Ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы жа за өтеуден соң берілуі мүмкінжүктеу 2.41 Mb.

бет20/20
Дата10.02.2017
өлшемі2.41 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,

мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

www.alashainasy.kz

y

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ25

Қы

рк

үй

ек2

2

22

0

001

0

31

1

11

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

11

1

1515

15

116

17

1819

20

2122

23

2426

27

282

2

229

29

2929

30

00

0

ЖкЖк

Жк

ЖДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

С

СЖк

Жк

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

С

СЖк

Жк

ЖкЖ

Дс

АА

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дост

ДоДоДо

ық даңғылы

Луга

Лу

Лу

у

нски

й

 көшес

і

БегаБег

Бе

Б

лин көшес

і

Бега

Бега

Бега

Бега

лин

лин 

ин 

ин

көше

көше

көше

көше

сі

сі

«Алаш айна

на

на

на

сы

сы

сы

сы»

»

»

»

га

га

га

г

зе

зе

зе

зе

тi

тi

тi

тi

не

не

не

е

ж

ж

ж

ж

аз

аз

аз

аз

ыл

ыл

ыл

ыл

у 

у 

у 

у ин

ин

ин

инде

де

де

де

ксi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Газетіміздің  №166 (1077) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН:  Көмек. Тұт. «Лего». Атала. Лак. Алуа. Шертер. Тариф. «Күйші». Ати. Үкім. Еділ. Шала. Ене. Ер. Дуан. Коко.

ТІГІНЕН: Бөртпе. Үндеу. Рай. Пеллет. Шүлен. Кеа. Етік. Ара. Ішек. Атолл. Рама. Аудит. Лек. Этика. «Фигаро».

06,42

12,02

18,44

 

  

Құрметті оқырман!

Газетіміздің алдағы 

ы

са

са

нд

ндар

ар

ын

ында

да д

да

а қа

қаза

за

қт

қтың

ың

ә

ә

де

дет

т-ғұрып ишараларын 

бөлім-бөлімімен назарларыңызға ұсынатын боламыз.

Жарияланған сөздерге қатысты айтар ой, қосар пікірлеріңіз бен 

ұсыныстарыңыз болса, хабарласа жүріңіздер!

Байланыс телефон

н

ы:

ы:

8

8

(

(

727)

)

 3 888 0

0

62

6

  

АНЫҒЫ – ОСЫ

«А

«

лаш айна

а

сы» газеті ел ішінде жиі айтылып

ып

, жи

ж

і жазылс

с

а 

а

да

дкө

көп 

п ад

адам

ам

м

м

ән

ән-мағ

ағ

ын

ын

ас

асын біле бермейтін ке

е

йб

йб

ір

ір

с

с

өз

өз

де

дерг

рг

е 

е 

та

та

лд

лд

ау

ау 

жасайтын болады. «Анығы – осы» айдары арқылы газетіміздің әр 

санында мән-мағынасы беймәлім сөздердің түбірі неден 

шыққаны, халық арасында тез тарап кетуіне не себеп деген 

сұрақтарға жауап іздемек. Мәселен, қазіргі уақытта қазақ тілінде 

кірме (парсы және ар

ар

аб

аб

т

т

іл

іл

ін

ін

ен

ен

е

е

нг

нг

ен

ен

сө

с

зд

з

ерді айтпағанда, 

арамызда қазақтың ке

кейб

йбір

ір

с

сөз

өзде

дері

р

ні

ні

ң

ң 

ма

ма

ғы

ғы

на

на

с

сын түсіне бермейтін 

қандастарымыз баршылық. Сондықтан біз бүгінгі санда қазақтың 

салт-дәстүрі, ұлттық өнерінің бірқатарын тізбектеп шықпақпыз.

К

езекшi  

р

едак

то

р – 

Қа

рл

ға

ығаға

ш 

ш ш 

ЗА

РЗ

ЫҚҚАНҚ


Ы

Респу

б

ликалық

қо

ғ

а

м

д

ы

қ

-

са

я

си 

а

қп

ара

ттық г

азе

т

Ба

Б

Б

с 

р

едакто

р

  – Се

рi

к 

А

ЖА

НБ

НБНБ

ОЛАТ 

Мұ

ММ

ратқали ДҮ

Й

СЕНБАЕВ 

БаБ


Б

с 

ред

ак

тор

дың бi


р

iншi о


р

ынын


ын

ба

бб

са

рыДа

Д

Д

рхан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ 

Ба

ББ

с ред


а

к

тордың орынб

ас

ары

ы

ыА

й

дын ҚАБА

 – ж


а

п

апуа

п

тытыты

ха

тшы

Та

лға

т 

КIРШIБА

ЕВ

  ж

ауапты х

а

тшыныоо

ң о


рын

рыры


б

а

сарыН

ұр

лыб

ай ИТЕКБ


А

ЕВ 


ВВ 

 –

тех

едак

то

рК

ү

ләш НАҚЫПОВА

 аға к


о

рр

екто

р

, те

л.: 


388

388

388

-80

-7

6

зе

зеГа

зе

т 20т 20

т2

008 ж

ылдың 17 қа

р

ашасынд


а

 ҚР Мәде


ние

т

жәнжән

жән


е ақ

ее

пар

ат

 мини

ини


ни

стрл


ст

р

стр

iгiнде тi

р

ке

лiп, бұ

қа

ралық ақпа

р

ат қ

ұр

алын е

ын е


ын е

сепк


е қою 

ра

рату

ра

лы №лы №лы №

9650-Г  


к

уәл


iгi 

берi


лг

ен.


да

Ре

да

да

кциякцкц

 авт


орлар мақаласы мен ж

арнама м


мұ

азмұ


мұ

нына


ны

ны

 жауа

п 

рмрм

берм


ейдi

ейей


.

то

Авто

вт

орлар

рл

рл қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

е

р

i қайта

р

ыры

ры

лмайлмлм

ды.


Көле

өле


ле

мi ем


м

кi к


омпью

те

рлiк бетт

ен (14 к


е

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

ма

териалд

ар

 қабы

бы

былд

ан

лдб

айды


.

Ала


ла

«Ала


ш ай

ш ш


насынд

а» ж


а

рияланған ма

териалд

ар

менменмен

су

рсус

е

ттердi

шi

шiкөшi

рiп рiп 


рiп 

немесе өңдеп б

а

су

 үшiн редакцияның ж

зб

азб

а

азба

ша р


ша

ша

ұқса

ты

ынын

алын


ып,

ы

ыга

зе

тке с

iлт


еме ж

а

салуы м

iнде


тт

i.

Құрылт

айш

айш

айш

ысы және мен

шiк

шiк

шiк

ие

ие

ие

сi 

– «

Т

ОЛ

ҒА

У

» ЖШ

С

Ди

р

екто

р

 – 

Александр 

Ф

илимоно

вич

ч

ч

АН

АН

АН

А

лматы  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-

үй. Т


ел.:

8

(727

) 27

12

12

3-12

-04,-04,

-04,

 273-12-54

Тапсы


р

ыс – №1767

А

ст

ана  қаласы «А

ст

ана-П

ол

игр

аф

ия»,Б

ру

силовский көшесi, 87-үй. Тел.:

8

(717

33

2) 3

7-05

7-057-05

-5

9

Тапсы


р

ыс – №1557

Бағасы  к

е

лiсiмдi

Та

р

алым

ы –

1

1

1

0

0

0

000 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәрсенб

i, 


бе

ейсен


б

i, 


жұма

жұмажұма


, се

, с


 с

н

бi күндерi шы

ғ

«Алаш

 айн


й

й

асы» г

аз

етiнн

е ж


ы

азы


лу

лулу


ин

д

ининек

сi

: 64

2

59Ре

д

акц

ияны


ң

 мек


енж

ай

ы: Ал

м

аты

 қ

алас

ы

,05

0

0551,

 Б

ел

га

лл

ин

ин 

кө

шк

ес

і, 14

8/А

e-

mail

:info

@

a

lashain

aa

sy

.kz

Аймақт

ы

ағы

ы

тi

тiтi

лшi

лшл

лер:

қр

А

тыра

у – 


қ

Бақ


ытг

ытг


ытг

үл үл


ү

БА

БАШ

, т


е

л.: 


8

7

0155

336


5

3

Қар

ағанды


 – 

Қыз


ҚызҚыз

ғалд


ақ

 А

ЙТЖА

НОВ


А,

тел


.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


ГүлГүл

үл

жан

жажа


 КӨШЕРОВ

А

,тел

.:

8701 7

711


648

Қ

ызылжар –

Ер

ЕрЕр

ба

қб

б

ыт АМАНТ

А

Й,те

л.:


8

 7

05 441

82

55

Қызылорд


а – 

Әді


Әд

Ә

лжан 

ҮМБЕ


Т,

 тел


.: 

8

777 70

544


66

Ө

скемен –

Аз

АзАз

ама


амам

т ҚА


С

Ы

М,

те

л.: 8

777 


3

55411


4

Шымк


ент –

Нұ

НұНұ

рша


рш

рш

тТӨ

КЕ

Н,

тел


.: 

8

775

4

36504

0

Ор

ал – Т


о

қт

ааа

р Кр К


р К

ЕНЖ


ЕҒА

ЛИЕВ, т


е

л.: 87756720806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Құб


аш МЕҢДIҒА

Л

ИЕВ – саяс

с

и би б

и б


юро

ю

ю, т

е

л.:388

-

80

-7

2

Бер


iк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.:л:

л

 38833

-

80

-

69

Қал


да

р

 КӨ

МЕКБ


А

ЕВ – қо


ғам

м

м, т, т

, т


ел

.:

 388-

80

-

65

Алма


т И

СӘ

ДIЛ – өркение

т,

тете

те

л.:лл

 388-

80

-

64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (спор

порпор


т),

т

т т

е

л.: 388

-

80

-7

4

Бо

латб

ек МҰХТ


АРОВ – ж

аңа


а

а

лықлылы

тар, т


е

л.: 


388

-

80

-

68

Д

әу

рен ҚҰДА


Й

БЕРГЕН – 

нн

мен


шiк

шiк


шiк

тi

ттi

лшер

қосыны, т

е

л.: 


388

-80

-80

-80

-62

-6-6

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

О

В – фото

тіл


тілтіл

ші

шшТа

р

ату қызме

тi 


(бөлшек

те

п сат

у және ж


аз

ылуылу


ылу

)

)ру

тел


.:(727

) 388-80-88

Ж

арнама бөлім

і

тел.:

8

 (7

2

7) 

388

-8

1-

00

 8

 (7

2

7) 

3

80-

0-

0-

41-

41-

41-

78

7

7

e-

mai

l: 


alikulova.a@orangepoi

nt.

t.

t.

kzkzkz

Қ

а

б

ылда

у 

б

өлмесі: 

(

8(

7272

72

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3

)3

88

88

-80-61

Аст

ана бюрос

ы:

ы:

ы:

р

Мек


енж

айы: С


ейфйф

йф

улл

ул

лул

л

ин көшесi, 31, офис 414«б»

Те

л.:

 8 

(7172

)

55

5

4-2

4-2

4-2

7-31

E-mail: aa

_

as

tana@

na@na@


maim

m

l.ru

Қан


ат

 ТО


Қ

АБ

АЕВ

ЕВ

ВАстана бю

р

осыны

ны

ң жң ң

ет

екшiсi Ар

м

ан АС

Қ

АРОВВ

В

––тілт

т

ші

Жа

нке

л

діҚА

ЖА

АРЖ

А

НН

Н т

іл

ші

Ауа райы

Ауа райы

Белгілі есімнің 

ң 

ң 

бе

б

б

лг

л

л

ісіз сыр

р

р

ы

МАХМҰД – таза

а

аа

ар

арар

р

абаб

аб

аи

и

ии

ес

есес

ім

імм

м«М

«М

«Махах

х

муму

му

уд»

д»

дд с

сс

сөз

өз

өзі 

і

іі «т«т

«т

аа

аңдаулы», «санаулы»

және «Алланың қалауы» секілді бірнеше сөзге балама  болып 

табылады. Бұл есімді арабтармен қатар, өзбектер, тәжіктер, түріктер

мен парсылар да жаңа туған сәбиге қалап қояды. «Махмұд» атанған 

қазақтар да бар, бірақ олардың саны тым аз.Қ

Қ

Құрастырған Айтқазы 

М

М

М

АЙ

АЙ

АЙЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

БА

БА

БАЙ

Й

Й

СКАНВОРД


Итбалықтың

баласы


Тұсау

Тиесілі үлес 

ақы

Зерлі 


көмкерме

Ертедегі


Франция 

атты әскері

Бұқа кейіпті 

құдай


(Мысыр)

Америка


түйеқұсы

Хош


Хош

Хо

Хо иіиі

и

исті

с

стіс

суу


у

су

Салық түріЖазылған

жыр, хат


Қарын

Кіші 


қажылық

Сақ 


қылышы

Ноғай


ордасын

басқарған 

би

Шаншарлы


жәндік

Нас


На

Н

ихатАй аты

Некесіз


туған бала

Әскери 


шұңқыр

Кавказдағы

жырау

Мүшәйра


Күлте

Эл. 


зарядталған

бөлшек


Опт

Опт


Опт

Опт


ика

ика


к

лық


ы

ық

ық 

асп


асп

асп


а

ап

аБағалы тас

Мон


Мон

Мон


Моншақ

шақ


шақ

шақ


тіз

тіз


тізеті

еті


еті

ет

н жн ж

н

ніп

п

піп

Аңға шығуға

қолайлы 

қысқы күн

Латвия

қаласы


Мақта 

түйнегі


Қалың

қатты мата

Өте улы жылан

Іші қуыс біз

Баласы ә

ә

әә

ке

кек

к

сіі

і

іне

н

нн

:

–  Әке,е,

е,

е,м

м

мм

ен

енен

н ж


ж

ж

жүрүр

үр

үргігі

гі

гзу

зу

ззу

ш

шш

ші к


к

к

куә

уә

уәуә

л

лл

лі

гігі

гі

гіне

не

нене

 емтихан тапсыра 

алмадым.

– Құладың ба?

– Жоқ, құлаттым: бір шарбақ пен бір түп ағашты...

***


Алматы. Адам толы қоғамдық көлік. Көшеде кептеліс. 

Жү

ЖүЖү

рг

ргрг

із

ізіз

уш

ушуш

і:

ііКе

КеКе

ле

лелесі

сі

сі аялдама – «Желтоқсан».Жолаушылардың бірі:

– Сонда әлі екі ай кептелісте тұрамыз ба?

***

Екі келіншек сырласып отыр: – Ол ме

ме

меме

ні

ніні

ні т


т

ас

асас

ас

тата

а

ап

п

пп

ке

кеке

ке

тттт

тт

тті.

і

– Ендін

н

нне 

е

ее

іс

ісіс

істе


те

те

тме

ме

меме

кс

кскс

кс

іңің

ің

ің?

?

??

– Амал жоқ, күйеуіммен тұра беремін...

***

Сабақтан милары ашып, жатақханада ішектері құрылдап жа

жа

жатқан екі студенттің әңгімесінен:Од

ОдОд

ан

анан

д

дда әскерге кетіп қалу керек

ек

ек ее

е

діді

ді.


– Неге?

– Қайта ол жерде үш уақыт тамақ береді емес пе?НЕ

НЕ

Н

КЕ

КЕ

ЖАУ

АУ

АУ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

Қ.

Қ.

Қ

  «Қа


Қ

Қ

зақтар қа

қа

қалы

лы

лың 

ң 

ңдыды

ды

қтқт

қтың


ың

ың

ққ

қыз


ыз

ыз

кк

күй


үй

үй

інін

н

дде

д

, таза, абы ройлы  келуіне көп мән берген. 

Алғашқы неке түні қыздың астына 

«неке жаулық» деп аталатын жайма 

төсейтін болған. Ертеңінде күйеу ұй-

қыдан оянып, төсектен тұры

ры

рып  ке

к

ктсі-

мен екі жеңгетай киіз үй

й

йге


ге

ге

кк

кір


р

р

іпіп

іп

,, ақ

ақ

ақ  

жайманы тексерген, қыздың таза-

лығының белгісін тапса, оның шеше-

сінен сүйінші алып, бұл хабарды 

бүкіл ауылға таратқан. Егер күйеу 

ұр

ұрұр

ын

н келіп жүргенде қалың дығымен 

жа

жажақы

қы

қын

н

нбо

бо

болс

лс

лса,

,

,ж

ж

жең

ең

еңгеге

ге

тата

та

йй

й

лала

ла

рға  бұл жайы

й

йнда алдын ала ескертуі тиіс. 

Мұндай жағдайда қалыңдықтың 

құр былары күйеуді ортаға алып, 

айып төле месең, атыңның қарнын 

жарып, өзіңді жаяу қалдырамыз деп 

қыс тайды, күйеу жігіт а

а

а

йыйы

йы

пп

п

төтө

төле


ле

ле

п п

п

құты латын  болған.ОТҚА МАЙ ҚҰЮ ғұрпы тек қана 

қыз баласына қатысты қол данылып 

қоймай,  күйеу жігітке де бағыт-

талады. Қыз әкесi үйiнiң оң жақ 

ге

ге

гсi

сi

сiне

не

нек

к

күй

үй

үйеу

еу

еге

ге

геа

а

арн

рн

рнап

ап

апқ

қ

қым

ы

ыба

б

бт мата-

да

дадан

н

н тiтi

тiгi


гi

г

лглг

лг

енен

ен

тт

т

өсөс

с

екек

ек

сссал

ал

алып

ып

ып,,

шы

шышымылдық 

құрып қояды. Күйеу табалдырықтан 

аттап кiргенде үш  рет тәжiм етедi. 

Табада тұрған шо

шо

шо

ққққ

ққ

а қоқо

қ

лына  ұсұс

ұс

тата

т

т-қан темiр ожау

ау

ауда

да

данн

н

мама

ма

йдйд

йд

ыы

ы құ


құ

құ

ядд

ды.


ы.

ы. Б


Б

Бiр 


кемпiр сұқ қолын әуелi шоққа қар-

сылап, одан өзiнiң маңдайына, кеу-

десiне сұқ қолын басады. Бұдан соң 

күйеудi төсекке отырғызады. Өзге 

жұ

ұ

рттт

 шығып кетiп, жеңгесi тамақ 

бе

бе

ере

ре

редi

дi

дi ((

(

Ы.Ы.

Ы.

А)А)

А)Бұл жөнiн де Ш. Уә-

лиханов өзінің мақа ласында былай 

деген: «...От әулие (киелі) бо 

лып 


саналады... Қарғыс... Отқа түкі руге, 

ошақты басуға бол 

майды. Жаңа 

түскен келін (

(

күйеуінің) әкесінің үйіне кіріп, сәл

әл

әлем

ем

емж

ж

жас

ас

асапап

ап

,,

, «а


«а

«а

руру

р

ақақ

ақ р


р

раз


аз

аз

ыы

ы

бол сын»  деп тағзым  еті

і

іп,  отқаб

б

бірі

 

қасық май құю керек. Жас келін сәлем еткен де, аруақ разы болсын 

деп, тізе бүгіп, еңкейіп, маң дайын 

еденге ти гізе ді. Отқа тамыз ған май 

жа

жажа

ны

ныны

п

пп

жа

жажа

тқ

тқтқ

ан

анан

 д

 д д

а, жас келін нің енесі 

не

не

емеме

ме

сесе

се ә


ә

әйе


йе

йе

лдлд

лд

ее

ер дің  бірі алақанын 

отқа қыздырып, келіннің бетін 

сипай ды. 

Үлкен 

үйдің отының құрметіне деп, қалыңдық атасының 

иығына шапан жабады, отағасы жас 

келінді: «Иін

қ

қақ

нд

нднд

ыр

ырыр

ып

ыпып

и

ии

ле

леле

ге

геге

н

нн

терідей міне

е

е

зізі

зі

ң ң

ң

жұжұ

жұ

мсмс

мсақ


ақ

ақ

ббол

ол

олсысы

сын,


н,

н

 қарағым», – деп бата беріп, тулаққа, 

қой терісіне отырғызады.

 

 

 А

А

А

А

нн

н

н

а

аа

а

 

т

тт

т

іі

і

і

л

лл

л

і

і

і

і

м

м

м

м

 –– 

алашымның айбыны

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дың Филология, ә

ә

ә

ә

де

де

де

де

би

б

б

б

еттану

у

 жән

ән

ән

ән

е 

әлем тілдері фак

ак

ак

ак

ул

ул

ул

ул

ьт

ьт

ьт

ьт

ет

ет

ет

ет

ін

ін

ін

н

де

де

де

де

д

д

д

д

әс

әс

әс

әстү

тү

тү

ү

рл

рл

р

і 

і 

і 

і 

«Ана тілім – алашымның айбыны» 

атты жыр мүшәйрасы өтті. Бұл кеш 

Қазақстан халқының тілдері 

мерекесіне орай ұйымдастырылып 

отырған 

н

н

н 

Тілдер апталығының

шы

шы

ш

шы

мы

мы

мы

м

лд

лд

лд

лдығ

ығ

ығ

ғ

ын

ын

ын

ын

а

а

а

шы

ш

ш

ш

п берді.  

АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ АЙТАРЫ

МЕРЕКЕ


+23 +25

о

+8 +11

о

+

+1

+1

+1

33

3

+1

+1

1

5

5

5

5

о

о

о

+5

+5 +

+

7

7

о

о

+1

+18

8 +2

+20

0

о

 +8+10

о

+

+

20

20

+2

+2

2

2

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

0

+8

+8

+8

+8

+

8

8

8

8

8

 +10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+23

+23

+

+25

+25

о

+8+10

о

+1

8 +20

о

+7 +9

о

 

+1+17+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

+

+

1

1

1

1

1

1

1

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

о

+6 +8

о

+2

+26+

6+

28

28

о

о

 +10 +12

о

+2

+2

+

+

+

+

9+

9+

31

31

о

о

+1

1

+1

+1

1

1

1

1

+1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+12

о

30+32

+3

+3

+3

3

3

3

3

3

+3

3

3

3

3

3

3

0

0

о

 +11 +13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

о

+1

+1

+1

6

6 +1

+1

+1

8

8

8

6

6

661

1

1

1

1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

+

+7

7 +9

+9

о

+23+27

о

+13 

+

18

о

+2

+2

1+

1+

26

26

о

+15+17

о

32+36

36

36

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

3

3

3

3

3

+

3

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

3

36

36

36

36

36

36

36

36

36

6

36

6

36

3

36

36

36

36

3

3

О

О

О

+13 +20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

О

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

28 

28

28

2

2

2

2

28

28

28

28

28

2

2

28

28

2

+30

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

+1

+

+15

5

5

+1

+1

+1

7

7

7

о

о

о

   


19+22

+1

+

1

+1

+1

1

+1

1

1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

1

+1

9+

9+

9+

9+

9+

9+

9+

9+

9

9

2

2

2

2

2

о

+16 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

25+30

+

+

+

+

+2

+2

+2

2

2

2

+2

2

2

2

2

+

+

+

+

О

9+21

 +1

1

1

19

19

19

9

9

9

1

1

9

1

1

9

9

9

О

 

+18 +20

о

11 +13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

11

11

11

11

11

1

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13

13

13

13

13

13

13

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

о

Бұған дейін іріктеу кезеңінен суырылып

шыққан жас ақындар да бұл кеште  «ақылдың

аңдауын аңдaғанынша, қиялдың меңзеуін

меңзегенінше, көңілдің түйінін түйгенінше

ана тілінде айтуға» бары

р

р

рн салды. Туған тілін

ша быттана жырға қ

қ

қ

қос

ос

ососқа

қа

қақан

н

нн

ол

олол

ар

арар

ар

дыды

ды

дң  әр

әр

әрәр

сс

сс

өз

өзөз

өз

іі і

і

жүрек тебірентті. Кештшт

шт

ее

е 

еәу

әу

әуу

ел

елелег

ег

егеген

ен

ен пп

а

атрири

ри

рот

от

ото

ты

тыы

қ

ққ 

ән, күмбірлей төгілген күй мен ұлттық би жү-

рек қылын тербеп, жігер берді. Ақын дардың

бал ғын жырларына факультеттің белді ұстаз-

дары Бердібай Шалабай, Бағдан Момы нова,

Гүүлмир


р

а Қазы


зы

зы

зыбек, Кенжетай Күркебаев тар-

ме

мем

ме

нн

н

нқа

қа

қақа

та

тата

а

р,р,

р,

р,о

о

осы

с

сыс

м

мм

м

үшүш

үш

үшәй

әй

әйә

ра

рра

р

ның алғашқы жеңім-паздары, талантты жас ақындар, филология,

әдебиеттану және әлем тілдері факультетінің

3-курс студенттері Манас Қайыртайұлы мен

Шерхан Талап төрелік етті. Қара қылды қақ

жарған қазылар  алқасы жас  ақындардың

талабын жоғары бағал

л

л

лап

ап

апап

, «Л


«Л

«Л

«Лир

ир

ирр

ик

икик

ик

аа

а

қықы

қы

қын»н»

н»

н»,,

,

,«Т

«Т

«іл

іл

іліл

жанашыры», «Отансү

сү

сү

сүйг

йг

йгйг

іш

ішіш

ш

аа

а

ақы

қы

қықы

н»

н»н»,,

,

«Е«Е

«

ңбңб

ңб

ңбек

ек

екек

қо

қоқо

о

р р 

р 

рақын» аталымдарын ұсынды. Ал ІІІ дәрежелі

дипломды Ақбота Садық, Әсел Жұртбаева,

Арман Бейімбетов өзара бөліссе, ІІ дәрежелі

дипломға Сәуле Нысанбек пен Жансая Қа-

лекесова ие болды. І дәрежелі диплом кесек

сө

сөс

сө

здд

зд

здер

ер

ере

і,

,,,

т

ттт

ер

ерер

ер

еңең

ң

ңа

а

аа

ст

стст

ст

арар

ар

рлы

л

 жырымен ерек-ше

ше

шеше

ле

леле

е

ннг

нге


ен

е Ж


Ж

Ж

ана

ан

дада

а

арб

рб

рбб

ек

екек

е

ЖЖ

Ж

Жұұмағұловтың еншісіне

бұйырды.


Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

ne

w

sr

u

.c

mm

om 

 len

ta.r

.r

r

u

uu

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал