Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 5.37 Kb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата30.04.2017
өлшемі5.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
 

 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің 
мәжілісінде бекітілген 
№1хаттама27 тамыз 2012ж. 
ОӘК тӛрағасы,  оқу ісі жӛніндегі проректор, 
п.ғ.д., профессор__________ Машанова Р.К. 
 
 
 
 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
(ПОӘК) 
 
 
 
 
«Операциялық жҥйелер» пәні бойынша 
5В070300 - «Ақпараттық жҥйелер» мамандығына арналған 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 

 
 

 
 
Курс бағдарламасын типтік оқу бағдарламасы  негізіне сай құрастырған 
«Информатика»  кафедрасының  профессоры  Мадьярова  Гүлнар  және  аға 
оқытушы Турегелдиева Эльмира Құлмаханқызы.
 
 
 
«Информатика» кафедрасының отырысындаталқыланып ұсынылған  
№ 1  хаттама  24тамыз  2012  ж. 
 
Кафедра меңгерушісі,  
 п.ғ.к., профессор                                 Мадьярова Г.А.   
 
 
 
 
 
 
 
Академияның оқу-әдістемелік кеңесі отырысында мақұлданған  
№ 1  хаттама27 тамыз  2012  ж. 
 
Кеңестің тӛрағасы,  
п.ғ.к., профессор                                   Машанова Р.К.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Мазмҧны 
Бет 
1  Пәннің типтік оқу бағдарламасы 
 

2 Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 
 

3. Курс бағдарламасы
(SYLLABUS) 
 
22 
4. Дәрістер кешені 
45 
5. 
Тәжірибелік сабақтар 
 
108 
6. Студенттің оқытушының басшылығымен ӛздік жұмысты  
орындауы бойынша тапсырмалар 
 
126 
7.  Студенттің ӛздік жұмыстары 
 
129 
8. 
Кесте-негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі 
131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
МИНИСТРЛІГІ 
 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
«Информатика» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ-ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 
 
«Операциялық жҥйелер» пәні бойынша 
5В070300 - «Ақпараттық жҥйелер» мамандығына арналған 
 
Оқыту формасы: күндізгі 
  
Барлық кредит саны 

Курс 

Семестр 

Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар, 
Соның ішінде: 
135 
Дәрістер (сағат) 
30 
Тәжірибе    (семинар)  сабақтары 
(сағат) 
15 
Зертханалық сабақтар (сағат) 

СОӚЖ (сағат) 
45 
СӚЖ (сағат) 
45 
 
 
 
 
 
 
Алматы 2012 

 
 

 
Курс  бағдарламасын  типтік  оқу  бағдарламасы    негізіне  сай  құрастырған 
«Информатика»  кафедрасының  профессоры  Мадьярова  Гүлнар  және  аға 
оқытушы Турегелдиева Эльмира Құлмаханқызы. 
 
 
«Информатика»  кафедрасының  мәжілісінде  талқыланып  ұсынылған 
қаулы  № 1 «24» тамыз 2012 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі 
п.ғ.к., профессор                                                           Мадьярова Г.А.  
 
 
 
Академияның  оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  мақұлданған, 
қаулы № 1 «27» тамыз 2012 ж. 
 
 
Академияның оқу-әдістемелік 
кеңесінің тӛрағасы, п.ғ.к., профессор                           Машанова Р.К.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ПӘННІҢ АТЫ:Операциялық жҥйелер 
КРЕДИТ САНЫ: 3 
САБАҚ  ЖҤРГІЗУШІ  ОҚЫТУШЫ:Турегелдиева  Э.  К.,информатика 
кафедрасының аға оқытушысы, техника және технологиялар магистрі. 
КАФЕДРАДА БОЛУ МЕРЗІМІ: 08.00-17.00  505-аудитория 
Байланыс ақпараты:  «Информатика» кафедрасы, тел.309-58-15, 110 
Электронды почтаның адресі: nurfarab82@mail.ru 
 
  1.ТҤСІНДІРМЕЛІК ЖАЗБА 
1.1
 
 Пәнді оқытудың мақсаты  
 
Қазіргі  кездегі  программалық  қамсыздандыруды  пайдалануда  білімдер 
мен  дағдыларға  оқыту,  түрлі  ғылыми-техникалық  есептерді  шешу  үшін 
тиімді алгоритмдермен танысу.
 
 
1.2 Пәннің міндеттері

 
операциялық жүйелердің концепциясын үйрету;   

 
операциялық жүйелердің тарихи дамуына шолу жасау; 

 
операциялық жүйелердің функцияларымен таныстыру; 

 
файлдарды ұйымдастыру және қорғау әдістерін меңгеру; 

 
жадыны тарату және қорғау әдістерін игеру

 
Linux  желілі  операциялық  жүйесінде  жұмыс  істеудің  тәжірибелік 
дағдыларын меңгеру.  
 
1.3 Пәннің сипаттамасы: 
Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер тӛмендегілерді білуі тиіс: 
-
 
-  таныс  болу  керек  операциялық  жүйенің  құрамды  бӛліктері 
туралытүсініктермен,  олардың  жұмыс  істеу  принциптерімен  және  ОЖ 
түрлерімен; 
-
 
білу  тиісті:  ЭЕМ,  жүйе  және  желі  жұмысының  режимдерін,  есептеу 
процестері  мен  ЭЕМ  ресурстарын  басқару  бағдарламаларын  құру 
прициптерін;  
-
 
қазіргі  кездегі  ақпараттық  технологиялардың  мүмкіндіктері  мен 
олардың даму перспективаларын зерттеуді; 
-
 
істей  білуі:  файлдық  жүйені  ұйымдастырудың  барлық  деңгейінде 
мәліметтермен жұмыс істей алу; 
-
 
ақпараттық  жүйелер  мен  компьютерлік  желілерді  программалық 
қамсыздандыру перспективаларын. 
 
 
 
 
 

 
 
10 
 
  
Оқу жоспары бойынша сағаттар кӛлемі: 
 
 
   
С
ем
ес
тр
 
   
К
ре
ди
тт
ер с
ан
ы
 
  
Ж
алп
ы кӛл
ем
і  
Академиялық сағаттар  саны 
Нәтижелік 
бақылау түрі 
 
Күндізгі бӛлім 
СӚЖ 
   
К
урс
 
  
Лекц
иялар
 
  
Тә
жіри
бе
лік
   
 
      
са
ба
қт
ар
 
 К
урс
. жұм
ыс
 
   
Б
арлығы
 
Б
арлығы
 
Он
ың
 іші
нде
 
С
ОӚ
Ж
 
 135 
30 
15 

45 
45 
45 
Емтихан 
 
Ескерту: Бір кредит аптасына бір академиялық сағатқа тең (1 кредит = 1 
акад.сағ.);  СӚЖ  –  студенттің  ӛзіндік  жұмысы;  СОӚЖ  –  студенттің 
оқытушымен ӛтетін ӛзіндік жұмысы. 
 
1.4 Пәннің  пререквизиттері:  
Информатика 
 
1.5 Пәннің постреквизиттері:  
Жүйелік программалау, Объектіге бағытталған программалау, Программалау 
тілдері оқылатын таңдау пәндері. 
 
1.6 «Операциялық жҥйелер» пәнінің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
№ 
с/с 
Сабақ тақырыбы 
Сағаттар саны 
Очное отделение 
 
 
Дә
рі
стер
 
Тәж
ірибе
лі
к са
ба
қ
 
СОӚЖ
 
СӚЖ
 

Кіріспе. Операциялық жүйелер (ОЖ) концепциясы. 
ОЖ  –  кеңейтілген  машина.  Менеджер  есебіндегі 
ОЖ.  ОЖ  тарихы.  ОЖ  типтері:  мейнфреймді  ОЖ, 
серверлік  ОЖ,  кӛппроцессорлы  ОЖ,  нақты 
уақыттың ОЖ. 

ОЖ-нің 
негізгі 
функциялары. 
Компьютерді 
аппаратты  қамтамасыздандыруға  шолу.  ОЖ 
сервисі. 
 
Жүйелік 
шақырулар, 
жүйелік 
программалар.  Командалық  интерпретатор  немесе 
қабықша. ОЖ құрылымы. 
Процестер  және  ағындар.  Процесс  концепциясы 
және  үлгісі.  Процесс  күйінің  диаграммасы. 
Пайдаланушы кеңістугунде процесті реализацилау. 
Жүйе ресурстары  
 

 
 
11 
 

Процессор 
аралық 
әрекеттесу. 
Семафорлар. 
Мьютектсер.  Мониторлар.  Хабарлама  жіберу. 
Барьерлер.  ӛзара  тосқауылдар,  оларды  үлгілеу 
және тоқтату.  Страусты алгоритм. 

ОЖ-де  жадыны  басқару,  тарату.  Жадыны  жалғау. 
Байланысқан 
тізімдер. 
Виртуалды 
жадыны 
ұйымдастыру.  Жадты  беттік  және  сегменттік 
ұйымдастыру. Беттерді орналастыру алгоритмі. 
Файлдық  жүйелер.  Негізгі  түсініктер,  құрылымы. 
Функциялары.  Файлдарды  ұйымдастыру  әдістері. 
Файлдар 
құрылымы 
және 
атрибуттары. 
Иерархиялық  каталогтық  жүйелер.  Файлдар 
құрылымы және мысалдары 
Енгізу-шығаруды 
басқару, 
ұйымдастыру 
режимдері. 
Енгізу-шығару 
аппаратурасының 
принциптері. 
Енгізу-шығару 
құрылғылары. 
Құрылғы 
контроллері. 
Енгізу 
–шығаруды 
ұйымдастыру режимдері. 

Программалық 
енгізу-шығару. 
Үзіліммен 
басқарылатын енгізу-шығару.  
Дискілер. 
Дискілердің 
аппаратты 
бӛлігі. 
Таймерлер, таймерлерді программамен қамтамасыз 
ету. Алфавитті-сандық терминалдар.  10  Желілі  ОЖ-лер,  түрлері.  Unix, 
Linux  ОЖ. 
Идентификация. 
Администратор. 
Виртуалды 
консольдер. 
Linux 
қабықшалары. 
Желілі 
терминалдар.   
11  Командалар 
интерпретаторы. 
Unix 
командалары.Unix  каталогтар  ағашы.  Файлдық 
жүйесі.  Unix  -тың  каталог,  файлдармен  жұмыс 
істеу командалары. 12  Файлдар  және  каталогтарды  қорғау.  Файлдарға 
қатынасу  құқығын  орнату,  ӛзгерту.  Файлдарды 
архивтеу және компрессорлау. 13  Стандартты  енгізу  және  шығару.  Кіріс  және 
шығысты  қайта  бағыттау.  Фильтрлар  мен 
конвейерлерді қолдану. Қосумен қайта бағыттау. 
14  Файлдар байланыстарын басқару.  Тәуелділіктер. 
Байланыс түрлері. Сілтемелер: қатты және 
символикалық сілтемелер. 15  Операциялық жүйелердің даму бағыттары.  
Барлығы 
30 
15 
45 
45 
2. ПӘНДІ ОҚЫП ҤЙРЕНУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУЛАР 
«Операциялық  жүйелер»  пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені  осы  пән 
бойынша  оқу  процесін  ұйымдастыру  үшін  ӛнделіп,  бекітілген.  Бұл  кешен 
5В070300  «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығы  студенттеріне  арналады  және 
оларды пәннің мазмұны мен оқу тәртібімен таныстырады. 

 
 
12 
 
Пән  лекциядан  және  тәжірибелік  сабақтардан  тұрады.  Дәрісті  ӛту 
барысында негізгі теориялық білім қарастырылып, тәжірибелік жұмыс жасау 
кезінде ӛтілген дәріс бойынша студент әртүрлі командалармен, терезелермен 
және  құралдармен  танысады.  Алынған  нәтижені  әрбір  студент  есеп  беру 
құжаты түрінде дайындап оқытушығы тапсырады.  
Студент  ӛз  жұмысының  орындалу  жолдарын  кӛрсетіп,  оқытушының 
сұрақтарына жауап беру арқылы жұмысты қорғайды.   
3. ПӘНННІҢ МАЗМҦНЫ 
3.1. Дәрістер 
Модуль1 
Лекция №1. Кіріспе. Операциялық жҥйелер (ОЖ) концепциясы. ОЖ 
–  кеңейтілген  машина.  Менеджер  есебіндегі  ОЖ.  ОЖ  тарихы.  ОЖ 
типтері:  мейнфреймді  ОЖ,  серверлік  ОЖ,  көппроцессорлы  ОЖ,  нақты 
уақыттың ОЖ. 
Операциялық жүйе түсінігі 
Операциялық жүйенің құру тарихы 
DOS түріндегі операциялық жүйе 
MSX стандарты 
 
Негізгі әдебиет 1 [14–37, 77–85],  9 [21-32]. 
Қосымша әдебиет  15 [114-157], 19 [174–176] 
Бақылау сұрақтары 
1.
 
 ОЖ-нің анықтамасын беріңіз. 
2.
 
ОЖ-нің орындайтын функцияларын атаңыз. 
3.
 
Мультипрограммалық режимнің мультиесепті режимнен айырмашылығы? 
4.
 
Операциялық жүйенің түсініктемесі 
 
Лекция №2. ОЖ-нің негізгі функциялары. Компьютерді аппаратты 
қамтамасыздандыруға  шолу.  ОЖ  сервисі.    Жҥйелік  шақырулар,  жҥйелік 
программалар.  Командалық  интерпретатор  немесе  қабықша.  ОЖ 
құрылымы. 
Операциялық жүйенің орындайтын негізгі функциялары. 
Операциялық жүйені жіктеу. 
 
Мультипрограммалауды ұйымдастырған кезде, операциялық жүйенің рӛлі.
 
Орталық санашықтың уақытын пайдалану арқылы басқару.
 
ОЖ-нің жіктеуі (классификация)
 
 
Негізгі әдебиет 1 [14–37, 77–85],  9 [21-32]. 
Қосымша әдебиет  15 [114-157], 19 [174–176] 
Бақылау сұрақтары 
1.Үрдістерді басқару түрлері 
2. Есептеу жүйесінің жұмыс режимдері 

 
 
13 
 
3. Универсалды операциялық жүйелер 
4. Операциялық жүйенің моделінің түсініктемесі 
 
Лекция №3. Процестер және ағындар. Процесс концепциясы және ҥлгісі. 
Процесс  кҥйінің  диаграммасы.  Пайдаланушы  кеңістугунде  процесті 
реализацилау. Жҥйе ресурстары 
Процесс түсінігі. 
Процесс күйі. 
 
Сигналдар ӛңдеу жабдықтары.
 
Үрдістерді басқаратын уақиғалық тітіктер. Үрдістер әрекеттестігі.
 
Үзудің типтері және пұрсаттылықтары.
 
 
Негізгі әдебиеттер1 [31–40], 10 [68-71],9  [215-225] 
Қосымша әдебиеттер16 [64-107], 19 [170–186] 
Бақылау сұрақтары 
1. Үрдістер қандай топтарға бӛлінеді 
2. Сигнал түсініктемесі 
3. Үзу түсініктемесі және оның алыптастау мен айырмашылығы 
4. Үзу деңгейлері 
5. Процесс дегеніміз не? 
 
Лекция  №4.  Процессор  аралық  әрекеттесу.  Семафорлар.  Мьютектсер. 
Мониторлар.  Хабарлама  жіберу.  Барьерлер.  өзара  тосқауылдар,  оларды 
ҥлгілеу және тоқтату.  Страусты алгоритм. 
Process Control Block және процесс контексті.
 
Бір-ақ рет қолдануға болатын (одноразовые) операциялар.
 
Кӛп қолдануға болатын (многоразовые) операциялар.
 
Процесстің жүктелуі. 
 
Процесстің тоқтатылуы.  
 
Процесстің қоршалып қалуы (блокирование). 
 
Процессті қоршалып қалудан құтқару (разблокирование). 
 
Жанамаға қосылу (переключение). 
 
Негізгі әдебиеттер: 9[102–113], 3 [85-91] 
Қосымша әдебиеттер: 18 [69-87], 19 [104-126] 
Бақылау сҧрақтары 
1. Процесс жанамасы дегеніміз не? 
2. Регистрлі жанамасындағы кірістегі ақпарат туралы не білесіз? 
3. Жүйелік жанамасындағы кірістегі ақпарат туралы не білесіз? 
        4.Мәнмәтіннің қайта қосылуы дегеніміз не?  
Лекция  №5.  ОЖ-де  жадыны  басқару,  тарату.  Жадыны  жалғау. 
Байланысқан  тізімдер.  Виртуалды  жадыны  ұйымдастыру.  Жадты 

 
 
14 
 
беттік  және  сегменттік  ұйымдастыру.  Беттерді  орналастыру 
алгоритмі. 
Виртуалдық жадыны ұйымдастыру .  
Бетті аударыстыру мақсаты. 
 
Қосымша қызметті ӛзара  әрекетті виртуалды жады диспетчері талаптар 
арқылы және болып жатқан жағдайға байланысты талап етілген 
функциялармен жүргізіледі. Жағдайлар келесі түрлерге бӛлінеді: 
1 – жағдай. Ұзік үрдісті ескеру. 
2 – жағдай. Жедел жадыда талап етілетін бетке назар аудару. 
3 – жағдай. Жады менеджері және файлдық жүйе менеджері арқылы 
беттерді аударыстыру кезіндегі ұздік үрдісті талап ету. 
 
Негізгі әдебиеттер 2 [67-99] , 3 [191-292], 9 [169-205] 
Қосымша әдебиеттер 12 [64-87], 16 [194-206], 15 [337-386] 
Бақылау сұрақтары 
1. Физикалық жады түсініктемесі 
2. Физикалық мекен түсініктемесі 
3. Виртуалды жадының құрылымы 
 
Лекция  №6.Файлдық  жҥйелер.  Негізгі  тҥсініктер,  құрылымы. 
Функциялары.  Файлдарды  ұйымдастыру  әдістері.  Файлдар  құрылымы 
және  атрибуттары.  Иерархиялық  каталогтық  жҥйелер.  Файлдар 
құрылымы және мысалдары 
Файлдың негізгі қасиеттері.  
Деректерді қорғау. 
 
HPFS  файлдық жүйесінің компоненттері. 
 
Блокты файлдарды ұйымдастырудың файлдық жүйесі.
 
Иерархиялық файлдық жүйе.
 
Персонификация және операциялық жүйедегі мәліметтерді қорғау.  
 
Құрылымдық ұйымдастыру тәсілдері . 
 
 
Негізгі әдебиеттер 2 [146-187], 3 [35-45] 
Қосымша әдебиеттер 18 [124–137],158[262-293] 
Бақылау сұрақтары 
1. Құрылымдық ұйымдастырудың тәсілдері 
2. Байланысты үлестірудің кемшілігі 
3. Файлдарды блокті  ұйымдастыру тәсілдері 
4. Файлдарды блокті-индексті үлестіру тәсілдерінің белгілері 
 
Лекция  №7.Енгізу-шығаруды  басқару,  ұйымдастыру  режимдері.  Енгізу-
шығару  аппаратурасының  принциптері.  Енгізу-шығару  құрылғылары. 
Құрылғы контроллері. Енгізу –шығаруды ұйымдастыру режимдері. 
Спулингтің негізгі жұмысы 
 

 
 
15 
 
Енгізу-шығару үрдісін басқару
 
Синхронды және асинхронды енгізу-шығару.
 
 
Негізгі әдебиеттер 2 [129-142], 9[237-248] 
Қосымша әдебиеттер 19[184–197], 16 [174-176] 
Бақылау сұрақтары 
1.
 
Еңгізу-шығаруды басқару  жүйесінің жұмыс мақсаты 
2.
 
 Еңгізу-шығаруды басқару  жүйесінің негізгі функциялары 
3.
 
Есептеу  жүйесінде  еңгізу-шығаруды  басқару  үшін  қандай  принциптер 
қолданылады 
4.
 
Программалы еңгізу-шығаруды жүзеге асыру принциптері 
5.
 
Синхронды және асинхронды еңгізу-шығару, айырмашылығы 
 
Модуль2 
Лекция  №8.Программалық  енгізу-шығару.  Ҥзіліммен  басқарылатын 
енгізу-шығару.  
DMA-ны қолдану.  
Енгізу-шығарудың программалық деңгейі.  
Құрылғы драйвері.  
Пайдаланушы кеңістігіндегі енгізу-шығаруды программалық қамтамасыз ету. 
Енгізу-шығару ағындары. Енгізу-шығаруды қорғау тәсілдері.
 
 
Негізгі әдебиеттер 9 [238-256], 10 [248-260] 
Қосымша әдебиеттер 16 [198-207],19 [115-126] 
Бақылау сұрақтары 
     1. Еңгізу-шығаруды басқару  жүйесінің жұмыс мақсаты 
           2. Еңгізу-шығаруды басқару  жүйесінің негізгі функциялары 
3.
 
Есептеу жүйесінде еңгізу-шығаруды басқару үшін қандай принциптер 
қолданылады 
 
Лекция  №9.  Дискілер.  Дискілердің  аппаратты  бөлігі.  Таймерлер, 
таймерлерді  программамен  қамтамасыз  ету.  Алфавитті-сандық 
терминалдар.  
Пайдаланушының графиктік интерфейсі.  
Енгізуді программалық қамтамасыз ету. 
 
Негізгі әдебиеттер: 1 нег.

3-18

, 2 нег. 

9-25

 
Қосымша әдебиеттер: 1 қос.

67-69

 
Бақылау сұрақтары: 
1.
 
Бағдарламалық жабдықтама деген не? 
2.
 
Операциялық жүйе не үшін арналған? 
3.
 
Есептеу жүйесі қандай функция атқарады? 
4.
 
CP/M стандартының X стандартынан қандай айырмашылығы бар? 

 
 
16 
 
 
Лекция  №10.  Желілі  ОЖ-лер,  тҥрлері.  Unix,  Linux  ОЖ. 
Идентификация.  Администратор.  Виртуалды  консольдер.  Linux 
қабықшалары. Желілі терминалдар. 
UNIX операциялық жүйелері 
Linux-тегі жұмыс сеансы. Терминал және  командалық жол. 
Рұқсат шектелуінің кӛп қолданушылық моделі.
 
Қолданушы идентификаторы. Топ идентификаторы. 
 
Толық атау. Командалық қоршау."Администратор" түсінігі. 
 
Жүйеге тіркелу.  
 
Негізгі әдебиеттер: 1 нег.

20-27

, 5 нег. 

21-25

 
Қосымша әдебиеттер: 3 қос.

15-19

 
Бақылау сұрақтары: 
1.
 
Қолданушы идентификаторы және топ идентификаторы? 
2.
 
"Администратор" түсінігі нені білдіреді? 
3.
 
Жүйеге тіркелу қалай жүргізіледі? 
4.
 
Парольді ауыстыру қандай жағдайларда қолданылады? 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.37 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет