Ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы жа за өтеуден соң берілуі мүмкінжүктеу 2.41 Mb.

бет8/20
Дата10.02.2017
өлшемі2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ,

Ор

ал

«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы 

Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің қолдауымен «Өрлеу 

ақпараты» инновациялық тақ

ыр

ыптағы үздік журналистік материалдар 

ба

йқ

ау

ын жариялайды.

Мүгедек ұландарды атқа отырғызып емдеу тәсілін иппотерапия деп 

атайды. Оралдық кәсіпкер Елдос Есқалиев осы әдіс арқылы мүмкіндігі 

шектеулі жандарға жәрдем беруді ұйғарды. Ол үшін тіпті ақы да 

ал

ма

ймын деп отыр. Кәсіпкерд

ің ж

екеменші

гі

нд

е Ма

русь есімді тайы 

бар-тұғын. Соны той-томалақ көп болатын сенбі-жексенбі күндері 

күймеге жегіп, нанын тауып жүрген кәсіпкер иппотерапия туралы 

кездейсоқ естіпті.

көз жұмғандардың қатары 

да

 а

з емес. Ай

т-

пақ шы,  туберкулезбен ауыратындардың жас шамасы 18-54 жас аралығында болса, 

оның тең жартысы 34 жасқа дейінгі аза-

маттарымыз екен. 

ОНКОЛО

ГИ

ЯЛЫҚ АУРУ ДА 

ОҢ

ДЫРАР 

ЕМ

ЕС

Елімізде 30 мыңға жуық адам қатерлі ісік 

ауруына шалдықса, олардың 19 мыңы жыл 

сайын көз жұмады екен. Осы дерттің 

асқынуына байланысты өлім саны ха лықтың 

өсімі мен өмір жасының ұзақ ты ғы на  да 

айтарлықтай ықпал жасауда. Қ

а 

тер 

лі ісік 


ауруынан елімізде 100 мың адам н

ың

 бесте

н 

бірі зардап шегеді. Қа тер лі  ісікке  шалдыққан отандастарымыздың 100 мың адамнан 18,4 

пайызы – сүт безі рагы, 19,5 пайыз – асқазан 

рагы,  18,9  па йы зы  –  өңеш  рагы, 8,2 пайызы 

жатыр  мо й  нының  рагына  ұшырайтын 

көрінеді. Ал жа 

ман аурудың түбі алып 

тынбайтыны бел

 г

ілі. Бұдан бөлек, жүрек-қа

н та


мы

р ла


 ры  ау рул

арын


ың да жас 

талғамай жат қан дығы тағы бар. Оның да 

ұрпақтың өнуіне әсері батпандай.

Әлем ғал

ым

да

ры

ны

ң 

па

йы

мд

ау

ынша, қазіргі кезде жаппай

 қ

ыр

ып

-

жоятын бомба жармай-ақ, адамзат ұрпағын жер бетінен жойып 

жіберудің жолы көп. Сондай жолдың бірі – ауру тарату. Ал ондай 

дерттің бірі, ХХ ғасырдың соңында жер бетінде кең етек жайған тажал 

– адам ағзасындағы иммун тапшылығы ауруы (СПИД). Өкінішке қарай, 

бұл дерт Қазақ елін де айналып өткен жоқ. Әлбетте, үкімет тарапынан 

бұл бағытта атқарылып жатқан шаруаны ж

оқ

қа шығар

ыпауызды қу 

шөпп

ен

 с

үр

туде

н аулақпыз. Дегенмен д

е 

де

мо

гр

афия

мыз 

ды

 

діңкелететін дерттердің айылы жиылмай тұрғанын айтқан жөн. Әрине, 

аурудың жақсысы жоқ. Туберкулез бен онкологиялық аурулар 

бойынша да жағамыз жайлауда болмай тұр. Десек те, ұрпақты ұры-

ғымен құртатын ең қатерлі дерт – ВИЧ/СПИД жайлы айтып, жас та-

рымызға ондай аурудан сақтану керектігін ұдайы жадына салып 

отыруға тиіспі

з.

 

ОЙ-КӨКПАРБ

ас

ы 1-

бе

тт

е

Ғалымжан ХАСЕНОВ, ҚР Ішкі істе

министрлігі Қылмыстық-атқару жүй

комитетінің баспасөз х

атшы

Сол ар


қылы о

лар әке-шешесі мен жа-

қын  дарына  телефон  со ғу  мүмкіндігі қа рас-

БЕ

Й

ТАРАП ПІКІ

Р

Рамазан СӘРПЕКОВ, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:

– Жалпы, қылмыстық жазаны атқару туралы арнайы кодекс бар. Соның ішінде

бү гінгі  күні  бас бостандығынан айырылғандар жазасын өтеуде режимге бай ла-

ныс  т

ы қойылға

н ә

ртү

рлі ше

кте

улер болады. Оларға жақындарын

ың 

кез

дес

уі, 

там

ақ 

алып т

ұру

ы к

оло

ния

ның

 ішкі режиміне байлан

ыст

ы. 

Оны

ң і

шін

де 

туғ

ан-

туыстарымен телефон арқылы байланысқа шығып тұру деген тағы бар. Түзеу 

мекемесінде туған-туыстарымен хабарласып тұратындай стационарлық 

мүм кін дігі  болса, ондай жерде тыйым салуға болады. Ал егер ондай мүмкіндік

жоқ болған жағдайда ұялы телефонмен белгілі бір уақыттарда туыстарына 

хабарласуы үшін кейбірінің үлгілі тәртібі мен жұмысқа белсенді араласуына 

қарап рұқсат беруге де болады. Оған заң тыйым салмайды. Тек қана қаланың 

ішінде орналасқан тұрғын

 үй

лер

ге 

жақ

ын тәртіп түзеу мекемелеріндегі ұялы 

телефонның желісіне түге

л т

осқ

ауы

л бері

п, бей

біт

 ад

амдардың құзырларына

нұқ сан  келтіруге  жол  берілмеуі керек. Ондай кезде шараны бақылаудан шық пай-

тындай етіп жұмыс істеуге тура келеді. Алдын ала байқап, қандай нысандарға

ты йым  салу керектігін анықтайды. Заңның аясында жұмыс істейтін болса, еш қан-

дай айғай-шу шығармайтындай шешімге келуге болады.

отыр


. Соның ішінде телефонға т

ый

ым сал

у 

да қа растырылған. Бұл дұрыс емес.ИƏ

ЖОҚ

тер

йесі

шы

сы

і

р 

і 

ы

тырылған және оған 15 минутқа д

де йін 

шектеу жоқ. Күнде сөй лесем десе дде рұқ-

сат. Ендеше, оған басқа бай 

лан

аныстың


ң 

қажеттілігі не?

Түптеп келгенде қамаудағыла

арға қал  та 

те

лефонын пайдалануға рұққсат бе 

ре-


тінд

ей Қаз


ақст

анға әлі уақ

ыт

 к

келген жоқ. Рас, әлемнің кейбір мемлекетт

ттерінде мұн-

 дай мәселе шешілген. Алайд

да оны рет  теу

у 

үшін ұзақ уақыт жұмыс істепп,  тың ғы лықты 

дайындықпен келген жө

жөн. Терең са-

раптама жасап, содан кей

йін барып қа рас-

тыруымыз қажет. Қазақст

станд

ағ

ы қыл мыс-

тық жазасын өтеу колон

нияла

ры

нда бұ

 ғ

ан 

дейін ұялы телефонды

ы қолдануға рұқ сатт 

берілмеді. Және жуы

ыр уақыттары оңай -

лықпен шешілетін ш

шаруа емес. Айта ке-

тетіні, 15 минутқа д

дейін шектеусіз рұқ сатт 

берілетін сөйлесу 

у уақытының өзі көп тік

к 

етіп отырған жайыы бар. Сондықтан рұқ сатт 

бе

руді құптау, жазасын өтеушілерге

е 

еркіндік

 бер


уд

і 

і ен

гі

зудің 

қа

жеті жоқ деп санаймын. Себ

бебі түрмеде қылмыс жаса-

ған азаматтар

ар жазасын өтеп жатқанын

естен шығарм

рмауымыз керек. Осы арқылы 

олар қылмы

ысын одан әрі жалғастыра бе-

реді. Әрин

не, олардың сөйлесуі тың 

да-

лады, дегегенмен де сөйлесуг

е 

мол 

мүмкін-


дік  тің  бер

ерілуінің өзі қауі

псіздік жа

ғы

нан

тиімсіз. О

Осыған қатысты жазасын өтеуші-

ған қатысты жазасын өтеуш

лер дің 

ң құ қығын алға тартып, ұялы теле-

ғын алға тартып,  ұялы тел

фон  ды


ы ен гізуді көксеп отырғандар бар. 

уді көксеп отырғандар ба

Егер тәр

тәр тіп түзеу мекемелерінде ұялы те-

тәр

тәр


ле фон  қол д

қол данылатын болса, ол түбі кері

қол д

қол данылатын болса, ол түбі кері әс

ерін т


и 

гі

зетіні

тіні а


ны

қ.

 Мысалы, коло ния-етіні

етіні 


ны

ң 

қыз метк

ер

ін ж

аз

 жаз

асын


 өтеуші жақтыр-

н ж


аз

н

 жа

маған бол са, сырттағы

ағы сыбайластарына

ағы


ағы сыбайластарына 

те лефон ша лып, қастандық

дық ойластыруы

дық


дық ойластыруы 

мүмкін. Сол тәрізді соңы қылмыс

мыстық оқи-

мыст


мыст

ға ға әкеп соғатын жайттардың көбею

бею ық-

өбею


өбею

ти  малдығы  басым болып отыр.ауан ШАЕКИН, 

Рау

Парламенті 

ҚР П

жі

лі

сі

ні

ң 

депу

та

ты

Мәж

ылмыстық-ат қару  жүйесі  комитеті 

Қы

н мүмкіндік беріп, қылмыс жасаған-осыған

асы, бала-ша ғасымен сөйлесіп тұр-

дар отба

н бізге еш қан дай зиян келмейді. 

са, одан

қыл мыс кер ді не үшін түрмеге жа-

Сосын біз қ

ен қа рапайым

 с

ұрақ


қа к

е ле йік ші.

 

бамыз дегенар тылғанда

р 

тәрт

іб

ін тү 

зесі


н,

 

Жауапқа тармі 

незі оңалсын дейміз. Ал 

қылмыскер  м

луы на қандай жағдай жа сап 

олардың оңа л

ұ мысын дұрыс істеп, тәр тіп 

жатырмыз? Жұ 

ға бағынса, онда от ба сы нан 

бұзбаса,  бас шы ға

ынырақ сөйлесу үшін қо-

алыстамай жа қы

к

інді

к 

беруіміз  қа   жет  емес сымша 

та

ғы м

үм

 кін

ысты  ұялы  те ле  фонмен 

пе? 

Ал

  бұған қа ты

сыз етудің ар  тығы  жоқ. 

сөйлесуді  қам та масы

жазасын  өте у  ші  ұялы 

Так софон  бол маса,  ж

ушыларға  тап  сырып 

те лефонын  қа да ғалау

 туған-туыс  тары са-

қой сын, соған бір лікті  т

су уа қыты келгенде 

лып тұрды делік. Сөй лесу

 кө зінше телефон

 

түр ме  қыз ме т кер лерінің н 

де

 ол өз

ін қал


ай

 

шалады.  Ко ло нияның

 і

шін д

й лесу  мүмкіндігі 

ұстап жүр, осы ған орай сөй

н сол емес пе? 

қа растырылса.  Із гілік  деген 

жа засын  өтеу-

«Гу ма низация» деп жү ріп біз ж

бос тандыққа 

ші лер ді  мерзімінен  бұ рын  б

рзіміне


і дұрыс бол-

шы ғарып та жүрміз ғой. Тәр тібі

жүрмі

гін неге қа-са, 

қосымша 


сө

йлесу  мүм кін дігі

а 

сө

йлн нан  кейін 

ра

с ты

рм

асқа

?!

  Сөй

ле

сіп бол ған н

а

?!  С

ө

лауға ал-оны түрме қызметкері қай  та ба қыл

ны түрме қызметкері қай  та б

ызмет

ылмаса, 


сын. Ешқандай қауіпті әң  гіме ай ты

ын. Ешқандай қауіпті әң  гім

дай қа

з керек. біз бұған толық мүм кін дік бе руі міз 

з бұған толық мүмкіндік бе

лық м

мыстық 


Ал  қамауда  отыр ған дар   дың  қыл мы

отыр


с па рын  іске 

топ 


пен байланыс жа 

сап, жос 

па 

ланыс


О

нд

ай  н

әр сен


ің

 

асы рады деу бос әң  гіме.

  О


нд

у  бос


т

ығын


ан

 б

о ла

 д

ы. бәрі бақылаудың жоқ 

 тығы


удың ж

лі іске келгенде кері тарт-

Осындай келелі іс

Әйтпесе сол түрмедегілерді 

па сақ екен. Әйт

лефонынсыз қалдыру мақсатында 

қал та  телефо

мыстық-атқару жүйесі аппаратура мен 

қыл  мыст

ке рек-жараққа 1,5 млрд теңге бөлеміз деп 

кере

Аурудың алдын алу үшін қолданылып жатқан шаралар аз емес. Бірақ шара бар 

болғанмен, нәтиже мардымсыз. Себебі денсаулық саласында кінәрат көп. Қателесуге 

жол берілмей

тін бі

рде

н-б

ір 

маманд

ық ақ халатты қауым деп білемі

з. 

Сөй

те 

тұра 

бұларда қызм

еті

нен ши шығу ара-тұра емес. Кәдімгідей дәстүрге айналып

 ба

рады.

Денсаулық саласындағы тамыр-таныстық жойылуы тиіс. Мәселен, қарапайым 

мысал: дәрігерлер балабақша тәрбиешісінің туберкулезбен ауыруы бойынша есепте

тұратынын жасырып, дені сау деп анықтама берген жағдайлар кездесіп жатады.

Осыдан кейін не дерсіз?..

P.S.

МӘСЕЛЕ


Керекудегі Май ауданының тұрғындары мал шаруашылығының тізгінін 

ұстаумен қатар, өңір экономикасын дамытуға сеп болар өзге салаларды 

игер

уд

і 

қо

лға алуда.

 М

әселенкүнделікті тұрмысқа қаже

тт

і 

тұ

з өндіру,

кірп

іш

 шығ

ар

у 

ісі де

 д

ам

у 

үс

ті

нд

е. Ертістің Павлодар ө

ңі

рі

нд

е 

биылдан

бастап жүзеге асқан «Жайлау» бағдарламасы аясында 1400 бас қой Май 

ауданындағы 14 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіге бес жылға 

лизингке берілген.

Дегенмен ауданға қарасты Баскөл ауы-

лы тұрғындарының мәселесі өлке дегі мал 

шару


аш

ыл

ығына біршама кедергі 

ке

л-тіретін түрі бар. Бұл жолы шаруалар та би-

ғат тың тосын мінезінен емес, қолдан жа-

салған өзекті мәселеден зардап шегуі 

ық тимал. Баскөлдік шаруалар Ертістің арғы 

бе тінен шапқан мал азығын қорасына жет-

кізе алм


ау

даМа

й 

ауда

ны

на  қ

ар

асты үш 

ауылдың тұрғындары шауып алған жем-

шө бін таси алмай дал болуда. Қысқа бүгін-

нен қамданбасақ, ертең малымыз қы ры-

лады деп реніштерін білдірді ауылдықтар. 

Өзен нің қос жағасын байланыстыратын 

өт

ке

л (паром) су түбіне кетіп, ауылдықтар 

ша

бындыққа қатынассыз қалды. Күн суыта 

қиындық туындайтынын шаруалар әу 

бастан білген. Сондықтан жергілікті билікке 

шағымданған. 

Бұл түйткілді Май ауданының әкімі 

Асхат Жармағамбетов жақсы біледі. Бір не-

ше рет арнай

ы 

техн

иканы 


жұ

мы

л ды рып, 

өт келді


ң 

топы


рағы

н 

көте

рмекке


 ә

ре к


ет ет-

кен. Бірақ оны түбегейлі шешуге қау қар-

сыз. Жалпы, өзеннің арғы бетіне ай налма 

жол арқылы жетуге болады. Ол үшін ша-

ма мен 80 шақырымдай жолды өткеру қа-

жет. Ал қайтар жолды есептесек, 200

шақы

 рым ғ


а жуық. Шаруалар мәселен

і 

осы 

жол  ды  таңдау  арқылы шешсе  де, қал-

талары қағылатыны сөзсіз. Паромды қайта

қал пына келтірмесе, оның зардабын Бас-

кө

л 

ауыл

ын

ың тұрғы

нд

ары ғана тартпайды, дәл осындай шарасыз жағдайға тағы да екі 

ел ді мекен тап болмақ. Қазіргі таңда өзен-

нің арғы бетінде 6000 гектардан азық шөп 

шабылып тұр. Дер кезінде оны жинап ал-

маса, жаз бойғы еңбек желге ұшары анық.

Айтмағамбет РҮСТЕМ

ХА

НО

В,

 

Баскөл ауылының тұрғыны: 

– Жаз бойы шапқан шөбімізді қора-

мыз ға тасу қиын болып тұр. Өзен бол са 

қақаған қыстың бел ортасында қа тады. 

Оған дейін төрт түлікті қалай асы рай-

мы

з? М

ал ө

сі

ру м

ен үшін күн кө рістің 

жалғыз жолы екенін жасыр май мын. 

Біздің мәселеміз шешілмесе, күніміз не 

болмақ деп уайымдаймыз.

Асхат ЖАРМАҒАМБЕТОВ,

Май ауданының әкімі:

– Шаруалардың шағымынан құ лағ-

дармыз. Алғашқыда мә

се

лені ш

е 

шу

 

мақсатында а

рн

ай

ы 

те

хн

иканы ша

-

қырт тық.  Алып  крандардың  өзі  өт  кел дің 

топырағын көтеруге  тал пын ды.  Ешқан-

дай нәтиже шықпады. Де ген мен мәсе-

ле ні оң шешуге ірекет етіп жатырмыз.

Ақ

марал ЕСІМХАН,

Кереку

Дайындаған Жангелді ҚАРЖАН

Нұр


ғиса ЕЛЕУБЕКОВ 

ото)

ұр

фҚарағанды

№167 (1078) 

25.09.2013 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

 

Керуенші күнін кім тойлайды?Жаңа өндіріс – жаңа жұмыс орны

НАРЫҚ


Біз де құрылыс материалдарын шығаратын өндіріс орындары қай жерлер де? 

Жексен МҰСТАФИН

Жуырда ғана Семейде индус триал дық 

құ ры   лыс  комбинаты  іске  қосылды.  За-

уыттың өн   ді рістік қуа ты – жылына 13 мың 

темірбетон  өнім   дері  не ме се  50  мың  шар-

шы метр тұрғын үй. Өнімді өт кі зу на рығы 

Қазақстан мен Ресей деп белгі лен ген. 

«Сәт транс» ЖШС-нің «Индустриал-

дық құ ры лыс комбинатын ұйымдастыру» 

жобасы Шы ғыс Қазақстандағы индус-

триал ды-инно ва ция лық  да му  картасына 

ен гізілген  еді.  Кә сіп  орын  ди рек торы  Нұр-

лан Байбековтің ай 

туын 


ша, бұл жо 

ба 


«Бизнестің жол кар тасы-2020» бағ дар-

ламасы  шең берінде  «Жа ңа  бас та ма лар ды 

қолдау»  ба ғы тында  жү зеге  асы рылды. 

Зауытта  құмблок,  ар ма тура,  те  м ірбетон, 

ағаш, пластик өнімдерін шы  ға ратын цех-

тар  салынды.  Қажетті  ин фра құ ры лым 

жүр гізілді. Жаңа комбинаттың өнімдері 

жа  ңа  технологиямен  шығарылады. 

Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың 

пі кі рін  ше,  мемлекеттік  қолдау  көрсетілетін 

осы ком  би  нат алдағы уақытта өз базасын 

ке ңей тіп,  шы  ға ратын  өнім  көлемін  ұлғай-

туы тиіс. Бұл жа ңа жұ  мыс орын да рын құ-

руға және Се мей қа ласы бюд жетінің кіріс 

бө лігін көбейтуге мүм кіндік беретін бо ла-

ды.


Байқағанымыз, Ауыл шаруашылығы 

ми  нистрлігі астықтың шамадан тыс көп 

бол ғанын қаламайды да. Себебі елдің ішкі 

сұ ранысы мен экспорттың өзіндік мөлшері 

бар. Одан артылса, бітік бидайдың өзі тек-

тен-текке рәсуа болады. Сол себепті ми-

нистр диқаншыларға егістік алқаптарын 

әр тараптандыруға, яғни астықтың орнына 

на рықта сұранысы жоғары дәнді-да қыл-

дарды өсіруге кеңес беріп отыр. Бәлкім, 

Өзен (Казақстан) – Берекет (Түрікменстан) 

– Горган (Иран) теміржол желісі ашыл ған-

нан кейін қазақстандық астыққа деген сұ-

раныс артады. Себебі ол кезде біз үшін 

жа ңа нарықтар ашылады. 

Сөйтіп, экспорттың жаңа бағдары 

ашыл ғанша Қазақстанның астығы бүгінгі 

экс  порт пен елдің ішкі сұранысына толы-

ғы мен жетеді. «Осының арқасында нан-

ның бағасы да сақталады. Алайда әлеу-

меттік жағынан аз қорғалған азаматтар 

үшін нанның өзіндік бағасы болуы – шарт. 

Бұ ған да негіз жоқ емес. Қазіргі кезде жа-

нар-жағармайдың бағасы қымбаттап, та-

сымал шығыны өсіп жатыр. Астықтың на-

рықтағы бағасы да көтеріліп тұрады. Соған 

қарамастан, Қазақстанда нанның бағасы 

тұрақты. Әрине, бағаның тұрақты болғаны 

жақсы. Алайда сол тұрақтылық бізге қан-

дай шығындармен келіп отыр? Соны біл-
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал