Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 5.29 Kb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата22.04.2017
өлшемі5.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

                                                                           
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
АЭСА оқу-әдістемелік кеңесінің  
мәжілісінде бекітілген 
Хаттама №_1_ «_27__»  _____01____ 2014ж. 
Оқу -тәрбие ісі жӛніндегі  
проректор, прфессор 
____________ Бекенова Л.М..  
 
       
 
                                                                                    
 
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
(ПОӘК) 
 
 
 «SHB 3305 ШЫҒЫНДАРДЫ БАСҚАРУ» пәні бойынша 
 
 
«5В050600 ЭКОНОМИКА» мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 жыл 

 
 

Пәннің  оқу-әдістемелік  кешенін  дайындаған:    «Экономика  және  менеджмент»  кафедрасының 
аға оқытушысы 
Шиганбаева Н.Б..  
 
 
Кафедраның отырысында талқыланып ұсынылған _______, хаттама  №1   «27» тамыз 2014 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі «Экономика және менеджмент»            э.ғ.к., профессор Сейтхамзина Г.Ж.   
                                 
Академияның  оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  мақұлданған  ____________________,  қаулы 
№1  «27»  тамыз   2014 ж. 
                                          
Академияның оқу-әдістемелік 
кеңесінің тӛрағасы , оқу –тәрбие ісі жӛніндегі проректор                  э.ғ.к., профессор Бекенова Л.М.            
 
 

 
 

Мазмҧны  
бет 
 
 
 
 
1.
 
  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы  

2.
 
  Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы) 
19 
3.
 
  Лекциялық кешен  
40 
4.
 
  Практикалық  (семинар) сабақ тапсырмаларын орындау бойынша 
әдістемелік нұсқау  
74 
5.
 
  Студенттің  оқытушының  басшылығымен  ӛздік  жұмыстарды 
орындауы бойынша әдістемелік нұсқау  
81 
6.
 
  Студенттің ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 
96 
7.
 
  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 
112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 
                                                        
                                                                                 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
             
« Шығындарды басқару» пәні бойынша 
 
«5В050600 Экономика»  мамандығы 
 
 
             
Оқыту  нысаны 
Күндізгі оқыту 
Барлығы кредит  

Курс 

Семестр 

Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар
Соның ішінде: 
135 
Лекциялар (сағат) 
30 
Практикалық  (семинарлық) сабақ 
(сағат) 
15 
СОӚЖ (сағат) 
30 
СӚЖ (сағат) 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 жыл 
 

 
 

1. Оқытушылар 
туралы мәлімет 
 
«Экономика  және  менеджмент  »  кафедрасының  аға 
оқытушысы 
Шиганбаева Н.Б..  
 
2. Пәннің 
пререквизиті 
 
Экономикалық  теория,  маркетинг,  менеджмент 
негіздерін, 
компьютермен 
жұмыс 
істей 
білу, 
экономикалық  жағдайды,  республика  экономикасының 
жағдайын  меңгеруі  керек.  Студенттердің  «Кәсіпорын 
экономикасы»,  «Бухгалтерлік  есеп  және  аудит», 
«Экономикалық  теория»,  «Статистика»,  «Мәліметтерді 
талдау  және  экономиканы  болжау»  пәндерінен  білімдері 
болуы керек.  
3. Пәннің 
постреквизиті 
        «Шығындарды  басқару»  пәнін  меңгергеннен  кейін 
«6М0506-Экономика» мамандығы бойынша кәсіптік және 
ғылыми-педагогикалық 
 
дайындық 
бағытарында 
магистратурада білімдерін жалғастыруына болады.  
4. Пәннің 
сипаттамасы 
       «Шығындарды  басқару»  –  бұл  пән  шығындардың 
теориялық  және  практикалық  аспектілерін  зерттейді, 
сонымен 
бірге 
ӛнімнің 
толық 
ӛзіндік 
құнын 
калькуляциялау 
мен 
жоспарлаудың 
әдіснамалық 
негіздерін,  ӛндірістің  және  айналым  сферасындағы 
шығындардың 
жіктемесін, 
стратегиялық 
және 
оперативтік  шешімдер  қабылдауда  оларды  пайдалану 
сипаттамасын қарастырады. 
5.  Пәнді оқыту 
мақсаты 
Нарықтық  экономика  жағдайында  шығындарды 
есептеудің  ерекшеліктерін  оқып-үйрену,  шығындардың 
мазмұны  мен  топтамасын,  есептеу  жолдарын  және 
басқарудың 
экономикалық 
механизмін 
зерттеу 
барысында 
студенттердің 
экономикалық 
ой-ӛрісін 
дамыту 
6. Пәнді оқыту 
міндеттері 
-
 
Студенттерге 
кәсіпорынды 
басқарудағы 
шығындардың  мәні,  оның  негізгі  заңдылықтары  мен 
қағидалары туралы теориялық білімдер беру; 
-
 
Кәсіпорындағы  ӛндірістік,  еңбек,  басқарушылық 
үдерістерді жобалау және модельдеу әдістерін қарастыру; 
-
 
Кәсіпорында 
шығындарды 
диагностикалаудің 
тәжрибелік  әдістерімен  таныстыру  және  шығындарды 
тӛмендету бағыттарын таңдауға кӛмектесу; 
-
 
Кәсіпорынның  тиімді  қызмет  етуін  қамтамасыз  ету 
және  үдерістерді  ұйымдастыру  және  басқару  саласында 
білімдерінің қалыптасуына жағдай жасау.  

 
 

7. Пәннің мазмҧны  (таңдау пәндер компоненті бойынша) 
 
7.1 Әр тақырыптың атауы және мазмҧны  
 
Тақырып № 1. Шығындардың экономикалық мәні мен топтастырылуы 
Шығындар  терминологиясы    мен  оларды  зерттеу  пәні:  шығындар, 
шығыстар, 
ӛнімнің 
ӛзіндік 
құны, 
олардың 
ұқсастығы 
мен 
айырмашылықтары. Нақты және айқын емес шығындар. Жүктеу шығындары. 
Жалпы  шығындар.  Қайтарылмайтын  шығындар.  Тұрақты  және  ӛзгермелі 
шығындар. Жалпы шығындар. Тікелей және жанама шығындар. Шекті және 
орташа 
шығындар.  Қысқамерзімді 
және  ұзақмерзімді 
шығындар. 
Жоспарланатын  және  жоспарланбайтын  шығындар.  Тиімді  және  тиімсіз 
шығындар. 
 
Тақырып № 2.Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау 
Толық  калькуляция.  Жанама  шығыстар.  Шығындарды  бӛлу  әдістері. 
Шығындард  бӛлудің  мақсаты  мен  әдістері.  Ӛнімнің  ӛзіндік  құны. 
Экономикалық және бухгалтерлік шығындар. Ӛнімнің кӛлеміндегі ӛзгерісіне 
әсеріне байланысты шығындарды топтау. Релевантты және релевантты емес 
шығындар.  Ӛнімнің  толық  ӛзіндік  құны.  Ӛнімнің  толық  ӛзіндік  құнына 
кіретін  шығындардың  құрамы.  Ӛнімнің  толық  ӛзіндік  құнының  түрлері: 
жоспарлы толық ӛзіндік құн, нормативті толық ӛзіндік құн, есептік ( нақты) 
толық  ӛзіндік  құн.  Экономикалық  біртектілігіне  қарай    шығындардың 
топтамасы.  Шығындардың  құрылымы.  Ӛнімнің  толық  ӛзіндік  құнының 
құрылымы және ӛнеркәсіптің әртүрлі салаларында есептеу ерекшеліктері.   
 
Тақырып № 3. Қысқамерзімді басқарушылық шешімдерді қабылдау 
жағдайында шығындарды талдау 
Шығынсыздық  нүктесі.  Шығындар,  табыс  және  ӛнім  сату  кӛлемінде 
мінез-құлықты  талдауда  пайдаланылатын  ескертулер.  Ӛнім  ӛндіру,  оның 
құрылымы  және  кӛлемінің  ұтымдылығы  жӛнінде  шешім  қабылдау  үшін 
шығындар  жӛнінде  ақпараттар.  Балама  шығындар,  релевантты  шығындар 
және басқару шешімдерін қабылдау. 
 
Тақырып № 4. Қаражат салымдары бойынша шешім қабылдау 
жағдайында шығындар мен нәтижелерді талдау 
 Инвестицияны  талдау  бағыттары.  Жобалық  талдау  тұжырымдамасы. 
Кәсіпорынның  инвестициялық  қызметінің  стратегиясы:  құру  мәні  мен 
қағидалары.  Кәсіпорынның  инвестициялық  тартымдылығын  бағалау 
әдістемесі.  Баламалы  инвестициялық  ұсыныстарды  бағалау  кӛрсеткіштері. 
Инвестицияның 
экономикалық 
тиімділігін 
анықтау 
әдістемесі. 
Инвестицияларды  қаржыландыру  кӛздері.  Қаржылық  пинвестициялар. 
Лизинг-  ӛндірістік  инвестициялау  құралы.  Инновациялық  жобаларджың 
портфелін  қалыптастыру,  мәні,  қағидалары  мен  бағалау  факторлары.  
Инновациялық лизинг. 
 

 
 

Тақырып № 5. Шығындарды жоспарлау (бюджет қҧру)   
Ӛндіріске кететін шығындардың сметасы негізінде шешілетін міндеттер. 
Шығындар  сметасын  құру  тәртібі.  Жанама  шығыстардың  пайызын  есептеу 
тәртібі. Икемді шығындар сметасы. 
 
Тақырып № 6. Материалға жҧмсалатын шығындар  
Ӛндірістік  қорларды  басқару.  Қорларды  құруға  кететін  шығындардың 
құрылымы:  шикізат  құны,  тапсырысты  толтыруға  кететін  шығындар, 
сақтауға  кететін  шығындар,  капитал  шығындары.  Сатып  алулардың 
экономикалық  тұрғыдан  тиімді  кӛлемін  есептеу  әдістемесі.  Қорларға 
жұмсалатын  шығындарды  тӛмендетудің  шетелдік  тәжірибесі.  «Дәл 
мерзімінде» тұжырымдамасы: мәні, алғышарттары, енгізу үшін кедергілер. 
 
Тақырып № 7. Еңбек ақы шығындары  
Еңбекақы  тӛлеудің  маңызы,  түрлері,  оларды    ұйымдастыру,  Еңбекақы 
жүйелері,  нысандары,  еңбекақыны  жоспарлау  және    реттеу.  Еңбек  ақы 
тӛлеудің  нысандары  бойынша  кәсіпорынның  еңбек  ақы  шығындарын 
есептеу. 
 
Тақырып №8. Жалпы және әкімшілік шығыстары  
Ғимаратты  ұстау  шығыстары.  Басқа  ұйымдардың  қызметтері:  банктік, 
аудиторлық, 
заңды, 
телекоммуникация. 
Ұйымдастырушылық 
және 
іссапарлық  шығыстар.  Ғимаратты  қалыпты  ұстау    шығыстарын  (электр 
энергиясы, коммуналды шығыстар, қорғаныс) мамандарды даярлауға кететін 
шығыстарды,  әлеуметтік  кӛмек,  спонсорлық  және  қайырымдылық 
шығыстарын талдау. 
 
Тақырып №9.  ҒЗТКЖ шығыстар 
Фирманың  инновациялық  стратегиясына  ғылыми-зерттеу  және 
тәжірибелік-конструкторлық  жұмыстарға  кететін  шығыстардың  фирманың 
инновациялық стратегиясына байланысын талдау. 
 
Тақырып №10. Ҥстеме шығыстар 
Кӛлік  және  дайындық  шығыстарын  талдау,  ӛндірістік  инфрақұрылым 
мен ӛндірістік үдеріске қызмет кӛрсетуге жұмсалатын шығыстарды: ӛндірісті 
шикізаттармен,  материалдармен,  отынмен,  құралдармен  қамтамасыз  ету, 
негізгі қорларды жӛндеу шығыстарын талдау 
 
Тақырып №11.  Функционалды-қҧндық талдау (ФҚТ): мақсаты, 
міндеттері, әдістері мен жҥргізу тәртібі 
ФҚТ  ерекшеліктері  мен  міндеттері.  ФҚТ  ұйымдастыру  қағидалары.  
ФҚТ жүргізу тәртібі. Функционалды құндық талдау негіздері ФҚТ пайдалану 
тәжірибесі  және  келешегі.  Талдаудың  функционалды  әдісінің    мәні.  ФҚТ 
қағидалары.  Алдын ала диагностика жасау. ФҚТ  тәртібі. ФҚТ даму тарихы. 
ТМД  және  алдыңғы  қатарлы  батыс  елдерінде  ФҚТ  жүргізу  тәжірибелері. 
ФҚТ дамыту мәселелері 

 
 

 
Тақырып №12. Кәсіпорындағы контроллинг 
Кәсіпорынды 
тиімді 
басқару 
үшін  контроллингті 
пайдалану. 
Контроллинг және шығындарды басқару: нақты  ӛндіріс саласында қолдану. 
 
Тақырып №13. Шығындарға қатысты фирманың стратегиясы 
Шығындарды  тӛмендету  әдістері.  Шығындарды  тӛмендету  саясаты 
пайда  ӛсімі  мен  бәсекеге  қабілеттілігін  арттыру  факторы  ретінде.  Тӛмен 
шығындар саясатын қолдану үшін жағдайлар. 
 
Тақырып №14. Шығындарды бақылау 
Ішкі бақылау, құрылымы және функциялары. Басқарушы бақылаудың 
элементтері. Технологиялық және реттелелетін шығындардың салыстырмалы 
сипаттамасы. Есептік және бақылау жүйелерінің тиімділігі. Ішкі бақылау 
жүйесіне әсер ететін факторлар. Ішкі бақылау жӛніндегі ережелер. 
 
Тақырып №15.Трансферттік бағалар 
Трансферттік  баға  айналымының  мақсаттары.  Трансферттік  баға 
айналымының  әдістері.  Дамымаған  нарықтағы  трансферттік  бағалар. 
«Шығындар+»  әдісі  бойынша  анықталатын  трансферттік  бағалар. 
Трансферттік  баға  айналымындағы  дау-дамайлар.    Трансферттік  баға 
айналымындағы  дау-дамайларды  шешу.  Халықаралық  трансферттік  баға 
айналымы 

 
 
9
 
  8. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
Ре
т 
№ 
 
 
Тақырыптың атауы 
Сағат саны 
Күндізгі бӛлім 
Барлы
ғы
 
Лек
ци
ял
ар
 
Прак

сабақ
 
Зертх.
 
сабақ
 
СОӚЖ
 
СӚЖ
 

Шығындардың 
экономикалық мәні мен 
топтастырылуы Ӛнімнің ӛзіндік құнының 
калькуляциялау Қысқамерзімді 
басқарушылық шешімдерді 
қабылдау жағдайында 
шығындарды талдау Қаражат салымдары 
бойынша шешім қабылдау 
жағдайында шығындар мен 
нәтижелерді талдау Шығындарды жоспарлау 
(бюджет құру)   Материалға жұмсалатын 
шығындар 


7  Еңбекақы шығындары Жалпы және әкімшілік 
шығыстары 


9  ҒЗТКЖ шығыстар 


10  Үстеме шығыстар 


11 
Функционалды-құндық 
талдау (ФҚТ): мақсаты, 
міндеттері, әдістері мен 
жүргізу тәртібі 


12  Кәсіпорындағы контроллинг 


13 
Шығындарға қатысты 
фирманың стратегиясы 


14  Шығындарды бақылау 


15  Трансфертті бағалау 


 
Барлығы: 
135 
30 
15 

30 
60 

 
 
10 
9. Лекциялық, практикалық (семинар), зертханалық сабақтар жоспары  
Тақырып-
тың № 
Лекция жоспары 
Практикалық сабақ жоспары 

 Шығындар  терминологиясы    мен 
оларды  зерттеу  пәні.  Олардың 
ұқсастығы  мен  айырмашылықтары. 
Шығындардың жіктелуі. 
Шығындардың  құрамы  мен 
құрылымын анықтау 

Ӛнімнің 
ӛзіндік 
құны. 
Экономикалық  және  бухгалтерлік 
шығындар.  Ӛнімнің  кӛлеміндегі 
ӛзгерісіне 
әсеріне 
байланысты 
шығындарды топтау. Ӛнімнің толық 
ӛзіндік құны. Ӛнімнің толық ӛзіндік 
құнына 
кіретін 
шығындардың 
құрамы.  Ӛнімнің  толық  ӛзіндік 
құнының  түрлері:  жоспарлы  толық 
ӛзіндік  құн,  нормативті  толық 
ӛзіндік  құн,  есептік  (  нақты)  толық 
ӛзіндік құн. 
Шығындарды 
бӛлудің 
әртүрлі  әдістерін  пайдалана 
отырып, 
ӛнімнің 
ӛзіндік 
құнын  анықтау  бойынша 
есептер шығару 
 

Шығынсыздық  нүктесі.  Баламалы 
шығындар.  Релеванттылық  және 
басқарушылық 
шешімдерді 
қабылдау. 
Операциялық 
тетік. 
Қауіпсіздік маржасы 
CVP-талдау  арқылы  есептер 
шығару. Заттық және құндық 
мәндегі  зиянсыздық  нүстесін 
анықтау әдістемесін қолдану: 
графиктік  әдіс,  теңдеулер 
әдісі, маржиналды әдіс 
 

Кәсіпорынның 
инвестициялық 
қызметінің 
стратегиясы: 
стратегияны  құрудың  мәні  мен 
қағидалары, 
бағалау 
әдістемесі.  
Баламалы 
инвестициялық 
ұсыныстарды бағалау кӛрсеткіштері. 
Қаржылық инвестициялар.  
Инвестицияларды 
талдау 
жүргізу. 
 
Кәсіпорынның 
инвестициялық 
тартымдылығын 
бағалау 
әдістемесін 
пайдалана 
отырып есептер шығару 

Ӛндіріске  кететін  шығындардың 
сметасы.  Жанама  шығыстардың 
пайыздық 
ставкасын 
есептеу. 
Икемді шығын сметасы.  
Ӛндіріске 
жұмсалатын 
шығындар  сметасы  негізінде 
есептер шығару  
 

Кәсіпорынның  ӛндірістік  қорлары. 
Экономикалық  тұрғыдан  ұтымды 
сатып 
алу 
кӛлемін 
есептеу 
әдістемесі. 
Ӛндірістік 
қорларға 
жұмсалатын 
шығындарды 
тӛмендетудің 
шетелдік 
тәжірибелері. 
Сатып 
алулардың 
экономикалық 
тұрғыдан 
тиімді 
кӛлемін 
есептеу 
әдістемесін 
қолдану. 
«Уилсон»  үлгісін  пайдалана 
отырып, есептер шығару 

 
 
11 
 
 
 

Еңбекақы тӛлеудің маңызы, түрлері, 
оларды    ұйымдастыру,  Еңбекақы 
жүйелері,  нысандары,  еңбекақыны 
жоспарлау  және    реттеу.  Еңбек  ақы 
тӛлеудің 
нысандары 
бойынша 
кәсіпорынның 
еңбек 
ақы 
шығындарын есептеу.  
Персоналдың  еңбекақысына 
кететін 
шығыстардың 
экономикалық мәнін анықтау 
 

Ғимаратты  ұстау  шығыстары.  Басқа 
ұйымдардың  қызметтері:  банктік, 
аудиторлық, 
заңды, 
телекоммуникация. 
Ұйымдастырушылық 
және 
іссапарлық шығыстар. 
Ғимаратты  қалыпты  ұстау  
шығыстарын 
(электр 
энергиясы, 
коммуналды 
шығыстар, 
қорғаныс) 
мамандарды 
даярлауға 
кететін 
шығыстарды, 
әлеуметтік 
кӛмек, 
спонсорлық 
және 
қайырымдылық  шығыстарын 
талдау.  

Стратегияның  түрлері.  Жаңа  ӛнімді 
құру: кезеңдері, міндеттері. Ӛнімнің 
ұтымды жаңартылу деңгейі.   
Фирманың 
инновациялық 
стратегиясына 
ғылыми-
зерттеу  және  тәжірибелік-
конструкторлық  жұмыстарға 
кететін 
шығыстардың 
фирманың 
инновациялық 
стратегиясына 
байланысын 
талдау. 
10 
Тасымал 
және 
дайындық 
шығыстары. 
Ӛндірістік 
инфрақұрылым 
және 
ӛндірістік 
үдеріске 
қызмет 
кӛрсету 
шығындары. 
Негізгі 
қорларды 
жӛндеуге кететін шығыстар. 
Кӛлік 
және 
дайындық 
шығыстарын 
талдау, 
ӛндірістік 
инфрақұрылым 
мен 
ӛндірістік 
үдеріске 
қызмет 
кӛрсетуге 
жұмсалатын 
шығыстарды: 
ӛндірісті 
шикізаттармен, 
материалдармен, 
отынмен, 
құралдармен қамтамасыз ету, 
негізгі 
қорларды 
жӛндеу 
шығыстарын талдау 
11 
Функционалды-құндық 
талдау 
түсінігі. 
Функционалды-құндық 
талдау 
жүргізу 
тәртібі. 
Функционалды-құндық  талдаудың 
артықшылықтары мен кемшіліктері. 
Функционалды-құндық 
талдау  әдістемесі  арқылы 
есептер шығару. 
 

 
 
12 
 
10 . СОӚЖ-ын жҥргізу жоспары  
 
Р/н 
№  
СОӚЖ тапсырмалары 
СОӚЖ ӛткізу нысаны 
Кҥндізгі оқыту 

Шығындар, толық ӛзіндік құн, 
олардың ұқсастығы және бір-бірінен 
айырмашылығы 
Тақырыпта қарастырылған 
сұрақтарды талқылау 

Шикізатты кешенді пайдалану 
жағдайында ӛнімнің ӛзіндік құнын 
калькуляциялау. Ӛнімнің ӛзіндік құнын 
калькуляциялауға әсер ететін факторлар. 
 Кәсіпорын мәліметтері бойынша 
калькуляция жасау 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, пікір-талас 
12 
Кәсіпорынды тиімді басқару үшін 
контроллингті пайдалану. 
Контроллинг және шығындарды 
басқару: нақты  ӛндіріс саласында 
қолдану.  
Қаржылық контроллинг 
құралнама-ларын пайдалана 
отырып, тӛлемдер ағынын 
анықтау 
13 
Шығындарды  тӛмендету  әдістері. 
Шығындарды  тӛмендету  саясаты 
пайда 
ӛсімі 
мен 
бәсекеге 
қабілеттілігін 
арттыру 
факторы 
ретінде.  Тӛмен  шығындар  саясатын 
қолдану үшін жағдайлар.  
Тенденцияларды талдау. 
 Салыстырмалы талдау. 
 
14 
Ішкі  бақылау,  құрылымы  және 
функциялары. 
Басқарушы 
бақылаудың 
элементтері. 
Технологиялық  және  реттелелетін 
шығындардың 
салыстырмалы 
сипаттамасы. Ішкі бақылау жүйесіне 
әсер ететін факторлар. Ішкі бақылау 
жӛніндегі ережелер.  
 Есептік 
және 
бақылау 
жүйелерінің тиімділігі.  
15 
Трансферттік  баға  айналымының 
мақсаттары
Трансферттік 
баға 
айналымының  әдістері.  Дамымаған 
нарықтағы  трансферттік  бағалар. 
«Шығындар+» 
әдісі 
бойынша 
анықталатын  трансферттік  бағалар. 
Трансферттік  баға  айналымындағы 
дау-дамайлар. 
 
Халықаралық 
трансферттік баға айналымы 
Трансферттік  баға    белгілеу 
әдісі арқылы есептер шығару. 
 

 
 
13 

Кәсіпорынның шығынсыздық нүктесін 
есептеу. Сатудың зиянсыз кӛлемін және 
кәсіпорынның қауіпсіздік аумағын 
анықтау.  Зиянсыз сату кӛлеміне әсер 
ететін факторларды талдау 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, пікір-талас 

Инвестициялық есептеулердің 
статикалық және динамикалық әдістерін 
пайдалана отырып, есептер шығару 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, есептер шығару 

Нақты ӛнім түрлері бойынша  
ӛндіріске кететін шығындардың сметасын 
құру  
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, есептер шығару 

Материалды сатып алудың 
экономикалық тиімді кӛлемін есептеу 
әдістемесін қолдану 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, есептер шығару 

Еңбек ақы тӛлеудің нысандары 
бойынша кәсіпорынның еңбек ақы 
шығындарын есептеу 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, есептер шығару 

Ғимаратты ұстауға кететін 
шығыстарды тӛмендету жолдарын 
қарастыру. Ұйымдастырушылық және 
іссапарлық шығыстар. Әкімшілік-
басқарушылық персоналдың еңбекақысын 
есептеу.  
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, есептер шығару 

Жаңа ӛнімдерді құру: кезеңдері, 
міндеттерін меңгеру. «Шығын-уақыт» 
арақатынасы. Ғылыми-зерттеу және 
тәжірибелік-конструкторлық шығыстарды 
есептеу. 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, есептер шығару 
10 
Кӛлік шығындарын тӛмендету 
жолдары. Ӛнімнің ӛзіндік құнындағы 
үстеме шығыстардың үлесін есептеу 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, есептер шығару 
11  ТМД  және  алдыңғы  қатарлы  батыс 
елдерінде  ФҚТ  жүргізу  тәжірибелері. 
«Дәл  уақытында»  (Just-in-time)  және 
КANBAN  жүйелері;  сапаны  глобальды 
басқару (Total Quality Management, TQM); 
бизнес-үдерістерді 
үздіксіз 
жақсарту 
(Kaizen) 
Тесттерді  және сұрақтарды 
қарастыру, жағдайлық 
талдау, есептер шығару 
12 
Кәсіпорынды тиімді басқару үшін 
контроллингтік жүйені пайдалану. 
Контроллинг жүйесін енгізудің кезеңдері.  
Тесттерді  және 
сұрақтарды қарастыру, 
жағдайлық талдау, пікір-
талас 
13 
Тӛмен шығындар саясатын қолдану 
үшін шарттар. Тӛмен шығындар 
Тесттерді  және 
сұрақтарды қарастыру, 

 
 
14 
стратегиясын кезінде орын алатын 
тәуекелдің негізгі факторлары 
жағдайлық талдау, пікір-
талас 
14 
Кәсіпорындағы бақылау жүйесін құру. 
Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне әсер 
ететін факторлар 
Тесттерді  және 
сұрақтарды қарастыру, 
жағдайлық талдау, пікір-
талас 
15 
«Шығындар +» әдісі бойынша 
анықталатын трансферттік бағалар 
Тесттерді  және 
сұрақтарды қарастыру, 
жағдайлық талдау, пікір-
талас 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет