тг., 
қезмет ету мерзімі – 8 жыл. Бір жылғы амортизация соммасын анықтаңыздар. 
Тапсырма  3.  Айналым  қҧралдарының  айналу  коэффициентін  және  олардың  айналу 
уақытын анықтаңыздар, егер ӛнімді ӛткізу уақытынан орташа нарықтық бағада 9475 мың 
тг., ал айналым қҧралдарының жылдық соммасы – 3780 мың тг. қҧраса. 
Тапсырма  4.  Егер  шабындық  1250  га  және  1  МТЗ  тракторының  сменалық  ӛнімділік 
нормасы – 8,0-8,7 га, сменалық коэффициенті – 1,5 болса,  АҚ-ға неше трактор қажет. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№7 тапсырма дәріс  материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу қҧралдарын, 
экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін пайдалана отырып жеке 
орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу ҥшін тапсырма толық орындалуы тиіс, жауаптары 
мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып,  мысалдармен  және  ӛз  уақытында 
орындалуы тиіс. 
 
 
 
Бағалау нысаны:Реферат,тапсырманы қорғау 
 
 
Тапсырманы орындаудың бағалау баллы: 4 балл 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Оспанов  М.Т.,  Аутов  Р.Р.,  Ертазин  Х.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
теориясы және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
2.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
3.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа. 
Учебник. Алматы, Экономика, 2006г. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық 
негіздері. Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 
 
Тақырып: Ауылшаруашылығындағы еңбек ресурстары және еңбек ӛнімділігі 
 
 Тапсырма № 8 (СОӚЖ) 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ауыл  шаруашылықтағы  еңбек  ресурстарын  пайдалануды 
бойынша материал жинап реферат жазу. 
 
Тапсырма  1.  Бастапқы  мәліметтер  негізінде  еңбек  шығындарын  ӛнім  тҥрлері  бойынша 
бӛліңіз 
Өнім 
Еңбек 
шығыныада
м.с. 
Ӛнім 
НегізгіҚосалқы 
Аудару коэф. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет