Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 5.29 Kb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата22.04.2017
өлшемі5.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
 
 
 
 

98 
 
Тақырып: Еңбек ақы шығындары 
 
№7 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А.  ҚР  аймақтары  бойынша  ғылыми-зерттеу  және  инновацияға  жұмсалатын 
шығындары. 
В. КР-дағы міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы баяндама дайындау  
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  7  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Скляренко  В.И.,  Прудников  В.М.,  Акуленко  Н.Б.  Экономика  предприятия. 
Учебное пособие, ИНФРА-М, 2004 г. 
3. Экономика предприятия/ Под ред. Академика В.М.Семенова, 4-е изд. Спб.:Питер, 
2005 г. 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 
Тақырып: Жалпы және әкімшілік шығыстары 
 
№8 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А. Шығындарды есепке алу және қаржылық нәтижелерді анықтау әдістемесі. 
В.  Берілген  мәліметтерге  сүйене  отырып  кәсіпорындағы  кадрларды  бағалау 
кӛрсеткіштерін  есептеу.  Кәсіпорынның  еңбек  ресурстарына  қажеттігін  анықтау. 
Еңбек ӛнімділік кӛрсеткіштерін есептеу. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  8  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия.  Учебное  пособие/  В.П.Волков,  А.И.Ильин, 
В.И.Станкевич и др.; под общей редакцией А.И.Ильина, М.:Новое знание, 2004г. 
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
 
 

100 
 
Тақырып: ҒЗТКЖ шығыстар 
 
№9 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А.  Әлеуметтік  әріптестіктің  дамуы:  генералдық  (бас),  салалық  және  тарифтік 
келісімдер,  коллективтік  келісім.  Жұмысберушілер  мен  кәсіподақтар  бірлестіктері 
және ҚР-сының Үкіметі арасындағы бас келісім туралы пікірталас ұйымдастыру. 
В. Кәсіпорындағы шығындарды есепке алу және бақылау стратегиясын құру. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  9  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия.  Учебное  пособие/  В.П.Волков,  А.И.Ильин, 
В.И.Станкевич и др.; под общей редакцией А.И.Ильина, М.:Новое знание, 2004г. 
 
 
 
 
 
 

101 
 
Тақырып: Ҥстеме шығыстар 
 
№10 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А. Шығын және нарық негізінде баға белгілеу..  
В. Ӛнімнің ӛзіндік құнындағы үстеме шығыстардың үлесін есептеу. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 10 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Куатова  Д.Я.  Кәсіпорын  экономикасы:  Оқу-тәжірибелік  құралы/-  Алматы: 
Экономика, 2006 ж. 
3. «2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Индустриялық-
инновациялық даму стратегиясы», Астана, 2003 ж. 
 
 
 
 
 
 
 

102 
 
 
Тақырып: Функционалды-қҧндық талдау (ФҚТ): мақсаты, міндеттері, әдістері 
мен
 
жҥргізу тәртібі 
 
№11 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А.  «Дәл  уақытында»  (Just-in-time)  және  КANBAN  жүйелері;  сапаны  глобальды 
басқару  (Total  Quality  Management,  TQM);  бизнес-үдерістерді  үздіксіз 
жақсарту(Kaizen). 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 11 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
 
 

103 
 
Тақырып: Кәсіпорындағы контроллинг 
 
№12 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А.  Кәсіпорынды тиімді басқару үшін контроллингтік жүйені пайдалану  
В.  Кәсіпорынның  еңбек  ресурстарына  қажеттігін  анықтау.  Кәсіпорындағы 
контроллинг кӛрсеткіштерін есептеу. 
С. Контроллинг жүйесін енгізудің кезеңдері 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 12 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
 
 
 

104 
 
Тақырып: Шығындарға қатысты фирманың стратегиясы  
 
№13 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А.  Тӛмен  шығындар  стратегиясын  кезінде  орын  алатын  тәуекелдің  негізгі 
факторлары.. 
D.  Шығындарға  қатысты  фирманың  стратегиясы  туралы  баяндама,  реферат 
дайындау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 13 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Куатова  Д.Я.  Кәсіпорын  экономикасы:  Оқу-тәжірибелік  құралы/-  Алматы: 
Экономика, 2006 ж. 
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
 
 

105 
 
Тақырып: Шығындарды бақылау 
 
№14 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А.  Сатушылар  нарығынан  сатыпалушылар  нарығына  дейінгі  шығындар  туралы  ӛз 
пікірін білдіру. 
В. Айналым шығындарын есептеу қағидасы туралы конспект жазу. 
С.  Берілген  мәліметтерге  сүйене  отырып  кәсіпорындағы  кадрларды  бағалау 
кӛрсеткіштерін  есептеу.  Кәсіпорынның  еңбек  ресурстарына  қажеттігін  анықтау. 
Еңбек ӛнімділік кӛрсеткіштерін есептеу. 
D. КР-дағы міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы баяндама дайындау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 14 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 

106 
 
Тақырып: Трансферттік бағалар  
 
№15  Тапсырма (СӚЖ) 
 
А. Трансферттік баға айналымының әдістеріне қатысты есептер шығару.  
В.  Дамымаған  нарықтағы  трансферттік  бағаларды  қарастыру.  «Шығындар  +»  әдісі 
бойынша анықталатын трансферттік бағаларды талқылдау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 15 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Скляренко  В.И.,  Прудников  В.М.,  Акуленко  Н.Б.  Экономика  предприятия. 
Учебное пособие, ИНФРА-М, 2004 г. 
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 

107 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 
« Шығындарды басқару» пәні бойынша 
«5В050600 Экономика»  мамандығы 
 
 
 
 
Оқу-әдістемелік әдебиеттердің атауы  
Негізгі оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің саны (экз.) 
Студентт
ердің 
континге
нті 
Ескерту 
Оқулықтар 
мен оқу 
құралдары 
 
Электронд
ы 
оқулықтар 
мен оқу 
құралдары 
 
қ/б 
о/б 
қ/б 
 
о/б 
қ/б 
о/б 
 
Дауренбекова А.Н.  
Шығындарды басқару.-Алматы: Экономика, 
2009 ж. 
 
50  
 
 
 
 
 
 
Назарова В.Л., М.С. Жапбарханова.  
Басқару есебі: Оқулық – Алматы: Экономика, 
2005 ж. 
 
104  
 
 
 
 
 
 
Басқару  есебі:  Оқу  құралы/  А.К.Ержанов, 
Ә.К.Айтанаева.-Алматы:  Экономика,  2009.-
304 б. 
 
41 
 
 
 
 
 
 
Бердышев С.Н.  
Состав затрат, включаемых в себестоимость 
продукции / С. Н. Бердышев, В. Н. 
Овсянникова. - М. : Гросс Медиа, 2006. - 128 
с. - (Pocket-book для бухгалтеров) 
 
 

 
 
 
 
 
Гаррисон Р.  
Управленческий учет : учебник / Пер. с англ. 
- 12-е изд. - М. : Питер, 2010. - 592 с. - 
(Классика МВА) 
  
 

 
 
 
 
 
Дойл Д.П.  
Управление затратами: Стратегическое 
руководство / Д. П. Дойл. - М. : Волтерс 
Клувер, 2006. - 264 с. 
  
 

 
 
 
 
 
Как вести учет в производстве. Сквозной 
пример по учету затрат на производство при 
показном методе. - Алматы : Бико, 2006. - 24 
с. - (Как вести учет в ...) 
  
 

 
 
 
 
 
Котенева Е.Н.  
Управление затратами предприятия: учебное 
пособие / Е. Н. Котенева. - М.: Дашков и К, 
 

 
 
 
 
 

108 
 
2011. - 224 с. - (Стратегия успешного 
бизнеса) 
  
Котляров С.А.  
Управление затратами: Учеб. пособие / С. А. 
Котляров. - СПб. : Питер, 2001. - 160 с. - 
(Краткий курс) 
  
 

 
 
 
 
 
Лебедев В.Г.  
Управление затратами на предприятии : учеб. 
пособие / В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. Т. 
Кустарев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 
Бизнес-пресса, 2006. - 352 с. 
 
 

 
 
 
 
 
Либерман И.А.  
Управление затратами : учебно-практ. 
пособие / И. А. Либерман. - М.: Ростов н/Д : 
МарТ, 2006. - 624 с. - (Экономика и 
управление) 
 
 

 
 
 
 
 
Мишин Ю.А.  
Управленческий учет: управление затратами 
и результатами производственной 
деятельности: Монография / Ю. А. Мишин. - 
М. : Дело и Сервис, 2002. - 176 с. 
  
 

 
 
 
 
 
Невешкина Е.В.  
Управление затратами и ценообразованием: 
применение в условиях кризиса: 
Практическое пособие / Е. В. Невешкина. - 2-
е изд., стереотипное. - М.: Омега-Л, 2011. - 
134 с. - (Антикризисное управление) 
 
 

 
 
 
 
 
Николаева О.Е.  
Управленческий учет: учебник / О. Е. 
Николаева, Т. В. Шишкова. - М.: Едиториал 
УРСС, 2003. - 320 с. 
  
 

 
 
 
 
 
Николаева С.А.  
Особенности учета затрат в условиях рынка: 
система "Директ-костинг" : теория и практика 
/ С. А. Николаева. - М. : Финансы и 
статистика, 1993. - 128 с. 
 
 

 
 
 
 
 
Просветов Г.И.  
Учет затрат и калькулирование 
себестоимости : задачи и решения: учебно-
практ. пособие / Г. И. Просветов. - М. : 
Альфа-Пресс, 2009. - 320 с. 
 
 

 
 
 
 
 

109 
 
Сергеева О.А.  
Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции, 
работ и услуг / О. А. Сергеева. - Алматы : 
Бико, 2002. - 44 с. - (Б-ка бухгалтера и 
предпринимателя) 
  
 

 
 
 
 
 
Симионова Н.Е.  
Оценка бизнеса: теория и практика : учебное 
пособие / Н. Е. Симионова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 
572 с. - (Высшее образование) 
  
 

 
 
 
 
 
Трубочкина М.И.  
Управление затратами предприятия 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 
Трубочкина. - Электрон. текстовые дан. (1,17 
Мб). - М. : ИНФРА-М, 2004. - 1 эл. опт. диск 
 
 
 
 

 
 
 
Черных И.Н.  
Организация учета затрат по центрам 
ответственности : учебное пособие / И. Н. 
Черных. - М. : КНОРУС, 2010. - 160 с. 
  
 

 
 
 
 
 
Дойл Д.П.  
Управление затратами : Стратегическое 
руководство / Д. П. Дойл. - М. : Волтерс 
Клувер, 2006. - 264 с. 
  
 

 
 
 
 
 
Котенева Е.Н.  
Управление затратами предприятия : учебное 
пособие / Е. Н. Котенева. - М. : Дашков и К, 
2011. - 224 с. - (Стратегия успешного 
бизнеса) 
  
 

 
 
 
 
 
Котляров С.А.  
Управление затратами : Учеб. пособие / С. А. 
Котляров . - СПб. : Питер, 2001. - 160 с. - 
(Краткий курс) 
  
 

 
 
 
 
 
Лебедев В.Г.  
Управление затратами на предприятии : учеб. 
пособие / В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. Т. 
Кустарев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 
Бизнес-пресса, 2006. - 352 с. 
  
 

 
 
 
 
 
Либерман И.А.  
Управление затратами : учебно-практ. 
пособие / И. А. Либерман. - М.: Ростов н/Д : 
МарТ, 2006. - 624 с. - (Экономика и 
 

 
 
 
 
 

110 
 
управление) 
  
 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет