Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент»жүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
бет3/9
Дата30.04.2017
өлшемі0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

қарастырылмаған). 

 

13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі әдебиеттер: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь: 

Тарнекс, 1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А.  – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 

1995* 

3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е 

изд., испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің 

даму ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

7. Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2007* 

8.  Голубков  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология,  практика.  –  М.: 

Финпресс, 1998* 

9.  Котлер  Ф.,  Армстронг  Г.,  Солдерс  Д.,  Вонг  В.  Основы  маркетинга.  –    СПб.:  Питер 

Кол, 1998* 

10. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.  –  СПб.: Питер Кол, 1998* 

11. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. – СПб.: Наука, 1996* 

12. Соловьев Б. Управление маркетингом. – М.: РЭА им. Плеханова, 1999*  

22 


 

Қосымша әдебиеттер: 

1.  Швальбе  Х.  Практика  маркетинга  для  малых  и  средних  предприятий.  –  М.: 

Республика, 1995* 

2. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2005 * 

3. Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг / Мхитарян С.В. – М.: Эксмо, 2006* 

4. Акулич И.Л. Маркетинг: учебник / И.Л. Акулич. – 6-е изд., испр. – Минск: Высшая 

школа, 2009* 

5.  Мазилкина  Е.И.  Маркетинг  в  отраслях  и  сферах  деятельности:  Учебник.  –  М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К

О

», 2009* 6.  Маркетинг:  Учебник  для  вузов  /  Н.Д.  Эриашвили,  К.  Ховард,  Ю.А.  Цыпкин  и  др.; 

Под.ред. Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000*  

 

Нормативтік-құқықтық база 

1.  Қазақстан  Республикасының  «Жарнама  туралы»  Заңы,  Егемен  Қазақстан  19 

желтоқсан 2003ж.* 

2.  Қазақстан  Республикасының  «Тауар  белгілері,  қызмет  кӛрсету  белгілері  және 

тауарлардың орналасу орындары туралы» Заңы Егемен Қазақстан, 1993ж.* 

3. Қазақстан Республикасының  «БАҚ туралы» Заңы, Егемен Қазақстан желтоқсан 200   

жыл.* 

Мерзімдік әдебиеттер 

1. Маркетинг в России и зарубежом. Ресей. 

2. Маркетинг товаров и услуг. Ежемесячный рекламно-маркетинговый журнал. 

3. Маркетинг. Россия  

Интернет-көздер 

1. http://www.mediaclub.kz 

2. http://www.mediasystem.kz 

3. http://www.infoprim.kz 

4. http://www.prioritet.kz 

5. http://www.reklama.kz 

6. http://www.marketing-tovar.kz 

7. http:/www.btl.kz/ 

(*  белгісімен  Т.Рысқҧлов  атындағы  ҚазЭУ-і  кітапханасында  бар  әдебиеттер 

кӛрсетілген). 

 

14. Студенттің оқу бойынша жетістіктерін бақылау сҧрақтары  

1. Қызмет саласындағы маркетингтің мәні, мазмҧны және ерекшеліктері 

2. Банктік маркетингтің тҥсінігі және мәні 

3. Банктік маркетингтің мақсаттары, міндеттері және тәсілдері 

4. Банктік маркетинг кешенінің мазмҧны және ерекшеліктері 

5. Банктік саладағы маркетингтің дамуы 

6. Қазақстан Республикасының банктік маркетингтің дамуы 

7. Бәсекелестер туралы ақпарат жинау әдістері 

8. Қазақстанның банк жҥйесіндегі бәсекелестік 

9. Банк ӛнімі саясатының мәні 

10. Банк ӛнімін дамыту стратегиясы 

11. Баға қҧру саясаты 

12. Банк ӛнімдерін жеткізу саясаты 

13. Клиенттік базаны талдау және оны сегменттеу принциптері  

23 


14. Клиенттік базаны кеңейтудің негізгі бағыттары 

15. Персоналды менеджерлер типі бойынша клиенттерге қызмет кӛрсету технологиясы 

CRM технологиясы (клиенттермен байланысты басқару) 

16. Банк қызметіндегі маркетингтік коммуникация тҥсінігі 

17. Жеке сатулар, банк қызметіндегі коммуникацияның негізгі тҥрі ретінде 

18. Іскерлік қарым-қатынас коммуникация элементі ретінде 

19. Брендинг банктің маркетингтік коммуникациясын қҧру негізі ретінде 

20. Банк саласындағы жарнама 

21. Қоғаммен байланыс 

22. Ӛткізуді ынталандыру 

23. Банктегі стратегиялық жоспарлаудың мәні 

24. Банктік маркетинг пен стратегиялық жоспарлаудың ӛзара байланысы 

25. Стратегиялық басқару жҥйесіндегі стратегиялық жоспарлау 

26. Коммерциялық банктегі стратегиялық жоспарлаудың ерекшелігі 

27. Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері 

28. Банктегі миссия, мақсаттар және стратегиялық талдау 

29. БКГ моделі 

30. И. Ансоффтың «ӛнімдер-рыноктар» моделі 

31. М. Портердің бәсеке стратегиясының басты нҧсқалары 

32. Shell/DРМ моделі 

33. Ҧйымдастырушылық стратегиялар 

34. Банктегі маркетингтік аудит 

35. Маркетингтік аудиттің қолдану бағыттары және әдістері 

36. Маркетингтік аудитті қолдаудың ақпараттық жҥйелері 

37. Банктегі реинжиниринг 

 

Емтиханға дайындалу сҧрақтары.   

1. Банктік маркетингтің мәні мен мазмҧны 

2. Маркетингтік зерттеу процесінің негізгі кезеңдері 

3. Қаржы және несие институттарын сегменттеу  принциптері мен қағидалары 

4. Банктік маркетинг кешені және оның элементтері 

5. Қаржы-кредиттік институттар нарығын сегменттеу 

6. Жаңа банктік ӛнім мен қызмет ерекшеліктері 

7. Коммерциялық кәсіпорын ретінде  банктің ерекшеліктері мен спецификасы. 

8. Пассивтермен басқару әдістері 

9. Банктiк ӛнiмдер мен қызметтерге баға қоюдың ерекшелiктерi 

10. Банкте маркетингті ҧйымдастыру 

11. Банктік ӛнім мен  қызметтердің негізгі тҥрлері және олардың сипаттамалары. 

12. Активтермен басқару әдiстерi 

13. Банк қызметiндегi бағаның ролi 

14. Банктiк қызметтердi ӛткiзу ерекшелiктерi 

15. Банк қызметтерін тҧтынушыларды сегемнттеу ерекшеліктері мен процесі 

16. Банктік маркетинг принциптері мен қызметтері 

17. Банктегі стратегиялық маркетинг 

18. Баға қҧру мақсаттары және стратегиясы 

19. Бӛлшек және кӛтерме нарықтардағы банк қызметі   

20. Банктің   тҧтынушылар топтары бойынша сегменттеу 

21. Банк қызметінің  әлсіз және кҥшті жақтарын талдау 

22. Банк қызметінде маркетингті ендіру алғышарттары 

23. Банктегі стратегиялық жоспарлау  

24 


24. Баға қҧру әдiстерi мен стратегиясы 

25. Банктік сферадағы маркетингтік зерттеу ерекшеліктері мен бағыттары 

26. Банктік ӛнім және қызмет деңгейлері 

27. Банктiк қызметтердi ӛткiзу шарттары 

28.  Бӛлшек  және  кӛтерме  нарықтардағы  банктік  ӛнімді  сатып  алу  туралы  шешім 

қабылдау процесі 

29. Таңдалған стратегия негізінде маркетинг кешенін жоспарлау 

30. Баға деңгейiне әсер ететiн факторлар 

31. Коммерциялық кәсіпорын ретінде  банктің ерекшеліктері мен спецификасы 

32. Банк қызметтерін  функционалды талдау 

33. Банктiк қызмет бағасы тҥсiнiгi 

34. Бӛлшек және кӛтерме нарықтардағы банк қызметі  

35. Банктегі стратегиялық жоспарлау 

36. Баға деңгейiне әсер ететiн факторлар 

37. Банктік маркетингтің мәні мен мазмҧны 

38. Банктiк қызметтердi ӛткiзу ерекшелiктерi 

39. Банктiк коммуникация ерекшелiктерi 

40. Банктік маркетинг принциптері мен қызметтері 

41. Банктiк қызметтердi ӛткiзу шарттары 

42. Банктегi маркетингтiк коммуникация элементтерi 

43. Коммерциялық банктерде маркетингті ҧйымдастыру 

44. Маркетингтік зерттеудің әдістері 

45. Банктiң жарнамалық қызметi 

46. Коммерциялық банктерді басқарудағы маркетингтің рӛлі 

47. Қаржы-кредиттік институттар нарығын сегменттеу 

48. Банк, банктiк ӛнiм, банктiк қызмет жарнамаларын қабылдау ерекшелiктерi. 

49. Банктік маркетингтің мәні , мазмҧны және атқаратын қызметтері 

50. Банктің тҧтынушылар топтары бойынша сегменттеу 

51. Банктiң жарнамалық iс-әрекетiнiң философиясы және қағидасы 

52. Коммерциялық кәсіпорын ретінде  банктің ерекшеліктері мен спецификасы 

53. Баға қҧру мақсаттары және стратегиясы 

54. Жарнамалық әсердiң тиiмдiлiгiн бағалау 

55. Банктік маркетинг кешені және оның элементтері 

56. Сату пунктерiндегi электронды тӛлемдер жҥйесi карточкаға негiзделген жҥйелер 

57. Банктегi ӛткiзудi ынталандыру және жеке сатулар 

58. Банктік сферадағы маркетингтік зерттеудің мәні мен мазмҧны 

59. Бӛлшек және кӛтерме нарықтардағы банк қызметі 

60. Банктiк коммуникация ерекшелiктерi 

61. Банктік маркетинг принциптері мен қызметтері 

62. Банктiк қызметтердi ӛткiзу ерекшелiктерi 

63. Банктегi ӛткiзудi ынталандыру және жеке сатулар 

64. Сату пунктерiндегi электронды тӛлемдер жҥйесi карточкаға негiзделген жҥйелер 

65. Банктегі стратегиялық жоспарлау 

66. Жарнамалық әсердiң тиiмдiлiгiн бағалау 

67. Банктік маркетинг кешені және оның элементтері 

68. Ӛткiзу жҥйесiн таңдауға әсер ететiн факторлар 

69. Банктегi маркетингтiк коммуникация элементтерi 

70. Банктік маркетингтің мәні , мазмҧны және атқаратын қызметтері 

71. Несиелiк ресурстар бағасы 

72. Баға қҧру әдiстерi мен стратегиясы 

73. Банктік сферадағы маркетингтік зерттеу ерекшеліктері мен бағыттары 


 

25 


74. Сату пунктерiндегi электронды тӛлемдер жҥйесi карточкаға негiзделген жҥйелер 

75. Банк қызметінің  әлсіз және кҥшті жақтарын талдау 

 

 

15. Студенттің білімін бағалау жҥйесі  Ағымдағы  ҥлгерімді  бағалау  ағымдағы  бақылау  және  рубеждік  (аралық)  бақылау 

бағаларынан тҧрады.  

Ҥлгерімді  ағымдық  бақылау  –  оқу  сабағын  жҥргізуші  оқытушының  пәннің  әр  оқу 

тақырыптары бойынша студенттің жетістіктерін жҥйелі тҥрде тексеруі. 

Рубеждік  бақылау  оқу  пәнінің  ірі  бӛлімдерін  (модульдерін)  аяқтаған  соң  жҥргізілетін 

бақылау.  

Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы ҥлгерім бағасы мен қорытынды бақылаудың 

бағасынан тҧрады. Ағымдағы ҥлгерімді бағалау (жіберу рейтингі) пән бойынша қорытынды 

бағаның 60% қҧрайды. Емтихан бағасы пән бойынша қорытынды бағаның 40% қҧрайды.   

Студенттің  білімін  бағалау  балдық-рейтингтік  әріптік  жҥйе  бойынша  сәйкесінше 

бағалаудың дәстҥрлі шкаласына аудару арқылы жҥзеге асады.   

 

15.1 Студенттің рейтингін қою шкаласы: 

№ 

Бақылау тҥрі 1

і рейт

ин

г ба

ға

сының  

ӛл

шем

і 1)

, %


 

Апта  


1

і рейт

ин

гтің 

 қ

орыт

ындысы 

1) 

2і р

ейт


ин

г 

баға

сыны


ң 

 ӛ

лшем

і 2)

, %


 

Апта  


2

і рейт

ин

гтің 

 қ

орыт

ындысы 

 (

Р2

 

 10 

11 


12 

13 


14 

11.

 

 Қатысуы 

100 


 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

100 100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 2.

 

 Студентердің 

белсенділігі 

100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 3.

 

 СОӚЖ тапсыр-

масының 


орындалуы  

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

100 100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 4.

 

 СӚЖ 

тапсырмасыны

ң орындалуы  

(курстық 

жҧмыс, 

рефарат, презентация 

және т.б.) 

100 

 

 100 

 

  

100 


 

100 


 

 

 100 

 

 100 

 

 Ағымдағы 

бақылаудың 

барлығы  

100 

 

  

 

  

 

 100 

 

  

 

  

 

  

Аралық бақылаудағы 

тапсырманы 

орындау 

100 

 

 

  

 

 100 

 

100  

 

  

 

 100 

 

  

Барлығы  

100 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Қорытынды бағадан ҥлесі 

 

  

 

  

 

 3

0%

  

 

  

 

  

 

 3

0

% 

 

26 


Ескертужҧлдызшаның орнына балдың санын кӛрсету керек.  

 

15.2 Қорытынды бағаны есептеу 

Пән бойынша қорытынды баға пайыздық мазмҧнда келесі формула бойынша есептеледі: 

 

И% = Р1+Р2  х 0,6 + Э х 0,4                                                            2

                         

мҧндағы:

 

Р1 – 1-рейтингті бағалаудың пайыздық мазмҧны; Р2 – 2-рейтингті бағалаудың пайыздық мазмҧны; 

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмҧны (тест-емтихан).

        

 

15.3  Студенттің  оқу  жетістіктерінің  балдық-рейтингтік  әріптік  жҥйе  бойынша  бағалау және сәйкесінше бағалаудың дәстҥрлі шкаласына аудару  

 

Әріптік жҥйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың сандық 

баламасы 

Оқу пәнін 

меңгерудің %-қ 

мазмҧны 


Дәстҥрлі жҥйе 

бойынша бағалау 

4,0 


95-100 

ҥздік 


A

3,67 90-94 

B3,33 

85-89 


жақсы 

B

 3,0 

80-84 


B

2,67 75-79 

C2,33 

70-74 


қанағаттанарлық 

2,0 65-69 

C1,67 

60-64 


D

1,33 55-59 

1,0 50-54 0-49 

қанағаттанарлықсыз       

 

15.4 Академиялық тәртіп саясаты  

№   Мінез-қҧлықты бағалау критерийлері 

Балдар саны  

1. 


Сабаққа кешігу  

- 1 


2. 

Сабақ уақытында ҧялы телефонмен қолдану  

- 2  

3. 


Практикалық  (семинарских) сабақтарға белсенді қатысу  

№  Тәртіпті бағалау критерийлері 

Баллдар саны* 

1. 

Сабақтан кешігу - 2 

2. 


Сабақ кезінде ҧялы телефонмен сӛйлесу 

- 2 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

27 


Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯЛЫҚ КЕШЕН  

 

«БАНКТІК МАРКЕТИНГ» пәні бойынша 

            

 

«5В051100-МАРКЕТИНГ» мамандығы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012ж.  

28 


Тақырып 1. Банк саласындағы маркетинг 

Лекция мақсаты: банктік маркетинг мағынасын тҥсіндіру. 

Лекция жоспары: 

1. Банктік қызметтегі маркетингтің мәні, тҥсінігі және қажеттілігі. 

2. Банк қызметіне маркетингті енгізу алғышарттары. Банктік маркетингтің спецификасы. 

3.  Банктік  маркетингтің  қағидалары,  функциялары  мен  міндеттері.  Банкте  маркетингті 

ҧйымдастыру. 

1. Банктік қызметтегі маркетингтің мәні, тҥсінігі және қажеттілігі. 

Банктік  маркетингтің  банк  саласына  қажеттілігі  дәстҥрлі  операциялардың  шектеуінен 

шығу, шетел банктерімен бәсекелестікті кҥшейту, банктік емес мекемелердің бәсекелес тҧлға 

ретінде  пайда  болуы,  қорлардың  банктен  банктік  емес  мекемелерге  аударылуы  соның 

нәтижесінде    бағалы  қағаздар  нарығын    дамытуды  кӛздейді.  Банктік  салаға    сақтандыру, 

жинақ және зейнетақы қорлары,  сауда ӛнеркәсіптік және каржылылық корпорциялары және 

т.б. компаниялар кірістіріледі. Соның нәтижесінде  коммерциялық банктердің табыстылығын 

тӛмендету және тәуекелді операцияларды кҥшейту ҥйреншікті  жағдайға айналды. Осындай 

қарпалыс бәсекелістік кезде банктер жаңа қызметтер тҥрлерін, жаңа бизнес тҥрлерін  бірінші 

орынға тек акционерлерді ғана емес, сонымен қатар әрбір клиенті бағалай білуі керек, сонда 

ғана банк ары қарай даму қарқыны жоғарылайды.  

Маркетинг  бҧл  банктің  жоспары  мен  философиясы,  ол  жан  жақты  және  терең 

талдауды, мықты дайындықты талап етеді, яғни басшыдан бастап тӛмен лауазымда отырған 

банк бӛлімшелерінің белсенді жҧмысына қатысты жағдайларды қадағалайды. Маркетингтік 

қарым  қатынас  бірінші  орныда  ӛз  ӛніміне  емес  керісінше  клиенттің  қажеттілігіне 

қалыптасуы  тиіс.    Сондықтанда    нарықты  зерттеу  кезінде  тҧтынушының  талғамы  мен 

қажеттілігіне  талдау  жасау  қажет.  Банк  қызметкері  қаржылық  ӛнімді  сатушы  болып 

табылады.  Ол  клиентке    нақты    қажет  қаржылық  қызмет  кӛрсету  формасы  анықтап,  әр 

келісімшарттың оған қолайлы және тастылығын анықтау керек. 

Банк  саласындағы  маркетингтің  тҥсінігі  банктің  маркетингтік  мҥмкіндіктерін  талдау, 

стратегиялық    жоспарлар  және  маркетингктік  жоспарларды  қҧру,  тәуекелдікті  тӛмендету 

және банктің мақсаттары мен міндеттеріне жетуін кӛздейді.  

Банк саласындағы маркетингтің негізгі мақсаты тҧрғындардың бос ақша қаражаттарын 

уақытша  қолданысқа  алу  болып  табылады.  Дамыған  мемлекеттерде    бактік  операцияларды 

қолдану  пайызы  ӛте  жоғары,  80%    ҥй  шаруашындағы  тҥрғындар  банк  клиенттері  болып 

табылады, мыслыға ағымды және жинақ шоттары, несие карталары бар. Сонымен қатар банк 

ӛз клиенттеріне жаңа қызмет тҥрлерін ҧсынуда, ӛйткені адамдар банкке нақты бір операция 

бойынша жҥгінеді және қосымша немесе аралас қызмет тҥрлерін қолданушы тҧрақты сатып 

алушы  болып  табылады.  Банктің  маркетинг  қызметінің  екінші  ӛзекті  мәселесі  бар    шығын 

кӛлемі,  яғни    банк  жаңа  ӛнімдерді  қҧрастыру  және  нарыққа  шығару  кезінде  кӛп 

шығындалады, ӛйткені банк қымбат ресурстармен жҧмыс жасайды ал оларды қолайлы және 


 

29 


табысты  нарық  сегментерінде  қолдану  қажет,  яғни  тҧтыну  жоғары,  ал  қызмет  кӛрсету 

ҧсталымтары  салыстырмалы  тҥрде  тӛмен  болуы  қажет.  Банктер  сонымен  қатар  нарықтың 

заңдарына  бағынады  яғни    абыс  табудың  қайнар  кӛздеріне  жетуге  ҧмтылады.  Несие 

ешқандай  табыс  бермейді,  алайда  банк  ол  табысты  несие  алушылар  шотынан 

қалыптастырады.  Сондықтанда  олар  ӛз  ресурстарын  тиімді  салаларға  бағыттаулары  қажет. 

Коммерциялық банктердің кӛмегімен қаржылық ҥзылыстерді жабу мҥмкін емес, ал тиімділігі 

аз іс шараларды қаржыландыру  тиімсіз сонын нәтижесінде банк шығынға ҧшырайды. 

Осыған  орай  маркетингтің  осындай  екі  саладағы  бағыты  бар:  бірі  клиентарды  банкке 

қаражат  салушы  ретінде  тарту  болса,  екінші    несиелік  ресурстарды  кәсіпорындар  мен 

ҧйымдарға бағыттау, яғни бҧл ҧйымдар  берген ресурстарды банкке де тиімді етеп жҧмсауды 

кӛздейді. Қортындылай айтсақ банкттік маркетинг  табыстар мен уақытша бос жатқан ақша 

қаражаттарын экономикада қолдану болып табылады.  

Маркетингтің  банке  қажеттілігі  тағы  бар,  ӛйткені    шарттар    барлық  коммерциялық 

банктерге бірдей. Мысалы: 

-  Несиелік  ресурстарды  қалыптастырушы  қорға  барлық  коммерциялық  банктердің 

міндетті тӛлемдері; 

-  Банктік  ликвидтілік  стандарттары  мен  Ҧлттық  банкінің  нақты  пайыз  ставкасын 

орнату; 


- Банктік мекемелердің  тікелей несиелендіруі

- Ҧзақ және қысқа мерзімді қҧнды қағаздармен операциялар жҥргізу. 2.  Банк  қызметіне  маркетингті  енгізу  алғышарттары.  Банктік  маркетингтің 

спецификасы. 

Маркетингтің ерекшелігі банктік ӛнімнің ерекшелігімен анықталады. «Банктік ӛнім»  – 

банк арқылы жҥзеге асқан кез келген қызмет немесе операция. Банкті  басқару саясаты мен 

қызметінің  мақсаты  клиенттерді    тарту,  ӛз  қызметінің    ӛткізу  саласын  кеңейту,  нарықты 

жаулап алу, алынатын пайданың ӛсуі болып табылады. Банктағы маркетингтің спецификасы  

банктік  қызметтің  коммерциялануын  негіздеу  және    қаржы  қҧралдарын  тиімді  жҧмсауды 

қамтамасыз  Осыған байланысты банктік маркетинг қаржы айналымын және экономикадағы 

қолма-қол  емес  есептерді  жылдамдатуға  негізделеді.  Маркетинг  талдауға  және  

тҧтынушының  қажеттіліктерін  тез  және  дҧрыс    қанағаттандыруға,  есеп  жҥргізуге,  шикізат 

пен материалдарды, жабдықтаушылармен  жҥргізілуіне  бағытталған.  

Банктік  саладағы  маркетингтің  ерекшелігі,  сонымен  қатар  коммерциялық  банктердің 

тек  қана    салымдарымен  айналыспай,  осы  жиналған  ақшаны  ҧйымдарға,  кәсіпорындарға, 

одақтарға несие беру  арқылы белсенді  жҧмсау  болып табылады. Бҧл маркетингтің кешенді 

даму  қажеттіліктерін  банктің  салымшы  қҧралдарымен  қатынасы  сферасындағыдай, 

ссудаларды  несиелік  салымдары  саласында  да    жеткізу  формасын  жҥзеге  асыратынын 

негіздейді.  Банктегі  маркетингтің  ерекшелігі  тәжірибеде  қолданылатын  әдістері  арқылы 

анықталады.  Коммерциялық  банктердің  ҧйымдар-салымшыларымен  қарым-қатынаста 

уақытша  ақша  қҧралдары  саласында  маркетинг  депозиттердің  процент  арқылы  ӛсуі  

30 


перспективасын  қарастырады.    Салымшыларды  тарту  ҥшін  пайыздық  саясат  қолданылады. 

Пайыздық ставкаларды реттеу және бекіту ӛнеркәсіптер мен ҧйымдардың несиені қолданар 

кезіндегі пайыздық реттеу екеуі бірге орындалады. Бҧл шарт бойынша маркетингтің міндеті 

несиеге  деген  сҧранысты    зерттеу,  ссуда  қҧралдарын  қай  салада  неғҧрлым  тиімді  екенін 

анықтау, тҧтынушыға сапалы несиелік қызмет кӛрсету болып табылады.  


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.84 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет