Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 1.18 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

 

  

 

 

 

  

АЭСА оқу-әдістемелік кеңесінің 

мәжілісінде Бекітілген 

Хаттама № 1  «27» тамыз 2012 ж. 

Оқу ісі  жӛніндегі проректор, 

 ___________ профессор Машанова Р.К. 

 

 

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК) 

 

 

 ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ

 

пәні бойынша

 

 

Мамандық:   050507 – «Менеджмент» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012 ж. 

 

 


                                                                                                                        

 

 

 

 

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған аға оқытушы Шиганбаева Н.Б.      

 

«Экономика  және  менеджмент»  кафедраның  мәжілісінде  талқыланып ұсынылған,  қаулы  № __1__   «_27__» __08______ 2012 ж. 

 

«ЭжМ»  Кафедра меңгерушісі _________  э.ғ.к., профессор  Сейтхамзина Г.Ж.                     

Академияның 

оқу-әдістемелік 

кеңесінің 

мәжілісінде 

мақұлданған,                

қаулы № _1___  «_27__» ______08__________ 2012 ж. 

 

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің тӛрағасы 

 ___________________   

профессор Машанова Р.К 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Мазмҧны 

 

   


Бет  

1.

   Пәннің типтік оқу бағдарламасы 

 

2. 

  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы  

 

3.

   Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  

 

4. 

  Дәрістер кешені 

 

5.

   Тәжірибе (семинар) сабақтарын орындау бойынша әдістемелік 

нұсқау 


 

6.

   Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

 

7. 

  Студенттің 

оқытушының  басшылығымен  ӛздік  жұмыстарды 

орындауы бойынша әдістемелік нұсқау  

 

8.

   Студенттің ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 

 

9. 

  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 

 

 

  

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 

 «Экономика және менеджмент» кафедрасы 

 

  

 

  

 

                                                                                             ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

             «ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ» пәні бойынша 

 

050507 – «Менеджмент»  мамандығы 

 

                          

Оқыту нысаны 

Күндізгі  

 

Сырттай   

Барлық кредит саны Курс Семестр Емтихан (семестр) Барлық сағаттар, Соның ішінде: 

135 


135 

Дәрістер (сағат) 

30 

10 


Тәжірибе  (семинар) сабақтары 

(сағат) 


15 

Зертханалық сабақтар (сағат) СОӚЖ (сағат) 30 

СӚЖ (сағат) 60 

120 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2012 ж.  

 


1.

 

Оқытушы туралы мәлімет: аға оқытушы Шиганбаева Н.Б.

     


 

Кафедра «Экономика және менеджмент», кабинет №404. 

Тел: 309-58-41 (128) 

Оқу пәнін ӛткізу уақыты және орны сабақ кестесіне сәйкес 

 

2.

 

Пәннің  пререквизиті  Бұл  пән  менеджмент  теориясы  мен    тәжірибесі  бойынша 

студенттерге негізгі білім беруі тиіс.  3.

 

Пәннің постреквизиті «ИКН», «Қаржылық менеджмент», «Ұйым персоналын басқару» 

және т.б. оқу кезінде олар тереңірек талқыланады. 4.

 

Пәннің  сипаттамасы  Қазіргі  заманда  дүние  жүзіндегі  бүкіл  елде  әлеуметтік 

экономикалық  ӛзгерістер  болып  жатыр.  Яғни  ғылыми  –  техникалық  және  әлеуметтік   

прогреске  әсерін  тигізуі.Қадам  басқан  сайын  міндетті  түрде  экономиканың  немесе 

экономикалық,әлеуметтік  және  де  басқада  тиімділіктер  беретін  инновацияларды  игеру 

процестерін басқару, ұйымдастыру күннен – күнге дамып келеді. 

5.  Пәнді оқыту мақсаты “Инновациялық менеджмент” пәнін оқыту мақсаты – классикалық 

және  жаңа  әдістемелік  әдебиеттер,  монографияларды,  оқулықтар  және  құқықтық  актілер 

негізінде  инновациялық  технологияларды,жаналықтарды  басқарудың  теориялық  және 

практика  жүзіндегі  тәжірибесі  концепциясының  мәнін  ашып  кӛрсету.  Студенттердің  макро 

және  микро  деңгейдегі  инновациялық  салада  шешім  қабылдау  жолдарымен  және 

инновациялық технологияларды еңгізу процесін басқарудың түрлі әдістерімен таныстыру. 6.  Пәнді оқыту міндеттері:  

 Инновациялық  менеджмент  пәнінің  мазмұның  толық  ашу,инновациялық 

кәсіпкерліктің ерекшіліктерін кӛрсету. 

 

Инноватика  теориясының  негізгі  терминдеріне  анықтама  беру  және  цивилизация дамуына сәйкес технологиялық кезеңдердің ауысына толық түсінік беру. 

 Жаңа  технологиялар  мен  инновацияларды  ӛңдіріске  еңгізу  мақсатына 

инвестицияларды  тартудың  жаңа  әдістерін  игеру  үшін  жоғарғы  технология  ұғымының  бар 

құндылығын кеңейту. 

 Инновациялық  стратегия  маңыздылығы  мен  ерекшіліктерін  тану,  сонымен  қатар 

игерілген  жаңа  инновациялық  технологияның  тиімділігін  есептеу,бағалау,болжау  әдістерін 

үйрету. 

Ғылым  жаңалықтары  мен  жаңа  технологияларды  ӛңдіріске  еңгізу  процессінің  сатылары 

туралы ілімді әрі қарай жетілдіру,әр сатыны қаржыландыру ерекшеліктерін кӛрсету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары      «ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

№ апта

  

 Тақырыптың атауы 

Сағат саны 

Күндізгі бӛлім 

Сырттай бӛлім* 

 

 

Барлы

ғы 


 

Дә

рістер

 

Тәжса

бақ.

 

Зерт. са

ба

қ. 

СОӚЖ


 

СӚЖ


  

апт

а

 

Барлы

ғы

 Дә

рі

стер 

Тәж


са

бақ.

 

Зерт. са

ба

қ. 

СОӚЖ


 

СӚЖ


 

1-2 


Кәсіпорынның 

инновациялық 

қызметін басқару 

негіздері 

 

15 


 

14  

 

12 2-3 

Кәсіпорынның 

инновациялық 

процессін басқару 

әдістері 

 

15  

13 

  

 

12 4-5 

Ұйымның 


инновациялық 

потенциалын 

анықтау 

15

  

14  

 

12 5-6 

Инновациялық 

ӛнімді енгізу және 

ӛндірудің процессін 

басқару әдістері 

15

  

13 

  

 

12 7-8 

Инновациялық 

стратегиялар 

15

  

14  

 

12 8-9-

10 


Интеллектуалды 

меншік  


15  14 


  

12 


10-

11-12 


Шағын 

инновациялық 

бизнес 

15 


 

17 

  

 

16 12-

13-14  


Инновациялық 

салада қызмет етуші 

құрылымдардың 

кӛптүрлілігі және  

инновациялық 

бизнестің түрлері 

15 

 19 


  

16 


     

14-15  


Инновациялық 

инфрақұрылым 

15 

 17 


 

  

16 


 

Барлығы:  135  30  15 

 

30 


60 

 

135 10 

 120 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дәрістер, тәжірибе (семинар), зертханалық сабақтарының жоспары

 

Тақырып 


№   

Дәріс жоспары 

Тәжірибе сабақтарының 

жоспары 


1.

 

 Жалпы  инновация  түсінігі.  ҚР  инновациялық 

қызметтер 

туралы 

заңы.  Инновациялар мен 

инновациялық 

тиімділік 

түрлері. 

Инноватика 

теориясының  қалыптасуы-  Й.Шумпетер  теориясы. 

Н.Д  Кондатьев  толқындары  мен  инновациялар 

арасындағы  байланыс  теориясы  (Н.Д  Кондратьев, 

Ц.Шумпетер,  Г.Менш,  К.Фримен)    Р.Фостердің 

технологиялық  айрылымдар  туралы  теориясы, 

С.Ғылыми  техникалық  прогресс  экономикалық  ӛсу 

факторы  ретінле.  Солоу,  Домар  және  Р.Харрод 

моделдері. 

Кәсіпорынның  инновациялық  қызметін  басқару 

негіздері. 

Инновациялық  менеджмент  басқару  процесі 

ретінде.  Инновациялық  менеджменттін  теориялық 

аспектілері.  Инновациялық  менеджменттің  даму 

эволюциясы.  Инновациялық  прогрестің  моделдері. 

Инновациялық  кәсіпкерліктің  мәні.  Инновациялық 

қызметтің  объектілері  мен  субъектілері.  Диффузия 

түсінігі. 

Инновациялық 

менеджменттің негізгі 

түсінігі: инновация 

Процесс 


Прогресс. 

Инновация 

классификациясы. 

Инновациялық 

менеджменттің ұйымдық 

құрылымы. 

2.

 

 Инновациялық  менеджменттің  қазіргі  күнгі 

концепциялары. 

Инновациялық 

процестерді 

ұйымдастыру  әдәстері.  Инновациялық  прогрестің 

интегралды,  паралелді  және  тізбекті  ұйымдастыру 

әдістері.  Кәсіпорынның  инновациялық  қызметін 

ұйымдастыру және басқару. Ірі инновациялық лидер 

компаниялардың  Инновациялық  менеджменті  және 

инновациялық қызметін басқару принциптері. 

Стратегияның  мәні  және 

оны әзірлеу. 

Инновациялық 

стратегияны 

таңдау 

әдістері. Әзірлемелер 

 

мен зерттеулердің 

басым 


бағыттарын таңдау. 

Негізгі түсінік 

Стратегия 

Капитал 


Технология 

Фактор  


3.

 

 Ұйымның    инновациялық  потенциалы  ұғымы 

қарастыру.  Ұйымның    инновациялық  потенциалды 

анықтау  әдістері.  Инновациялық  климат  түсінігі. 

Кәсіпорынның 

инновациялық 

процестері 

мен 

қызметін  басқару және ұйымдастыру.инновациялық потенциалды анықтаудың корпоративі, маркетингтік, 

қаржылық және ғылыми техникалық жақтары. Ұйым 

инновациялық 

даму 


деңгейін 

 

анықтайтын кӛрсеткіштері. 

Инновацялық 

жобаның 

түрлері 


мен 

олардың 


ерекшеліктері. 

Инновациялық  жобаларды 

басқарудағы  менеджердің 

міндеттері 

мен 

функциялары. Зерттеушілердің 

жобаларын 

басқару 

ерекшеліктері. 

Негізгі түсінік 

Моножобалар; 

Мультижобалар; 

Мегажобалар. 

4.

 

 Функционалды  құндық  әдіс.Оның  мақсаты. 

Функционалды құндық әдісті пайдалану әдісі. 

Инновациялық 

жобаның 


тәуекелдер 

классификациясы. 

Инновациялық 

жобаның 


тәуекелдігін 

басқарудың негізгі амалдары. 

Негізгі түсінік 

Тәукел 

Жоба 


Демография 

5.

  

Инновациялық  стратегия  түсінігі,  ерекшелігі 

жіне оның түрлері. Шабуылдаушы, қорғанушы және 

иммитациялық 

инновациялық 

стратегиялар. 

Инновациялық  стратегиялар  таңдау.Кәсіпорынның 

инновациялық  саясаты.Жаппай  ӛндіріс  саласындағы 

стратегиялар 

– 

виоленттер стратегиясы.Инновациялық 

және 


зерттеу 

жұмыстарын  жүргізуші  кәсіпорындар  стратегиясы- 

эксплерент 

стратегиясы.Маманданбаған 

бизнес 

саласындағы – коммутант фирмалардың стратегиясы. Инновациялық  прогрестін  экономикалық  тиімділігі 

бағалау.  Бизнес  періштелер,  алтын  жағалылар, 

интрапренерлер және антропренерлер. 

Ғылыми 


мекемелердегі 

персонал және персоналды 

ынталандыру. 

Кадрлық жоспарлау. 

Оптималды 

жұмыс 


уақытын таңдау. 

Негізгі түсінік 

Персонал 

Кадр 


Ұйым 

Пирамида 

6.

 

 Интелектуалды меншік түсінігі. Инновациялық 

қызметті  құқықпен  қорғауға  қамтамасыз  ету 

жолдары 

Интелектуалды 

меншік 

құқығының объектілері 

мен 


субьектілері. 

Интелектуалды 

меншіктің құқ ретінде мазмұны және маңыздылығы, 

инновациялық 

қызмет 

интелектуалды еңбек 

нәтижелерің  құқ  түрінде  жіктеу:  пайдалы  моделдер, 

идеялар, товарлық белгілер, ноу – хоу т.б 

Инновациялық 

жобалардың 

мақсаттары 

мен мәселелерін анықтау. 

Жоба 


бойынша 

жұмысшылардың 

жоспарын, 

мерзімдерін 

талдау. 

Негізгі түсінік 

Жоба 

Инвестиция Бизнес жоспар 

Венчурлық каптал 

7.

 

 Ірі  компаниялардың  инновациялық  қызметі  және 

шығын  инновациялық    компаниялардың  қызметінің 

айырмашылығы.Шагын 

инновациялық 

кәсіпорындардын  негізгі  мінездемелері.  Шагын 

инновациялық  бизнестін  рыноктағы  орны.  Шагын 

инновациялық 

бизнесті 

мемлекеттік 

қолдану. 

Венчурлы 

қаржыландырудың 

жалпы 

түсінігі. Венчурлы  қаржылыандырудың  даму  эволуциясы. 

Венчурлы бизнестегі тәуекелдің орны.  

            Венчурлы қаржыландыру. 

Жоғарғы  технологиялық  шағын  компанияның 

ӛмірлік  циклы.  Венчурлы  компанияның  қалыптасу 

және  даму  этаптары.  Инвестиция  салғанға  дейінгі 

кезең,  инвестициялық  кезең  және  инвестициялық 

кейінгі  кезең.  Стартқа  дейінгі  кезең:    Seed-«ӛсіріге 

арналған  компания».  Старт  кезеңі:  Start-up-  «жаңа 

ғана  пайда  болған  компания».  Алғашқы  ӛсу  кезеңі: 

Early  Stag-«дамудың  алғашқы  қадамдары».  Тұрақты 

ӛсу кезеңі: Expansion-«кеңейту». Тұрақты даму. 

Венчурлық 

қызметтің 

түсінігі, мәні. 

Венчурлық  қаржыландыру 

түрлері.  

Негізгі түсінік 

Венчурлық қызмет 

Венчурлық компания 

Идея 

Капитал 


8.

 

 Инновациялық 

деңгейі 


бойынша 

кәсіпорындарды  топтарға  жіктеу.  Инновациялық 

ринокта қызмет теуші фирмаларға ісер теуші сыртқы 

орта факторлары. Альянс, конурциюм және біріккен 

кәсіпорындар 

халықаралық 

иннтвциялар 

тәжірибесінің алмасу әдісі.  

Инновациялық  қызметті  қолдаудың  дүниежүзілік 

тәжірибесі. 

Инновациялық 

қызметті 

мемлекеттік 

қолдау: 


Кәсіпорынның  

инновациялық 

қызметін 

жобалауды 

басқаруды 

шешу жолдары  

  ҒЗТЖ – кәсіпорынның 

ӛндіріс тиімділігін 

жетілдіру құралы есебінде 

Негізгі түсінік Жапония,АҚШ,Ұлыбритания,  Франция  тәжірибесі. 

Дамыған  мемлекеттердің  инновациялық  жүйесі. 

Инновациялық  кәсіпкерлікті  қолдау  жолдары  мен 

шаралары.  Инновациялық  проектерді  мемлекет 

тарапынан  қаржыландыру  жолдары.  Несие  және 

салық  жеңілдіктерін  ұсыну  әдістері.  Мемлекеттің 

Инновациялық 

сясаты. 


Инновациялық 

ифроқұрылымды қалыптастыру: Инновациялық және 

венчурлы қорлар, технопарктер,бизнесинкубаторлар. 

 

Инновация Кәсіпкерлік 

9.

  

Инновациялық  ифроқұрылым  мазмұны  мен 

түсінігі.  Инновациялық  қызметті  атқарушы  және 

дамытушы кәсіпорындар үшін жасалатын ӛндірістік, 

консалтингтік, 

мамандығын 

жоғарылатушы, 

ақпараттық 

орталықтар 

және 


инновациялық 

процесстің  тиімді  жүзеге  асырылуына  басқа  да 

жағдай  жасаушы  қызмет  кӛрсетуші  комплекстер. 

Қаржы 


ифроқұрылымы 

және 


ақпараттық 

ифроқұрылым.  

Қазіргі  күні  Қазақстандағы  инновациялық  саланың 

ӛсу  деңгейі.  Қазақстандық  инновациялық  қызметті 

бағалайтын  кӛрсеткіштер  деңгейі.  Инновациялық 

бизнестің 

даму 

мүмкіншіліктері. Ӛндірістің 

материалды 

техникалық 

базасын 


жаңарту, 

инновациялық 

технологияларды 

енгізу, 


модернизация  мәселелері.  Технологиялық  даму 

моделін таңдау. 

ҚР-да инновациялық бизнастің дамуына жасалынған 

жағдайлар. 

ҚР-ң 

 

индустриялды инновациялық 

даму 


стратегиясы.  Даму  институттарының  ролі.  Жаңа 

ӛнімнің  инновациялық  рынокқа  шығуы  механизімі. 

Қазақстандық  инновациялық    кәсіпкерлер  қызметі. 

Жүзеге  асырылып  жатқан  ірі  инновациялық 

проектер. 

 

 Әртүрлі 

салалардағы 

кәсіпорындардың 

инновациялық 

қызметтерінің жағдайы 

Қазақстан 

Республикасының 

индустриялық дамуы. 

Негізгі түсінік 

Индустрия 

Стратегия 

 

9. СОӚЖ жҥргізу графигі 

 

Р/н  


№ 

СОӚЖ  тапсырмасы 

СОӚЖ ӛткізу формасы 

Кҥндізгі оқыту 

Инновациялық менеджменттің негізгі түсінігі. Инновация классификациясы. 

Инновациялық менеджменттің ұйымдық 

құрылымы. 

Баяндама 

Стратегияның мәні және оны әзірлеу. Инновациялық стратегияны таңдау әдістері. 

Әзірлемелер 

 

мен 


зерттеулердің 

басым 


бағыттарын таңдау 

Реферат 


қорғау 

Басқаруда  ескерілетін  табиғат  пен  қоғам  заңдары. Басқарудағы  табиғат  пен  қоғам  заңдарын  қолдану 

механизмдері 

Жазбаша 

Инновацялық  жобаның  түрлері  мен  олардың ерекшеліктері. 

Инновациялық 

жобаларды 

басқарудағы 

менеджердің міндеттері мен функциялары. 

Зерттеушілердің 

жобаларын 

басқару 


ерекшеліктері. 

Ӛзіндік жазбаша жұмыс Функцияның  мәні  мен  мағынасы.  Функцияның 

классификациясы,  басқару  құрылымын  анықтау. 

Құрылымдық  ұйым  жүйесін  басқарудың  объективті 

қажеттілігі.  

Бақылау жұмысы 

Инновациялық жобаның 

тәуекелдер 

классификациясы. 

Инновациялық 

жобаның 

тәуекелдігін 

басқарудың негізгі амалдары. 

Эссені қорғау 

Экономикалық  мінез-құлық  психологиясы.  Нарық субъектісінің  психологиясы.  Тұлға  құрылымының 

психологиясы, 

жеке 

меншіктің, бизнесмен, 

акционердің, жалданбалы жұмысшы, делдалдың .  

Жазбаша жұмыс 

 Бизнес-менеджмент  түсінігі.  Менеджмент  кәсіби 

қызмет  түрі  ретінде  және  компанияны  ұйымдастыру. 

Менеджменттің  мақсаты  мен  міндеттері,  менеджер 

және оның функциялары..  

 

Ӛзіндік жұмыс Ғылыми 


мекемелердегі 

персонал 

және 

персоналды ынталандыру. Кадрлық жоспарлау. 

Оптималды жұмыс уақытын таңдау. 

 

Ауызша сұрау Инновациялық  жобалардың  мақсаттары  мен 

мәселелерін анықтау. 

Жоба  бойынша  жұмысшылардың  жоспарын, 

мерзімдерін талдау. 

 

Кейс «Жұмыстың  оңай  орындалуы»  жағдайды  талдау. 

Талқылауға  арналған  сұрақтар:  басқарушы  мен 

бағынушы арасында қандай мақсатты жағдай, мақсатты 

коммуникациялық тиімділік жоқ?  

Реферат 


қорғау 

Венчурлық қызметтің түсінігі, мәні. Венчурлық қаржыландыру түрлері.  

Негізгі түсінік 

 

Ауызша сұрау Кәсіпорынның 

 

инновациялық қызметін 

жобалауды басқаруды шешу жолдары  

  ҒЗТЖ – кәсіпорынның ӛндіріс тиімділігін 

жетілдіру құралы есебінде 

Негізгі түсінік 

 

Кейс Банктердегі стратегиялық менеджмент. Құнды қағаздар 

стратегиялық менеджмент институты ретінде.  

 

 Эссені қорғау 

Кәсіпорынның  қаржы  ресурсының  мәні,  құрамы, құрылымы.  Қаржы  ресурстарын  басқару.  Қаржы 

ресурстарын басқару тиімділігін арттыру.  

 

Коллок 


виум 

Экономика  мен  бизнестегі  тәуекелділік  ұғымы. Тәуекелділікті  басқару  жүйесі.  Тәуекелділік  түрлері: 

ӛндірістік, қаржылық, жергілікті.  

Баяндама 

Жоспарлаудың  мәні  мен  қағидалары.  Стратегиялық жоспарлау.  Жоспарды  жасау  тәсілдері.  Жоспарлаудың 

мазмұны мен міндеттері. Ұзақ мерзімді жоспарлау. 

Реферат 

қорғау 


«Кәсіпорынның ұйымдық  құрылымын жетілдіру»  атты 

іскерлік ойын. Мақсаты: кеңес берушімен ұсынылатын 

және  қолда  бар  құрылым  нұсқаларын  салыстырмалық 

талдау  және  оқу  негізінде  кәсіпорынның  ұйымдық 

құрылымын жетілдіруге бағытталған басты анықтама.  

Жазбаша 

Мотивация  мәні  мен  анықтамалары.  Мотивацияның алғашқы  теориялары.  Қазіргі  кезеңгі  мотивация 

теориялары.  

Ӛзіндік жазбаша жұмыс 

Фирма  ішілік  бақылау  түсінігі.  Фирма  ішілік  бақылау қызметінің объективтік қажеттілігі. Бақылау процесі. 

Басқарушылық бақылау формалары мен функциялары.  

Бақылау жұмысы 

Қазақстан  Республикасындағы  салық  менеджментінің қалыптасуы. Салық менеджментінің қағидалары.  

Эссені қорғау 

Фирманың  инновациялық  қызметі.  Инновациялық менеджмент  және  ғылыми-техникалық  саясат.  Жаңа 

ӛнімді жасау мен енгізу. Инновациялық менеджменттің 

ұйымдастырушылық құрылымдары.  

Жазбаша жұмыс 

 

10 


Әлеуметтік-экономикалық  басқарудағ  дағдарыстар. 

Экономикадағы  дағдарыстық  құбылыс  заңдылықтары. 

Дағдарысқа  қарсы  басқарудағы  әлеуметтік-еңбектік 

қатынастар.  

 

Ӛзіндік жұмыс 10 

Жобалар:  мәні  мен  ӛмірлік  цикл.  Жобаларды  басқару 

жүйесі. 

Қазақстан 

Республикасындағы 

жобалық 


менеджмент.  

 

Ауызша сұрау 10 

Топ  түсінігі  және  түрлері.  Топтық  жұмыстың 

кемшіліктері  мен  артықшылықтары.  Топ  тиімділігі. 

Адамдарды басқару және топтарды басқару.  

 

Кейс 


11 

«Тұрғын  үй  сұрағы»  жағдайын  қарастыру.  Жағдайды 

талқылауға  арналған  сұрақтар:  Сайлауға  дейін  тұрғын 

үй сұрағы бойынша қабылданған шешімге  байланысты 

стратегия іске асырылмак?  

Реферат 


қорғау 

11 


Еңбек  қайшылықтарының  мәні,  кӛрсеткіштері,  түрлері 

мен  әлеуметтік  құрылымы.  Еңбек  қайшылықтарының 

пайда болу себебтері мен шешу жолдары.  

 

Ауызша сұрау 12 

Басқарушылық жағдай. «Карьерограмма». 

 

Кейс 


12 

Басқару этикасы. Ұйымдастырушылық мәдениет. Ұйым 

мәдениеті  түсінігі.  Ұйымдастырушылық  құндылықтар. 

Белгі-символдық жүйенің жұмыс жасауы.  

 

 

Эссені қорғау 13 

Қазіргі  кезеңгі  ӛндірістің  белгілері.  Ӛндірістік 

процестің  түрлері.  Ӛндірісті  басқарудың  мақсаты, 

міндеті және функциялары.  

 

Коллок 


виум 

13 


Оперативті басқарудың негізгі функциялары. 

Оперативті басқару қағидалары.  

Реферат 

қорғау 


14 

Ӛнімнің  бәсекеқабілеттілігін  қамтамасыз  етудегі 

сапаның  ролі.  Сапаны  басқару  жүйесі  және  ӛнімді 

сертификациялау.  

Жазбаша 

14 


Жалақы  еңбекті  ынталандыру  формасы  ретінде. 

Отандық 


кәсіпорындардағы 

жалақы 


тӛлеу 

ерекшеліктері. Тарифтік ставкалар.  

Ӛзіндік жазбаша жұмыс 

15 


Әртүрлі 

салалардағы 

кәсіпорындардың 

инновациялық қызметтерінің жағдайы 

Қазақстан 

Республикасының 

индустриялық 

дамуы. 


Негізгі түсінік 

Бақылау жұмысы 

15 

Экономикалық  жүйенің  қызмет  жасау  механизмін материалдық,  еңбек,  қаржылық  және  ақпараттық 

тасқындардың  үзіліссіз  түрлену  процесі  ретінде 

қарастыруы.  

Эссені қорғау 

 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.18 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет