Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 5.37 Kb.
Pdf просмотр
бет3/11
Дата30.04.2017
өлшемі5.37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
Барлығы 
30 
15 
45 
45 
2. ПӘНДІ ОҚЫП ҤЙРЕНУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУЛАР 
«Операциялық  жүйелер»  пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені  осы  пән 
бойынша  оқу  процесін  ұйымдастыру  үшін  ӛнделіп,  бекітілген.  Бұл  кешен 
5В070300  «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығы  студенттеріне  арналады  және 
оларды пәннің мазмұны мен оқу тәртібімен таныстырады. 

 
 
27 
 
Пән  лекциядан  және  тәжірибелік  сабақтардан  тұрады.  Дәрісті  ӛту 
барысында негізгі теориялық білім қарастырылып, тәжірибелік жұмыс жасау 
кезінде ӛтілген дәріс бойынша студент әртүрлі командалармен, терезелермен 
және  құралдармен  танысады.  Алынған  нәтижені  әрбір  студент  есеп  беру 
құжаты түрінде дайындап оқытушығы тапсырады.  
Студент  ӛз  жұмысының  орындалу  жолдарын  кӛрсетіп,  оқытушының 
сұрақтарына жауап беру арқылы жұмысты қорғайды.   
3. ПӘНННІҢ МАЗМҦНЫ 
3.1. Дәрістер 
Модуль1 
Лекция №1. Кіріспе. Операциялық жҥйелер (ОЖ) концепциясы. ОЖ 
–  кеңейтілген  машина.  Менеджер  есебіндегі  ОЖ.  ОЖ  тарихы.  ОЖ 
типтері:  мейнфреймді  ОЖ,  серверлік  ОЖ,  көппроцессорлы  ОЖ,  нақты 
уақыттың ОЖ. 
Операциялық жүйе түсінігі 
Операциялық жүйенің құру тарихы 
DOS түріндегі операциялық жүйе 
MSX стандарты 
 
Негізгі әдебиет 1 [14–37, 77–85],  9 [21-32]. 
Қосымша әдебиет  15 [114-157], 19 [174–176] 
Бақылау сұрақтары 
5.
 
 ОЖ-нің анықтамасын беріңіз. 
6.
 
ОЖ-нің орындайтын функцияларын атаңыз. 
7.
 
Мультипрограммалық режимнің мультиесепті режимнен айырмашылығы? 
8.
 
Операциялық жүйенің түсініктемесі 
 
Лекция №2. ОЖ-нің негізгі функциялары. Компьютерді аппаратты 
қамтамасыздандыруға  шолу.  ОЖ  сервисі.    Жҥйелік  шақырулар,  жҥйелік 
программалар.  Командалық  интерпретатор  немесе  қабықша.  ОЖ 
құрылымы. 
Операциялық жүйенің орындайтын негізгі функциялары. 
Операциялық жүйені жіктеу. 
 
Мультипрограммалауды ұйымдастырған кезде, операциялық жүйенің рӛлі.
 
Орталық санашықтың уақытын пайдалану арқылы басқару.
 
ОЖ-нің жіктеуі (классификация)
 
 
Негізгі әдебиет 1 [14–37, 77–85],  9 [21-32]. 
Қосымша әдебиет  15 [114-157], 19 [174–176] 
Бақылау сұрақтары 
1.Үрдістерді басқару түрлері 
2. Есептеу жүйесінің жұмыс режимдері 

 
 
28 
 
3. Универсалды операциялық жүйелер 
4. Операциялық жүйенің моделінің түсініктемесі 
 
Лекция №3. Процестер және ағындар. Процесс концепциясы және ҥлгісі. 
Процесс  кҥйінің  диаграммасы.  Пайдаланушы  кеңістугунде  процесті 
реализацилау. Жҥйе ресурстары 
Процесс түсінігі. 
Процесс күйі. 
 
Сигналдар ӛңдеу жабдықтары.
 
Үрдістерді басқаратын уақиғалық тітіктер. Үрдістер әрекеттестігі.
 
Үзудің типтері және пұрсаттылықтары.
 
 
Негізгі әдебиеттер1 [31–40], 10 [68-71],9  [215-225] 
Қосымша әдебиеттер16 [64-107], 19 [170–186] 
Бақылау сұрақтары 
1. Үрдістер қандай топтарға бӛлінеді 
2. Сигнал түсініктемесі 
3. Үзу түсініктемесі және оның алыптастау мен айырмашылығы 
4. Үзу деңгейлері 
5. Процесс дегеніміз не? 
 
Лекция  №4.  Процессор  аралық  әрекеттесу.  Семафорлар.  Мьютектсер. 
Мониторлар.  Хабарлама  жіберу.  Барьерлер.  өзара  тосқауылдар,  оларды 
ҥлгілеу және тоқтату.  Страусты алгоритм. 
Process Control Block және процесс контексті.
 
Бір-ақ рет қолдануға болатын (одноразовые) операциялар.
 
Кӛп қолдануға болатын (многоразовые) операциялар.
 
Процесстің жүктелуі. 
 
Процесстің тоқтатылуы.  
 
Процесстің қоршалып қалуы (блокирование). 
 
Процессті қоршалып қалудан құтқару (разблокирование). 
 
Жанамаға қосылу (переключение). 
 
Негізгі әдебиеттер 9[102–113], 3 [85-91] 
Қосымша әдебиеттер 18 [69-87], 19 [104-126] 
Бақылау сҧрақтары 
1. Процесс жанамасы дегеніміз не? 
2. Регистрлі жанамасындағы кірістегі ақпарат туралы не білесіз? 
3. Жүйелік жанамасындағы кірістегі ақпарат туралы не білесіз? 
        4.Мәнмәтіннің қайта қосылуы дегеніміз не?  
Лекция  №5.  ОЖ-де  жадыны  басқару,  тарату.  Жадыны  жалғау. 
Байланысқан  тізімдер.  Виртуалды  жадыны  ұйымдастыру.  Жадты 

 
 
29 
 
беттік  және  сегменттік  ұйымдастыру.  Беттерді  орналастыру 
алгоритмі. 
Виртуалдық жадыны ұйымдастыру .  
Бетті аударыстыру мақсаты. 
 
Қосымша қызметті ӛзара  әрекетті виртуалды жады диспетчері талаптар 
арқылы және болып жатқан жағдайға байланысты талап етілген 
функциялармен жүргізіледі. Жағдайлар келесі түрлерге бӛлінеді: 
1 – жағдай. Ұзік үрдісті ескеру. 
2 – жағдай. Жедел жадыда талап етілетін бетке назар аудару. 
3 – жағдай. Жады менеджері және файлдық жүйе менеджері арқылы 
беттерді аударыстыру кезіндегі ұздік үрдісті талап ету. 
 
Негізгі әдебиеттер 2 [67-99] , 3 [191-292], 9 [169-205] 
Қосымша әдебиеттер 12 [64-87], 16 [194-206], 15 [337-386] 
Бақылау сұрақтары 
1. Физикалық жады түсініктемесі 
2. Физикалық мекен түсініктемесі 
3. Виртуалды жадының құрылымы 
 
Лекция  №6.Файлдық  жҥйелер.  Негізгі  тҥсініктер,  құрылымы. 
Функциялары.  Файлдарды  ұйымдастыру  әдістері.  Файлдар  құрылымы 
және  атрибуттары.  Иерархиялық  каталогтық  жҥйелер.  Файлдар 
құрылымы және мысалдары 
Файлдың негізгі қасиеттері.  
Деректерді қорғау. 
 
HPFS  файлдық жүйесінің компоненттері. 
 
Блокты файлдарды ұйымдастырудың файлдық жүйесі.
 
Иерархиялық файлдық жүйе.
 
Персонификация және операциялық жүйедегі мәліметтерді қорғау.  
 
Құрылымдық ұйымдастыру тәсілдері . 
 
 
Негізгі әдебиеттер 2 [146-187], 3 [35-45] 
Қосымша әдебиеттер 18 [124–137],158[262-293] 
Бақылау сұрақтары 
1. Құрылымдық ұйымдастырудың тәсілдері 
2. Байланысты үлестірудің кемшілігі 
3. Файлдарды блокті  ұйымдастыру тәсілдері 
4. Файлдарды блокті-индексті үлестіру тәсілдерінің белгілері 
 
Лекция  №7.Енгізу-шығаруды  басқару,  ұйымдастыру  режимдері.  Енгізу-
шығару  аппаратурасының  принциптері.  Енгізу-шығару  құрылғылары. 
Құрылғы контроллері. Енгізу –шығаруды ұйымдастыру режимдері. 
Спулингтің негізгі жұмысы 
 

 
 
30 
 
Енгізу-шығару үрдісін басқару
 
Синхронды және асинхронды енгізу-шығару.
 
 
Негізгі әдебиеттер 2 [129-142], 9[237-248] 
Қосымша әдебиеттер 19[184–197], 16 [174-176] 
Бақылау сұрақтары 
6.
 
Еңгізу-шығаруды басқару  жүйесінің жұмыс мақсаты 
7.
 
 Еңгізу-шығаруды басқару  жүйесінің негізгі функциялары 
8.
 
Есептеу  жүйесінде  еңгізу-шығаруды  басқару  үшін  қандай  принциптер 
қолданылады 
9.
 
Программалы еңгізу-шығаруды жүзеге асыру принциптері 
10.
 
Синхронды және асинхронды еңгізу-шығару, айырмашылығы 
 
Модуль2 
Лекция  №8.Программалық  енгізу-шығару.  Ҥзіліммен  басқарылатын 
енгізу-шығару.  
DMA-ны қолдану.  
Енгізу-шығарудың программалық деңгейі.  
Құрылғы драйвері.  
Пайдаланушы кеңістігіндегі енгізу-шығаруды программалық қамтамасыз ету. 
Енгізу-шығару ағындары. Енгізу-шығаруды қорғау тәсілдері.
 
 
Негізгі әдебиеттер 9 [238-256], 10 [248-260] 
Қосымша әдебиеттер 16 [198-207],19 [115-126] 
Бақылау сұрақтары 
     1. Еңгізу-шығаруды басқару  жүйесінің жұмыс мақсаты 
           2. Еңгізу-шығаруды басқару  жүйесінің негізгі функциялары 
4.
 
Есептеу жүйесінде еңгізу-шығаруды басқару үшін қандай принциптер 
қолданылады 
 
Лекция  №9.  Дискілер.  Дискілердің  аппаратты  бөлігі.  Таймерлер, 
таймерлерді  программамен  қамтамасыз  ету.  Алфавитті-сандық 
терминалдар.  
Пайдаланушының графиктік интерфейсі.  
Енгізуді программалық қамтамасыз ету. 
 
Негізгі әдебиеттер: 1 нег.

3-18

, 2 нег. 

9-25

 
Қосымша әдебиеттер: 1 қос.

67-69

 
Бақылау сұрақтары: 
5.
 
Бағдарламалық жабдықтама деген не? 
6.
 
Операциялық жүйе не үшін арналған? 
7.
 
Есептеу жүйесі қандай функция атқарады? 
8.
 
CP/M стандартының X стандартынан қандай айырмашылығы бар? 

 
 
31 
 
 
Лекция  №10.  Желілі  ОЖ-лер,  тҥрлері.  Unix,  Linux  ОЖ. 
Идентификация.  Администратор.  Виртуалды  консольдер.  Linux 
қабықшалары. Желілі терминалдар. 
UNIX операциялық жүйелері 
Linux-тегі жұмыс сеансы. Терминал және  командалық жол. 
Рұқсат шектелуінің кӛп қолданушылық моделі.
 
Қолданушы идентификаторы. Топ идентификаторы. 
 
Толық атау. Командалық қоршау."Администратор" түсінігі. 
 
Жүйеге тіркелу.  
 
Негізгі әдебиеттер: 1 нег.

20-27

, 5 нег. 

21-25

 
Қосымша әдебиеттер: 3 қос.

15-19

 
Бақылау сұрақтары: 
5.
 
Қолданушы идентификаторы және топ идентификаторы? 
6.
 
"Администратор" түсінігі нені білдіреді? 
7.
 
Жүйеге тіркелу қалай жүргізіледі? 
8.
 
Парольді ауыстыру қандай жағдайларда қолданылады? 
 
Лекция №11. Командаларинтерпретаторы. Unix командалары.Unix 
каталогтар  ағашы.  Файлдық  жҥйесі.  Unix  -тың  каталог,  файлдармен 
жұмыс істеу командалары. 
Командалық жол.  
Командалық жол интерпретаторы (shell). 
 
Сӛздер және бӛлгіштер. 
 
Файлдық жүйе құрылымы.  
Файлдар жүйесі: каталогтар. 
 
Файлдар және каталогтар атаулары.
 
 
Негізгі әдебиеттер: 1 нег.

20-26

, 4 нег. 

17-31

 
Қосымша әдебиеттер: 1 қос.

88-90

 
Бақылау сұрақтары: 
4.
 
Unix ОЖ файлдық жүйе құрылымы? 
5.
 
Каталогтар иерархиясы түсінігі? 
6.
 
Жүйе компоненттерін орналастыру: FHS стандарты? 
 
Лекция  №12.Файлдар  және  каталогтарды  қорғау.  Файлдарға 
қатынасу  құқығын  орнату,  өзгерту.  Файлдарды  архивтеу  және 
компрессорлау. 
Файлды сақтау және қорғау.
 
Меншік қорғаныс құралдарын оңдеу . 
 
 
Негізгі әдебиеттер 2 [185-188], 3 [37-48], 10 [89-96] 
 

 
 
32 
 
Қосымша әдебиеттер 20[164-207], 17 [174-176],15 [262-293] 
Бақылау сұрақтары 
1. Файлдық жүйе менеджерінің функциялары 
2. Асинхронды қызмет кӛрсету кезінде менеджердің орындалу механизмы 
3. Синхронды қызмет кӛрсету кезінде менеджердің орындалу механизмы 
4. Unix ОЖ-де файлға қатынас құратын базалық кластар 
5. Қандай есептер жадыны диспетчерлеу кезінде туады 
 
Лекция  №13.  Стандартты  енгізу  және  шығару.  Кіріс  және  шығысты 
қайта бағыттау. Фильтрлар мен конвейерлерді қолдану. Қосумен қайта 
бағыттау. 
Sendmail  программасы. 
Компьютерлердің және парольдердің қорғауын тексеретін жүйе. 
 
Негізгі әдебиеттер 8 [349-360], 2 [253-255], 10 [364-390] 
Қосымша әдебиеттер 18[144–157], 16[66-76] 
Бақылау сұрақтары 
1. Торапты басқару үшін ұйымдастыру есептері 
2. Жаңа пайдаланушыларды қосқанда жүйе не орындайды 
3.  Торапты  интерфестерді  конфигурациялаған  кезде  қандай  опциялар 
қолданылады 
4. route командасының тағайндалуы 
5. Usenet телеконференциясы 
 
Лекция №14.Файлдар байланыстарын басқару.  Тәуелділіктер. Байланыс 
тҥрлері. Сілтемелер: қатты және символикалық сілтемелер. 
Адрестерді байланыстыру. 
 
кеңістіктің (виртуальды) логикалық адресі 
 
Беттік жады (Страничная память)
 
 Жадыдағы программаларды түзету. 
 
 
Негізгі әдебиеттер 3 [157-182], 2 [687-698], 8 [569-580], 10 [563-603] 
Қосымша әдебиеттер 18[156-177], 17[146-176] 
Бақылау сұрақтары 
1. Sendmail программасы 
2. shell программасы 
3. syslog – тың бӛліктері 
4. Билет неше бӛліктерден тұрады? 
 
Лекция №15. Операциялық жҥйелердің даму бағыттары. 
Операциялық жүйенің құру және даму тарихы 
CP/M стандарты 

 
 
33 
 
DOS түріндегі операциялық жүйе 
UNIX операциялық жүйелері 
 
Негізгі әдебиет 1 [14–37, 77–85],  9 [21-32]. 
Қосымша әдебиет  15 [114-157], 19 [174–176] 
Бақылау сұрақтары 
4.
 
Операциялық жүйенің түсініктемесі 
5.
 
Универсалды операциялық жүйелер 
6.
 
Операциялық жүйеденің архитектурасы
 
 
 
4. Тәжірибелік сабақтардың жоспары 
№1  Тәжірибелік  сабақ.  MS  DOS  операциялық  жүйесіне  талдау  және 
негізгі командалармен жұмыс. 
№2  Тәжірибелік  сабақ.  Norton  Commander  (NC)  программалық 
қоршауының жұмысымен танысу. 
№  3  Тәжірибелік  сабақ.    Командалық  интерпретатор  және  командалық 
жол. 
№ 4 Тәжірибелік сабақ. Файлдық жүйемен жұмыс. 
№  5  Тәжірибелік  сабақ.  Midnight  Commander  (mc  программасымен 
жұмыс). 
№ 6 Тәжірибелік сабақ. Мәтіндік редактормен жұмыс істеу. 
№ 7 Тәжірибелік сабақ. Қолданушылардың желілік қарым-қатынастарын 
ұйымдастыру. 
№ 8 Тәжірибелік сабақ. Қолданушының есеп жазбасын басқару. 
№ 9 Тәжірибелік сабақ. Процесстермен жұмыс. 
 
5 Студенттің оқытушымен орындайтын ӛзіндік жҧмысының сабақ 
жоспары (СОӚЖ) 
 
Тапсырмалар 
СОӚЖ ӛткізу 
формасы 
СОӚЖ орындауға 
әдістемелік нұсқаулар 
Ұсынылатын 
әдебиет 
1 
Linix 
командалық 
режимінде 
жұмыс 
істеу. 
Жылдам 
пернелерді игеру 
Семинар, 
компьютерде 
топтық және жеке 
жоба жасау 
mc  (Midnight  Commander) 
қоршауында 
F1-F10 
пернелерімен жұмыс істеу 
4 нег.[12-17] 
1қос.[135-
138] 
2 
Рұқсат құқығы туралы 
түсінік, қолданушы 
каталогы. Құқық беру 
және ӛзгерту. 
Ағымдағы 
қолданушыны ӛзгерту 
Дискуссия, 
топтық және жеке 
жоба жасау. 
Қолданушыны ӛзгерту 
операцияларын орындау. 
Ең кіші зұқсат құқығын 
үйрену 
1 нег.[28-35] 
1 қос.[92-95] 
3 
Файлдарға жасалатын 
операциялар. 
Каталогтар бойынша 
орын ауыстыру. cd, 
rmdir, mkdir 
Семинар, 
компьютерде 
топтық және жеке 
жоба жасау. 
Файл, 
каталогтармен 
жұмыс,  файлдар  және 
каталогтарды 
жасау, 
ӛшіру, 
қасиеттерін 
анықтау  кӛшірмелеу  және 
1 нег.[20-35] 
4нег.[25-36] 

 
 
34 
 
командалары. 
атауларын ауыстыру.  
4 
Жүйе 
жүктелуін 
талдау.  Процесстерді 
қарау,  және  оларды 
ӛшіру. 
Жеке 
тапсырмалар 
Linux  жүйесін  басқаруды 
қолданушы 
деңгейінде 
игеру 
және 
жүйе 
ресурстарын 
басқаруды 
бақылау.  
1 нег.[35-41] 
4нег.[37-45] 
5 
Қарапайым 
командалық  сценарий 
жасау 
және 
қосу. 
Енгізу-шығаруды  кері 
бағыттау, конвейерлеу. 
Дискуссия, 
топтық және жеке 
жоба жасау. 
Стандартты  кіру  және 
шығу 
ағындарымен 
жұмысты  echo  және  cat 
командаларымен  кӛрсет-
кен  дұрыс.  Шығаруды 
кері  бағыттауда  бағдарла-
малық  арнаны  ұйымдас-
тыруды  пайдалану  керек. 
Мысалы: 
[user]$ cat myfile | grep 
Linux | wc -l 
1 нег.[47-53] 
4нег.[62-71] 
6 
Қолданушылар 
бюджеттелі 
және 
топтары. 
/etc/passwd 
файлының  құрылымы, 
атау(login 
name), 
қолданушы 
идентификаторы  (user 
ID),  пароль.  Топтар, 
/etc/group 
файлының 
құрылымы. 
Тренинг, топтық 
және жеке жоба 
жасау. 
login  шақыруы  бойынша 
тіркеулік  атауды  енгізу 
(login 
бағдарламасын 
орындайтын 
 
getty 
процессі).  login  пароль 
сұрайды    және  /etc/passwd 
файлында 
жазылған 
атаумен 
парольді 
салыстырады. 
1 нег.[42-57] 
4нег.[63-71] 
7 
Инициализациялық 
файлдар 
(.profile, 
.cshrc,  .login).  Үнсіз 
келісім 
бойынша 
рұқсат  құқығы,  umask 
командасы. 
Қолданушы 
бюджеттерін 
және 
топтарды басқару 
Дискуссия, 
топтық және жеке 
жоба жасау. 
Әрбір қолданушы бірнеше 
топтарға  қосыла  алады. 
Қолдаушыны 
әртүрлі 
топтарға  қосуды  супер-
қолданушы 
/etc/group 
файлын 
редакциялау 
арқылы 
жасай 
алады 
немесе  groupadd  және 
groupmod 
командалары 
арқылы жасауы мүмкін. 
1 нег.[68-75] 
4нег.[85-91] 
8 
Қолданушыларды қосу 
және ӛшіру. Настройка 
параметров среды. 
Семинар, 
компьютерде 
топтық және жеке 
жоба жасау. 
Маршрутты кӛрсету қажет 
болғанда  қолданушы  `~'  
символын қолдана алады 
(«домашний» каталогын 
ауыстыру үшін). 
1 нег.[77-86] 
4нег.[95-98] 
9 
who,w 
командаларының 
опцияларын 
игеру. 
Жүйені жүктеу туралы 
мағлұматтар  жинауды 
ұйымдастыру.  
Тренинг, топтық 
және жеке жоба 
жасау. 
Машинада 
қандай 
қолданушы  жұмыс  істеп 
отырғанын 
анықтау. 
Суперқолданушы  атынан 
"setup" 
қосыңыз. 
Тіркелген 
қолданушы 
туралы  жүйелік  ақпарат 
алу  үшін:  finger  root 
1 нег.[92--95] 
4нег.[101-
105] 

 
 
35 
 
қосыңыз. 
Жүйелі 
ақпаратты шығарыңыз. 
10  Күрделі 
командалық 
сценарилерді  орындау 
және 
тестілеу. 
Командалық 
жол 
параметрлерін 
қолдану. 
Дискуссия, 
топтық және жеке 
жобалар жасау. 
Shell тілінде сценарий 
жазу негіздерін 
қарастыру, Shell(bash) 
тілінің негізгі 
командаларын игеру. 
1 нег.[96-103] 
4нег.[107-
111] 
11  ДК-де 
Linux 
ОЖ 
орнату.  Жүйені  алдын 
ала баптау. 
Семинар, 
компьютерде 
шағын топтық 
және жеке 
жобалар жасау. 
Қолданушының 
есеп 
жазбасы  үшін  тіркеулік 
жазба  жасау,  ол  үшін 
қолданушы атауын таңдау 
қажет. 
1 нег.[105-
108] 
4нег.[111-
117] 
12  Linux-ті 
басқа  ОЖ-
лермен 
қатар. 
Файлдық 
жүйелерге 
жалпы 
рұқсатты 
ұйымдастыру. 
Тренинг, топтық 
және жеке 
жобалар жасау.. 
ftp командасын кӛрсету. 
Windows ОЖ-дегі  FAR 
қоршауында  ftp  
протоколы бойынша 
рұқсатты баптауды 
кӛрсету.  
1 нег.[109-
120] 
4нег.[118-
119] 
13  ftp, 
telhet 
бағдарламаларын 
қолдану. 
Семинар, 
компьютерде 
жеке және шағын 
топтық жобалар 
жасау. 
Басқа  Unix  жүйелерге  
Unix 
машиналардан 
рұқсат 
үшін:$ 
telnet 
host_ip,  мұнда  host_ip  – 
шалғайдағы  машинаның 
IP адресі. 
1 нег.[121-
125] 
3нег.[56-63] 
14  Почталық 
бағдарламаларды 
баптау 
және 
пайдалану. 
Тренинг 
www.rambler.ru сайтында 
электронды почтаны 
тіркеу. www.google.ru 
сайтынан ақпарат іздеу.  
1 нег.[126-
127] 
4нег.[134-
138] 
15  Жүйені 
желілік 
баптауын 
анықтау. 
Конфигурациялық 
файлдарды игеру. 
Рефереат 
Бастапқы кодтар бойынша 
бағдарламаларды орнату 
барысында bash 
командасын орындау 
қажет. 
1 нег.[128-
136 
3нег.[64-69] 
 
6 Студенттің ӛзіндік жҧмысының сабақ жоспары 
 
№  
п/п  
СӚЖ тапсырмалары 
Бақылау 
түрлері 
Тапсыру 
мерзімі 
      Кҥндізгі 

Кітапхана  қорымен  танысу,  қажетті 
әдебиеттермен қамтамасыз ету 
Ауызша талқылау 
1апта 

№1 СӚЖ тапсырмалары. 
Жұмысты тексеру 
2– 4 апта 

№2 СӚЖ тапсырмалары 
Реферат 
5 - 7апта 

№3 СӚЖ тапсырмалары 
Электрондық құжат  8 - 10апта 

№4 СӚЖ тапсырмалары 
Электрондық құжат  11 -13апта 

№5 СӚЖ тапсырмалары 
Жұмысты тексеру 
14-15 апта 

1-ден 15-ке дейінгі тақырыптардың бәрі 
Тақырыпқа сәйкес 
1- 3 аптада 
 

 
 
36 
 
7.  ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
7.1
 
Негізгі әдебиет 
1.  Робачевский  А.М.  Операционная  система  UNIX.  –  СПб.:  БХВ- 
Петербург, 2003.-528 с.:ил. 
2.  Дансмур  М.,  Дейвис  Г.  Операционная  система  UNIX  и 
программирование на языке Си: Пер. с англ.- М.:"Радио и связь", 2009.-192 с. 
3.  Забродин  Л.Д.  UNIX.  Введение  в  командный  интерфейс.  -М.: 
"ДИАЛОГ-МИФИ", 2004.-144 с. 
4. Стивенс У. UNIX, взаимодействие процессов. – М.: Питер, 2002 
5. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. 
- СПб.: Питер,  2005 
6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые ОС.- СПб.: 2007 
 
7.2 Қосымша әдебиет 
1. Материалы из Интернета. Саитов Г., Саитов Д. Центр справки и 
настройки Windows XP 3.8: Ульяновск, 2004. 
2.  Грегорий  Р.  Эндрюс  Основны  многопоточного,  параллельного  и 
распределенного программирования. Москва, 2003.  
3. Ларс Виржениус. OC Linux. Руководство системного 
администратора: Издательство «Лори», 2005. 
4. Костарев А. Настройка Linux Интернет сервером: Москва, 2003. 
 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.37 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет