Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


Тақырып № 14. Ӛнімнің бәсекелік қабілеттілігі және оған әсер ететінжүктеу 6.13 Kb.
Pdf просмотр
бет3/9
Дата23.04.2017
өлшемі6.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
Тақырып № 14. Ӛнімнің бәсекелік қабілеттілігі және оған әсер ететін 
факторлар  
 
Ӛнімнің  бәсеке  қабілеттілігі  мен  сапа  тҥсінігі.  Бәсекеқабілеттілік  пен 
сапаны  анықтау  әдсістемесі  мен  кӛрсеткіштері.  Ӛнімнің  бәсекеқабілетіне 
ықпал ететін факторлар 
 
Тақырып №15. Аграрлық сектордың экономикасыті экономикалық 
тиімділігін бағалау 
 
Ӛндірістік  шығындардың  экономикалық  мәні,  олардың  топтастырылуы. 
Ауылшаруашылық ӛндірісінің рентабельділігі, оларды ӛсіру резервтері. Жеке 

25 
 
ӛнім  тҥрлерінің  ӛндірісінің  және  жалпы  кәсіпорынның  рентабельділігін 
анықтау  әдістемесі.  Кәсіпкерлік  табысты  анықтау  әдістемесі.      Аграрлық 
сектордың экономикасытің экономикалық тиімділігінің мәні. Экономикалық 
тиімділік  тҥрлері.  Экономикалық  тиімділікті  бағалау  әдістемесі.  ҚР 
Аграрлық  сектордың  экономикасытің  тиімділігін  арттырудың  негізгі 
бағыттары.  

26 
 
9. Тақырыптық-кҥнтізбелік жоспар 
№ 
 
 
Тақырыптың атауы 
Сағат саны 
Кҥндізгі оқу нысаны  
Б
ар
лығы
 
Д
әр
іс
 
Пр
акт
. са
бақ

Зер
тх
.са
бақ
 
С
ОӚ
Ж
 
С
ӚЖ
 

Аграрлық сектордың экономикасытің 
экономикалық мазмҧны, мәні мен тҥсінігі  Агроӛнеркәсіп кешені, оның қҧрылымы мен 
ерекшеліктері  Ҧлттық экономика жҥйесіндегі    ауыл 
шаруашылығы  Ауыл шаруашылығының кӛпукладты 
экономиканың қалыптасуы  Нарық жағдайындағы жер ресурстары және  
оларды пайдалану тиімділігі  Материалды-техникалық ресурстар және оларды 
пайдалану  Негізгі және айналым капиталы  Ауылшаруашылығындағы еңбек ресурстары 
және еңбек ӛнімділігі  Аграрлық сектордың экономикасы сферасында 
ӛндірісті орналастыру, мамандандыру және 
шоғырландыру  


10 
Кооперация, агроӛнеркәсіп интеграциясы және 
ауылшаруашылығының инфрақҧрылымы  


11 
АӚК-де инвестициялық қызмет  


12 
АӚК-де интенсификациялау және 
инновациялық қызмет  


13 
Ауылшаруашылық ӛнімдер нарығы.  


14 
Аграрлық сектордың экономикалық 
бәсекегеқабілетілгі  


15 
Аграрлық сектордың экономикасыті 
экономикалық тиімділігін бағалау  


 
Барлығы: 
135 
30 
15 
 
30 
60 

27 
 
10. Дәріс (лекция), практикалық сабақтар жоспары  
№ 
Дәріс жоспары 
Практикалық сабақ жоспары 

Курстың әдісі және пәні. Аграрлық 
ӛндірісінің ерекшелігі. ҚР Аграрлық 
сектордың экономикасытің экономикалық 
мазмҧны 
Курс тапсырмалары, әдістемесі, 
сабақтар. Аграрлық ӛндірісінің 
ерекшелігі.  Қазақстан 
республикасның Аграрлық сектордың 
экономикасыінің экономикалық 
мазмҧны 

АӚК - ның қҧрылымы, қҧрамы мен 
тҥсінігі. АӚК салалар арасындағы 
ӛндірістік және экономикалық 
байланыстар. АӚК - ның экономикалық 
және әлеуметтік тиімділігі. Елдің азық-
тҥлік қауіпсіздігі. 
АӚК - ның қҧрылымы, АӚК салалар 
арасындағы ӛндірістік және 
экономикалық байланыстар. АӚК - 
ның экономикалық және әлеуметтік 
тиімділігі. Елдің азық-тҥлік 
қауіпсіздігі. 

Нарықтың даму жағдайындағы Қазақтан 
Республикасының ауыл шаруашылығының 
ролі мен орны агроӛнеркәсіптік ӛндірісте 
бизнестің ерекшеліктері. 
Ауылшаруашылық кәсіпорындар – 
Аграрлық сектордың экономикасы және 
агроӛнеркәсіп кешенінің негізгі ӛндіріс 
буыны. 
Нарықты дамыту жағдайындағы 
Қазақтан Республикасының ауыл 
шаруашылығының ролі мен орны. 
Ауыл шаруашылығының дамыту 
кезеңдері. Агро ӛндірісінің 
ерекшеліктері. Ауыл 
шаруашылығының ӛнеркәсіппен  
қатынасының экономикалық 
механизмі. 

Ауыл шаруашылықта меншік тҥсінігі, 
тҥрлері, және формалары. Мемлекеттік 
ауылшаруашылық кәсіпорындарды 
жекешелендіру мақсаты. 
Ауылшаруашылық ӛндірістің негізгі және 
айналым капиталының қҧнын анықтау 
ережесі.   Мҥліктік және жер пайы есептеу 
әдісі. Аграрлық сектордың экономикасы 
және нарықтық экономика дамуында жаңа 
шаруашылықтың қалыптасуы. 
Кәсіпорындардың әр тҥрлі меншік 
нысандарымен шаруашылықтануында 
Аграрлық сектордың экономикасыті 
жҥргізудің негізгі шарттары және 
тиімділігі.  Шаруашылықтану және кӛп 
меншік формасының жағдайында 
Аграрлық сектордың экономикасы пен 
кӛпҧлтты экономиканың дамуы. 
АӚК – дағы кәсіпорындардың 
жіктелуі.Шаруашылық серіктестестік. 
Кооперативтер және жеке ҧй 
шаруашылықтары. Шаруа 
қожалықтарының (фермерлік) 
ҧйымдастыру формалары мен қызмет 
ету жағдайы. 
 

Жер – Аграрлық сектордың экономикасы 
сферасының негізгі ӛндіріс қҧралы. 
Жердің ӛндіріс қҧралы ретіндегі 
ерекшелігі.Жердің қҧрамы мен 
трансформациясы. Қазіргі кездегі жер 
заңдары. ҚР Жер кодексін қолдану тәртібі 
және мазмҧны. Жер кадастры. Жерді 
экономикалық бағалау.  
ҚР – дағы жер нарығының қалыптасуы 
мен оның ерекшеліктері.Қазақстан 
Жердің ӛндіріс қҧралы ретіндегі 
ерекшелігі. Жер рентабельділігінің 
экономикалық мазмҧны. РҚ – ның жер 
қоры. Жер қатынасының мемлекеттік 
реттелуі.  Жерді экономикалық 
бағалау. Жерді пайдаланудың 
экономикалық тиімділігін анықтау 
әдістемесі мен кӛрсеткіштері. 
 

28 
 
Республикасындағы жер нарығының 
қызметі мен оның ерекшелігі. 
 (халықтың қҧқығы, кепілдік, жалға беру, 
сату қҧрылыстық және ӛнеркәсіптік 
деңгейде, т.б.). Жерді пайдаланудың 
экономикалық тиімділігін анықтау 
әдістемесі мен кӛрсеткіштері 

Материалдық – техникалық ресурстардың 
экономикалық мазмҧны. 
Материалдық – техникалық ресурстардың 
жіктелу мен тҥсінігі. Ауыл 
шаруашылығының  механизациялау 
қҧралдары мен энергетикалық ресурстары. 
АӚК-гі ресурстарды сақтаудың негізгі 
жолдары. Ресурстардың қалыптасуындағы 
лизингтің ролі. 
Материалдық – техникалық 
ресурстардың жіктелуі мен тҥсінігі. 
Ауыл шаруашылық механизім 
қҧралдары мен энергетикалық 
ресурстары. АӚК коржинақтаудың 
негізгі жолдары. Ресурстардың 
қалыптасуындағы лизингтің ролі. 
 

Ӛндірістік қҧралдардың нарығы, оның 
қалыптасуы мен қызмет ету мәселелері. 
Негізгі ӛндіріс қҧралдарының қҧрылымы 
мен қҧрамының мәні.  
Ауылшаруашылық мақсатындағы 
ӛндірістік негізгі қорлардың шығу және 
жаңарту коэффициенті. Негізгі қордың 
амортизациялық есептеу және қайта 
ӛндіру кӛзі. Айналым капиталы және 
олардың айналымы, жіктелуі, мӛлшерлеу.  
 Негізгі  мен айналым қҧралдарының 
пайдалану тиімділігін анықтау әдісі. 
Ауылшаруашылықтағы негізгі 
капитал. Негізгі капитал тҥрлері. 
Амортизацияны есептеу әдісі. 
Ауылшаруышылықта негізгі 
капиталды пайдаланудың тиімділігін 
анықтау әдісі. Айналым капиталының 
тҥсінігі, олардың ауыл 
шаруашылығындағы қҧрамы мен 
қҧрылымы. АӚК саласын ӛндірістік 
негізгі және айналым қҧралдарымен 
қамтамасыз ету. 

Еңбек нарығының тҥсінігі, ауыл 
шаруашылығының еңбек ресурстары мен 
олардың қҧрылымы.  Халықтың жҧмыс 
бастылық тҥсінігі. Нарықтық 
экономикадағы халықтың жҥмыс 
бастылығын ҧйымдастыру және реттеу.  
Ауыл шаруашылығындағы жҧмыссыздық, 
оның тҥрлері. АӚК саласындағы еңбек 
ресурстарды пайдалану тиімділігін 
арттыру жолдары мен кӛрсеткіштері. 
Еңбек ресурстарын  пайдалану тиімділігін 
анықтау әдісі.  
 
Ауыл шаруашылқ еңбек нарығы. 
Еңбектің ерекшелігі. Еңбек 
ресурстары, олардың қҧрамы мен 
қҧрылымы.  Еңбек ресурстарын 
пайдаланудың тиімділік кӛрсеткіштері. 
Еңбек ӛнімділігі, анықтау 
кӛрсеткіштері. 

Орналастыру, мамандандыру және 
кооперциялаудың мәні және объективті 
кажеттілігі. Агроӛнеркәсіптік ӛндірісте 
кооперациялау мен орналастырудың ӛзара 
байланысы. Аграрлық сектордың 
экономикасы сферасындағы 
мамандандырудың ерекшеліктері. ҚР-ң 
аудандары мен табиғи аймақтары 
бойынша агроӛнеркәсіптік ӛндірісті 
ҧйымдастыру. Тауарлық, астық 
техникалық дақылдар: картоп, кӛкӛністер, 
Орналастыру, мамандандыру және 
кооперциялаудың мәні және 
объективті кажеттілігі. Аграрлық 
сектордың экономикасы сферасында 
мамандандыру ерекшеліктері. 
Қазақстан Республиканың аудандары 
мен табиғи аймақтары бойынша 
агроӛнеркәсіптік ӛндірісті 
ҧйымдастыру және мамандандыру 
принциптері. Аграрлық сектордың 
экономикасыте ӛндірісті 

29 
 
жемістер және жҥзім ӛндірісінің негізгі 
аудандары. Мал шаруашылығының 
ӛндірісін ҧйымдастыру. 
Ауылшаруашылық ӛнімдерін қайта ӛңдеу 
бойынша кәсіпорындарды 
орналастырудың негізгі аудандары. 
Ӛндірісті орналастыру және 
мамандандыру принциптері. Аграрлық 
сектордың экономикасыте ӛндірісті 
мамандандыру нысандары. 
Мамандандырудың экономикалық 
тиімділігін анықтау әдістемесі, 
мамандандырудың нысандары 
мамандандырудың экономикалық 
тиімділігін анықтау әдістемесі, 
кӛрсеткіштері және деңгейі. 
10 
Ӛндіріс интеграциясы тҥсінігі. Кӛлденең 
және тік интеграция. Агроӛнеркәсіп 
интеграциясының экономикалық 
тиімділігі. Агроӛнеркәсіптік 
интеграциясының объективті негіздері 
және оның нарықтық экономиканың 
әрҥрлі қҧрылымдық деңгейлеріндегі 
нысандары. Агроӛнеркәсіптік 
инграцияның экономикалық тиімділігін 
анықтау әдістемесі.  
Ауылшаруашылығында 
инфрақҧрылымның қалыптасуының 
объективті қажеттілігі және экономикалық 
негіздері. Инфрақҧрылымның 
қҧрылымдық элементтері: биржалар, 
банктер, аукциондар, сақтандыру. 
Ауылшаруашылықтағы 
инфрақҧрылымның мәні және маңызы. 
Ӛндірістік инфрақҧрылымның 
экономикалық мәні. Әлеуметтік 
қҧрылым және оның міндеттері. 
Агроӛнеркәсіптік ӛнідірістің 
кооперациясы.  . Кәсіпорындар мен 
әкімшілік аудандар деңгейінде 
агроӛнеркәсіптік интеграцияның 
нысаны. Агроӛнеркәсіптік 
интеграцияның экономикалық 
тиімділігін анықтау әдістемесі. 
11 
Аграрлық экономиканың дамуындағы 
инвестициялардың ролі. Ауыл 
шаруашылығындағы инвестициялардың 
тҥрлері және жіктелуі. Ауылшаруашылық 
кәсіпорындардың инвестициялық 
тартымдылығын арттыру. 
Ӛнімнің бәсеке қабілетілігі мен сапа 
тҥсінігі. Бәсекеқабілеттілік пен сапаны 
анықтау әдістемесі мен кӛрсеткіштері. 
Ӛнімнің бәсекеқабілетіне ықпал ететін 
факторлар. 
12 
Инновация тҥсінігі.Инновацияның ӛмірлік 
циклі.  Кәсіпорынның инновациялық 
қызметі. 
Инновация тҥсінігі. Инновацияның 
ӛмірлік циклі.  Кәсіпорынның 
инновациялық қызметі. 
13 
Ауыл шаруашылық ӛнімдерінің нарықтағы 
динамикасы мен мӛлшері. Ауыл 
шаруашылық ӛнімдерінің қҧрамы. Ауыл 
шаруашылық ӛнімдері және тауарлық 
ӛнімдері. Ауыл шаруашылық ӛнімдерінің 
жҥзеге асыру жолдары. 
Ауыл шаруашылық ӛнімдерінің 
нарықтағы динамикасы мен мӛлшері. 
Ауыл шаруашылық ӛнімдерінің 
қҧрамы. Ауыл шаруашылық ӛнімдері 
және тауарлық ӛнімдері. Ауыл 
шаруашылық ӛнімдерінің жҥзеге 
асыру жолдары. 
14 
Ӛнімнің бәсеке қабілеттілігі мен сапа 
тҥсінігі. Бәсекеқабілеттілік пен сапаны 
анықтау әдсістемесі мен кӛрсеткіштері. 
Ӛнімнің бәсекеқабілетіне ықпал ететін 
факторлар 
Ӛнімнің бәсекеқабілетілігі мен сапа 
тҥсінігі. 
Бәсекеқабілік пен сапаны анықтау 
әдсістемесі мен кӛрсеткіштері. 
Ӛнімнің бәсекеқабілетіне ықпал ететін 
факторлар. 
15 
Аграрлық сектордың экономикасыті 
экономикалық тиімділігін бағалау. 
Аграрлық сектордың экономикасыті 
экономикалық тиімділігін бағалау. 

30 
 
 
 
11. СОӚЖ-ын жҥргізу жоспары (кеңес беру)*  
№ 
Тапсырма тақырыбы 
СОӚЖ-ын жҥргізу 
нысаны (тҥрі) 
Кҥндізгі оқу нысаны  
1  Аграрлық сектордың экономикасытің қҧрылымы мен тҥрі, 
нысандары бойынша материал жинап реферат жазу. 
Реферат 
2  Қазақстан Республикасындағы АӚК – ның қҧрылысы мен 
қҧрамы, оның даму кезеңдері. 
Реферат 
3  Соңғы 5 – 8 жылдағы ауыл шауашылықтың даму 
кӛрсеткіштеріне талдау жасау. 
Тапсырманы қорғау 
4  АӚК жҥйесіндегі шаруашылық нысандары 
Тапсырманы қорғау 
5  РҚ – дағы жер нарығының дамуы,жерды тиімді пайдаланудың 
анықтамасы. 
Тапсырма қорғау 
6  Ауыл шаруашылық материалық – техникалық, энергетикалық 
ресурстарды қҧрылымы мен қҧрамын игеру және оларды 
пайдаланудың тиімділігі. 
Реферат, Жазба  
жҧмыс 
7  Аналитикалық материалдарға сәйкес негізгі капиталдың орташа 
жылдық баланстық қҧнын анықтау.әртҥрлі әдістермен 
амортизацияны есептеу. 
Реферат, 
тапсырм  
қорғау 
8  Ауыл шаруашылықтағы еңбек ресурстарын пайдалануды 
бойынша материал жинап реферат жазу. 
Жазба жҧмыс 
9  ӛндірісті мамандандыру және концентрациялау бойынша 
реферат жазу. 
Реферат, тапсырма 
жҧмыс 
10  АӚК кластердің даму және қалыптасу жағдайында 
агроӛнеркәсіптік интеграцияның ролі туралы реферат жазу ҥшін 
материалдар жинақтау. 
Реферат, тапсырма 
жҧмыс 
11  АӚК инвестиция тарту мәселесін және тәжірибесін игеру. 
Доклад 
12  Аграрлық экономикалық секторға инновацияны енгізу мен 
пайдалану бойынша материал жинау. 
Реферат, тапсырма 
жҧмыс 
13  Соңғы 5 жылдағы ауыл шаруашылық ӛнімдерінің нарықтағы 
динамикасы мен мӛлшері және ауыл шаруашылық ӛнімдерінің 
Реферат 
Ӛндірістік шығындардың экономикалық 
мәні, олардың топтастырылуы. 
Ауылшаруашылық ӛндірісінің 
рентабельділігі, оларды ӛсіру резервтері. 
Жеке ӛнім тҥрлерінің ӛндірісінің және 
жалпы кәсіпорынның рентабельділігін 
анықтау әдістемесі. Кәсіпкерлік табысты 
анықтау әдістемесі.   Аграрлық сектордың 
экономикасытің экономикалық 
тиімділігінің мәні. Экономикалық 
тиімділік тҥрлері. Экономикалық 
тиімділікті бағалау әдістемесі. ҚР 
Аграрлық сектордың экономикасытің 
тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары.  
 
Ӛндірістік шығындардың 
экономикалық мәні, олардың 
топтастырылуы. Ауылшаруашылық 
ӛндірісінің рентабельділігі, оларды 
ӛсіру резервтері. Жеке ӛнім тҥрлерінің 
ӛндірісінің және жалпы кәсіпорынның 
рентабельділігін анықтау әдістемесі. 
Кәсіпкерлік табысты анықтау 
әдістемесі.   Аграрлық сектордың 
экономикасытің экономикалық 
тиімділігінің мәні. Экономикалық 
тиімділік тҥрлері. Экономикалық 
тиімділікті бағалау әдістемесі. ҚР 
Аграрлық сектордың экономикасытің 
тиімділігін арттырудың негізгі 
бағыттары.  
 

31 
 
каналдарын жҥзеге асыру бойынша материал жинау. 
14  Ауыл шаруашылық ӛнімнің ӛндірістік бәсекеқабілетін 
жоғарлату мәселелері. 
Реферат 
 
15  Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын анықтау  және рентабілі туралы 
материал жинап реферат жазу(нақты кәсіпорын мысалында). 
Реферат, доклад, 
тапсырма жҧмыс 
 
Аграрлық сектордың экономикасытің қҧрылымы мен тҥрі, 
нысандары бойынша материал жинап реферат жазу. 
Реферат 
 
 
12. СӚЖ-нан берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  
№ 
Тапсырма тақырыбы  
Бақылау 
нысаны (тҥрі) 
Тапсыру 
уақыты  
Кҥндізгі оқу нысаны 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау 
Сҧрақ, 
талқылау 
1 апта 
 

АӚК –ның дамуы кезеңдерін талдау және сҧрақтарды 
қарастыру. 
Сҧрақ,талқыла
у 
2 апта 
 

Тәжірибелік жҧмыс: статистикалық мәліметтерге сай 
соңғы 5 - 8 жылдағы негізгі экономикалық 
кӛрсеткіштерді талқылау. 
Сҧрақ, есеп 
шығару 
3 апта 
 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыс: АӚК жҥйесіндегі шаруашылық 
субьектілерінің тҥрлі формаларын талдау. 
Сҧрақ, есеп 
шығару 
4 апта 
 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау.Тәжірибелік 
жҧмыс: 1. жер қҧрылымын пайдаланудың тиімділігі 
мен әдістерін анықтау.2. ауылшаруашылық 
жҧмыскерлердің жер ҥлесі әдістерін игеру. 
Сҧрақ, есеп 
шығару 
5 апта 

Сҧрақтарды қарастыру және оны талқылау. 
Тәжірибелік жҧмыс:  соңғы 5-6 жылда 
ауылшаруашылықты материалды –техникалық және 
энергетикалық қамтамасыз ету бойынша есеп 
шығару.  
Сҧрақ  есеп 
шығару 
6 апта 

Сҧрақтарды қарастыру және оны талқылау. 
Тәжірибелік жҧмыс:  
 1. негізгі және айналым капиталын қолдану  
бойынша есеп шығару (кәсіпорынның нақты 
аналитикалық мәліметтер пайдалана отырып) 
2.ауылшаруышылық жҧмыскерлеріне жекешелендіру 
жағдайында  мҥлікті бӛлу әдісін игеру.   
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
7 апта 
 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау.Тәжірибелік 
жҧмыста: еңбек ресурстарын пайдалануды  мен еңбек 
ӛнімділігін анықтау туралы мәселелерді шешу. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
8 апта 
 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыс: Аграрлық сектордың экономикасы 
тиімділігіне әсер ететін факторларды анықтау. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
9 апта 
 
10 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыста: агроӛнеркәсіптік интеграция туралы 
жағдайлық есептерді шешу. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
10 апта 
 
11 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыста: АӚК – дегі инвестициялық жобалардың 
тиімділігін бағалау. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
11 апта 

32 
 
12 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыста: Ауыл  шаруашылық 
интенсификациясындағы ҒТП – ны енгізу тиімділігін 
анықтау және оның әсері. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
12 апта 
13 
 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау.  
Тәжірибелік жҧмыс: ауылшаруашылық дақылдарды 
ішкі жинақтау әдісі.  
ӛндірістік бағдарламаны қҧрастыру.   
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
13 апта 
14 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыс: Ӛнімнің сапа кӛрсеткіштерін есептеу, ӛнімнің 
бағасын анықтау және ауыл шаруашылық 
ӛнімдерінің бәсекеқабілетін бағалау. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
14 апта 
15 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыс: 1.Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын анықтау әдісі. 
2.Ауыл шаруашылық кәсіпорыдарының 
рентабелділігін анықтау әдістемесі. 3.Ауыл 
шаруашылық кәсіпорындарының табысын бӛлу. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
15 апта 
 
13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
  Негізгі әдебиеттер: 
1.
 
Абдильдин С.  Аграрлық  сектордың экономикасыті  ҧйымдастыру. Оқу қҧралдары, 
Алматы, 2001 
2.
 
Оспанов М.Т., Аутов Р.Р., Ертазин Х. Аграрлық сектордың экономикасы теориясы 
және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
3.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа.  Учебник. 
Алматы, Экономика, 2006г. 
5.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық  негіздері. 
Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
Қосымша оқу әдебиеті: 
6.
 
Есиркепов  Т.  Актуальные  вопросы  развития  аграрного  сектора        Республики 
Казахстан  в  условиях  рыночной  экономики:  Ун.  Туран,  -  Алматы,  Инфопресс, 
2003,192 с. 
7.
 
Кемел М. Кооперативные организации для села: состояние,  международный опыт, 
экономические и правовые проблемы – Астана, 2001, 249с. 
8.
 
Омарова  С.К.  Маркетинг  в  агропромышленном  производстве:  учебное    пособие  / 
КазГАУ, Алматы: Экономика, 2000 г., 51 с. 
9.
 
Серова С. Аграрная экономика. Учебник – М: Тасис , 1999 
Нормативті- қҧқықтық база: 
10.
 
Президент  Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауы  «Болашақтың  іргесін 
бірге қалаймыз». Алматы, 2005ж*. 
11.
 
«2010-2014  жылдардағы  Қазақстан  Республикасының  агроӛнеркәсіп  кешенін 
дамыту бағдарламасы». Астана, 2010ж. 
12.
 
«Инновациялық  қызметті  мемлекеттік  қолдау  туралы»  ҚР  Заңы/  «Егемен 
Қазақстан» 31.03.2006ж. 
13.
 
2010-2014  жылдарға  арналған  Ҥдемелі  индустриалды-инновациялық  даму 
Бағдарламасы. Астана, 2010ж*. 
 
Интернет кӛздері: 
www.kstu.kz 

33 
 
www.agun.kz 
www.ecfak.timacad.ru 
www.virtualcentre.org/ru 
 
Ескертпе- ұсынылған әдебиеттерден басқа әдебиеттерді  пайдалануға болады. 
 
 
 
14.  Студенттіңоқу  жетістіктерін  бақылау  ҥшін  сҧрақтар  (ӛзін-ӛзі  дайындау  ҥшін, 
қорытынды бақылауға дайындалу ҥшін және тағы басқа сҧрақтар тізімі) 
 
14.1  Ӛзін ӛзі дайындауға арналған сҧрақтар: 
 
1. «Аграрлық сектордың экономикасы» термині қашан пайда болды? 
2.  Ауыл шаруашылық ӛндірісінің ерекшеліктерінің бірі 
3. Нарық жағдайында жалпы халықтық меншіктің нысаны болып не табылады? 
4.  Топырақ қҧнарлылығы дегеніміз не? 
5.  Жер  учаскелерін  қҧнарлылығы  және  орналасуы  бойынша  дифференциациялау 
салдарынан қҧрылған қосымша табыс, бҧл: 
6. Жерді тиімді пайдалануды сипаттайтын кӛрсеткіштер 
7.  Топырақтың жасанды қҧнарлығы дегеніміз – 
8.  Жыртылған жерді пайдалану коэффициентті қалай анықталады? 
9.  Ауыл шаруашылығын бірлесіп жҥргізу ҥшін заңды және жеке тҧлғалардың еңбек-
отбасылық бірігуі, бҧл –  
10. Еңбек нарығын қалай тҥсінесіз? 
11.  Мал шарушылығында еңбек шығындары қалай бӛлінеді? 
12. Айналым қҧралдарына не жатады? 
13.  Аграрлық секторда басты ӛндірістік қҧрал болып не табылады? 
14.  Еңбектің ауыл шарушылығындағы ерекшелігі 
15.  Аграрлық сектордағы ӛндіріс қҧралдары қандай экономикалық нысанда кӛрінеді? 
16.  Кӛрсеткіштердің қайсысы еңбек ӛнімділігінің жоғарлауының мәнін қамтып 
кӛрсетеді? 
17  Еңбек қҧралына не жатады? 
18.  Айналым қҧралдары мыналардан тҧрады: 
19.  Қормен қарулану қалай анықталады? 
20.  Агроӛнеркәсіп интеграциясының дамуының обьективті негізі 
21.  Шаруашылықтың мамандануы нені қамтиды? 
22.  Қазақстан Республикасында аграрлық нарықтың қажеттілігі неде? 
23.  Жалпы сҥт кӛлемі – 1000ц, ӛткізілген сҥттің кӛлемі – 800ц. Сҥттің   
тауарлық деңгейін анықтаңыз. 
24.  Жалпы табыс қалай анықталады? 
25.  Менеджмент ҥрдісіне (процесіне) не кіреді? 
26.  Инфрақҧрылымның жетекші элементі болып табылады: 
27.  Ӛсімдік шаруашылығының қҧрамына қандай салалар кіреді? 
28.  Жердің қандай категориялары жеке меншікте бола алмайды? 
29.  “Аграрлық сектордың экономикасы” ҧғымының жалпы анықтамасын кӛрсетіңіз: 
30.  Ауыл шаруашылығында әр тҥрлі меншік формаларының қалыптасуының алғы 
шарттары қандай? 
31.  Аграрлық сектордың экономикасытегі жетекші роль меншіктің қай формасына 
жатады? 
32.  Жердің экономикалық бағалануы қандай кӛрсеткішпен сипатталады? 
33.  Акционерлік қоғам дегеніміз –  

34 
 
34.  100 га дәнді дақылдар егістігіне шаққанда ӛнімнің қандай тҥрі алынады? 
35.  Топырақ қалыптасуының ҧзақ ҥрдісінің (процесінің) нәтижесі – бҧл 
36.  Айдалған жер кӛлемі – 1260га, ауыл шарушылық жерлер кӛлемі – 3100га, жалпы 
жер кӛлемі – 3700га белгілі болғанда жыртылған жерді пайдалану коэффициенттін 
есептеу 
37.  Еңбек теңдестігі (балансы) нені білдіреді? 
38.  Еңбек ӛнімділігінің табиғи кӛрсеткіштеріне не жатады? 
39.  Аграрлық сектор ӛндірісінің басты қҧралы болып табылады: 
40.  Негізгі қҧралдарды тиімді пайдалану кӛрсеткіштері: 
41.  Агроӛнеркәсіптік интеграцияның мәні неде? 
42.  Ӛндірістің орналасуын не анықтайды? 
43. Ӛндірістің мамандануын сипаттайтын негізгі кӛрсеткіш  
44. Аграрлық нарықтың негізгі экономикалық нәтижелері 
45. Маркетинг принціпі қандай?  
46. Аграрлық сектордың экономикасыте менеджмент тиімділігін қандай фактор 
анықтайды? 
47. Қандай фактор жер салығын анықтайды? 
48. Ӛндіріс шығындары дегеніміз не? 
49. Негізгі қҧралдардың физикалық тозуы нені білдіреді? 
50. Айналым қҧралына не кіреді? 
51. Мал шаруашылығы қҧрамына қандай сала кіреді? 
52. Аграрлық ӛндірістің мамандануының негізгі принципі 
53. Жалпы ӛнім дегеніміз не? 
54. Ӛнім беретін малға амортизация аударымы қалай есептеледі? 
55. Сатылған ӛнім кӛлемі мен айналым қҧралдарының орташа жылдық қалдығының  
қатынасы  
56. Аграрлық сектордың ерекшелігі бҧл –  
57. «Аграрлық сектордың экономикасы» термині қалай пайда болды? 
58. Ауыл шаруашылық  жҥйеге не кіреді? 
59. Жеке меншікке қатысты шаруашылық нысандарын кӛрсетіңіз,  
60. Ауыл шаруашылығында жерді негізгі ӛндірістік қҧрал ретінде сипаттайтын 
ерекшеліктерінің бірі - 
61. Топырақтың салыстырмалы қҧнарлығы дегеніміз 
62. Ауыл шаруашылық жер кӛлемі мен жалпы жер кӛлемі қатынасы 
63. Ауыл шаруашылық жерді пайдалану коэффициенті анықтаңыз. Барлық жер кӛлемі  
3700га, ауыл шаруашылығында пайдаланылатын жер - 3068га, жыртылған жер - 995га. 
64. Еңбек ӛнімділігінің қҧнды кӛрсеткіштеріне жатады  
65. Еңбек ӛнімділігі дегеніміз не?  
66. Еңбек ӛнімділігінің негізгі кӛрсеткіштері есептелінеді: 
67. Айналым қҧралдарының айналым коэффициентін анықтаңыз, егер сатылған ӛнім 
кӛлемі 8565 мың тг, айналым қҧралдарының жылдық сомасы 2705 мың тг. 
68. Ӛндіріс қҧралдары ӛндіріс процесіне қатысу және қызмет ету мерзіміне байланысты 
былай бӛлінеді: 
69. Ауыл шаруашылық кәсіпорын кӛлеміне қандай фактор әсер етеді? 
70. Айналым қҧрамына не жатады? 
71. Кәсіпорынның перспективалық дамуының негізі болып қандай жоспар болу керек? 
72. Қандай ӛнімнің ӛзіндік қҧны болады? 
73. Ӛнімнің ӛзіндік қҧны мен пайда қатынасы бҧл –  
74. Агроӛнеркәсіптік интеграция дегеніміз не? 
75. Қай коэфицент маманданудың терең деңгейін кӛрсетеді? 
76. Маркетингті басқару дегеніміз не? 
77. Еңбекті ынталандыру дегеніміз не? 

35 
 
78. Баға дегеніміз не? 
79. Тозған бӛліктің ӛндірілетін ӛнімге қҧнын ауыстыру және тҧтынылатын еңбек 
қҧралдарын қайта ӛңдеу ҥшін ақша қаражатын жинау кӛмегімен негізгі қҧралдардың 
физикалық тозуының орнын толтыру бҧл –  
80. Ауыл шаруашылығындағы тауарлы ӛнім бҧл –  
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 6.13 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет