Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет3/7
Дата26.04.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

8.

 

Күнтізбелік - тақырыптық жоспар 

 

№   

 

Тақырып аты Сағат саны 

Күндізгі оқу  

Б

арлығы


  

Лекц


ия

 

   Пра

кт

ика 

С

ОӚЖ

 

СӚЖ

 Бизнес түсінігі, даму тарихы 

15 
Ірі бизнесті ұйымдастыру  11 

Бизнес түрлерін жіктеу  

15 
Бизнесті жүргізу формалары 12 

Бизнес субьектілерін тіркеу 

11 
Бизнес инфрақұрылымы 16 

Тауарлық  биржалар.  Биржалық  сауда 

ерекшеліктері 

12 Бизнестің салық жүйесі 

15 
Бизнесті басқару 12 10  Бизнесті жоспарлаудың негізі 16 

  Барлығы: 

135 

30 


15 

30 


60 

 

 

 

9. Лекциялар, тәжірибелік сабақтар жоспары 

 

№ 

Тақырыптың аты 

Практикалық сабақ жоспары 

   

Бизнес түсінігі, даму тарихы 

Бизнес  түсінігі.  Бизнес  және  кәсіпкерлік. 

Кәсіпкерлік обьектілері және субьектілері. Қазіргі 

кәсіпкерліктің  негізгі  белгілері.  Кәсіпкерлік 

қызметті  реттеу  қажеттілігі.  Орта  және  шағын 

бизнесті  ұйымдастыру.  Ӛнеркәсіптік  дамыған 

елдер экономикасындағы орта және шағын бизнес 

орны.  Шағын  және  орта  бизнесті  қолдаудың 


20 

 

шетелдік тәжірибесі. 

Қазақстан 

Республикасындағы  шағын  және  орта  бизнестің 

қалыптасуы,  дамуы  және  қазіргі  жағдайы. 

Қазақстандағы  кәсіпкерлік  қызметті  реттейтін 

негізгі заңдар.  

Ірі бизнесті ұйымдастыру  Корпоративті  кәсіпкерлік  мәні  және  негізгі 

формалары 

(холдингтік 

компаниялар, 

концерндер, 

ассосациялар, 

консорцеумдар, 

синдикаттар,  картельдер,  тресттер,  қаржылық-

ӛнеркәсіптік  топтар).  Фирмаларды  біріктіру 

қызметі 


мен 

ұйымдастыру 

принциптері. 

Корпоратвиті  басқару  кодексі.  Ірі  бірлестіктерді 

құру 

механизмі. Халықаралық 

бизнесті 

ұйымдастыру  мотиві  және  ұйымдық  формалар. 

Венчурлық бизнесті ұйымдастыру. Инновациялық 

қызмет  негіздері.  Инновацияның  әлеуметтік-

экономикалық 

мәні. 

Инновация түрлері. 

Венчурлық  бизнестің  мәні  және  венчурлы 

бизнесті ұйымдастыру. 

Бизнес түрлерін жіктеу  Кәсіпкерлік  түрлерінің  белгілеру.  Кәсіпкерліктің 

іс-әрекет  ерекшеліктеріне  байланысты  жіктелуі: 

ӛндірістік,  коммерциялық,  қаржылық,  кеңес 

берушілік.Меншік 

формалары 

бойынша 


кәсіпкерлік 

түрлері: 

жеке, 

мемлекеттік, муниципалды.  

Бизнесті жүргізу формалары Бизнесті  жүргізудің  негізгі  ұйымдық-құқықтық 

формалары.  Жеке  кәсіпкерлік  түсінігі  мен 

түрлері.  Жеке  кәсіпкерліктің  артықшылықтары 

мен  кемшіліктері.  Шаруашылық  серіктестік 

түсінігі.  Шаруашылықтық  серіктестіктің  негізгі 

түрлеріне 

сипаттама: 

толық 


серіктестік, 

коммандитті серіктестік, жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік, 

акционерлік 

қоғам, 

ӛндірістік кооператив,  еншілес  және  бір-біріне  тәуелді 

шаруашылық  серіктестік.Франчайзинг  бизнесті 

жүргізудің  біріккен  формасы  ретінде.  Оның 

түсінігі,  түрлері  және  қолдану  сфералары. 

Франчайзинг  жүйесін  қалыптастыру  процесі. 

Франчайзингтік  жүйенің  артықшылықтары  мен 

кемшіліктері. 

   Бизнес субьектілерін тіркеу 

Негізгі  құрылтайшылық  құжаттарды  дайындау. 

Фирманың  тіркеуге  қажетті  қосымша  құжаттар. 

Мемлекеттік  тіркеуден  босатылған  тұлғалар. 

Жеке  фирманы  құрудың  негізгі  кезеңдері. 

Банкроттық 

және 

кәсіпорынды жою. 

«Дәрменсіздік», 

«банкроттық», 

«санация» 

түсініктері. 

Конкурстық, 

кепілдік 

және 


артықшылықты  несие  берушілер.  Дәрменсіз 

борышкерді  жою.  Заңды  тұлғаларды  жоюды 

тіркеу кезеңдері. 

 Бизнес инфрақұрылымы 

Бизнес 


инфрақұрылымын 

қалыптастырудағы 

обьективті 

қажеттіліктер. 

Бизнес 


21 

 

инфрақұрылымы түсінігі. 

Инфрақұрылым 

элементтері  (банктер,  биржалар,  кедендік  жүйе, 

салық  органдары,  арбитажды  сот  және  т.б.). 

Экономикадағы банктік жүйе рӛлі. ҚР банк ісінің 

даму  тарихы.Банк  түрлері  және  олардың 

қызметтері.  Биржалардың  пайда  болу  тарихы. 

Биржа  түрлері  және  олардың  қызметтері. 

Биржалардың пайда болу тарихы. Биржа түрлері. 

Қор  биржалары  және  оның  мүшелері.  Бағалы 

қағаз 

түрлері 


және 

биржалық 

курстың 

қалыптасуы. 

Тауарлық  биржалар.Биржалық сауда ерекшеліктері 

Бизнес 


инфрақұрылымының 

элементтері.  

Аудиторлық 

фирмалар, 

аудиторлардың 

құқықтары  мен  міндеттері.  Аудит  әдістері  мен 

түрлері.  Кедендік  жүйе.  Кеден  анықтамасы  және 

қызметі.  Кедендік  кодекс.  Кедендік  тӛлемдер 

және  режимдер.  Арбитажды  соттар  жүйесі. 

Арбитажды  үрдіс  және  олардың  қатысушылары. 

Процессуалды мерзімдер.  

Бизнестің салық жүйесі Салық  бизнесті  экономикалық  реттеудің  құралы. 

Салықтың  мәні  және  функциялары.  Бизнеске 

салық  салудың  негізгі  принциптері.  ҚР  салық 

жүйесі; салық классификациясы, салық жүйесінің 

элементтері.Салық  тӛлеушінің  құқықтары  мен 

міндеттері.Салық 

органдары. 

Салық 


органдарының  құқықтары  мен  міндеттері.  ҚР 

салық  кодексі.  Салық  бойынша  есеп;  пайдаға 

салық,  қосылған  құн  салығы,  мүлікке  салық, 

акциздер және т.б. 

Бизнесті басқару Бизнес  менеджментінің  негізгі  принциптері. 

Басқарудың 

механизмі 

мен 


принциптері. 

Ӛкілеттілікті 

бӛлу. 

Бизнестің ұйымдастырушылық 

құрылымы. 

Бизнестегі 

коммерциялық 

құпия 

және 


оны 

қорғау. 


Коммерциялық  құпия  ақпаратын  айту  критерийі. 

Коммерциялық  құпияны  қорғау  жүйесі.  Бизнесте 

персоналды  басқару  және  іскерлік  этика. 

Персоналмен 

жұмыс 

жасаудың негізгі 

принциптері.  Бизнес  пен  қоғамның  ӛзара 

байланысты 

әсері. 


Бизнес-кодекс. 

Іскерлік 

моральдің принциптері. 

10 


Бизнесті жоспарлаудың негізі 

Бизнесті  жоспарлаудың  мәні,  оны  жүзеге  асыру 

элементтері  мен  кезеңдері.  Бизнесті  жоспарлау 

процесінің 

ұйымдастырушылық 

факторлары. 

Бизнесті ұйымдастыру кезеңдегі бизнес жоспарды 

құрудың 


қажеттілігі. 

Бизнес 


жоспардың 

бӛлімдері.Бизнес  жоспардың  негізгі  қаржылық 

құжаттары. Бизнестің қаржылық ортасы. Бизнесті 

қаржыландыру 

кӛздері. 

Бизнесті 

инвестициялаудың 

формалары:несие,кепілдік, 

лизинг,  факторинг.  Олардың  артықшылықтары 

мен кемшіліктері.  22 

 

  

 

10. СОӚЖ ӛткізу кестесі 

 

№  


Тапсырма тақырыбы 

СОӚЖ ӛткізу формасы Күндізгі оқу бөлімі 

Бизнес түсінігі, даму тарихы Баяндамаларды қабылдау 

Ірі бизнесті ұйымдастыру  Жазбаша жұмысты қорытындылау 

3    Бизнес түрлерін жіктеу  

Ӛзіндік жұмысты қабылдау  

Бизнесті жүргізу формалары Жазбаша жұмыс қабылдау 

5    Бизнес субьектілерін тіркеу 

Іскерлік ойындар 

Бизнес инфрақұрылымы Эссені қорғау, қабылдау 

Тауарлық  биржалар.  Биржалық  сауда ерекшеліктері 

Жазбаша талдау жұмысын 

қабылдау 

Бизнестің салық жүйесі Ауызша сұрау  

Бизнесті басқару Презентация қорғау 

10 


Бизнесті жоспарлаудың негізі 

Эссе қорғау  

11. СӚЖ-ғы тапсырмаларды орындау және ӛткізу тәртібі 

 

№  


Тапсырма тақырыбы 

Бақылау түрі 

Ӛткізу 

уақыты/апта Күндізгі оқу бөлімі 

Бизнес түсінігі, даму тарихы Баяндама Ірі бизнесті ұйымдастыру  

Жазбаша 


  Бизнес түрлерін жіктеу  Ӛзіндік жұмыс Бизнесті жүргізу формалары 

Жазбаша жұмыс 

4-5   Бизнес субьектілерін тіркеу Іскерлік ойын Бизнес инфрақұрылымы 

Эссе 


7-8 

Тауарлық  биржалар.  Биржалық  сауда ерекшеліктері 

Жазбаша талдау 

жұмысы 

9-10 


Бизнестің салық жүйесі 

Ауызша сұрау 

11-12 


Бизнесті басқару 

Презентация  

13 


10 

Бизнесті жоспарлаудың негізі 

Эссе 

14-15 


 

12. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер 

1.

 Бердалиев  К.  «Основы  управления    экономикой  Казахстана».  Алматы, 

Экономика, 1998 – 148с. 

2.

 

Назарбаев Н.А. «Стратегия становления и развития Казахстана как  суверенного государства». РГЖИ «Дауiр». Алматы, 1992. 

3.

 Конституция РК. Алматы , «Казахстан» ,1995. 

4.

 Н.А. Назарбаев «Казахстан—2030». // Казахстанская правда от 11 октября 1997г. 

5.

 Закон  РК  «О  местном  государственном  управлении  в  РК».  //  Казахстанская 

правда 30.01.2001г. 

6.

 

Бердалиев К. Проблемы регионального управления В Казахстане// Экономика и бизнес, 1996, № 1. 

23 

 

7. 

Закон  Республики  Казахстан  «О  банкротстве»  от  21  января  1997  г  №  -  67-  1  с                                                                                     

изменениями и дополнениями от 8 июля 2005 г.     

8.

 Кодекс  Республики  Казахстан  о  налогах  и  других  обязательных  платежах  в 

бюджет (Налоговый кодекс) 

 

9.

 Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово  – экономической деятельности 

предприятия:  Учебно  -    практическое    пособие.-  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2001. – 272с.  

10.


 

Гражданский кодекс РК oт 27.12.1994 № 269-XIII 

11.

 

Уголовный кодекс РК от 16.07.1997г. № 167-I 12.

 

Кодекс РК «Об административных правонарушениях» от 30.01.2001г. № 155-II 13.

 

Кодекс  РК  «О  налогах  и  других  обязательных  платежах  в  бюджет»  от 12.06.2001г. № 209-II и т.д. 

14.


 

Закон РК О частном предпринимательстве от 31.01.2006 г. № 124-III 

15.

 

Закон РК «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 31.03.1998г. № 214-I; 16.

 

Закон РК «товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998г. № 220-I; 

17.


 

Закон  РК  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  учетной 

регистрации филиалов и представительств» от 17.04.1995г. № 2198; 

18.


 

Малый бизнес в Республике Казахстан /Сост.: В.И. Скала, Н.В. Скала. – Алматы: 

ТОО «Издательство LEM», 2006. – 244 с. 

19.


 

Сергеев  И.В.  Налогообложение  малых  предприятий  /Под  ред.  проф.  Я.В. 

Соколова, М.: Финансы и статистика, 2002 

20.


 

Основы  предпринимательской  деятельности.  Маркетинг  /Под  ред.  В.М. 

Власовой.— М.: Финансы и статистика, 1999. 

21.


 

Основы предпринимательской деятельности. Финансовый менеджмент /Под ред. 

В.М. Власовой. — М.: Финансы и статистика, 1999 

22.


 

Основы  предпринимательской  деятельности.  Экономическая  теория.—  М.: 

Финансы и статистика, 2001г. 

23.


 

Райзберг Б.А. Основы бизнеса. — М., 2005. 

24.

 

РичменД. и др. Современный бизнес. — М., 2005. — Ч. I, II. 25.

 

Савченко В. Е. Современное предпринимательство.— М., 2007г. 26.

 

Самоукин А.И., Шишов А.Л. Теория и практика бизнеса. — М.,2007г 27.

 

Ворст И., Ревентлоу П. Организация бизнеса  (пер. с датского). -М.:2004г. 28.

 

Экономика. Под ред. Булатова А.П. - М.: 2005 29.

 

Cтивенсон У. Управление производством (пер. с англ.). -М.:1998 30.

 

Томпсон А.. Формой Дж. Экономика фирмы: теория и практика.-М.: 1998 31.

 

Уткин Э. Управление фирмой. М., «Аналис», 1996 32.

 

Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. -М.:1996 33.

 

Дубровский  В.Ж.,  Чайкин  В.И.  Экономика  и  управление  предприятием (фирмой). - Екатеринбург: 2005  

34.


 

М.Сейтказиева  А.М.  Инвестиционная  активность  предприятий  РК.  -  Алматы: 

«Экономика», 1999 

35.


 

Мамыров  Н.К.,  Дугалова  Г.Н.  Социально-экономические  проблемы  адаптации 

промышленности Казахстана к рынку. -Алматы: 1998 

36.


 

Мамыров  Н.К.,  Ихданов  Ж.  Государственное  регулирование  экономики  в 

условиях Казахстана (теория, опыт, проблемы): учебное пособие. - Алматы, 1998 

37.


 

Окаев  К.О.  и  др.  Предпринимательство  в  Республике  Казахстан.  -Алматы: 

«Экономика», 1999 

38.


 

Окаев  К.О.,  Дюкова  Е.Л.  Экономика    промышленного  предприятия  в  условиях 

рынка. - Алматы: 2004 

39.


 

Сейтказиева  А.М.  и  др.  Инвестиционная  деятельность  предприятия.  -  Алматы: 

«Экономика», 2002г.  


24 

 

40. 

Экономика предприятия. Под ред. Руденко А.И. - Минск: 1996 

41.

 

Экономика предприятия. Под ред. Семенова В.М.- М.: 1996  42.

 

Экономическая  стратегия  фирмы.  Учебное  пособие.  Под  ред.  Градова  А.П.  - Санкт-Петербург: 1995 

43.


 

Основы бизнеса. Учебник под ред. Грибова А.Д. М.: 2004г. 44.

 

Қосымша оқу әдебиеттері: 

45.


 

Анализ  и  диагностика  финансово  –  хозяйственной  деятельности  предприятия: 

Учебн.  пособие  для  вузов/  Под  ред.  П.П.  Табурчак,  В.М.  Тумина,  М.С.  Сапрыкина.  – 

СПб.: Химиздат, 2001. – 288 с.  

46.

 

Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – Киев.: Ника – Цент, Эльга, 2003. – 496 с. – (Энциклопедия финансового менеджера. Вып. 4).    

47.


 

Банкротство:  проблемы,  нормативные  акты,  методологические  материалы  и 

комментарии,  разбор  практики,  ответы  на  вопросы  (Сборник).  –  М.:  «Начала  –  Пресс», 

1995. – 192 с.  

48.

 

Бобылева  А.З.  Финансовое  оздоровление  фирмы:  Теория  и  практика:  Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Дело, 2004. – 256 с. 

 

49. 

Нормативті-құқықтық база:  

50.


 

Конституция Республики Казахстан. Алматы, «Казахстан», 1995 

51.

 

Гражданский Кодекс Республики Казахстан. Алматы, «Казахстан», 2000 52.

 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года. 53.

 

Қазақстан  Республикасының  Индустриялы-инновациялы  дамуының  2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзімді стратегиясы. 

 

54. 

Мерзімді басылымдар: 

55.


 

Декларация  о  государственном  суверенитете  Казахской  ССР.  //Экономика  и 

жизнь, 25 окт. 1990г. 

56.


 

Концепция  самоуправления  и  самофинансирования.  //Казахстанская  правда  от 

Казахстанская правда. 17 сентября 1990г.  

57.


 

Назарбаев Н.А. «Казахстан-2030». //Казахстанская правда от 11 октября 1997г.  

58.

 

Казахстан  на  пути  ускоренной  экономической,  социальной  и  политической модернизаций. Послание Президента Республики Казахстан. Астана 2005.   

 

59.


 

Интернет-кӛздер 

60.


 

http://www.zakon.kz 

61.

 

http://www.kazka.kz 62.

 

http://www.souz-atameken.kz 63.

 

http://www.tpp.com 64.

 

http://www.nur.kz 65.

 

http://www.stat.kz 66.

 

http://www.damu.kz 67.

 

(*  белгісімен  Т.Рысқұлов  атындағы  ҚазЭУ-і  кітапханасында  бар  әдебиеттер кӛрсетілген). 

 

13. Студенттің оқу бойынша жетістіктерін бақылау сұрақтары 

 

1.

 Бизнес түсінігі.  

2.

 Бизнес және кәсіпкерлік.  

3.

 Кәсіпкерлік обьектілері және субьектілері. 

4.

  Қазіргі кәсіпкерліктің негізгі белгілері.  

5.

 Кәсіпкерлік қызметті реттеу қажеттілігі.  

6.

 Орта және шағын бизнесті ұйымдастыру.  

25 

 

7. 

Ӛнеркәсіптік дамыған елдер экономикасындағы орта және шағын бизнес орны. 

8.

 

Шағын және орта бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибесі. Қазақстан 9.

 

Республикасындағы шағын және орта бизнестің қалыптасуы, дамуы және қазіргі жағдайы.  

10.


 

Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметті реттейтін негізгі заңдар. 

11.

 

Корпоративті кәсіпкерлік мәні және негізгі формалары (холдингтік компаниялар, концерндер, ассосациялар, консорцеумдар, синдикаттар, картельдер, тресттер, 

қаржылық-ӛнеркәсіптік топтар).  

12.

 

Фирмаларды біріктіру қызметі мен ұйымдастыру принциптері.  13.

 

Корпоратвиті басқару кодексі.  14.

 

Ірі бірлестіктерді құру механизмі.  15.

 

Халықаралық бизнесті ұйымдастыру мотиві және ұйымдық формалар.  16.

 

Венчурлық бизнесті ұйымдастыру.  17.

 

Инновациялық қызмет негіздері.  18.

 

Инновацияның әлеуметтік-экономикалық мәні.  19.

 

Инновация түрлері. 20.

 

Венчурлық бизнестің мәні және венчурлы бизнесті ұйымдастыру. 21.

 

Кәсіпкерлік түрлерінің белгілеру.  22.

 

Кәсіпкерліктің іс-әрекет ерекшеліктеріне байланысты жіктелуі: ӛндірістік, коммерциялық, қаржылық, кеңес берушілік. 

23.


 

Меншік формалары бойынша кәсіпкерлік түрлері: жеке, мемлекеттік, 

муниципалды. 

24.


 

Бизнесті жүргізудің негізгі ұйымдық-құқықтық формалары.  

25.

 

Жеке кәсіпкерлік түсінігі мен түрлері.  26.

 

Жеке кәсіпкерліктің артықшылықтары мен кемшіліктері. 27.

 

Шаруашылық серіктестік түсінігі.  28.

 

Шаруашылықтық серіктестіктің негізгі түрлеріне сипаттама: толық серіктестік, коммандитті серіктестік, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, акционерлік қоғам, 

ӛндірістік кооператив, еншілес және бір-біріне тәуелді шаруашылық серіктестік. 

29.

 

Франчайзинг бизнесті жүргізудің біріккен формасы ретінде. Оның түсінігі, түрлері және қолдану сфералары. 

30.


 

 Франчайзинг жүйесін қалыптастыру процесі.  

31.

 

Франчайзингтік жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері. 32.

 

Негізгі құрылтайшылық құжаттарды дайындау.  33.

 

Фирманың тіркеуге қажетті қосымша құжаттар.  34.

 

Мемлекеттік тіркеуден босатылған тұлғалар. 35.

 

Жеке фирманы құрудың негізгі кезеңдері.  36.

 

Банкроттық және кәсіпорынды жою.  37.

 

«Дәрменсіздік», «банкроттық», «санация» түсініктері.  38.

 

Конкурстық, кепілдік және артықшылықты несие берушілер.  39.

 

Дәрменсіз борышкерді жою.  40.

 

Заңды тұлғаларды жоюды тіркеу кезеңдері. 41.

 

Бизнес инфрақұрылымын қалыптастырудағы обьективті қажеттіліктер.  42.

 

Бизнес инфрақұрылымы түсінігі.  43.

 

Инфрақұрылым элементтері (банктер, биржалар, кедендік жүйе, салық органдарыарбитажды сот және т.б.).  

44.


 

Экономикадағы банктік жүйе рӛлі.  

45.

 

ҚР банк ісінің даму тарихы. 46.

 

Банк түрлері және олардың қызметтері.  47.

 

Биржалардың пайда болу тарихы.  48.

 

Биржа түрлері және олардың қызметтері.  49.

 

Биржалардың пайда болу тарихы.  26 

 

50. 

Биржа түрлері.  

51.

 

Қор биржалары және оның мүшелері.  52.

 

Бағалы қағаз түрлері және биржалық курстың қалыптасуы. 53.

 

Бизнес инфрақұрылымының элементтері.  54.

 

 Аудиторлық фирмалар, аудиторлардың құқықтары мен міндеттері.  55.

 

Аудит әдістері мен түрлері.  56.

 

Кедендік жүйе.  57.

 

Кеден анықтамасы және қызметі.  58.

 

Кедендік кодекс.  59.

 

Кедендік тӛлемдер және режимдер.  60.

 

рбитажды соттар жүйесі. Арбитажды үрдіс және олардың қатысушылары. Процессуалды мерзімдер. 

61.


 

Салық бизнесті экономикалық реттеудің құралы. 

62.

 

Салықтың мәні және функциялары.  63.

 

Бизнеске салық салудың негізгі принциптері.  64.

 

ҚР салық жүйесі; салық классификациясы, салық жүйесінің элементтері. 65.

 

Салық тӛлеушінің құқықтары мен міндеттері. 66.

 

Салық органдары.  67.

 

Салық органдарының құқықтары мен міндеттері.  68.

 

ҚР салық кодексі.  69.

 

Салық бойынша есеп; пайдаға салық, қосылған құн салығы, мүлікке салық, акциздер және т.б. 

70.


 

Бизнес менеджментінің негізгі принциптері.  

71.

 

Басқарудың механизмі мен принциптері 72.

 

Ӛкілеттілікті бӛлу. Бизнестің ұйымдастырушылық құрылымы. 73.

 

 Бизнестегі коммерциялық құпия және оны қорғау.  74.

 

Коммерциялық құпия ақпаратын айту критерийі.  75.

 

Коммерциялық құпияны қорғау жүйесі. 76.

 

Бизнесте персоналды басқару және іскерлік этика.  77.

 

Персоналмен жұмыс жасаудың негізгі принциптері. 78.

 

 Бизнес пен қоғамның ӛзара байланысты әсері.  79.

 

Бизнес-кодекс. Іскерлік моральдің принциптері. 80.

 

Бизнесті жоспарлаудың мәні, оны жүзеге асыру элементтері мен кезеңдері. 81.

 

Бизнесті жоспарлау процесінің ұйымдастырушылық факторлары.  82.

 

Бизнесті ұйымдастыру кезеңдегі бизнес жоспарды құрудың қажеттілігі.  83.

 

Бизнес жоспардың бӛлімдері. 84.

 

Бизнес жоспардың негізгі қаржылық құжаттары.  85.

 

Бизнестің қаржылық ортасы.  86.

 

Бизнесті қаржыландыру кӛздері. 87.

 

 Бизнесті инвестициялаудың формалары:несие,кепілдік, лизинг, факторинг. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет