Ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы жа за өтеуден соң берілуі мүмкінжүктеу 2.41 Mb.

бет4/20
Дата10.02.2017
өлшемі2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ТҮРТКІ

Саясат әлемімен қош айтысудың екі-ақ 

жолы бар. Бірінші жолдағылар өз мис-

сиясы аяқталған соң «ләм-мим» демей-ақ 

арбадан секіріп түсіп қалады. Ел үшін 

тауды бүркіп, тас шайнағандары халық 

санасында сақталып, өзгелері уақыт өте 

ұмытыла бастайды. Тек ара-тұра арнайы 

ма қала жазатын журналистер сондай ұмы-

тылғандарды іздеп қоятыны бар. Сая-

сатпен бақұлдасудың екінші соқпағы – 

мәлімдеме жасау. Әлемді былай қойып, өз 

тәжірибемізге сүйенсек, мәлімдеме ар-

қылы саясат ауылынан қара үзгендердің 

саны саусақпен санарлық. Есте барларын 

ғана айталық. Осыдан бірер жыл бұрын 

Серік Әбдірахманов осы жолмен өзінің 

саяси карьерасын аяқтады. Енді, міне, осы 

аптада белгілі оппозиционер Болат Әбілов 

саяси күрес жолын тоқтататынын ресми 

түр 

де жариялады. Оппозиционер неге мұн дай қадамға барды, бұл ұстаным дұ-

рыс па, бұрыс па, ол арасын екшеу біздің 

мін дет емес. Өйткені арыны былай қойып, 

Тәуелсіздік алған жылдардан бері саясат 

мінберіне сан саясаткер көтерілді, сан 

саясаткер түсті. Келді, кетті. Оның бә рін 

тізіп жатудың қажеті жоқ. Сол үшін де бұл 

мәлімдеме бізге жалпы, саясаткер лердің 

саяси міндеттің, саяси жауапкер ші лік тің 

ауыр болғанын аңғарамыз. Фран ция ны 

ұлы державаға айналдыру міндеті жүктел-

ген Николя Саркозидің 20 жылдық саяси 

өмірі Ливанды һәм Муаммар Кадда фиді 

қолдаймын деген уәдені орындай алмауы-

мен тамам болды. Саркози саяси плат фор-

масын дұрыс қалыптастырға нымен, істі 

аяғына жеткізе алмады. Әрине, айта 

берсе, мұндай мысалдар жетерлік. ДӘУІРДІҢ АУЫСҚАНЫНЫҢ БЕЛГІСІ

Саясаттанушы Дәурен Бабамұрат сая-

саткердің саяси сахнадан жылыстауы 

дәуірдің ауысқанының белгісі екенін айта-

ды. Ол өз сөзінде: «Мәселен, 2000 жылда-

ры біздің бірқатар ағаларымыз демокра-

тия 

лық мақсаттарды көздеп, саясат сах    насына  көтерілген  болатын.  Олардың 

сол кездегі міндеті ел ішіндегі демокра-

тиялық құндылықтарды арттыру болды. 

Қоғам ның едәуір бөлігін арттарына ерте 

білді. Со дан кейінгі 10-13 жыл ішінде олар 

кө  тер ген  демократиялық  мәселелердің 

бәрі болмаса да, бірқатары шешілді. Енді 

ескі сүрлеумен арттарына электорат ерту 

оңай емес. Бұл бір дәуірдің ауысқанын 

көр се теді»,  –  деді. Дәурен БАБАМҰРАТ, саясаттанушы:

– Біз жалпы, саясаткердің саясаттан 

кетуі мәселесіне көп мән бере бермейміз. 

Біріншіден, саясаткер саясаттан өзінің 

дә уірі аяқталғанын сезіне бастаған кезде 

кетуге мәжбүр болады. Екіншіден, сая-

сат кер саяси сахнадағы миссиясын то лы-

ғымен орындаған соң өз орнын ке йінгі 

буынға босатып береді. Мысалы, қа зір 

бірқатар ағаларымыз мемлекеттік тіл 

төңірегінде шырылдап жүр. Егер де 

алдағы бес-он жылдың ішінде Қазақ-

стандағы тіл проблемасы түбегейлі ше-

шіл се, онда ол ағаларымыздың қазақ 

қо ғамындағы миссиясы орындалды деп 

айтуға болады. Бұл идея төңірегінде қо-

ғам ның топтасуы да саябырси бастайды. 

Бұл бір ғана тілге байланысты емес, қай 

мәселеде болмасын, проблема шешіл-

ген соң ол бағытқа электорат жию қиын 

болады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТУ МА?

Әлемдік тәжірибеге сүйеніңіз, өзіміздің 

мысалды алыңыз, саяси бағытта ұзақ мер-

зім өмір сүретін саясаткерлер некен-саяқ. 

Десе де, бұл әлемге аяғын іліктіргендер 

бір 


ден қош айтыса салуы қиын. Саяси 

ойыннан кетем десең де, кеткізбесің ұстап 

тұруы мүмкін. Себебі ал кеттім де ген дер, 

көп ұзамай-ақ осы саланың қаза нында 

қайнап жататыны бар. Мұндай қош-

тасуларды кей саясаткерлер саяси 

тех-

нологтердің ұйымдастырған пиарына балап жататыны бар.

Нұрлан СЕЙДІН, саясаттанушы: 

– Біріншіден, саясаткер саясаттан жас 

келуіне байланысты кетеді. Екінші ден, 

басқа салаға ауысуы себеп болады. 

Бірақ кеңестік кезеңде Орталық коми-

тетке бір ілінген адам, өмір-бақи саясат-

тың айналасында жүретін. Қазір бұл 

үрдіс ескірген. Десек те, кейбір саясат-

кер лердің «саясаттан қол үзем» деген 

мә лім демелері саяси әдіс болуы әбден 

мүмкін. Осы қадам арқылы қарсыласта-

рына үн қатады, саяси ұпай жинайды, 

ас тарлап өз ойын жеткізеді, тіпті қыр 

көр сетеді. Бұл – бірінші қыры. Екінші қы-

ры – кей саясаткерлер осындай мәлім-

деме арқылы осыған дейін мойнына 

жүктеп келген жауапкершілікті ысырып 

тастай алады. Мұндай саясаткер тиімді 

кезде келіп, тиімсіз кезде қара көрсет-

пейді. Үшінші қыры – бұл қадам арқылы 

саясаткер өзін-өзін көрсетуге, өзге де 

ұсыныстар алуға мүмкіндік туғызады. 

Мұндай мәлімдеме жасайтын адам 

тұлға болуы керек деп ойлаймын.

БЕЗБЕН


Сахнадан кеткен саясаткер санадан өше ме?

Саясат сахнасынан келу 

мен кетудің жолы – сан 

тарау. Біреулер бұл салаға 

соқтықпалы соқпақты 

жол, енді біреулері түп-

түзу даңғыл арқылы ентіге 

жетеді. Ентіге жетеді де, 

саясат сахнасындағы өзіне 

бөлініп берген рөліне 

қанағат етіп, саяси ойынын 

бастап келіп жібереді. 

Қара халыққа «тар жол, 

тайғақ кешумен» жүріп 

ойналатын сол ойынның 

нәтижелі, пайдалы болғаны 

ғана қажет. Содан болса 

керек, көп жағдайда бұқара 

саясаткердің саясат әлеміне 

келуі мен кетуіне бас 

қатыра бермейді.

Қанат БІРЛІКҰЛЫ

саяси белсенділігінің шыңы мен құзын бір 

бағамдауға ғана түрткі бола алады. 

МИССИЯ АЯҚТАЛСА, БӘРІ ДЕ БІТЕДІ

Мамандардың айтуынша, әр саясат-

кер дің өзіне жүктелер міндеті болады. Сая-

саткер бүкіл мәселені бірден көтере 

алмайтындықтан, бір ғана миссиямен ал-

ды ға қарай жүйіткуіне тура келеді. Бірі – 

демократияны желеу етуі, біреуі – социа-

лизм жолын ұстануы, енді бірі ұлттық 

мә се лелерді ту етіп алуы мүмкін. Ол міндет 

ма ңыздылығын жойған күні саясаткердің 

де саяси өмірі түгесіледі. Мәселен, іргедегі 

Ресейдің саяси сахнасында бір кездері 

Виктор Черномырдин деген саңлақтың 

болға нын білеміз. Ол Ресей мен Украина 

ара 

сын 


дағы саяси, экономикалық һәм 

мәде 


ни байланыстарды күшейту, қала 

берді, қолдан келсе, екі елді қосып жіберу 

мақса 

тында жұмыс жасады. Бірақ бұл саяси ойын іске аспайтын болғандықтан, 

жұл 


дыз Черномырдин гудбайламай-ақ 

саясат сахнасынан сырғып түсті. Тура осы 

кес темен Ресей мен Белоруссияның ара-

сындағы «делдалдықты» атқарған Павел 

Бородин да ізім-ғайым ұмытылды. АҚШ-

тың мемлекеттік хатшысы болған Кондо-

лиза Райстың саяси белсенділігінің ақыры 

Ирактағы соғысқа келіп тірелді. Кондолиза 

Райстың саяси ықпалы Таяу Шығыстағы, 

Ауғанстандағы қақтығыстарға әсер еткені, 

тіпті қазіргі Сирия қақтығыстарының алғы-

шарттарын жасап бергені айтылып жүр. 

Осы бір қара нәсілді әйелдің тұсында Бал-

тық жағалауындағы елдер, Польша, Чехия 

Ресейден іргесін аулақ салып, АҚШ ұста-

нымына қарай өткенін ескерсек, ол үшін ТҮЙІН

Құдай қаласа, әлі талай оғланымыз саясат деген ағаш атты ертеп мінеді. Олар да елдің 

көкейіндегі сауалдарды ту етеді. Халық үшін олардың аттан қалай түскені маңызды емес, 

маңыздысы – еткен еңбектері. Біздің айтқымыз келгені осы болатын.

 P.S. Алдағы уақытта Қазақстанда «Жылумен қамтамасыз ету туралы» жаңа 

заң қабылданады. Үкіметтің кешегі отырысында Серік Ахметов осы ұсынысты 

да қолдады. Айта кетерлігі, бүгінге дейін елімізде мұндай заң мүлдем болмаған. 

Себебі тиісті мемлекеттік органдар бір-біріне сілтеумен жүріп, ондай маңызды 

құжатты дайындаудан қашқақтаған көрінеді. Бәлкім, мұндай заң қабылданған-

нан кейін жылу маусымына дайындық жұмыстары жыл сайын ойдағыдай өтер. 

Ал оған дейін әккі кәсіпкер қытайдың арзан жылу құрылғысын Арқа жаққа 

арқа лап әкеліп, көптеп сата алады. Әйтсе де соның зардабын өрт сөндіру қыз-

метінің есебінен көре жатармыз. 

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

№167 (1078) 

25.09.2013 жыл, 

сә

рсенбіwww.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

да 

йындықтың сапалы өтуіне  барлық облыс, қала және аудан әкімдерінің жа-

уап ты болатындығын тағы бір мәрте ес-

керт ті. Әкім ғана емес, солардың қата рын-

да жұмысына жауапсыз қараған жылу 

беру орталықтары басшыларын да жазаға 

та

рту

қа

жетт

ігін жеткізді. «Ашығын айту 

қа жет, жыл сайын жылыту маусымы бары-

сын да қандай да бір қиындықтар туын да-

ған жағдайда әкімдер жауапқа тартылып 

жа т  ады. Ал жылу беру орталықтарының 

директорлары жылу маусымына дайын дық 

жұмыстарын сәтсі

зд

ікке


ұ

шы

ратса да

өз қызметтерінде ай

ла

п-жы

лд

ап оты

ра

 бе 

реді


.

Б

ас

ы 1-

бе

тт

е

ҮКІМЕТ


Бердібек САПАРБАЕВШығыс 

Қазақстан облысының әкімі: 

– Енді Согра және Риддер жылу электр 

ст

ан

сы

ла

ры

ны

ң 

мәсе

ле

сі

не келер болсақ, 

ондағы турбиналар қосымша аппараттар 

болып саналады. Қазан айының басында 

олардың барлығы іске қосылады. Жалпы, 

биыл республикалық және облыстық бюд-

жет 

терден 21 млрд теңге бөлінді. Бұл 

өткен жылмен салыстырғ

ан

да12 пайызға 

артық. Осы қаражат б

арлы

қ 

нысанд

ар

ды

 

жылу беру маусымына толығымен дайын-

дау ға  мүмкіндік  бермек. Қазанның 15-іне 

дейін бәрі дайын болады. 

Нұралы СӘДУАҚАСОВ, 

Қостанай облысының әкімі:

– 

Бүгі

нд

е 

Ар

қалы

қ жы

лу электр стансы-

сын да  т

иі

ст

і 

жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

Алайда №1 қазандығына күрделі жөндеу-

дің уақыты келесі жылға қалды. Моно қа-

лаларды дамыту мемлекеттік бағдарла-

масы аясында қосымша қаражат бөлінді. 

Қазіргі мазуттың көлемі қазан айына 

жетеді. Одан кейінгі уақытқа қосымша 

шикі зат  қажет  бо ладыБі

з ти

істі қ

ұж

аттард

ы 

дайындап жі бер дік. Соның барлығы рәсім-

делсе, мазут пен қамтамасыз ету мәселесі 

ше шіледі.  Бас қа  проблема  жоқ.

Қосман АЙТМҰХАМЕТОВ, 

р

Ақмола облысының әкімі: 

– Степногор қаласының №1 және №7 

қа

за

нд

ық

та

рын 

жөндеу мәселесі былай 

болып тұр. ЖЭС-тың №7 қазандығы 

қыркүйектің 30-ына дейін дайын болады. 

№1 қазандық қарашаға дейін іске қосыла-

ды. Ал №2 қазандықты жөндеу жұмыстары 

кейін ге шегерілді. Қазір ол жерде (Степ-

ногор ЖЭС – авт.) 31 мың тонна

 көм

ір б

ар. 

Негізі, 40 мың тонна

 қ

аж

ет

. Ал

ай

да а

ғы

м-

дағы айдың аяғына дейін жылу электр 

стан сысына 74 мың тонна көмір жеткізіледі. 

Жал пы, Ақмола облысында жылу маусы-

мы на дайындық жұмысы кедергісіз өтуі 

тиіс. 

ӘКІМДЕР ЖҰМЫСТАН БОСАТЫЛУЫ 

МҮМКІН

Айтпақшы, Алматының әкімі Ахметжан

 

Ес

імов

ті газдың бағасы алаңдатып о

ты

р.

 Оның сөзіне қарағанда, көгілдір отын құны

37 пайызға көтерілсе, алматылық тар дың 

біразы ақшадан қағылады, қара па йым 

халықтың қалтасына қысым жа са лады. 

Осыған орай қала басшысы тиісті

органд


ар

ға сұрау да жо

лд

апты


Бірақ жа-

уап 

әлі 


жо

қ.

 Үкімет от

ырысына 


қа

тысқан 


Мұ най және газ министрі Ұзақбай Қара-

ба лин:  «Дәл  қазір  біз  бұл сұраққа жауап 

бере алмаймыз. Себебі 30-ы күні (қыр кү-

йек – авт.) мекемеаралық комиссияның 

оты рысы өтеді. Онда газдың бағасы бөлек 

мә

 сел

е 

ретінде қаралады. Сол жерд

е 

ше-

ші

м қабылданса, Алматыдағы газдың нақты бағасы сонда белгілі болады», – деп

атап көрсетті. Оған қарамастан, Премьер-

министр Серік Ахметов жылу маусымына 

МЕРЕЙ


Осыған орай өзі ұзақ жылдар бойы

қызмет еткен Қайнар университеті ұжымы 

үстімізд

егі 


жы

лд

ың 17 қыркүйегін

де заң-


гер-ғалым, қайраткер,  ұлағатты  ұстаз, 

ардақты әке, ұлы тұлғаны еске алу рәсіміне 

орай Қазақстан Ұлттық жаратылыстану

ғылымдары академиясымен бірлесе 

отырып, университет қабырғасында «Қыл-

мы

с об

ъе

ктісінің мәселелері» атты 

тақы


-

рыпта дөңгелек үстел өткізді. 

Дөңгелек үстел мына бағыттарды қам-

тыды:


1. Заманауи Қазақстанда адам құқы-

ғының қамтамасыз етілуі: жетістіктер мен 

проблема

ла

р.2. ҚР Қылмыстық, Қылмыстық

 і

с жүр-гізу және Қылмыстық атқару заңнамалары-

ның өзекті мәселелері.

3. ҚР Қылмыстық заңнамасы бойынша

қылмыс объектісі мәселелері.

Оған еліміздің ірі майталман ғал

ым

-да

ры қ


ат

ыс

ты. Атап айтсақ: Қайнар ун

и-

вер  ситетінің ректоры, ҚазҰЖҒА академигі,про фессор  Еренғайып Омаров; ҚР ҰҒА

академигі,  философия ғылымының док-

торы, профессор Әбдімәлік Нысанбаев;

ҚазҰЖҒА 


ви

це-президенті, ҚР ҰҒА коррес-

понден

т 

мүше

сіфи

ло

логия 

ғы

лымының 

док торы, профессор Кәрімбек Құрманә-

лиев; Қайнар университетінің ғылыми жұ-

мыс тар бойынша проректоры, Экономика-

лық зерттеулер институтының директоры, 

ҚазҰЖҒА академигі, экономика ғылым ы-

ны

ң 

докт

оры, профессор Әбдіжап

ар

Сапарбаев; сондай-ақ заң ғылымдарыныңдокторлары әрі профессорлары: Зайырхан

Ашитов, Нұрлан Әбдіров, Рима Жансарае-

ва, Есберген Алауханов, Ләзиза Берсугуро-

ва, Арықбай Ағыбаев, Алькен Миндагулов,

Бақытж

ан

 Төлеу

бе

кова

Дулат 

Чу

кмаитов, 

Солидат Қайыржанова, Гаухар Рүстемова, 

Талғат Әкімжанов, Шаймерден Шарипов, 

Әлішер Ғаитов, Қайнар университетінің 

про ректоры, заң ғылымының канди даты, 

профессор Бақытбек Қалағанов жә 

не 

ба

сқа да шәкірттері мен ұжым мү ше

ле

рі 

қатысты.


Омаров Еренғайып Сәліпұлы, Нысанба-

ев Әбдімәлік Нысанбайұлы, Құрманәлиев

Кәрімбек Арыстанбекұлы, Сапарбаев Әбді-

 жапар Жұманұлы сынды еліміздің қаймағы

болған ағалар өз сөздерінде профессор

Е.Қ.Қайы


рж

ан

овты

ң 

елім

іздегі және

шетелд

ер

дегі  қ

ыр

уар еңбект

ер

і,  і

с-

са-парлары, өмір жолдары, ғылым мен ағарту

саласына қосқан үлестері жайлы сөз етті. 

Ұлы ғалымның заң саласынан тыс

қызықты да, құнды еңбектерінің бір  үзігі

ре

тінде «Сұлтан Бейбарыс және оның 

ме

млек

ет

 пен құқық туралы көзқараста

ры»


атты жарық көрген мақаласы жайлы

Шаймерден Шарипов әңгімелеп берді.

Дөңгелек үстелдегі баяндамашылардың

Елеген Қайыржанұлының атына айтқан ал-

ғысқа толы ілтипатты әрбір сөздері қатысу-

шылардың жүрегіне жол тауып жатты.

Әрі қарай дөңгелек үстелдің тақыры-

бы на  қатысты  өз

ек

ті

  мәс

ел

елер

 талқы-


ланды. 

Кеңес Одағы тұсында қылмыс объекті-

сін қоғамдық қатынас тұрғысынан қарап 

келген ғалымдардың көзқарастары Е.Қа-

йыр  жановтың  пайымдауымен сәйкес кел-

ме

й, к

өп

ке д

ей

ін қызу талқылауда болып 

келді. Қылмыс объектісін мүдде  ретінде 

түсінудің дұрыстығын заман талаптары 

растап, бүгінде күллі Ресей, басқа да шетел 

ғалымдары мұны мойындап отыр.

Ашитов Зайырхан Омарұлы, Әбдіров 

Нұрлан Мәжітұлы ме

н 

Берсугур

ова 


Лә

зиза


 

Шал тайқызы сынды ғалымдар өз сөздер

ін

-

де қылмыс объектісінің өзекті тұстарынатоқтап, Е. Қайыржановтың идеяларын 

ашып көрсетті. Ұстаздың дарынды шәкірт-

тері, заң ғылымының докторлары Рүстемо-

ва Гаухар Рүстембекқызы, Жансараева

Ри

ма

 Ере

натқыз


ы, Б

ал

ашов Талғат Төлеу-ұлы, Қайыржанова Солидат Елегенқызы, 

сон дай-ақ  Қалағанов Бақытбек Қалаған-

ұлы жекеленген қылмыс түрлеріне бай-

ланысты қылмыс объектісі мәселелерін 

қарастырып кетті.

Ал ғалымның 

қы

лм

ысты

қ 

заңнам

ан

ыізгілендіру жөніндегі ұстанымын жалғас-

тырған шәкірттері Чукмаитов Дулат Слам-

бекұлы мен Ағыбаев Арықбай Нүсіпәліұлы 

және Миндагулов Алкен Хайдарұлы, Әкім-

жанов Талғат Құрманұлы өз баяндамала-

ры

нда ҚР

 қ

ылмыст

ық

 заңының жаңа жоба-сы, жазаны орындауға қатысты мәселелер 

төңірегінде ой қозғады. 

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жаңа 

жобасы жайлы айтылған Төлеубекова Ба-

қыт жан  Хасенқызының,  сондай-ақ крими-

ноло гия  ғылымын

 Қ

аз

ақстан

да

 қал

ып

тас-

тырған Елеген Қайыржановтың ілімдері 

мен криминологияның бүгіні мен ертеңіне

көз тастаған Алауханов Есберген Оразұлы-

ның қызықты әрі тартысты ойларымен 

отырыс өз жалғасын тауып жатты.

Дөңг

ел

ек үстел

 Қайнар университетінде

Қазақстан 

Ре

спуб

ликасына еңбегi сiңген 

ғылым мен техника қайраткері, Қазақстан 

Ұлттық жаратылыстану ғылымдары акаде-

мия сының  академигi, заң ғылымының 

докторы, профессор Елеген Қайыржанұлы

Қайыржановтың есімі берілген кримина-

лис тика  зертханасын

ың

 а

шылу

 сал


тана

ты

на жалғасты.

Қазақтың маңдайына біткен заң 

саласының шамшырағы Елеген Қайыржан-

ұлының ескерткішіне гүл шоғын қойып 

тарқасқан қалың қауым,  еліміздің ғылымы 

мен білімі

не

 салынған сара жол еліміздің жа

рқ

ын б

ол

ашағын

а 

апарар жалғыз ғана жол екендігін сезінгендей болды.

Әбдіжапар САПАРБАЕВ, 

Қайнар университетінің проректоры, 

Қаз ҰЖҒА академигі, э.ғ.д., профессор

«Адам баласы адам баласынан ой-санасы, ақыл-айласы, 

ілім-білімі, ар-намысы, мінез-құлқымен дараланып тұрады» 

деп, – дана Абай атамыз ай

тқ

андай, замандас 

құ

рб

ыларынан 

оза туған халқымыздың ір

і 

заңгер

і,

 ұлы тұлға р

ет

ін

де Қазақстан 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал