Ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы жа за өтеуден соң берілуі мүмкінжүктеу 2.41 Mb.

бет7/20
Дата10.02.2017
өлшемі2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ

Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы

 

А Л А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Дайындаған Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

ТҮЙТКІЛ


ВИЧ-СПИД

XX ғ


ас

ыр

дың аж

да

һасы атал ған бұл 

дауасыз дерттің бүгінде аз ай тылуы оның 

айылын жиғандығының көр сет кіші  емес. 

Қазір де қағанағымыз қарқ, сағанағымыз 

сарқ болған түгі де жоқ. БАҚ-та бұл мәсе-

ле ні көтеру сирегенімен, дерт толастап, 

ты ныстаған емес. Бүгінгі күні де бұл дерт 

кемеріне келген орасан әлеум

ет

ті

к про бл

е-

маға ұласып тұр. Өткен ғасырдың  80-жылдарында со-

нау Африкада пайда болған беймәлім ін-

деттің ізін суытпай Қазақстанға келерін 

әс те ешкім ойлаған да жоқ. Алайда ауыз 

жиып үл гергенше, СПИД бүкіл әлемді кезіп

ке

тті. Са наул

ы 

ғана у

ақ

ыт ішінде мыңдаған қа з

ақ

 ста

нд

ық тажал

ды

ң тұтқы нына  ай-налып үлгерді. Саяси ғылымда р докторы 

Сейілбек Мұсатаев бүгінде ВИЧ ин фек ция-

сы мен СПИД-ті «Қазақстан де мо гра фия-

сын діңкелететін қауіпті ауру» деп бағалауы 

да жайдан-жай емес. 

Сейілбек МҰСАТАЕВ,

саяси ғылымдар докто

ры–ВИЧ-инфекциясы 

мен 

СПИД – ә

ле

м-

дік дерт. Әлем бойынша әрбір 10 секундта 

бір адам СПИД-тен өлсе, жыл сайын 5 млн 

адам ВИЧ-инфекциясын жұқтыратыны дә-

лел денген  фактіге айналды. Әлемдік қа-

уым дастықтың 1 желтоқсанды «Дүние жү-

зі

лік СПИД-пен күрес күні» деп жариялауы 

ос

ы 

ны

ң 

айғағы

. ҚР Д

енса

улық сақтау ми-

нистрлігі «СПИД-тің алдын алу және күресу 

жө ніндегі  республикалық орталығының 

мәліметі бойынша, 2010 жылмен салыс-

тыр ғанда (14 812 ВИЧ-инфекция жұқ тыр-

ғандар, 1102 СПИД-пен ауыратындар), 

2012 жылы Қазақстанд

ағ

ы 

ВИЧ-инфе

к-

ция сын  жұқ  тырғандар  –  18  83

0, С

ПИД-

пен ауы ра  тындар саны 1595 адамға же тіп,

едә уір өскен. Жалпы, ВИЧ/СПИД-пен ауы-

ра тын  қазақстандықтардың 70,1% ер лер,

27,6% әйелдер, қалғаны жас балалар. Жас 

ба лалардың 200-ден астамы қазақ ұлты 

көп шо

 ғ

ыр

ланған Шым

кент

 өңі

рі

нен. Ере-

сек тер арасында

 б

ұл дерт 

Ал

матыда ең көп 

тір келген – 3 мыңнан астам, ең азы Қы зыл-

ор да  облысында – 59 адам. ВИЧ-ин-

фекция сын  жұқ  тырудың  67,1%  стерильді 

емес шприц пен тамырға есірткі егу ар-

қылы, 24,4% жыныстық жолмен, қал ған-

дары

 ме дициналық салғырттық

та

н 

(дәрі 

ег

у,

 қан құю кезінде) болған. Ал

  б

ар

лық 

ау ру лардың 58,3% Қарағанды облысында 

тір келіпті. 2010 жылы 2507 қазақстандық 

ВИЧ/СПИД-тен өлген және бұл тен ден-

цияға айналуда.

Қанға түсетін қоздырғыштың берілуі 

бү гінгі

 таң


да

 б

асқа жолда

рына қарағ

анда,

ине 


ар

қы

лы  е

сі

рткі

  қ


аб

ыл

дайтын

 наша-


қорлар  арасында  белең алып барады.

Оның басым көпшілігі 20 мен 29 жас ара-

лы ғындағы  өрімдей ұл-қыздар. Па йызға 

шаққанда – 43,7 пайыз. Одан әрі ор да

бұзатын 30-дан қамал алатын 40-қа же тіп 

жығылғандар тұр (33,8 пайыз). Әлеу-

меттік мәртебесіне келсек, жұмыс

 с

ыз д

ар 


– 

71

,1 пайыз. Жұмысы, жағдай

ы 

бар-

лардың үлесі 15 пайызды құраса, ше тел-

діктер – 6,1 пайыз. Өкінішке қарай, олар-

дың арасында аяғы ауыр болашақ аналар

да  бар. Алайда бұл аналардан сау ба ла 

тууы үшін орталықтан БҰҰ-ның қоры

арқылы қ

ар

жыландырыл

атын аса күшті 

дәріәрмектер

  бер


іледі. С

он

ың  ар қа-

сында кейбір аналар дені сау сәбилерді 

дүниеге әкелген жағдайлар да кездеседі.

ҚҰРТ АУРУЫ ҚҰРДЫМҒА ӘКЕТПЕСІН

Қазақтың бағынан гөрі соры басым ба

дей сіз  кейде. ТМД мен Еуропа елде

рі

 ара

-

сында да туберкулез ауруы бо

йы

нша 

ал

-дыңғы орында тұрғандығымыз осылай

де меске  амал  қалдырмай отыр. Алдыңғы

жыл дармен салыстырғанда жағдай бір ша-

ма дұрыс дегенмен, статистикалық көр сет-

кіш көз қуантарлықтай емес. Дүниежүзілік

де

н са

у 

лық сақтау

 ұйымының ұйғарымы

бо

  

 йын ш

а,

 аур

у кө


рсеткіші 100 мың адамға

шақ 


қанда 50 болса, бұл эпидемиялық

жағ дай деп есептеледі екен. Ал біздің елде

бұл көрсеткіш үш есеге жуық артық кө рі-

неді. Ғалым ағаларымыз келтірген де рек-

терге жүгінсек, «100 мың адамға шаққанда

Мол дова  Республикасынад

а 

– 17


0,

 Қ

ыр-

ғыз станда – 1

60Румыни

яда 


– 

13

0, Ө

з-

бек  станда – 130, Ресей Федерациясы менГру зияда 110 ауру адамнан келеді. Из-

раиль де – 6, Чехияда – 9, АҚШ пен Герма-

ния да  –  5 ауру ғана». 

Құзырлы орындардың мәліметтері бо-

йын ша осы күні елімізде туберкулездің

ашық


 т

үрімен ауыратын 25 500-ден астам

ад

ам

  тір

кеуде 


тұр. Жыл сайын 15 мың

адам ға  туберкулез диагнозы қойылады

екен. Статистика бойынша құрт ауруынан

БА

ЙҚ

А

УИГ

І 

ІСБайқаудың мақсаты: бұқаралық ақпа-

рат құралдарындағы инновациялық да му-

ды кеңінен насихаттау және берілетін ақ-

па раттардың сапасын арттыру.

Байқау

ға

 бұқаралық ақпарат құрал да-ры  ның 

барл


ық

 түрле


рі: 

ба

сылы

мд

ар мен 

электрондық бұқаралық ақпарат құрал да-

ры, телеарналар мен радио өкілдері қа-

тыса алады. Материалдар қазақ және орыс 

тілдерінде қабылданады. Байқауға қа-

былданатын барлық материалдар елі міз-

де

гі

 ұлт

ты

қ инновациялық жүйенің қ

а 

лып-

та 


суы мен даму болашағы жайлы 

ақ  паратқа  құралуы тиіс. 

2013 жылғы 3 қаңтар мен 20 қыр-

күйек  ара  лығында  республикалық бұқа-

ралық ақ

  

парат құралдарында жария лан-ған бей 

не

 матер

иа

лдар

, теле жән

е 

ра

дио ба ғ дар ламалар, мақалалар, ғаламтор 

жаз балары мен басқа да материалдар 

қа былданады. 

Байқау жеңімпазы 1 000 000 теңге кө-

л е міндегі  жүлдеге  ие  болады. Байқаудың

 

жал пы ж

үлде қоры – 2,6 млн теңге. Соны-

мен қа тар әр аталым бойынша қазақ және 

орыстілді материалдардың автор ла ры 

ретінде екі жеңімпаздан анықталмақ. 

«Үздік телевизиялық бейнематериал 

– бағдарлама», «Үздік басылым мақа ла-

сы», «Үздік радиобағдарлама – Ра диоре-

пор таж»,  «Үздік  ғаламтор материалы – 

Фо то   репортаж» аталымдары іріктеледі. 

Сон  дай-ақ  биыл  жаң

ад

ан «Инновациял

ық

 та қы рыптағы  үздік 

бл

огер» атал

ым

ы қо

-

сылып отыр.Өтініштер (байқауға қатысатын мате-

риал дармен қоса) «Өрлеу ақпараты бай-

қа уына» деген белгімен orley13@yandex.ru

электрондық поштасы арқылы қа был да на-

дыАнықтамалы

қ 

теле

 фон дар:+7  /707/

454 63 66, 8 /775/ 560 06 16.

Байқау  туралы толығырақ ақпаратты

жә не  өтінім  формасын Технологиялық да-

му жөніндегі ұлттық агенттігінің сайтынан 

(www.natd.gov.kz) ала аласыздар. Рес пу б-

ликалық инноваци

ял

ық

 тақ

ыр

ыптағы

ү

з дік 

журналистік материалдарды са ра пта й тын 

«Өрлеу ақпараты» байқауы 2010 жыл дан 

бері ұйымдастырылып келеді. Бай қаудың 

«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 

агенттігі» акционерлік қоғамы елі міз дің 

Инду

стри


я 

және


 ж

аң

а технологиялар ми-

нистрліг


ін

ің қолдауымен ұйым дастырып 

келеді.

Ұйымдастыру комитеті

«Күймемен қала ішін аралап жүрге нім-

де маған балалары сал ауруына шалдыққан 

ата-аналар көп жолықты. Иппотерапия де-

ген әдісті

ң 

бар екен

ді

гін 

ал

ғаш 

со

лардан 

ес тіп, осы шешімге келд

імЕнді аптасына 

төрт рет ұландарды атпен серуен дет пек ші-

мін. Ең бастысы,  бала атқа ер-тоқымсыз 

оты рады. Сонда атпен «тірі» байланыс ор-

нап, тез сауығуына жәрдемдеседі», – дейді 

Ел

дос.Юл

ия А

СИ

НОВСКАЯ,

«Өмір үшін» жануарларды қорғау 

қоғамының жетекшісі: 

– Елдостың бастамасын естігенде қатты 

қуандық. Әуелі көршілес Самара қаласына 

ба рып,  ип

по

терапия әдісін меңгерген ма-

ман таптық. Қазір екі топ жинап жатыр мыз. 

Бі рінші топ дүйсенбі мен сәрсенбіде келсе, 

екін шісі  сейсенбі мен бейсенбіде атқа оты-

рады. Ата-аналарға қолайлы

 б

олу үшін

 е

м-

ша раны кешкі уақытқа қо

йд

ық. 

Ба

ла атқа 

отырған кезде оны бір жағынан ата-анасы 

демеп жүрсе, иппотерапевт екінші жағынан 

емшараның өту барысын қадағалайды. Со-

ны мен қатар тайдың иесі мен мал дә рі ге рі 

де

 қасымызда

 ж

үр

ед

і. 

Жа

нуарлар 

қо

ғамының жоба-жоспары 

қо мақты.  Алдағы  уақытта осындай қайы-

рым ды  жандар табылса жаңа топтар ашуға

дайын.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал