Ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы жа за өтеуден соң берілуі мүмкінжүктеу 2.41 Mb.

бет3/20
Дата10.02.2017
өлшемі2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ол

ды.

№167 (1078) 

25 қыркүйек, сәрсенбі

2013 жыл


Арман АСҚАР

Арман АСҚАР

Әл

ӘлӘл

бе

бебе

тт

ттт

е,

ее

н

ннар

ар

арықық

ық

таа

а

ғығы

ғы

нн

нан


ан

анны


ны

ның 


ң 

ң 

баб

б

ғасы ел дің астық қорына т

іі

ікелейй

й

бб

б

йй

айланысты.

Б

Бұл жа ғынан келгенде еліміз еш қиындық та, тар шылық та көрмейді. Қазақ-

стан астық экс порттайтын озық мемлекеттердің қа та-

рына кіреді. Ал ұнды сату саласында бі рін ші  орында 

тұр мыз. Биыл да астық түсімі мол болады деген бол-

жам бар. Ми нистр лік тің мәліметіне сәйкес, ағымдағы 

ег

егег

ін

інін

о

оо

ра

рр

 ғы  барысында жалпы мө

ө

ө

лшлш

лш

ерер

ер

і і 

і 18


18

18

,5,5

,5

мм

м

лнлн

лн

ттт

он

онон

на

нана 

ас

асасты

ты

тық

қ 

қжиналады. Қазірдің өзін

н

нде

д

деа

а

айм

йм

ймақ

ақ

ақта

та

тард

рд

рда  1212

12

,66

6

 млн тонна бидай  бас ты рылған. Министр Асылжан 

Мамыт бе ков  тің  айтуынша, орташа есеппен бір  гек  тар 

жерден 12,2 центнер  бидай жи на лып тұрады. Бұл 

өткен жылғы көрсеткіштен сәл де болса жоғары. 

Алай

йда


да

да

бб

биы


иы

иылғ


лғ

лғ

ыы

ы

ауау

ау

аа

а

рара

ра

йй

й

ыы

ы

диди

ди

қақа

қ

ншн

н

ылар үшін  біраз қиын шы лық тар  туғызды.  Соның  салдарынан  Ақ мо ла, 

Қостанай және Солтүстік Қазақстан об лыстарында егін 

орағы тағы бірнеше ап таға созылатын болды. Астық 

кеш жи нал са  да,  сақтау

у қ

қ

оймалары барлығына же тетін сыңа

ңа

ңайл

йл

йлы.

ы

ы.М

М

Минин

ин

исис

ис

тртр

тр

діді

ді

ң ң 

ң  сө


сө

сө

зізі

зі

меме

мен 


н 

н 

айа

а

т сақ,  «ағымдағы жылы сақтау қо

й

йй ма лары ның  тапшылығы  жағынан 

проблемалар бай қалмайды». Себебі қазіргі кезде жи-

нал ған 12 млн тоннадан астам астықтың тек 2 млн тон-

насы ғана элеваторлар мен ас тық сақтау қоймаларына 

жет кізілген. «Ас тықтың қалған бөлігін диқандар өз 

қой маларына тасып жатыр. Қырмандарда да жатқан 

ас

ас

асты

т

тқ 

қ

қбар болуы керек. Бүгг

г

інін

інде


де

де

ее

елі


лі

лі

  мімі

мі

здзд

зде 


е 

е

жажа

жа

лплп

лп

ыы

ы

сысы

сыйы


йы

йымдылығы 14 млн тон наны құ

құ

құра


ра

ра

йтйт

йтын


ын

ын

22

2

1414

14-ке


е

е жу


жу

жу

ықық

ық

 астық қа был дау кәсіпорны жұмыс істейді. Бұ дан бөлек, 

ауыл шаруашылығы тауар өн ді рушілерінің өздерінде 

сыйымдылығы 11 млн тоннаға де йін қой малар бар. 

Бұл дегеніміз Қазақ стан да жалпы 25 млн тоннаға дейін 

ас тық

ық

ықт

т

ты

ы

ы саса

са

қтқт

қт

ауау

ау

ғаға

ға

бб

б

олл

л

атат

ат

ынын

ынын


ын

ын

кк

к

өрөр

өр

сесе

се

теді», – дейді ми н-истр Мамытбеков. Осы орайда ми нистр Азық-түлік 

корпорациясының биыл ғы саясатына да тоқталды. 

Бұған дейін атал ған ұйым астықтың тұрақты бағасын 

сақ тау 


у

у мақсатында мемлекеттік резервке өнім нің біраз 

бө

ө

өлі

лі

лігігі

гін


н

н са


са

са

тыты

ты

пп

п

алал

ал

ыпып

ып

оо

о

тыты

ты

рсрс

рса,


а,

а, а


а

а

ғығы

ғы

м дағы  жылы  ондай шараларды қолға алу дың қажеті болмас. Себебі

бүгінде үшін ші  сұрыптағы астықтың орташа бағасы оң-

тайлы болып тұр.

«Бір тоннасы – 27-28 мың теңге. Бұл тиімді баға. 

Элеватор лар ға астық көп жеткізіліп жатқан жоқ. Экс -

порт жүріп жатыр, сонымен қатар ішкі қа  жеттілік те 

ба

ба

бар.

р.

р. Демек, сұраныс бар, ұсы  ны

ны

ныс с 

с 

тата

та

жж

жоқ


оқ

оқ

ее

е

меме

ме

с.с

с

ББ

Б

әләл

әлкі


кі

кі

м,м,

м,

 ме

ме

меммл

м

екеттік  ре  зервке астыққ

с

ссат

ат

тыы

ып

аа

алы


лы

лы

нбнб

нбай


ай

ай

дыды

ды

дд

д

аа

а. 


Алай да өнім артылып, баға төмендеп жат са Азық-түлік 

корпорациясы бұл іске бір ден араласуға дайын», – 

деді ол. 

Нұр


ғиса ЕЛЕУБЕКОВ (

ф

ото)ұр

ф


№167 (1078) 

25.09.2013 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

да 


йындықтың сапалы өтуіне барлық 

облыс, қала және аудан әкімдерінің жа-

уап ты болатындығын тағы бір мәрте ес-

керт ті. Әкім ғана емес, солардың қата рын-

да жұмысына жауапсыз қараған жылу 

беру орталықтары басшыларын да жазаға 

тарту қажеттігін жеткізді. «Ашығын айту 

қа жет, жыл сайын жылыту маусымы бары-

сын да қандай да бір қиындықтар туын да-

ған жағдайда әкімдер жауапқа тартылып 

жа т  ады. Ал жылу беру орталықтарының 

директорлары жылу маусымына дайын дық 

жұмыстарын сәтсіздікке ұшыратса да, өз 

қызметтерінде айлап-жылдап отыра бе реді. 

САЯСИ БЮРО

Басы 1-бетте

Әлемдегі ең озық 100 жоғарғы технологиялы 

компанияның жартысы АҚШ-та

ҮКІМЕТ


Халқын жылыта алмаған 

әкім жұмыстан босайды

Бердібек САПАРБАЕВ, Шығыс 

Қазақстан облысының әкімі: 

– Енді Согра және Риддер жылу электр 

стансыларының мәселесіне келер болсақ, 

ондағы турбиналар қосымша аппараттар 

болып саналады. Қазан айының басында 

олардың барлығы іске қосылады. Жалпы, 

биыл республикалық және облыстық бюд-

жет 

терден 21 млрд теңге бөлінді. Бұл 

өткен жылмен салыстырғанда, 12 пайызға 

артық. Осы қаражат барлық нысандарды 

жылу беру маусымына толығымен дайын-

дау ға мүмкіндік бермек. Қазанның 15-іне 

дейін бәрі дайын болады. 

Нұралы СӘДУАҚАСОВ, 

Қостанай облысының әкімі:

– Бүгінде Арқалық жылу электр стансы-

сын да тиісті жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

Алайда №1 қазандығына күрделі жөндеу-

дің уақыты келесі жылға қалды. Моно қа-

лаларды дамыту мемлекеттік бағдарла-

масы аясында қосымша қаражат бөлінді. 

Қазіргі мазуттың көлемі қазан айына 

жетеді. Одан кейінгі уақытқа қосымша 

шикі зат қажет бо лады. Біз тиісті құжаттарды 

дайындап жі бер дік. Соның барлығы рәсім-

делсе, мазут пен қамтамасыз ету мәселесі 

ше шіледі.  Бас қа  проблема  жоқ.

Қосман АЙТМҰХАМЕТОВ, 

Ақмола облысының әкімі: 

– Степногор қаласының №1 және №7 

қазандықтарын жөндеу мәселесі былай 

болып тұр. ЖЭС-тың №7 қазандығы 

қыркүйектің 30-ына дейін дайын болады. 

№1 қазандық қарашаға дейін іске қосыла-

ды. Ал №2 қазандықты жөндеу жұмыстары 

кейін ге шегерілді. Қазір ол жерде (Степ-

ногор ЖЭС – авт.) 31 мың тонна көмір бар. 

Негізі, 40 мың тонна қажет. Алайда ағым-

дағы айдың аяғына дейін жылу электр 

стан сысына 74 мың тонна көмір жеткізіледі. 

Жал пы, Ақмола облысында жылу маусы-

мы на дайындық жұмысы кедергісіз өтуі 

тиіс. 

ӘКІМДЕР ЖҰМЫСТАН БОСАТЫЛУЫ 

МҮМКІН

Айтпақшы, Алматының әкімі Ахметжан 

Есімовті газдың бағасы алаңдатып отыр. 

Оның сөзіне қарағанда, көгілдір отын құны 

37 пайызға көтерілсе, алматылық тар дың 

біразы ақшадан қағылады, қара па йым 

халықтың қалтасына қысым жа са лады. 

Осыған орай қала басшысы тиісті 

органдарға сұрау да жолдапты. Бірақ жа-

уап әлі жоқ. Үкімет отырысына қатысқан 

Мұ най және газ министрі Ұзақбай Қара-

ба лин: «Дәл қазір біз бұл сұраққа жауап 

бере алмаймыз. Себебі 30-ы күні (қыр кү-

йек – авт.) мекемеаралық комиссияның 

оты рысы өтеді. Онда газдың бағасы бөлек 

мә селе ретінде қаралады. Сол жерде ше-

шім қабылданса, Алматыдағы газдың 

нақты бағасы сонда белгілі болады», – деп 

атап көрсетті. Оған қарамастан, Премьер-

министр Серік Ахметов жылу маусымына 

МЕРЕЙ

Қылмыстық заңнамаларды 

реформалау мәселелері 

қаралды

Осыған орай өзі ұзақ жылдар бойы 

қызмет еткен Қайнар университеті ұжымы 

үстіміздегі жылдың 17 қыркүйегінде заң-

гер-ғалым, қайраткер, ұлағатты ұстаз, 

ардақты әке, ұлы тұлғаны еске алу рәсіміне 

орай Қазақстан Ұлттық жаратылыстану 

ғылымдары академиясымен бірлесе 

отырып, университет қабырғасында «Қыл-

мыс объектісінің мәселелері» атты тақы-

рыпта дөңгелек үстел өткізді. 

Дөңгелек үстел мына бағыттарды қам-

тыды: 

1. Заманауи Қазақстанда адам құқы-ғының қамтамасыз етілуі: жетістіктер мен 

проблемалар.

2. ҚР Қылмыстық, Қылмыстық іс жүр-

гізу және Қылмыстық атқару заңнамалары-

ның өзекті мәселелері.

3. ҚР Қылмыстық заңнамасы бойынша 

қылмыс объектісі мәселелері.

Оған еліміздің ірі майталман ғалым-

дары қатысты. Атап айтсақ: Қайнар уни-

вер  ситетінің ректоры, ҚазҰЖҒА академигі

про фессор Еренғайып Омаров; ҚР ҰҒА 

академигі, философия ғылымының док-

торы, профессор Әбдімәлік Нысанбаев; 

ҚазҰЖҒА вице-президенті, ҚР ҰҒА коррес-

пондент мүшесі, филология ғылымының 

док торы, профессор Кәрімбек Құрманә-

лиев; Қайнар университетінің ғылыми жұ-

мыс тар бойынша проректоры, Экономика-

лық зерттеулер институтының директоры, 

ҚазҰЖҒА академигі, экономика ғылым ы-

ның докторы, профессор Әбдіжапар 

Сапарбаев; сондай-ақ заң ғылымдарының 

докторлары әрі профессорлары: Зайырхан 

Ашитов, Нұрлан Әбдіров, Рима Жансарае-

ва, Есберген Алауханов, Ләзиза Берсугуро-

ва, Арықбай Ағыбаев, Алькен Миндагулов, 

Бақытжан Төлеубекова, Дулат Чукмаитов, 

Солидат Қайыржанова, Гаухар Рүстемова, 

Талғат Әкімжанов, Шаймерден Шарипов, 

Әлішер Ғаитов, Қайнар университетінің 

про ректоры, заң ғылымының канди даты, 

профессор Бақытбек Қалағанов жә 

не 

басқа да шәкірттері мен ұжым мү шелері қатысты.

Омаров Еренғайып Сәліпұлы, Нысанба-

ев Әбдімәлік Нысанбайұлы, Құрманәлиев 

Кәрімбек Арыстанбекұлы, Сапарбаев Әбді-

 жапар Жұманұлы сынды еліміздің қаймағы 

болған ағалар өз сөздерінде профессор 

Е.Қ.Қайыржановтың еліміздегі және 

шетелдердегі қыруар еңбектері, іс-са-

парлары, өмір жолдары, ғылым мен ағарту 

саласына қосқан үлестері жайлы сөз етті. 

Ұлы ғалымның заң саласынан тыс 

қызықты да, құнды еңбектерінің бір үзігі 

ретінде «Сұлтан Бейбарыс және оның 

мемлекет пен құқық туралы көзқарастары» 

атты жарық көрген мақаласы жайлы 

Шаймерден Шарипов әңгімелеп берді.

Дөңгелек үстелдегі баяндамашылардың 

Елеген Қайыржанұлының атына айтқан ал-

ғысқа толы ілтипатты әрбір сөздері қатысу-

шылардың жүрегіне жол тауып жатты.

Әрі қарай дөңгелек үстелдің тақыры-

бы 


на қатысты өзекті мәселелер талқы-

ланды. 


Кеңес Одағы тұсында қылмыс объекті-

сін қоғамдық қатынас тұрғысынан қарап 

келген ғалымдардың көзқарастары Е.Қа-

йыр  жановтың пайымдауымен сәйкес кел-

мей, көпке дейін қызу талқылауда болып 

келді. Қылмыс объектісін мүдде ретінде 

түсінудің дұрыстығын заман талаптары 

растап, бүгінде күллі Ресей, басқа да шетел 

ғалымдары мұны мойындап отыр.

Ашитов Зайырхан Омарұлы, Әбдіров 

Нұрлан Мәжітұлы мен Берсугурова Ләзиза 

Шал тайқызы сынды ғалымдар өз сөздерін-

де қылмыс объектісінің өзекті тұстарына 

тоқтап, Е. Қайыржановтың идеяларын 

ашып көрсетті. Ұстаздың дарынды шәкірт-

тері, заң ғылымының докторлары Рүстемо-

ва Гаухар Рүстембекқызы, Жансараева 

Рима Еренатқызы, Балашов Талғат Төлеу-

ұлы, Қайыржанова Солидат Елегенқызы, 

сон дай-ақ Қалағанов Бақытбек Қалаған-

ұлы жекеленген қылмыс түрлеріне бай-

ланысты қылмыс объектісі мәселелерін 

қарастырып кетті.

Ал ғалымның қылмыстық заңнаманы 

ізгілендіру жөніндегі ұстанымын жалғас-

тырған шәкірттері Чукмаитов Дулат Слам-

бекұлы мен Ағыбаев Арықбай Нүсіпәліұлы 

және Миндагулов Алкен Хайдарұлы, Әкім-

жанов Талғат Құрманұлы өз баяндамала-

рында ҚР қылмыстық заңының жаңа жоба-

сы, жазаны орындауға қатысты мәселелер 

төңі регінде  ой  қозғады. 

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жаңа 

жобасы жайлы айтылған Төлеубекова Ба-

қыт жан Хасенқызының, сондай-ақ крими-

ноло гия ғылымын Қазақстанда қалыптас-

тырған Елеген Қайыржановтың ілімдері 

мен криминологияның бүгіні мен ертеңіне 

көз тастаған Алауханов Есберген Оразұлы-

ның қызықты әрі тартысты ойларымен 

отырыс өз жалғасын тауып жатты.

Дөңгелек үстел Қайнар университетінде 

Қазақстан Республикасына еңбегi сiңген 

ғылым мен техника қайраткері, Қазақстан 

Ұлттық жаратылыстану ғылымдары акаде-

мия 


сының академигi, заң ғылымының 

докторы, профессор Елеген Қайыржанұлы 

Қайыржановтың есімі берілген кримина-

лис тика зертханасының ашылу салтанатына 

жалғасты.

Қазақтың маңдайына біткен заң 

саласының шамшырағы Елеген Қайыржан-

ұлының ескерткішіне гүл шоғын қойып 

тарқасқан қалың қауым,  еліміздің ғылымы 

мен біліміне салынған сара жол еліміздің 

жарқын болашағына апарар жалғыз ғана 

жол екендігін сезінгендей болды.Әбдіжапар САПАРБАЕВ, 

Қайнар университетінің проректоры, 

Қаз ҰЖҒА академигі, э.ғ.д., профессор

«Адам баласы адам баласынан ой-санасы, ақыл-айласы, 

ілім-білімі, ар-намысы, мінез-құлқымен дараланып тұрады» 

деп, – дана Абай атамыз айтқандай, замандас құрбыларынан 

оза туған халқымыздың ірі заңгері, ұлы тұлға ретінде Қазақстан 

Республикасына еңбегi сiңген ғылым мен техника қайраткері, 

Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының 

(ҚазҰЖҒА) академигi, заң ғылымының докторы, профессор 

Елеген Қайыржанұлы Қайыржанов елге танымал. Артынан өшпес 

із қалдырған заң саласының тарланы Елеген Қайыржанұлының 

бүгінде туылғанына 80 жыл толып отыр. 

Шетел азаматтары шекаралық 

аймаққа кіре ала ма?

Менің білгім келетіні, жоғарғы технологиялы өндірісте қай елдің 

компаниялары көш бастап тұр?

Бекжан, Алматы

Жуырда ресейлік «ТАСС-Телеком» 

сарапшылары жоғарғы технология 

өн дірісіндегі әлемдегі ең озық 100 

компанияның рейтингісін жасап 

шыққан болатын. Олардың арасында 

посткеңестік елдердің компаниялары 

жоқ. Осыдан бірнеше жыл бұрын 

рейтингтің соңында тұрған ресейлік 

IT компаниялар тізімнен біржола түсіп 

қалды. Жалпы айтқанда, әлемдегі ең 

озық компания ретінде Samsung мо-

йын далды. Келесі кезекке әйгілі Apple 

мен Hewlett-Packard табан тіреді. Ал-

ғашқы ондыққа, сондай-ақ IBM, Pa-

naso nic, Sony, Toshiba, Dell, Fuji және 

Intel енді. Дәл қазір жоғарғы техно ло-

гиялы компанияларының саны бо-

йын ша АҚШ көш бастап тұр. Тізімдегі 

100 компанияның 46-сы АҚШ-қа 

тән. Әлемдік IT компаниялардың 90 

па йыз табысы АҚШ, Жапония, Тай-

вань және Қытайдың үлесінде. Ай-

Халыққа одан келер пайда жоқ. Сол үшін 

мұндай басшыларды жұмыстан боса тып, 

оларға ықпал етудің барлық шара ла рын 

қолдану керек. Аталған мәселе қала әкім-

деріне де қатысты», – деді Серік Ахметов.ҚАЗАНДЫҚТАР ӨНДІРІСІН АШУҒА 

БОЛАДЫ

Сондай-ақ Премьер-министр комму-

нал дық қызмет үшін халықтың дебиторлық 

қарызын ары қарай азайту жұмысын жал-

ғастыруды тапсырды. Ресми ақпаратқа 

сәйкес, соңғы жылыту маусымында тұ-

тыну шылардың коммуналдық қызметтер 

үшін дебиторлық қарызы 6,8 млрд теңгені 

құраған. Қазір бұл 675 млн теңгеге (10 па-

йыз) азайып, 5,8 млрд теңгеге жеткен. Ал 

ескі қазандықтарды жаңарту бойынша Үкі-

мет басшысы тағы бір ұсынысты ортаға тас-

тады. «Мен сағатына 100 гиго-калория ға 

дейін жылу беретін қазандықтарды қай та 

жабдықтауды қолдаймын. Бұл мәселені 

ше шетін кез келді. Сонау кеңестік заманда 

салын ған қазандықтар 40-50 жылдан бері 

жұмыс істеп келеді. Шыны керек, соның 

бар лығы ескірді. Қазір ондай қазандық тар-

ды қайта жабдықтау қажет. Әсіресе ша ғын 

қалалар мен кенттерде тиісті жұмыс тар ды 

жүргізу керек», – деді Серік Ахметов. Осы 

орайда Үкіметбасы көмірі екі есе аз жа-

ғылатын жаңа қазандықтардың бар екен-

дігін еске салып өтті. «Осының бар лы ғын 

индустриялық-инновациялық  бағдар ла ма 

аясында қарап, қажет болса, тиісті 

кәсіпорындарға қолдау жасайық. Олар 

жаңа қондырғыларды (қазандықтар - авт.) 

шы ғаруды бастасын. Соны Индустриялан-

дыру картасына қосайық. Негізі, ондай кә-

сіпорындар үшін ондаған жылдарға жұ мыс 

табылады. Себебі бізде барлық қа 

з 

ан -

дықтардың 80 пайызын қайта жаб дық тау 

қажет», – деді Үкіметбасы Серік Нығметұлы.

мақ тық тұрғыдан Солтүстік Америка 

(АҚШ пен Канада) компьютер өндірі-

сі және оны бағдарламалармен қам-

та масыз ету, IT технологиялар бойын-

ша әлемдегі ең ірі макроаймаққа 

жа 

тады. Жоғарғы технологиялар өндірісінде екінші белсенді аймаққа 

Азиялық-Тынықмұхиты елдерін 

(Тайвань, Қытай, Жапония, Оңтүстік 

Корея т.б.) жатқызуға болады. Мұнан 

кейінгі кезекте Еуроодақ елдерін 

атай мыз. Жалпы айтқанда, жоғарғы 

тех нологиялар бойынша 20 жетекші 

держава Еуропада орналасқан.Біздің ауыл шекараның дәл іргесінде орналасқан. Көрші 

Қытай елінен туыстарымыз қонаққа келмекші еді. Заң 

бойынша оларға шектеулер қойылған дейді. Бұл ақпарат 

рас па?

Нұрдәулет, Шығыс Қазақстан облысы

Негізінен, «Қазақстан Рес-

пуб ли касының  Мемлекеттік  ше-

карасы туралы» Заңына сүйен-

сек, шетелдіктердің және 

аза  маттығы  жоқ  адамдардың 

ше каралық аймаққа кіруі жеке 

басын куәландыратын құжаттар 

және ҚР Үкіметі айқындайтын 

тәртіппен ҚР Ішкі істер министр-

лігі беретін шекаралық аймаққа 

кіруге арналған рұқсаттамалар 

бойынша жүзеге асырылады. 

Де мек, туыстарыңыз шекаралық 

аймаққа келген кезде жеке ба-

сын куәландыратын құжат 

та-

рын, сондай-ақ осы заңның 40-бабында көрсетілген рұқсат 

беру құжаттарын үнемі өздері-

мен бірге алып жүруге тиіс. Ше-

каралық аймаққа кіруді, онда 

уақытша болуды, тұруды және 

жү ріп-тұруды бақылау ҚР Ұлт тық 

қауіпсіздік комитетінің Ше кара 

қызметі және ҚР Ішкі істер 

министрлігіне жүктелген. Сол 

себепті де нақты мәлімет алғы-

ңыз келсе, өзіңіз тұратын ай мақ-

тың құзыретті органдарына ба-

рып, өтініш жасағаныңыз дұ рыс. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал