Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 5.29 Kb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата22.04.2017
өлшемі5.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

В.  Кәсіпорындағы  еңбек  ақы  тӛлеудің  формалары  және  жүйелері.  Тарифтік  жүйе: 
оның мазмұны және жалақыны ұйымдастырудағы мәні. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  6  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2. «Қазақстан ӛз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» Қазақстанның 
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы. ҚР 
Президенті Н.А.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 1 наурыз 2006ж. 
 
 
 
Тақырып: Еңбек ақы шығындары 
 
№7 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А. Еңбек ақы тӛлеудің нысандары бойынша кәсіпорынның еңбек ақы шығындарын 
есептеу.   

83 
 
В.  Кәсіпорындағы  еңбек  ақы  тӛлеудің  формалары  және  жүйелері.  Берілген 
мәліметтерге  сүйене  отырып  кәсіпорындағы  кадрларды  бағалау  кӛрсеткіштерін 
есептеу 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  7  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Скляренко  В.И.,  Прудников  В.М.,  Акуленко  Н.Б.  Экономика  предприятия. 
Учебное пособие, ИНФРА-М, 2004 г. 
3. Экономика предприятия/ Под ред. Академика В.М.Семенова, 4-е изд. Спб.:Питер, 
2005 г. 
 
 
 
Тақырып: Жалпы және әкімшілік шығыстары 
 
№8 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А. Ғимаратты ұстауға кететін шығыстарды тӛмендету жолдарын қарастыру. 
В. Ұйымдастырушылық және іссапарлық шығыстар. 
С. Әкімшілік-басқарушылық персоналдың еңбекақысын есептеу. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  8  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 

84 
 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия.  Учебное  пособие/  В.П.Волков,  А.И.Ильин, 
В.И.Станкевич и др.; под общей редакцией А.И.Ильина, М.:Новое знание, 2004г. 
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
Тақырып: ҒЗТКЖ шығыстар 
 
№9 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
 
Сҧрақтарды қарастыру және есептерді шығару:  
А. Жаңа ӛнімдерді құру: кезеңдері, міндеттерін меңгеру. 
В. «Шығын-уақыт» арақатынасы. 
С.  Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық шығыстарды есептеу.  
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  9  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 

85 
 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия.  Учебное  пособие/  В.П.Волков,  А.И.Ильин, 
В.И.Станкевич и др.; под общей редакцией А.И.Ильина, М.:Новое знание, 2004г. 
 
 
 
 
 
 
Тақырып: Ҥстеме шығыстар 
 
№ 10 Тапсырма(СОӚЖ) 
 
А. Кӛлік шығындарын тӛмендету жолдары.  
В. Ӛнімнің ӛзіндік құнындағы үстеме шығыстардың үлесін есептеу. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 10 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Куатова  Д.Я.  Кәсіпорын  экономикасы:  Оқу-тәжірибелік  құралы/-  Алматы: 
Экономика, 2006 ж. 
3. «2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Индустриялық-
инновациялық даму стратегиясы», Астана, 2003 ж. 
 
 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып: Функционалды-қҧндық талдау (ФҚТ): мақсаты, міндеттері, әдістері 
мен
 
жҥргізу тәртібі 
 
№11 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А.  ТМД және алдыңғы қатарлы батыс елдерінде ФҚТ жүргізу тәжірибелері 
В.  «Дәл  уақытында»  (Just-in-time)  және  КANBAN  жүйелері;  сапаны  глобальды 
басқару  (Total  Quality  Management,  TQM);  бизнес-үдерістерді  үздіксіз 
жақсарту(Kaizen). 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 11 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 

87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып: Кәсіпорындағы контроллинг 
 
№12 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А.  Кәсіпорынды тиімді басқару үшін контроллингтік жүйені пайдалану  
В. Контроллинг жүйесін енгізудің кезеңдері 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 12 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып: Шығындарға қатысты фирманың стратегиясы  
 
№13 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А.  Тӛмен шығындар саясатын қолдану үшін шарттар. 
В.  Тӛмен  шығындар  стратегиясын  кезінде  орын  алатын  тәуекелдің  негізгі 
факторлары. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 13 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 

89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып: Шығындарды бақылау 
 
№14 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А.  Кәсіпорындағы бақылау жүйесін құру. 
В.  Сатушылар  нарығынан  сатыпалушылар  нарығына  дейінгі  шығындар  туралы  ӛз 
пікірін білдіру. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 14 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақырып: Трансферттік бағалар  
 
№15 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А.  «Шығындар +» әдісі бойынша анықталатын трансферттік бағалар 
В. Трансферттік баға айналымының әдістеріне қатысты есептер шығару. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 15 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 

91 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
                                               
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТУДЕНТТІҢ ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК 
НҦСҚАУ 
             
« Шығындарды басқару» пәні бойынша 
 
«5В050600 Экономика»  мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 
 
Алматы, 2014 ж. 
Тақырып: Шығындардың экономикалық мәні мен топтастырылуы 
 
№1 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А. Шығындарға әсер ететін технико-экономикалық факторлар. 
В.  ҚР  2010-2014  жылдарға  арналған  үдемелі  индустриялық-инновациялық  даму 
бағдарламасының негізгі бағыттары туралы пікірталас ұйымдастыру. 
С. Шет ел мемлекеттердің шығындарды басқарудағы мәлімет жинау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  1  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. ҚР 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялық-инновациялық даму 
бағдарламасының 
2. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2003 г. 
3. Котляров С.А. Управление затратами. Учебное пособие.,Москва, 2001 
 
 
 

93 
 
Тақырып: Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау 
 
№2 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А. Нормативті шығындар бойынша ӛнімнің ӛзіндік құнын калькуляциялау. 
В. Ауытқуларды басқару. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  2  тапсырма  дәріс  атериалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия.  Учебное  пособие/  В.П.Волков,  А.И.Ильин, 
В.И.Станкевич и др.; под общей редакцией А.И.Ильина, М.:Новое знание, 2004г. 
3. Экономика предприятия/ Под ред. Академика В.М.Семенова, 4-е изд. Спб.:Питер, 
2005 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 
 
Тақырып: Қысқамерзімді басқарушылық шешімдерді қабылдау жағдайында 
шығындарды талдау 
 
№3 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А. Қаражат салымдарының сметасын құру. 
В. Альтернативті шығындар, релеваттылық және басқару шешімдерін қабылдау 
жӛнінде жеке тапсырманы орындау және қорғау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  3  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2003 г. 
3. Экономика предприятия. Учебное пособие / В.П. Волков, А.И. Ильин, В.И. 
Станкевич и др.: под общей редакцией А.И. Ильина М.: Новое знание 2004 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
Тақырып: Қаражат салымдары бойынша шешім қабылдау жағдайында 
шығындар мен нәтижелерді талдау 
 
№4 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А. Икемді бюджет ауытқуларды талдау және ауытқулар бойынша басқарушылық 
шешімдерді қабылдау құралы ретінде. 
В.  Шикізатты  кешенді  пайдалану  арқылы  ӛнімнің  ӛзіндік  құнын  калькуляциялау 
бойынша ой толғау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  4  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2. 
Экономика  предприятия.  Учебное  пособие/  В.П.Волков,  А.И.Ильин, 
В.И.Станкевич и др.; под общей редакцией А.И.Ильина, М.:Новое знание, 2004г. 
3. Экономика предприятия/ Под ред. Академика В.М.Семенова, 4-е изд. Спб.:Питер, 
2005 г. 
 
 
 
 

96 
 
Тақырып: Шығындарды жоспарлау (бюджет қҧру)   
 
№5 Тапсырма (СӚЖ) 
 
 
А. Ӛндіріске кететін материалдарды сатып алу, сақтау, ӛткізу мәселелері. 
В.    Берілген  мәліметтер  бойынша  негізгі  құралдардың  орташа  жылдық  құнын 
есептеу.  Әртүрлі  әдістермен  амортизациялық  тӛлемдерді  есептеу.  Негізгі 
құралдарды пайдалану және жаңарту кӛрсеткіштерін есептеу. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  5  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
 
 
 
 
 
 
 
 

97 
 
Тақырып: Материалға жҧмсалатын шығындар 
 
№6 Тапсырма (СӚЖ) 
 
А. Жанама шығындарды есепке алу және бӛлу. 
В. Ӛндірістің үстеме шығыстарын бӛлу базасын таңдау проблемасы. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  6  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 4 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2. «Қазақстан ӛз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» Қазақстанның 
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы. ҚР 
Президенті Н.А.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 1 наурыз 2006ж. 
 
 
 
 
 
 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет