Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент»жүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата30.04.2017
өлшемі0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ «Экономика  және менеджмент» кафедрасы 

 

  

 

АЭСА оқу-әдістемелік кеңесінің  мәжілісінде бекітілген 

Хаттама №__ «___»  _________ 2012ж. 

Оқу ісі жӛніндегі  

проректор, прфессор 

____________ Машанова Р.К.  

 

                                                             

 

                                                                                                                                                                              

 

ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

(ПОӘК) 

 

 

«БАНКТІК МАРКЕТИНГ» пәні бойынша 

            

 

«5В051100 -МАРКЕТИНГ» мамандығы 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2012 ж. 

 

  

 

 Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған: э.ғ.к., доцент Жунусбекова Б.Б. 

 

Кафедраның отырысында талқыланып ҧсынылған _______, хаттама  №1   «27» тамыз 2012 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі «Экономика және менеджмент»            э.ғ.к., доцент  Сейтхамзина Г.Ж.                                    

Академияның  оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  мақҧлданған  ____________________, 

қаулы №1  «27»  тамыз   2012 ж. 

 

 Академияның оқу-әдістемелік 

кеңесінің тӛрағасы,

 оқу ісі жӛніндегі проректор    

                      п.ғ.к., профессор Машанова Р.К.            

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Мазмҧны 

 

  

бет 


1.

 

  Пәннің типтік оқу бағдарламасы 2.

   Пәннің оқу жҧмыс бағдарламасы  

3. 

  Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы) 

16 

4.

   Лекциялық кешен  

27 


5.

 

  Практикалық  (семинар) сабақ тапсырмаларын орындау бойынша әдістемелік нҧсқау  

73 


6.

 

  Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нҧсқау  

7.

   Студенттің оқытушының басшылығымен ӛздік жҧмыстарды орындауы бойынша 

әдістемелік нҧсқау  

76 

8.

   Студенттің ӛздік жҧмысты орындауы бойынша әдістемелік нҧсқау 

82 


9.

 

  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 88 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

 

 

 

ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

             «БАНКТІК МАРКЕТИНГ» пәні бойынша 

            

 

«5В051100-МАРКЕТИНГ» мамандығы 

 

              

 

Оқыту нысаны Кҥндізгі оқыту 

Барлық кредит саны 

Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар, соның ішінде: 

135 


Лекциялар (сағаттар) 

30 


Практикалық  (семинар) сабақтар  (сағаттар) 

15 


Зертханалық сабақтар (сағаттар) 

 

СОӚЖ (сағаттар) 30 

СӚЖ (сағаттар) 

60 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

Алматы, 2012ж. 1.

 

 

Оқытушы  туралы  мәлiметтер  

«Экономика  және  менеджмент»  кафедрасының 

доценті, э.ғ.к.  Жҥнісбекова Бикеш Балапашевна.  

2.

 

 

Пәннің пререквизиттері  

«Банктік  маркетинг»  пәнінің  теориялық  базасы 

ретінде 

жалпы 


әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдар,  жалпы  жаратылыстану-ғылымдары 

пәндері  және  «Экономикалық  теория»,  «Ақша, 

қаржы, 


несие», 

«Қаржы 


нарығы 

және 


делдалдары», 

«Маркетинг», 

«Маркетингтік 

зерттеулер», 

«Стратегиялық 

маркетинг» 

пәндерінің 

экономикалық 

категорияларын 

қолдануға негізделген. 3.

 

 

Пәннің пострекивизиттері  

Осы  пәнді  меңгергеннен  кейін  студенттер 

білімдерін «Маркетингті басқару», «Халықаралық 

маркетинг», 

«Туризм 

маркетингі», 

«Мерчендайзинг»  сияқты  пәндерінде  қолдана 

алады 4.

 

 

Пәннің сипаттамасы   

 

Қазіргі  таңда  әр  тҥрлі  қызмет  тҥрімен 

айналысатын  және  әр  тҥрлі  нысандағы 

кәсіпорындар  ӛз  іс-әрекеттерінде  жарнаманы 

қолдану 

маңыздылығы 

кҥшеюде. 

Кәсіпорындардың  нарықтағы  табыстылығы 

тҧтынушыларға  тауарлар  мен  қызметтердің 

тҧтынушылық  қасиеттері  мен  сапасы  туралы 

ақпараттандырушы, 

ӛнімді 


ӛткізуді 

ынталандыру  және  нарықтағы  бәсекелестік 

қҧралы  болып  табылатын  тиімді  жарнаманы 

ҧйымдастыруға  тікелей  тәуелді.  Сондықтан 

маркетинг,  менеджмент,  бизнес  негіздері  сияқты 

пәндермен  қатар  жарнама  қызметінің  негіздерін 

оқыту маңызды ролді атқарады. 

5.

 

 

Пәнді оқыту мақсаты: 

Бҧл  пәнді  оқытудың  мақсаты  –    студенттерге 

банктегі  маркетингтік  қызметтің  теориясы  мен 

тәжірибесінен білім беру. 6.

 

 

Пәнді оқыту міндеттері: 

«Банктік 

маркетинг» 

пәнін 


оқытудың 

міндеттеріне мыналар жатады:  

- Банктік маркетингтің ерекшеліктері; 

-  Банктік  қызмет  нарығындағы  маркетингтік 

зерттеулер; 

- Банктегі банктік ӛнім ассортиментін басқару; 

- Активтер мен пассивтерді басқару; 

- Банктің баға саясаты; 

- Банктік қызметті ӛткізу; 

Коммерциялық  банктің  коммуникациялық саясаты; 

- Тәуекелді басқару; 

- Банкте маркетингті жоспарлауды оқыту 

 

  

 


 

 7. Тақырыптардың мазмҧны 

 

1 - ТАҚЫРЫП. БАНКТІК САЛАДАҒЫ МАРКЕТИНГ 

 

Банктің  мәні.  Банктік  қызметтің  сипаттамасы.  Банктердің  типтері.  Коммерциялық 

кәсіпорын ретінде банктің ерекшеліктері мен спецификасы. Банктік маркетинг тҥсінігі.  Банк 

қызметінде  маркетингті  ендіру  алғышарттары.  Мақсаттар.  Банктік  маркетинг  принциптері 

мен қызметтері. Банкте маркетингті ҧйымдастыру. 

 

                    2 - ТАҚЫРЫП. БАНКТЕГІ ҚЫЗМЕТ НАРЫҒЫН  ЗЕРТТЕУ  

Банктік саладағы маркетингтік зерттеу ерекшеліктері мен бағыттары. Зерттеу әдістері.  

Маркетинг  ортасының  факторлары.  Бӛлшек  және  кӛтерме  нарықтардағы  банк  қызметі.  

Бӛлшек  және  кӛтерме  нарықтардағы  тҧтынушының  мінез-қҧлқы.  Бӛлшек  және  кӛтерме 

нарықтардағы банктік ӛнімді сатып алу туралы шешім қабылдау процесі. 

 

3 - ТАҚЫРЫП.  БАНКТЕГІ  ҚЫЗМЕТ НАРЫҒЫН СЕГМЕНТТЕУ  

Банк қызметтерін тҧтынушыларды сегменттеу ерекшеліктері мен процесі. Ҧсынылатын 

қызметтер  сипаттары  бойынша  сегменттеу.  Несиелік  қызметтер.    Салымдар  операциясы. 

Инвестициялық  операциялар.  Басқа  да  қызметтер.  Тҧтынушылар  топтары  бойынша 

сегменттеу.  Бӛлшек  және  корпоративтік  нарықтарды  сегменттеу  принциптері  мен 

критерилері.  

 

4 - ТАҚЫРЫП . БАНКТІҢ НАРЫҚТЫҚ МҤМКІНДІКТЕРІН ТАЛДАУ 

 

Банктегі  стратегиялық  жоспарлау.  Банктегі  стратегиялық  маркетинг.  Банктің 

стратегиясына  әсер  ететін  факторларды  бағалау.  Бәсекелестерді    талдау.  Банк  қызметтерін  

функционалды  талдау.  Банк  қызметін  қҧрылымдық  талдау.  Банк  қызметін  операциондық 

талдау.  Банкті  ӛтімділігін  талдау.  Банк  қызметінің  әлсіз  және  кҥшті  жақтарын  талдау. 

Қызмет кӛрсетілген нарықты анықтау. Сегменттердің нарықтық-ӛндірістік сипатын бағалау. 

Нарықтың тартымдылығын бағалау. Шаруашылық портфелдің даму стратегиясы. Таңдалған 

стратегияны бағалау. Таңдалған стратегия негізінде маркетинг кешенін жоспарлау. 

 

5 - ТАҚЫРЫП . ӚНІМ ҚАТАРЫН ЖОСПАРЛАУ 

 

 

Банктік  ӛнім,  банктік  қызметтер.  Банктік  ӛнім  және  қызмет  деңгейлері.    Банктік  ӛнім мен    қызметтердің  негізгі  тҥрлері  және  олардың  сипаттамалары.    Ӛнімдік  қатарды  талдау. 

Ассортиментті жоспарлау. 

 

6 - ТАҚЫРЫП . ПАССИВТЕРДІ ЖӘНЕ АКТИВТЕРДІ  БАСҚАРУ 

 

Коммерциялық банктердiң ресурстары: меншiк және тартылған талап етiлгенге дейiнгi 

салымдар,  жинақ  салымдары,  мерзiмдi  салымдар,  акционерлiк  капитал,  резервтер.  Банктiң 

пассивтi  операциялары.  Пассивтi  операциялардың  нысандары.  Пассивтермен  басқару 

әдiстерi.  Депозиттiк  қызметтi  ҧйымдастыру  принциптерi.  Депозиттiк  қызметтiң  

ликвидтiкпен  ӛзара  байланысы.  Клиентер  есебiндегi  қаржылар  айналысын  талдау. 

Депозиттiк  есепке  айналдырылған  қаржы  ҥлесiн  және  қысқа  мерзiмдi  ресурстарды  ҧзақ 

мерзiмге трансформациялау коэффициенттiн анықтау. Пассивтердiң даму стратегиясы.  

10 


Коммерциялық банктердiң активтерi: I  реттiк және II реттiк резервтер, ссудалар, қҧнды 

қағаздар,  ғимараттар  және  қҧрал  жабдықтар.  Банктiң  кредиттiк  потенциалы.  Қазақстан 

Республикасындың  несие  жҥйесi:  заемщиктiң  несие  қабiлеттiлiгiн  анықтау.  Заемщиктер 

кластары.  Банктiң  несиелiк  потенциалды  қҧру  және  бӛлу  саясаты.  Банктiң  бағалы 

қағаздармен  операциялары.  Қҧнды  қағаздар  портфелi.  Бағалы  қағаздар  портфелiнiң 

ӛтiмдiлiгi.  Қҧнды  қағаздар  портфелiнiң  тҥрлерi:  ӛсу  портфелi,  табыс  портфелi,  тәуекел 

капиталдың  портфелi,  теңестiрiлген  /балансталған/  портфель,  мамандандырылған  /арнайы/ 

портфель.  Активтермен  басқару  әдiстерi:  қаржылардың  жалпы  қор  әдiсi,  активтердi  бӛлу 

әдiсi, сызықты программалау әдiсi. 

 

7- ТАҚЫРЫП. БАНКТЕГI БАҒА САЯСАТЫ  

Банктiк  қызмет  бағасы  тҥсiнiгi.  Банктiк  ӛнiмдер  мен  қызметтерге  баға  қоюдың 

ерекшелiктерi. Банк қызметiндегi бағаның ролi. Баға қҧру мақсаттары және стратегиясы. Баға 

деңгейiне  әсер  ететiн  факторлар.  Баға  қҧру  әдiстерi  мен  стратегиясы.  Несиелiк  ресурстар 

бағасы.  Пайыздық  маржа.  Негiзгi  пайыз  келiсiмдi  пайыз.  Несиелiк  ресурстардың  нарықтық 

және  нақты  бағасы  келiсiмдi  ӛсiм  /надбавка/.  Келiсiмдi  жеңiлдiк  маржа.  Операциялық 

қызметтер  бағасы.  Банк  шығындарының  қҧрылымын  жалдау.  Факторингтiк  операциялар 

бағасы. Лизингтiк қызметтер бағасы сенiмдi қызметтер бағасы. Трасттық қызметтер бағасы. 

 

 

8 -ТАҚЫРЫП. БАНКТIК ҚЫЗМЕТТЕРДI ӚТКIЗУДI ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

Банктiк қызметтердi ӛткiзу ерекшелiктерi. Банктiк қызметтердi ӛткiзу шарттары. Ӛткiзу 

жҥйесiн  таңдауға  әсер  ететiн  факторлар.  Банктiң  ӛткiзу  жҥйелерiнiң  тҥрлерi.  Қызметтердiң 

толық 


кешенiн 

ҧсынатын 

бӛлiмдер. 

Мамандандырылған 

бӛлiмдерi. 

Толық 


автоматтандырылған  бӛлiмдер.  Аз  санды  бӛлiмдер.  Автоматты-кассалық  машиналар. 

Қаржылық    супермаркеттері.  Сату  пунктерiндегi  электронды  тӛлемдер  жҥйесi  карточкаға 

негiзделген  жҥйелер.  «Саналы»  терминалдар.  Ҥйде  кӛрсетiлетiн  банктiк  қызметтер. 

Телемаркетинг.  Оффоршорлық  банктер  ӛткiзу  орындарына  орналастыру,  бӛлiм  және 

филиалдар  саны  жӛнiнде  шешiм  қабылдау  ҥрдiсi.  Банктiң    iшкi  қҧрылымы.    Персонал 

мiндеттерi. 

 

9- ТАҚЫРЫП. БАНКТIҢ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ 

 

Банктiк  коммуникация  ерекшелiктерi.  Банктегi  маркетингтiк  коммуникация элементтерi. Банктiң жарнамалық қызметi. Банк, банктiк ӛнiм, банктiк қызмет жарнамаларын 

қабылдау  ерекшелiктерi.  Жарнаманы  беру  қҧралдарын  таңдау.  Банктiң  жарнамалық  iс-

әрекетiнiң  философиясы  және  қағидасы.  Жарнамалық  әсердiң  тиiмдiлiгiн  бағалау.  «Public 

relations».  Банктегi  «Public  relations»  мақсаттары  мен  мiндеттерi.  «Public  relations»  әдiстерi. 

Банктегi ӛткiзудi ынталандыру және жеке сатулар. 

 

 

10-ТАҚЫРЫП. БАНКТЕГІ МАРКЕТИНГТІ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ 

 

Банктегі  маркетингті  жоспарлаудың  мәні  мен  мазмҧны.  Банктегі  маркетингті 

жоспарлаудың  мақсаты,  міндеттері  мен  кезеңдері.  Маркетингті  жоспарлаудың  тҥрлері. 

Статегиялық  жоспарлаудың  мазмҧны.  Стратегиялық  жоспарлаудың  кезеңдері.  Банк 

стратегиясына  әсер  ететін  факторларды  бағалау.  Маркетингтік  бақылау.  Маркетингтік 

бақылау және олардың тҥрлері.  

 

11 


 

 

8. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 

 

 

Реттік №  

 

Тақырыптың аты Сағат саны 

Кҥндізгі бӛлім 

Б

арлығы  

Лекц


иялар

 

   Пра

к. 


саб

Зерт.

са

б С

ОӚ

Ж 

С

ӚЖ 

Банктік саладағы маркетинг 14 

Банктегі қызмет нарығын зерттеу 

14 Банктегі қызмет нарығын сегменттеу 

14 Банктің 


нарықтық 

мҥмкіндіктерін 

талдау 

14 


Ӛнім қатарын жоспарлау 

14 


Пассивтерді және активтерді басқару 

13 


Банктегі баға саясаты 

13 


Банктік 

қызметттерді 

ӛткізуді 

ҧйымдастыру 

13 Банктің коммуникациялық саясаты 

13 10 

Банктегі  маркетингті  жоспарлау  және 

бақылау. 

13 


  Барлығы: 

135 

30 


15 

30 60 

 

9. Лекциялық, практикалық (семинар), зертханалық сабақтар жоспары  

 

№ 

т/б Лекция жоспары 

Практикалық сабақ жоспары Банктік саладағы маркетинг.  

1.  Банктік  қызметтегі  маркетингтің 

мәні, тҥсінігі және қажеттілігі. 

2. Банк қызметіне маркетингті  енгізу 

алғышарттары.  Банктік  маркетингтің 

спецификасы. 

3.  Банктік  маркетингтің  қағидалары, 

функциялары  мен  міндеттері.  Банкте 

маркетингті ҧйымдастыру. 

Банктік саладағы маркетинг.  

1. Банктердің типтері.  

2. Банктік саладағы маркетингтің дамуы. 

3. Банктік қызметтің сипаттамасы.  

 Банктегі  қызмет  нарығын  зерттеу. 1.  Банктік  саладағы  маркетингтік 

зерттеудің 

ерекшеліктері 

мен 


бағыттары. 

2. 


Банктің 

сыртқы 


ортасымен 

байланысты  нарық  субъектілерін 

талдау. 

3. 


Бӛлшек 

және 


кӛтерме 

нарықтардағы  тҧтынушының  мінез-

қҧлқы.  

4. 


Бӛлшек 

және 


кӛтерме 

Банктегі қызмет нарығын зерттеу. 

1. Банктегі қызмет нарығын зерттеу әдістері.   

2. Маркетинг ортасының факторлары.  

3. Бӛлшек және кӛтерме нарықтардағы банк 

қызметі.   

 


 

12 


нарықтардағы  банктік  ӛнімді  сатып 

алу туралы шешім қабылдау ҥрдісі. Банктегі 

қызмет 

нарығын 

сегменттеу.  

1. Банк қызметтерін тҧтынушыларды 

сегменттеудің  ерекшеліктері  мен 

ҥрдісі. 


2. Ҧсынылатын қызметтер сипаттары 

бойынша 


сегменттеу. 

Несиелік 

қызметтер.    Салымдар  операциясы. 

Инвестициялық  операциялар.  Басқа 

да қызметтер. 

3.  Тҧтынушылар  топтары  бойынша 

сегменттеу. 

Бӛлшек 


және 

корпоративтік 

нарықтарды 

сегменттеу 

принциптері 

мен 


критерилері.  

Банктегі қызмет нарығын сегменттеу.  

1.  Банктегі  қызмет  нарығын  сегменттеудің 

мәні мен мазмҧны. 

2.  Банктегі  қызметті  тҧтынушыларды 

сегменттеу. 

3. Мақсатты нарықты таңдау. Банктің  нарықтық  мҥмкіндіктерін 

талдау. 

1.  Ішкі  есеп  берудің  және  сыртқы 

ақпараттың жҥйесі. 

2.  Маркетингтік  зерттеудің  жҥйесі 

және оны талдау. 

Банктің 

нарықтық 

мҥмкіндіктерін 

талдау. 

1. Қызмет кӛрсетілген нарықты анықтау.  

2.  Бәсекелестерді    талдау.  Банк  қызметтерін  

функционалды  талдау.  Банк  қызметін 

қҧрылымдық талдау.  

3. Нарықтың тартымдылығын бағалау. 

 

 Ӛнім қатарын жоспарлау. 

1.  Банктік  ӛнім,  банктік  қызметтер 

және  олардың  деңгейлері.    Банктік 

ӛнім  мен    қызметтердің  негізгі 

тҥрлері. 

Инвестициялық 

және 

банктің басқа да қызметтері.  2. Банктегі ассортиментті жоспарлау. 

Ӛнім қатарын жоспарлау. 

1.  Банктік  ӛнім  мен    қызметтердің  негізгі 

тҥрлерінің сипаттамалары. 

2. Банк қызметтерінің ассортименті.  

3. Банк қызметтерін жетілдіру.  

 Пассивтерді 

және 

активтерді 

басқару.  

1. 


Пассивтер 

мен 


активтердің 

қҧрылымы. 

2.  Пассивтер  мен  активтерді  басқару 

әдістері.  

3.  Пассивтер  мен  активтердің  даму 

стратегиялары. Пассивтерді және активтерді басқару.  

1. Коммерциялық банктердiң ресурстары. 

2.  Банктiң  пассивтi  операциялары  және 

олардың нысандары. 

3.  Банктiң  активтi  операциялары  және 

олардың нысандары. 

 

 Банктегі баға саясаты.  

1. Банктiк қызмет бағасының тҥсiнiгi. 

Банктiк  ӛнiмдер  мен  қызметтерге 

баға қоюдың ерекшелiктерi. 

2.  Баға  деңгейiне  әсер  ететiн 

факторлар.    

3. Баға белгілеудің стратегиялары. 

Банктегі баға саясаты.  

1. Банк қызметiндегi бағаның рӛлi.  

2. Баға қҧру мақсаттары және стратегиясы. 

3. Баға қҧру әдiстерi. Банктік 

қызметттерді 

ӛткізуді 

ҧйымдастыру. 

1. 


Банктiк 

қызметтердi 

ӛткiзу 

Банктік 

қызметттерді 

ӛткізуді 

ҧйымдастыру. 

1. Банктiң ӛткiзу жҥйелерiнiң тҥрлерi.  

13 


ерекшелiктерi. 

2.  Бӛлiм  және  филиалдар  санына 

ӛткiзу 

орындарын орналастыру 

туралы шешiм қабылдау ҥрдiсi.  

2.  Ӛткiзу  жҥйесiн  таңдауға  әсер  ететiн 

факторлар. 

 Банктің коммуникациялық 

саясаты. 

1. 


Банктік 

коммуникацияның 

ерекшеліктері. 

2. 


Банктегі 

маркетингтік 

коммуникацияның элементтері. 

3. 


Коммуникация 

стратегиялары 

және оны ӛңдеу ҥрдісі. 

Банктің коммуникациялық саясаты

1. Банктiң жарнамалық қызметi.  

2. Банктегi ӛткiзудi ынталандыру және жеке 

сатулар.  

3.  Банктегi  «Public  relations»,  мақсаттары 

мен мiндеттерi. 

 

10 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.84 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет