Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент»жүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет4/11
Дата30.04.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

Қосымша әдебиет: 

1. Липсиц И. Коммерческое ценообразование -М.: БЕК, 1997* 

2. Маркетинг /Под ред. д.э.н., проф. Мамырова Н.К. - Алматы: Экономика, 1999.* 

3. Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий.– Спб: Питер Кол, 1998* 

4. Российский менеджмент: учебные конкретные ситуации. Кн.2. - М.: ГУУ, 1998* 

Хоскинг А. Курс предпринимательства. - М.: МО, 1993* 

 5.  Швальбе  Х.  Практика  маркетинга  для  малых  и  средних  предприятий.  -  М.:  Республика, 

1995.* 


 

Нормативтік қҧқықтық база: 

1.Конституция Республики Казахстан – Алматы: Æåòi æàð¹û, 1998,               1 августа. 

2.Гражданский Кодекс Республики Казахстан – Алматы, 1994. 

3.Закон  Республики  Казахстан  «О  ценообразовании  в  Республике  Казахстан».  Сб.  Законов 

РК.-Алматы,Казахстан,1993. 

4.Закон РК «О защите прав потребителей».-Каз.правда,1991,5 июля. 

5.Закон РК "О стандартизации и сертификации" – Каз. правда, 1993, 17 февраля.      

6.Закон РК "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест  происхождения 

товаров".- Каз. правда, 1993, 23февраля. 

 

Мерзімді әдебиет: 

1. Маркетинг в России и за рубежом* 

2. Маркетинг (Российский журнал)* 

3. Практический маркетинг* 

4. Маркетинг (Казахстан)* 

* ҚазЭУ кітапханасында бар әдебиет  

14. Рубеждік және қорытынды бақылау жҥргізу сҧрақтары  

14.1  1-рубеждік бақылауға дайындалу сҧрақтары 

1.

 Маркетингті басқарудың мәні, мазмҧны, тҥсініктемелері  

2.

 Пәннің  міндеттері,  қҧрылымы,  басқа  пәндермен  байланысы,  библиографиялық 

қамтамасыз етілуі  

3.

 

«Маркетинг» тҥсҥніктемесінің мазмҧнды сипаттамалары 4.

 

Маркетингтің негізгі тҧжырымдары 5.

 

Маркетингтің жетілуінің қазіргі бағыттары мен ағымдары 6.

 

Маркетингті басқарудың негізгі бағыттары 7.

 

Маркетингтің Қазақстандағы экономикалық және ҧйымдастырушылық жетілуінің алғы шарттары 

8.

 Маркетингтің функциясы және жҥйесі 

9.

 Маркетингтің кәсіпорындағы функционалдық байланыстары 

29 

 

10. 

Маркетингтің тҥрлі типті кәсіпорындарында ҧйымдастырудың ерекшеліктері 

11.

 

Маркетингті  басқарудың  кәсіпорынның  жалпы  менеджментімен  бірігуінің  қазіргі процесстері 

12.


 

Маркетинг мамандарына кәсіби талаптар 

13.

 

Маркетинг жҥйесіндегі ақпараттық қамтамасыз ету  14.

 

Кәсіпорынның ішкі мҥмкіндіктері жайлы ақпарат 15.

 

Сыртқы талаптар жайлы ақпарат 16.

 

Маркетингті ақпаратты талдау жҥйесі 17.

 

Маркетингті зерттеу ҥдерісі 18.

 

Маркетингті зерттеулердің қазіргі жағдайы 19.

 

Маркетингтің жоспары 20.

 

Маркетинтік мҥмкіндіктерді талдау 21.

 

Мақсаттарды анықтау 22.

 

Стратегиялық шешімдерді қабылдау 23.

 

Маркетингтік шаралардың жоспарын әзірлеу 24.

 

Маркетингке шығындарды анықтау 25.

 

Маркетингті тексеру 26.

 

Маркетингтік стратегиялардың жҥйесі  27.

 

Портфельдік стратегиялар 28.

 

Ӛсу стратегиялары 29.

 

Бәсекелестік стратегиялар 30.

 

Бәсекелестік артықшылықтар матрицасы  

14.2 2- рубеждік бақылауға дайындалу сҧрақтары. 

1.

 Мақсатты нарық, нарықты сегменттеу және сегментті тандау 

2.

 Тауарды нарықта жайғастыру 

3.

 Тауар саясатын басқару 

4.

 Тауардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

5.

 Тауар сҧрыпталымын дамыту 

6.

 Жаңа тауарларды ӛндіру 

7.

 Маркалық ӛнім, буып-тҥю және қызмет кӛрсету 

8.

 ҚР  заңы:  «Тауар  таңбалары,  қызмет  кӛрсету  таңбалары  және  тауар  шығарылған 

жерлердің атаулары туралы» 

9.

 

Әртҥрлі санау әдістерін қолданумен бәсекеге қабілеттілік коэффициенттері 10.

 

Маркетинг қҧралы ретінде бағаның ерекшеліктері 11.

 

Пайда алуда бағаның орны мен ролі 12.

 

Баға қоюдың тәсілдерін таңдау 13.

 

Баға қалыптастырудың әдістерін қолдану 14.

 

Маркетинг кешенінде таратуды басқару 15.

 

Сатуды жоспарлау 16.

 

Тарату арналарын әзірлеу 17.

 

Тарату арналарының ҧйымдастыру формалары 18.

 

Тарату арналарымен нарықты қамту 19.

 

Тарату тҥрлері 20.

 

Тауарларды сатуды ҧйымдастыру 21.

 

Тік маркетинг 22.

 

Маркетинг кешенінде жылжыту 23.

 

Жарнама туралы шешімдер 24.

 

Персоналды сату туралы шешімдер 25.

 

Ынталандыру туралы шешімдер 26.

 

Жҧртшылықпен байланыс жасау туралы шешімдер  

30 

 

 Емтиханға дайындалу сҧрақтары.  

 

1. 

Маркетингтің қандай тҧжырымдамасы пайда алуды болжайды 

2.

 

Стратегиялық маркетингтің тҧжырымдамасы не нәрсеге негізделген 3.

 

Ӛмір деңгейінің ең дҧрыс кӛрсеткіші қайсы 4.

 

Маркетингті басқарудың қандай тҧжырымдамасы тҧтынушылар тек қана жоғары сапалы тауарларды сатып алады деген ойда қҧрылған 

5.

 Маркетингтің «4П» туралы анықтамалардың қайсы дҧрыс 

6.

 Оптималды (оңтайлы) сҧраныс жағдайында маркетингтің қандай типі қолданылады 

7.

 Маркетинг пен менеджменттің қарым-қатынастары қай ережеде келтірілген 

8.

 Қашан тауарлар нарығы тепетең жағдайда болады 

9.

 Тауарлар мен қызметтерді ӛндіріс ҥрдісінде пайдалану ҥшін сатып алатын ҧймдар 

нарығы қалай аталады 

10.

 

Сҧранысты реттеу бойынша демаркетингтің мақсаттары қандай 11.

 

Маркетингтік басқарудың негізгі кҥштеріне не жатады 12.

 

Қандай бекіту «сатып алушылар» нарығындағы жағдайды сипаттайды 13.

 

Кәсіпорынның бәсекелестік оңтайлығы неге байланысты 14.

 

Маркетингті басқару дегеніміз 15.

 

жаңа тауарды әзірлеу 16.

 

Адамдардың тӛлеу мҥмкіндігі мен тілегі қандай терминмен аталады 17.

 

Кәсіпорынға қай тҧжырымдама бәсекелестік артықщылық береді 18.

 

Мақсатты нарықта маркетинг кешенінің жеке қҧралдарын ең тиімді қолдану қай стратегияға байланысты 

19.


 

Маркетингті басқарудың қай тҧжырымдамасы ҥш фактордың – фирманың пайдасын, 

тҧтынушылардың қажеттіліктерін және қоғамның мҥдделерінің 

баланстандырылғаның талап етеді 

20.

 

Экономикалық тағайыны бойынша тауарлар мен қызметтер нарығы қалай аталады 21.

 

Тауардың ӛзіндік қҧны ӛте жоғары, сҧраныс ҧсыныстан жоғары, кәсіпорын ӛзінің ағымдағы қызметінде қай тҧжырымдаманы қолдану керек 

22.


 

Ішкі шарттарды талдаудың негізгі бағыттары 

23.

 

Соңғылықты тҧтынушылар дегеніміз кім 24.

 

Ҧйымның тіршілік қабілеттілігі неге байланысты? 25.

 

Ӛткізуді басқарушының міндетіне не кіреді 26.

 

Маркетинг бӛлімінің нарықтық қҧрылымы бойынша ҧй)ымдастыру дегеніміз 27.

 

Маркетинг бӛлімдеріне қатысты маркетингті басқару қызметі неге негізделген 28.

 

Аз ғана кӛлемді фирма ҥшін не нәрсе оңтайлы 29.

 

Фирманың маркетингтік бӛлімі қандай маркетингтің қоршаған ортасының кҥштерін анықтап, бақылайды 

30.


 

Тауарлар мен қызметтерді ӛндіріс ҥдерісінде пайдалану ҥшін сатып алушы ҧймдар 

нарығы қалай аталады 

31.


 

Фирманың маркетингтік ортасында әрекет жасайтын кҥштерге не жатады 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


31 

 

16. 

Студенттің білімін бағалау жҥйесі  

 

16.1 Студенттің рейтингін қою шкаласы: 

№ 

Бақылау тҥрі 1

і рейт

ин

г ба

ға

сының 

 ӛ

лшем

і 1)

, %


 

Апта  


1

і рейт

ин

гтің 

 қ

орыт

ындысы 

1) 

2і р

ейт


ин

г 

баға

сыны


ң 

 ӛ

лшем

і 2)

, %


 

Апта  


2

і рейт

инг


ті

ң 

 қор

ыт

ындысы 


 (

Р2  

10 11 

12 


13 

14 


1

1. 

 

Қатысуы 100 

 

100 100 

100 


100 

100 


100 

 

100 100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 2.

 

 Студентердің 

белсенділігі 

100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 3.

 

 СОӚЖ тапсыр-

масының 


орындалуы  

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

100 100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 4.

 

 СӚЖ 

тапсырмасыны

ң орындалуы  

(курстық 

жҧмыс, 

рефарат, презентация 

және т.б.) 

100 

 

 100 

 

  

100 


 

100 


 

 

 100 

 

 100 

 

 Ағымдағы 

бақылаудың 

барлығы  

100 

 

  

 

  

 

 100 

 

  

 

  

 

  

Аралық бақылаудағы 

тапсырманы 

орындау 

100 

 

 

  

 

 100 

 

100  

 

  

 

 100 

 

  

Барлығы  

100 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Қорытынды бағадан ҥлесі 

 

  

 

  

 

 3

0

% 

 

  

 

  

 

  

3

0%

 

Ескертужҧлдызшаның орнына балдың санын кӛрсету керек. 

 

 

15.2 Қорытынды бағаны есептеу 

 

Пән  бойынша  қорытынды  баға  пайыздық  мазмҧнда  келесі  формула  бойынша 

есептеледі: 

 

И% = Р1+Р2  х 0,6 + Э х 0,4                                                               2

                         

мҧндағы: 

       Р1 –1- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмҧны; 

           

Р2 – 2- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмҧны; 

       Э – емтихан бағасының пайыздық мазмҧны (тест-емтихан).

         

 


32 

 

15.3  Студенттің  оқу  жетістіктерінің  балдық-  рейтингтік  әріптік  жҥйе бойынша  бағалау  және  сәйкесінше  бағалаудың  дәстҥрлі  шкаласына 

аудару  

 

Әріптік жҥйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың сандық 

баламасы 

Оқу пәнін 

меңгерудің %-қ 

мазмҧны 


Дәстҥрлі жҥйе 

бойынша бағалау 

4,0 


95-100 

ҥздік 


A

3,67 90-94 

 

B3,33 


85-89 

жақсы 


B

 

3,0 80-84 

B2,67 

75-79 


C

2,33 70-74 

қанағаттанарлық 

2,0 


65-69 

C1,67 

60-64 


D

1,33 55-59 

1,0 50-54 0-49 

қанағаттанарлықсыз       

 

  

 

 

33 

 

                                                                  

                                                                                                                                                               

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

 

 

              

 

  

 

  

 

                                                                            

 

 

ЛЕКЦИЯЛЫҚ КЕШЕН  

 

 

«Маркетингті басқару» пәні бойынша  

«5В051100 – Маркетинг» мамандығы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2012ж.

 

 34 

 

Лекциялық кешен қҧрылымы 

 

1 Тақырып. 

«Маркетингті басқару» пәнінің шолу 

 

1.

 

«Маркетинг» тҥсҥніктемесінің мазмҧнды сипаттамалары. 

2.

 

Маркетингтің негізгі тҧжырымдары. 

3.

 

Маркетингтін жетілуінің қазіргі бағытары мен ағымдары. 

4.

 

Маркетингті басқарудың негізгі бағыттары 

5.

 

Маркетингтің Қазақстандағы экономикалық және ҧйымдастырушылық жетілуінін 

алғы шарттары. 

1.

 

«Маркетинг» тҥсҥніктемесінің мазмҧнды сипаттамалары. 

Маркетингті басқарудың ең соңғы тҥсініктемесі Ф.Котлермен берілді: 

«Маркетинг  –  тҧтынушылардың  проблемаларын  тҥсіну  және  нарықтық  қызметті  реттеудің 

тәртіпке  келтірудің  мақсатты  бағытталған  процесс.  Маркетологтар  қанағаттандырылмаған 

кажеттілігі  немесе  кейбір  тауарлар  мен  қызметтерге  кҥнгірт  қызығулары  бар  адамдарды  немесе 

адам  топтарын  іздеп,  мҥмкіндіктерді  анықтайды.  Маркетинг  процессінді  нарық  сегменттеліп, 

компания  ең  биік  дәрежеде  қызмет  кӛрсете  алатын  сегмент  таңдалады.  Фирма  ӛнімді  ӛндеп, 

тҧтынушыға жеткізу жоспарын нақты маркетинг-микс стратегиясын және қосымша «шығын-пайда» 

ара-салмағын  оңтайландыруға,  тҧтынушыларға  ықпал  ететін  ӛзінің  әдістерін  толтырып,  тҧрақты 

дамуына мҥмкіндік беретін шаралар жоспарын әзірлеу керек. Сонымен қатар, нәтижелерін бағалап, 

ӛзінің  тәжірибелеренінде  ҥйренетін  тексеру  жҥйесін  қҧру  керек.  Маркетинг  тауар  мен  сату 

ҧсынысынан  ғана  емес,  яғни  нарықтағы  жаңа  және  ескі  тауарлар,  қызметтер  мен  идеяларды 

іздестіруден басталатының ҧмытпау керек. 

2.

 

Маркетингтің негізгі тҧжырымдары 

     Маркетинг ӛзінің даму барысында бес кезеңнен ӛткен. Ол кезеңдерді маркетингтік 

тҧжырымдар дейді. 

1. ӛндірістік маркетинг –  бҧл кезеңде шығындарды азайтып, пайданы максималдауға 

бағытталған 

2. тауардың сапасын жетілдіру – тҧтынушылардың қажеттіліктері таңдамалы бола бастаған соң 

кәсіпорындар  тек  қана  шығынды  азайту  арқылы  емес,  тауардың  сапасын  жақсарту  арқылы  пайда 

алуға болатының тҥсінді 

3.  коммерциялық  шараларды  қарқындандыру  –  сапалы  тауарларды  сатып,  пайда  алу  ҥшін 

тауарды жылжытып, жарнама қҧру керек   

4. традиционалды маркетинг тҧжырымы – пайда алу ҥшін нарыққа керек затты ӛндіру керек 

5.  әлеуметтік-экономикалық  маркетинг  –  пайда  табу  жолында  кәсіпорындар  тауарлар  мен 

олардың  орамалары  тҧтынушылардың  аман  –саулығына,    қоршаған  ортаға  зиян  келтірмейтін 

болулары керек 3.

 

Маркетингтін жетілуінің қазіргі бағытары мен ағымдары. 

Маркетингтің қазіргі жағдайда бірнеше тҥрлері мен ағымдары бар. Тҧтынушылардың талаптары 

ӛзгерген  сайын  олар  ҧйымдастырылған  кҥш  ретінде  тауар  ӛндірушілердің  қызметіне  едәуір 

қиыншылықтар жасауда. Консьюмеризм – тҧтынушылардың ӛз қҧқықтарын қолдауға бағытталған 

қозғалыс. Ол маркетингтің нарықта реалды қолданңаның талап етеді.  

Энвироменталисттік  қозғалыс  –  табиғаттық  ресурстардың  шектеулілігінен  тҧтыну  мен 

маркетингтің  қоршаған  ортаға  әсерлеріне  уайымды  білдіреді.  Экология  сыртқы  ортаның  тағы  бір 

факторы ретінде қарастырылады.  Жасыл маркетинг – экологиялық таза ӛнімді шығаруға ықпал беретін қозғалыс.  

Қоғамның  ақпараттандырылуы  кҥшейген  сайын  жаппай  маркетинг  персоналдандырылған 

маркетингке  кӛшуде.  Бір  бағыты  –  қарым-қатынас  маркетингі  –  қазіргі  телекоммуникациялық 

қҧралдарды кең қолданумен тҧтынушылармен индивидуалды қарым –қатынас қҧруға арналған 

Тҧтынушылармен  тҧрақты  сҧхбат  қҧрып,  тіке  байланыс  жасау  ретінде  ақпараттық 

қоршаудағы маркетинг дамуда.  

Ғалами  маркетинг  –  оның  интеранционалдануымен  байланысты.  Бҧл  процесс  әсіресе 

транснационалдық  компанияларға  тән.  Тҧтынушылардың  қажеттіліктерінің  теңесуі  кең  тарап, 

ӛздерін  кепілдеген  тауар  маркаларын  сатып  алу  процессіне  тҧтынушылардың  жоғары  дәрежеде 

кірісуі  негізінде  нарық  ТНКлармен  жеке  сегменттер  емес,  біртҧтас  нарық  ретінде  қабылданады. 35 

 

Ғалами  маркетинг  негізінде  инновациялық  тауарды  стандартталған  тауарға  айналдырып, тҧтынушылардың кӛпшілігінің қолдарының оларға жетуі  керек деген ҧғым жатыр.  

Нарықтың  ғаламдануы  -  мемлекеттер  мен  жеке  аймақтар  ӛздерінің  шекараларынан  тыс 

экономикалық  белсенділікке  жалпы  ҧмтылуы.  Бҧл  жағдай  туралы  сауданы  ырықтандыру, 

инвестициялық тосқауылдарды шешу, еркін кәсіпкерлік аймақтар қҧру куә болып отыр.  

Ал ҥлкен кәсіпорын дәрежесінде ғаламдану деген – ішкі нарықтың шегіне шығып, дҥниежҥзілік 

нарықты  игеруге  бірынғай  тәсілдеме  қалыптастыру  арқылы  жҥргізіледі.  Сондықтан,  маркетингтің 

бағыттары  мен  ағымдарын  кәсіпорын  дәрежесінде  ҥздік  ӛткізу  ҥшін,  маркетингті  басқару 

тҧжырымы  ретінде  атқарым  аралық  ҥйлестіруді  дамыту  және  шешім  қолдайтын  атқарым  аралық 

команданы қҧруды, корпоративтік мәдениетті жетілдіруді қажет етеді.   

Маркетингті қолдайтын салалар: 

-нарық аймақтары: тауарлық, финанстық, еңбек; 

-тҥрлі ӛнімдер: материалдық игіліктер мен қызметтер; 

-тҧтынушылардың типтеріне қарап: тҥпкілікті тҧтынушы, кәсіпорын-тҧтынушы; 

-кәсіпкерлік  салаларда:  ӛнеркәсіп,  ауыл  шаруашылығы,  сауда,  спорт,  банктер,  мәдениет, 

сақтандыру, т.б; 

-нарық  салаларында:  сыртқы,  ішкі.  Кәсіпкерлікпен  бірге,  маркетинг  принциптері  мен  әдістері 

коммерциялық емес қызметте де кең пайдаланады: идея маркетингі, орын, ҧйым маркетингі, т.б. 

4.

 

Маркетингтік басқарудың негізгі бағыттары 

Маркетингтік басқару – пайданы қамтамасыз ету ҥшін кәсіпорынның ішкі мҥмкіндіктерін 

сыртқы ортаның талаптарымен келістіруге бағытталған кәсіпорынды басқарудын жалпы жҥйесінің 

ең маңызды атқарымдық бӛлшегі.  

Кәсіпорынның ішкі мҥмкіндіктері – оның материалдық және интеллектуалдық әлуеті. Сыртқы 

орта – ол нарықтың шарттары, тҧтынушылық сҧраныс, бәсекелестердің әрекеттері, және 

мемлекетпен реттелетін экономикалық, социалдық, саясаттық даму шарттары. 

Маркетингтік басқару ҥш бағытта жҥргізіледі: 

1.

 

қызметті басқару – маркетингті басқару 2.

 

функцияны басқару 3.

 

сҧранысты басқару.      Кәсіпорынның  қызметін  маркетингтік  басқару  дегеніміз  жаңа  ойлау  салтын  қалыптастыру, 

оның  негізінде  нарыққа  бағдарлану,  нарықтың  талаптарының  ӛзгеруіне  әрқашан  дайын  болу. 

Кәсіпорынды маркетингтік басқаруға кӛшу - ӛзінің ішкі мҥмкіндіктерімен қатар сыртқы шарттарды 

есептейтін жаңа жәй-кҥй. Кәсіпорынды ашық жҥйе ретінде басқару - ӛнімнің техникалық қана емес, 

тҧтыну  параметрлерін  жетілдіруге  кӛніл  бӛлінеді,  баға  қалыптастыруда  ӛзіндік  шығындар  ғана 

емес,  бәсекелестердің  баға  деңгейі,  тауарға  сҧраныс  деңгейі  есептеледі,  ӛнімнің  орамасы  тауарды 

жылжытудың  белсенді  қҧрамы  болып  қарастырылады,  сонымен,  кәсіпорынның  нарықтағы  беделі 

технологиялық  жетістіктері  мен  қатар  нарықтын  қажеттіліктерін  қанағаттандыру  арқылы 

қалыптасады. Осының барлығының тетігі болып коммуникативтік байланыстар болып келе жатыр. 

Кәсіпорынды  маркетингтік  басқаруға  топ-менеджерлер  жауапкер,  бҧл  тҧжырым  корпоративтік 

деңгейде маркетингтік стратегияларды қалыптастыру арқылы ӛткізіледі.   

Маркектингтік  функция  –  кәсіпорынның  нарықтағы  маңызды  қызметінің  бірі.    Ол  ӛндірістік, 

жабдықтау-ӛткізу,  финанстық,  административтік  қызметтерімен  байланысты.  ӛндіріспен  қатар, 

маркетинг  қажетті  сапалы,  қажетті  санды  ӛзіндік  қҧны  мен  нарықтың  қажеттілігін  есепке  ала 

отырып, маркетинг ӛнім шығару сҧрақтарын шешеді.  

Қаржылармен  бірге  маркетинг  пайда  ҥшін  қаржылық  қҧралдарды  оңтайлы  пайдалануды 

қамтамасыз етеді.  

Ӛнім  сатылмай,  ақшасы  тӛленбей,  кәсіпорын  пайда  ала  алмайды,  сондықтан  тауарды 

тҧтынушыға ауқытында жеткізу маркетингпен ӛткізудін кҥштерімен шешіледі.  

Маркетин  пен  әкімшілдік  басқару  потенциалды  мҥмкіндіктерін  нарықтың  қажеттілігіне 

сәйкестіре алады, білікті кадрлер саясатын анықтайды.  

 

 Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет