Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


СОӚЖ-ын жҥргізу жоспары (кеңес беру)*жүктеу 6.13 Kb.
Pdf просмотр
бет2/9
Дата23.04.2017
өлшемі6.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
10 . СОӚЖ-ын жҥргізу жоспары (кеңес беру)* 
№ 
Тапсырма тақырыбы 
СОӚЖ-ын жҥргізу 
нысаны (тҥрі) 
Кҥндізгі оқу нысаны  
1  Аграрлық сектордың экономикасытің қҧрылымы мен тҥрі, 
нысандары бойынша материал жинап реферат жазу. 
Реферат 
2  Қазақстан Республикасындағы АӚК – ның қҧрылысы мен 
қҧрамы, оның даму кезеңдері. 
Реферат 
3  Соңғы 5 – 8 жылдағы ауыл шауашылықтың даму 
кӛрсеткіштеріне талдау жасау. 
Тапсырманы қорғау 
4  АӚК жҥйесіндегі шаруашылықтың тҥрлер 
Тапсырманы қорғау 
5  РҚ – дағы жер нарығының дамуы,жерды тиімді пайдаланудың 
анықтамасы. 
Тапсырма қорғау 
6  Ауыл шаруашылық Материалық – техникалық, энергетикалық 
ресурстарды қҧрылымы мен қҧрамын игеру және оларды 
пайдаланудың тиімділігі. 
Реферат, жазбаша 
жҧмыс 
7  Аналитикалық материалдарға сәйкес негізгі капиталдың орташа 
жылдық баланстық қҧнын анықтау.әртҥрлі әдістермен 
амортизацияны есептеу. 
Реферат, 
тапсырм  
қорғау 
8  Ауыл шаруашылықтағы еңбек ресурстарын пайдалануды 
бойынша материал жинап реферат жазу. 
Жазба жҧмыс 
9  ӛндірісті мамандандыру және концентрациялау бойынша 
реферат жазу. 
Реферат, тапсырма 
жҧмыс 
10  АӚК кластердің даму және қалыптасу жағдайында 
агроӛнеркәсіптік интеграцияның ролі туралы реферат жазу ҥшін 
материалдар жинақтау. 
Реферат, тапсырма 
жҧмыс 
11  АӚК инвестиция тарту мәселесін және тәжірибесін игеру. 
Доклад 
12  Аграрлық экономикалық секторға инновацияны енгізу мен 
пайдалану бойынша материал жинау. 
Реферат, тапсырма 
жҧмыс 
13  Соңғы 5 жылдағы ауыл шаруашылық ӛнімдерінің нарықтағы 
динамикасы мен мӛлшері және ауыл шаруашылық ӛнімдерінің 
Реферат 
экономикалық тиімділігін бағалау. 
Ӛндірістік шығындардың экономикалық 
мәні, олардың топтастырылуы. 
Ауылшаруашылық ӛндірісінің 
рентабельділігі, оларды ӛсіру резервтері. 
Жеке ӛнім тҥрлерінің ӛндірісінің және 
жалпы кәсіпорынның рентабельділігін 
анықтау әдістемесі. Кәсіпкерлік табысты 
анықтау әдістемесі.   Аграрлық сектордың 
экономикасытің экономикалық 
тиімділігінің мәні. Экономикалық 
тиімділік тҥрлері. Экономикалық 
тиімділікті бағалау әдістемесі. ҚР 
Аграрлық сектордың экономикасытің 
тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары.  
 
экономикалық тиімділігін бағалау. 
Ӛндірістік шығындардың 
экономикалық мәні, олардың 
топтастырылуы. Ауылшаруашылық 
ӛндірісінің рентабельділігі, оларды 
ӛсіру резервтері. Жеке ӛнім тҥрлерінің 
ӛндірісінің және жалпы кәсіпорынның 
рентабельділігін анықтау әдістемесі. 
Кәсіпкерлік табысты анықтау 
әдістемесі.   Аграрлық сектордың 
экономикасытің экономикалық 
тиімділігінің мәні. Экономикалық 
тиімділік тҥрлері. Экономикалық 
тиімділікті бағалау әдістемесі. ҚР 
Аграрлық сектордың экономикасытің 
тиімділігін арттырудың негізгі 
бағыттары.  
 

16 
 
каналдарын жҥзеге асыру бойынша материал жинау. 
14  Ауыл шаруашылық ӛнімнің ӛндірістік бәсекеқабілетін 
жоғарлату мәселелері. 
Реферат 
 
15  Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын анықтау  және рентабілі туралы 
материал жинап реферат жазу(нақты кәсіпорын мысалында). 
Реферат, доклад, 
тапсырма жҧмыс 
 
Аграрлық сектордың экономикасытің қҧрылымы мен тҥрі, 
нысандары бойынша материал жинап реферат жазу. 
Реферат 
 
11. СӚЖ-нан берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  
№ 
Тапсырма тақырыбы  
Бақылау 
нысаны (тҥрі) 
Тапсыру 
уақыты  
Кҥндізгі оқу нысаны 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау 
Сҧрақ, 
талқылау 
1 апта 
 

АӚК –ның дамуы кезеңдерін талдау және сҧрақтарды 
қарастыру. 
Сҧрақ,талқыла
у 
2 апта 
 

Тәжірибелік жҧмыс: статистикалық мәліметтерге сай 
соңғы 5 - 8 жылдағы негізгі экономикалық 
кӛрсеткіштерді талқылау. 
Сҧрақ, есеп 
шығару 
3 апта 
 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыс: АӚК жҥйесіндегі шаруашылық 
субьектілерінің тҥрлі формаларын талдау. 
Сҧрақ, есеп 
шығару 
4 апта 
 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау.Тәжірибелік 
жҧмыс: 1. жер қҧрылымын пайдаланудың тиімділігі 
мен әдістерін анықтау.2. ауылшаруашылық 
жҧмыскерлердің жер ҥлесі әдістерін игеру. 
Сҧрақ, есеп 
шығару 
5 апта 

Сҧрақтарды қарастыру және оны талқылау. 
Тәжірибелік жҧмыс:  соңғы 5-6 жылда 
ауылшаруашылықты материалды –техникалық және 
энергетикалық қамтамасыз ету бойынша есеп 
шығару.  
Сҧрақ  есеп 
шығару 
6 апта 

Сҧрақтарды қарастыру және оны талқылау. 
Тәжірибелік жҧмыс:  
 1. негізгі және айналым капиталын қолдану  
бойынша есеп шығару (кәсіпорынның нақты 
аналитикалық мәліметтер пайдалана отырып) 
2.ауылшаруышылық жҧмыскерлеріне жекешелендіру 
жағдайында  мҥлікті бӛлу әдісін игеру.   
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
7 апта 
 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау.Тәжірибелік 
жҧмыста: еңбек ресурстарын пайдалануды  мен еңбек 
ӛнімділігін анықтау туралы мәселелерді шешу. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
8 апта 
 

Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыс: Аграрлық сектордың экономикасы 
тиімділігіне әсер ететін факторларды анықтау. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
9 апта 
 
10 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыста: агроӛнеркәсіптік интеграция туралы 
жағдайлық есептерді шешу. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
10 апта 
 
11 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыста: АӚК – дегі инвестициялық жобалардың 
тиімділігін бағалау. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
11 апта 
12 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
Сҧрақ сҧрау,   
12 апта 

17 
 
жҧмыста: Ауыл  шаруашылық 
интенсификациясындағы ҒТП – ны енгізу тиімділігін 
анықтау және оның әсері. 
есеп шығару 
13 
 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау.  
Тәжірибелік жҧмыс: ауылшаруашылық дақылдарды 
ішкі жинақтау әдісі.  
ӛндірістік бағдарламаны қҧрастыру.   
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
13 апта 
14 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыс: Ӛнімнің сапа кӛрсеткіштерін есептеу, ӛнімнің 
бағасын анықтау және ауыл шаруашылық 
ӛнімдерінің бәсекеқабілетін бағалау. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
14 апта 
15 
Сҧрақтарды қарастырып, талқылау. Тәжірибелік 
жҧмыс: 1.Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын анықтау әдісі. 
2.Ауыл шаруашылық кәсіпорыдарының 
рентабелділігін анықтау әдістемесі. 3.Ауыл 
шаруашылық кәсіпорындарының табысын бӛлу. 
Сҧрақ сҧрау,   
есеп шығару 
15 апта 
 
12. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
  Негізгі әдебиеттер: 
1.
 
Абдильдин С.  Аграрлық  сектордың экономикасыті  ҧйымдастыру. Оқу қҧралдары, 
Алматы, 2001 
2.
 
Оспанов М.Т., Аутов Р.Р., Ертазин Х. Аграрлық сектордың экономикасы теориясы 
және тәжірибесі, Алматы, “Франклин”, 1997* 
3.
 
Попов  Н.А.  Экономика  сельского  хозяйства.  С  основами  сельского       
предпринимательства: учебное пособие: Тандем, 2004 – 352 с. 
4.
 
Сейдахметов  А.С.,  Куква  И.Н.,  Нургалиева  К.К.  Экономическая  оценка 
сельскохозяйственного  потенциала  Аграрлық  сектордың  экономикасыа.  Учебник. 
Алматы, Экономика, 2006г. 
5.
 
Сейдахметов  А.С.  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық  негіздері. 
Оқу қҧралы,   Алматы, Экономика 2001ж.  
 Қосымша оқу әдебиеті: 
6.
 
Есиркепов  Т.  Актуальные  вопросы  развития  аграрного  сектора        Республики 
Казахстан в условиях рыночной экономики: Ун. Туран, - Алматы, Инфопресс, 2003,192 с. 
7.
 
Кемел М. Кооперативные организации для села: состояние,  международный опыт, 
экономические и правовые проблемы – Астана, 2001, 249с. 
8.
 
Омарова  С.К.  Маркетинг  в  агропромышленном  производстве:  учебное    пособие  / 
КазГАУ, Алматы: Экономика, 2000 г., 51 с. 
9.
 
Серова С. Аграрная экономика. Учебник – М: Тасис , 1999 
Нормативті- қҧқықтық база: 
10) Президент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Болашақтың іргесін бірге 
қалаймыз». Алматы, 2005ж*. 
11)  «2010-2014  жылдардағы  Қазақстан  Республикасының  агроӛнеркәсіп  кешенін  дамыту 
бағдарламасы». Астана, 2010ж. 
13)  «Инновациялық  қызметті  мемлекеттік қолдау туралы»  ҚР Заңы/ «Егемен Қазақстан» 
31.03.2006ж. 
14) 
2010-2014 
жылдарға  арналған  Ҥдемелі  индустриалды-инновациялық  даму 
Бағдарламасы. Астана, 2010ж*. 
Интернет кӛздері: 
www.kstu.kz 
www.agun.kz 
www.ecfak.timacad.ru 
www.virtualcentre.org/ru 

18 
 
 
Ескертпе- ұсынылған әдебиеттерден басқа әдебиеттерді  пайдалануға болады. 
 
 
 
 

19 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 
 
 
СИЛЛАБУС 
(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ) 
 
 
Пәннің аты: «АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ» 
 
Мамандығы:  5В0506 Экономика 
 
 
 
 
Оқу нысаны 
Кҥндізгі оқу нысаны 
Барлығы кредит  

Курс 

Семестр 

Емтихан (семестр) 

Дәріс (сағат) 
30 
Практикалық  (семинарлық) 
сабақ (сағат) 
15 
СОӚЖ (сағат) 
30 
СӚЖ (сағат) 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012ж. 
 
 

20 
 
 
1. Оқытушылар туралы 
мәлімет 
 
«Экономика  және  менеджмент»  кафедрасының  аға  оқытушысы 
Есенкулова Ж.Ж. 
2. Байланысу ақпараты 
каб. 404. тел.3095815 
3. Пәннің пререквизиті 
 
Экономикалық теория, макро -, микроэкономиканың, менеджмент пен 
маркетинг, статистика, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық және 
Қазақстан Республикасының  ҧлттық  экономикалық жағдайының негізгі 
қағидаларын меңгеру. Студент осы курсты сапалы игеру ҥшін 
«Кәсіпорын экономикасы», «Экономика-математикалық модельдеу», 
«Экономикалық теория» пәндерін білуі қажет. 
4. Пәннің постреквизиті 
  Студент осы пәнді оқып игергеннен кейін, «Ӛндірісті ҧйымдастыру», 
«Кәсіпкерлік», «Шығындарды басқару», және басқа да пәндерді оқып 
ҥйренуде, ҧлттық экономика жҥйесінде Аграрлық сектордың 
экономикасытің дамуы мен қалыптасуының дағдарыстары мен 
ерекшеліктерін оқуға бағытталады.   
5. Пәннің сипаттамасы 
Аграрлық сектордың экономикасы – ауылшаруашылық ӛнімдерін ӛндіру, 
ӛңдеу  және  оларды  тҧтынушыларға  жеткізу  барысында  жҧмыс  істейтін 
кәсіпорындарды  материалдық-техникалық  ресурстармен  қамтамасыз 
етіп, оның ырғақты жҧмыс істеуін ҧйымдастыру 
6.  Пәнді оқытудың 
мақсаты 

 
Аграрлық сектордың экономикасытің  дамуы мен қалыптасуының 
теориялық және тәжірибелік аспектілерін қарастыру; 

 
Экономиканың аграрлық сферасының дамуы мен қызмет ету 
ерекшеліктерін анықтау; 

 
Аграрлық сектордың экономикасы жҥйесінде ресурстардың 
пайдаланылуын меңгеру және талдау. 
7. Пәнді оқытудың 
міндеттері 
Пәнді оқу барысында студенттер тӛмендегілерді білуі қажет: 

 
Аграрлық экономика саласында экономикалық қҧбылыстардың 
ерекшеліктерін және мәнін игеру.  

 
Аграрлық сектордың экономикасыті ҧйымдастыру ҥрдісінде болатын 
қҧбылыстар мен ҥрдістерді талдау.  

 
Аграрлық сектордың экономикасыпен байланысты ҚР заңдары, 
аграрлық бизнес пен кәсіпкерлікті, ӛндірісті ҧйымдастырудың теориялық 
негіздерін, ауылшаруашылық кәсіпорындардың және олардың бірлестігінің 
ҧйымдастырушылық -экономикалық негіздерін, мамандану мен ӛндірісті 
жоспарлауды білу қажет; 

 
Ҧйымдастырушылық пен басқаруды игеру, аграрлық бизнес және 
кәсіпкерлікті жетілдірудің жаңа мҥмкіншіліктерін ізденумен байланысты 

 
Ауылшаруашылық  кәсіпорындардың  қызметін  және  салалардың 
жағдайын талдау, аграрлық бизнестің дамуын жоспарлау, бизнес жоспарды 
қҧру, еңбек пен ӛндірісті  тиімді ҧйымдастыру қамтамасыз ету 

 
Ауыл шаруашылық салалардың пайдалығын ӛсіруу резервтері мен 
кӛздерін табу, ӛндірістін бәсекеқабілеттілігін және рентабельділіктің 
жоғары деңгейін қамтамасыз ету ҥшін оларды толық пайдалануды 
ҧйымдастыру білу қажет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
8. Пәннің мазмҧны  (таңдау пәндер компоненті бойынша) 
8.1 Әр тақырыптың мазмҧны мен атауы 
 
Тақырып №1. Аграрлық сектордың экономикасытің экономикалық 
мазмҧны, мәні мен тҥсінігі  
 
Бизнестің  мәні,  мағынасы  және  экономикалық  мазмҧны.  Аграрлық 
сектордың  экономикасыті  ҧйымдастыру  тҥрлері.  Бизнес  тҥрлері:  ӛндірістік, 
саудалық, делдалдық, қаржылық және қамсыздандырулық. 
Аграрлық  сектордың  экономикасытің  экономикалық  мазмҧны  және 
ерекшеліктері.  АӚК  мен  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  қҧрылымы. 
Аграрлық сектордың экономикасы қалыптасуының және аграрлық ӛндірістің 
табиғи-биологиялық 
пен 
әлеуметтік-экономикалық 
ерекшеліктері. 
Қазақстандағы  Аграрлық  сектордың  экономикасытің  дамуының  негізгі 
бағыттары.  АӚК  шағын  және  орта  бизнесті  ҧйымдастыру  және 
перспективалары.  
 
Тақырып №2 Агроӛнеркәсіп кешені, оның қҧрылымы мен 
ерекшеліктері  
 
АӚК  -  ның  қҧрылымы,  қҧрамы  мен  тҥсінігі.  АӚК  салалар  арасындағы 
ӛндірістік және экономикалық байланыстар. АӚК - ның экономикалық және 
әлеуметтік тиімділігі. Елдің азық-тҥлік қауіпсіздігі. 
Қазақстан агроӛнеркәсіп кешеніндегі әртҥрлі меншіктегі шаруашылықты 
жҥргізу  қҧрылымы,  қалыптасуы  және  дамуы.  Әртҥрлі  меншіктегі 
кәсіпорындардағы  ӛндіріс  жағдайы  және  тиімділігі.  Нарықтық  экономика 
жағдайында агроӛнеркәсіп кешені кәсіпорындарындағы кәсіпкерлік тҥрлері. 
 
Тақырып № 3. Ҧлттық экономика жҥйесіндегі  ауыл шаруашылығы  
 
Нарықтың  даму  жағдайындағы  Қазақтан  Республикасының  ауыл 
шаруашылығының  ролі  мен  орны  агроӛнеркәсіптік  ӛндірісте  бизнестің 
ерекшеліктері.  Ауылшаруашылық  кәсіпорындар  –  Аграрлық  сектордың 
экономикасы  және  агроӛнеркәсіп  кешенінің  негізгі  ӛндіріс  буыны.  Ауыл 
шаруашылығының  дамыту  кезеңдері.  Агроӛндірісінің  ерекшеліктері.  Ауыл 
шаруашылығының ӛнеркәсіппен  қатынасының экономикалық механизмі. 
Нарық  жағдайында  АӚК  кәсіпорындарындағы  кәсіпкерлік  нысандары. 
Жеке  кәсіпкерлік  және  оның  нарыққа  кӛшу  кезеңіндегі  даму  ерекшеліктері. 
Кәсіпкерлік 
қҧрылымдардың 
сапалық 
кӛрсеткіштері. 
Кәсіпкерлік 
қҧрылымдардың схемасы. Инновациялық қызмет. 
Мемлекеттік  ауыл  шаруашылық  кәсіпорындарының  тҥрлері  және 
ҧйымдастырушылық  негіздері.  Нарықтық  экономика  жағдайындағы 
мемлекеттік  ауыл  шаруашылық  кәсіпорындары.  Мемлекеттік  ауыл 

22 
 
шаруашылық  кәсіпорындары  тҥрлерінің  ӛндірістік  қҧрылымы.  Ӛндірістік 
және қаржылық қызметің ҧйымдастыру.  
 
Тақырып № 4. Ауыл шаруашылығының кӛпукладты экономиканың 
қалыптасуы 
 
Ауыл  шаруашылықта  меншік  тҥсінігі,  тҥрлері,  және  формалары. 
Мемлекеттік  ауылшаруашылық  кәсіпорындарды  жекешелендіру  мақсаты. 
Ауылшаруашылық  ӛндірістің  негізгі  және  айналым  капиталының  қҧнын 
анықтау  ережесі.      Мҥліктік  және  жер  пайы  есептеу  әдісі.  Аграрлық 
сектордың  экономикасы  және  нарықтық  экономика  дамуында  жаңа 
шаруашылықтың  қалыптасуы.  Кәсіпорындардың  әр  тҥрлі  меншік 
нысандарымен  шаруашылықтануында  Аграрлық  сектордың  экономикасыті 
жҥргізудің  негізгі  шарттары  және  тиімділігі.    Шаруашылықтану  және  кӛп 
меншік  формасының  жағдайында  Аграрлық  сектордың  экономикасы  пен 
кӛпҧлтты экономиканың дамуы. 
 
Тақырып №5.  Нарық жағдайындағы жер ресурстары және  оларды 
пайдалану тиімділігі 
Жер-  Аграрлық  сектордың  экономикасы  сферасының  негізгі  ӛндіріс 
қҧралы.  Жердің  ӛндіріс  қҧралы  ретіндегі  ерекшелігі.Жердің  қҧрамы  мен 
трансформациясы.  Қазіргі  кездегі  жер  заңдары.  ҚР  Жер  кодексін  қолдану 
тәртібі және мазмҧны. Жер кадастры. Жерді экономикалық бағалау.  
ҚР-дағы жер нарығының қалыптасуы мен оның ерекшеліктері.Қазақстан 
Республикасындағы  жер  нарығының  қызметі  мен  оның  ерекшелігі.  Жерді 
пайдаланудың 
экономикалық 
тиімділігін 
анықтау 
әдістемесі 
мен 
кӛрсеткіштері 
 
Тақырып № 6. Материалды-техникалық ресурстар және оларды 
пайдалану 
 
Материалдық  –  техникалық  ресурстардың  экономикалық  мазмҧны. 
Материалды–  техникалық  ресурстардың  жіктелу  мен  тҥсінігі.  Ауыл 
шаруашылығының    механизациялау  қҧралдары  мен  энергетикалық 
ресурстары.  АӚК-гі  ресурстарды  сақтаудың  негізгі  жолдары.  Ресурстардың 
қалыптасуындағы лизингтің ролі. 
 
Тақырып №7.  Негізгі және айналым капиталы 
 
Ӛндірістік  қҧралдардың  нарығы,  оның  қалыптасуы  мен  қызмет  ету 
мәселелері.Негізгі  ӛндіріс  қҧралдарының  қҧрылымы  мен  қҧрамының  мәні. 
Ауылшаруашылық  мақсатындағы  ӛндірістік  негізгі  қорлардың  шығу  және 
жаңарту  коэффициенті.  Негізгі  қордың  амортизациялық  есептеу  және  қайта 

23 
 
ӛндіру  кӛзі.  Айналым  капиталы  және  олардың  айналымы,  жіктелуі, 
мӛлшерлеу.  
Негізгі  мен айналым қҧралдарының пайдалану тиімділігін анықтау әдісі. 
Ауылшаруашылықтағы 
негізгі 
капитал. 
Негізгі 
капитал 
тҥрлері. 
Амортизацияны  есептеу  әдісі.  Ауылшаруашылықта  негізгі  капиталды 
пайдаланудың  тиімділігін  анықтау  әдісі.  Айналым  капиталының  тҥсінігі, 
олардың  ауыл  шаруашылығындағы  қҧрамы  мен  қҧрылымы.  АӚК  саласын 
ӛндірістік негізгі және айналым қҧралдарымен қамтамасыз ету. 
 
Тақырып № 8. Ауылшаруашылығындағы еңбек ресурстары және 
еңбек ӛнімділігі 
 
Еңбек  нарығы  туралы  ҧғым,  оны  ҧйымдастыру.  Аграрлық  еңбек 
нарығының  инфрақҧрылымы.  Ауыл  шаруашылығында  жҧмыскерлер 
санының  қалыптасуы  және  оларды  пайдалану  ерекшеліктері.  Жҧмыстағы 
жағдай – еңбек ӛнімділігін арттыру себебі ретінде. 
Нарықтық экономика жағдайында еңбек ақы тӛлеудің мәні мен мазмҧны. 
Тарифтік жҥйені пайдалану тәртібі. Еңбек ҧйымдастырудың негізгі ережелері 
және  жалақы  тӛлеу  тҥрлері.  Еңбек  ақы  тӛлеу  жҥйелері.  Еңбек  ақы  тӛлеуді 
ҧйымдастыруын жетілдіру. 
Ауыл  шаруашылығының  еңбек  ресурстары  мен  олардың  қҧрылымы.  
Халықтың  жҧмыс  бастылық  тҥсінігі.  Нарықтық  экономикадағы  халықтың 
жҥмыс  бастылығын  ҧйымдастыру  және  реттеу.    Ауыл  шаруашылығындағы 
жҧмыссыздық,  оның  тҥрлері.  АӚК  саласындағы  еңбек  ресурстарды 
пайдалану  тиімділігін  арттыру  жолдары  мен  кӛрсеткштері.  Еңбек 
ресурстарын  пайдалану тиімділігін анықтау әдісі. Еңбек ӛнімділігі, анықтау 
кӛрсеткіштері. 
 
Тақырып № 9. Аграрлық сектордың экономикасы сферасында 
ӛндірісті орналастыру және мамандандыру  
 
Орналастыру,  мамандандыру  және  кооперциялаудың  мәні  және 
объективті  кажеттілігі.  Агроӛнеркәсіптік  ӛндірісте  кооперациялау  мен 
орналастырудың  ӛзара  байланысы.  Аграрлық  сектордың  экономикасы 
сферасындағы мамандандырудың ерекшеліктері. ҚР-ң аудандары мен табиғи 
аймақтары  бойынша  агроӛнеркәсіптік  ӛндірісті  ҧйымдастыру.  Тауарлық, 
астық  техникалық  дақылдар:  картоп,  кӛкӛністер,  жемістер  және  жҥзім 
ӛндірісінің 
негізгі 
аудандары. 
Мал 
шаруашылығының 
ӛндірісін 
ҧйымдастыру.  Ауылшаруашылық  ӛнімдерін  қайта  ӛңдеу  бойынша 
кәсіпорындарды  орналастырудың  негізгі  аудандары.  Ӛндірісті  орналастыру 
және  мамандандыру  принциптері.  Аграрлық  сектордың  экономикасыте 
ӛндірісті  мамандандыру  нысандары.  Мамандандырудың  экономикалық 
тиімділігін анықтау әдістемесі. 
 

24 
 
Тақырып № 10. Кооперация, агроӛнеркәсіп интеграциясы және 
ауылшаруашылығының инфрақҧрылымы 
 
Ӛндіріс  интеграциясы  тҥсінігі.  Кӛлденең  және  тік  интеграция. 
Агроӛнеркәсіп интеграциясының экономикалық тиімділігі. Агроӛнеркәсіптік 
интеграциясының  объективті  негіздері  және  оның  нарықтық  экономиканың 
әрҥрлі 
қҧрылымдық 
деңгейлеріндегі 
нысандары. 
Агроӛнеркәсіптік 
инграцияның 
экономикалық 
тиімділігін 
анықтау 
әдістемесі.  
Ауылшаруашылығында  инфрақҧрылымның  қалыптасуының  объективті 
қажеттілігі  және  экономикалық  негіздері.  Инфрақҧрылымның  қҧрылымдық 
элементтері: биржалар, банктер, аукциондар, сақтандыру. 
 
Тақырып №11. АӚК-де инвестициялық қызмет 
 
Инвестиция,  олардың  тҥрлері.  Аграрлық  экономиканың  дамуындағы 
инвестициялардың  ролі.  Ауыл  шаруашылығындағы  инвестициялардың 
тҥрлері  және  жіктелуі.  Ауылшаруашылық  кәсіпорындардың  инвестициялық 
тартымдылығын  және  белсенділігін  арттыру.  АӚК  инвестициялық  қызметті 
мемлекеттік қолдау. 
 
Тақырып №12. АӚК-де интенсификациялау және инновациялық 
қызмет 
 
Инновацияның  экономикалық  мәні,  тҥрлері.  Ӛнім  инновациялар.  Ҥдеріс 
инновациялар.  Инновацияның  ӛмірлік  циклі.    АӚК  кәсіпорындарының 
инновациялық қызметі. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау.  
 
Тақырып №  13. Ауылшаруашылық ӛнімдер нарығы 
 
Ауыл  шаруашылық  ӛнімдерінің  нарықтағы  динамикасы  мен  мӛлшері. 
Ауыл  шаруашылық  ӛнімдерінің  қҧрамы.  Ауыл  шаруашылық  ӛнімдері  және 
тауарлық ӛнімдері. Ауыл шаруашылық ӛнімдерінің жҥзеге асыру жолдары. 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 6.13 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет