Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет5/7
Дата26.04.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары  

1.

 Кәсіпкерлік ұғымы 

2.

 Бизнес және кәсіпкерлік ұғымдарының мәні 

3.

 Бизнес субъектілері 

4.

 Қазақстан Республикасында шаруашылық жүргізуші субъектілерді шағын бизнес 

субъектілеріне жатқызатын критерийлер 

5.

 

Шағын бизнес субъектілерінің негізгі ерекшеліктері 6.

 

Бизнес жүргіудің шет елдік тәжірибесі Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Гражданский кодекс РК oт 27.12.1994 № 269-XIII  

2.

 Малый бизнес в Республике Казахстан /Сост.: В.И. Скала, Н.В. Скала. – Алматы: ТОО 

«Издательство LEM», 2006. – 244 с. 

3.

 

Конституция РК. Алматы , «Казахстан» ,1995. 4.

 

Журнал «Предпринимательство и право» (Казахстан)  

Лекция 2. 

Тақырыбы: Ірі бизнесті ұйымдастыру 

 

Лекция  мақсаты  -  Студенттерге  ірі  бизнес  ұғымын  түбегейлі  түсіндіру,  ірі  бизнес 

жайында  салыстырмалы  түрде  зерделенген  түсінік  қалыптастыру,  Қазақстан 

Республикасында ірі бизнесті ұйымдастыру тетіктерімен таныстыру.  Лекция сұрақтары:  

34 

 

1. 

Корпоративті кәсіпкерлік мәні және негізгі формалары.  

2.

 

Фирмаларды біріктіру қызметі мен ұйымдастыру принциптері.  3.

 

Корпоратвиті басқару кодексі.  4.

 

Ірі бірлестіктерді құру механизмі. Лекция  мазмұны  -  ҚР  ірі  бизнесті  ұйымдастыру  мемлекеттік  кәсіпорындар    негізінде 

жүзеге  асырылуда.  Сонымен  қатар  жоспарлы  экономикадан  нарықтық  қатынастарға  ӛту 

үрдісі барысында кӛптеген мемлекеттік меншік формалары қалыптасып олардың қызмет 

ету  тетіктері  белгіленген.  Сӛйтіп,  ірі  бизнес  субъектілерінің  заңдық  құрылу  нысандары, 

оны ұйымдастыру механизмдері әзірленді. 

Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары  

1.

 

Инновациялық қызмет негіздері.  2.

 

Инновацияның әлеуметтік-экономикалық мәні.  3.

 

Инновация түрлері.  4.

 

Венчурлық бизнестің мәні және венчурлы бизнесті ұйымдастыру Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Гражданский кодекс РК oт 27.12.1994 № 269-XIII  

2.

 Малый  бизнес  в  Республике  Казахстан  /Сост.:  В.И.  Скала,  Н.В.  Скала.  –  Алматы: 

ТОО «Издательство LEM», 2006. – 244 с. 

3.

 

Райзберг Б.А. Основы бизнеса. — М., 2005. 4.

 

РичменД. и др. Современный бизнес. — М., 2005. — Ч. I, II. 5.

 

Савченко В. Е. Современное предпринимательство.— М., 2007г. 6.

 

Самоукин А.И., Шишов А.Л. Теория и практика бизнеса. — М.,2007г. 7.

 

Ворст И., Ревентлоу П. Организация бизнеса  (пер. с датского). -М.:2004г 8.

 

Экономика. Под ред. Булатова А.П. - М.: 2005 9.

 

Cтивенсон У. Управление производством (пер. с англ.). -М.:1998 10.

 

Томпсон А.. Формой Дж. Экономика фирмы: теория и практика.-М.: 1998  

Лекция 3. 

Тақырыбы: Бизнес түрлерін жіктеу 

 

Лекция  мақсаты  -  Тәжірибелік  тұрғыдан  бизнес  субъектілерін  жіктеу  және 

лицензиялаудың  үрдістерімен  танысу.  Жеке,  мемлекеттік,  муниципалды  қызмет  түрлері 

бойынша жіктелуін кӛрсету.  

Лекция сұрақтары:  

1.

 Кәсіпкерлік түрлерінің белгілеру.  

2.

 Кәсіпкерліктің  іс-әрекет  ерекшеліктеріне  байланысты  жіктелуі:  ӛндірістік, 

коммерциялық, қаржылық, кеңес берушілік. 

3.

 

Меншік формалары бойынша кәсіпкерлік түрлері. Лекция мазмұны - ҚР бизнес түрлерінің жіктелуі қазіргі таңда пайда болып жатқан жаңа 

бағыттармен  байланысты  болуда.  Атап  айтатын  болсақ,  франчайзинг  негізінде  бизнес 

жүргізу,  В2В,  В2С  бизнес  және  басқада  заман  талабына  сай  түрлері.  Сонымен  қатар  ҚР 

заңнамаларына  сәйкес  бизнес  нышандарының  лицензиялау  мәселелері  ҚР    1995  ж  17 

сәуіріндегі №2200 «Лицензиялау туралы» заңымен реттеледі. Мемлекеттік қауіпсіздік пен 

құқықтық  тәртіпті  қамтамасыз  ету,  қоршаған  ортаны,  жекелеп  айтқанда  азаматтардың 

денсаулығы мен ӛмірін қоғау бойнша кейбір тауарлардың, жұмыстың немесе  кӛрсететін 

қызмет  түрлерін  ӛндіру  мен  сатуды  мемлекеттік  лицензия  арқылы  жүзеге  асырады. 

Мұндай  тауарлардың,  жұмыстың  және  кӛрсеткен  қызмет  қатарындағыларға  мемлекеттік 

лицензия  беру  тәртібі    заңнамалық  актілермен  немесе  олардағы  бекітілген  тәртібімен 

анықталады.  

Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары: 

1.

 Құрылыс және сауда саласына қатысты лицензия беру мәселелері 

35 

 

2. 

Ӛндірістік,  коммерциялық,  қаржылық,  кеңес  берушілік  кәсіпкерлікті  мемлекеттік 

тіркеу үрдісі? 

3.

 Лоторея бизнесімен айналысу ерекшеліктері 

4.

 Қызмет түрлері бойынша лицензия беру мәселелері 

5.

 Мемлекеттік меншік объектілері. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 ҚР  "Жеке  кәсіпкерлік  туралы"  заңы  (02.04.2010  жылғы  ӛзгерістер  мен 

толықтырулармен) 

2.

 

Закон РК «О Лицензировании» от 11 января 2007 года №214 3.

 

www.damu.kz 4.

 

www.e-gov.kz 5.

 

www.kazka.kz 6.

 

Мамыров  Н.К.,  Ихданов  Ж.  Государственное  регулирование  экономики  в  условиях Казахстана (теория, опыт, проблемы): учебное пособие. - Алматы , 1998  

7.

 Окаев  К.О.  и  др.  Предпринимательство  в  Республике  Казахстан.  -Алматы: 

«Экономика», 1999  

8.

 

Окаев К.О., Дюкова Е.Л. Экономика  промышленного предприятия в условиях рынка. - Алматы: 2004 . 

 

Лекция 4. Тақырыбы:  Бизнесті жүргізу формалары 

 

Лекция  мақсаты  –  Қазақстанда  қызмет  жасайтын  бизнес  субъектілерінің  негізгі 

құқықтық  нысандарын  қарастыру  арқылы  олардың  қызмет  ету  ерекшеліктерін,  аясын 

және артықшылықтары мен кемшліктерін кӛрсету, формаларын кӛрсету.  

Лекция сұрақтары:  

1.

 Бизнесті жүргізудің негізгі ұйымдық-құқықтық формалары.  

2.

 Жеке кәсіпкерлік түсінігі мен түрлері.  

3.

 Жеке кәсіпкерліктің артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Лекция  мазмұны  -  Тақырыпта  бизнес  саласында  қызмет  ететін  негізгі  құқықтық 

нысандар түрлері кӛрсетіліп олардың қызмет ету ерекшеліктері қарастырылады. Аталған 

тақырып  студенттер  үшін  ҚР-да  қызмет  жасайтын  негізгі  құқықтық  нысандарды 

белгілеумен  қатар  олардың  түбегейлі  іс  әрекет  ету  жағдайларымен  танысады.  Сонымен 

қатар  аталған  тақырып  нәтижесінде  студенттер  салық  тӛлеу  жүйесімен  танысуға 

бейімделеді.  Кәсіпкерліктің  іс-әрекет  ерекшеліктеріне  байланысты  жіктелуі:  ӛндірістік, 

коммерциялық, қаржылық, кеңес берушілік түрлерімен жетік танысады.  

Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары: 

1.

 ЖШС құру рәсімі? 

2.

 Ӛкілдіктерді құру рәсімдері? 

3.

 Франчайзинг жүйесін қалыптастыру процесі. 

4.

 Франчайзингтік жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері. 

5.

 Шаруашылық серіктестіктерінің салыстырмалы анализі? 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Н.К.  Мамыров  и  др.  Государство  и  бизнес.  Менеджмент  государственного  сектора. 

Книга третья. Алматы, 2002.       

2.

 

www.defacto.kz 3.

 

www.e-gov.kz 4.

 

Райзберг Б.А. Основы бизнеса. — М., 2005. 5.

 

РичменД. и др. Современный бизнес. — М., 2005. — Ч. I, II. 6.

 

Савченко В. Е. Современное предпринимательство.— М., 2007г. 7.

 

Самоукин А.И., Шишов А.Л. Теория и практика бизнеса. — М.,2007г.  

36 

 

Лекция 5.    Тақырыбы: Бизнес субьектілерін тіркеу 

 

Лекция  мақсаты  –  Қазақстанда  бизнес  субъектілерін  тіркеу  мен  ӛмірлік  циклдарына 

байланысты түбегейлі зерделеу жұмыстарын жасау арқылы студенттерде нақты қадамдық 

ой қалыптастыра білу.  

Лекция сұрақтары:  

1.

 Жеке фирманы құрудың негізгі кезеңдері.  

2.

 Заңды тұлғаларды жоюды тіркеу кезеңдері. 

Лекция  мазмұны  -  Аталған  тақырыпты  қарастыруда  фирманың  тіркеуге  қажетті 

қосымша  құжаттары  түбегейлі  қарастырылады.  Сонымен  қатар  мемлекеттік  тіркеуден 

босатылған  тұлғалар,  жеке  фирманы  құрудың  негізгі  кезеңдері,  банкроттық  және 

кәсіпорынды  жою  үрдістері  жетік  қарастырылады.  Бизнес  субъектілерін  тіркеу  және 

олардың ӛмірлік циклдері бойынша «дәрменсіздік»,  «банкроттық»,  «санация» түсініктері 

зерделенеді. Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары: 

1.

 Дәрменсіз борышкерді жою? 

2.

 Жеке фирманы құрудың негізгі кезеңдері? 

3.

 Мемлекеттік тіркеу үрдісі? 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 ҚР «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңы  

2.

 Основы бизнеса. Учебник под ред. Грибова А.Д. М.: 2004г. 

3.

 Райзберг Б.А. Основы бизнеса. — М., 2005. 

4.

 РичменД. и др. Современный бизнес. — М., 2005. — Ч. I, II. 

5.

 К. Ховард  Малое предпринимательство. – М.: ИНФРА-М, 1998.   

 

Лекция 6. 

Тақырыбы: Бизнес инфрақұрылымы 

 

Лекция  мақсаты  -  Нарықтық  қатынастар  жағдайында  заңды  тұлғалардың  қызмет  ету 

ерекшеліктері  мен  қызмет  ету  инфрақұрылымын  талдау  және  жалпылама  кәсіпкерлік 

инфрақұрылымын талдау.  

Лекция сұрақтары:  

1.

 Бизнес инфрақұрылымы түсінігі.  

2.

 Инфрақұрылым элементтері. 

Лекция  мазмұны  -  Бизнес  инфрақұрылымы  жалпылама  ел  экономикасын 

жандандырудың  бірден  бір  құралы  болып  табылады.  Инфрақұрылымды  нақты 

қалыптастыра  білу  мен  оны  әрі  қарай  жетілдіру  тетіктері  дағдарысқа  қарсы  басқарудың 

құралы  ретінде  де  қарастырылуы  мүмкін.  Елімізде  бизнес  инфрақұрылымының 

элементтері  ретінде банктер, биржалар, кедендік жүйе, салық  органдары, арбитажды сот 

және т.б. қарастырылады. Аталған элементтерді дамыту және олардың қызметін жақсарту 

жалпылама бизнес сферасына әсер етеді деп айтуға болады. 

Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары: 

1.

 Экономикадағы банктік жүйе рӛлі.  

2.

 ҚР банк ісінің даму тарихы. 

3.

 Банк түрлері және олардың қызметтері. 

4.

 Биржалардың пайда болу тарихы.  

5.

 Биржа түрлері және олардың қызметтері.  

6.

 Биржалардың пайда болу тарихы. Биржа түрлері. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Гражданский кодекс РК oт 27.12.1994 № 269-XIII 

2.

 Уголовный кодекс РК от 16.07.1997г. № 167-I 

37 

 

3. 

Закон  РК  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  учетной  регистрации 

филиалов и представительств» № 2198; 

4.

 www.afn.kz 

5.

 www.e-gove.kz 

6.

 www.nbrk.kz 

 

Лекция 7. Тақырыбы:  Тауарлық биржалар. Биржалық сауда ерекшеліктері 

 

Лекция  мақсаты  –  ҚР  тауарлық  биржалардың  қызмет  ету  ерекшеліктерін  түбегейлі 

қарастыру. 

Лекция сұрақтары:  

1.

 Бизнес инфрақұрылымының элементтері.   

2.

 Аудиторлық фирмалар, аудиторлардың құқықтары мен міндеттері.  

3.

 Кедендік жүйе. Кеден анықтамасы және қызметі. Кедендік кодекс. 

4.

 

Арбитажды соттар жүйесі.  Лекция  мазмұны  -  Алдыңғы  тақырыпта  қарастырылған  бизнес  инфрақұрылымының 

элементтері қатарына еліміздің соңғы жалдары дамып келе жатқан тауарлық биржаларын 

да  жатқызуымызға  болады.      Тауарлық  биржаның  қызметіне  кӛптеген  факторлар  әсерін 

тигізуде,  атап  айтатын  болсақ  аймақтық  қаржы  орталығы  ерекшеліктері,  халықтың 

интернет сауаттылығы және фирмалардың ашықтығы.  

Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары: 

1.

 Аудит әдістері мен түрлері.   

2.

 Кедендік тӛлемдер және режимдер.  

3.

 Арбитажды үрдіс және олардың қатысушылары.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Бердалиев К. «Основы управления  экономикой Казахстана». Алматы, Экономика, 1998 

– 148с. 


2.

 

А.К.  Кантарбаева  «Предпринимательство.  институционально-эволюционный  подход». «Раритет», Алматы,2000г. 

3.

 Мамыров Н.К. «Основы предпринимательства», Алматы, Экономика, 1997 

4.

 Основы предпринимательской деятельности. Финансовый менеджмент /Под ред. В.М. 

Власовой. — М.: Финансы и статистика, 1999. 

5.

 

Сейтказиева  А.М.  и  др.  Инвестиционная  деятельность  предприятия.  -  Алматы: «Экономика», 2002г. 

 

Лекция 8. Тақырыбы: Бизнестің салық жүйесі 

 

Лекция мақсаты -  Қазақстан экономикасын дамытуда бизнес саласының маңыздылығы 

зор.  Сондықтан  да  бұл  дәрістің  негізгі  мақсаты  бинес  саласында  салық  салу  саясатын 

түбегейлі қарастыру және оның зерделей отырып ерекшеліктерін, кемшіліктерін негіздеу 

болып табылады. Лекция сұрақтары: 

1.

 ҚР салық саясаты. 

2.

 Бизнеске салық салудың негізгі принциптері.  

3.

 Салық салудың шет елдік тәжірибесі. 

4.

 Салық тӛлеушінің құқықтары мен міндеттері. 

Лекция  мазмұны  –  Арнайы  салық  режимдері.  Салық  тӛлеу  мен  есептеудің  жалпыға 

бірдей  тәртібі.  Бизнес  субъектілеріне  арналған  салық  режимі.  Жеңілдетілген  декларация 

негізіндегі арнайы салық режимі. Жер учаскесін пайдалануға арналған тӛлем.  


38 

 

ҚҚС  тӛлеушілерді  есепке  қою.  Жылжымайтын  мүлікке  иелік  құқын  мемлекеттік  тіркеу үшін және онымен келісім жасау үшін алынатын алым.  

Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары: 

1.

 

Жеңілдетілген декларация бойынша салық тӛлеу үрдісі? 2.

 

ЖШС салық тӛлеу ерекшеліктері? 3.

 

Коммерциялық емес ұйымдарда салық тӛлеу процедурасы? 4.

 

Сыртқы экономикалық қызметпен айналысу ерекшеліктеріҰсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Баймуратов  У.Б.  «Национальная  экономическая  система».  Алматы,  Гылым,  2000г.—

536с. 


2.

 

Iшкi сауда ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі N 371 Қаулысы 

3.

 Послание Главы Государства народу Казахстана от  6 февраля 2008 года  «Повышение 

благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики». 

4.

 

О  Концепции  достижения  качественно  нового  уровня  конкурентоспособности  и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы 

 

Лекция 9. Тақырыбы: Бизнесті басқару 

 

Лекция  мақсаты  –  Бизнесті  басқарудың  мәні,  маңызы  және  дамуы  бойынша  шетелдік 

тәжірибені  зерделеу  мен  оның  іс  әрекет  ету  салаларын  белгілеу.  Бизнесті  басқару 

бойынша  отандық  тәжірибеге  сүйене  отырып  студенттерде  отандық  үлгі  жайлы  түсінік 

қалыптастыру.  Бизнес  менеджментінің  негізгі  принциптерін,  бизнесті  басқарудың 

механизмі мен принциптерін бейнелеу. 

Лекция сұрақтары:  

1.

 Бизнес менеджментінің негізгі принциптері.  

2.

 Басқарудың механизмі мен принциптері.  

3.

 Ӛкілеттілікті бӛлу.  

4.

 Бизнестің ұйымдастырушылық құрылымы.  

5.

 Бизнестегі коммерциялық құпия және оны қорғау. 

Лекция  мазмұны  –  Аталған  тақырыпта  бизнес  саласында  қызмет  атқаратын  ұйымдар 

құрылымы  олардың  менеджмент  жүйесінің  қағидалары  және  басты  функциялары 

түбегейлі  зерделенеді.  Бизнес  жүйесінде  персоналды  басқару  принциптері  мен 

теңгерілімденген  кӛрсеткіштер  жүйесін  қолдану  ережелері  саланы  ілгері  дамытуға  әсер 

ететін маңызды қадамдар болып табылуда. 

Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары: 

1.

 Коммерциялық құпия ақпаратын айту критерийі.  

2.

 Коммерциялық құпияны қорғау жүйесі.  

3.

 Бизнесте персоналды басқару және іскерлік этика.  

4.

 Персоналмен жұмыс жасаудың негізгі принциптері.  

5.

 Бизнес пен қоғамның ӛзара байланысты әсері.  

6.

 

Бизнес-кодекс. Іскерлік моральдің принциптеріҰсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Бердалиев  К.  «Основы  управления    экономикой  Казахстана».  Алматы,  Экономика, 

1998 – 148с. 

2.

 

Қазақстан  Республикасының  Индустриялы-инновациялы  дамуының  2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзімді стратегиясы. 

3.

 Гражданский Кодекс Республики Казахстан. Алматы, «Казахстан», 2000 

4.

 Самоукин А.И., Шишов А.Л. Теория и практика бизнеса. — М.,2007г. 

5.

 Ворст И., Ревентлоу П. Организация бизнеса  (пер. с датского). -М.:2004г. 

6.

 Экономика. Под ред. Булатова А.П. - М.: 2005 

39 

 

7. 

Cтивенсон У. Управление производством (пер. с англ.). -М.:1998 

8.

 

Томпсон А.. Формой Дж. Экономика фирмы: теория и практика.-М.: 1998 9.

 

Уткин Э. Управление фирмой. М., «Аналис», 1996 10.

 

Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. -М.:1996 11.

 

Дубровский  В.Ж.,  Чайкин  В.И.  Экономика  и  управление  предприятием  (фирмой).  - Екатеринбург: 2005  

12.


 

М.Сейтказиева  А.М.  Инвестиционная  активность  предприятий  РК.  -  Алматы: 

«Экономика», 1999 

 

Лекция 10. Тақырыбы: Бизнесті жоспарлаудың негізі

 

Лекция мақсаты – Жалпылама бизнесті басқару жүйесінде жоспарлау маңыздылығы мен 

қажеттілігін түсіндіру және Қазақстан Республикасындағы жоспарлау жүйесіне тоқталып 

ӛту.  Дәріс  барысында  жоспарлаудың  шет  елдік  тәжірибесін  отандық  мысалмен 

салыстырмалы түрде талдау.  Лекция сұрақтары:  

1.

 Бизнесті жоспарлаудың мәні, оны жүзеге асыру элементтері мен кезеңдері. 

2.

 Бизнесті жоспарлау процесінің ұйымдастырушылық факторлары.  

3.

 Бизнесті ұйымдастыру кезеңдегі бизнес жоспарды құрудың қажеттілігі. 

Лекция  мазмұны  –  Тақырып  бизнесті  жоспарлаудың  мәнін,  оның  жүзеге  асыру 

элементтері  мен  кезеңдерін,  бизнесті  жоспарлау  процесінің  ұйымдастырушылық 

факторларын, бизнес жоспарды құрудың қажеттілігін зерделеуге кӛмек тигізуде. Сонымен 

қатар  бизнес  жоспардың  бӛлімдері,  бизнес  жоспардың  негізгі  қаржылық  құжаттары 

толықтай қарастырылуда. 

Ӛз-ӛзін бақылау сұрақтары:  

1.

 Бизнес жоспардың бӛлімдері.  

2.

 Бизнес жоспардың негізгі қаржылық құжаттары.  

3.

 Бизнестің қаржылық ортасы.  

4.

 Бизнесті қаржыландыру кӛздері.  

5.

 Бизнесті инвестициялаудың формалары:несие,кепілдік, лизинг, факторинг.  

Ұсынылатын әдебиеттер 

1.

 Н.А. Назарбаев «Казахстан—2030». // Казахстанская правда от 11 октября 1997г. 

2.

 РичменД. и др. Современный бизнес. — М., 2005. — Ч. I, II. 

3.

 Савченко В. Е. Современное предпринимательство.— М., 2007г. 

4.

 Самоукин А.И., Шишов А.Л. Теория и практика бизнеса. — М.,2007г. 

5.

 Ворст И., Ревентлоу П. Организация бизнеса  (пер. с датского). -М.:2004г. 

6.

 Экономика. Под ред. Булатова А.П. - М.: 2005 

7.

 Cтивенсон У. Управление производством (пер. с англ.). -М.:1998 

8.

 Томпсон А.. Формой Дж. Экономика фирмы: теория и практика.-М.: 1998 

9.

 Уткин Э. Управление фирмой. М., «Аналис», 1996 

10.


 

Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. -М.:1996 

11.

 

Дубровский В.Ж., Чайкин В.И. Экономика и управление предприятием (фирмой).  - Екатеринбург: 2005  


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет