Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


«Бизнесті ұйымдастыру» пәнінен курстық жұмыс тақырыптарыжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата26.04.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

13.1 «Бизнесті ұйымдастыру» пәнінен курстық жұмыс тақырыптары 

 

1.

 Кәсіпкерлік тәуекелдің экономикалық мазмұны функциясы. 

2.

 Шағын кәсіпкерліктегі франчайзинг (...... кәсіпорын мысалында). 

3.

 Қазіргі экономикадағы ақпарат рӛлі және ақпараттық қызмет нарығы. 

4.

 Ӛнімнің бәсекеқабілеттілігі мен сапасын арттыруды қамтамасыз ету және ӛлшеу  

5.

 Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігі мен ішкі және сыртқы қауіпті болдырмау 

жолдары. 

6.

 

Кәсіпорын банкроттылығы: анықтау механизмі және алдын алу жолдары  7.

 

Ғаламдық экономикалық дағдарыс жағдайындағы шағын бизнес 27 

 

8. 

Қазіргі экономикадағы шағын және орта бизнестің ынтымақтастық формасы 

(сотрудничества). 

9.

 Бәсекелестік нарық механизмінің элементі ретінде. 

10.


 

Адам капиталы және оның қазіргі экономикадағы рӛлі. 

11.

 

Инвестиция экономикалық ӛсу факторы ретінде. 12.

 

Лизинг нарықтық экономика қатынастарының формасы ретінде. 13.

 

Тұтынушы мінез құлқының мотиві, таңдау факторы және тұтынушы тәуекелі 14.

 

 Банк жүйесінің нарықтық экономикадағы рӛлі. 15.

 

Венчурлық капитал: мәні, формасы және оның қазіргі экономикадағы рӛлі 16.

 

Қазіргі жағдайда ӛнімділікті арттыру жолдары. 17.

 

Әлемдік дағдарыстың нарықтық экономика жағдайына әсері 18.

 

Нарық құрылымы мен институттары. 19.

 

Интеллектуалдық  капитал экономикалық ӛсу факторы ретінде. 20.

 

Ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттілігі. 21.

 

Шағын бизнестің экономикалық әлеуеті (потенциал). 22.

 

Шағын және орта бизнестің ӛзара іс әрекетінің институционалық инфрақұрылымы. 23.

 

Қазақстанда консалтингтік қызмет нарығын қалыптастыру  24.

 

Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру: институционалды аспект. 25.

 

Нарықтық қатынастар жағдайындағы кәсіпорынның коммуникациялық саясаты 26.

 

Ӛнім сапасын басқарудағы маркетинг 27.

 

Әлеуметтік жұмыстағы маркетинг: мәні мен проблемалары 28.

 

Кәсіпорынның жарнама-ақпараттық қызметін басқару және ұйымдастыру 29.

 

Кәсіпорынның  ӛткізу қызметін басқару және ұйымдастыру 30.

 

Қоғамдық  тамақтану  және  және  қызмет  кӛрсету  кәсіпорындары  қызметін бақылауды ұйымдастыру 

31.


 

Нарық жағдайында шағын кәсіпорындарды ұйымдастыру және ӛндірісті басқару 

32.

 

Шағын бизнес кәсіпорындарындағы  ақпараттық қызмет нарығын бағалау 33.

 

Ӛнім сапасы мен бәсекеқабілеттілігін басқару жүйесін әзірлеу 34.

 

Кәсіпорынның ұзақ мерзімді дамуы бойынша іскерлік жобаны әзірлеу 35.

 

 Кәсіпорын персоналын басқаруды жетілдіру 36.

 

ҚР франчайзинг жүйесін қалыптастыру және дамыту 37.

 

Салық жүйесінің кәсіпорынды басқару тиімділігіне әсері 38.

 

Желілік маркетинг бизнесті жүргізу формасы ретінде. 39.

 

Мейрамхана бизнесінің маркетингтік қызметі 40.

 

Фирманы басқару тиіміділігін арттыру құралдары мен жолдары 41.

 

Фирманың даму стратегиясын әзірлеу 42.

 

Фирма қызметіндегі дағдарыс тенденциясын талдау 43.

 

Кӛтерме мауда саласындағы компанияның жарнамасын әзірлеу 44.

 

Қызмет кӛрсету нарығында компанияның жарнама қызметін әзірлеу 45.

 

Әлеуметтік-мәдени сервис және туризм индустриясындағы франчайзинг 46.

 

Қонақ үй кешенінің бәсекеқабілеттілігін басқару 47.

 

Туризмдегі инновациялық қызмет тиімділігін арттыру  48.

 

Қазақстанда кәсіпкерлікті дамыту 49.

 

Қазақстанда жеке кәсіпкерлікті дамыту 50.

 

Бизнестің ұйымдық формасы ретінде серіктестік мәні мен мазмұны 51.

 

Бизнестің ұйымдық 

формасы 


ретінде 

акционерлік 

қоғам 

мәні 


мен 

артықшылықтары 

52.

 

Қазақстанда корпоративтік басқаруды дамыту 53.

 

Қазақстан  Республикасы  мен  шетелде  шағын  бизнесті  мемлекеттік  қолдаудың негізгі бағыттары.  

54.


 

Қазақстанда бизнесті инвестициялық және қаржы-несиелік қолдау.  

55.

 

Қазақстанда бизнесті ӛндірістік және инновациялық қолдау.  28 

 

56. 

Бизнестің ақпараттық, ғылыми-әдістемелік және кадрлық қамтамасыз етілуі. 

57.

 

Инфрақұрылым  –кез  келген  тұтас  экономикалық  жүйенің  міндетті  компоненті ретінде. Бизнес инфрақұрылымының элементтері.  

58.


 

Несиелік жүйе бизнес инфрақұрылымы ретінде. 

59.

 

Факторинг – комиссиондық операцияның түрі ретінде. 60.

 

Салық жүйесі, салық инспекциясы және оның бизнеске әсері.  61.

 

Сақтандыру компаниясы мен коммерциялық тәуекелді сақтандыру жүйесі. 62.

 

Арнайы  жарнамалық  және  апараттық  агенттік  және  оның  бизнесті  дамытудағы рӛлі.  

63.


 

Жарнама және оның коммуникациялық саясаттағы рӛлі.  

64.

 

Нарықты кешенді зерттеу және оның мазмұны мен міндеттері.  65.

 

Ӛткізуді  ынталандыру,  сервистік  саясат  және  тура  сату.  Жәрменке,  кӛрмелерге қатысу.  

66.


 

Шет  елде  ҒЗТКЖ  сферасында  шағын  инновациялық  кәсіпорындардың  қызмет 

істеуі. 

67.


 

Шағын кәсіпорындардың ғылыми-техникалық қызметі қалыптастыру кӛздері. 

68.

 

Инновациялық қызмет: негізгі бағыттары, бағалау жолдары 69.

 

 Инвестициялық қызмет: кӛздері, бағалау жолдары  70.

 

Бизнес-жоспар  –  нарық  талаптарына  сай  жобалық-инвестициялық  шешім  құралы ретінде. 

71.


 

 Бизнеске инвестицияларды тартуда шетел тәжірибесі.  

72.

 

 Лизинг кәсіпкерлік қызмет формасы ретінде  

14. Студенттің білімін бағалаудың жүйесі   

Ағымдағы  үлгерім  бағасы  –  ағымдағы  бақылау  мен  аралық  бақылаудың  бағасынан 

шығарылады.  Үлгерімді  ағымдық  бақылау  –  студентті  оқу  пәннің  әрбір  тақырыбы 

бойынша сабақты жүргізетін оқытушымен оқу жетістіктерін жүйелі түрде тексеру.

 

Аралық бақылау оқу пәннің ірі бӛлімдері (модульдерінен) аяқталғанда жүргізіледі.  Пән  бойынша  қорытынды  баға  ағымдағы  үлгерім  бағасын  және  қорытынды 

бақылауды  қосады.  Пән  бойынша  қорытынды  бағаның  60%  ағымдағы  үлгерім  бағасы 

(жіберу  рейтингі)  құрайды.  Пән  бойынша  қорытынды  бағаның  40%  емтихан  бағасы 

құрайды.  

 

Студенттің  білімін  бағалау  балды-рейтингті  баңбалы  жүйе  бойынша  дәстүрлі  баға шкаласына сәйкестендіріліп алмастырылды.  

 

14.1 Студенттің рейтингін қою шкаласы: 

№ 

Бақылау түрі 1

і рейт

ин

г ба

ға

сының 

 ӛ

лшем

і 1)

, %


 

Апта  


1

і рейт

ин

гтің 

 қ

орыт

ындысы 

1) 

2і р

ейт


ин

г 

баға

сыны


ң 

 ӛ

лшем

і 2)

, %


 

Апта  


2

і рейт

ин

гтің 

 қ

орыт

ындысы 

 (

Р2

 

 10 

11 


12 

13 


14 

11.

 

 Қатысуы 

100 


 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

100 100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 2.

 

 Студентердің 

белсенділігі 

100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 3.

 

 СОӚЖ тапсыр-

масының 


орындалуы  

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

100 100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 29 

 

4. 

 

СӚЖ тапсырмасыны

ң орындалуы  

(курстық 

жұмыс, 


рефарат, 

презентация 

және т.б.) 

100 


 

 

100  

 

 100 

 

100  

 

 100 

 

 100 

 

 Ағымдағы 

бақылаудың 

барлығы  

100 

 

  

 

  

 

 100 

 

  

 

  

 

  

Аралық бақылаудағы 

тапсырманы 

орындау 

100 

 

 

  

 

 100 

 

100  

 

  

 

 100 

 

  

Барлығы  

100 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Қорытынды бағадан үлесі 

 

  

 

  

 

 3

0

% 

 

  

 

  

 

  

3

0%

 

Ескертужұлдызшаның орнына балдың санын кӛрсету керек. 

 

 

14.2 Пән бойынша қорытынды баға  

                                               Қ% = Р1 + Р2     х  0,6  +  Э  х  0,4 , 

                                                                2 

где: Р1 –1-рейтинг бағасының проценттік құрамы, 

       Р2 – 2-рейтинг бағасының проценттік құрамы, 

       Э   - емтихан бағасының проценттік құрамы  (тест-емтихан).  

14.3 Білімді бағалаудың жалпы шкаласы 

Әріптік баға 

Баллдардың 

сандық баламасы 

Меңгерілген оқу 

пәнінің %-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

4,0 95-100 

ӛте жақсы 

 A3,67 90-94 

 B3,33 

85-89 


жақсы 

B

 3,0 

80-84 


 B

2,67 75-79 

 C2,33 

70-74 


қанағаттандырарлық 

2,0 65-69 

 C1,67 

60-64 


 D

1,33 55-59 

1,0 50-54 0-49 

қанағаттандырарлықсыз 

 

14.4 Академиялық тәртіп саясаты 

 

№ 

Мінез-құлықты бағалау шарттары Балл саны *  

1. 


Сабаққа кешігіп келу 

-2 


2. 

Сабақ уақытысында ұялы телефонмен қолдануы   

-2 

3. 


Практикалық (семинарлық) сабақтарға белсенді қатысуы 

+3 


30 

 

4. Басқа да шарттар 

 

  

 

 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

 

Лекциялық кешен  

 

 

Пәннің атауы: «Бизнесті ұйымдастыру» 

 

Мамандық: «5В050700 – Менеджмент» 

                                                      

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

31 

 

  

Алматы, 2012ж. 

 

   Лекция 1.   

Тақырыбы: Бизнес түсінігі, даму тарихы 

 

Дәріс мақсаты -  студенттерге Қазақстанда бизнестің теориялық аспектілерін ашып таныстыру. Кәсіпкерлік ұғымымен, шағын бизнесті басқару қажеттілігін, оның тарихи даму мәселелерін 

кӛрсету. 

Лекция сұрақтары 

1.

 Бизнес түсінігі. Бизнес және кәсіпкерлік.  

2.

 Кәсіпкерлік обьектілері және субьектілері.  

3.

 Қазіргі кәсіпкерліктің негізгі белгілері.  

Лекция  мазмұны  -  Бүгінгі  Қазақстанда    бизнес,  соншалықты  қиыншылықтарды  

басынан  ӛткергенімен -  қалыптасқан  факті  екені  айқын. Ол заңмен қорғалады  және  әрі  

қарай    дамитын    болады.  Аталған  тақырыптың  ӛзекті  екені  рас,    бизнессіз  нарықтық  

экономика  болмайды. Бизнес бізде   ӛскелең  күйде  болғанымен, болашақта  қоғамдық  

ӛндірістің      жетекші    саласы  болатынына    күмән    жоқ.  Бизнеске    деген    қызығушылық  

табиғи  және  ақталған мәселе. Біздің кӛз алдымызда қоғамның жаңа  экономикалық  негізі  

құрылуда,  ӛзінің  жеке ісін  ашуға  ұмтылған,  жаңа  жағдайға  бейімделмей, ынта жігерін  

кӛрсетіп,  ӛзін  еркін    еңбекпен  айналысып  кӛрсеткісі    келген  адамдар    пайда    болуда. 

Эканомикалық  әдебиеттерде  кәсіпкерлік  пен  бизнес  ұғымын  баламалап  қарастыру  жиі 

кездеседі. 

Бизнес пен кәсіпкерлік жақын ұғымдар болғанымен, оларды бір-бірімен баламалап, 

теңестіріп қарауға болмайды. Бизнес  - табыс әкелетін кез келген қызметтің түрі.      Рас      

бизнес            кэсіпкерлік            қызметпен            тығыз  байланысты.          Кәсіпкерлік           

новаторлық          іс.      Нағыз  кәсіпкер  —  ол  ӛнертапқыш.  Сондықтанда  бизнеспен 

айналысатын  адамдар,  осы  кӛзқарас  түрғысынан  еш  уақытта  кәсіпкер  бола  алмайды. 

Эканомикалық  ғылымда  «кәсіпкерлік  қабілеттілік»  үғымда  бар.  Ол  дегеніміз  адамның 

бизнесте жаңалықты аша білу қабілеттілігі, бірақ бизнеске қатысатындардың барлығының 

қолынан бұл келе бермейді. Басқа жұрт  қалғып, қыдырып, той-думан жасағанда, барлық 

күш  қуатын  барынша  жүмысқа  жұмсап,                              новаторлықпен,  мақсаттылықпен, 

коммуникабельділікпен,  яғни  адамдар  мен  тез  арада  байланыс  жасау  қабілеттілігі, 

олармен  ӛзара  жақсы  қатынастар  құра  білу,  бәсекелестеріне  қарағанда  айналасына 

басқаша  кӛз  қараспен  қарауда  оқшауланып  тұрады.  Бизнесмендердің  ішінен  мүндай 

қабілеттілікпен  оқшауланатындар  жиі  кездесе  қоймайды.  Демек,  бизнес  бүл  -  табыс 

экелетін  адамның  экономикалық  қызметі.  Кәсіпкерлік  -  бүл  да  адамның  эканомикалық 

қызметі, бірақ бүл қызметті жаңа ізденіске бағыттайды және осы жаңалықты жүзеге асыру 

үшін тэуекелге бас үрады. 

Кәсіпкерлік  бизнес  саласында  жүзеге  асады,  сондықтанда  экономикалық 

эдебиеттерде  олар  үнемі  пара-пар  үғым  ретінде  қарастырылады.  Ал  егер 

бизнестіңноваторлық  жағын  қарастыратын  болсақ,  онда  кэсіпкерлік  қызмет  термині 

қолданылады. 

     2. Кәсіпкерлердің міндеттері  мен мақсаттары.  Кәсіпкердің мақсаты  - белгілі  бір  уақыт 

аралығында  ӛзінің  кәсібінен  пайданың  барынша  кӛлемін  алу  болып  табылады.  Ең 

алдымен мақсаттың үш әлементін анықайды: 

1. Мақсаттың мазмұны. 

2. Мақсаттың кӛлемі. 

3. Мақсаттың уақыт факторы. 32 

 

Ӛндірістік  кәсіпкерліктің  мақсаты  екі  сипатта  болады.  Ӛндірілген  ӛнімді  сата отырып пайда түсіру. Кәсіпкерліктің тікелей мақсаты - оны мүмкіндігінше кӛбейту. Бірақ 

пайданы  сұранысқа  ие  болған,  тұтынушыларға  керекті  ӛнімді  ӛндіру  арқылы  ғана  алуға 

болады. Сондықтан да кәсіпорын бір мезгілде басқа мақсатты да алдына қою керек. Ол  - 

тұтынушылардың қажеттілігін жоғары дәрежеде толығымен қамтамасыз ету. 

Басты  мақсаты  пайда  түсіру  болатын  кәсіпорындар  "коммерциялық"  деп  аталады. 

Құрылған коммерциялық кәсіпорындардың нақты мақсаттары мен тапсырмалары оларды 

құру  туралы  құқылық  құжаттарда  тіркеледі  ("Кәсіпорын  жарғысы",  "Құрылтайшылар 

жарғысы" және т.б). 

Кәсіпкерліктің  мақсаттарының  ішіндегі  ең  маңыздысы  -  тауар  және  қызмет 

ӛндірісі, кірісті кӛбейту, кәсіпті дамыту. 

Ӛндіріс  саласындағы  кәсіпкердің  басты  мақсаты  -ӛнімге  (жұмыс,  қызмет)  деген 

сүранысты  табу  және  қалыптастыру,  сұранысты  ӛнім  (жұмыс,  қызмет)  ӛндіру  жолымен 

қанағаттандыру және осы ӛнімдерді (жұмыс, қызмет) тиімді сату. 

"Жеке  кәсіпкерді  демеу  және  қорғау  туралы"  заңда  кәсіпкерлер  мен 

кәсіпорындардың міндеттері қарастырылады. 

Кәсіпкерлер еңбек заңына сәйкес азаматтарды жұмысқа қабылдаған кезде олармен 

еңбек шартын немесе келісім-шартын жасаулары керек. Келісімнің қай формасын таңдаса 

да  ӛз  жұмысшыларымен  еңбек  қатынасын  жазбаша  жасаулары  керек.  Ал  жұмысшылар 

жұмысңа  қабылданған  кезде  келісімнің  жазбаша  жүргізілетінін  білулері  керек,  болмаса 

басңаша жағдайда олар ӛздерінің құқығын дұрыс пайдалана алмайды. 

Еңбек  ұжымының  талабы  бойынша  жеке  кәсіпкер  "ұжымдың  келісім"  заңына 

сәйкес  ұжымдың  келісім  жасауы  керек,  сонымен  ңатар  езінің  жұмысшыларының 

әлеуметтік-экономикалық  жағдайларын  ңорғау  маңса-тында  кәсіподақңа  біріккісі  келсе, 

оған кедергі жаса-мауы керек. Бір мекемеде бірнеше кәсіподақтың болуы мүмкін. 

Заң  бойынша кәсіпкер жұмысқа  қабылданған  жұмыс-шыларына  еңбекаңы  тӛлеуді 

ұйымдастыруға міндетті, яғни ол жұмысшыларына ең тӛменгі жалақы мӛлшерінен тӛмен 

емес мӛлшерде еңбекақы тӛлеуі қажет. 

Егер  еңбекақы  тӛлеуге  ақшасы  болмаса  ше?  Мұндай  жағдайда  сақтың  қорын 

пайдалануға  болады,  ал  егер  де  сақтың  қоры  да  болмаса  онда  кәсіпкер  ӛзін банкрот деп 

жариялап, жұмысшыларын жұмыстан босатуы керек. 

Арнайы  құрылған  тарату  тӛралқасының  шешімімен,  жабылған  мекеме  ӛзінің 

мүлкін сатып жұмысшыларымен есеп айырысуға тиісті. 

Кәсіпкердің  ең  басты  міндеті  -  мемлекет  алдында  салық  және  басқа  да  қаржы 

міндеттемелерін толық тӛлеу. 

Бұл  есептерді  кәсіпкерлердің  ӛздері  жасайды  да  салық  инспекциясына  тексеруге, 

бақылауға ұсынады және есептелген соманы сәйкес шоттарға аударады. 

Кәсіпкерлер  экологиялық  қауіпсіздікті,  еңбекті  қорғау,  қауіпсіздік  техникасын, 

ӛндірістік  санитария  мен  гигиенаны  саңтауға  да  міндетті.  Сонымен  қатар  ол  қазіргі 

жағдай мен нормаға сай жасалуы керек. 

Қажетті  нормативті  қүжаттарды  білмеймін  деуге  болмайды,  бұл  істе  оны  алу 

кәсіпкердің жұмысы және нормативті актіні сақтау міндеті. Кәсіпорынның қызмет атқару 

саласы бойынша заңға сәйкес рұқсат құжатын алуға міндетті. 

3. Кәсіпкерлік қызметтің субьектісі; 

Ғылыми  эдебиеттерде  кэсіпкерлікті  үш  аспектіде  қарастырады:  экономикалық 

категория ретінде; экономикалық ойлау типі ретінде; шаруашылық жүргізу тэсілі ретінде. 

Экономикалық  категория  ретіндегі  кэсіпкерліктің  сипаттамасы  үшін  маңызды  мэселе 

оның  субъектісі  мен  объектісін  анықтау  болып  табылады.  Кэсіпкерліктің  объектісі  жеке 

түлғалардың (жеке, отбасылық, шағын жэне орта бизнес ӛкілдері т.б.) қызметі, сондай-ақ 

жалдамалы жүмыс күшінің еңбегін пайдалану арқылы қалыптасады. 

Ал,  кәсіпкерлік  қызметінің  субъектілері  дегеніміз  -заңмен  сәйкес  тіркелген  жэне 

қызмет кӛрсету немесе жұмыс атқару, тауар сату, мүлікті қолданудан жүйелі пайда табуға 


33 

 

бағытталған жеке іс-әрікетті ӛз тэуекеліне бел-байлап жүзеге асыратын азаматтық қүқық субъектілерін  айтамыз.  Сонымен  қатар,  жеке  түлғалар  жэне  заңды  түлғалар  кэсіпкерлік 

қызметтің субъектілері болып табылады. 

Жеке  түлғалар  жеке  кэсіпкерлік  іс-эрікетті  заңдастыру  арқылы  кэсіпкерлікпен 

шүғылдана алады. Жеке түлғалар кэсіпкерлік қызметтің субъектілері болғандықтан, оған 

мысал: үй шаруашылығы, ӛзінің бір ісімен айналысатын кэсіпкерлер жэне т.б. 

Әрбір  заңды  түлғаларда  ӛздерінің  заңды  қүқықтық  базалары  бар.  Мемлекеттік 

кэсіпорындар үшін «мемлекеттік        кэсіпорындар»        заңы,        акционерлікқоғамдарға 

«акционерлік  қоғамдар»  туралы  заңдар  табылады.  Осыдан  келіп  серіктестіктер, 

кооперативтер, фирмалар, мемлекеттік кэсіпорындарда кэсіпкерлік қызметтің субъектілері 

болып табылады. 

Сонымен қатар кэсіпкерлік қызметтің субъектілерінің тізбегіне: 

• белсенділік іс-қимылын толығымен        ӛзінің экономикалық жэне заң алдында 

жауапкершілігіне толық бағындыра алатын адамдар, яғни кэсіпкерлер; 

•  кәсіпкерлердің ұжымы жэне кэсіпкерлік бірлестіктері

•        кэсіпкерлер        ӛндірген        ӛнімді        тұтынатын        жеке        не  үжымдық 

тұтынушылардың одақтары, не бірлестіктері; 

•            тікелей            келісімге            қатыстары            бар            мемлекеттік  құрылымдар,      

кэсіпкерлерге      берілетін      мемлекеттік тапсырманы     беруші,     бағаны    реттеуші,     

мемлекеттік  арнайы      тапсырмасы      арқылы      жұмыс      атқару      кезеңінде  кэсіпкерлерге     

кӛрсетілетін          жеңілдіктердің          бағытын  белгілеу            жатады.            Мемлекеттік      

қүрылым      органы кэсіпкерліктің   заңды    барлық   іс-эрікеттеріне    кепілдік кӛрсете 

алады. 


Аты  аталған  субъектілердің  бірнеше  категориясына  ӛзара  іскерлік  қатынастар 

арқылы, жұмыс қатынастары арқылы жұмыс жүргізетін кэсіпкерлер жатады. Кэсіпкерлер - 

негізгі  қызметтің  субъектісі,  экономикалық  процестің  орталық  бейнесі.  Ол  қоғамдағы 

керекті  тауарлар  мен  қызмет  үшін,  одан  пайда  табу  үшін,  кәсіпорындарды         

ұйымдастырады.         Бұл         процес 

кэсіпкерлерден жэне нарықтық экономиканың басқа да субъектілерінің іскерлік байланыс 

жасау арқылы іске асады.    


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет