Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата26.04.2017
өлшемі0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ  

«Экономика  және менеджмент» кафедрасы 

 

 

  

АЭСА оқу-әдістемелік кеңесінің  

мәжілісінде бекітілген 

Хаттама №__ «___»  _________ 2012ж. 

Оқу ісі жӛніндегі  

проректор, прфессор 

____________ Машанова Р.К.  

 

 

 

  

 

 ПӘННІҢ   ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК   КЕШЕНІ    

(ПОӘК) 

 

 

ОВ 3302 «Бизнесті ұйымдастыру» пәні бойынша 

 

 

«5B050700 – Менеджмент» мамандығы 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2012 ж. 

 

 Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған:  Жунусбекова Б.Б. 

 

Кафедраның отырысында талқыланып ұсынылған _______, хаттама  №1   «27» тамыз 2012 

ж. 

 

Кафедра меңгерушісі «Экономика және менеджмент»            э.ғ.к., доцент  Сейтхамзина Г.Ж.   

                                 

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданған ____________________, 

қаулы №1  «27»  тамыз   2012 ж. 

 

 

 Академияның оқу-әдістемелік 

кеңесінің тӛрағасы , оқу ісі жӛніндегі проректор                               п.ғ.к., профессор 

Машанова Р.К.            

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

      

 

Мазмұны   

         

                                                                                              

1.

  Пәнінің типтік оқу бағдарламасы    

(для обяз. компанента)    

                                       

2. 

 Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы                                               

5

 3.

 

 Силлабус (пәннің жұмыс бағдарламасы)                                          

15

 4.

 

 Лекциялық кешен                                                                               

31

 5.

 

 Практикалық (семинарлық) сабақтарды ӛткізуге арналған әдістемелік нұсқаулар            

    

41

 6.

 

 Студенттің оқытушымен ӛзіндік жұмысын ӛткізуге арналған әдістемелік нұсқаулар      

                                                     

45

 

7. 

 Студенттің ӛзіндік жұмысын орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар 

 

53 

8.

  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы  

    


57

 

    

   

 

         

 

   

 

   

 

         

 

   

 

   

 

         

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

ПӘНІНІҢ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

             

 

 

Пәннің атауы: «Бизнесті ұйымдастыру» 

 

Мамандық: «5В050700 – Менеджмент» 

                                                      

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Алматы, 2012 ж. Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

                                                                                              

ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

 

 

Пәннің атауы: «Бизнесті ұйымдастыру» 

 

Мамандық: «5В050700 – Менеджмент» 

                                                      

    


 

 

  

Оқу нысаны 

Күндізгі оқу нысаны 

Барлық кредит саны 

Курс 


Семестр 


Емтихан  (семестр) 

Лекция (сағ.) 30 

Тәжірибелік(семинар) сабақтары (сағ.) 

15 

СОӚЖ (сағ.) 30 

СӚЖ (сағ.) 

60 

Барлығы 


90 

                                                                        

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

Алматы, 2012ж. 1.

 

Оқытушы туралы 

мәліметтер 

 

2. 

Пәннің 

пререквизиттері 

Алғы  егісті  пәндер  тізбесі:  «Бизнесті  ұйымдастыру»  курсы 

студенттердің 

келесі 


пәндерден 

алынған 


білімдеріне 

негізделеді: экономикалық теория,  менеджмент теориясы мен 

тәжірибесі, қаржы, Қазақстан экономикасын басқару негіздері, 

құқық негіздері және т.б. 3.

 

Пәннің 

постреквизиттері 

«Менеджмент  теориясы  мен  тәжірибесі»,  «Шағын  және  орта 

бизнес 

менеджменті», «Стратегиялық 

менеджмент», 

«Персоанлды 

басқару» 

пәндері 

және 


магистратурада 

оқытылатын пәндер бойынша жалғастыру. 4.

 

Пәннің сипаттамасы  «Бизнесті 

ұйымдастыру» 

пәнін 

оқытудың қысқаша 

сипаттамасына  студенттерде  нарық  жағдайында  Қазақстан 

экономикасындағы  кәсіпкерлік  қызмет  пен  оның  даму 

тұжырымдары  туралы  кешенді  теориялық  білімнің  болуы, 

халықаралық  тәжірибені  тиімді  пайдалану  негізінде  нақты 

экономикалық  қызмет  дағдысын  қалыптастыру  болып 

табылады. 

5.

 

Пәнді оқытудың 

мақсаты 

Пәннің  мақсатына  сәйкес,  кәсіпті  білім  алу,  жетекшінің 

тәжірибелік  жұмысының  дағдысын  меңгеру,  іскер  ойындар, 

тәжірибелік  жұмыстар,  жаттығулар,  кейстер,  сайыстар, 

тренингтер, тестерді орындау, лекциялық материалдарды және 

т.б.  оқу  арқылы  іскер  қасиетті  және  студенттердің 

шығармашылық белсенділігін дамыту болып табылады 

6.

 

Пәннің негізгі 

міндеттері 

 

Курстың міндеті Қазақстан Республикасында бизнес мәселесін 

талдау,  зерттеу  және  басқарушылық  тұрғыдағы  әдістемелерді 

үйрену  болып  табылады.  Сонымен  қатар  салаға  қатысты 

халықаралық  тәжірибені  оқу,  ҚР-ң  Заңдарымен,  ҚР-ң 

Президентінің  Жарлықтарымен  және  басқада  үкіметтің 

нормативті-құқықтық  актілерімен  танысу;  басқарудың  негізгі 

заңдылықтарын анықтау болып табылады. 7.

 

Пәннің мазмұны 

«Бизнесті  ұйымдастыру»  курсы  «Менеджмент»  мамандығына 

үшін арнайы пәннің бірі  болып келеді.  Бизнесті  ұйымдастыру 

бәсекелестік күрес жағдайында нарық конъюнктурасын сергек 

сезіну мүмкіншілігінде, талапты, икемді экономиканы басқару 

жүйесін  ұсынуда  және  нарық  экономикасындағы  қажетті 

экономикалық 

звеноның 

арнайы 

басқару 


түрлерінде  

қарастырылады. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

7.1

 

Әр тақырыптың мазмұны  

 

Тақ

ыры

п № 

Лекциялар тақырыбы 

Лекциялар мазмұны 

Бизнес түсінігі, даму тарихы Бүгінгі    Қазақстанда    бизнес,  соншалықты  

қиыншылықтарды    басынан    ӛткергенімен  -  

қалыптасқан    факті    екені    айқын.      Ол  заңмен  

қорғалады    және    әрі    қарай    дамитын    болады. 

Аталған    тақырыптың    ӛзекті    екені      рас,    

бизнессіз    нарықтық    экономика    болмайды.  

Бизнес    бізде      ӛскелең    күйде    болғанымен, 

болашақта    қоғамдық    ӛндірістің      жетекші  

саласы  болатынына  күмән  жоқ. Бизнеске  деген  

қызығушылық    табиғи    және    ақталған      мәселе. 

Біздің 

кӛз 


алдымызда 

қоғамның 

жаңа  

экономикалық  негізі  құрылуда,  ӛзінің  жеке ісін  ашуға  ұмтылған,  жаңа  жағдайға  бейімделмей,   

ынта  жігерін    кӛрсетіп,  ӛзін  еркін    еңбекпен 

айналысып  кӛрсеткісі    келген  адамдар    пайда  

болуда.    

Ірі бизнесті ұйымдастыру ҚР  ірі  бизнесті  ұйымдастыру  мемлекеттік 

кәсіпорындар    негізінде  жүзеге  асырылуда. 

Сонымен 

қатар 


жоспарлы 

экономикадан 

нарықтық  қатынастарға  ӛту  үрдісі  барысында 

кӛптеген 

мемлекеттік 

меншік 


формалары 

қалыптасып  олардың  қызмет  ету  тетіктері 

белгіленген.  Сӛйтіп,  ірі  бизнес  субъектілерінің 

заңдық  құрылу  нысандары,  оны  ұйымдастыру 

механизмдері әзірленді.  

Бизнес түрлерін жіктеу ҚР бизнес түрлерінің жіктелуі қазіргі таңда пайда 

болып  жатқан  жаңа  бағыттармен  байланысты 

болуда.  Атап  айтатын  болсақ,  франчайзинг 

негізінде  бизнес  жүргізу,  В2В,  В2С  бизнес  және 

басқада  заман  талабына  сай  түрлері.  Сонымен 

қатар 


ҚР 

заңнамаларына 

сәйкес 

бизнес 


нышандарының лицензиялау мәселелері ҚР  1995 

ж  17  сәуіріндегі  №2200  «Лицензиялау  туралы» 

заңымен  реттеледі.  Мемлекеттік  қауіпсіздік  пен 

құқықтық  тәртіпті  қамтамасыз  ету,  қоршаған 

ортаны, 

жекелеп 


айтқанда 

азаматтардың 

денсаулығы  мен  ӛмірін  қоғау  бойнша  кейбір 

тауарлардың,  жұмыстың  немесе    кӛрсететін 

қызмет  түрлерін  ӛндіру  мен  сатуды  мемлекеттік 

лицензия  арқылы  жүзеге  асырады.  Мұндай 

тауарлардың,  жұмыстың  және  кӛрсеткен  қызмет 

қатарындағыларға  мемлекеттік  лицензия  беру 

тәртібі    заңнамалық  актілермен  немесе  олардағы 

бекітілген тәртібімен анықталады.  

Бизнесті жүргізу формалары Тақырыпта  бизнес  саласында  қызмет  ететін 

 

негізгі  құқықтық  нысандар  түрлері  кӛрсетіліп олардың 

қызмет 


ету 

ерекшеліктері 

қарастырылады.  Аталған  тақырып  студенттер 

үшін  ҚР-да  қызмет  жасайтын  негізгі  құқықтық 

нысандарды белгілеумен қатар олардың түбегейлі 

іс әрекет ету жағдайларымен танысады. Сонымен 

қатар  аталған  тақырып  нәтижесінде  студенттер 

салық  тӛлеу  жүйесімен  танысуға  бейімделеді. 

Кәсіпкерліктің 

іс-әрекет 

ерекшеліктеріне 

байланысты  жіктелуі:  ӛндірістік,  коммерциялық, 

қаржылық,  кеңес  берушілік  түрлерімен  жетік 

танысады.  

Бизнес субьектілерін тіркеу Аталған  тақырыпты  қарастыруда  фирманың 

тіркеуге  қажетті  қосымша  құжаттары  түбегейлі 

қарастырылады.  Сонымен  қатар  мемлекеттік 

тіркеуден  босатылған  тұлғалар,  жеке  фирманы 

құрудың  негізгі  кезеңдері,  банкроттық  және 

кәсіпорынды 

жою 

үрдістері жетік 

қарастырылады. Бизнес субъектілерін тіркеу және 

олардың 

ӛмірлік 


циклдері 

бойынша 


«дәрменсіздік», 

«банкроттық», 

«санация» 

түсініктері зерделенеді.  

Бизнес инфрақұрылымы Бизнес 

инфрақұрылымы 

жалпылама 

ел 


экономикасын жандандырудың бірден бір құралы 

болып  табылады.  Инфрақұрылымды  нақты 

қалыптастыра  білу  мен  оны  әрі  қарай  жетілдіру 

тетіктері  дағдарысқа  қарсы  басқарудың  құралы 

ретінде де қарастырылуы мүмкін. Елімізде бизнес 

инфрақұрылымының 

элементтері 

ретінде 


банктер,  биржалар,  кедендік  жүйе,  салық 

органдары, 

арбитажды 

сот 


және 

т.б. 


қарастырылады.  Аталған  элементтерді  дамыту 

және  олардың  қызметін  жақсарту  жалпылама 

бизнес сферасына әсер етеді деп айтуға болады. 

Тауарлық биржалар.Биржалық сауда ерекшеліктері 

Алдыңғы  тақырыпта  қарастырылған  бизнес 

инфрақұрылымының 

элементтері 

қатарына 

еліміздің  соңғы  жалдары  дамып  келе  жатқан 

тауарлық биржаларын да жатқызуымызға болады.   

Тауарлық 

биржаның 

қызметіне 

кӛптеген 

факторлар  әсерін  тигізуде,  атап  айтатын  болсақ 

аймақтық 

қаржы 


орталығы 

ерекшеліктері, 

халықтың 

интернет 

сауаттылығы 

және 


фирмалардың ашықтығы.  

Бизнестің салық жүйесі Арнайы  салық  режимдері.  Салық  тӛлеу  мен 

есептеудің  жалпыға  бірдей  тәртібі.  Бизнес 

субъектілеріне 

арналған 

салық 

режимі. 


Жеңілдетілген  декларация  негізіндегі  арнайы 

салық  режимі.  Жер  учаскесін  пайдалануға 

арналған тӛлем.  

ҚҚС  тӛлеушілерді  есепке  қою.  Жылжымайтын 

мүлікке  иелік  құқын  мемлекеттік  тіркеу  үшін 

және онымен келісім жасау үшін алынатын алым.   Бизнесті басқару 

Аталған  тақырыпта  бизнес  саласында  қызмет 

атқаратын 

ұйымдар 


құрылымы 

олардың 


менеджмент  жүйесінің  қағидалары  және  басты 

функциялары  түбегейлі  зерделенеді.  Бизнес 

жүйесінде  персоналды  басқару  принциптері  мен 

теңгерілімденген  кӛрсеткіштер  жүйесін  қолдану 

ережелері  саланы  ілгері  дамытуға  әсер  ететін 

маңызды қадамдар болып табылуда. 

10 

Бизнесті жоспарлаудың негізі Тақырып  бизнесті  жоспарлаудың  мәнін,  оның 

жүзеге  асыру  элементтері  мен  кезеңдерін, 

бизнесті 

жоспарлау 

процесінің 

ұйымдастырушылық 

факторларын, 

бизнес 


жоспарды құрудың қажеттілігін зерделеуге кӛмек 

тигізуде.  Сонымен  қатар  бизнес  жоспардың 

бӛлімдері,  бизнес  жоспардың  негізгі  қаржылық 

құжаттары толықтай қарастырылуда.  

8.

 

Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары 

 

 

№   

 

Тақырып аты Сағат саны 

Күндізгі оқу  

Б

арлығы


  

Лекц


ия

 

   Пра

кт

ика 

С

ОӚЖ

 

СӚЖ

 Бизнес түсінігі, даму тарихы 

15 
Ірі бизнесті ұйымдастыру  11 

Бизнес түрлерін жіктеу  

15 
Бизнесті жүргізу формалары 12 

Бизнес субьектілерін тіркеу 

11 
Бизнес инфрақұрылымы 16 

Тауарлық  биржалар.  Биржалық  сауда 

ерекшеліктері 

12 Бизнестің салық жүйесі 

15 
Бизнесті басқару 12 10  Бизнесті жоспарлаудың негізі 16 

  Барлығы: 

135 

30 


15 

30 


60 

 

9.

 

Лекциялар, тәжірибелік сабақтар жоспары 

 

№ 

Тақырыптың аты 

Практикалық сабақ жоспары 

   

Бизнес түсінігі, даму тарихы 

Бизнес  түсінігі.  Бизнес  және  кәсіпкерлік. 

Кәсіпкерлік обьектілері және субьектілері. Қазіргі 

кәсіпкерліктің  негізгі  белгілері.  Кәсіпкерлік 

қызметті  реттеу  қажеттілігі.  Орта  және  шағын 

бизнесті  ұйымдастыру.  Ӛнеркәсіптік  дамыған 

елдер экономикасындағы орта және шағын бизнес 

орны.  Шағын  және  орта  бизнесті  қолдаудың 

шетелдік 

тәжірибесі. 

Қазақстан 

Республикасындағы  шағын  және  орта  бизнестің 


10 

 

қалыптасуы,  дамуы  және  қазіргі  жағдайы. Қазақстандағы  кәсіпкерлік  қызметті  реттейтін 

негізгі заңдар.  

Ірі бизнесті ұйымдастыру  Корпоративті  кәсіпкерлік  мәні  және  негізгі 

формалары 

(холдингтік 

компаниялар, 

концерндер, 

ассосациялар, 

консорцеумдар, 

синдикаттар,  картельдер,  тресттер,  қаржылық-

ӛнеркәсіптік  топтар).  Фирмаларды  біріктіру 

қызметі 


мен 

ұйымдастыру 

принциптері. 

Корпоратвиті  басқару  кодексі.  Ірі  бірлестіктерді 

құру 

механизмі. Халықаралық 

бизнесті 

ұйымдастыру  мотиві  және  ұйымдық  формалар. 

Венчурлық бизнесті ұйымдастыру. Инновациялық 

қызмет  негіздері.  Инновацияның  әлеуметтік-

экономикалық 

мәні. 

Инновация түрлері. 

Венчурлық  бизнестің  мәні  және  венчурлы 

бизнесті ұйымдастыру. 

Бизнес түрлерін жіктеу  Кәсіпкерлік  түрлерінің  белгілеру.  Кәсіпкерліктің 

іс-әрекет  ерекшеліктеріне  байланысты  жіктелуі: 

ӛндірістік,  коммерциялық,  қаржылық,  кеңес 

берушілік.Меншік 

формалары 

бойынша 


кәсіпкерлік 

түрлері: 

жеке, 

мемлекеттік, муниципалды.  

Бизнесті жүргізу формалары Бизнесті  жүргізудің  негізгі  ұйымдық-құқықтық 

формалары.  Жеке  кәсіпкерлік  түсінігі  мен 

түрлері.  Жеке  кәсіпкерліктің  артықшылықтары 

мен  кемшіліктері.  Шаруашылық  серіктестік 

түсінігі.  Шаруашылықтық  серіктестіктің  негізгі 

түрлеріне 

сипаттама: 

толық 


серіктестік, 

коммандитті серіктестік, жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік, 

акционерлік 

қоғам, 

ӛндірістік кооператив,  еншілес  және  бір-біріне  тәуелді 

шаруашылық  серіктестік.Франчайзинг  бизнесті 

жүргізудің  біріккен  формасы  ретінде.  Оның 

түсінігі,  түрлері  және  қолдану  сфералары. 

Франчайзинг  жүйесін  қалыптастыру  процесі. 

Франчайзингтік  жүйенің  артықшылықтары  мен 

кемшіліктері. 

 Бизнес субьектілерін тіркеу 

Негізгі  құрылтайшылық  құжаттарды  дайындау. 

Фирманың  тіркеуге  қажетті  қосымша  құжаттар. 

Мемлекеттік  тіркеуден  босатылған  тұлғалар. 

Жеке  фирманы  құрудың  негізгі  кезеңдері. 

Банкроттық 

және 

кәсіпорынды жою. 

«Дәрменсіздік», 

«банкроттық», 

«санация» 

түсініктері. 

Конкурстық, 

кепілдік 

және 


артықшылықты  несие  берушілер.  Дәрменсіз 

борышкерді  жою.  Заңды  тұлғаларды  жоюды 

тіркеу кезеңдері. 

 Бизнес инфрақұрылымы 

Бизнес 


инфрақұрылымын 

қалыптастырудағы 

обьективті 

қажеттіліктер. 

Бизнес 

инфрақұрылымы түсінігі. 

Инфрақұрылым 

элементтері  (банктер,  биржалар,  кедендік  жүйе, 


11 

 

салық  органдары,  арбитажды  сот  және  т.б.). Экономикадағы банктік жүйе рӛлі. ҚР банк ісінің 

даму  тарихы.Банк  түрлері  және  олардың 

қызметтері.  Биржалардың  пайда  болу  тарихы. 

Биржа  түрлері  және  олардың  қызметтері. 

Биржалардың пайда болу тарихы. Биржа түрлері. 

Қор  биржалары  және  оның  мүшелері.  Бағалы 

қағаз 

түрлері 


және 

биржалық 

курстың 

қалыптасуы. 

Тауарлық  биржалар.Биржалық сауда ерекшеліктері 

Бизнес 


инфрақұрылымының 

элементтері.  

Аудиторлық 

фирмалар, 

аудиторлардың 

құқықтары  мен  міндеттері.  Аудит  әдістері  мен 

түрлері.  Кедендік  жүйе.  Кеден  анықтамасы  және 

қызметі.  Кедендік  кодекс.  Кедендік  тӛлемдер 

және  режимдер.  Арбитажды  соттар  жүйесі. 

Арбитажды  үрдіс  және  олардың  қатысушылары. 

Процессуалды мерзімдер.  

Бизнестің салық жүйесі Салық  бизнесті  экономикалық  реттеудің  құралы. 

Салықтың  мәні  және  функциялары.  Бизнеске 

салық  салудың  негізгі  принциптері.  ҚР  салық 

жүйесі; салық классификациясы, салық жүйесінің 

элементтері.Салық  тӛлеушінің  құқықтары  мен 

міндеттері.Салық 

органдары. 

Салық 


органдарының  құқықтары  мен  міндеттері.  ҚР 

салық  кодексі.  Салық  бойынша  есеп;  пайдаға 

салық,  қосылған  құн  салығы,  мүлікке  салық, 

акциздер және т.б. Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет