Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент»


Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет2/11
Дата30.04.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Алматы экономика және статистика академиясы 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

                                                                                   

           

ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

             «Маркетингті басқару» пәні бойынша 

 

«5В051100 – Маркетинг» мамандығы 

 

 

              

 

Оқыту формасы Кҥндізгі оқыту 

Барлық кредит 

Курс 


Семестр 


Экзамен (семестр) 

Лекциялар (сағат) 30 

Практикалық  (семинар) сабақтары (сағат) 

15 

Зертханалық сабақтар (сағат)  

СОӚЖ (сағат) 

30 

СӚЖ (сағат) 60 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


11 

 

 Алматы, 2012 ж. 

 

  Оқытушы  туралы  мәлiметтер  

Ашимова 


А.Е., 

«Экономика 

және 

менеджмент» кафедрасының 

аға 


оқытушысы. Пәннің пререквизиттері  

«Маркетинг», 

«Менеджмент», 

«Маркетингтік зерттеу» 

Пәннің пострекивизиттері  

Осы  пәнді  меңгергеннен  кейін  студенттер 

білімдерін «Кәсіпорындардың маркетингтік 

қызметі», «Бизнес жоспар», «Стратегиялық 

маркетинг»  сияқты  пәндерінде  қолдана 

алады. 
Пәннің сипаттамасы   

 

Қазіргі  таңда  әр  тҥрлі  қызмет  тҥрімен 

айналысатын  және  әр  тҥрлі  нысандағы 

кәсіпорындар 

ӛз 

іс-әрекеттерінде жарнаманы 

қолдану 


маңыздылығы 

кҥшеюде.  Кәсіпорындардың  нарықтағы 

табыстылығы  тҧтынушыларға  тауарлар 

мен 


қызметтердің 

тҧтынушылық 

қасиеттері 

мен 


сапасы 

туралы 


ақпараттандырушы, 

ӛнімді 


ӛткізуді 

ынталандыру 

және 

нарықтағы бәсекелестік  қҧралы  болып  табылатын 

тиімді 


жарнаманы 

ҧйымдастыруға 

тікелей  тәуелді.  Сондықтан  маркетинг, 

менеджмент,  бизнес  негіздері  сияқты 

пәндермен  қатар  жарнама  қызметінің 

негіздерін оқыту маңызды ролді атқарады.  

Пәнді оқыту мақсаты: 

пәнді  оқу  барысында  студенттер  келесі 

білімдерді  келесі  бағыттарда  пайдалана 

алады: 


-нарықтың  талаптарын  қанағаттандырып, 

пайда  алу  ҥшін  кәсіпорынның  әлуетті 

мҥмкіндіктерін 

тиімді 


пайдалануға 

бағдарлайтын  басқарушылық  функция  мен 

концепция ретінде анықтау; 

-кәсіпорынды  басқарудағы  стратегиялар 

мен  тактика  туралы  білу,    маркетингтің 

ҧйымдастырушылық, 

зерттеушілік, 

жоспарлау  және  бақылау  функцияларын 

білу; 

-маркетингтің кәсіпорындарда 

барлық 


бӛлімшелердің 

жҧмысын 


нарықтың 

жағдайына  бағдарлайтын  негізгі  қызмет 

екенін тҥсіну; 

-маркетинг 

бӛлімін  оперативтік  және 

стратегиялық  міндеттерді  шешу  ҥшін  

қалыптастырып, 

пайдалана 

білу, 

кәсіпорынның барлық бӛлімдерімен қарым-12 

 

қатынас  жасауы  арқылы  тауар,  баға, жылжыту  және  тарату  саясатын  әзірлеу, 

кәсіпорынның  маркетингтік  кҥштерінің 

нәтижесін бағалай білу.  

   6 

Пәнді оқыту міндеттері: 

-нарықтың  талаптарын  қанағаттандырып, 

пайда  алу  ҥшін  кәсіпорынның  әлуетті 

мҥмкіндіктерін 

тиімді 

пайдалануға бағдарлайтын  басқарушылық  функция  мен 

концепция ретінде анықтау; 

-кәсіпорынды  басқарудағы  стратегиялар 

мен  тактика  туралы  білу,    маркетингтің 

ҧйымдастырушылық, 

зерттеушілік, 

жоспарлау  және  бақылау  функцияларын 

білу; 


-маркетингтің 

кәсіпорындарда 

барлық 

бӛлімшелердің жҧмысын 

нарықтың 

жағдайына  бағдарлайтын  негізгі  қызмет 

екенін тҥсіну; 

-маркетинг 

бӛлімін  оперативтік  және 

стратегиялық  міндеттерді  шешу  ҥшін  

қалыптастырып, 

пайдалана 

білу, 


кәсіпорынның барлық бӛлімдерімен қарым-

қатынас  жасауы  арқылы  тауар,  баға, 

жылжыту  және  тарату  саясатын  әзірлеу, 

кәсіпорынның  маркетингтік  кҥштерінің 

нәтижесін бағалай білу.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 13 

 

  

 

7. Тақырыптардың мазмҧны  

1 - тақырып. «Маркетингті басқару» пәнінің шолу 

Маркетингті  басқарудың  мәні,  мазмҧны,  тҥсініктемелері.  Пәннің  міндеттері, 

қҧрылымы, басқа пәндермен байланысы, библиографиялық қамтамасыз етілуі.  

2 - тақырып. Фирманы стратегиялық басқарудың қҧрылымы мен мазмҧны 

Маркетинг  тҥсінігінің  анықтамалары.  Маркетингтік  қызмет  кәсіпорынның  айырбас 

ҥрдісі  және  маркетингті  басқару  ҥрдісі  ретінде.  Маркетингтің  негізгі  тҧжырымдары. 

Маркетингтің  жетілуінің  қазіргі  бағыттары  мен  ағымдары.  Маркетингті  басқарудың 

негізгі  бағыттары:  қызметті  басқару,  функцияны  басқару,  сҧранысты  басқару. 

Маркетингтің  Қазақстандағы  экономикалық  және  ҧйымдастырушылық  жетілуінің  алғы 

шарттары,  факторлар  –  нарықтың  қалыптасу  шарттары,  тҧтынушылардың  мінез-қҧлқы, 

іскерлік қарым-қатынастардың дамуы, маркетингтік қҧралдарды кең пайдалану. 

 

3 - тақырып. Фирманың ішкі мҥмкіндіктерін бағалау мен талдау 

Маркетингтің  функциясы,  оның  басқа  бӛлімдермен  функционалдық  байланысы. 

Маркетингтік  жҥйе  –  ҧйымдастыру,  жоспарлау,  зерттеу,  бақылау  функцияларының 

жиынтығы.  Маркетингтік  функция.  Маркетингтің  тҥрлі  типті  кәсіпорындарында 

ҧйымдастырудың  ерекшеліктері.  Маркетингті  басқарудың  кәсіпорынның  жалпы 

менеджментімен  бірігуінің  қазіргі  процесстері.  Маркетинг  мамандарына  қойылатын 

кәсіби талаптар. 

4 - тақырып. Фирманың сыртқы ортасын талдау 

Ақпараттық қамтамасыз етудің маркетинг жҥйесіндегі ролі.  Ақпараттық қамтамасыз 

ету  маркетинг  жҥйесінде.  Кәсіпорынның  ішкі  мҥмкіндіктері  жайлы  ақпарат.  Сыртқы 

талаптар  жайлы  ақпарат.  Зерттеулік  ақпарат.  Маркетингті  ақпаратты  талдау  жҥйесі. 

Маркетингті зерттеу ҥдерісі. Маркетингтік зерттеулердің қазіргі жағдайы.  

5 - тақырып. Фирма маркетингін стратегиялық және жеде жоспарлау 

Кәсіпорынның  әлуетті  жағдайын  келесі  бағыттар  бойынша  талдау:    ӛндірістік 

қуаттылықты санау, ликвидтік, тӛлеу қабілеттілік, тҧрақтылық және іскерлік белсенділік 

коэффициенттерін санау. 6 - тақырып. Маркетинг фирманы басқарудың интегралдаушы функциясы ретінде 

Маркетингтік  жоспар,  оның  кезендері.  Маркетинтік  мҥмкіндіктерді  талдау  – 

жағдайлық талдау, STEP – талдау; SWOT – талдау, GAP – талдау. Мақсаттарды анықтау. 

Стратегиялық  шешімдерді  қабылдау,  Маркетингтік  шаралардың  жоспарын  әзірлеу.  

Маркетингке шығындарды анықтау. Маркетингті бақылау.   

7 - тақырып. Маркетингті басқару мазмҧны 

  Маркетингтік  стратегиялар  жҥйесі.  Портфельдік  стратегиялар  –  кәсіпорынның  әр-

тҥрлі  қызметіне  инвестициялар  мен  нарықтың  қажеттіліктерін  қамтамасыз  ете  алатыны 

жағынан басқару шешімдерін тиімді шешуге мҥмкіндік береді.  

Ӛсу стратегиялары – нарықтың талаптарына сәйкес болу ҥшін қай бағытта ӛсу керек 

және  ӛзінің  ресурстары  жетеді  ма  әлде  сыртқы  сатып  алу,    қызметін  әртараптандыру 

қажеттілігін айқындайды.  

Бәсекелестік стратегиялар – кӛп тҧтынушыларды тарту мен бәсекелестерге қатысты 

саясат тандау арқылы фирмаға бәсекелелстік артықшылықтарды қамтамасыз етеді.   

 

 8 - тақырып. Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау әдістері 

Мақсатты  нарық  пен  оны  таңдау  стратегиялары.  Жаппай,  сараланған  және 

шоғырландырылған  маркетинг  стратегиялары.  Сегменттеудің  ҥш  бағыты:  стратегиялық, 


14 

 

ӛнімдік,  бәсекелестік.  Сегментке  қойылатын  талаптар.  Тауарды  позициялау,  оның кезеңдері. 

 

9 - тақырып. Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқару 

Маркетинг  кешеніндегі  тауар  саясаты,  ӛмірлік  циклі,  мультиатрибутивтік  модель. 

Тауардың  бәсекеге  қабілеттілігі  –  анықтамасы,  тҧтынушылық  қасиеттерді  сипаттайтын 

кӛрсеткіштер.  Тауар  ассортименті.  Жаңа  тауарларды  әзірлеудің  кезеңдері.  Марканың 

сипаттамасы. Марка саясаты және қабылданатын шешімдер. Орама анықтамасы және оны 

әзірлеудегі  маркетингтік  шешімдер.  Сервистің  негізгі  нысандары.  Тиімді  сервистің  жеті 

ережесі. Тауар туралы ҚР Заңы. 

10 - тақырып. Функционалдық деңгейде маркетингті басқару 

Әртҥрлі санау әдістерін қолданумен бәсекеге қабілеттілік коэффициенттерін есептеу.  

11 - тақырып. Инструменталды деңгейдегі маркетингтің ӛнім стратегиясы 

Маркетинг  кешеніндегі  баға  саясаты,  оған  әсер  ететін  факторлар:  ӛндірістік 

шығындар,  сҧраныс  денгейі,  бәсеке  денгейі,  тауардың  ӛмірлік  циклі,  жабдықтаушылар 

мен  делдалдар,  мемлекеттік  реттеу.  Баға  белгілеу  әдістері.  Тҧтынушылар  мен 

бәсекелестердің 

баға 


белгілеуге 

әсерлесуі. 

Сараландырылған, 

бәсекелестік, 

сҧрыпталымдық, географиялық, ынталандырушылық баға белгілеу. Сҧрыпталым шегінде 

баға белгілеу: ӛзара тәуелділік және ӛзара алмасушылық. 

 

12 - тақырып. Инструменталды деңгейдегі маркетингтің баға стратегиялары 

Сатуды  ҧйымдастыру,  тарату  арналарының  анықтамасы  мен  мазмҧны,  негізгі 

функциялары, қатысушылары мен тҥрлері. Делдалдарды таңдау жӛніндегі маркетингнтік 

шешімдер.  Тарату  арналарының  ҧйымдастырушылық  нысандары.  Нарықты  тарату 

арналарының  қамту  стратегиялары.  Тауарды  сатуды  ҧйымдастыру:  мерчендайзинг  пен 

франчайзинг. Тік маркетинг, нысандары мен артықшылықтары.  

 

13 - тақырып. Инструменталды деңгейдегі тарату стратегиясы 

Маркетинг кешеніндегі жылжыту саясаты, жарнама, жеке сату, сатуды ынталандыру, 

пиар. Жарнама бойынша шешімдер: мақсаты, стратегиялары, жарнама тексті және арнасы. 

Жарнама  бюджетін  және  оның  тиімділігін  анықтау  әдістері.  Жеке  сату  бойынша 

шешімдер:  қызмет  аймағы  мен  сауда  персоналының  саны,  сатуды  жоспарлау, 

маршруттарды  анықтау,  сауда  персоналын  оқыту,  бюджетті  анықтау.  Ынталандыру 

бойынша  шешімдер:  мақсатты  топты  таңдау,  ынталандыру  қҧралын  таңдау,  міндеттерді, 

қҧралдарды, уақыт  ҧзақтығын анықтау, шығындарды санау және бақылау. Пиар бойынша 

шешімдер: кәсіпорынмен тауарлардың имиджін, жалпы ақпарат қҧралдарында қоғам ойын 

қалыптастыруға бағытталған. 14 - тақырып. Инструменталды деңгейде тауарларды жылжыту стратегиясы 

 

 

Инструменталды деңгейде тауарларды жылжыту стратегиясы. Коммуникациялар жҥйесі және олардың шешетін мақсаттары. Жылжыту мақсаттары. 

15 - тақырып. Маркетингті бақылау, бағалау және аудит 

 

 

Маркетингті бақылау, бағалау және аудит. Маркетингті басқарудағы бақылау мәні және маңызы. Бақылау тҥрлері. Маркетингтік іс-әрекетті бақылау және тҥзеу. Маркетинг 

жоспарының жҥзеге асырылуын бақылау. 15 

 

             8. Кҥнтізбелік-тақырыптық жоспар: 

 

Реттік 


№  

 

Тақырыптың аты Сағат саны 

Кҥндізгі бӛлім 

Б

арлығы  

Лекц


иялар

 

   Пра

к. 


саб

Зерт.

са

б С

ОӚ

Ж 

С

ӚЖ 

Курсқа шолу Фирманы стратегиялық басқарудың 

қҧрылымы мен мазмҧны 

Фирманың ішкі мҥмкіндіктерін бағалау мен талдау 

Фирманың сыртқы ортасын талдау Фирма маркетингін стратегиялық және 

жеде жоспарлау 

Маркетинг фирманы басқарудың интегралдаушы функциясы ретінде 

Маркетингті басқару мазмҧны Маркетингті басқарудағы стратегиялық 

талдау әдістері 

Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқару 

10 


Функционалдық деңгейде маркетингті 

басқару 


11 

Инструменталды деңгейдегі 

маркетингтің ӛнім стратегиясы 

12 


Инструменталды деңгейдегі 

маркетингтің баға стратегиялары 13 

Инструменталды деңгейдегі тарату 

стратегиясы  14 


Инструменталды деңгейде тауарларды 

жылжыту стратегиясы 

 15 

Маркетингті бақылау, бағалау және 

аудит 

 

  Барлығы: 

135 


30 

15 


30 


60 

 

 

16 

 

9. Лекциялар мен практикалық сабақтар жоспары 

 

№ 

т/б Лекция жоспары 

Практикалық сабақ жоспары 

Курсқа шолу Маркетингтің 

қызметтері 

және 

тҧжырымдымалары. Фирманы стратегиялық 

басқарудың қҧрылымы мен 

мазмҧны 


Маркетинг – нарыққа бағдарлану стратегиясы. 

Кәсіпорын 

қызметінің 

маркетингтік 

концепциясы. 

Фирманың ішкі мҥмкіндіктерін бағалау мен талдау 

Маркетинг 

мамандарының 

қҧқықтары, 

міндеттері және оларға қойылатын талаптар.  

Кәсіпорындардағы  маркетинг  бӛлімі  туралы 

типтік  ережелер.  ҚР-да  маркетингтік  қызметті 

ҧйымдастыру 

ерекшеліктері. 

Маркетинг 

қызметін  ҧйымдастырудағы  басшылықтың 

ролі. 


Фирманың сыртқы ортасын 

талдау 

Маркетингтік зерттеулердің әртҥрлі бағыттары. Нарықтарды 

маркетингтік 

зерттеулер: 

мақсаттар,  ерекшеліктер,  ҧйымдастыру  және 

қаржыландыру.  

Фирма маркетингін стратегиялық және жеде жоспарлау 

Ӛндірістік кәсіпорынның ішкі ортасын талдау. 

Сауда фирмасының ішкі ортасын талдау. 

Маркетинг фирманы басқарудың интегралдаушы функциясы 

ретінде 


Маркетингтік 

қызметті 

жоспарлау 

мен  


ҧйымдастыру. 

Ӛндірістік 

компанияның 

маркетингтік  қызметін  жоспарлау.  Маркетинг 

жҥйесіндегі бақылау, контроллинг. 

Маркетингті басқару мазмҧны Корпоративтік  маркетингтік  стратегияларды 

ҧйымдастыру. 

Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау әдістері 

Нарық сегменттерін таңдау. 

 Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқару 

Тауар  саясатын  әзірлеу  ерекшеліктері.  Жаңа 

тауарды  нарыққа  шығару  жайлы  маркетингтік 

шаралар 


кешенін 

әзірлеу. 

Маркетингтік 

қызметтегі ораманың мәні мен ролі. 

10 

Функционалдық деңгейде маркетингті басқару 

Тауарлар 

мен 

қызметтердің бәсекеге 

қабілеттіліктің кӛрсеткіштерін есептеу. 

11 

Инструменталды деңгейдегі маркетингтің ӛнім стратегиясы 

Тауарлар  мен  қызметтердің  бағасын  белгілеу. 

Баға белгілеудің мақсаттары мен саясаты. 

12 


Инструменталды деңгейдегі 

маркетингтің баға стратегиялары 

Тиімді  тауар  жылжыту  арналарын  таңдау. 

Маркетинг  –  логистиканың  маңызы  мен 

міндеттері.  

13 


Инструменталды деңгейдегі 

тарату стратегиясы 

Жарнаманың 

тиімділігін 

есептеу. 

Коммуникация жоспарын әзірлеу. 

14 

Инструменталды деңгейде тауарларды жылжыту 

стратегиясы 

Коммуникациялар  жҥйесі  және  олардың 

шешетін мақсаттары. Жылжыту мақсаттары. 

15 

Маркетингті бақылау, бағалау және аудит 

Маркетингті  басқарудағы  бақылау  мәні  және 

маңызы.  Бақылау  тҥрлері.  Маркетингтік  іс-

әрекетті  бақылау  және  тҥзеу.  Маркетинг 

жоспарының жҥзеге асырылуын бақылау. 

 


17 

 

 10. СОӚЖ жҥргізу жоспары (кеңес беру)*  

№ 

п/п Тапсырманы тақырыбы 

СОӚЖ жҥргізу формасы Кҥндізгі бӛлім 

Курсқа шолу Тапсырманы тексеру, 

сҧрау жҥргізу 

Фирманы стратегиялық басқарудың қҧрылымы мен мазмҧны 

Cҧрау жҥргізу 

Фирманың ішкі мҥмкіндіктерін бағалау мен талдау 

Тапсырманы тексеру, 

сҧрау жҥргізу 

Фирманың сыртқы ортасын талдау Тапсырманы тексеру 

Фирма маркетингін стратегиялық және жеде жоспарлау 

Тапсырманы тексеру 

Маркетинг фирманы басқарудың интегралдаушы функциясы ретінде 

Тапсырманы тексеру 

Маркетингті басқару мазмҧны Тапсырманы тексеру 

Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау әдістері 

Тапсырманы тексеру 

Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқару 

Практикалық тапсырмаларды шешу 

10 

Функционалдық деңгейде маркетингті басқару 

Тапсырманы тексеру 

11 

Инструменталды деңгейдегі маркетингтің ӛнім стратегиясы 

Практикалық тапсырмаларды шешу 

12 

Инструменталды деңгейдегі маркетингтің баға стратегиялары 

Практикалық тапсырмаларды шешу 

 

13 


Инструменталды деңгейдегі тарату 

стратегиясы 

Cҧрау жҥргізу 

14 


Инструменталды деңгейде тауарларды 

жылжыту стратегиясы 

Тапсырманы тексеру, 

сҧрау жҥргізу 

15 

Маркетингті бақылау, бағалау және аудит Тапсырманы тексеру, 

сҧрау жҥргізу  

 

11. СӚЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру графигі  

№ 

п/п  Тапсырма тақырыбы 

Бақылау формасы 

Ӛткізу 

мерзімі 


Кҥндізгі бӛлім 

Курсқа шолу Тапсырманы тексеру 

1 апта 


 

Фирманы стратегиялық басқарудың қҧрылымы мен мазмҧны 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

1 апта 


 

Фирманың ішкі мҥмкіндіктерін бағалау мен талдау 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

2 апта 


 

Фирманың сыртқы ортасын талдау Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

2 апта Фирма маркетингін стратегиялық және жеде жоспарлау 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

3 апта 


 

Маркетинг фирманы басқарудың Практикалық 

3 апта 


18 

 

интегралдаушы функциясы ретінде тапсырмаларды шешу 

Маркетингті басқару мазмҧны Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

4 апта Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау әдістері 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

4 апта 


 

Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқару 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

5 апта 


 

10 


Функционалдық деңгейде маркетингті 

басқару 


Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

6 апта 

 

11 Инструменталды деңгейдегі маркетингтің 

ӛнім стратегиясы 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

7 апта 

 

12 Инструменталды деңгейдегі маркетингтің 

баға стратегиялары 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

8 апта 

 

13 Инструменталды деңгейдегі тарату 

стратегиясы 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

9 апта 

14 


Инструменталды деңгейде тауарларды 

жылжыту стратегиясы 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

10 апта 

15 


Маркетингті бақылау, бағалау және аудит 

Практикалық 

тапсырмаларды шешу 

10 апта 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет