Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 1.05 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата29.04.2017
өлшемі1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

                                                                           АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ  

 

«Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

«БЕКІТІЛДІ» Оқу және тәрбие жӛніндегі проректоры 

______ э.ғ.к., профессор Бекенова Л.М. 

«_______»______2014ж. 

       


 

                                                                                     

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

(ПОӘК) 

 

«КӘСІПОРЫННЫҢ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ САЯСАТЫ»  

пәні бойынша 

 

мамандық «6M050600 - ЭКОНОМИКА»  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2014 ж.  

 

  

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған Турсынбаева Д.К.  

 

Кафедраның мәжілісінде талқыланып ұсынылған _______________,  қаулы  № ____   «___» ________ 2014_ ж. 

 

Кафедра меңгерушісі         _________                э.ғ.к.,доцент Сейтхамзина Г.Ж                      

Академияның 

оқу-әдістемелік 

кеңесінің 

мәжілісінде 

мақұлданған 

____________________, қаулы № ____  «___» ________________ 2014_ ж. 

 

 Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің  

Тӛрағасы       _____________                              Бекенова Л. М.                

 

 

                                                           

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Мазмұны  

  Беттер  

 

1. 

  Пәннің типтік оқу бағдарламасы

 

 

2. 

  Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

 3. 

  Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы) 

16 

4.

   Дәріс кешені 

31 


5.

 

  Тәжірибелік  (семинар)  сабақтарын  орындау  бойынша  әдістемелік нұсқау 

63 


6.

 

  Магистранттардың  оқытушының  жетекшілігімен  ӛзіңдік  жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

73 


7.

 

  Магистранттардың  ӛзіндік  жұмысын  орындау  бойынша  әдістемелік нұсқау 

80 


8.

 

  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 83 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ   

«Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

 

                                                                                              

ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

             

Пәннің атауы: «КӘСІПОРЫННЫҢ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ САЯСАТЫ» 

  

Мамандығы: «6M050600 - ЭКОНОМИКА»  

 

  

             

 

Барлық кредит саны Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 

Лекциялар (сағаттар) 15 

Практикалық  (семинар) сабақтар 

(сағаттар) 

15 


МОӚЖ (сағаттар)  

30 


МӚЖ (сағаттар) 

30 


            

 

  

  

  

 

  

 

 Алматы, 2014 ж. 

 


 

 1.

 

 

Оқытушы (лар) туралы 

мәлімет 

 

Турсынбаева Д.К 

2. 

Пәннің пререквизиті  

 

Экономикалық 

теория, 

Жоғары 


математика, 

Экономикалық-математикалық  үлгі  құру,  Макро  - 

микроэкономика, Әлемдік экономика, Халықаралық 

бизнес,  Кәсіпорын  экономикасы,  Мемлекеттік 

басқару 

3. 

Пәннің постреквизиті  

 

 Арнайы 


пәндерді  оқыту  әдістемесі,  Фирма 

дамуының  стратегиясы,  Инвестициялық  және 

инновациялық қызметті ұйымдастыру 

4. 

Пәннің сипаттамасы  

 

Қоғам  мен  тауарларды  тұтынушылардың  ӛзара 

байланыс  тарихы  кӛрсетіп  жатқандай,  ӛндірісте 

күрделі  ӛзара  байланыстар  және  экономиканың 

нақты  секторында  ӛзара  тәуелділік  орын  алады. 

Бүгінгі 


таңда 

кәсіпорындар 

кездестіретін 

дағдарыстың  кеңінен  таралған  түрлері  жан-жақты 

қарастырылады.  Кәсіпорынның  дағдарысқа  ұшырау 

себептері, салдарлары, жүзеге асыруды қажет ететін 

іс-шаралар  кешені  келтірілген.  Кәсіпорынның 

жағдайын талдау және бағалау кӛрсеткіштер жүйесі 

зерттеледі.  

5. 

Пәнді оқытудың мақсаты  

 

Белгілі  бір  шарттарға  сай  жаңа  технологияларды 

қолдана  отырып  дағдарысқа  қарсы  менеджмент, 

дағдарысқа 

қарсы 

кәсіпорынның саясаты, 

иелігіндегі  ресурстарды  рационалды  және  тиімді 

қолдануының есепке алу және талдауын меңгеру.  

6. 

Пәнді оқытудың міндеті 

 

“Кәсіпорынның    дағдарысқа  қарсы  саясаты”  пәнін 

оқу дағдарысқа қарсы басқаруында магистранттарға 

теориялық  және  тәжірибелік  дайындық  береді.  Осы 

дайындық  болашақ  кәсіби  ӛмірінде  жоспарлау, 

болжамдау, 

тиімді 

шешімдерді қабылдау, 

кәсіпорын,  сала,  аумақ  және  мемлекет  деңгейінде 

дағдарысқа 

қарсы 


іс-шараларды 

қолдануға 

мүмкіндік береді.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 7.Пәннің мазмұны   

№ 

Тақырыптар  

Мазмұны  

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

дамуындағы дағдарыстар 

Қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық 

дамуындағы 

дағдарыстар  түсінігі.  Дағдарстың  туындау  себептері. 

Дағдарыстың  мүмкін  салдарлары.  Дағдарыстардың 

типологиясы.  Дағдарыстардың  белгілері.  Экономикалық 

дағдарыстардың 

мәні 

және 


заңдылықтары. 

Экономикалық  дағдарыстардың  себептері.  Циклдардың 

фазалары  және  кӛріністері.  Циклдар  және  дағдарыстар 

теориялары. 

Н.Д.Кондратьевтің 

ұзын 


толқындар 

теориясы.  Экономикалық  дағдарыстардың  түрлері  және 

динамикасы. 

Ӛндірістегі 

дағдарыстық 

жағдайлар. 

Дағдарыстық  жағдайлардың  деңгейлері.  Дағдарысты 

бағалаудың негізгі сипаттары.   Дағдарыстық жағдайды 

мемлекеттік реттеу 

Дағдарысқа  қарсы  басқарудағы  мемлекеттің  рӛлі. 

Дағдарыстық 

жағдайда 

мемлкеттік 

реттеудің 

басымдылықтары  және  шектеулері.  Бүгінгі  таңдағы 

реттеу  теориясы  тұрғысынан  дағдарыстардың  жіктелуі. 

Дағдарысқа 

қарсы 


басқарудағы 

мемлекеттің 

функциялары.  Дағдарыстық  жағдайларды  мемлекеттік 

реттеу  барысындағы  сараптамалық  негіздері.  Дағдарыс 

жағдайында  мемлекеттік  реттеу  түрлері  және  олардың 

жіктелуі. Дағдарыстық жағдайды нормативтік-құқықтық 

реттеу механизмі. Дағдарыстық жағдайларды қаржылық 

реттеудің  негізгі  бағыттары.  Мемлекеттің  бюджеттік 

саясаты.  Қаржылық  дағдарысты  болдырмау  жолдары. 

Кәсіпорынның 

қарызын 

қайта 


құрылымдау. 

Ӛнеркәсіптегі  мемлекеттік  реттеу  принциптері.  ҚР 

ӛнеркәсіптік саясатының негізгі бағыттары.  2015  жылға 

дейін  индустриалды-инновациялық  даму  стратегиясы. 

Кәсіпорындардың 

дағдарысқа 

қарсы 

кешенді 


бағдарламасы.  Дағдарыс  жағдайында  кәсіпорындардың 

жұмысына  мемлекет  тарапынан  кӛмек  кӛрсету  әс-

шаралары.  Мемлекеттік  басқарудағы  дағдарыстың 

белгілері.  Мемлекеттік  басқарудағы  дағдарыстың 

себептері  және  салдарлары.    Жүйелік  дағдарыстың 

белгілері.  Саяси  дағдарыстың  құрамдас  элементтері. 

Үкәметтік  дағдарыс.  Әлеуметтік  шиеленіс.  Қайта  құру 

дағдарысқа қарсы басқарудың құралы ретінде. Кәсіпорынның дамуындағы 

дағдарыстар 

Кәсіпорында  дағдарыстың  туындауы.  Кәсіпорынның 

тәуекелдік  дамуының  жалпы  және  спецификалық, 

сыртқы 


және 

ішкі 


факторлары. 

Кәсіпорында 

дағдарыстық  жағдайлардың  туындау  себептері  және 

белгілері.  Кәсіпорынның  циклдік  даму  тенденциялары. 

Кәсіпорының ӛмірлік циклі. Кәсіпорынның циклдік даму 

барысындағы  дағдарыс  қауіпі  және  ықтималдығы. 

Дағдарыстан  шығу  және  болдырмау  мәселелері. 

Дағдарыс  жағдайында  кәсіпорынның  жұмыс  істеу 

барысы. 

Дағдарыс 

салдарын 

жою 


мәселелері. 

Кәсіпорынның 

дағдарысқа 

қарсы 


дамуындағы 

басқарылатын 

және 

басқарылмайтын процестер. 

Дағдарысқа  қарсы  басқару  қажеттілігі.  Кәсіпорынның 

дағдарысқа  қарсы  басқаруының  негізгі  сипаттары, 

белгілері және ерекшеліктері. Кәсіпорынның дағдарысқа 

қарсы 

басқару 


функциялары 

және 


тиімділігі. 

 

Кәсіпорынның  дағдарысқа  қарсы  басқару  тиімділігіне әсер ететін факторлар және принциптері.  

Кәсіпорынның  дағдарысқа  қарсы 

саясатындағы маркетинг 

Кәсіпорынды  сауықтыру  барысында  маркетингтің 

мақсаттары,  функциялары  және  принциптері.  Дағдарыс 

жағдайында 

маркетингке 

қойылатын 

талаптар. 

Маркетинг  объектілері  және  құралдары.  Дағдарысқа 

қарсы 

менеджментте басқарылатын 

маркетингтік 

ортадағы  факторлар.    Дағдарысқа  қарсы  менеджментте 

маркетингтік  стратегияны  қалыптастыру  және  оның 

жіктелуі.  Маркетинг  стратегиясының  критерийлері. 

Маркетингтік  циклдің  кезеңдері.  Дағдарысқа  қарсы 

менеджментте маркетинг құралдарын қолдану. 

Кәсіпорынды 

дағдарысқа 

қарсы 


басқарудағы 

инвестициялық 

стратегия

 

Инвестициялық қызметті 

талдауда 

қолданылатын 

инвестициялардың  негізгі  классификациялық  топтары. 

Инвестициялық  шешімдерді  қабылдау  базасы  ретінде 

инвестициялық  процестің  жағдайына  сипаттама  беру. 

Қаржы 

ресурстарының тапшылығы 

жағдайында 

инвестицияларды  қаржыландыру  кӛздері.  Инвестициялық 

жобаларды  құру  және  олардың  кәсіпорынның  дағдарысқа 

қарсы  саясатындағы  рӛлі.  Инвестициялық  жобаларды 

бағалау 


әдістері. 

Кәсіпорынның 

инвестициялық 

тартымдылығын  бағалауда  олардың  қызметін  талдау 

бағыттары. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын 

бағалау. Инвестициялық шешімдерді қабылдау кезеңдері. Кәсіпорынның 

дағдарысқа 

қарсы 


басқаруындағы инновациялар 

Кәсіпорындарды  сауықтыруда  инновациялардың  рӛлі. 

Инновациялық процес дағдарысқа қарсы басқару факторы 

ретінде.  Ӛнімнің  ӛмірлік  циклі.  Инновация  дағдарыстан 

шығу  құралы  ретінде.  Инновациялық  шешімдерді 

қабылдау 

процесі. 

Кәсіпорынның 

инновациялық 

потенциалы  және  оның  дағдарысқа  қарсы  басқарудағы 

рӛлі.  Инновациялық  потенциалды  бағалаудағы  негізгі 

әдістер.  Жаңалықтарды  енгізуге  әсер  ететін  факторлар. 

Инновациялық  құрылымдарды  қалыптастыру  дағдарыстан 

шығудың бірден бір жолы ретінде. Инновациялық жобалар 

және оларды іріктеу критерийлері. Ғылыми-технологиялық 

парктің  ұйымдастырушылық  құрылымы.  Жобаларды 

іріктеу  кезеңдері.  Іріктеу  критерийлері.  Инновациялық 

жобаларды бағалау. Инновациялық процестердің кезеңдері, 

олардың  дағдарысқа  қарыс  басқарудағы  мазмұны  және 

рӛлі. Инновациялық стратегиялардың түрлері.  Кәсіпорынның  дағдарысқа  қарсы 

саясатындағы 

стратегиясы 

және 

тактикасы 

Кәсіпорынды 

сауықтыру 

стратегиясының 

рӛлі. 

Дағдарыстық  факторлардың  кӛрінісі  және  мүмкін салдарлары.  Дағдарыс  себептерін  анықтау  мақсатында 

сыртқы факторларды талдау. Дағдарыстағы кәсіпорынның 

жағдайын  талдау.  Дағдарысқа  қарсы  стратегиялық 

жоспарлаудың 

негізгі 

кезеңдері 

және 

сипаттары. Кәсіпорынның  дағдарысқа  қарсы  стратегиясын  құру. 

Кәсіпорынның  миссиясын  және  мақсаттар  жүйесін  қайта 

қарастыру.  Кәіпорынның  СВОТ-талдауы.  Таңдалған 

дағдарысқа қарсы стратегиясын жүзеге асыру. Дағдарысқа 

қарсы стратегияны жүзеге асыруды ұйымдастыру. 

Басқару  процесіндегі  дағдарысты 

диагностикалау 

Кәсіпорынның  даму  бағыттарын  зерттеу  барысындағы 

диагностиканың  мәні  және  рӛлі.  Дигностиканың  негізгі 

параметрлері.  Диагностиканың  объектілері,  мақсаттары 

және  міндеттері.  Дағдарысты  диагностикалау  кезеңдері. 

Дағдарысты  диагностикалау  әдістері.  Диагностикадағы  

ақпарат. Кәсіпорынның 

жағдайын 

сипаттайтын 

кӛрсеткіштер.  Банкроттық және кәсіпорынды жабу 

ҚР  «Банкроттық  жӛнінде»  заңына  сәйкес  кәсіпорында 

банкроттықты 

белгілеу 

белгілері 

және 

тәртібі. Банкроттықты  жариялау.  Банкроттық  процедураларын 

қолдану  негіздері  және  соттан  тыс  жою  процедураларын 

жүргізу.  Сот  тәртібіне  сәйкес  банкроттық  жӛнінде  істерді 

қарастыру.  Конкурстық  ӛндіріс.  Ақтау  процедурасы. 

Санация.  Мәмілелік  келісім.  Қайта  құру  процедураларын 

жүзеге асыру түрлері және тәртібі. Қарызгерді жою. Соттан 

тыс  жою  процедуралары.  Ойластырылған  және  жалған 

банкроттық.  10 

Кәсіпорында 

дағдарысқа 

қарсы 


персоналды басқару 

Кәсіпорында  дағдарысқа  қарсы  персоналды  басқару 

сипаттары.  Кәсіпорында  дағдарысқа  қарсы  персоналды 

басқару  жүйесі.  Кәсіпорында  дағдарысқа  қарсы  кадрлар 

саясатының  мақсаттары  мен  басымды  бағыттары. 

Дағдарысқа  қарсы  персоналды  басқару  принциптері  және 

жіктелуі.  Дағдарысқа  қарсы  басқарудағы  менеджердің 

қызметі.  Дағдарысқа  қарсы  басқаруғы  менеджердің  үлгісі. 

Менеджер қызметіндегі рольдік құрылым. 

 

11 

Кәсіпорында 

дағдарысқа 

қарсы 

басқарудың шетелдік тәжірибесі Нарықтық  экономикасы  дамыған  елдерде  мемлекеттік 

басқарудағы 

дағдарысқа 

қарсы 


аспектілері. 

Ф.Д.Рузвельттің  «Жаңа  бағдар»  -  американдық 

экономиканы  дағдарыстан  шығару  бағдарламасы. 

Л.Эрхардтың  қайта  құрулардағы  дағдарысқа  қарсы 

бағыттылығы. 

Американдық 

«Крайслер» 

корпорациясындағы  Ли  Якокканың  қызметі.  Ресейдегі 

кәсіпорындарды  дағдарыстан  шығару  бағдарламалары: 

жалпы негіздері және ерекшеліктері. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

8. Тақырыптық-күнтізбелік жоспар  

 

№ п/п  

 

 Тақырыптың аты

 

  

Сағат саны

  

 

 Б

арлығы


   

 

 Дә

ріс


 

 

Практ

ик

алық 

са

бақ 

 

 МОӚ

Ж

  

 

  

1. 


Қоғамның әлеуметтік-

экономикалық дамуындағы 

дағдарыстар 

2. 

Дағдарыстық жағдайды 

мемлекеттік реттеу 

3. 

Кәсіпорынның дамуындағы 

дағдарыстар 

4. 

Кәсіпорынның 

дағдарысқа 

қарсы 


саясатындағы 

маркетинг 

5. Кәсіпорынды 

дағдарысқа 

қарсы 

басқарудағы инвестициялық стратегия 

10 
6. 


Кәсіпорынның 

дағдарысқа 

қарсы 

басқаруындағы инновациялар 

10 
7. 


Кәсіпорынның 

дағдарысқа 

қарсы 

саясатындағы стратегиясы және тактикасы 

10 
 8. 


Басқару 

процесіндегі 

дағдарысты диагностикалау 

10 
 9. 


Банкроттық  және кәсіпорынды 

жабу 


10 10. Кәсіпорында дағдарысқа қарсы 

персоналды басқару 

 Барлығы:  

90 


15 

15 


30 

30 


10 

 

9. Дәріс (лекция), практикалық және зертханалық сабақтар жоспары   

№ 

Дәріс жоспары   Практикалық сабақ жоспары 

1. 


Қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

дамуындағы дағдарыстар 

Дағдарысқа  қарсы  басқарудың  мазмұнын  ашу, 

анықтама  беру,  дағдарысқа  қарсы  саясаттың  негізгі 

мақсаттары  мен  міндеттерін  қарастыру  және 

экономикалық, 

әлеуметтік- 

психологиялық, 

құқықтық  аспектілерін  қарастыратын  басқарудағы 

сәйкес стадияларды кӛрсету 

Дағдарыстық жағдайды мемлекеттік реттеу 

Мемлекеттік  реттеу  тарихының  хронологиялық 

кезектілігін 

бақылау. 

Дағдарыстық 

жағдайды 

мемлекеттік  реттеу  концепцияларының  негізгі 

постулаттарын қарастыру. 

Кәсіпорынның дамуындағы дағдарыстар Жүйелік,  жағдайлық,  кешенді,  интеграциялық  және 

т.б.  ғылыми  тұрғыдан  дағдарысқа  қарсы  басқаруды 

қарастыру.  Кәсіпорындда  дағдарыстың  пайда  болу 

себептерін 

және 

заңдылықтарын зерттеу. 

Кәсіпорынды  практикалық  басқаруда  дағдарысқа 

қарсы басқарудың керекті қағидаларын атап ӛту 

Кәсіпорынның дағдарысқа 

қарсы 


саясатындағы маркетинг 

Маркетингтік  зерттеу  әдістерін  және  құралдарын 

қолдана 

отырып 


кәсіпорынның 

мысалында 

дағдарысқа  шалдығу  ықтималдығын  анықтау  және 

болдырмай жолдарын ұсыну 

Кәсіпорынды дағдарысқа 

қарсы 


басқарудағы инвестициялық стратегия

 

Кәсіпорынды дағдарысқа 

қарсы 


басқарудағы 

инвестициялық 

стратегия

 

бойынша реферат 

дайындау.  Ӛнеркәсіп  есебі  және  балансы  негізінде 

инвестициялық стратегия құру  

Кәсіпорынның дағдарысқа 

қарсы 


басқаруындағы инновациялар 

Инновацияларды  басымды  дамыту  бағыттары  және 

басты  кедергілері  атты  тақырыпқа  реферат  жазу. 

Инновациялық  жобалар  және  оларды  іріктеу 

критерийлері. 

Ғылыми-технологиялық 

парктің 

ұйымдастырушылық  құрылымы.  Жобаларды  іріктеу 

кезеңдері.  Іріктеу  критерийлері.  Инновациялық 

жобаларды  бағалау.  Инновациялық  процестердің 

кезеңдері,  олардың  дағдарысқа  қарыс  басқарудағы 

мазмұны және рӛлі. Инновациялық стратегиялардың 

түрлері. 

Кәсіпорынның дағдарысқа 

қарсы 


саясатындағы стратегиясы және тактикасы

 

Кәсіпорынның  есептік  материалдарын  пайдалана отырып  дағдарысқа  қарсы  стратегиясы  мен 

тактикасын құру 

Басқару 


процесіндегі 

дағдарысты 

диагностикалау 

Кәсіпорынның  есептік  материалдарын  пайдалану. 

Ӛнеркәсіп мәліметінің есебі бойынша кәсіпорынның 

жағдайына диагностика жасау  

Банкроттық және кәсіпорынды жабу Қайта  құру  процедураларын  жүзеге  асыру  түрлері 

және  тәртібі.  Қарызгерді  жою.  Соттан  тыс  жою 

процедуралары. 

Ойластырылған  және 

жалған 

банкроттық.  10 

Кәсіпорында дағдарысқа қарсы персоналды 

басқару 

Дағдарысқа  қарсы  персоналды  басқару  принциптері 

және  жіктелуі.  Дағдарысқа  қарсы  басқарудағы 

менеджердің  қызметі.  Дағдарысқа  қарсы  басқаруғы 

менеджердің  үлгісі.  Менеджер  қызметіндегі  рольдік 

құрылым. 

 

11 


Кәсіпорында дағдарысқа қарсы басқарудың 

шетелдік тәжірибесі 

Кәсіпорында  дағдарысқа  қарсы  басқарудың  шетелдік 

тәжірибесін  жан-жақты  ашып  кӛрсету  және  баяндама 

жасау

 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.05 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет