Алғы сӛз Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын әзірлегендер: доцент Нұғман Бахредден Ғабдылбақиұлы, аға оқытушы Қасымова Сәуле Сүйіндіковна, доцент Матвеенкова Людмила Геннадьевнажүктеу 159 Kb.
Pdf просмотр
Дата24.04.2017
өлшемі159 Kb.

Алғы сӛз 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  әзірлегендер: 

доцент  Нұғман  Бахредден  Ғабдылбақиұлы,  аға  оқытушы  Қасымова  Сәуле 

Сүйіндіковна,  доцент  Матвеенкова  Людмила  Геннадьевна,  аға  оқытушы 

Сиводедова Анастасия Васильевна  

  

  

Әлеуметтік-гуманитарлық  пәндер    кафедрасының  отырысында 

талқыланған 

 

Хаттама № ____ «____» _____________ 2013 ж.  

Каф. меңгерушісі  ______________          «_____» ______________ 2013 ж.  

                              С.Б.Балшикеев 

       


 

Сәулет  және  құрылыс  институтының  оқу-әдістемелік  Кеңесімен 

мақұлданған 

 

Хаттама №  _____   «_____» _____________ 2013 ж.  

Тӛраға _________________ «____» _____________ 2013 ж. 

               

 

  

Кафедрамен келісілген ___________________________ 

Кафедра меңгерушісі  ________    «_____ »____________2013 ж 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Пәннің  еңбек сыйымдылығы 

 

Се-


мес 

тр 


Кредит 

тер 


саны/ 

ECTS 


кредит 

тері 


Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сабақта

рының 


саны 

Барлық 


сағат 

тар 


саны 

Бақы 


лау түрі 

Байланыс сағаттарының 

саны 

СОӚЖ 


сабақта

рының 


саны 

Сағат 


тардың 

барлы 


ғы 

Дәріс 


тер 

Семинар 


сабақтары 

Лаб. 


сабақ

тары  


2/3 


15 

15 


30 


60 

30 


90 

Емти 


хан 

 

 

Пәннің сипаттамасы  

«Әлеуметтану»  пәні  жоғары  оқу  орындарында  оқытылатын  міндетті 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер қатарына және жалпы білім беретін пәндер 

циклына кіреді.   

Пәннің мақсаты 

 

Берілген пәнді зерделеудің мақсаты – студенттер болашақ маман ретінде 

айналасындағы  әлеуметтік  әлемді  ғылыми  тұрғыда  тануға  жол  ашатын 

әлеуметтанулық 

ғылымның 

әдістемелері 

мен 

әдістерін, қажетті 

әлеуметтанулық білім кӛлемін алуды меңзейді.  

Пәннің міндеттері  

 

Пәннің 


міндеттері 

келесідей: 

әлеуметтану, 

әлеуметтік 

ӛзара 

әрекеттестікпен  даму  заңдылықтарының  қызмет  ету  ерекшеліктері, әлеуметтік  институттардың  қызмет  етуі  мен  дамуы,  әлеуметтік  құрылымы 

мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылық 

пен  ӛзара  байланысқа  түсуі  және  әлемдік  қауымдастықтың  даму 

тенденциялары туралы түсінік береді.  

Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің 

-  қоғамды  талдаудағы,  әлеуметтік  қауымдастық  пен  әлеуметтік  топтардың 

пайда болу табиғатындағы, әлеуметтік процестердің түрлері мен бағыттарын 

талдаудағы әлеуметтанулық түсініктерден хабары болуы керек; 

-  әлеуметтік  қозғалыстардың  пайда  болуы  мен  дамуының  негізгі  шарттары 

мен  жіктелуін,  әлеуметтік  дамудың  факторларын,  әлеуметтік  ӛзара  әрекет 

формаларын біліп, оларды талдай алуы қажет;  

- тұлға жӛнінде, әлеуметтенудің формаларын, бағыттары мен ерекшеліктерін, 

әлеуметтік  жүріс-тұрысты  реттеудің  негізгі  заңдылықтары  мен  формаларын 

талдаудағы әлеуметтанулық түсініктерден ғылыми хабары болуы керек; 

- практикалық дағдыларын иеленуі керек: әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің 

әдістемесі мен әдістерін жетік білуі қажет. 

 


Айрықша деректемелер 

Берілген 

пәнді 

зерделеу үшін 

келесі 


пәндерді 

(бӛлімдерді 

(тақырыптарды) кӛрсету арқылы) меңгеру қажет: 

 

 Пән 

Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

Дүние жүзі тарихы 

(мектеп курсы) 

Қоғам дамуының негізгі кезеңдері: 

кезеңдердің сипаты 

Қазақстан тарихы  

Егемен Қазақстанның ӛзекті мәселелері 

 

Тұрақты деректемелер 

«Әлеуметтану»  пәнін  зерделеу  кезінде  алынған  білімдер  «Құқық 

негіздері» пәнін меңгеру кезінде пайдаланылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Пәннің еңбек сыйымдылығы, с. 

дәріс 


семинар  СОӚЖ 

СӚЖ 


1. Әлеуметтану әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдар жүйесінде 

2. Әлеуметтану тарихының негізгі 

бағыттары 3. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Әлеуметтік институттар мен 

әлеуметтік процестер  

4. Әлеуметтік құрылым және 

әлеуметтік стратификация 5. Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары. Девиация және 

әлеуметтік бақылау 

6. Нақты әлеуметтанулық зерттеу 

жүргізудің әдісі мен техникасы 7. Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы  

 8. Мәдениет әлеуметтануы  

 

 9. Отбасы әлеуметтануы  

 10. Саяси әлеуметтану 

 

 11. Экономикалық әлеуметтану 

 

 12. Білім беру әлеуметтануы 

 

 

БАРЛЫҒЫ: 

15 

15 

30 

30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтарының тізімі  

 

1. Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде  

2. Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары  

3. Қоғам  әлеуметтік  жүйе  ретінде.  Әлеуметтік  институттар  мен  әлеуметтік 

процестер  

4. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация  

5.  Тұлғаның  әлеуметтанулық  сипаттамалары.  Девиация  және  әлеуметтік 

бақылау   

6. Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы 

 

Студенттің оқытушымен ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары  

СОӚЖ 


тақырыбының атауы 

Сабақтың мақсаты 

Сабақты 

ӛткізу түрі 

Тапсырманың 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1-тақырып. 

Әлеуметтану 

әлеуметтік-

гуманитарлық 

ғылымдар жүйесінде 

Әлеуметтанудың 

қоғам туралы ғылым 

ретінде ерекшелігін 

айқындау 

сұхбат 


тақырып  бойынша 

сұрақтарды 

талқылау 

 

[2,3,4,5,7,8] 2-тақырып. 

Әлеуметтану 

тарихының 

негізгі 


бағыттары 

Негізгі 


әлеуметтанулық 

теорияларды игеру 

Конспект 

дайындау 

О.Конт,  Г.Спенсер, 

К.Маркс,  М.Вебер, 

Г.Зимел,  Т.Парсонс, 

Д.Мид 


[2,3,4,5,6,7,8] 

3-тақырып. 

Қоғам 

әлеуметтік жүйе ретінде 

Қоғамды 


зерттейтін 

негізгі 


келістермен 

танысу 


Конспект 

дайындау 

Функционалдық, 

әлеуметтік-

детерминанттық 

келістердің 

принциптерін игеру  

[1,2,3,5,6,7] 

4-тақырып. 

Қоғамның әлеуметтік 

құрылымы 

Әлеуметтік  құрылым 

ұғымын  және  оның 

қоғам  құруда  тұрақты 

атқаратын 

рӛлін 


түсіну 

Әдебиеттер 

мен жұмыс 

1. Орта тап мәселесі 

2. Ұжымдық 

мобилділік 

және 

әлеуметтік аномия [1,2,3,4,6,7] 

5-тақырып.  

Тұлғаның 

әлеуметтанулық 

сипаттамалары 

Тұлғаның 

әлеуметтенуі  жайлы 

мәселелерді  тереңірек 

игеру 

Әдебиеттер мен жұмыс 

Әлеуметтенудің 

факторлары, 

индивидтің 

әлеуметтік 

ортаға 


бейімделуі 

жайлы 


мәселені талдау 

[3,5,6,8] 

6-тақырып. 

Нақты 


әлеуметтанулық 

зерттеу 


жүргізудің 

әдісі мен техникасы 

Әлеуметтанулық 

зерттеулердің 

әдіснамасы  мен  әдісі 

мен танысу 

Әдебиеттер 

мен  жұмыс  – 

әлеуметтік 

зерттеулердің 

бағдарламасы 

әлеуметтанулық 

әдіс-тәсілдерін 

қолдана білу  

[3,4,5,6,7] 

7-тақырып.  

Бұқаралық 

коммуникация 

әлеуметтануы 

Жаңа    материалды 

игеру,  

практикалық 

дағдыларды 

қалыптастыру 

Әдебиеттер 

мен жұмыс 

әлеуметтанулық 

процедураларды 

қолдана 

отырып 


қоғамдық  пікірдің 

сипатын аша білу 

[1,2,5,6,7,8] 

8-тақырып.  

Мәдениет 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

Әдебиеттер 

мен жұмыс 

Реферат дайындау 

[2,13,19,21,26] 


әлеуметтануы 

тереңдету 

9-тақырып. 

Отбасы 


әлеуметтануы 

Отбасы 


әлеуметтануының 

зерделейтін  мәселерін 

талдау 

Әдебиеттер мен жұмыс 

1. Отбасы және неке 

мәселесі 

2.  Некенің  тарихи 

түрлері 

3.  Заманауи  отбасы 

мәселесі 

[3,6,28,34] 

10-тақырып. 

Саяси 


әлеуметтануы 

Әлеуметтану 

мен 

саясаттану арабайланысын түсіну 

Әдебиеттер 

мен жұмыс 

Саяси 


жүріс-

тұрысты 


зерделейтін 

механизмдерін 

түсіну 

[3,5,6,8] 11-тақырып. 

Экономикалық 

әлеуметтануы 

Қоғамның  білім  беру 

әлеуметтануын 

зерттейтін  мәселесін 

талдау 

Әдебиеттер мен жұмыс 

Реферат дайындау 

[3,5,6,8] 

12-тақырып. 

Білім беру 

әлеуметтануы 

Қоғамның 

экономикалық 

Әлеуметтануын 

зерттейтін  мәселесін 

талдау 

Әдебиеттер мен жұмыс 

Реферат дайындау 

[3,5,6,8] 

 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптамасы 

1. Ұсынылған  әдебиеттерді  зерделей  отырып  анықтаңыз:  әлеуметтанулық 

зерттеудегі теориялық және эмпирикалықтың арақатынасын. 

2. О.Конт,  Г.Спенсер,  К.Маркс,  Г.Зимел,  Т.Парсонс  -  әлеуметтанулық 

кӛзқарастарын конспектілеу. 

3. «Қоғам», «әлеуметтік қауым», «әлеуметтік ұйым», «әлеуметтік институт», 

«әлеуметтік процес» ұғымдарының мағынасын дәптерге түсіріңіз. 

4. Сот,  армия,  заңдар,  тұрғын,  жұмыссыздық,  халықаралық  келісім, 

жағрафиялық  жағдай,  жер  қойнауы,  орман,    ауқаттылық  құбылыстарының 

сипатын анықтап дәптеріңізге түсіріңіз. 

5.  Стратификация  ұғымын  құрайтын    –  бедел,  билік,  байлық,  табыс,  білім 

және т.б. негізгі сипаттарын ашыңыз. Мысалды келтіріңіз. 

6. «Әлеуметтік  қабат»,  «әлеуметтік  топ»,  «әлеуметтік  тап»,  «әлеуметтік 

мәртебе» ұғымдарының мағынасын дәптерге түсіріңіз. 

7. Ересек  адамның  ӛлшемдерін  түсіне  отырып  эссе  жазу:  ӛзін  тіршілік 

қаракетімен  қамтымасыз  ету;  ӛзін-ӛзі  қаражатпен  иелендіру;

 

ӛмiр  сүрудегі дербестік;

 

ата-аналардан тәуелсiз ӛмір сүру. 8.  «Адам»,  «индивид»,  «тұлға»  ұғымдарының  арақатынасын    сӛздіктер  мен 

әдебиеттерден қарау. 

9. Сӛздікпен жұмыс: әлеуметтік нормалар, әлеуметтік санкциялар, әлеуметтік 

бақылау, девианты және делинквенттік мінез-құлық. 

10. Қоршаған  адамдардың  арасындағы  студенттің  тұрмыс-тіршілігі  мен 

мiнез-құлығы  талдана  отырып,  оның  девиантты  болып  есептелетiн 

әрекеттерін атап ӛту.

 

11. Әлеуметтанулық  зерттеудiң  бағдарламаны  құрастыруы  мен  iрiктеудi қалыптастыру бойынша әдебиеттерді зерделеу.

  


12. Әлеуметтанулық ақпаратты жинау әдiстерiнiң қысқаша сипатын дәптерге 

түсіру.


 

13. «Ішкі саяси тұрақтылық пен қазақстандық қоғамның топтасуы (Қазақстан 

стратегиясы - 2030)» атты бӛлiмдi конспектілеу.

   


 

Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері 

Емтихан  бағасы  кӛрсетілген  кестеге  сәйкес  келіп,  шекаралық  бақылау 

(үлгерім)  мен  (40%),  аттестация  қорытындысы  бойынша  қойылатын  –  60%, 

100% -ға жетілумен анықталады. 

 

Әріптік жүйе бойынша бағалау 

Баллдар 


%-тік 

құрамы 


Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

          А 

4,0 


95-100 

Ӛте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

                  В 

3,0 

80-84 


                  В- 

2,67 


75-79 

С+ 


2,33 

70-74 


 

 

Қанағаттанарлық                    С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


Д+ 

1,33 


55-59 

Д 

1,0 50-54 

 0-49 


Қанағаттанарлықсыз 

«А» (ӛте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық 

бағдарламалық  сұрақтары  бойынша  ӛте  жақсы  білім  кӛрсеткен,  сонымен 

қатар,  ӛздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған, 

оқылатын  пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және 

қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік кӛрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (ӛте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, 

пәннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  ӛте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+»  (жақсы)  деген  баға,  студент  пәннің  сұрақтары  бойынша  жақсы 

және ӛте жақсы білімдер кӛрсеткен, семестрлік тапсырмаларды кӛбінесе «ӛте 

жақсы»  және  кейбіреулерін  «жақсы»  бағаларға  тапсырған  жағдайда 

қойылады. 

«В»  (жақсы)  деген  баға,  студент,  пәннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  ӛте  жақсы  білімдер 

кӛрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «ӛте жақсы» және «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-»  (жақсы)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық  қалай  болса, 

дәл солай СӚЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды 

жиі  тапсыратын  және  пән  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта 

тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  


«С+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда 

қойылады.  

«С»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың 

және 


СӚЖ 

барлық 


түрлері 

бойынша 


жалпы 

мағлұматтандырылған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың және СӚЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӚЖ  бойынша  білімі  тӛмен,  сондай-ақ,  сабақтар  босатқан  жағдайда 

қойылады.  

«F»  (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӚЖ  және  сабақтардың 

түрлері  бойынша  теориялық  және  практикалық білімнің  тӛмен  деңгейіне  де 

ие  емес,  сабақтарға  жиі  қатыспайтын  және  уақытында  семестрлік 

тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

 

Аралық бақылау  оқытудың 7-ші,  14-шы   

апталарында  жүргізіледі және 

бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

 

Ба

қылауды

ң т


үр

і 

%ық

 құр

амы


 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта  

 Ба

рл

ығы

%

 

10 

11 


12 

11

15 Сабаққа 

қатысушыл

ық 

0,3 
Дәріс 


конспектіле

рі 


0,7 

  

   

   

Семинардағы жұмыс 

1,6 
25 

Тест 


бойынша 

12,5 


 

 

  

 

  

  

 

  

 25 

Барлығы 


аттестат 

 

  

 

  

 

30  

 

  

 

 3

 60 

Емтихан  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40 


Барлығы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

10

 

Саясаты және рәсімдері  

«Әлеуметтану»  пәнін  зерделеу  кезінде  келесі  ережелерді  сақтауды 

сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақты  орынды  себепсіз  босатпау,  ауырған  жағдайда  –  анықтаманы, 

басқа жағдайларда түсіндірме хатты ұсынуды сұраймын. 

3. Студенттiң мiндеттерiне сабақтардың барлық түрлерiне қатысу кiредi 

4. Оқу барысының күнтізбелік кестесіне сәйкес бақылаудың барлық түрлерiн 

уақытында орындау.   

5. Ӛткізілген семинар сабақтарын уақытында ӛтеу. 

5. Оқытушы  мен  қаламдас  әріптестеріне    шыдамды,  ашық  қалтқысыз  және 

тілектес болу.    

Пәннің оқу-әдістемелік оқу құралдарымен қамтамасыз етілгендігі 

 

 Автордың аты-

жӛні, тегі 

 

Оқу-әдістемелік әдебиеттердің атауы 

 

Баспасы, шыққан жылы Даналар саны.

 

кітапханада         

 

кафедрада 

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР 

Булатова А.Н.  

Исмагамбетова З.Н. 

Курс лекций по социологии 

Алматы: Данекер, 2002 

11 


Волков 


Ю.Г., 

Мостовая 

И.В., 

Добреньков  В.И. Социология: Учебник 

 

 М.: Гардарики, 2002 

11 


 

Добреньков 

В.И.,  

Кравченко А.И. Социология: краткий курс 

 

М.: ИНФРА-М, 2004.  

Кравченко А.И.   

Социология: 

учебник 

для 


вузов 

М.; 


СПб.; 

Нижний 


Новгород: Питер, 2003 Матвеенкова 

Л.Г. 


Аманжолова М.К. 

Основы  социологии:  Учеб. 

пособие 

 

Караганда: КарГТУ, 

2004. 


15 

 

Перов Г.О.   

Социология: учеб. пособие 

 

Ростов 


н/Д: 

Издат. 


центр "МарТ", 2002 

10 


 

Радаев В.В.  

 

Экономическая  социология: курс лекций 

М.: Аспект-пресс, 2000 

11 

 

Радугин А.А., 

Радугин К.А. 

Социология: Курс лекций 

 

М.: Центр, 2003 20 

 Социология:  Учеб.  пособие/ 

Под ред. А.Н. Елсукова 

СПб.; 

Нижний 


Новгород: Питер, 2004 

  

Социология  для  технических 

вузов:  Учеб.  пособие/  Под 

ред. С.Н. Яременко 

Ростов  н/Д:  Феникс, 

2001 


12 

 

 Социология. 

Наука 


об 

обществе:  Уч.  пособие  для 

вузов/под ред. 

В.П. 


Андрущенко, Н.И.Горлача 

Харьков, 1996 Елсуков А.Н. Социология:  учеб.  пособие 

для вузов  

Минск: 

Тетрасистемс, 2000 Лавриненко В.Н.  

Социология: учебник  

М.:  Культура  и  спорт, 

юнити, 1998 Тадевосян Э.В.  Социология: учеб. пособие 

М.: Знание, 1999 

11 Фролов С.С. Социология: 

учебник 


для 

вузов 


М.: Гардарики, 2000 

10 


 

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР 

Аитов Н.А.  

 

Социальное развитие регионов М.: Мысль, 1985 

 Алексеев Н.И.  

 

Экономический эксперимент: 

социальные аспекты 

М.: Мысль, 1987 

 Анурин В.Ф.  

 

Динамическая  социология:  учебное пособие 

М.:  Академический 

Проект, 2003. 

 Артемов Г.П.  

 

Политическая  социология:  Учеб. пособие 

М.: Логос, 2002. 

 

Артемов Г.П.   

Политическая  социология:  Учеб. 

пособие 

М.: Логос, 2003 

 

Арутюнян Ю.В.   

Этносоциология:  учеб.  пособие  для 

вузов 

-  М.:  Аспект-пресс, 1999 

 Афанасьев С.Л.  

 

Будущее общество. 

Ведущие 


социально-экономические 

тенденции современности 

М.:  Изд-во  МГТУ 

им.  Н.Э.  Баумана, 

2000  Бабосов Е.М.  

 

Прикладная социология: 

Учеб. 


пособие 

Минск: 


ТетраСистемс, 2001 

 Бестужев- 

Лада 


И.В.  

Окно  в  будущее:  современные 

проблемы 

социального 

прогнозирования 

- М.: Мысль, 1970 

  Бородкин 

Ф.М., 


Коряк Н.М. 

Внимание: конфликт 

 

Новосибирск: Наука, 1989 

 Бутенко И.А.  

 

Анкетный  опрос  как  общение социолога  с  респодентами:  учеб. 

пособие для вузов 

М.:  Высшая  школа, 

1989 


 

 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 

Ұсыныла- 

тын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Дәріс 

конспектілері 

Жоспарға сәйкес 

тақырыптарды 

пысықтау 

Жоспарға сәйкес 

әдебиеттерді 

оқып білу 

Семестр 

бойынша 


15 сағат 

кӛлемінде 

Ағымдағы 

 

2,4,6,8,10, 12,14 апта 

Семинарда 

жұмыс жасау 

Жоспарға сәйкес 

тақырыптарды 

пысықтау 

Дәріс 

конспектілері, жоспарға сәйкес 

әдебиеттерді 

оқып білу 

Семестр 


бойынша  

15 сағат 

кӛлемінде 

 

 Ағымдағы 

 

  

Апта 


сайын 

СОӚЖ 


Курс бойынша 

бағдарлама 

тапсырыстарын 

орындау, 

оқытушымен 

консультация 

Дәріс 

конспектілері, тақырыпқа 

сәйкес 


әдебиеттерді 

оқып білу. 

 

30 сағат кӛлемінде 

 

 Ағымдағы 

 

  

Апта 


сайын 

Тест бақылау 

Білімді 

пысықтау 

Конспектілер, 

әдебиеттер 

контактілік сағат 

Аралық 


7, 14 

апта 


Емтихан 

Пән 


Негізгі және 

0,2 


Қорытын 

Сессия 


материалының 

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

қосымша 


әдебиеттің 

жалпы тізімі 

контактілік  

сағаттар 

ды 

кезеңінде  

Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар (тест тапсырмалары) 

1. Социология бұл 

2. Социологияның объектісі  

3. Азаматтық қоғам қай ғылымның пәні екенін тап 

4. Социологияның басқа ғылымдарға қарағанда кештеу пайда болуының себебін тап 

5. Социология ӛз бетінше дербес ғылым болып қалыптасты 

6. Аталған ойшылдардың қайсысының еңбектері социологияның шығуына едәуір кӛмегін тигізді 

7. Макросоциология пәні 

8. Социология пәні 

9. Конттың айтуынша социология нені зерттеуге тиісті 

10. Социологияның зерттеу объектсі болып табылады 

11. Әлеуметтік жүйе – бұл  

12.  Қандай  негізгі  жағдайлар  мен  принциптерді  социологияның  парадигмаларына  жатқызуға 

болады 


13. Қоғамдық ӛмірдің қай сферасы басқаларға  қарағанда ертелеу зерттелді 

14. «Позитивтік  философия курсы» атты еңбекті кім жазды 

15. Социология тарихындағы алғашқы ойшыл   

16. Социологиядағы алғашқы бағыт 

17. «Социологияның жалпы теориясының мәселелері»,- деп аталатын еңбектің авторы 

18.  Тұтас  алғандағы  қоғамның  ӛзара  байланыстарды  қамтамасыз  ететін  қызметін  байқау  және 

зерттеу үшін Р:Мертонның ұсынған методологиялық құралы 19.  О. Конттың қай заңы әлеуметтік дамудың теориясына айналды 

20. Социологиядағы психологиялық бағыттың негізін қалаушы 

21.  Социологияның  кӛрнекті ӛкілдерінің  қайсысы  әлеуметтік  фактілерді социологияның  пәні  деп 

атайды 


22. Қай неміс социологтің пікірінше, социология – бұл әлеуметтік мінез-құлық жайындағы ғылым, 

сол себебті оны ұғуға ұмтылады 23. ХІХ ғасырға дейін социология қай ғылымның шеңберінде дамыды 

24. Салалық социологияның қалыптасуы үшін методологиялық базаны жасап шығарған американ  

социологы 25.  Ауытқу  мінез-құлқының  әртүрлі  типтерін  түсіндіретін  аномия  концепциясын  жасаған 

американ социологы 26. Микросоциологияның пәні болып табылады 

27. Социология атқарады 

28.  Социологиядағы  ғылымилықтың  классикалық  типін  «Социологиялық  әдістердің  ережесі» 

деген еңбегінде қалыптастырған француз социологы 29. О. Конттан кейін іле-шала социология негізіне эволюция идеясын қойған ағылшын философы , 

позитивист-социологы 30.  Жеке  ағза  «нақтылық»  ,  ал  әлеуметтік  «дискреттік»  деп  ұйғарушы,  «  Социологияның 

негізделуі»  еңбегінің авторы 31. Алғаш рет О.Конт социология деген сӛзді қай жылы қолданды  

32.  Қандай негізгі жағдайларды социологияның парадигмаларына жатқызуға болады 

33. Қоғамдық ӛмірдің қай саласы басқалардан ертелеу зерттелді 

34. «Позитивтік философия курсы» еңбегін жазған 

35. Тарихтағы алғашқы социолог 

36. Алғашқы социологиялық шығарма 

37. Р.Арон кімді социологиядағы философ және философиядағы социолог деп атады 

38.  Американдық  ғалымдардың  қайсысы  ӛз  қызметтерімен  «адамдар  қатынастары»  доктринасын 

қысқа, әрі дәл жеткізді 39. Талаптар иеархиясы теориясын жасаған американдық социолог 

40.  Аталған  қай    неміс  социологтарының  пайымдауынша  танымның  басты  құралы  «идеалды 

типтер» болып шығады 41. «Қоғам және шаруашылық» еңбегінің авторын кӛрсет 

42. Мына американдық ғалым дүниеде алғаш рет ЕҒҰ жүйесін жасады 

43. Социологиядағы алғашқы бағыт 

44.Социологиядағы әлеуметтік дарвинизм бағытының негізін салушы 

45. Ресей социологиясының ерекшелігі неде 

46. Ресейде қашан социологиялық институт  мекемесі болды 

47. Ресейдегі социологиялық  институттың негізін қалаушы  

48. Ресейдегі юридикалық мектеп концепциясының негізгі мазмұны неде 

49. ХХ ғасырдағы Ресейлік социологияның ең кӛрнектісі кім болды 

50. П.Сорокиннің философиялық және жалпы социологиялық кӛз қарастарының қайнар кӛзі  

 

  

 

  

 

  

 

  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20СГД -> 17.06.2016 -> СОЦИОЛОГИЯ 2013 -> СИЛЛАБУСЫ
СИЛЛАБУСЫ -> Алғы сӛз Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын әзірлегендер: доцент Нұғман Бахредден Ғабдылбақиұлы, аға оқытушы Қасымова Сәуле Сүйіндіковна, доцент Матвеенкова Людмила Геннадьевна
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) kn 2110 «Қҧқық негіздері» пәні ag L Әлеуметтік-гуманитарлық модулі
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Алғы сӛз Оқу модулін сипаттайтын құжатты әзірледі
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) kn 2109 «Қҧқық негіздері» пәні ag L Әлеуметтік-гуманитарлық модулі

жүктеу 159 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет