Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет7/7
Дата26.04.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Эссе тақырыптары

-

 Бизнес инфрақұрылымы түсінігі. 

-

 Инфрақұрылым  элементтері  (банктер,  биржалар,  кедендік  жүйе,  салық  органдары, 

арбитажды сот және т.б.).  

-

 

Экономикадағы банктік жүйе рӛлі.  48 

 

- 

ҚР банк ісінің даму тарихы. 

-

 

Банк түрлері және олардың қызметтері. -

 

Биржалардың пайда болу тарихы.  -

 

Биржа түрлері және олардың қызметтері. -

 

Биржалардың пайда болу тарихы. Эссені жазу барысында әрбір студент тақырыпты теориялық жағынан мазмұндай отырып, 

ӛз ойларымен қорытындылауы тиіс. Эссе мазмұнына орай да студент білімі бағаланады. 

Сабақтың әрбір сағатынан бастап дайындыққа 10 минут беріледі. 30 минут жауапқа және 

10 минут қорытындылау, нақты ұсыныстар үшін қажет.  

Тапсырманы  орындау  талаптары:  сұрақтар  нақты  мысалдармен  бекіту  формасында 

құрылымдалынған жауаптарды талап етеді.  Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

 

1.

 Гражданский кодекс РК oт 27.12.1994 № 269-XIII 

2.

 Уголовный кодекс РК от 16.07.1997г. № 167-I 

3.

 Закон  РК  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  учетной  регистрации 

филиалов и представительств» № 2198; 

4.

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі N 371 Қаулысы  

№7 тақырып. Тауарлық биржалар.биржалық сауда ерекшеліктері (СОӚЖ) 

 

Тапсырма:баяндама қорғау, ӛзіндік жазбаша жұмысты қабылдау Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік сипаттама:  баяндама тақырыптары  алдын 

ала  беріледі,  студенттерге  негізгі  және  қосымша  әдебиеттер  тізімі  беріледі.  Студенттер 

алдын  ала  берілген  тақырыптарға  мазмұнды,  қысқаша  баяндама  дайындап,  оны  топ 

алдында қорғайды.  

Тапсырманы  орындауға  қойылатын  оқытушының  талаптары:  Рефератты  қорғау  топ 

алдында жүргізіледі.Рефераттың негізгі  тезистері  баяндалады.(10-15мин.) Студенттермен 

баяндама талқыланады және баяндаушыға сұрақтар қойылады(10мин.) 

Қарастырылатын сұрақтар: 

-

 

Аудит әдістері мен түрлері. -

 

 Кедендік жүйе.  -

 

Кеден анықтамасы және қызметі. -

 

Кедендік кодекс. Кедендік тӛлемдер және режимдер.  -

 

Арбитажды соттар жүйесі.  -

 

Арбитажды үрдіс және олардың қатысушылары. Процессуалды мерзімдер. Студенттер  тапсырмалардың  нәтижесі  бойынша  жеке-жеке  есеп  береді.  Топ  үшке 

бӛлінеді. 

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар 

мен терминдерге негізделеді.  

Әрбір жауап 10 минуттың кӛлемінде болуы тиіс. 

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  10  минут  кӛлемінде  жүргізіледі  және  негізгі 

мәселелерді талқылау арқылы іске асады. 

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді: 

-

 

ӛз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл); -

 

ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл); -

 

ұсыныстарды негіздеу (1 балл); -

 

қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл); -

 

тапсырманы уақытында орындау (1 балл). Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 Бердалиев К. «Основы управления  экономикой Казахстана». Алматы, Экономика, 1998 

– 148с. 


49 

 

2. 

Шаруа (фермер) қожалығы туралы Қазақстан Республикасының 1998 ж. 31 наурыздағы 

№ 214-1 Заңы  

3.

 А.К.  Кантарбаева  «Предпринимательство.  институционально-эволюционный  подход». 

«Раритет», Алматы,2000г. 

4.

 

17.Мамыров Н.К. «Основы предпринимательства», Алматы, Экономика, 1997  

№8 Тақырып  Бизнестің салық жүйесі  (СОӚЖ) 

 

Тапсырма:  тақырыпты ауызша талқылау, кеңес беру. 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  сипаттама:    тақырып  сұрақтары    алдын  ала 

беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі беріледі. Студенттер алдын 

ала берілген сұрақтарға ауызша топ арасында талқыға салады.  

Тапсырманы  орындауға  қойылатын  оқытушының  талаптары:  студенттер  мынадай 

сұрақтарға дайындалуы тиіс: ҚР кәсіпкерлік нысандарына салық салу ерекшеліктері мен 

салық кӛрсеткіштері / Салық салу тәртібі мен ережелері  

Қойылған  сұрақтарға  студенттердің  жауабы  мәлімет  (негізгі  теориялық  жағдай, 

тұжырымдама, терминдер, т.б.) немесе сипаттама түрінде болуы қажет. Жауаптар қысқа, 

нақты  және ықшам болуы керек. 

Тапсырманы орындауды бағалау критерилері: тақырыпты толық қамтып жаза білуге1 бал 

қосылады, қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеуге 1 бал қосылады. Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 Баймуратов  У.Б.  «Национальная  экономическая  система».  Алматы,  Гылым,  2000г.—

536с. 


2.

 

Iшкi сауда ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі N 371 Қаулысы 

3.

 Послание Главы Государства народу Казахстана от  6 февраля 2008 года  «Повышение 

благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики». 

4.

 

О  Концепции  достижения  качественно  нового  уровня  конкурентоспособности  и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы 

 

№9 тақырып Бизнесті басқару (СОӚЖ) 

 

Тапсырма: баяндама (презентация)  қорғау, кеңес беру. 

Тақырыптар  алдын-ала  беріледі,  студенттерге  негізгі  және  қосымша  әдебиеттер 

ұсынылады.  Рефератты  қорғау  топ  алдында  жүргізіледі.Рефераттың  негізгі  тезистері 

баяндалады.(10-12мин.)  Студенттермен  баяндама  талқыланады  және  баяндаушыға 

сұрақтар қойылады(5 мин.) 

Тапсырманың  орындалуына  оқытушының  талабы:  студенттер  келесі  тақырыптар 

бойынша  дайындалады:  Бизнестің  ұйымдастырушылық  құрылымы.  Бизнестегі 

коммерциялық құпия және оны қорғау. Коммерциялық құпия ақпаратын айту критерийі.  

Коммерциялық құпияны қорғау жүйесі. Бизнесте персоналды басқару және іскерлік этика.  Тапсырманы орындаудың бағалау критерииі: уақытында ӛткізбегені үшін 1балл алынады, 

тұжырымдардың  анықтылығы  және  ойды  анық  жеткізу  1балл,қорытындылар  мен 

ұсыныстарды жеткізе білу. 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

1.Бердалиев К. «Основы управления  экономикой Казахстана». Алматы, Экономика, 1998 

– 148с. 

2.Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялы дамуының 2003-2015 жылдарға 

арналған ұзақ мерзімді стратегиясы. 

3.Гражданский Кодекс Республики Казахстан. Алматы, «Казахстан», 2000 50 

 

 № 10 тақырып Бизнесті жоспарлаудың негізі (СОӚЖ)    

                                                                     

Тапсырма:  презентация қорғау, жазбаша жұмыс (эссе) ӛткізу. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар

алдын-ала презентация тақырыбы беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер 

ұсынылады.  Презентацияны  қорғау  топ  алдында  жүргізіледі.  Презентацияның  негізгі 

тезистері 

баяндалады.(10-2мин.) 

Студенттермен 

баяндама 

талқыланады 

және 

баяндаушыға сұрақтар қойылады(5-7мин.) Тапсырманың  орындалуына  оқытушының  талабы:  әр  облыстың  мамандандырылған 

салаларын  анықтап,  баяндау.  Презентация  Power  Point  бағдарламасымен,  басылым 

текстімен 5-10 бет түрінде орындалуы тиіс және 1,5интервалымен. Эссе тақырыптары: 

Бизнесті  ұйымдастыру  кезеңдегі  бизнес  жоспарды  құрудың  қажеттілігі.    Бизнес 

жоспардың  бӛлімдері.  Бизнес  жоспардың  негізгі  қаржылық  құжаттары.    Бизнестің 

қаржылық ортасы. Бизнесті қаржыландыру кӛздері. Тапсырманы  орындаудың  бағалау  критерииі:  келесі  жағдайлар  бағалауға  әсер  етуі 

мүмкін:  уақытында ӛткізбегені үшін 1балл алынады, тұжырымдардың анықтылығы және 

ойды анық жеткізу 1балл,қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білу. 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

1.

 Бердалиев К. «Основы управления  экономикой Казахстана». Алматы, Экономика, 1998 

– 148с. 


2.

 

Қазақстан  Республикасының  Индустриялы-инновациялы  дамуының  2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзімді стратегиясы. 

3.

 Гражданский Кодекс Республики Казахстан. Алматы, «Казахстан», 2000 

          

  ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСҚАРУЫМЕН СТУДЕНТТІҢ ӚЗІНДІК ЖҰМЫСЫН 

РӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ 

 

Жазбаша тапсырманың рәсімделуі 

Тапсырманың  әрбір  сұрағы  жеке  талданып  конспектіленеді.  Жұмыс  жазбаша 

немесе компьютермен теріліп жазылады.  

Рефераттың рәсімделуі 

Реферат    кӛлемді  түрінде,  қолмен  немесе  компьютермен  терілген  мәтінде,  13-15 

беттік  болуы  тиіс.  Компьютермен  терілген  жағдайда    14  шрифт,  Times  New  Roman 

кегелімен, бірегей аралықпен рәсімделуі тиіс. Міндетті түрде бастапқы беттен, мазмұны, 

кіріспе, бӛлімдер, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұруы қажет. 

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар 

мен терминдерге, ұсыныстарға негізделеді. 

Ауызша тапсырманың орындалуы 

Студент тапсырма сұрақтарына жазбаша немесе ауызша түрде, аудиторияда пікір-

талас түріндегі сабаққа дайындалады.  

Баяндаманың рәсімделуі  

Баяндама  жазбаша  түрінде,  қолмен  немесе  компьютермен  терілген  мәтінде,  7-10 

беттік  болуы  тиіс.  Компьютермен  терілген  жағдайда    14  шрифт,  Times  New  Roman 

кегелімен,  бірегей  аралықпен  рәсімделуі  тиіс.  Міндетті  түрде  бастапқы  беттен,  негізгі 

бӛлімнен және нақты қорытындыдан тұруы қажет. Олардың жауаптары негізгі теориялық 

материалдарға,  деректерге,  қағидаларға,  формалар  мен  терминдерге,  ұсыныстарға 

негізделеді. 

Эссе тапсырмасының рәсімделуі 

Эссе қысқа баяндама түрінде, қолмен немесе  компьютермен терілген мәтінде, 3-5 

беттік  болуы  тиіс.  Компьютермен  терілген  жағдайда    14  шрифт,  Times  New  Roman 


51 

 

кегелімен,  бірегей  аралықпен  рәсімделуі  тиіс.  Олардың  ғылыми  жұмыстарының нәтижелері  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға,  формалар  мен 

терминдерге  негізделеді.  Жалпы  жұмыс  әдебиеттерді,  мерзімдік  баспа  материалдарын 

талдауға негізделеді.  

Презентацияның рәсімделуі 

Презентация Power Point бағдарламасымен, басылым текстімен, 1,5 интервалымен 

орындалуы тиіс. Презентация тақырыптың негізгі анықтамаларын, теориялық аспектілерін 

қарастырып,    тәжірибеде  қолданысын  қорытындылаудан  тұруы  қажет.  Жалпы 

презентация беттеріне шек қойылмайды, бірақ қорғау үрдісіне 5-7 мин беріледі.  

Жазбаша тапсырманың рәсімделуі 

Тапсырманың  әрбір  сұрағы  жеке  талданып  конспектіленеді.  Жұмыс  жазбаша 

немесе компьютермен теріліп жазылады.  

Тапсырманы  СӚОЖ  сабақтарында  орындау  барысында  әр  студентке  тапсырманы 

баяндауына  максимум  7  мин  уақыт  беріледі.  Осы  уақыт  аясында    студент  тапсырманың 

тақырыбын ашып, мазмұнын жеткізуі қажет. Кейін қойылған қосымша сұрақтарға жауап 

береді. Осы талаптардың орындалуы балл кӛлеміне әсер етеді.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

52 

 

  

 

 Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

 

Студенттің ӛзіндік жұмысын орындауға арналған әдістемелік  

нұсқаулар 

 

 

 

Пәннің атауы: «Бизнесті ұйымдастыру» 

 

Мамандық: «5В050700 – Менеджмент» 

                                                      

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


53 

 

  

 

Алматы, 2012ж. №1 СӚЖ  

 

Тапсырма : «Бизнес түсінігі, даму тарихы» 

Өздік  жұмыстың  мақсаты:  Жалпылама  студентті  қосымша  әдебиеттерді  пайдалануға 

баулу, келесідей тақырыптарды қарастыру барысында ӛзіндік талдау  жасауға итермелеу. 

Кәсіпкерлік  қызметті  реттеу  қажеттілігі.  Орта  және  шағын  бизнесті  ұйымдастыру. 

Ӛнеркәсіптік  дамыған  елдер  экономикасындағы  орта  және  шағын  бизнес  орны.  Шағын 

және  орта  бизнесті  қолдаудың  шетелдік  тәжірибесі.  Олардың  жауаптары  негізгі 

теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға,  формалар  мен  терминдерге, 

ұсыныстарға негізделеді.  

Бақылау нысаны: тақырыпты талқылау, баяндама 

Тапсырманы орындауды бағалау балл: әрбір дұрыс, нақты жауапқа 1 балл. 

СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 2 апта 

Ұсынылатын әдебиеттер:*Лекция кешенінде кӛрсетілген 

 

№ 2 СӚЖ   

 

Тапсырма: «Ірі бизнесті ұйымдастыру» 

Өздік  жұмыстың  мақсаты:  Қазақстан  экономикасын  басқаруда  қолданылатын  негізгі 

тетіктер,  механизмдер.  Оларға  талдау  жасау  арқылы,  артылықшалақтарын  немесе 

кемшіліктерін  жете  түсіндіру.  Тақырып  бойынша  берілген  рефераттарды  оқып,  талдау, 

талқылау.   Бақылау  нысаны:  Фирмаларды  біріктіру  қызметі  мен  ұйымдастыру  принциптері. 

Корпоратвиті  басқару  кодексі.  Ірі  бірлестіктерді  құру  механизмі.  Халықаралық  бизнесті 

ұйымдастыру  мотиві  және  ұйымдық  формалар.  Венчурлық  бизнесті  ұйымдастыру. 

Инновациялық  қызмет  негіздері.  Инновацияның  әлеуметтік-экономикалық  мәні. 

Студенттер  жұмыстарын  жеке-жеке  оқиды.  Топ  үшке  бӛлінеді.  Олардың  жауаптары 

негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға,  формалар  мен  терминдерге, 

ұсыныстарға негізделеді. Әрбір жауап 10 минуттың кӛлемінде болуы тиіс. 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл. 

СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 2-3 

Ұсынылатын әдебиеттер:*Лекция кешенінде кӛрсетілген 

 

№ 3 СӚЖ  

 

Тапсырма: «Бизнес түрлерін жіктеу» Өздік  жұмыстың  мақсаты:  Кәсіпкерлік  түрлерінің  белгілеру.  Кәсіпкерліктің  іс-әрекет 

ерекшеліктеріне  байланысты  жіктелуі:  ӛндірістік,  коммерциялық,  қаржылық,  кеңес 

берушілік.  Меншік  формалары  бойынша  кәсіпкерлік  түрлері:  жеке,  мемлекеттік, 

муниципалды..  Студенттер  ӛздеріне  берілген  сұрақтарға  жауап  жазады.  Топ  үшке 

бӛлінеді.  Олардың  жауаптары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға, 

формалар  мен  терминдерге  негізделеді.  Жұмыс  барысы  30  минут  кӛлемінде  болуы  тиіс. 

Сонан соң 40 минут қорытындыларына талдау жүргізіледі. 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқау:  Презентация  компьютерлік  терілім 

бойынша  тақырыпты  мазмұнды  қысқаша  сипаттап  кӛрсету.  Презентация  қорғау  топ 

алдында, тезисті баяндалады (10-15мин.).  

Бақылау нысаны: Презентация 


54 

 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 3апта 

Ұсынылатын әдебиеттер: *Лекция кешенінде кӛрсетілген 

 

 

№ 4 СӚЖ  

 

Тапсырма : «Бизнесті жүргізу формалары бойынша жазбаша жұмыс».  

Өздік  жұмыстың  мақсаты:  Қазақстанда  шаруа  қожалықтары,  жеке  кәсіпкерлік, 

серіктестік  формалары  және  басқада  заңды  тұлғалардың  құқықтық  нысандарына  талдау 

жүргізу. 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқау:  Рефератты  қорғау  топ  алдында, 

тезисті баяндалады (10-15мин.). Студенттермен баяндама талқыланады және баяндаушыға 

сұрақтар қойылады(10мин.) 

Бақылау нысаны: реферат  

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 4-5 апта 

Ұсынылатын әдебиеттер: *Лекция кешенінде кӛрсетілген 

 

№ 5 СӚЖ  

 

Тапсырма: «Бизнес субьектілерін тіркеу».  

Өздік жұмыстың мақсаты: Мемлекеттік тіркеуден босатылған тұлғалар.  Жеке фирманы 

құрудың  негізгі  кезеңдері.  Банкроттық  және  кәсіпорынды  жою.  «Дәрменсіздік», 

«банкроттық»,  «санация»  түсініктері.  Конкурстық,  кепілдік  және  артықшылықты  несие 

берушілер.  Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау: Рефератты қорғау топ алдында, 

тезисті баяндалады (10-15мин.). Студенттермен баяндама талқыланады және баяндаушыға 

сұрақтар қойылады(10мин.) 

Бақылау нысаны: реферат 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 6 апта 

Ұсынылатын әдебиеттер: *Лекция кешенінде кӛрсетілген   

 

№ 6 СӚЖ тақырыбының атауы  

 

Тапсырма: «Бизнес инфрақұрылымы»  

Өздік  жұмыстың  мақсаты:  Бизнес  инфрақұрылымы  түсінігі.  Инфрақұрылым 

элементтері  (банктер,  биржалар,  кедендік  жүйе,  салық  органдары,  арбитажды  сот  және 

т.б.).  Экономикадағы банктік жүйе рӛлі. ҚР банк ісінің даму тарихы. Банк түрлері және 

олардың  қызметтері.  Биржалардың  пайда  болу  тарихын  сипаттап,  мазмұндап,  

презентациялау. 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқау:  Презентация  компьютерлік  терілім 

бойынша  Презентация  Power  Point  бағдарламасымен  тақырыпты  мазмұнды  қысқаша 

сипаттап кӛрсету. Презентация қорғау топ алдында, тезисті баяндалады (10-15мин.).  

Бақылау нысаны: презентация  

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 7-8 апта 

Ұсынылатын әдебиеттер: *Лекция кешенінде кӛрсетілген  

 

№7 СӚЖ  

 


55 

 

Тапсырма: «Тауарлық биржалар.биржалық сауда ерекшеліктері»   Өздік  жұмыстың  мақсаты:  Арбитажды  үрдіс  және  олардың  қатысушылары. 

Процессуалды мерзімдер. Студенттер тапсырмалардың нәтижесі бойынша жеке-жеке есеп 

береді. Топ үшке бӛлінеді.   

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау: Баяндама немесе жазбаша жұмыс А4 

форматында  7-8  бет  кӛлемінде  берілген  тапсырма  бойынша  бірнеше  әдебиет  кӛздерін 

талдау арқылы қорытынды түрінде рәсімделеді.   

Бақылау нысаны:баяндама  

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі:  9-10 апта 

Ұсынылатын әдебиеттер: *Лекция кешенінде кӛрсетілген  

 

 №8 СӚЖ 

  

Тапсырма : «Бизнестің салық жүйесі»  

Өздік  жұмыстың  мақсаты:  Жалпылама  студентті  қосымша  әдебиеттерді  пайдалануға 

баулу, келесідей тақырыптарды қарастыру барысында ӛзіндік талдау  жасауға итермелеу. 

Кәсіпкерлікпен  айналысу  барысында  салық  тӛлеу  ерекшеліктері,  ШОБ  субъектілерінің 

салық тӛлеу жүйесі мен турлері. Дағдарыс кезеңінде салық тӛлеу ерекшеліктерін талдауға 

баулу.  Олардың  жауаптары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға, 

формалар мен терминдерге, ұсыныстарға негізделеді.  Бақылау нысаны: тақырыпты талқылау, баяндама 

Тапсырманы орындауды бағалау балл: әрбір дұрыс, нақты жауапқа 1 балл. 

СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 11-12 апта 

Ұсынылатын әдебиеттер:*Лекция кешенінде кӛрсетілген 

 

№ 9 СӚЖ   

 

Тапсырма: «Бизнесті басқару» 

Өздік  жұмыстың  мақсаты:  Бизнестің  ұйымдастырушылық  құрылымы.  Бизнестегі 

коммерциялық құпия және оны қорғау. Коммерциялық құпия ақпаратын айту критерийі. 

Коммерциялық құпияны қорғау жүйесі. Бизнесте персоналды басқару және іскерлік этика.  

Тақырып бойынша берілген рефераттарды оқып, талдау, талқылау.   Бақылау  нысаны:  Презентация  талқылау.  Презентация  мазмұны  бойынша  отандық 

тәжірибе  мен  шетелдік  тәжірибені  салыстыра  отырып,  жасалуы  тиіс.  Сонымен  қатар 

шетел тәжірибесінің қазақстан жағдайын бейімделу жағдайы да қарастырылуы тиіс. 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл. 

СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 13-14 апта 

Ұсынылатын әдебиеттер:*Лекция кешенінде кӛрсетілген 

 

№ 10 СӚЖ  

 

Тапсырма: «Бизнесті жоспарлаудың негізі» Өздік  жұмыстың  мақсаты:  Бизнесті  ұйымдастыру  кезеңдегі  бизнес  жоспарды  құрудың 

қажеттілігі. Бизнес жоспардың бӛлімдері. Бизнес жоспардың негізгі қаржылық құжаттары. 

Бизнестің қаржылық ортасы. Бизнесті қаржыландыру кӛздері. 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқау:  Презентация  компьютерлік  терілім 

бойынша  тақырыпты  мазмұнды  қысқаша  сипаттап  кӛрсету.  Презентация  қорғау  топ 

алдында, тезисті баяндалады (10-15мин.).  

Бақылау нысаны: Презентация 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

СӨЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 14-15 апта 


56 

 

Ұсынылатын әдебиеттер: *Лекция кешенінде кӛрсетілген  

 

 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

 

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 

 

 

 

Пәннің атауы: «Бизнесті ұйымдастыру» 

 

Мамандық: «5В050700 – Менеджмент» 

                                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

57 

 

  

Алматы, 2012ж. 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 

«Бизнесті ұйымдастыру» пәні бойынша 

«5В050700-Менеджмент» мамандығы 

 

 

  

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттердің атауы  

Негізгі оқу-әдістемелік 

әдебиеттердің саны (экз.) 

Студенттердің 

контингенті 

Ескерту 


Оқулықтар 

мен оқу 


құралдары 

 Электронды 

оқулықтар 

мен оқу 


құралдары 

 

қ/б о/б 

қ/б 


 

о/б 


қ/б 

о/б 


 

 

  

 

 50 

27 


 

Business  and  management  in 

Russia  /  Sheila  M.P.  and 

Associates. - United Kingdom 

: Edward Elgar, 1996. - 330 p. 

  

 

  

 

Management and financing of roads: An agenda for reform / 

I. Heggie. - Washington : The 

World  Bank,  1995.  -  156  p.  - 

(World Bank discussion paper 

number  275.  Africa  technical 

series) 


 

  

 

  

Организационное  научение 

: пер. с англ. / К. Арджирис. 

-  М.  :  ИНФРА-М,  2004.  - 

563  с.  -  (Менеджмент  для 

лидера) 


 

  

 

  

Управление  организацией  : 

учеб.  пособие  /  Л.  И. 

Лукичева.  -  М.  :  Омега-Л, 

2005.  -  360  с.  -  (Успешный 

менеджмент) 

   

 

  

Менеджмент  организации  : 

итоговая 

аттестация 

студентов,  преддипломная 

практика 

и 

дипломное проектирование: 

учеб. 


пособие  /  ред.:  Э.  М. 

Коротков, С. Д. Резник. - 2-

е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.  : 

ИНФРА-М,  2008.  -  378  с.  - 

(Высшее образование) 

  

 

  

 

Менеджмент  организации  : Учеб.  пособие  /  ред.:  З.  П. 

  

 

  

 


58 

 

Румянцева, Н. 

А. 


Соломатин.  -  М.  :  ИНФРА-

М, 1995. - 429 с. 

Менеджмент  организации  : 

итоговая 

аттестация 

студентов,  преддипломная 

практика 

и 

дипломное проектирование: 

учебное 


пособие  /  ред.:  Э.  М. 

Коротков, С. Д. Резник. - 3-

е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.  : 

ИНФРА-М,  2009.  -  368  с.  - 

(Высшее образование) 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет