Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент»жүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата30.04.2017
өлшемі0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

Бәсекелестік позиция 

Коммуникациялық кешеннің негізгі сипаттамалары 

Лидер 

1)  Сервисті  кӛтеру  арқылы  нарықтағы  позицияны  сақтап 

қалу; 


2)  Престижді  имидж  және  коммуникация  қҧралдарының 

кӛмегімен  мықты  марка  қҧру,  сондай-ақ  коммерциялық 

емес  қҧралдардың  кӛмегімен  де  бәсекелестік  позицияны 

ҧлғайтуға  бағытталу  арқылы  бәсекелестерге  қысым 

кӛрсету; 

3)  Нарыққа  бірнеше  қҧралдар  кӛмегімен  (лоббирлеуді 

(мҥддесін қорғау) қоса есептегенде) кіру барьерін қҧру; 

4)  Бәсекелестердің  нарықтағы  позициясын  әлсірету 

мақсатында қолданылатын коммуникативтік саясат; 

5)  БАҚ  кӛздерінде  бәсекелестердің  клиенттеріне  қысым 

кӛрсете отырып, оларды ӛз жағына шығару стратегиясы. 

Тҧрақты нарықтық позиция  1) Мықты марка мен ерекше имидж қҧру; 

2) Клиенттерді сервистік қамтамасыз етуге бағытталу; 

3)  Әлсіз  бәсекелестерге  қысым  кӛрсету  арқылы  

65 


вертикалды ӛсуге ҧмтылу; 

4) 


Коммуникациялық 

саясат 


лидердің 

қызметін 

ҧқсастыруға бағытталады. 

Тҧрақсыз бәсекелестік 

позиция 

Шығындарды  талап  етпейтін  қолайлы  имиджді  қҧруға 

бағытталған  коммуникацияның  коммерциялық  емес 

қҧралдарын интенсивті қолдану; 

Қызметтерді арзандата отырып, клиенттерді сақтап қалуға 

бағытталған коммуникативті саясатты пайдалану; 

Коммуникацияға  бюджет  шектелген.  Бҧл  ӛз  кезегінде 

коммерциялық коммуникацияның қолданылуын шектейді. 

Аутсайдер 

1)  банкроттыққа  жақын  жағдайда  коммуникативті 

саясаттың 

негізгі 


міндеті 

шығындарды 

толық 

қысқартудың тәжірибесінде бәсекелестермен вертикальды тҥрде бірігудің мҥмкіндігін  іздеу болып табылады.  

 

Банктің бәсекелестік ҧстанымына сәйкес бизнес-коммуникация кешенінің қызмет етуін 

анықтайтын бағдарламаны таңдау қажет. Олардың бірнешеуін қарастырайық.  

Шығын  бойынша  лидерлік  бағдарлама  алдыңғы  қатарлы  ақпараттық  технологияның 

бар болуы және кӛрсетілетін қызмет кӛлемінің есебінен ҥнемдеуді қамтамасыз ететін ҥлкен  

нарықтық ҥлеске, арзан ресурстық бағаға қол жетімділіктің бар болуы жағдайларында  ғана 

мҥмкін  болады.  Нақты  бағдарламаның  шегінде  бәсекелестік  нақты  кӛрсетілген  бағалық 

сипатта  болады,  сондықтан    бәсекелестер  тарапынан  тӛмен    баға  жағдайында  клиенттерді 

қайтарудың нақты тәуекелділігі әрекет етеді, алайда қызмет, жарнама және  коммуникацияға 

шығындарды  қысқартуға  алып  банк  ӛнімдерін  бірегейлендіру  жағдайында  негізгі  бизнес 

коммуникация  бола  алмайды.  Бҧл    бағдарламаны  қаржы-банктік  қҧрылымдарға  қолдану 

әсіресе, қызметтік бәсекелестік жағдайында шектеулі сипатқа ие.  

Банктік  қызметтерді  дифференциациялау  бағдарламасы  қызметтің  бағалық  сипаты 

қызметті  қолдану  кезінде  шешуші  маңызға  ие  болмаған  кезде  бағасыз  немесе  имиджді 

бәсекелестік  жағдайында  қолданылады.  Нақты  бағдарлама  банк  қызметінің  кең 

ассортиментке  себепші  болған  сол    және  ӛзге  қызметтердің  әр  тҥрлі  нҧсқаларын  қҧруды 

және  қызмет  ҥшін  ерекшеленетін  имиджбен  ерекшеленетін  корпоративті  банк  имиджін 

қҧруға  бағытталған  олардың  дамуы  және  байланысқа  белгілі    шығындар  кӛздейді.  Осы 

бағдарламадағы  қызметке  клиенттердің  қалауымен    санасуға  технологиялық  мҥмкіндіктер 

әрекет ететіндіктен сонымен  бірге тҧтынушының нақты тілектерін қалыптастыратын қуатты 

байланыс қҧралдарының есебінен ерекше кӛңіл бӛлінеді.  

Сегментке  шоғырландыру  бағдарламасы  банкте  ресурстардың  жетіспеушілігі  барлық 

нарыққа  қызмет    ету  ҥшін  болғанда  немесе  ол  тар  сегментке  шоғырланған  жағдайда 

тҧтынушылар  тарапынан  бірыңғай  сҧраныспен    кӛрсетілген  нақты  сегментке  бағытталуды  

66 


кӛздейді. Соңғы жағдайда егер ол клиентпен және кешенді қызмет кӛрсету мен байланысты 

ҧзақ мерзімге негізделсе, бҧл бағдарлама  тиімді болмақ.  

Инновациялық  бәсекелестік  бағдарлама  нарықта  аналогтың  болмауы  жағдайында 

алайда  тҧтынушылар  тарапынан  ерекше  сҧранысқа  ие  кезде  қызметті  жасауда  ғана  мҥмкін 

болады.  Бизнес-коммуникацияның  коммуникативті  кешені  ҥшін  тҧтынушылар  қызметінің 

алға  жылжуы  жағдайында  тҧрақты  тӛмендейтін  байланысқа  жоғары  шығындар  тән    болып 

келеді.  

Инновациялық  қызметтің  нақты  бағытталуы  және  қолайлы  имидж  тҥрінде  ол  банктің 

тҧтынушыларын  тартуға  қабілетті,  алайда  бҧл    бәсекелестік  бағдарламасын  жҥзеге  асыру 

маркетингтің қызметтік тҧжырымдамасы жағдайында мҥмкін болмақ.  

Қажы-банктік  қҧрылымға  жаһандану  ҥрдісі  және    бәсекелестік  ортаның  жоғары 

тиімділігі  тән    болса,  онда  бҧл  жағдайда  тактикалық  және    стратегиялық  тиімділік 

маркетингтің  іске  асырушы  тҧжырымдамасымен  тығыз  байланыста  болмақ.  Осы 

процестердің  соңында  маркетингтің  коммуникативті  және  қызметтік  тҧжырымдамалары 

стратегиялық  бәсекелестіктің  артықшылықтарын  қалыптастырады  және  артықшылықты 

болып  табылады.  5. Банктегі жеке сату мен ӛткізуді ынталандыру. 

Ынталандырушы  іс-шара  –  қысқа  мерзімді  жердің  кӛпжақты  қҧралдарын  пайдалану 

бойынша  қызмет.  Олар  банк  қызметін  сатуды  тездету  және  жеңілдету  мақсатында 

коммуникативті  саясаттың  қалған  қҧралдарын  қолдау  ретінде  қабылданған.  Олар  2  топқа 

бӛлінеді: персоналға бағытталған және  клиентке бағытталған.  

Мақсатты  аудиторияға  тікелей    әсер  етудің  қажеттілігі  жағдайында  банк  ӛзінің  жеке 

сатылымдарын пайдаланады. Жеке сатылымдардың артықшылықтары: 

- Жекелік сипат – қатынас, қажеттіліктерді және клиенттердің тілектерін зерттеп білу;. 

- Сенімділік, формальсыздыққа шейін қатынастардың қалыптасуы; жауапты реакцияға 

жауап – тыңдау, алғыс білдіру

Егер  банк  мақсатты  аудиторияның  әр  тҥрлі  маркетингтік  іс-шараларына  жауапты 

реакциясының  кҥшеюі  ҥшін  кӛзделген  қҧралдар    жинағы  қолданылса,  бҧл  ӛтімділікті 

ынталандыру деп аталады.  

Қоғамдық кӛзқарастарды ҧйымдастыру бойынша банктің мақсатты қызметі насихаттау 

деп аталады. Басты бағыт-қоғаммен байланыс мыналарды қамтиды: 

-  Ҧйымдар  арасындағы  олармен  кімдер    байланысқа  тҥскен  ӛзара  қатынастарды 

жақсартатын барлық жағдайлар; 

- Фирманың «қоғамдық тҧлғасын» қҧру бойынша ҧсынымдары; 

-  Насихаттау,  жарнама,  кӛрме,  кинокӛрсетілімдер  қҧралдарымен  ҧйымның  әсерін 

кеңейту сферасының іс-шаралары; 

- Прессаға тән қатынастар, ақпараттық қызмет; 

- Қоғаммен байланыстар; 

-  Банктің  қызметтерін  жарнама  емес,  әлеуметтік  жетістіктерін  жарнамалау, 

хабарландыру,  газетте  жариялау,  радио  мен  телевидениелер  кӛрсету,  кәсіпкерлікті  қолдау, 

қоршаған ортаны қорғау; 

-  Демеушілік  және  қолдаушылық-басшылардың  қалалар  мен    аймақтарда  қоғамдық 

ӛмірге араласуы, әр тҥрлі ҧйымдарға мҥшелік, лоббизм.  


 

67 


Байланыстың  тӛлемдік  қҧралдары  арқылы  пікірлер  мен    қызметтерді  жеке  ҧсынбай 

банк жарнаманы жҥзеге асырады. Жарнаманың функциялары мыналар болып табылады: 

-  Клиенттің  банкке  сенімділігін  қалыптастыру,  банк  қызметінің  ассортименті  туралы 

ақпараттандыру, жарнамаланған қызметтердің артықшылығына кӛз жеткізу, нақты банктегі 

нақты қызметтерге жету ҥшін. 

 

Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары 

1.  Банктік  коммуникацияның  ерекшеліктері.  Банктегі  маркетингтік  коммуникацияның 

элементтері. Коммуникацияның стратегиялары. 

2. Коммуникация стратегияларын ӛңдеу ҥрдісі. 

3. Банктің жарнамалық қызметі. 

4.  «Public  relations».  «Public  relations»  мақсаттары  мен  міндеттері.  «Public  relations» 

әдістері. 

5. Банктегі жеке сату мен ӛткізуді ынталандыру.  

Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь: 

Тарнекс, 1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А.  – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 

1995* 

3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е 

изд., испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

 

Тақырып 10. Банктегі маркетингті жоспарлау және бақылау  

Лекция мақсаты: банктегі маркетингті жоспарлау және бақылауды тҥсіндіру. 

Лекция жоспары: 

1.  Банктегі  маркетингті  жоспарлаудың  мақсаты,  міндеттері  мен  кезеңдері.  Маркетингті 

жоспарлаудың тҥрлері. 

2. Статегиялық жоспарлаудың мазмҧны. Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері.   

68 


3. Маркетингтік бақылау. 

 

1.  Банктегі  маркетингті  жоспарлаудың  мақсаты,  міндеттері  мен  кезеңдері. Маркетингті жоспарлаудың тҥрлері. 

Маркетингті  жоспарлау  –  табысқа  жеткен  кӛптеген  компаниялар  пайдаланатын  әйгілі 

амал-тәсіл.  Маркетингті  жоспарлау  мақсаты  –  стратегия  жасауға,  ресурстарды  ҧқсатып 

пайдалануға,  компанияға  тӛніп  тҧрған  қауіп-қатерді  анықтауға  және  келешек  ҥшін  қажет 

болжау мағлҧматтарын алуға мҥмкіндік береді.  

Маркетингтік 

жоспарларды 

қҧрастыратын 

менеджерлердің 

міндеттері 

бӛлінбегендіктен,  жҥзеге  асырудың  бағдарламасы  мен  жҧмсалатын  шығындары 

анықталмағандықтан ол тәжірибе жҥзінде іске аспайды. 

Маркетинг  жоспарларын  ҧтымды  етіп  жасап,  оны  зор  табыспен  жҥзеге  асыру  ҥшін 

нысанды  амалдар  (процедуралар),  ҧйымдастыру  жҥйесі,  сауатты  әдістеме,  жазбаша 

жоспардың болуы қажет.  

Маркетингтік  жоспар  айқын  кӛрсетіліп,  ҧжымда  талқылануы  керек.  Жоспарлауға 

қатысушы  менеджерлер  маркетинг  жоспарын  әзірлеудің  мәнін,  рӛлін,  мақсаттарын,  талдау 

мен  жасау  тәсілдерін    білгені  жӛн.  Жоспардың  табысты  орындалуы  ҥшін  менеджерлер 

арасында міндеттерді дҧрыс бӛліп, оның жасау мерзімін, бюджетін белгілеу қажет. 

Маркетинг жоспарлары келесі белгілер бойынша бӛлінеді: 

- қамту ауқымы; 

- іс-әрекет ету мерзімі; 

- мәнділігі; 

- әзірлеу әдістері. Қамту  ауқымы  бойынша  жоспарлар  ҥш  топқа  бӛлінеді:  жалпы,  біріккен 

(интегрированные)  және  ерекше.  Жалпы  жоспарлар  маркетингтің  барлық  бӛлімшелерінің 

мақсаттарын  анықтайды,  біріккен  –  ӛнімнің  барлық  тҥрлерін  қамтыса,  ерекше  жоспарлар 

маркетингтің  әрбір    бӛлімдері  бойынша  жасалады.  Мысалы,  маркетинг  жоспары  жарнама, 

ӛткізу,  жаңа  ӛнімдер  бӛлімшелері  ҥшін  жасалуы  мҥмкін.  Жалпы  жоспарларды,  әдетте, 

ӛндіріске  арналған  тауарларды  ӛндірушілер  жасайды,  ал  бірыңғай  біріккен  маркетинг 

жоспарын  кӛбіне  қызмет  кӛрсететін  фирмалар  қолданады.  Маркетингтік  қызметі  ӛнім  тҥрі 

бойынша  ҧйымдастырылған  кәсіпорындарда  маркетинг  жоспарлары  әрбір  ӛнім  ҥшін,  ал  

географиялық принципі тҧрғысынан ҧйымдастырылғанда – әр аймаққа арналып жасалады. 

Іс-әрекет  ету  мерзіміне  байланысты  маркетинг  жоспары  ҧзақ,  орта,  қысқа  мерзімдік 

және  жобаларды  жоспарлау  болып  бӛлінеді.  Маркетингтің  ҧзақ  мерзімді  жоспарлары  5 

жылдан  20  жылға  дейінгі,  орта  мерзімді  жоспарлар  –  2  жылдан  5  жылға  дейінгі  уақытқа, 

қысқа мерзімді жоспарлар – бір жылға немесе тоқсанға арналып жасалынады.  

69 


Мәнділігі  бойынша  маркетинг  жоспарлары  стратегиялық  және  тактикалық  болып 

бӛлінеді. Стратегиялық маркетингтік жоспар басты мақсаттарды анықтайды, ал тактикалық – 

оларды егжей-тегжейлі қарастырады. 

Әзірлеу  әдістері  бойынша  маркетинг  жоспарлары  былай  бӛлінеді:  жоғарыдан  тӛмен, 

тӛменнен жоғары және қарсы жоспарлау. 

Жоғарыдан  тӛмен  жоспарлау  әдісінде  басшылық  маркетинг  мақсаттарын  анықтап, 

жоспарды әзірлейді, тиісінше оларды әзірлеу бойынша жауапты болады. 

Тӛменнен  жоғары  жоспарлау  әдісі  бойынша  маркетинг  бӛлімі  ӛз  мақсаттарын 

айқындап, маркетингтік жоспар әзірлейді, оны жоғары басшылық бекітеді. Мҧндай жағдайда 

қызметкерлер  жоспарлау  барысына  шығармашылық  тҥрде  қатысып,  белгілі  бір 

жауапкершілікті кӛтереді. 

Қарсы  жоспарлау  әдісінде  жоғарыдан  тӛмен  мақсаттар  анықталып,  тӛменнен  жоғары 

жоспарлау  жҥзеге  асырылады.  Жоғары  басшылық  фирманың  мҥмкіндіктері  мен 

қажеттіліктерін  анықтап,  бір  жылға  арналған  жалпы  мақсаттарды  белгілейді.  Олардың 

негізінде жоғары басшылық  бекітетін маркетинг жоспары әзірленеді.  2. Статегиялық жоспарлаудың мазмҧны. Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері.  

Стратегиялық  жоспарлау  банктік  қызметті  стратегиялық  басқарудың  қҧрылымдық 

бӛлігі  болып    табылады.  Стратегиялық  жоспарлаудың  мақсаты  ҧзақ  мерзімді  мақсаттарды 

қалыптастыру  мен  ағымдағы  қызмет  жоспарын  және  олардың  жетістіктерін  жасау  болып 

табылады. Стратегиялық жоспарлаудың сатылары мыналар болып табылады: 

1. Банктің қызмт етуі ҥшін кӛзделген талаптар мен ортаны бағалауды анықтау

2.  Қҧралдарды  бӛлуде  жҥзеге  асатын  ықпал  жасаудың  негізіндегі  нарықтық 

артықшылықтары; 

3. Банктің әлсіз  және  кҥшті тҧстарын, мҥмкіндіктері мен қауіптіліктерін бағалау; 

4. Нарықтық мҥмкіндіктерді жҥзеге асыру мақсатында бағдарламаны тҥзету; 

5. Стратегиялық әрекеттің уақытын таңдау; 

6. Кҥтілетін қаржылық нәтижелер; 

Банктегі жоспарлаудың 3 деңгейге бӛлуге болады:  

А) Корпорративті деңгей; 

Б) Бӛлімшелердің деңгейі; 

В) Нарықтық сегменттің деңгейі. 

Стратегиялық  жоспарлаудың  жіберу  нҥктесі  ретінде  нарықтық  сегменттің  

ерекешеліктері  қызмет  етеді,  сондықтан    да  жоспарлаудың  кез    келген    деңгейіндегі 

ӛзгерістер тез ӛзге деңгейлерде кӛрінісін табады.  

Ағымдағы  банктік  стратегияға  ықпал  етуші  факторлардың  пайда  болуында  банктің 

микроортасындағы факторларға тоқталу жӛн болар: 

1. Банкішілік ӛзара қатынастар; 

2. Жабдықтаушылармен қатынас

3. Делдармен  қатынастар; 

4. Клиенттермен қатынастар.  


 

70 


Байланыс  аудиторияларыме    қатынас.  Микроорта  факторларына  ықпал  ету  талдауын 

келесі факторлар жататын макроорта  талдауымен нақтылау қажет: 

1) Демографиялық; 

2) Ғылыми-техникалық; 

3) Саяси; 

4) Экономикалық; 

5) Мәдени салым факторлары; 

6) Табиғи. 

Сыртқы  ортаның  ӛзгеруі  ағымдағы  және  мҥмкін  болатын  стратегияға  ықпал    етеді. 

Нарықтың  негізгі  жағдайын  талдау  қызмет  етуші  нарықты  анықтауға,  нарықтық-ӛндірістік 

ерекшеліктерді зерттеуге мҥмкіндік береді.  

Қызмет  етуші  нарық  банктік  ӛнімдермен  клиенттердің  класын  таңдаудың  қиылысуы 

ретінде анықталады және келесідей кӛрінісін табады: 

1. Банктің айқын клиенттері; 

2. Клиенттердің айқын қажеттіліктері; 

3. Тҧтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын банктік ӛнімдер; 

4. Осы қҧралдарды іздеп табу

5.  Клиенттердің    қажеттіліктерін  қанағаттандыру  ҥшін  банкке  қажетті  қҧралдарды 

анықтау; 

6.  Осы  қажеттіліктерді  қанағаттандыру  ҥшін  банктің  мҥмкіндігі  мен    мақсатқа 

бағытталғандығы; 

Банктің қызметіне әр тҥрлі факторлардың әсерін бағалай отырып, қызметтің әлсіз және 

кҥшті тҧстарының арасындағы арақатынасты негізге ала отырып, әр тҥрлі мҥмкіндіктер мен 

қауіптіліктердің  мҥмкіндіктері  банктік  қызметтегі  әр  альтернативті  бағыттың  тиісті 

жағдайын  анықтайды.  Бҧл  ҥшін  банктің  жеке  инвестициялық  бағдарламасы  ретінде 

қаралатын әрбір клетка бәсекеге қабілеттілік тартымдылықтың матрицасы қҧрылады.  

Егер банктің стратегиялық жоспарында оның қызметінің негізгі бағыттары кӛрсетілсе, 

онда  маркетинг  жоспарында  осы  бағыттардың  шегінде  нақты  міндеттемелер  анықталады. 

Маркетинг жоспары келесі бӛлімнен тҧрады: 

1)  Ағымдағы  нарықтық  жағдайға  бағытталуға  мҥмкіндік  беретін  қызметтің  негізгі 

кӛрсеткіштерінің тізбесі; 

2) Ҧйым алдында ашылатын банктің ішкі және сыртқы  ортасын талдау мҥмкіндіктері 

мен    қауіптіліктердің  шығуы  негізінде  нарықтағы  банктің  ағымдық  жағдайын  талдау  және 

шолу; 


3)  Маркетинг  жоспары  –  мақсатты  нарық  саласының  жеке  бағдарламаларын  және 

маркетинг кешенінің әрбір элементін біріктіріледі.  

- Жоспар шегіндегі мақсаттар; 

- Маркетингтегі стратегиялау; 

- Әрекет ету бағдарламасы; 

- Бюджет.  

Неғҧрлым кең тараған маркетинг бағдарламасы келесілер: 

1.  Мақсатқа  жету  стратегиясы  –  нақты  мӛлшерге  дейін  осы  клиенттің несие  қызметін 

жҥзеге асыруда кірістің деңгейіне жеткізу туралы сҧрақтарға жауап беруге мҥмкіндік береді; 

2.  Клиенттің  шабуылы  ҥшін    маркетингті  жоспарлау  –  нақты  есеп  бойынша  мақсатқа 

жету ҥшін аталған іс-шараларды суреттейді; 

3. Есеп табысының бюджеті – әрбір есеп бойынша клиенттердің кірістерінің мӛлшерін 

жоспарлау ҥшін тҥзіледі; 

4.  Қарым-қатынас  жоспары  –  қызметтестікті  ӛзара  тиімді  болуына  кепілдік  беретін 

маңызды шарты болып табылады  


 

71 


5.  Алып  есептер  ҥшін  ерекше  жоспар  –  трансҧлттық  клиенттермен  жҧмысты 

ҥйлестіруге мҥмкіндік береді.  3. Маркетингтік бақылау. 

Бақылау – ҧйымдардың  ӛз мақсаттарына жетуін қамтамасыз ету процесін қадағалау.  

Бҧл    жҥйе  ӛндірушінің  қызметіндегі  нәтижелерді  іскерлік  белсенділікте,  несие  және 

тӛлем  тӛлеу  қабілеттіліктерін  табу  мақсатында  ӛткізілетін  барлық  іс-шараларды  қамтиды. 

Кез келген банктің қызметіне қадағалау ішкі немесе сыртқы, тәуелді немесе тәуелсіз, жалпы 

немесе таңдаулы болуы мҥмкін.  

Ішкі  бақылау  жылына  2  рет  жоспарланған  қолайлы  қызметтен  кейінге  қалдыруды 

айқындау  мақсатымен  банктің  кҥшімен  жҥргізіледі.  Ол  жылына  2  рет  банк  қызметінің 

барлық  бағыттарының  нәтижелерін  тҥгелімен  талдау  ӛткізілген  жағдайда  жаппай  болуы 

мҥмкін.  

Бақылау кезеңдері: 

1. Стандарттарды бекіту; 

2. Фактілік тҥрде қол жеткізілген нәтижелерді ӛлшеу; 

3. Қажетті әрекеттерді жҥзеге асыру. 

Стандарттарды бекіту – банктің қызметі бағаланатын кейбір бағыттарды анықтау.  

Екінші саты фактілі мәліметтермен бекітілген стандарттарды салыстыруға болжайды.  

Бақылаудың ҥшінші сатысында шешімнің 3 нҧсқасы қабылдануы мҥмкін: 

- Ешқандай әрекеттерді қабылдау; 

- Стандарт деңгейіне дейін нақты нәтижелерге жеткізу

- Ӛздері стандарттарды тҥзету; 

Бақылау жҥйесі маркетингтік қадағалаудың 3 тҥрін жҥзеге асыруды кӛздейді: 

- Жоспарды орындау бойынша қадағалау; 

- Тиімділік бойынша бақылау; 

- Маркетингті ревизиялау; 

Жоспарды  жҥзеге  асыруды  бақылау  4  бағыт  бойынша  жҥзеге  асырылады:  а)  банк 

қызметін  ҧсыну  мҥмкідіктерін  талдау;  б)  бәсекелестік  жағдайын  талдау;  в)  клиентпен 

қатынасты  талдау;  г)  маркетингке  бӛлінген  қызмет  кӛрсету  мен  қҧралдарға  шығынның 

қатынасын талдау.  

Тиімділікке бақылау жасау келесі кӛрсеткіштер қатарында жҥргізіледі: 

- Жеке қызметтің тиімділігі; 

- Жеке іс-шаралардың тиімділігі; 

- Жекелеген территорияның тиімділігі; 

- Нарықтық сегменттің тиімділігі; 

- Банк қызметінің тиімділігі; 

- Банктің ӛтімділігі; 

- Банк имиджі; 

- Жеткізу жҥйесінің тиімділігі. 

Маркетингті  ревизиялау  ол    әрекет  ететін  жҥйелік  және    барлығын  тегіс  қамтитын 

маркетингік  ортаны  зерттеу  бойынша  сонымен    бірге  ҧйым  алдындағы  міндеттер  мен 


 

72 


стратегиялар,  оларды  жҥзеге  асыру  бойынша  іс-шаралар  жиынтығын  қамтиды.  Маркетинг 

ревизиясының мақсаты маркетинг қызметін ҧйымдастыру, оны жҥзеге асыру бойынша тиісті 

іс-шараларды  жасаудағы  бар    мәселелерді  кӛрсету  болып  табылады.  Маркетинг 

ревизиясының сатылары: 

- Банк мақсаттары мен міндеттерін талдау; 

- Міндетті нарықтың сапасы

- Жоспарлау жҥйесінің сапасын талдау; 

- Маркетинг кешенінің элементтерін жоспарлаудың сапасын бағалау. 

 

Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары 

1. Банктегі маркетингті жоспарлаудың мақсаты, міндеттері мен кезеңдері. Маркетингті 

жоспарлаудың тҥрлері. 

2. Статегиялық жоспарлаудың мазмҧны. Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері.  

3. Маркетингтік бақылау. 

Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь: 

Тарнекс, 1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А.  – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 

1995* 

3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ университеті, 1998* 

4. Тулембаева  А.Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е 

изд., испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

73 


Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

   

 

  

ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫН ОРЫНДАУ ҤШІН ӘДІСТЕМЕЛІК 

НҦСҚАУ  

 

 

 

 «БАНКТІК МАРКЕТИНГ» пәні бойынша 

            

 

«5В051100- МАРКЕТИНГ» мамандығы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012 ж. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет