Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент»


  Банктік  маркетингтің  қағидалары,  функциялары  мен  міндеттері.  Банктежүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
бет4/9
Дата30.04.2017
өлшемі0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.  Банктік  маркетингтің  қағидалары,  функциялары  мен  міндеттері.  Банкте 

маркетингті ҧйымдастыру. 

Банктік маркетингтің қағидалары: 

1) Нақты нарықтық мақсатқа жету ҥшін барлық банк жҧмысшыларын бағыттау

2)  Маркетингті  функционалдау  ҥрдісіндегі  кешенділік  (жоспарлау,  талдау,  реттеу, 

бақылау); 

3) Перспективті немесе ағымдағы  маркетингтік  жоспарлаудың пікірі; 

4) Тәжірибе жҥзінде орындалу ҥшін қабылданған маркетингтік шешімдерді бақылау;  

5)  Банкте  әрбір  жҧмысшының  шығармашылық  белсенділігі  мен  инициативасын  жан-

жақты және ауқымды ынталандыру; 

6)  Жҧмысшылардың    ӛзінің  қызығушылықтары  бойынша    квалификациясын  тҧрақты 

кӛтерілуін қамтамасыз ету; 

7) Банк ҧжымында қолайлы психологиялық жағдай қҧру. 

Банктің  қазіргі  кездегі  философиясы  –  клиенттің  айтқан  сӛзі  арқашанда  дҧрыс.  Ең 

бірінші кезекте тҧтынушының пайдасы, сосын барып қана банктің қызығушылықтары болуы 

керек.    Банктерде  әлеуметтік  факторлардың  ролі  ӛсіп  отырады.    Банк  қызметкерлері 

клиенттермен  қарым-қатынасында    шарт  қоятын  ӛкіл  ретінде  емес,  білікті  кеңесші  ретінде 

қызмет  кӛрсетеді.  Ол  тҧтынушының  банкпен  серіктестігінде  максималды  пайда  алуына 

толығымен қызығушылық танытады. Банк ҥшін маркетинг келесі себептер ҥшін мағызды: 

1)  Банк  экономисті  банктің  серіктестері  болып  табылатын  және  серіктес  болғысы 

келетін кәсіпорындар, ҧйымдардың жҧмысына нарықтық баға беруге міндетті; 

2)  Қаржылық  қатынастың  тҧрақтылығы  маркетингтің  сапасына  байланысты.  Сол 

себептен  де  маркетингті  бағалау  деңгейі  клиенттің  несиеге  қабілеттілігін  талдауда    және   

несие  қатынастарындағы  тәуекелділік  деңгейін  анықтауда  маңызды  элементтерінің  бірі 

болып табылады; 

3)  Банк  қоғамның  қызығушылықтарын  білдіретіндіктен,  банктің  ӛтімділік  балансын 

маркетингсіз анықтау мҥмкін емес; 

4)  Банкте  шарттық  қарым-қатынас,  яғни  сенім,  ӛзара  тиімділік,  ҧжымдық  шешімдер 

мен іс-әрекеттер  дамыған. 

Банктегі маркетингтің міндеттері: 

1) Банк жҧмысының рентабельділігін анықтау; 

2)  Несие  беруші  мен  салымшылардың    қызығушылықтарын    қадағалау  мақсатында 

банк ӛтімділігіне кепілдік беру, банк имиджін қолдау;  

31 


3)  Кӛлемі,  қҧрылымы  және  қызмет  сапасы  бойынша  тҧтынушылардың  сҧранысын 

максималды қанағаттандыру. 

Банктегі маркетингтік қызмет келесі сызбадан кӛруге болады: 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1-сурет – Банктегі маркетингтік қызмет 

Банк міндеттемелері 

Банк мақсаттары 

Банк мҥмкіндіктері 

(ресурстар) 

Маркетингтік 

мҥмкіндіктер 

Нарықтық мҥмкіндіктерді талдау 

Мақсатты нарықтарды таңдау 

Стратегиялық жоспарлау 

Маркетинг жоспарларын жасау 

Маркетинг кешенін жоспарлау 

Тәуекел стратегиясы 

Ҧйымдастырушылық қҧрылым 

Маркетингтік бақылау жҥйесі  

32 


Маркетингті  басқарудың  бес  қағидасына  қатысты  банк  міндеттері  кең  ауқымда 

қарастырылуы  мҥмкін.  Егер  банк  ӛндірісті  іске  асыру  қағидасына  негізделсе,  онда  ол  ӛз 

қызметтерінің аса қолжетімді болуы ҥшін ӛз ӛнімдерін таратуды арттыру және қалдықтарды 

тӛмендетуге  арналған  қызмет  әдістерін  жан-жақты  жақсартуға  тырысады.  Ӛнімдерді  іске 

асыруға  бағытталған  қағида  ӛз  қызметтерінің  сапасын  ҥнемі  арттыруға  арналған  банктің 

негізгі басымдылықтарын білдіреді.  

Егер банк коммерциялық басымдылықтың интенсификация қағидасын ҧстанса, онда ол 

ӛз ӛнімдерін ӛткізуді ынталандыру бойынша іс-шараларды арттыруға негізделеді.  

Маркетинг  қағидасына  бағытталу  мақсатты  нарықтың  анықталған  қажеттіліктерін 

қанағаттандыруды  ҧсынады.  Егер  банк  маркетингтің  әлеуметтік-этникалық  қағидасын 

қолданса,  онда  ол  ӛз  қызметін  қоғамның  қызығушылықтарына  кӛңіл  бӛле  отырып 

тҧтынушылардың қажеттіліктерін анықтауға және қанағаттандыруға бағыттайды.  

Бӛлшек  банктік  қызмет  –  бҧл  банктің  жеке  тҧлғаға  кӛрсететін  қызметтері.  80  жж.  а) 

жоғары  табыс  деңгейлі  тҧлғалар,  яғни  байларға  арналған  тҧтынушылық  топты  сегменттеу 

ӛсті;  б)  ақпаратты  қағаздың  жӛндеуге  негізделген  жҥйелерді  ауыстыру  жҥзеге  асады;  в) 

ссудалық қызметтерді ҧсыну және қҧралдарды тарту ауданындағы бәсекелестіктің артуы. 

Кӛтерме  банктік  қызмет  –  кәсіпорындарға  қызмет  кӛрсетеді:  а)  бәсекелестіктің 

артуымен; б) жҥйелік ӛнімнің дамуымен сипатталады.  

Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары 

1. Банктік қызметтегі маркетингтің мәні, тҥсінігі және қажеттілігі. 

2.  Банк  қызметіне  маркетингті  енгізу  алғышарттары.  Банктік  маркетингтің 

спецификасы. 

3. Банктік маркетингтің қағидалары, функциялары мен міндеттері. Банкте маркетингті 

ҧйымдастыру.  

Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь: 

Тарнекс, 1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А.  – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 

1995* 

3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е 

изд., испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 


 

33 


Тақырып 2. Банктік қызмет нарығын зерттеу 

Лекция мақсаты: Банктік қызмет нарығын зерттеудің негізгі бағыттарын тҥсіндіру. 

Лекция жоспары:  

1. Банк саласындағы маркетингтік зерттеулердің бағыттары мен ерекшеліктері. 

2. Нарық субъектілерін талдау, банктің сыртқы ортамен байланысы. 

3. Бӛлшек және кӛтерме нарығында тҧтынушылардың мінез-қҧлқын моделдеу. 

4. Банктік ӛнімді бӛлшек және кӛтерме нарығында сатып алу туралы шешім қабылдау ҥрдісі. 

1. Банк саласындағы маркетингтік зерттеулердің бағыттары мен ерекшеліктері. 

Банктік  салада  маркетингтік  зерттеу  екі  бағыт  бойынша  жҥргізіледі:  банктің  ішкі 

мҥмкіндіктерін  талдау  және  банктің  нарықтық  мҥмкіндіктерін  талдау.  Банктің  ішкі 

мҥмкіндіктерін талдауға тӛмендегілер жатады: 

- Қаржылық-экономикалық жағдайын бағалау; 

- Кӛрсетілетін қызмет тізімін талдау; 

- Жоспарлау жағдайы; 

- Техникалық жабдықтандыру деңгейін бағалау; 

- Персоналдың

 

мамандануы; - Банктің нарықтағы стратегиялық мінез-қҧлқын бағалау; 

- Ақпаратпен қамтамасыз етуді ҥйрену; 

- Маркетинг қызметінің сапасы; 

- Банктің ҧйымдық қҧрылымын талдау. 

Ішкі  мҥмкіндіктерді  талдау  банктік  баланс  арқылы  ӛткізеді.  Ол  кіріс  деңгейін, 

тәуекелділік дәрежесін, жеке және тартылған қаражат кӛздерін, олардың қҧрылымын белгілі 

бір кҥнге қойып, анықтауға кӛмектеседі.  

Банктің  бар  мҥмкіндіктерін  анықтау  банктік  балансты  талдау  негізінде  ҥш  бағыт 

бойынша ӛткізіледі: 

1.  Функционалды  талдау  –  банктің  алдында  тҧрған  міндеттерді  сәйкесінше  орындау 

және тиімділікті талдау. 

2.  Қҧрылымдық  талдау  –  операция  тҥрлеріне  байланысты  банктің  пайда  мен  шығын, 

қҧрылымдық кіріс, жеке және қатыстыру қаражаттарын талдау.  

3.  Операциялық  талдау  –  банктік  қызметтердің  маңызды  операциялар  кірісіне 

тереңдетілген зерттеу.  


 

34 


2. Нарық субъектілерін талдау, банктің сыртқы ортамен байланысы. 

Банктің маркетингтік ортасын танып білу екі бағыт бойынша анықталады: макро және 

микроортаны талдау.  

Банктің  микроортасы  банк  ішіндегі  қарым-қатынас,  жабдықтаушылар,  делдалдар, 

бәсекелестер, тҧтынушылар және байланыс аудиториясынан тҧрады. 

Банк ішіндегі қарым-қатынас тек банктің ішкі мәдениетіне байланысты емес, сонымен 

қатар оның формальді және формальді емес ҧйымдық қҧрылымына байланысты. 

Маркетинг  ҧйымның  ішіндегі  салауатты  қарым-қатынас  маңыздылығын  ескеру  керек, 

сондықтан қарым-қатынастың ішкі банктер кешенін талдау қажет. 

Жабдықтаушылармен  қарым-қатынас  жиһаз  және  банктік  қҧрал-жабдықтар  алған 

жағдайда қалыптасады, бҧл банктік стратегияның маңызды бӛлігі болып табылады.  

Жабдықтаушылармен  қарым-қатынас  маркетингтік  қызмет  кӛрсететін  ҧйымдармен 

және несие-қаржылық мекемелермен ерекшеленеді. 

Банктік  индустрияға  бәсекелестік  жоғары  дәрежеде  дамыған  қарым-қатынас  тән. 

Банктің  негізгі  бәсекелестерін  анықтау  ҥшін  бәсекелестерді  талдау  және  банктің  іс-әрекет 

тактикасын  жасау  негізінде  қай  бәсекелестен  қалай  қорғану,  қайда  және  қай  бәсекелеске 

шабуыл жасау керек екендігін анықтайды. Бәсекелестерді талдау келесілерді рҧқсат етеді: 

1.  Бәсекелестердің  кҥшті  жақтарын  максималды  мҥмкін  болатын  бейтараптандыру 

стратегиясын жасау. 

2.  Банк  салыстырмалы  тҥрде  мықты  позициялары  бар  қызметтерге  кҥштерді 

жҧмылдыру керек. 

3. Болашағы бар тҧтынушыларды ерекшелендіру. 

4.  Банк  кӛрсететін  қызметтердің  мықты  және  әлсіз  жақтары  белгілі  болған  жағдайда 

сенімді болу. 

Байланыс  аудиториясының  негізгі  бес  тобы  бар:  басқа  қаржылық  ҧйымдар,  БАҚ, 

мемлекеттік мекемелер, қоғам, банктің ӛз қызметкерлері. 

Банктің  макроорта  факторлары:  демографиялық,  экономикалық,  табиғи,  ғылыми-

техникалық, саяси және мәдени. Банк саласындағы саяси фактор ақша несие саясаты арқылы 

кӛрсетіледі.  Қазақстан  Республикасындағы  ақша-несие  қарым-қатынасын  Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық банкі реттейді. 

Банктік қызмет нарығын реттеудің 4 әдісі бар: 

1. Бағалы қағаздар ашық нарығындағы операциялар. 

2. Банктің есеп мӛлшерлемесінің ӛзгеруі. 

3. Міндетті резерв мӛлшері талаптарының ӛзгеруі.  

35 


4. Басқа да маңызды емес әдістер. 

Сонымен қатар Ҧлттық банкпен келесідей экономикалық нормативтер орнатылады: 

- жарғы капиталының минималды мӛлшері; 

-  банктің  жеке  қҧралдарының  және  оның  актив  сомасының  арасындағы  мӛлшерінің 

сәйкестігі; 

- банк балансының ӛтімділік кӛрсеткіштері; 

- резервтердің міндетті мӛлшері; 

- Ҧлттық банкте орналасуы; 

- бір қарызға алушы ҥшін тәуекелділіктің максималды кӛлемі; 

- валюталық, несиелік, курстық тәуекелділіктің максималды тәуекелділігі. 3. Бӛлшек нарығындағы тҧтынушылардың мінез-қҧлқын модельдеу. 

Бӛлшек  және  кӛтерме  нарығын  білу  тҧтынушылардың  мінез-қҧлқын  талдау  және 

қаржылық  қызметтің  негізгі  мотивтерін  анықтауды  болжайды.  Бӛлшек  нарығында  жеке 

тҧлға нарығын және кіші бизнес ӛкілдерін атау қабылданған.  

Бӛлшек нарығында тҧтынушылардың мінез-қҧлқын 3 бағыт бойынша қарастырады: 

- Тҧтынушыларға әсер ететін факторлар; 

- Тҧтынушының мотивтері; 

- Банктік ӛнімді (қызмет) сатып алу туралы шешім қабылдау мінез-қҧлқы. 

Клиенттерге әсер ететін факторлар: 

а) Әсер ететін сыртқы факторлар – маркетинг факторлары және макроорта факторлары. 

б)  Жеке  факторлар  –  жасы  және  ӛмірлік  цикл  кезеңі,  қызмет  тҥрі,  экономикалық 

жағдайы, ӛмір салты, жеке типі. 

Тҧтынушылардың мотиві 

а) Эмоционалды – жеке билік және әсер ету, қоғамда қабылдану тілегі, ӛз «мені», жеке 

тәуекелділіктің тӛмендеуі, жеке пайда. 

б)  Рационалды  –  пайда  немесе  ҥнемдеу,  қызметтің  ыңғайлылығы,  қызметтің  сапасы, 

жылдамдылық, қауіпсіздік, кепілді қызмет кӛрсету, беделділік және техникалық шеберлілік. 

4.  Банктік  ӛнімді  бӛлшек  және  кӛтерме  нарығында  сатып  алу  туралы  шешім 

қабылдау ҥрдісі. 

Банктік  ӛнімді  (қызмет)  сатып  алу  туралы  шешім  қабылдауды  сипаттау  барысында 

сатып алу туралы шешім қабылдау ҥрдісі 5 кезеңнен тҧрады: 


 

36 


1. қажеттіліктерді тҥсіну; 

2. ақпарат іздеу; 

3. нҧсқаларды салыстырмалы бағалау; 

4. ӛнімді (қызмет) сатып алу туралы шешім қабылдау; 

5. ӛнімді сатып алғаннан кейінгі реакция. 

Банктік  тәжірибеде  кӛтерме  нарығын  ҧйым  нарығы  деп  атайды.  Тҧтынушылар  мінез-

қҧлқысының сызбасы бӛлшек нарығында тҧтынушыларға қарастырылған кезеңдерден ӛтеді, 

бірақ келесідей жағдайларды ескеру керек: 

- осы ҧйымның кем дегенде 2 ӛкілдігі қатысуы керек; 

- банкке қатысты маңызды мәселелерді талқылаудан кейін корпорация басшыларының 

деңгейінде шешіледі; 

-  Қаржылық  қызметкерлер,  сатып  алу  бойынша  кәсіби  емес  агенттер  ҥшін, 

эмоционалды мотвтердің маңыздылығы жоғары болып келеді

-  Банк  кӛрсететін  қызметтер  оның  негізгі  қызметтеріне  себеп  болды  деп 

қарастырылады,  сондықтан банктің қызметіне байланысты шешімдер компанияның бірінші 

орынға  қойылған  маңызды  шешімдерінен  кейін  қабылданады,  инвестициялау  қҧралдарын 

бағыттау және т.б. 

Компанияның банк қызметін сатып алу туралы шешім қабылдауы ҧйымның қаржылық 

қызметімен  ескертілген,  соның  негізінде  нақты  компанияға  лайықты  бағыт  бағдар  жасауға 

рҧқсат етеді. Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары 

1. Банк саласындағы маркетингтік зерттеулердің бағыттары мен ерекшеліктері. 

2. Нарық субъектілерін талдау, банктің сыртқы ортамен байланысы. 

3. Бӛлшек және кӛтерме нарығында тҧтынушылардың мінез-қҧлқын моделдеу. 

4. Банктік ӛнімді бӛлшек және кӛтерме нарығында сатып алу туралы шешім қабылдау 

ҥрдісі. 


 

Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь: 

Тарнекс, 1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А.  – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 

1995* 


 

37 


3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: 

Қазақ университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е 

изд., испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* Тақырып 3. Банктік қызмет нарығын сегменттеу 

Лекция мақсаты: банктік қызметтер нарығының ерекшеліктерін тҥсіндіру. 

Лекция жоспары: 

1. Банктік қызмет тҧтынушыларының ерекшелігі және сегменттеу ҥрдісі.  

2.  Ҧсынылатын  қызметтер  сипаттамасы  бойынша  сегменттеу.  Кредиттік  қызмет.  Салымды 

операциялар. Инвестициялық операциялар. Басқа да қызметтер. 

3. Тҧтынушылар тобына қарай сегменттеу. Бӛлшек және корпоративтік нарықты сегменттеу 

критерилері мен принциптері. 1. Банктік қызмет тҧтынушыларының ерекшелігі және сегменттеу ҥрдісі.  

Сҧранысты зерттеу ҥрдісі: 

1.  Ағымдағы  сҧранысты  зерттеу  –  потенциалдық  және  қызмет  кӛрсетілетін 

клиенттердің қалыптасатын жалпы сҧраныс бағытын қарастырады. 

2.  Сҧранысты  болжау  –  жҥзеге  асыру  ҥшін  қарастырылатын  нарықтағы  бар 

тенденцияны,  сҧраныс  жағдайына  әсер  ететін  бар  факторды  зерттеп  және  мҥмкін  болатын 

әсер ету дәрежесін анықтау қажет. Мақсатты нарық сегментін анықтауға мҥмкіндік береді. 

Қызмет  кӛрсетілетін  нарық  географияның,  тҧтынушылардың  және  банк  кӛрсететін 

қызметтердің қиылысуы ретінде анықталады. Сегменттеу екі бағытта жҥзеге асады: 

1. тҧтынушы топтары бойынша сегменттеу; 

2. ҧсынылатын қызметтер мінездемесі бойынша сегменттеу. 

Бірінші бағыт бойынша тӛрт негізгі тҧтынушылар тобын анықтайды: 

1. корпоративті нарық; 

2. бӛлшек сауда нарығы; 

3. қаржы-несиелік институты; 

4. ҥкімет нарығы. 

Корпоративті  нарықтың  айнымалылары  болып:  айналыс,  қысқа  мерзімді  және  ҧзақ 

мерзімді қарыз, тҥсім, ӛндіріс ерекшеліктері табылады.  

38 


Бӛлшек  сауда  сегментінің  қағидалары  болып:  демографиялық,  георафиялық,  тәртіптік 

және психографиялық қағидалар табылады. Бӛлшек сауда нарығының негізгі сегменттеріне: 

ӛте  бай  клиенттер,  жоғары  деңгейлі  табыс  табатын  клиенттер,  мамандар,  кәсіпкерлер, 

қызметкерлер мен жҧмысшылар, студенттер, жастар, ҥлкен жастағы азаматтар жатады.  

 

1-кесте – Банктің нарық сегментін анықтау  

1 топ. 


Жоғарғы тап 

ӛкілдері. 

2 топ. 

Жаңа ғана зейнеткерлікке шыққан азаматтар. 

3 топ. 


Тӛмен табысты, ҥлкен жастағы 

азаматтар. 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ ФАКТОРЛАР 

Әділ 


Жеке сыйластық 

Компетентті 

Уақыт ыңғайлылығы 

Банк философиясы 

Баға деңгейі 

Орналастыру ыңғайлылығы 

Уақыт ыңғайлылығы 

Банк философиясы 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ ФАКТОРЛАР 

Орналастыру 

ыңғайлылығы 

Уақыт ыңғайлылығы 

Орналастыру ыңғайлылығы 

 

Компетентті Әділ 

 

ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕ 45-54 жас аралығы 

Колледж бітірген 

Жоғарғы табыстар 

Басшылар, мамандар, 

фермерлер, 

оқытушылар 

55 және одан жоғары 

жастағылар 

Кӛшіп-қонушылар 

 

Орта деңгейден жоғары табыстар 

Зейнеткерлер 

55 және одан жоғары жастағылар 

Тӛмен табыстар 

Нашар білімділер 

Сатушылар мен клеркетер 

Ҥй иелері 

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРМЕН АРАҚАТЫНАС 

Оптимистік 

Жинақтауға 

Пессимистік 

Пессимистік  

39 


бейімделмеген 

Бағаға сезімталдығы 

жоқ 

Несие карталарын жиі қолданды 

Банкке нейтралды 

қарым-қатынас 

Жинақтауға бейімделген 

Несие карталарын аз 

қолданады 

Банкке жағымды қарым-

қатынас 


 

Жинақтауға бейімделген 

Несиелерге жағымсыз қарым-

қатынас 


Қолма-қол ақша қолданады 

Банкке нейтралды қарым-

қатынас 

БАНКПЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 

Ашық жинақ 

шотының саны 

орташадан жоғары 

Алынатын ссудалар 

саны орташадан 

жоғары 


Банк жҧмыс 

сағаттарымен 

қанағаттанған 

Несиелік бірлестікке айналу 

жиілігі орташадан жоғары 

Банк жҧмыс сағаттарымен 

қанағаттанған 

Банкке айналу жиілігі орташадан 

жоғары 

Ссуда, несие карточкалары, жинақтау шоты орташадан тӛмен 

Банк жҧмыс сағаттарымен 

қанағаттанған 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН АҚПАРАТ ҚҦРАЛДАРЫ 

Радио, тв, газет 

қолдануы орташадан 

тӛмен 

Радио, тв, газет қолдануы орташадан жоғары 

Радио қолдануы кең ауқымда 

 

4 топ жастар 5 топ бағаға сезімтал 

азаматтар 

6 топ жинақтауға бейім және 

қарыз алмайтындар 

 

 

1-кестенің жалғасы  МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ ФАКТОРЛАР 

Орналастыру 

ыңғайлылығы 

Уақыт ыңғайлылығы 

Орналастыру ыңғайлылығы 

Уақыт ыңғайлылығы 

Баға деңгейі 

Орналастыру ыңғайлылығы 

Әділеттілік 

Банк философиясы 


 

40 


 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ТӚМЕН ФАКТОРЛАР 

Банк философиясы 

Жеке сыйластық 

Жеке сыйластық 

Компитенттілік 

Банк философиясы 

 

Уақыт ыңғайлылығы Баға деңгейі 

ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕ 

35 ке дейінгі 

жастағылар 

Тӛмен табыс 

Кӛк жағалылар 

Арендаторлар 

Кӛшіп-қонушылар 

44 ке дейінгілер 

Табысы орташадан тӛмен 

Ҥлкен отбасылары 

Табыстың орташа деңгейі 

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРМЕН АРАҚАТЫНАС 

Оптимистік 

Жинақтауға 

қажеттілік жоқ 

Несие карточкаларын 

қолданудың орташа 

деңгейі 

Несие карточкаларын 

қолданудың орташадан 

жоғары 


Қарыз алуға қарсы 

Банкке жағымсыз қарым-

қатынас 

Қолма-қол ақшаны таңдайды 

Қарыз қайтаруға жауаптылықты 

сезіну 


Жинақтауға бейім  

БАНКПЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 

Банкке жиі 

жолығады 

Несие карточкаларын 

қолданудың орташадан 

жоғары 

Банк жҧмыс сағаттарымен қанағаттанбаған 

Қаржы институттарына жиі 

жолығады 

Несие карточкаларын және 

жинақ шотының саны рташадан 

жоғары 


Персоналды ссуда саны 

орташадан тӛмен 

Банк жҧмыс сағаттарымен 

қанағаттанған  

41 


ҚОЛДАНЫЛАТЫН АҚПАРАТ ҚҦРАЛДАРЫ 

Ақпарат 


қҧралдарымен 

оташадан тӛмен 

қолдану 

Радио қолдануы кең ауқымда 

 

Радио, газеттермен ортшадан жоғары, кейде тв қолданады 

 

  

 

2. Ҧсынылатын қызметтер сипаттамасы бойынша сегменттеу. Кредиттік қызмет. Салымды операциялар. Инвестициялық операциялар. Басқа да қызметтер. 

Қаржы-несиелік  институттарды  қарастырғанда  банк-корреспонденттерге  ерекше  кӛңіл 

аударылады. 

Банктер ҥкімет нарығы ӛкілдерінен  келесі салым тҥрлерін қабылдайды:  

а) сҧранысқа дейінгі депозиттер; 

б) жедел депозиттер; 

в) қаржы мекемесі депозиттері. 

Ҧсынылатын  қызмет  сипаттамасы  бойынша  банк  қызметтерінің  4  негізгі  тобы  бӛліп 

кӛрсетіледі: 

а) несиелік қызметтер; 

б) салым операциялары; 

в) инвестициялық операциялар; 

г) ӛзге де қызметтер. 

Берілген  сегмент  тҥрі  тҧтынушылар  қызығушылығын  арттыратын  банктік  ӛнімнің 

тҥрін анықтауға мҥмкіндік береді. Несиелеу – банктің салымшылардан алған қаржыны несие 

алушының иелігіне беру.  

Салым операциялары – бҧл пайыздық ынталандыру мақсатында тартылатын қаржылар.  

Инвестициялық  операциялар  –  банктің  баға  айырмашылығы  арқасында  акцияларды 

клиенттің  немесе  ӛзінің  атынан  сату  және  сатып  алу  арқылы  пайда  табуы  кезіндегі  қҧнды 

қағаздармен жҥргізілетін операциялар. 

Ӛзге қызметтерге мыналар жатады: 

- есеп айырысу қызметі бойынша операциялар

- кепілдік беру; 


 

42 


-  сыртқы  экономикалық  қызметпен  байланысты  валюталық  операциялар  мен 

қызметтер: 

- инженерлік-экономикалық сараптама бойынша қызметтер; 

- кеңес беру қызметттері; 

- траст-операциялары; 

- қҧндылықтарды сақтау қызметтері; 

- лизинг; 

- аудиторлық қызметтер; 

- банк бӛлімшесі жҥйелері арқылы банк клиенттерінің жарнамаларын орналастыру. 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.84 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет