Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 1.06 Mb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

Сабақ таблицалар құрып, оны талдау негізінде жүргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.    

 

10 тақырып. Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік шаралар жҥйесі. 

Сҧрақтар: 

1.Жерді  ұтымды  пайдаланудың  экономикалық  механизмдері  және  олардың  кадастрлық 

бағалаудағы рӛлі.  

2.Жердің  экологиялық  жағдайын  арттыру  мен  оның  құнарлылығын  кӛтеру  бойынша 

мемлекеттік ынталандыру механизмдері. 

Сабақ сҧрақ-жауап негізінде жҥргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.  

   

11 тақырыпЭкономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері   


 

53 


 

Сҧрақтар: 

1. 

Мемлекеттік бюджет жүйесі мен бюджетаралық қатынастарды жетілдіру проблемасы 

2.Мемлекеттік фискалды саясатының негізгі мақсаты: салық-бюджет құралдарын тиімді 

пайдалану; әлеуметтік-экономикалық дамудың басыңқылықты міндеттерін шешу; ел 

экономикасын бәсекеге қабылетін кӛтеру; Қазақстанды әлеуметтік және экономикалық 

модернизациялауды жеделдету. 

Сабақ ситуациялық есептер  негізінде жҥргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.     

12 тақырып. Мемлекеттің ақша-несие саясатын жҥзеге асырудың негізгі 

механизмдері. 

Сҧрақтар: 

1.  Екінші  деңгейдегі  банк  қызметтерін  реттеу  және  несие  ресурстарын  ұтымды  пайдалану  үшін 

мемлекет қолданатын әкімшілік және экономикалық тетіктері. 

2. Макроэкономикалық тұрақтылықты және тепе-теңдікті қолдау мүдделерін ескере отырып 

жасалған монетарлы саясатты жүзеге асыру әдістері.

 

Сабақ сҧрақ-жауап негізінде жҥргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.     

13 тақырып. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын 

мемлекеттік реттеу. 

Сҧрақтар: 

1.Аймақтық саясатты жүргізу мақсаты: аймақтар арасындағы әлеуметтік-экономикалық 

деңгейлері арасындағы айырмашылықты тӛмендету; әлеуметтік инфрақұрылымды нығайтуға 

мүмкіндік беретін инвестициялық жобаларды жүзеге асыру; аймақтарда сайлау саясатын 

халықтың ӛмір сүру деңгейін жақсартумен байланыстыру және т.б.

 

Сабақ 14 аймақты талдау негізінде жҥргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

   Учеб.пособие.-М,.2004 

2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,        

    «Дашков и К», 2000г. 

3.Государственная экономическая политика. Учебное пособие /Под редакцией  


 

54 


 

   Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

4.Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф.  

   В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

5.Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ,  

   2006.     

14 тақырып. Мемлекеттің табиғатты қорғау және сыртқыэкономикалық іс-

әрекеттерін реттеу. 

Сҧрақтар: 

1.Қоршаған  ортаны  қорғау  мен  табиғатты  дұрыс  пайдаланудың  әлеуметтік  және 

экономикалық маңызы.  

2. Сыртқы экономикалық саясаттың мәні.  

3.Лицензиялық және кедендік саясатты іске асыру әдістері. 

 

Сабақ сҧрақ-жауап негізінде жҥргізіледі. 

Әдебиеттер: 

1.Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

2.Бибатырова И.А. Государственное регулирование национальной экономики. Алматы,  

   Қазақ университеті, 2004г. 

3.Басовский Л.Е. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка».  М.,2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 


 

 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ ҤШІН ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ  

 

 

  

«ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ» ПӘНІ БОЙЫНША 

ҚАРЖЫ «5В050900»,ЭКОНОМИКА «5В050600», МЕНЕДЖМЕНТ «5В050700» 

МАРКЕТИНГ «5В051100»,    ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ «5В050800»,  МАМАНДЫҚТАРЫНА  АРНАЛҒАН 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012ж.  

56 


 

Пән бойынша СОӚЖ (студенттің оқытушымен ӛзіндік жҧмысы) арналған 

әдістемелік нҧсқаулық 

 

1. 

Студенттің    оқытушымен  ӛзіндік  жұмысы  пән  бойынша  жасалған  оқу 

бағдарламасына (силлабусқа) негізделіп жоспарлануы және орындалуы тиіс; 

2.

 Студенттің  оқытушының  басқаруымен  немесе  кеңес  беруімен  игерген  білімі  әр 

тақырыпқа  берілген  берілген  тапсырмаларды  түрлері  бойынша  берілген  әдістемелік 

нұсқаулыққа сәйкес кӛрсетілген мерзімде ӛткізуі тиіс, 

3.

 СОӚЖ  ге  дайындалу  үшін  әрбір  нақты  тақырып  бойынша  тапсырма  мазмұнымен 

танысып, конспект бойынша ӛтілген материалдарды қайталау қажет 

4.

 

Рефератқа  дайындық  кезінде  қажетті  әдебиет  қайнар  кӛздер  жинағын  пайдалану керек, оны жазу кезінде формалды түрде жазып немесе дайын рефераттардың электронды 

нұсқаларын кӛшіруге жол беруге болмайды. Емтиханға дайындық дәрістер конспектілері 

мен  пән  тақырыптары  бойынша  қосымша  әдебиеттерді  қолданумен  жүйелі  және  толық 

түрде жүргізілуі тиіс. 

5.

 

Межелік  бақылауда  студенттердің  өзіндік  жұмысқа  дайындығы,  орындауы, белсенділігі ескеріледі. Сабақтың барлық түріне студенттің қатысу белсенділігі ӛз бетінше 

тапсырманы  орындау  қабілеттілігін  қажет  етеді.  Сабаққа  тек  келгені  үшін  баға 

қойылмайды.  Түсінбеген  сұрақтарын  уақтылы  оқытушыдан  кӛмек  алып  білуге,  оқуға 

талаптануы керек.  Күнделікті сабаққа дайындықпен келуі міндетті. 

Межелік бақылау екі кезеңмен ӛткізіледі. Жоғарыдағы кесте бойынша бағалары 8-

ші    және  15-ші  аптада  қорытылып  қойылады.  Теориялық  сұрақтар  лекция  кезінде  және 

басқа  сабақтар  кезінде,  тапсырмалар  орындау  және  қабылдау  кездерінде  сұрап 

отырылады.    

Тапсырмаларды кесте бойынша уақтылы тапсыру керек, кешіккен жағдайда бағасы 

10 пайызға кем қойылады.  

 

1-тақырып.  Экономиканы  мемлекеттік  реттеудің  теориялық  астары  мен  оның 

объектісі 

Сҧрақтар: 

Мемлекеттің экономикаға араласу мәселелері СОӚЖ-дің мақсаты:

 

Нарық жағдайында мемлекеттің экономикаға араласу жағдайы 

Студент СОӚЖ тапсырмасын компьютерде орындауы тиіс. Тапсырма кӛлемі 3-5 бет. 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

2  тақырып.  Экономиканы  мемлекеттік  реттеудің  методологиясы  жӛніндегі  ҧғым және оның элементтері. 

 Сҧрақтар: 

1.Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық дамудың басымды негіздері.  

2.Экономика мен әлеуметтік сферадағы дағдарыстан шығудағы мемлекеттің іс-әрекеті

                                

Мақсаты: мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық сферасындағы басымдылықтарды 

студенттердің білімінде орнықтыру   

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

3 тақырып. Экономиканы реттеудің ҧйымдастырушылық негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі 

Сҧрақтар: 

Мемлекеттік бюджеттен дотациялар мен субвенциялар бӛлу мүмкіндігі   

57 


 

Мемлекеттік реттеудің экономикалық әдістері Мақсаты: мемлекеттік экономикалық аспектілерді басқару негіздерін қарастыру 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

      4 тақырып. Ӛтпелі экономиканың негізгі мінездемесі және оның заңдылықтары Сҧрақтар: 

Индикативті және директивті жоспарларға талдау жүргізу  

Қазақстанда мемлекеттік бағдарламаларды дайындау

 

Мақсаты:ҧлттық экономикадағы мемлекеттік бағдарламалардың жетістіктері мен 

кемшіліктерін анықтау 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

5 тақырып.  Экономикалық  ӛсудің негізгі  факторлары  мен оны қамтамасыз етудегі 

мемлекеттік шаралар. 

Сҧрақтар: 

Қазақстанда республикалық бюджетті дайындау қағидалары 

ҚР және шет елдерде мемлекеттік қарыздарды басқару мәселелері 

Мақсаты:

 бюджет негіздері мен мемлекет қарықдарын басқару қағидаларын қарастыру

 

 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

6 тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты сатысы әлеуметтік-

экономикалық болжау мен жоспарлау 

Сҧрақтар: 

Ақшаның монетарлық теориясы  

Орталық Банктің функциялары 

Мақсаты: Еліміздің Ҧлттық банкінің қызметін ҧйымдастырылуын қарастыру

 

 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл  

7 тақырып. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары мен оны жеделдетудегі 

мемлекеттің рӛлі. 

Сҧрақтар: 

Қоршаған орта және экономикалық ӛсу  

Қазақстанда экономикалық ӛсуді қамтамасыз ету  

Мақсаты:

 

 мемлекеттің экономикалық ӛсуі мен экономикалық дамуына салыстыру 

 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

8 тақырып.  Халықты еңбекпен ҧтымды қамту мен әлеуметтік қорғауды 

мемлекеттік реттеу. 

Сҧрақтар: 

Ғылыми-техникалық прогресс және ақпараттық технологиялар  

 «Самрук-Казына» ұлттық әл-ауқат қорының құрылуы мен қызметі 

Мақсаты:

 

Мемлекеттің индустриалды-инновациялық саясатын талдау  

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

9 тақырып.    Мемлекеттің инвестициялық саясатының қалыптасуы мен оны жҥзеге 

асыру механизмдері. 

Сҧрақтар: 


 

58 


 

Мемлекеттің құрылымдық саясаты іске асыру шаралары  

Қазақстанда инвестициялық қызметті реттеу ерекшеліктері 

Мақсаты:

  

Мемлекеттің инвестициялық саясатының қалыптасуын анықтау 

 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

10 тақырып. Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік шаралар жҥйесі. 

Сҧрақтар: 

Тауарӛндірушілерді мемлекеттік қолдау формалары  

Қазақстанда агроӛнеркәсіп кешенін дамыту  

Мақсаты:

  

ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеу шеңберінде студенттердің білімін тиянақтау

 

 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл  

11 тақырыпЭкономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері   

Сҧрақтар: 

Табиғи монополияларды мемлекеттік реттеу  

ҚР кәсіпкерлік сферасының заңнамалығы 

Мақсаты:

  

Табиғи монополиялар субъектілерінде мемлекеттік реттеу құрылымын анықтау

 

 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл  

12 тақырып. Мемлекеттің ақша-несие саясатын жҥзеге асырудың негізгі 

механизмдері. 

Сҧрақтар: ақша-несие саясатының рӛлін анықтау 

Қазақстанда ақша-несие саясатын жүзеге асыру тетіктері   

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты 

Мақсаты: 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

13 тақырып. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын 

мемлекеттік реттеу. 

Сҧрақтар: 

Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу. 

Мақсаты: әр аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

14 тақырып. Мемлекеттің табиғатты қорғау және сыртқыэкономикалық іс-

әрекеттерін реттеу. 

Сҧрақтар: 

Қазақстанда сыртқыэкономикалық қызметті жетілдіру  

Қазақстанның БСҰ кіру проблемалары мен болашағы  

Мақсаты:мемлекеттің экспорттық-импорттық саясатының рӛлін анықтау 

Бақылау формасы: жазбаша және ауызша 

Бағалануы: 4 балл 

 

 

 

 


 

59 


 

Пән бойынша СӚЖ (студенттің  ӛзіндік жҧмысы) арналған әдістемелік нҧсқаулық 

 

  

СӨЖ  силлабус  бойынша  көрсетілген  тапсырманы  оқу  ағымындағы  теориялық 

және  берілген әдебиеттерді өздігінен оқу арқылы игерген білім негізінде жазбаша түрде 

орындайтын жұмысы. Бұл тапсырманың ерекшелігі студент осы пән бойынша көлемді 

жұмысты өзі  орындайды, орындалған жұмыс көлемді болғандықтан оған жоғары балл 

қойылады. 

 «Экономиканы  мемлекеттік  реттеу»  пәннің  ерекшелігі  әр  студенттке  жеке 

тапсырма беріліп оның уақтылы, практикалық мәнімен ізденіс негізінде орындауын қажет 

етеді. 

          Бұл пән бойынша студенттерге екі СӚЖ орындалуы міндеттеледі.   Қосымша  материалдарды  ӛз  бетінше  оқып,  жасаған    жұмысын  түсіндіре  білуі, 

қорғауы  қажет  болады.  Осыған  байланысты    тапсырманы  жазбаша  дайындап  кесте 

бойынша уақтылы ӛткізу керек.  

 

         Әр студент ӛз тақырыптары бойынша Power Point бағдарламасымен слайдтар жасап, сол  бойынша баяндама жасайды 

Әр СӚЖ тапсырмасы жазба жұмыстарына қойылатын талаптарға сәйкес рәсімделуі 

тиіс. Жазба жұмысын рәсімдеудің үлгісі осы әдістемелік нұсқаулықпен бірге беріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

60 


 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 

 

 

  

«ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ» ПӘНІ БОЙЫНША 

ҚАРЖЫ «5В050900»,ЭКОНОМИКА «5В050600», МЕНЕДЖМЕНТ «5В050700» 

МАРКЕТИНГ «5В051100»,    ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ «5В050800»,  МАМАНДЫҚТАРЫНА  АРНАЛҒАН 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2012ж.  

61 


 

Тапсырма №1 (СӚЖ) 

 

 ««Шет  елдердің  экономикасын  реттеуде  жоспарлаудың  рӛлі»  деген  тақырыпқа  реферат дайындау  

Рефератты дайындау талабы: 

          - Титулдық  бет

          - Мазмұны; 

          - Кӛлемі компьютерде терілген 15 беттен кем болмауы тиіс; 

          - шрифт 12 Times New Roman,интервал 1,0. 

          - Қолданылған әдебиеттер тізімі 

Тапсырманың орындалу бағасының критерийі: 

           - графикке сәйкес тапсырманы уақытынан кешіктірмей тапсыру;  

           - тапсырманың сұрағынан ауытқымай, жүйелі түрде мазмұнын ашу;  

     - тапсырманың кӛлемі  белгіленген кӛлемнен кем болмауы тиіс. 

Жұмыстың мақсаты: шетелдердегі жоспарлаудың рӛлі 

Бақылау түрі - жазбаша 

Жұмыстың орындалуын бағалау -  

Әдебиеттер тізімі: 

1.

 Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

2.

 Бибатырова  И.А.  Государственное  регулирование  национальной  экономики. 

Алматы, Қазақ университеті, 2004г. 

3.

 

Басовский  Л.Е.  «Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка».  М.,2005 

4.

 Государственная  экономическая  политика.  Учебное  пособие  /Под  редакцией 

Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

5.

 

Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф. В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

6.

 Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., 

РДЛ, 2006.     

 

 

 Тапсырма №2  (СӚЖ) 

 

«ЭМР-ді ҧйымдастыруды жетілдіру проблемалары» тақырыбына реферат дайындау  

 

Рефератты дайындау талабы:           - Титулдық  бет; 

          - Мазмұны; 

          - Кӛлемі компьютерде терілген 15 беттен кем болмауы тиіс; 

          - шрифт 12 Times New Roman,интервал 1,0. 

          - Қолданылған әдебиеттер тізімі 

Тапсырманың орындалу бағасының критерийі: 

           - графикке сәйкес тапсырманы уақытынан кешіктірмей тапсыру;  

           - тапсырманың сұрағынан ауытқымай, жүйелі түрде мазмұнын ашу;  

     - тапсырманың кӛлемі  белгіленген кӛлемнен кем болмауы тиіс. 

Жұмыстың мақсаты: шетелдердегі жоспарлаудың рӛлі 

Бақылау түрі - жазбаша 

Жұмыстың орындалуын бағалау - 15 

1.

 

Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 2.

 

Бибатырова  И.А.  Государственное  регулирование  национальной  экономики. Алматы, Қазақ университеті, 2004г. 

 

62 


 

3.

 Басовский  Л.Е.  «Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка».  

М.,2005 


4.

 

Государственная  экономическая  политика.  Учебное  пособие  /Под  редакцией Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

5.

 Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф. 

В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

6.

 

Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ, 2006.     

 

  

Тапсырма №3  (СӚЖ) 

              

 

Салалар дамуының жоспарларындағы кӛрсеткіштер негізінде реферат дайындау Рефератты дайындау талабы: 

          - Титулдық  бет; 

          - Мазмұны; 

          - Кӛлемі компьютерде терілген 15 беттен кем болмауы тиіс; 

          - шрифт 12 Times New Roman,интервал 1,0. 

          - Қолданылған әдебиеттер тізімі 

Тапсырманың орындалу бағасының критерийі: 

           - графикке сәйкес тапсырманы уақытынан кешіктірмей тапсыру;  

           - тапсырманың сұрағынан ауытқымай, жүйелі түрде мазмұнын ашу;  

     - тапсырманың кӛлемі  белгіленген кӛлемнен кем болмауы тиіс. 

Жұмыстың  мақсаты:  ӛз  бетімен  жұмысқа  бейімдей  отырып,  салалар  дамуының 

кӛрсеткіштеріне талдау жасау 

Бақылау түрі - жазбаша 

Жұмыстың орындалуын бағалау - 15 

Әдебиеттер тізімі: 

1.

 Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

2.

 Бибатырова  И.А.  Государственное  регулирование  национальной  экономики. 

Алматы, Қазақ университеті, 2004г. 

3.

 

Басовский  Л.Е.  «Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка».  М.,2005 

4.

 Государственная  экономическая  политика.  Учебное  пособие  /Под  редакцией 

Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

5.

 

Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф. В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

6.

 Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., 

РДЛ, 2006.     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 


 

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәні 

 

ҚАРЖЫ «5В050900»,ЭКОНОМИКА «5В050600», МЕНЕДЖМЕНТ «5В050700» МАРКЕТИНГ «5В051100»,    ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ «5В050800»,  МАМАНДЫҚТАРЫНА  АРНАЛҒАН 

 

 

 

 

 Оқу-әдістемелік әдебиеттер 

Негізгі оқу-әдістемелік 

әдебиеттер (экз.) 

 

 Студенттердің 

контингенті 

 

 

 Ескерту 

Оқулықтар 

және оқу 

құралдары 

Электрондық 

Оқулықтар 

және оқу 

құралдары 

қ/б 

о/б 


қ/б 

о/б 


қ/б 

о/б 


Мырзалиев Б. Государственное 

регулирование 

экономики, 

Учебник, Алматы,2007 

 

11 


 

 

  

Қазақ 


тілінде 

оқулықтар 

жетіспейді 

Тӛрегожина М. Экономиканы 

мемлекеттік реттеу : 

Лекциялар курсы.Алматы,2008 

 

  

 

  

Ихданов Ж. Мемлекеттік 

басқару теориясы. Оқу құралы. 

Алматы. Экономика 2007 

 

  

 

  

Государственное 

регулирование рыночной 

экономики: Учебник.- Кушлин 

и др. -М, 2003 

 

10  

 

  

 

Сундетов Ж. Планирование и пргонозирование в условиях 

рыночной экономики. Учебное 

пособие М.2004 

  

 

  

 

Государственное регулирование рыночной 

экономики, - СПб,99 

   

 

  

Крюков Р. Государственное 

регулирование национальной 

экономики. Конспект лекций. 

М.2005 

  

 

  

 

  

 

  

 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.06 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет