Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 6.75 Kb.
Pdf просмотр
бет1/19
Дата18.04.2017
өлшемі6.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
«Экономика  және менеджмент» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
АЭСА оқу-әдістемелік кеңесінің  
мәжілісінде бекітілген 
Хаттама №__ «___»  _________ 2012ж. 
Оқу ісі жӛніндегі  
проректор, прфессор 
____________ Машанова Р.К.  
 
 
 
 
 
                                                            
 
                                                                                                                                                                    
 
ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
(ПОӘК) 
 
 
«Маркетингтік зерттеулер» пәні бойынша 
 
«5В051100 – Маркетинг » мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 
 


 
 
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған: э.ғ.к., доцент Жунусбекова Б.Б. 
 
Кафедраның отырысында талқыланып ұсынылған _______, хаттама  №1   «27» тамыз 2012 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі «Экономика және менеджмент»            э.ғ.к., профессор Сейтхамзина 
Г.Ж.   
                                 
Академияның  оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  мақұлданған  ____________________, 
қаулы №1  «27»  тамыз   2012 ж. 
 
 
Академияның оқу-әдістемелік 
кеңесінің тӛрағасы, оқу ісі жӛніндегі проректор                          п.ғ.к., профессор Машанова 
Р.К.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Мазмұны  
 
 
1.
 
  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 
 

2.
 
  Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы) 
 
11 
3.
 
  Лекциялық кешен  
22 
4.
 
  Практикалық  (семинар) сабақ тапсырмаларын орындау бойынша 
әдістемелік нұсқау  
106 
5.
 
  Студенттің 
оқытушының  басшылығымен  ӛздік  жұмыстарды 
орындауы бойынша әдістемелік нұсқау  
116 
6.
 
  Студенттің ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 
123 
7.
 
  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 
 
135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           


 
 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
             
«Маркетингтік зерттеулер» пәні бойынша 
 
«
5В051100-МАРКЕТИНГ
» мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Күндізгі оқыту 
Барлық кредит 

Курс 

Семестр 

Экзамен (семестр) 

Лекциялар (сағат) 
30 
Практикалық  (семинар) сабақтары (сағат) 
15 
СОӚЖ (сағат) 
30 
СӚЖ (сағат) 
60 
Барлығы  
135 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 


 
 
 
 
1.
 
 
Оқытушы  туралы  мәлiметтер  
«Экономика және менеджмент» кафедрасының 
доценті, э.ғ.к.  Жүнісбекова Бикеш Балапашевна. 
2.
 
 
Пәннің пререквизиттері  
Маркетинг,  қызмет  маркетингі,  тұтынушы  мінез 
құлқы 
3.
 
 
Пәннің постреквизиттері  
Маркетингті  басқару,  халақаралық  маркетинг, 
туризм маркетингі 
4.
 
 
Пәннің сипаттамасы   
 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: маркетингтің негізгі 
қағидасы  болып  «Ӛндіре  алатын  тауарды  сатпай, 
сата  алатын  тауарды  ӛндір»  табылады.  Осы 
қағидамен сәйкес маркетингтік қызметті жоспарлау 
мен  оның  тиімділігін  бағалау  тауарлардын  сапасы 
мен 
қызмет 
кӛрсетумен 
тұтынушылардың 
қанағаттану  денгейін  табу,  бәсекеқабілеттілік 
денгейі,  шаруашылық  субъектісінде  маркетинг 
жоспарының  орындалуын  табу  үшін  жүргізілген 
маркетингтік  зерттеулердің  негізінде  орындалуы 
керек.  Пәннің мақсаты – маркетингтік зерттеулерді 
жүргізудін  теориялық  негіздері  мен  оларды 
орындаудағы  практикалық  дағдыларға  ие  болу. 
«Маркетингтік  зерттеулер»  пәнің  оқу  нәтижесінде 
студенттер:  телефондық,  ауызша,  фокус-топтар 
негізінде  сұрау  жүргізуді,  зерттеудін  әр-түрлі 
мәселелері бойынша мамандандырылған сауалдама 
құрастыруды, фокус-топтар жүргізу үшін сценарий 
жасауды,  әр-түрлі  ақпарат  түрлерін  жинауды, 
ӛндеуді,  талдауды,  қажетті  мәселе  бойынша  нақты 
маркетигнтік  зерттеулер  жүргізіп,  ол  туралы  есеп 
беруді білу керек. 
5.
 
 
Пәнді оқыту мақсаты: 
«Маркетингтік  зерттеулер»  пәннің  негізгі  мақсаты 
маркетингтік  зерттеулерді  жүргізудін  теориялық 
негіздері  мен  оларды  орындаудағы  практикалық 
дағдыларға  ие  болу,  яғни  студенттерге  нарықта 
кешенді  зерттеу  жүргізу  әдіс-тәсілдерін,  тауарды, 
бәсекелестерді,  тұтынушының  мінез-құлқының 
зерттеу туралы теоретикалық білім беру. 
6.
 
 
Пәнді оқыту міндеттері: 
Курстың негiзгi міндеттері: 

 
телефондық,  ауызша,  фокус-топтар  негізінде 
сұрау жүргізуді,  

 
зерттеудін  әр-түрлі  мәселелері  бойынша 
мамандандырылған сауалдама құрастыруды,  

 
фокус-топтар жүргізу үшін сценарий жасауды,  

 
әр-түрлі  ақпарат  түрлерін  жинауды,  ӛндеуді, 
талдауды, 
қажетті  мәселе  бойынша  нақты  маркетигнтік 
зерттеулер  жүргізіп,  ол  туралы  есеп  беруді  білу 
керек.  
 
 


 
 
 
7. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
 
Реттік 
№ 
Тақырыптың аты 
Күндізгі бӛлім 
Б
арлығы
 
Лекц
иялар
 
Пра
к. 
саб

С
ОӚ
Ж
 
С
ӚЖ
 

Маркетингтік  зерттеудің  мәні,  мазмұны  және 
ұйымдастыру 


Маркетингтік 
зерттеулерді 
жүргізудің 
негізгі 
бағыттары 


Маркетингтік зерттеулердегі ақпарат 


Маркетингтік зерттеулерді жоспарлау 


Маркетингтік зерттеулерді жүргізу үрдісі 


Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру этикасы 


Маркетингтік зерттеулерді жүргізудің жалпы әдістері 


Бақылау жүргізу әдісі 


Эксперимент жүргізуді ұйымдастыру 

10 
Пікір сұрау жүргізу 

11 
Іріктемені жоспарлау 

12 
Маркетингтегі  сандық  және  сапалық  әдістердің 
жіктелуі 

13 
Маркетингтегі фокус-топ әдісі 

14 
Зерттеудің панелдік әдісі 

15 
Маркетингтік  зерттеу  нәтижелерін  талдау  және  есеп 
беру 

 
Барлығы: 
135 
30 
15  30 
60 
 
 
 
8. Әр тақырыптың аты және мазмҧны 
 
1-тақырып Маркетингтік зерттеулердің мазмҧны және оларды ҧйымдастыру. 
Маркетингтік зерттеулерді жҥргізудің негізгі бағыттары 
 
Маркетингтік  зерттеулердің  мәні  және  мазмұны,  маркетингтік  зерттеулердің  мақсаты, 
міндеттері,  объектілері  және  пәні,  маркетингтік  зерттеу  жүргізудің  негізгі  бағыттары, 
маркетингтік зерттеулерде қолданылатын кӛрсеткіштер жүйесі 
Фирманың  ішкі  ортасын  зерттеу,  Тұтынушыларды  зерттеу,  Нарықтың  жағдаятын 
талдау,  Делдалдар  мен  жабдықтаушыларды  зерттеу,  Бәсеке  шарттарын  зерттеу,  Тауарды 
зерттеу, Баға саясатын зерттеудің ерекшеліктері және т.б. 
 
2-тақырып Маркетингтік зерттеулердегі ақпарат 
 
Маркетингтік ақпараттың мәні және құрамдастары, маркетингтік ақпараттың жіктелуі, 
маркетингтік ақпараттың кӛздері, маркетингтік ақпараттық жүйе, шешім қабылдауды қолдау 
жүйесі және оның бӛлімшелері 
 


 
3-тақырып Маркетингтік зерттеулердің ҥрдісі 
 
Маркетингтік  зерттеу  жүргізудің  кезеңдері,  зерттеулер  тұжырымдамасын  әзірлеу, 
маркетингтік  зерттеулердің  әдістемесін  жоспарлау,  маркетингтік  зерттеулердің  жоспарын 
құру,  іріктеме,  шкалалауды  жоспарлау,  маркетингтік  зерттеу  бюджетін  құру,  маркетингтік 
зерттеу нәтижелері бойынша есеп дайындау 
 
 
4-тақырып Маркетингтік зерттеулерді жҥргізудің жалпы әдістер 
 
Кеңселік  зерттеулер  әдісі,  ақпаратты-мақсаттық  талдауды  жүргізу  алгоритмі,  мәтіннің 
артық  ақпарат  коэффициентін  анықтау,  жұмыс  нәтижелерін  есептеме  түрінде  рәсімдеу, 
ақпаратты  дәстүрлі  және  ақпаратты-мақсатты  талдаудың  артықшылықтары  мен 
кемшіліктері. 
 
5-тақырып Бақылау жҥргізуді ҧйымдастыру 
 
Бақылау  әдістерінің  жіктелуі,  бақылау  жүргізу  кезеңдері,  бақылау  әдістерінің 
артықшылықтары  мен  кемшіліктері,  маркетингтегі  себеп-салдарлық  тұжырымдама, 
экспериментті жобалау, экспериментті жүргізу кезеңдері, сынама нарық және сатулар 
 
6-тақырып Эксперимент жҥргізуді ҧйымдастыру 
 
Маркетингтегі себеп-салдарлық тұжырымдама, эксперимент түсінігі және сипаттамасы, 
экспериментті  жобалау,  экспериментті  жүргізу  үрдісін  бақылау  және  кезеңдері, 
экспериментті  жүргізудің  жіктелуі  және  олардың  нысандары,  сынама  нарық  және  сатулар 
түсінігі. 
 
7-тақырып Сҧрау жҥргізу 
 
Пікір  сұрау  жүргізу  әдісінің  мәні,  артықшылықтары  мен  кемшіліктері,  пікір  сұрау 
жүргізу әдістерінің жіктелуі, сауалнаманы әзірлеу үрдісі, іріктемені жоспарлау 
 
8-тақырып Іріктемені жоспарлау 
 
Іріктемені  жоспарлаудың  басты  ұғымдары,  Іріктемені  жоспарлау  үрдісінің  кезеңдері, 
іріктеме әдісін таңдау, іріктеме кӛлемін анықтау, ықтималды және ықтималды емес әдістер. 
 
9-тақырып Маркетингтегі фокус-топтар әдісі 
 
Фокус-топ әдісінің даму  тарихы, фокус топтарды ӛткізу әдістемелері,  фокус топтарды 
ӛткізудің  дайындық  кезеңі,  фокус  топтарды  ӛткізудегі  далалық  зерттеулер,  фокус  топтық 
зерттеулердегі негізгі бағыттар 
 
10-тақырып Зерттеудің панелдік әдісі 
 
Зерттеудің  панельдік  әдісі,  панельдің  жіктелуі,  панель  түрлері,  синдикативті 
қызметтердің жіктелуі, панелдің артықшылықтары және кемшіліктері 
 
 
 
 


 
 
 
9. Лекциялық, практикалық (семинар) сабақтар жоспары 
 
№ 
Лекция жоспары 
Практикалық сабақ жоспары 

Маркетингтік  зерттеудің  мәні, 
мазмұны және ұйымдастыру.  
Маркетингтік зерттеулердің мазмұны мен маңызы
Маркетингтік зерттеулердің жіктелуі; 
Маркетингтік зерттеулердің қағидалары.  

Маркетингтік 
зерттеулерді 
жүргізудің негізгі бағыттары 
Маркетингтік зерттеулердiң негiзгi бағыттары 
Маркетингтік  зерттеулерді  ӛткiзуде  қолданылатын 
кӛрсеткiштер жүйесi  

Маркетингтік  зерттеулердегі 
ақпарат 
Маркетингтік ақпараттың мазмұны мен жіктемесі; 
Маркетингтік ақпараттың қайнар кӛздері; 
Маркетингтік ақпараттық жүйе.  

Маркетингтік 
зерттеулерді 
жоспарлау 
Зерттеу жоспарын әзірлеу 
Ақпарат алу 

Маркетингтік 
зерттеулерді 
жүргізу үрдісі 
Маркетингтік  зерттеуді  жүргізу  кезеңдерінің  жалпы 
реттілігінің сипаттамасы 
Маркетингтік зерттеудің тұжырымдамасын анықтау 

Маркетингтік 
зерттеулерді 
ұйымдастыру этикасы 
Маркетингтің 
зерттеуді 
ӛткізушілер 
мен 
клиенттердің ӛзара құқықтары мен міндеттері 
Маркетингтік  зерттеулерге  қатысатын  тұлғалардың 
функционалдық қызметтері 
Қазақстандағы маркетингтік зерттеулер нарығы 

Маркетингтік 
зерттеулерді 
жүргізудің жалпы әдістері 
Зерттеу  қорытындысы  туралы  есеп  беру  және  оның 
презентациясы  
Кабинеттік зерттеулердiң әдiсi. 
Нарықты  зерттеудің  бір  орында  жүргізілетін 
(далалық) әдісі. 
Сынақ сатуларының әдісі. 

Бақылау жүргізу әдісі 
Бақылаудың сипаттамасы, түрлері мен нысандары. 
Бақылау әдістерінің жіктелуі. 
Бақылауды жүргізу үрдісі. 
Бақылау әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Эксперимент 
жүргізуді 
ұйымдастыру 
Маркетингке қатыстылық концепциясы. 
Экспериментті жобалау. 
Эксперименттің сыныптамасы және олардың түрлері. 
10  Пікір сұрау жүргізу 
Пікір  сұраудың  негізгі  сипаты,  формалары  және 
әдістері. 
Сауалнама жасау процесі. 
11  Іріктемені жоспарлау 
Iрiктеу ұғымы  және оны жоспарлаудың кезеңдерi. 
Iрiктеу әдiстерiнiң жіктемесі. 
Iрiктеу кӛлемін есептеу әдiстерi. 
12  Маркетингтегі  сандық  және 
сапалық әдістердің жіктелуі 
Маркетингтік  зерттеулердің  сандық  және  сапалық 
әдiстерiнiң салыстырмалы сипаттамасы 
Сандық зерттеу әдiстерiнiң жіктемесі 
Сапалық зерттеу әдiстерiнiң жіктемесі 
13  Маркетингтегі фокус-топ әдісі  Фокус-топтарының әдістерінің қысқаша даму тарихы 
Негізгі түсінік және фокус-топтардың типтері  
Фокус-топтар ӛткізудің әдістемесі мен кезеңдері  
Фокус-топтардың 
артықшылықтары 
мен 


 
кемшіліктері 
Фокус-топтық зерттеудің негізгі бағыттары 
14  Зерттеудің панелдік әдісі 
Панельдік зерттеу әдісінің мәні және оны талдау. 
Панельдік зерттеудің жіктелуі. 
15  Маркетингтік 
зерттеу 
нәтижелерін  талдау  және  есеп 
беру 
Маркетингтік зерттеу ақпараттарын талдау жүйесі 
Жүргізілген зерттеу жӛнінде есептемені дайындау 
 
10. СОӚЖ жҥргізу жоспары 
 
№  
Тапсырманы тақырыбы 
СОӚЖ жүргізу формасы 
Күндізгі бӛлім 

Маркетингтік  зерттеудің  мәні,  мазмұны  және 
ұйымдастыру.  
Ауызша сұрақ-жауап 

Маркетингтік  зерттеулерді  жүргізудің  негізгі 
бағыттары 
Жазбаша жұмыс 

Маркетингтік зерттеулердегі ақпарат 
Зерттеу жұмысы 

Маркетингтік зерттеулерді жоспарлау 
Баяндама 

Маркетингтік зерттеулерді жүргізу үрдісі 
Зерттеу жұмысы 

Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру этикасы 
Эссе 

Маркетингтік  зерттеулерді  жүргізудің  жалпы 
әдістері 
Зерттеу жұмысы 

Бақылау жүргізу әдісі 
Зерттеу жұмысы 

Эксперимент жүргізуді ұйымдастыру 
Зерттеу жұмысы 
10  Пікір сұрау жүргізу 
Зерттеу жұмысы 
11  Іріктемені жоспарлау 
Зерттеу жұмысы 
12  Маркетингтегі  сандық  және  сапалық  әдістердің 
жіктелуі 
Зерттеу жұмысы 
13  Маркетингтегі фокус-топ әдісі 
Зерттеу жұмысы 
14  Зерттеудің панелдік әдісі 
Зерттеу жұмысы 
15  Маркетингтік  зерттеу  нәтижелерін  талдау  және 
есеп беру 
Зерттеу жұмысы 
 
11. СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі 
 
№  
Тапсырма тақырыбы 
Бақылау формасы 
Ӛткізу 
мерзімі 

Маркетингтік  зерттеудің  мәні,  мазмұны  және 
ұйымдастыру.  
Баяндама 
1-апта 

Маркетингтік  зерттеулерді  жүргізудің  негізгі 
бағыттары 
Зерттеу жұмысы 
2-апта 

Маркетингтік зерттеулердегі ақпарат 
Зерттеу жұмысы 
3-апта 

Маркетингтік зерттеулерді жоспарлау 
Зерттеу жұмысы 
4-апта 

Маркетингтік зерттеулерді жүргізу үрдісі 
Зерттеу жұмысы 
5-апта 

Маркетингтік 
зерттеулерді 
ұйымдастыру 
этикасы 
Зерттеу жұмысы 
6-апта 

Маркетингтік  зерттеулерді  жүргізудің  жалпы 
әдістері 
Зерттеу жұмысы 
7-апта 

Бақылау жүргізу әдісі 
Зерттеу жұмысы 
8-апта 

Эксперимент жүргізуді ұйымдастыру 
Зерттеу жұмысы 
9-апта 
10 
Пікір сұрау жүргізу 
Зерттеу жұмысы 
10-апта 

10 
 
11 
Іріктемені жоспарлау 
Зерттеу жұмысы 
11-апта 
12 
Маркетингтегі  сандық  және  сапалық  әдістердің 
жіктелуі 
Зерттеу жұмысы 
12-апта 
13 
Маркетингтегі фокус-топ әдісі 
Зерттеу жұмысы 
13-апта 
14 
Зерттеудің панелдік әдісі 
Зерттеу жұмысы 
14-апта 
15 
Маркетингтік  зерттеу  нәтижелерін  талдау  және 
есеп беру 
Зерттеу жұмысы 
15-апта 
 
12. Курстық жҧмыс тақырыптары курс бой  ынша қарастырылмаған 
 
13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
13.1 Негізгі: 
1
 
 Малхотра,  Нэреш  К.  Маркетинговые  исследования.  Практическое  руководство,  3-е  изд./ 
Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 960 с.: ил. – Парал. тит. англ. 
2
 
 Беляевский  И.К.  Маркетинговые  исследования:  информация,  анализ,  прогноз:  Учебн. 
пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 320 с. 
3
 
 Маркетинговые  исследования  /  Божук  С.Г.,  Ковалик  Л.Н.  –  СПб.:  Питер, 2007.  – 304 с.: 
ил. (Серия «Маркетинг для профессионалов»). 
4
 
 Черчилль  Г.А.  Маркетинговые  исследования.  –  СПб.:  Питер,  2003.  –  752  с.:  ил.  (Серия 
«Маркетинг для профессионалов»). 
5
 
 Голубков  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология  и  практика.  –  М.: 
Издательство «Финпресс», 2005 – 416 с. 
6
 
 Галицкий  Е.Б.  Методы  маркетинговых  исследований.  –  М.:  Институт  Фонда 
«Общественное мнение», 2004. – 398 с. 
7
 
Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Методология и техники 
качественных исследований в социальной психологии: Учеб. пособие для студ. психол. фак. 
высш. учебн. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с. 
8
 
Дюсембекова  Ж.М.  Маркетинговые  исследования:  Учебное  пособие.  –  Алматы: 
Экономика, 2005. – 320 с. 
13.2 Қосымша 
1.
 
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб: Питер Ком, 1998. – 896 с.: ил. (Серия «Теория и 
практика менеджмента»). 
2.
 
Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. – М.: Русская деловая литература, 2007. 
– 416 с.  
3.
 
Белановский  С.А.  Методика  и  техника    фокусированного  интервью  (учебно-
методическое пособие): М.: Наука, 2005. 
4.
 
Богомолова  Н.Н.,  Стефаненко  Т.Г.  Контент–анализ:  спецпрактикум  по  социальной  
психологии.- М.: МГУ, 2003. 
5.
 
Богомолова Н.Н.,Фоломеева Т.В. Фокус–группы как метод социально-психологического  
исследования.- М.: Магистр, 2007. 
6.
 
Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 2005 
Мерзімдік басылым: 
Газеты:  «ПАНОРАМА»,  «Казахстанская  правда»,  «Деловая  неделя»,  «Бизнес  &  власть», 
«Капитал» және т.б. 
Журналы:  «Маркетинг»,  «Маркетинг  товаров  и  услуг»,  «National  Busines»,  «Экономика  и 
статистика»,  «Маркетинговые исследования»  және т.б. 
Интернет ресурстар: 
1. 
www.customs.kz
 
2. 
www.keden.kz
 
3. 
www.government.kz
 
4. 
www.stat.kz
 

11 
 
5. 
www.marketingkam@nursat.kz
 
6. 
www.aapor.org
 
7. 
www.ama.org
 
8. 
www.amic.com/arf
 
9. 
www.casro.org
 
10. 
www.mra-net.org
 
11. 
www.qrca.org
 
12. 
www.researchindustry.org
  
13. 
www.esomar.nl
  
14. 
www.marketresearch.org.uk
  
15. 
www.mrsa.com.au
  
16. 
www.pmrs-aprm.com
 
17. 
bisam@asdc.kz
,  
bisam@bisam.kz
 
19. 
info@brif.kz

www.brif.kz
 
20. 
market_almaty@mail.ru

alcci@mail.kz

www.almaty.marketcenter.ru
 
21. 
igm@belight.net
,  
www.igm
 
22. 
Eximar@mail.ru
 
23. 
info@asiadirect.kz
 
24. 
www.asiadirect.kz
 
25. 
www.comcon-2.kz
 

12 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
СИЛЛАБУС 
(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ) 
 
 
«Маркетингтік зерттеулер» пәні бойынша 
 
«
5В051100-МАРКЕТИНГ
» мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Күндізгі оқыту 
Барлық кредит 

Курс 

Семестр 

Экзамен (семестр) 

Лекциялар (сағат) 
30 
Практикалық  (семинар) сабақтары (сағат) 
15 
СОӚЖ (сағат) 
30 
СӚЖ (сағат) 
60 
Барлығы  
135 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 

13 
 
 
 
1. 
Оқытушы  туралы  мәлiметтер  
«Экономика және менеджмент» кафедрасының 
доценті, э.ғ.к.  Жүнісбекова Бикеш Балапашевна. 
2. 
Пәннің пререквизиттері  
Маркетинг,  қызмет  маркетингі,  тұтынушы  мінез 
құлқы 
3. 
Пәннің постреквизиттері  
Маркетингті  басқару,  халақаралық  маркетинг, 
туризм маркетингі 
4. 
Пәннің сипаттамасы   
 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: маркетингтің негізгі 
қағидасы  болып  «Ӛндіре  алатын  тауарды  сатпай, 
сата  алатын  тауарды  ӛндір»  табылады.  Осы 
қағидамен сәйкес маркетингтік қызметті жоспарлау 
мен  оның  тиімділігін  бағалау  тауарлардын  сапасы 
мен 
қызмет 
кӛрсетумен 
тұтынушылардың 
қанағаттану  денгейін  табу,  бәсекеқабілеттілік 
денгейі,  шаруашылық  субъектісінде  маркетинг 
жоспарының  орындалуын  табу  үшін  жүргізілген 
маркетингтік  зерттеулердің  негізінде  орындалуы 
керек.  Пәннің мақсаты – маркетингтік зерттеулерді 
жүргізудін  теориялық  негіздері  мен  оларды 
орындаудағы  практикалық  дағдыларға  ие  болу. 
«Маркетингтік  зерттеулер»  пәнің  оқу  нәтижесінде 
студенттер:  телефондық,  ауызша,  фокус-топтар 
негізінде  сұрау  жүргізуді,  зерттеудін  әр-түрлі 
мәселелері бойынша мамандандырылған сауалдама 
құрастыруды, фокус-топтар жүргізу үшін сценарий 
жасауды,  әр-түрлі  ақпарат  түрлерін  жинауды, 
ӛндеуді,  талдауды,  қажетті  мәселе  бойынша  нақты 
маркетигнтік  зерттеулер  жүргізіп,  ол  туралы  есеп 
беруді білу керек. 
5. 
Пәнді оқыту мақсаты: 
«Маркетингтік  зерттеулер»  пәннің  негізгі  мақсаты 
маркетингтік  зерттеулерді  жүргізудін  теориялық 
негіздері  мен  оларды  орындаудағы  практикалық 
дағдыларға  ие  болу,  яғни  студенттерге  нарықта 
кешенді  зерттеу  жүргізу  әдіс-тәсілдерін,  тауарды, 
бәсекелестерді,  тұтынушының  мінез-құлқының 
зерттеу туралы теоретикалық білім беру. 
6. 
Пәнді оқыту міндеттері: 
Курстың негiзгi міндеттері: 

 
телефондық,  ауызша,  фокус-топтар  негізінде 
сұрау жүргізуді,  

 
зерттеудін  әр-түрлі  мәселелері  бойынша 
мамандандырылған сауалдама құрастыруды,  

 
фокус-топтар жүргізу үшін сценарий жасауды,  

 
әр-түрлі  ақпарат  түрлерін  жинауды,  ӛндеуді, 
талдауды, 
қажетті  мәселе  бойынша  нақты  маркетигнтік 
зерттеулер  жүргізіп,  ол  туралы  есеп  беруді  білу 
керек.  
 
 
 

14 
 
 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 6.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет