Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


Тақырып 1. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы дағдарыстаржүктеу 1.05 Mb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата29.04.2017
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тақырып 1. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы дағдарыстар 

 

Тапсырма 

Кәсіпорынның ӛнім ӛндіру және сату шығындары туралы қолда бар мәліметтер 

бойынша оларды бухгалтерлік және айқын емес (неявные) шығындарға топтастырыңыз. 

Экономикалық және бухгалтерлік шығындарды есептеңіз.  

 

 № 

Кӛрсеткіш 

Мәні 

Жұмыскерлердің жалақысы  400000 

Кәсіпкердің жалақысы  60000 

Отбасы мүшелерінің жалақысы  20140 

Материалдар 201400 

Несие үшін пайыздарды тӛлеу 100000 

Меншікті капиталға пайыздар 30000 

Амортизация  250000 

Жер рентасы  400000 

 

 Тақырып 2. Дағдарыстық жағдайды мемлекеттік реттеу 

 

Тапсырма 

Ӛндірістің  қолда  бар  мәліметтері  бойынша  басқарушы  субьектінің  қаржы-

шаруашылық  іс-әрекетінен  қысқаша  сараптамалық  шолу  дайындау.  Шолудың  мазмұнын 

ӛз бетінше анықтау.   

 

Ескерту:  Ұсынылып  отырған  есептік  мәліметтер  есептіліктің  Халықаралық  қаржы Стандартына сәйкес ұсынылып отыр.  

 

Ұсынылатын  қосымша  әдебиеттер:    Бюллетень  бухгалтера.  2011  г.  январь,  №3  «План счетов по МСФО»  

  

Тақырып 3. Кәсіпорынның дамуындағы дағдарыстар   

 

Тапсырма 

2010  жылы  шұжық  ӛнімдерін  ӛндіруші  біріккен  кәсіпорын  тӛмендегідей  есептік 

кӛрсеткіштерге ие.  

2010 жылғы қаржы-шаруашылық әрекетінің нәтиежесі туралы кәсіпорын есебі.  

Кӛрсеткіштер  

 

 Іске асқан ӛнімнен түскен табыс 1388575 

Іске асқан ӛнімнің ӛзіндік құны  

1062620 

Аралық шығындар, соның ішінде:  

235735 

- жалпы және әкімшілік шығындар  134598 

- Іске асыру барысындағы шығындар 

101137 

Жанама іс-әрекеттен түскен табыс 7078 

Табыс салығы бойынша шыққан шығындар  

5065 

  

  31. 12. 2011 ж. баланс мәліметі бойынша   

Кӛрсеткіштер  

525238 


71 

 

Ұзақ мерзімді активтер  213098 

Сондай-ақ ағымдық активтер : 

121668 

- тауарлы-материалды қорлар  7758 

- Қаржы  

83672 

- дебиторлық қарыздар   725733 

Жекеменшік капитал  

 

Тапсырма:  тӛмендегі  сараптаманың  негізі  ретінде  қаржы-шаруашылық  әрекеттің 

нәтиежелері бойынша жылдық есеп құрыңдар: 

- Фирманың рентабельділігін сипаттау үшін кілттік индикаторларды есептеңіздер; 

- Ӛнімнің рентабельділігін сипаттау үшін кілттік индикаторларды есептеңіздер; 

-    Табылған кілттік индикаторлардың мәнін қысқаша айтып беріңіздер. 

 

 Тақырып 4. Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы саясатындағы маркетинг 

 

Тапсырма 

Негізгі құралдардың қозғалысы туралы келесідегідей мәліметтер берілген. 

(мың тенге)  

 

Бастапқы құны 

бойынша  

Қалдық құны 

бойынша  

Негізгі 

құралдардың 

тозуы 

1. Жыл басындағы 

негізгі құралдар 

8000 


6400 

1600 


2. Енгізілген жаңа 

негізгі құралдар 

1000 

1000 


3. Қайтарымсыз 

алынған негізгі 

құралдар 

200 

150 


50 

4. Негізгі құралдардың 

есептелген тозу 

формасы  500 


500 

5. Толық тозған негізгі 

құралдардың істен 

шығарылуы  

700 

700 


6. Жыл аяғындағы 

негізгі құралдар  

8500 

7050 


1450 

 

Анықтау керек: 

-жаңару коэффициентін 

-шығару коэффициентін 

-жарамдылық коэффициентін 

-тозу коэффициентін 

 

Тақырып  5.  Кәсіпорынды  дағдарысқа  қарсы  басқарудағы  инвестициялық стратегия 

 

Тапсырма Айналмалы қаражатты басқару 

Есеп  беру  жылының  аяғындағы  жағдайға  қарай  кәсіпорында  тӛмендегідей 

материалдық құндылықтар және  шикізаттың ӛзге де түрлері болды,  негізгі материалдар 

мен  жартылай  фабрикаттар  -552;  кӛмекші  материалдар;  отын  және  сұйық  материалдар  -72 

 

124;  жӛндеу  жұмыстарына  арналған  қойылған  артық  заттар-64;  ыдыс  және  ыдыс бұйымдарына  арналаған  материалдар  –  52;  құралдар,  шаруашылық  инвентеры,  ӛзге 

орташа  бағадағы  және  қолданудан  тез  шығатын  заттар  –  160;  аяқталмаған  ӛндірістер  – 

240;  болашақтағы  шығындар  –  48;  дайын  ӛнім  –  1080;  жӛнелтілген  тауарлар  және 

кӛрсетілген  қызметтер  –  244;  қаржы  -348;  дебиторлық  қарыз  –  392;  ӛзге  айналмалы 

құралдар – 32;   

1.

 Айналмалы қаржының құрылымын анықтау керек. 

2.

 Айналмалы қаржының жылжуын жылдамдату жолдарын анықтау керек. 

 

 

Тақырып 6. Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы басқаруындағы инновациялар 

 

Тапсырма 

Айналмалы қаражатты басқару. 

Ӛнеркәсіптік компанияларда 2 жыл бойынша тӛмендегідей мәліметтер келтірілген 

(млн. тенге) 

  

Алдыңғы жыл 

Есептік жыл 

 

Ӛнімді іске асырудан түскен түсім  

Айналмалы қаржының жартыжылдық бағасы 

 

60, 0 


 

15, 0 


 

63 


 

14, 0 


Осы мәліметтер бойынша айналмалы қаржы кӛрсеткіштерінен мыналарды есептеу:  

1. Айналым коэффициенті (айналмалы қаржының айналым саны) 

а) нақты жыл 

в) есептік жыл 

2. Бір күндегі бір айналымның орташа ұзақтығы 

а) нақты жыл 

в) есептік жыл 

 

Тақырып  7.  Кәсіпорынның  дағдарысқа  қарсы  саясатындағы  стратегиясы  және 

тактикасы 

 

Тапсырма 

Бір  ӛндірісте  жартыжылдық  айналмалы  қаржыдан  қалған  қалдық  5000-нан  7000 

дейін құраса ӛндірістегі  ӛнімді іске асырудың жылдық кӛлемі 18000 тенге, ал басқасында 

21000  тенге.  Енді  қай  ӛндірісте  материалды  және  ақша  ресурстары  тиімді 

пайдаланылатынын анықтаңыз, айналмалы қаржының айналым кӛрсеткіштерін есептеңіз  

1.

 Айналмалы қаржының айналым коэффициенті 

2.

 Жұмыспен қамту коэффициенті 

3.

 Айналмалы қаржының рентебаельділігі 

  

Тақырып 8. Басқару процесіндегі дағдарысты диагностикалау  

Тапсырма 

АК  ӛндірісінің  тиімділік  кӛрсеткішін  анықтау  үшін  тӛменде  бастапқы  мәліметтер 

келтірілген:   

  № 


Кӛрсеткіш 

2010 ж. 


2010 ж. 

Ӛнім ӛндіру кӛлемі мың тенге 4308485 

5049368 


Ӛнімнің ӛзіндік құны, мың тенге 

3722324 

4331190 


Аралық шығындар, мың тенге 

378404 

406574 


73 

 Негізгі іс-әрекеттен түсетін пайда, мың тенге  

207757 


311604 

Таза пайда,  мың тенге  155818 

218123 


Акционерлі  капиталдың  орташа  жылдық  құны, 

мың тенге 

1895003 


2246109 

Негізгі  қаржының  орташа  жылдық  құны  мың тенге  

2421979 


2434161 

Қызметкерлердің орташа саны, адам саны   1910 

2014 


    Мұнда: 

1)

 АК кірісі   

2)

 Негізгі іс-әрекет кірісі  

3)

 Еңбек ӛнімділігі 

4)

 Қорқайтымдылықты анықтау керек.  

 

Тақырып 9. Банкроттық және кәсіпорынды жабу  

Репродуктивті практикалық деңгей 

Құралдарды  инвестициялауға  байланысты  екі  жобаның  бірін  таңдайтын  ұсыныс 

түсті.Кестеде кӛрсетілген ресурстарды тиімді қолдануды қарастыра отырып, таңдалынған 

жобаның тиімділігін бағалаңыз. 

 

Мәліметтер кестесі 

Инвестициялар 

5,5 млн. тг 

8,0 млн. тг 

Жүзеге асырылу мерзімі 

3 жыл 


3 жыл 

Пайыздық мӛлшерлеме 

10 % 

12% 


1-жыл соңындағы табыс 

1 млн. тг 

2 млн. тг 

2-жыл соңындағы табыс 

2 млн. тг 

3 млн. тг 

3-жыл соңындағы табыс 

3 млн. тг 

4 млн. тг 

 

Берілген тапсырманы шешу барысында экономикалық теория және статистиканы оқу барысында алынған қабілеттеріңізді қолданыңыздар. 

1.

 Жеке 

мақсаттардың 

ағашын 

құрастырыңыз.Берілген мақсаттардың 

маңыздылығын анықтаңыз. 

2.

 

Ресурстарды  тиімді  пайдалану  мәселесі  бойынша  кез-келген  ұйымның  қызметін талдаңыз,  ресурстарды  қолдану  тиімділігін  жоғарылату  жолдарын  анықтаңыз,оларды 

деңгейлер бойынша топтастырыңыз.(стратегиялық,тактикалық,оперативті). Берілген  сұрақтарды  орындау  барысында  жеке  тәжірибеңіз  бен  талдамалық 

мәліметтерді қолданыңыздар. 

 

Тақырып 10. Кәсіпорында дағдарысқа қарсы персоналды басқару 

«Ресурс үнемділіктің факторлары» ұғымын қарастыр.Мысал келтір.Фирмада оларды 

анықтаудың жоспарын құрастыр. 

Берілген  тапсырманы  орындауда  «Бухгалтерлік  есеп»  дисциплинасын  оқығанда 

алынған білімді қолдан. 

Қазіргі  таңда  кәсіпорын  ӛнімінің  сатылу  кӛлемінің  күрт  қысқару  үдерісі 

байқалынады.Директорлар  кеңесінде  талқылану  барысында  дағдарыстық  жағдайдан 

шығуға байланысты келесі ұсыныстар айтылды: 

1.

 

Дәл сондай бәсекелестер ӛнімінің сапасынан жоғары ӛнім шығару. 2.

 

Ӛзіндік  сауда  желісін  құру  және  бӛлшек  бағалардың  тӛмен  болуы  нәтижесінде бағаны тӛмендету. 

74 

 

3. 

Рентабельді емес және аз рентабельді тауар түрлерін алып тастап, шығарылатын 

ӛнім  ассортиментін  қысқарту.Мақсат-ӛзге  шығарылатын  тауар  түрлеріне  кететін 

шығынды азайту және сәйкесінше кӛтерме-шығу бағасының тӛмендеуі. 

Директорлар  кеңесінде  дұрыс  шешім  қабылдау  үшін  қандай  бірінші  ретті  ақпарат 

алу керек? Тапсырманы  шешкенде  кәсіпорынға  сыртқы  және  ішкі  әсер  етуші  факторларды 

оқу нәтижесінде алынған білімді қолдан. 

«Крайслер» банкроттылық шегінде. 

«Крайслер»  автомобиль  құрылыс  компаниясы  Ли  Якокка  компания  басшылығына 

келер  алдында  және  алғашқы  уақытта  банкроттылық  шегінде  болған.Қалыптасқан 

жағдайды  талдаған  Ли  Якокка  АҚШ  конгресіне  үлкен  ақшалай  заемға  кепіл  түріндегі 

мемлекеттік кӛмек алуға байланысты хабарласу керектігін түсіндірді. 

Бұл  басылымда  теріс  реакция  тудырған  күтпеген  шешім  болды.  Бұл  кезге  дейін 

ешбір автомобиль жасаушы компания конгреске осындай ӛтінішпен бармаған еді. Талқылауға  тапсырма.Ли  Якокка  басшы  ретінде  келген  кезде  «Крайслер» 

автомобиль  жасаушы  компаниясында  қалыптасқан  жағдайды  біле  отырып,  сіз  конгреске 

мемлекеттік  кӛмек  туралы  ӛтінішті  қалай  бағалайсыз?Конгрестің  оң  шешімін  алу  үшін 

компания қандай шаралар жүзеге асыруы керек еді? Басқарушылық  жағдайдың  дамуы.Ли  Якокканың  АҚШ  конгресіне  ӛтініш  айту 

туралы  шешімі  АҚШ-тың  ӛндіріс  кӛлемі  бойынша  3-орындағы  автомобиль  жасаушы 

компаниясының  банкроттықтан  құтылуы  үшін  жалғыз  мүмкіндік  болды.Себебі, 

компанияның  банкроттылығы  компанияда  жұмыс  істеп  жүрген  оның  бизнесімен 

байланысты  жүз  мыңдаған  адамның  шығып  кетуімен  байланысты  теріс  әлеуметтік 

жағдайлар тудыратын еді. 

Бірақ  сұрақтың  оң  жауабын  алу  ӛте  қиын  болды,  себебі  қажет  қолдау  болмады-

қоғамдық  та  және  конгресте  де.  Ли  Якокка  басқаратын  «Крайслер»  компаниясы 

конгрестің оң шешімін алу мақсатында күрделі шаралар қабылдады. 

Конгресте  сұрақты  талқылауға  дайындық  үрдісінде  Якоккаға  компанияға  кӛмек 

кӛрсетудің дұрыстығын түсіндіріп конгресс мүшелерінің алдында сӛйлеуге және олардың 

сұрақтарына  жауап  беруге  тура  келді.Ол  біршама  конгрессмендердің  түсінушілігі  мен 

қолдауына  ие  бола  білді.Баспасӛзде  «Крайслер»-ді  қолдау  үшін  жарнамалық  компания 

ұйымдастырылды. 

Конгрестің  оң  шешімін  қамтамасыз  етуде  компания  кәсіподағының  тӛрағасы 

Фрейзер үлкен роль атқарды.Дауыс беру  уақыты жеткенде конгрессмендердің кӛп бӛлігі 

компания  жасаған  іс-қимылдардың  нәтижесінде  кӛмек  кӛрсету  қажеттігіне  дауыс  бере 

бастады.Алайда шешуші қолдау ӛкілдер палатасының спикері Онилдікі болды. 

Осылай компанияға мемлекеттік кӛмек беруге бағыттылған әрекеттер ӛздерін толық 

ақтады.Ӛмірлік қажет кӛмек берілді. 

Кейінірек ӛмір Якокка шешімінің стратегиялық дұрыстығын кӛрсетті. 

Ұйым  басшысы  қабылдайтын  маңызды  басқарушылық  шешім  бір  рет  ӛлшеніп,  бір 

рет  кесілген  болуы  тиіс.Бұл  қабылданатын  басқарушылық  шешім  дайындалған  және 

дәлелденген  болуы  тиіс  деген  сӛз.Арнайы  технологиялық  жаңалықтарды  қолдану 

қабылданатын басқарушылық шешімнің тиімділігінің ӛсуіне кӛмектеседі. 

Берілген  ойынды  орындағанда  фирма  қызметінің  түріне  және  менеджерлер 

әрекетіне назар салыңыз. 

 

Тақырып 11. Кәсіпорында дағдарысқа қарсы басқарудың шетелдік тәжірибесі 

 

Нақты аймақ үшін қорларды үнемдеудің негізгі факторларын анықтаңыз. 

Тауардың  сапасы  мен  жалпы  шығындардың  арасындағы  теориялық  тәуелділікті 

график түрінде кӛрсетіңіз. 75 

 

Берілген  сұрақтарды  қарастыру  барысында  түсінік  пен  категорияны  анықтауға көңіл аударыңыз. 

Нан пісіретін кәсіпорындар, әдетте, сауда желілерінің таңертеңгілік тапсырыстарын 

уақытында  қанағаттандыру  мәселесіне  кезігеді.  Кӛптеген  дүкендер  кең  ассортименттегі 

нан  ӛнімдерін  дүкеннің  ашылуы  кезінде  алғысы  келеді.  Бұл  талаптың  салдары  болып 

тәулік бойында нан пештерінің бір қалыпты емес тиелуі,  таңертеңгілік сағаттарда ӛнімді 

түсіру  кезінде  артық  күш  салу,  ӛнімді  жеткізу  графиктерінің  бұзылуы  және  жаңалығы 

күмән туғызатын ӛнімдерді жеткізудің айтарлықтай мүмкіндігі табылады. 

Осы пайда болатын мәселелерді шешудің қандай жолдарын ұсына аласыз? 

Нан  пісіретін  кәсіпорындардың  құрылымдық  бӛлімшелері  осы  мәселелерді  шешу 

үшін қалай ӛзара әрекеттесуі керек? Бұл  тапсырманы  шешу  үшін  алдыңғы  тақырыптарды  өту  барысында  алған 

теориялық дағдыларыңызды пайдаланыңыз. 

Басқарудың штабтық, функционалдық, ӛнімдік құрылымын жасаңыз. 

Олардың сипаттамаларын беріңіз. Кемшіліктерін кӛрсетіңіз. 

Берілген  сұрақтарды  орындау  кезінде  теориялық  дағдыларыңызды,  жеке 

тәжірибеңізді және аналитикалық мәліметтерді пайдаланыңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


76 

 

  

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ  

 

«Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

 

 

                                                                   

 

  

 

                             МАГИСТРАНТТЫҢ ӚЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ 

 

             

Пәннің атауы: «КӘСІПОРЫННЫҢ АНТИКРИЗИСТІК САЯСАТЫ» 

  

Мамандығы: «6M050600 - ЭКОНОМИКА»  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2014 ж.  

 

 77 

 

Тақырып 1. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы дағдарыстар Тапсырма баяндама жасау. 

1.1  Дағдарыс түсінігі, типтері және экономикалық дағдарыс мәні 

1.2  Нарықтық экономикадағы дағдарыстың пайда болу табиғаты 

1.3  Бейдағдарыстық  басқаруды  ұйымдастыруды   концептуальды   тұрғыдан 

 қарастыру 

1.4 Бейдағдарыстық менеджмент: басқару құралдары мен әдістері  

 

 

Тақырып 2. Дағдарыстық жағдайды мемлекеттік реттеу 

Тапсырма реферат жазу. 

2.1  Дағдарыс жағдайьндағы мемлекеттік реттеудің аналитикалық  негіздері 

2.2  Бейдағдарыстық басқарудағы мемлекеттің рӛлі 

2.3  Дағдарыс жағдайындағы мемлекеттік реттеудің түрлері 

2.4  Қазақстандағы бейдағдарыстық басқару шаралары 

 

  Тақырып 3. Кәсіпорынның дамуындағы дағдарыстар   

Тапсырма 

3.1 Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы  басқаруының мәні   

3.2  Кәсіпорындағы  дағдарыстарды  айқындау  диагностикасының  әдістемелік 

негіздері  

 

 

 Тақырып 4. Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы саясатындағы маркетинг 

Тапсырма 

 

5.1


 

Дағдарысқа қарсы саясатындағы маркетингтің рӛлі 

5.2

 

Антикризистік маркетингтік саясат және стратегия  

Тақырып  5.  Кәсіпорынды  дағдарысқа  қарсы  басқарудағы  инвестициялық 

стратегия 

Тапсырма 

5.1


 

Антикризистік басқарудағы инвестициялық стратегияның мазмұны 

5.2

 

Инвестициялық стратегия мен инвестициялық саясат  

Тақырып 6. Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы басқаруындағы инновациялар 

Тапсырма 

6.1


 

Инновациялық  үрдістер  және  инновациялық  қызметтердің  дағдарысқа  қарсы 

күресудегі рӛлі 

6.2


 

Инновациялық жобалар: тиімділігі, жүзеге асырылуы  

Тақырып  7.  Кәсіпорынның  дағдарысқа  қарсы  саясатындағы  стратегиясы  және 

тактикасы 

Тапсырма 

7.1


 

Кәсіпорынның антикризистік саясатындағы кәсіпорынның стратегиясы 

7.2

 

Кәсіпорынның антикризистік саясатындағы кәсіпорынның тактикасы  

Тақырып 8. Басқару процесіндегі дағдарысты диагностикалау 

Тапсырма  

 

8.1 Диагностиканың факторлар кеңістігін қалыптастыруы.  

8.2 Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының диагностикасы 

 

8.3 Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайы диагностикасының теориялық негіздері 78 

 

 Тақырып 9. Банкроттық және кәсіпорынды жабу 

9.1 Кәсіпорындағы банкроттың пайда болу себептері 

9.2 Кәсіпорынның банкрот болу мүмкіндігі 

9.3 Тӛлем қабілеттілігінің кӛрсеткіштерін болжау 

9.4  Банкроттық  жағдайдың  пайда  болу  мүмкіндігін  және  оны  болдырмаудың 

қаржылық ағымдарын талдау 

9.5  Банкроттықтың  алдын  алып,кәсіпорынның  тӛлем  қабілетін  қалпына  келтіру 

шаралары 

 

 

Тақырып 10. Кәсіпорында дағдарысқа қарсы персоналды басқару 10.1

 

Дағдарыс жағдайында ұйымда персоналды басқару 10.2

 

Персоналды басқарудың жүйелі және диагностикалық тәсілдері  10.3

 

Персоналды дағдарысқа қарсы басқару жүйесі   

 

Тақырып 11. Кәсіпорында дағдарысқа қарсы басқарудың шетелдік тәжірибесі 

11.1


 

Нарықтық  экономикасы  дамыған  елдердегi  мемлекеттiк  реттеудiң  негiзгi 

мәселелерi. 

11.2


 

 Шығыс  Еуропа  мен  оңтүстiк  Шығыс  Азия  елдерiндегi  нарықтық  қатынастар 

дамыту және экономиканы мемлекеттiк реттеу 

11.3


 

 Қазақстан  жағдайында  шетелдiк  макроэкономикалық  реттеу  тәжiрибесiн 

пайдалану мәселелерi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


79 

 

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ  

«

 КӘСІПОРЫННЫҢ АНТИКРИЗИСТІК САЯСАТЫ»

 пәні бойынша  

 

«6M050600 - Экономика

»

 мамандығы 

                                                    

 

 

  

Оқу-әдістемелік әдебиеттердің атауы  

Негізгі оқу-әдістемелік 

әдебиеттердің саны (экз.) 

Студенттердің 

контингенті 

Ескерту 

Оқулықтар 

мен оқу 

құралдары 

 Электронды 

оқулықтар 

мен оқу 

құралдары 

 

қ/б 


о/б 

қ/б 


 

о/б 


қ/б 

о/б 


 

 

  

 

 20 

20 


 

Антикризисное управление : учеб. пособие / сост. Ю. Т. Додобаев. - Алматы : Экономика, 

2014. - 398 с. 

 

50 


 

 

  

 

Антикризисное  управление:  Учебник  2-е  изд.,  Под  ред.  Э.М.  Короткова.  М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

  

 

  

 

Вишневская О.В.  

Антикризисное  управление  предприятием  /О.В.  Вешневская.-Ростов  н/Д: 

Феникс, 2014.- 313с. 

   

 

  

Беляев А.А.  

Антикризисное управление: Учебник, /А.А. Беляев, Э.М. Коротков. 2-е изд. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014,-311с. 

  

 

  

 

Антикризисное управление: учебное пособие / ред. И. К. Ларионов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. 

: Дашков и К, 2010. - 292 с. 

  

 

  

 

Антикризисное управление человеческими ресурсами: учебное пособие / ред. Н. А. Горелов. 

- М.: Питер, 2010. - 432 с. - (МВА) 

  

 

  

 

Беляев А.А.  

Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник/ А. А. Беляев. - 2-е изд. - Электрон. 

прикладная прогр. (1,86 Мб). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 310 с. - (Электронный учебник) 

 

 

  

  

 

Жарковская Е.П.  

Антикризисное управление: учебник / Е. П. Жарковская. - М.: Омега-Л, 2014. - 456 с. - (Высшая 

школа менеджмента) 

   

 

  

Ивасенко А.Г.  

Антикризисное управление : учебное пособие / А. Г. Ивасенко. - М  КНОРУС, 2010. - 504 с. 

   

 

  

Круглова Н.Ю.  

Антикризисное управление : учеб. пособие / Н. Ю. Круглова. - М.: КНОРУС, 2014. - 512 с. 

   

 

  

Татарников Е.А.  

Антикризисное управление [Электронный ресурс]: Бизнес-пособие / Е. А. Татарников, Д. А. 

Сигачев, Н. А. Новикова. - Электронная книга. - (28,5 Мб). - М. : Равновесие, 2010. - 1 эл. опт. 

диск. - (Менеджмент. Теория и практика) 

 

 

  

  

Файншмидт Е.А.  

Зарубежная практика антикризисного управления : учебно-методический комплекс / Е. А. 

Файншмидт ; Рос. академия гос. службы при Президенте РФ. - М. : РАГС, 2010. - 184 с. - (МВА) 

  

 

  

 

Парманова Р.С.  

Ауыл шаруашылыєында дағдарысқа қарсы басқару (Алматы облысының материалдары 

негізінде) : автореферат дис.экон. ғыл. кан. 08.00.05  / Р. С. Парманова. - Алматы, 2010. - 26 б. 

 

  

 

  

 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.05 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет