Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесінің


«Шығындарды басқару» пәні бойыншажүктеу 5.29 Kb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата22.04.2017
өлшемі5.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

«Шығындарды басқару» пәні бойынша 
 
«5В050600 Экономика»  мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 ж. 
 
Тақырып: Шығындардың экономикалық мәні мен топтастырылуы 
 
№1 Тапсырма  
 
1.    Шығындардың құрамы мен құрылымын анықтау  
2.  Шығындар,  толық  ӛзіндік  құн,  олардың  ұқсастығы  және  бір-бірінен 
айырмашылығын талдау. 
3.   Ӛзге елдердің шығындарды басқарудың нәтижесін талқылау. 
Ҧсынылатын тақырыптардың бірін таңдап, кӛзқарасын (Эссе)  жазып, 
талқылау 

70 
 
 
Тақырып: Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау 
 
№2 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1. Шығындарды бӛлудің әртүрлі әдістерін пайдалана отырып, ӛнімнің ӛзіндік құнын 
анықтау бойынша есептер шығару. 
2. Ӛнімнің  ӛзіндік  құнының  түрлері.  
3. Ӛнімнің  ӛзіндік  құнының  құрылымы. 
Сҧрақтарды қарастырып, мысал келтіре жауап беріңіз:  
 
Тақырып: Қысқамерзімді басқарушылық шешімдерді қабылдау жағдайында 
шығындарды талдау 
 
№3 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1.  
CVP-талдау арқылы есептер шығару.
 
2.    Ӛнім  ӛндіру  кӛлемінің  натуралды  және  құндық  кӛрсеткіштерін  пайдалану 
арқылы  шығынсыздық  нүктесін  анықтау.  Айналым  қаражатының  жылдық  орташа 
қалдығы  –  3000 мың  теңге және 4000 мың  теңге болған жағдайда ӛнімді  ӛткізудің 
жылдық  кӛлемі  бір  кәсіпорында  –  18000  мың  теңге,  ал  екіншісінде  –  21000  мың 
теңгені құрайды.Осыған сәйкес таза кіріс 5000 мың теңге және 7000 мың теңге. Қай 
кәсіпорында материалдық және ақшалай ресурстарды пайдалану тиімдірек, айналым 
қаражатының айналымдылық кӛрсеткішін есептеңіздер. 
3.  Заттық  және  құндық  мәндегі  зиянсыздық  нүстесін  анықтау  әдістемесін  қолдану: 
графиктік әдіс, теңдеулер әдісі, маржиналды әдіс 
Есептерді шығару. 
 
Тақырып: Қаражат салымдары бойынша шешім қабылдау жағдайында 
шығындар мен нәтижелерді талдау 
 
№4 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
 
1. Инвестицияларды талдау жүргізу. 
2. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесін пайдалана 
отырып есептер шығару. 
3. Шикізатты кешенді пайдалану арқылы ӛнімнің ӛзіндік құнын калькуляциялауды 
қарастыру. 
4.  Калькуляцияның  бӛліністік  әдісіне  қатысты  есептерді  шығару.  Компьютер 
шығаратын  кәсіпорын  жинақтауға  пайдалану  үшін  жыл  сайын  8000  транзистор 
сатып  алады.  Бір  транзисторды  сақтау  шығыны  –  300  теңге;  тапсырыстың  бір 
топтамасын  орындау  шығыны  –  3000  теңге.  Кәсіпорын  жылына  200  жұмыс  күнін 

71 
 
белгіледі.Транзистордың оңтайлы топтамасы, бір жыл ішіндегі болжалды тапсырыс 
саны және транзистор жеткізімдер арасындағы интервал қандай болуы керек? 
Сҧрақтарды талқылау және есептерді шығару. 
 
Тақырып: Шығындарды жоспарлау (бюджет қҧру)   
 
№5 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1. Ӛндіріске жұмсалатын шығындар сметасы негізінде есептер шығару  
2.  Кәсіпорын  мәліметтері  бойынша  ӛнімнің  толық  ӛзіндік  құнын  есептеу. 
«Мелиормаш» кәсіпорнында еңбек шығынының кӛрсеткіштері мынадай: 
       а) бұйым бірлігіне жұмсалатын нормативті уақыт шығыны – 1,5 сағат; 
       ә)  сағаттық  тарифтік  мӛлшерлеме  -501  теңге.  Бұйымның  400  бірлігіне  нақты 
ӛндіруге  50сағат  жұмыс,  260  мың  теңге  жұмсалады.Анықтау  керек:  еңбекке 
жұмсалатын  нормативті  шығыннан  жалпы  ауытқу,  жалақының  сағатық 
мӛлшерлемесі бойынша ауытқу. 
3.  Негізгі  құралдардың  амортизациясы  және  тозуы.  Амортизацияны  есептеу 
әдістемелер:  біркелкі,  жеделдетілген,  ӛндірістік,  кумулятивті.  Қазақстан 
Республикасының  экономикалық  дамуының  қазіргі  кезіндегі  амортизациялық 
саясаты. 
Сҧрақтарды талқылау және есептерді шығару. 
 
Тақырып: Материалға жҧмсалатын шығындар 
 
№6 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1.  Сатып  алулардың  экономикалық  тұрғыдан  тиімді  кӛлемін  есептеу  әдістемесін 
қолдану. 
2. «Уилсон» үлгісін пайдалана отырып, есептер шығару. 
3.  Кәсіпорындағы  еңбек  ақы  тӛлеудің  формалары  және  жүйелері.  Тарифтік  жүйе: 
оның  мазмұны  және  жалақыны  ұйымдастырудағы  мәні.  Есептер  шығару.Мынадай 
бастапқы  деректер  жағдайында  бригадалық  формада  еңбекақы  тӛлеуге  қосымша 
табыс коэффициентін және коэффициент-сағатты қолданумен бригада мүшелерінің 
айлық 
жалақысын 
есептеу 
керек.Слесарь-жинаушылар 
бригадасы 
тӛрт 
жұмысшыдан тұрады, олардың екеуі IV разряд, қалған екеуінің – V және VI разряд. 
Кӛрсетілген  разрядтың  тарифтік  стафкасы  1,33;  1,50;  1,71,  ал  сағаттық  тарифтік 
мӛлшерлемесі,  тиісінше    199,6  теңге,  225,1  теңге,  256,6  теңге.  Бір  станокты 
жинақтауға  жұмыс  уақытының  мынадай  шығын  нормасы  белгіленген:  IV    разряд 
бойынша  –  40  норма-сағат,    V  разряд  бойынша  –  16  норма-сағат  және    VI  разряд 
бойынша - 12 норма-сағат. 
4.  Кәсіпорындағы  еңбек  ақы  тӛлеудің  формалары  және  жүйелері.  Тарифтік  жүйе: 
оның мазмұны және жалақыны ұйымдастырудағы мәні. 
Сҧрақтарды талқылау және есепті шығару. 

72 
 
 
Тақырып: Еңбек ақы шығындары 
 
№7 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1. Персоналдың еңбекақысына кететін шығыстардың экономикалық мәнін анықтау. 
2. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесі. Кәсіпорынның 
инвестициялық  жобаларын  анықтау  және  тиімділігін  бағалау.  ҚР-сының  Салық 
кодексі бойынша салықтық преференциялардың сипаттамасы. 
3.  Қаржы  инвестициялар.  Құнды  қағаз  қоржының  қалыптасуы.  Құнды  қағаздардың 
инвестициялық қызметін бағалау. Құнды қағаз портфелінің қауіп-қатері. 
Есеп. Кәсіпорынның инвестициялау мүмкіндігі: 
а) 55000 мың теңгеге дейін; 
б) 90000 мың теңгеге дейін. 
Тӛмендегі  баламалы  жобалардан  оңтайлы  инвестициялық  қоржын  құраңыздар. 
Капитал бағасы 10%-ды құрайды. 
Сҧрақтарды талқылау және есептерді шығару. 
 
Тақырып: Жалпы және әкімшілік шығыстары 
 
№8 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1.  Ғимаратты  қалыпты  ұстау    шығыстарын  (электр  энергиясы,  коммуналды 
шығыстар, қорғаныс) мамандарды даярлауға кететін шығыстарды, әлеуметтік кӛмек, 
спонсорлық және қайырымдылық шығыстарын талдау. 
2. Айналым қорлардың айналымдылығы, оның кезеңдері, пайдалану тиімділігі және 
кӛрсеткіштері. Кәсіпорын жұмысының экономикалық кӛрсеткіштерін жақсартудағы 
айналым қорлардың айналымын тездетудің мәні. 
3.  Кәсіпорынның  тауарлы-материалдық  қорларды  (запастарды)  басқару  және 
бағалау. ТМҚ-ды бағалау әдістері. 
4.  Айналым  қорларына  қажеттілікті  анықтау.  Есеп  беру  жылында  кәсіпорын  1200 
мың теңге мӛлшерінде меншікті айналым қаражаты болған кезде 4800 мың теңгеге 
ӛнім  ӛткізеді.  Егер  жоспарлы  жылда  ӛткізу  жоспары  10%-ға  жоғарылап,  айналым 
жылдамдығы  5%-ға  ӛсетін  болса  кәсіпорынға  айналым  қаражатының  қажеттілігін 
табыңыздар. 
5.  Есеп.Айналым  қорлардың  айналымдылығын  жеделдету  жолдары.  Зауыт  2004 
жылы  20  млн  теңге  ӛнім  шығарады  деп  болжанады.  Айналым  қаражатының 
қажеттілігі  4  млн  теңге  деп  анықталды.  Айналым  қаражатының  айналымдылығын 
жылдамдату тиімділігін (күнмен) анықтаңыздар. 
Сҧрақтарды талқылау және есептерді шығару. 
 
Тақырып: ҒЗТКЖ шығыстар 
 

73 
 
№9 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1.  Фирманың  инновациялық  стратегиясына  ғылыми-зерттеу  және  тәжірибелік-
конструкторлық  жұмыстарға  кететін  шығыстардың  фирманың  инновациялық 
стратегиясына байланысын талдау. 
 2.    Кәсіпорындардағы  шығындар  құрамы.  Компьютер  шығаратын  кәсіпорын 
жинақтауға  пайдалану  үшін  жыл  сайын  8000  транзистор  сатып  алады.  Бір 
транзисторды  сақтау  шығыны  –  300  теңге;  тапсырыстың  бір  топтамасын  орындау 
шығыны 
– 
3000 
теңге. 
Кәсіпорын 
жылына 
200 
жұмыс 
күнін 
белгіледі.Транзистордың оңтайлы топтамасы, бір жыл ішіндегі болжалды тапсырыс 
саны және транзистор жеткізімдер арасындағы интервал қандай болуы керек? 
3.  Тақырыпқа  қатысты  есеп  шығару.  «Ақсай»  ӛндірістік  кооперативінің  бастапқы 
қоры  (жыл  басында)  500  теңге  бағамен  100  дана;  мамыр  айында  400  теңгеден  300 
дана  кӛлемінде  қор  алынды,  қазан  айында  800  теңгеден  200  дана  болып,  жыл 
соңында  жұмсалмаған  қор  қалдығы  300  дана  болғандағы,  ӛлшенген  орташа  құн, 
ФИФО және ЛИФО әдістерімен ӛндірістік қорды бағалау керек. 
Сҧрақ-жауап іздеу. 
 
Тақырып: Ҥстеме шығыстар 
 
№10 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1.  Үстеме  шығындарды  есептеу.  Әрбір  айдың  басында  770  мың  теңгені  аудару 
есебінен  21  мың  теңгені  құрайтын    қор  2  жыл  бұрын  қалыптасты.  Пайыздың 
жылдық мӛлшерлемесін анықтаңыз.  
2.  Кӛлік  шығындарын  есептеу  және  тӛмендету  жолдары.  АОЗТ  –  ның  таза  табысы 
бір  жылда  48  млн.тг.-ні  құрады.  Тӛленген  акциялардың  саны  –  10000, 
орталықтандырылған  несие  бойынша  ЦБРФ-ң  орта  мӛлшерлемесі  90%  жылдықты 
құрайды. Акцияның курстық құнын есептеңіз.  
3.  Кӛлік  және  дайындық  шығыстарын  талдау,  ӛндірістік  инфрақұрылым  мен 
ӛндірістік  үдеріске  қызмет  кӛрсетуге  жұмсалатын  шығыстарды:  ӛндірісті 
шикізаттармен,  материалдармен,  отынмен,  құралдармен  қамтамасыз  ету,  негізгі 
қорларды жӛндеу шығыстарын талдау 
Сҧрақ-жауап іздеу. 
 
 
 
Тақырып: Функционалды-қҧндық талдау (ФҚТ): мақсаты, міндеттері, әдістері 
мен
 
жҥргізу тәртібі 
 
№11 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1. Функционалды-құндық талдау әдістемесі арқылы есептер шығару. 

74 
 
2. Фирма стратегиясын қалыптастыру. 
 
С. Кәсіпорын табысын есептеу.
К
әсіпорынның шикізатқа жылдық қажеттілігі 500000 
кг, бір топтамамен есеп айырысудағы сатып алу қызметі бойынша шығындар 200000 
теңге, шикізатты жинақтау шығындары – жылдық орташа қордың 20%, 1 кг шикізат 
бағасы  –  1000  теңге  болса,  шикізат  топтамасының  оңтайлы  мӛлшерін,  оның  бір 
жылда  қажетті  сатып  алу  кӛлемін  және  жеткізілімдер  арасындағы  интервалды 
есептеңіздер. 
3. Ӛнімнің ӛзіндік құнын тӛмендетудің мәні, кӛздері және факторлары. Ӛндіріс және 
ӛнімді ӛткізу шығындарды есепке алу әдістері. 
Сҧрақтарды талқылау және есептерді шығару. 
 
 
Тақырып: Кәсіпорындағы контроллинг 
 
№12 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1.  Қаржылық  контроллинг  құралнама-ларын  пайдалана  отырып,  тӛлемдер  ағынын 
анықтау  
2.    Кәсіпорындардағы  шығындар  құрамы.  Компьютер  шығаратын  кәсіпорын 
жинақтауға  пайдалану  үшін  жыл  сайын  8000  транзистор  сатып  алады.  Бір 
транзисторды  сақтау  шығыны  –  300  теңге;  тапсырыстың  бір  топтамасын  орындау 
шығыны 
– 
3000 
теңге. 
Кәсіпорын 
жылына 
200 
жұмыс 
күнін 
белгіледі.Транзистордың оңтайлы топтамасы, бір жыл ішіндегі болжалды тапсырыс 
саны және транзистор жеткізімдер арасындағы интервал қандай болуы керек? 
Сҧрақ-жауап іздеу. 
 
Тақырып: Шығындарға қатысты фирманың стратегиясы  
 
№13 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1. Тенденцияларды талдау.  Салыстырмалы талдау. 
2.  Тақырыпқа  қатысты  есеп  шығару.  «Ақсай»  ӛндірістік  кооперативінің  бастапқы 
қоры  (жыл  басында)  500  теңге  бағамен  100  дана;  мамыр  айында  400  теңгеден  300 
дана  кӛлемінде  қор  алынды,  қазан  айында  800  теңгеден  200  дана  болып,  жыл 
соңында  жұмсалмаған  қор  қалдығы  300  дана  болғандағы,  ӛлшенген  орташа  құн, 
ФИФО және ЛИФО әдістерімен ӛндірістік қорды бағалау керек. 
Сҧрақ-жауап іздеу.  
 
Тақырып: Шығындарды бақылау 
 
№14 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1. Есептік және бақылау жүйелерінің тиімділігі.  

75 
 
2.    1  млн.тг.  номиналды  облигация  01.01.09  жылы  эмитентпен  2  күнтізбелік  жыл 
сайын  ӛтеу  мақсатымен  шығарылады.  Купондық  тӛлеу  мӛлшері  белгіленді-  әр 
квартал  бойынша  тӛленетін  20%  жылдық.  Облигация  01.07.09  жылы  0,72  курсы 
бойынша  алынды.  Егер  табыстың  нарықтық  деңгейі  45%  болғандағы  облигацияны 
сатып алу салымының мақсаттылығын анықтаңыз. 
3.  2000  тг.құрайтын  салым  10%-қ  жылдыққа  салынған.  Пайыздық  мӛлшерлемелер 
ай  сайын  аударылғанда,  5  жылдың  ішінде  жинақтаушы  шотта  қандай  сомма 
болатынын есептеңіз.  
Сҧрақ-жауап іздеу.  
 
Тақырып: Трансферттік бағалар  
 
№15 Тапсырма (тәжірибелік сабақ) 
 
1. Трансферттік баға  белгілеу әдісі арқылы есептер шығару. 
2.    Кәсіпорынды  сатып  алу  мақсатында  12%  жылдықпен  3  жылға  300  млн.тг. 
кӛлемінде несие алынды. Бұл 3 жылдың ішінде кәсіпорын мынадай табыстар әкелді: 
70,  100,  120  млн.тг.  Бұл  ақшалар  17%  жылдықпен  қайта  инвестицияланды. 
Табыстың ӛзгертілген ішкі нормасын есептеңіз. 
Сҧрақ-жауап іздеу.  
 
 
 
 

76 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
                                                     
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫЛАРМЕН ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ 
БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
             
«Шығындарды басқару» пәні бойынша 
 
«5В050600 Экономика»  мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 
 
Алматы, 2014 ж. 
Тақырып: Шығындардың экономикалық мәні мен топтастырылуы 
 
№1 Тапсырма  
 
А.  Шығындар терминологиясы мен оларды зерттеу пәні  
В.  Шығындар,  толық  ӛзіндік  құн,  олардың  ұқсастығы  және  бір-бірінен 
айырмашылығын талдау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  1  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана  отырып  жеке  орындалады.  Максималды  балл  алу  ҥшін  тапсырма 
толық  орындалуы  тиіс,  жауаптары  мазмҧнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай 
отырып, мысаладармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 

78 
 
 
Тақырып: Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау 
 
№2 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А. Шикізатты кешенді пайдалану жағдайында ӛнімнің ӛзіндік құнын 
калькуляциялау 
В. Ӛнімнің ӛзіндік құнын калькуляциялауға әсер ететін факторлар. 
С. Кәсіпорын мәліметтері бойынша калькуляция жасау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  2  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Экономика  предприятия;  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  Р.А.  Сафронова,  М.: 
Юрист, 2002 г.            
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
 
 
Тақырып: Қысқамерзімді басқарушылық шешімдерді қабылдау жағдайында 
шығындарды талдау 
 
№3 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А.  Кәсіпорынның шығынсыздық нүктесін есептеу. 
В.  Сатудың зиянсыз кӛлемін және кәсіпорынның қауіпсіздік аумағын анықтау. 
С.  Зиянсыз сату кӛлеміне әсер ететін факторларды талдау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  3  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Куатова  Д.Я.  Кәсіпорын  экономикасы:  Оқу-тәжірибелік  құралы/-  Алматы: 
Экономика, 2006 ж. 
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
Тақырып: Қаражат салымдары бойынша шешім қабылдау жағдайында 
шығындар мен нәтижелерді талдау 
 
№4 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А. Инвестициялық есептеулердің статикалық және динамикалық әдістерін 
пайдалана отырып, есептер шығару. 
В. Шикізатты кешенді пайдалану арқылы ӛнімнің ӛзіндік құнын калькуляциялауды 
қарастыру 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  4  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау нысаны: Тесттерді  және сұрақтарды қарастыру, жағдайлық талдау, пікір-
талас 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Куатова  Д.Я.  Кәсіпорын  экономикасы:  Оқу-тәжірибелік  құралы/-  Алматы: 
Экономика, 2006 ж. 
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
Тақырып: Шығындарды жоспарлау (бюджет қҧру)  
 
№5 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
А. Нақты ӛнім түрлері бойынша  ӛндіріске кететін шығындардың сметасын құру. 
В.  Негізгі  құралдардың  амортизациясы  және  тозуы.  Амортизацияны  есептеу 
әдістемелер:  біркелкі,  жеделдетілген,  ӛндірістік,  кумулятивті.  Қазақстан 
Республикасының  экономикалық  дамуының  қазіргі  кезіндегі  амортизациялық 
саясаты. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  студент  ӛткен  тақырыб  бойынша  теориялық 
мәліметтерді талқылау және пысықтау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№  5  тапсырма  дәріс  материалдарын,  сондай-ақ  қосымша  оқулықтар  мен  оқу 
қҧралдарын, экономикалық әдебиеттер мен мерзімді басылымдар мәліметтерін 
пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бақылау  нысаны:  Тесттерді    және  сұрақтарды  қарастыру,  жағдайлық  талдау, 
есептер шығару 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 2 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі: 
1. Дәуренбекова А.Н. Шығындарды басқару.-Алматы: «Экономика» 2009 ж  
2.  Скляренко  В.И.,  Прудников  В.М.,  Акуленко  Н.Б.  Экономика  предприятия. 
Учебное пособие, ИНФРА-М, 2004 г. 
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов, 2 изд. М.: ЮНИТИ, 
2003 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет