Ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы жа за өтеуден соң берілуі мүмкінжүктеу 2.41 Mb.

бет2/20
Дата10.02.2017
өлшемі2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

нш

нш

нш

ы

ы

ы

ла

ла

лар 

р 

р 

ды

ды

ды

 

ғана емес, қарапайым қала тұр ғындарын 

да біраз әбігерге тү сірген-ді. Әсіресе Астана 

мен сол түстік өңір жақта күз қылаң бе-

ре күрт салқын түсіп, соның сал да рынан 

ха

ха

ха

лы

лы

лы

қт

қт

қт

ың

ың

ың

б

б

б

ір

ір

ір

аз

аз

аз

б

б

б

өл

өл

өл

іг

іг

іг

і 

і

і 

дә

д

д

 рі ханалардың 

та

та

а

ба

ба

б

лд

лд

л

ыр

ы

ыр

ығ

ығ

ын

ы

ын

т

тоз

оз

оз

д

 д

д

ыр

ыр

ы

ып, ем-домға 

кіріскен. Ор талық жылудың жоқтығынан 

жы лыту құрылғыларының саудасы да бір

қызып басылды.  Жылыту  мау сы мы на  әлі 

біраз уақыт бар екенін

н е

е

е

ск

к

к

е 

е

е

салсақ, ая

ая

я

дай 

бөлмеде электр арқыл

ыл

ылы

ы

ы жы

жы

жылы

лы

лыны

ны

ны

п

п 

п от

от

от

ыр

ыр

ырға

ға

ған

н

н

ортақол қазақстандық отбасы энергияға 

кететін шығынды есептеумен жүр де сек 

жаңылмаспыз. Министрлер Ка бинеті де соны 

сезген болуы керек, ке ше Үкіметте жылыту 

ма

ма

маус

ус

ус

ым

ым

ым

ын

ын

ын

а 

а

да

да

да

йы

йы

йы

нд

нд

нд

ық

ық

ық

 мәселелері жан-

жа

жақты

ы п

пысы

қ

қталд

ды.

ТА

ЛҚ

Қ

ҚЫЫ

Ы

ЖаЖ

Ж

лғасы 4-бетте 

ЖЫЛЫНАМЫН ДЕГЕНГЕ ЭЛЕКТР 

ҚҰ

ҚҰ

ҚҰ

РЫ

РЫ

РЫ

ЛҒ

ЛҒ

ЛҒ

ЫЛ

ЫЛ

ЫЛ

АР

АР

АР

Ә

Ә

Ә

ЛІ

Л

Л

 ДЕ ҚАЖЕТ

Оң

ОңОң

тү

түтү

ст

стстік

ік

ікө

ө

өңі

ңі

ңірдрд

рд

енен

ен б


б

бөл


өл

өле


ек

ек, елдің біраз аума-

ғында жы лыту маусымы қазанның 15-інен бас-

талады. Ен деше, Астана секілді солтүстік һәм

шығыс ай мақ тардағы қала тұрғындарына әлі 

де  біршама уа қыт электр құрылғысы арқылы 

жылынуға тура ке 

леді  де


де

де

гее

е

н сөз. Жылл

л

ыты

ы

у у

маусымына дейміз-ау, к

к

к

ейей

ей б


 б

 б

ірір

ір

ққ

қ

алал

ала 


а 

а 

тұтұ

тұрғ


рғ

рғ

ынын

ында


да

дары


ры

ры

,,

,

тіпті осы жылытатын құ рал-жабдықтың көме гі-не қыста да зәру болатын се кілді. Себебі «қы-

лышын сүйреткен қыстың» қыр астында тұр-

ғанына қарамастан, кейбір аймақтар қамсыз 

отыр


ы

. Сондай қамсыздардың біразы жылу беру 

ма

ма

маус

ус

усым

ым

ымын

ын

ына

а

ада

да

дайы

йы

йынднд

ндық


ық

ық

тыты

ты т


т

ты

ым шабан жүргізгені үшін Ү

Ү

іікіме б

тбасынан сөз ести жаздады. 

Н

Н

Нақты айтсақ, индустрия жәжә

жә

нене

не

жж

ж

аңаң

аң

а а 

а

тете

техн


хн

хн

о-о-

о-

ло гиялар  вице-министрі Бақытжан Жақса лиев-тің ха барлауынша, Өскемен қаласының Согра 

ЖЭС-і, МАЭК-«Қазатомөнеркәсіп» компа ния-

сына қарас ты ЖЭС-1, Риддер ЖЭС-і, Астана 

қала с


 с

с

ыны

да

дд

ғы ЖЭС-1 және Екібастұз ЖЭС-ында 

жө

ө

өнд

нд

ндеу

еу

еуж

ж

жұмұм

ұм

ысыс

ыс

тата

та

рыры

ры к


к

к

ешеш

еш

еуеу

еу

іліл

ілде


де

деге


ге

ге

н.н

н

 Бұдан басқа,Рудный

й

 жылу электр стансысының 2-3-ші турби налары мен Арқалық ЖЭС №1 қазан-

ды ғына  күрделі  жөндеу жұмыстары жүргізілуі 

тиіс болған. Бірақ осының барлығы тек ағым-

дағы, яғ ни күрделі емес, күнделікті жөндеуден 

ға

ға

ғана

на

на өтіпті. Ал Атырау ЖЭС жән

ән

әне

е 

е ҚҚа

Қара


ра

ра

шышы

шы

ғаға

ға

нана

на

қ қ 

қ 

ГЭГЭ

ГЭС


С

С-тің кейбір турбинала

ла

ры

рын

н

жөжө

нд

ндеу

еу 


жұмыстары келесі жылға ысырылыпты. 

Үкіметтің кешегі мәжілісінде облыс әкімдері 

осы және тағы басқа мәселелер бойынша 

бей небайланыс ар қылы  есеп  берді, кейбірі 

сен

н

нді

ді

дірдрд

рді,


і,

і,

кк

к

ейей

ей

бібі

бі

рірі

р .


.

..

Алматы+28..  +30

о

+23..  +25о

+15 ..+18

о

+8..  +11о

Астана


АҢДАТП

П

П

А

ЭКОНОМ

ОМ

М

ИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

ИƏ

ЖОҚ

– Жазасын өтеушілерге ұялы телефон 

па

па

пй

й

й  далануға  рұқсат  беруге бол

л

лма

м

мйд

йд

йды.

ы.

ы.Б

Б

Бі-

і

рр

рін


ін

ін

  шіден, түрмеде отырып, оо

о

лала

ла

р р 

р 

сысы

сы

ртрт

рт

 т т

 т

а а 

а 

ғығы

ғы

 сы  байласымен  байланысу арқылы қыл -

мыс жасауы мүмкін. Мұн дай жағ дай лар 

бұ  ған  дейін  тір кел ген дік тен,  оны  қай та  қа-

рас  тырудың  еш қан дай да жөні жоқ деп 

бі  лемін. Сонымен қатар жаза сын өтеу ші-

ле

лее

р

рр ұя

я

ялылы

лы

тт

т

елел

ел

ефеф

еф

онон

он

аа

а

рқрқ

рқ

ылыл

ыл

ыы

ы

алал

а

аяа

а

 қтық  әре-ке

ке

кет

т

т т

т т


ер

ер

ерімім

імен


ен

ен

аа

а

йй

й

нан

н

 лл

л

ыы

ыса


са

са

тыты

тыны


ны

ны

аа

а

ныны

ны

қ. Яғни те-мір тордың ар 

ғы жағында оты 

рып-ақ 

алаяқ  тықпен  ай налысатын дар  баршылық. Осы  ның  сал дарынан  қан шама  азаматтар 

ал  да нып,  зардап  ше гіп  жатыр.  Ондай фак-

ті  лер де жоқ емес. Сондықтан рұқсат бе ру 

үш

үшүш

ін әлі де ұзақ талқылау ме

е

е

н н 

н са


са

са

 рр

рап


ап

ап

тата

та

мама

ма

 қа

қа

қаж

ж

 жет. Сонымен қатар түрмедед

ед

ее

е ұя


ұя

ұялы


лы

лы

ттт

е 

ееле

ле

ле--

фон қолдануға рұқсат беру қажет пе деген 

әң  гіме жиі қозғалады. Бүгінде түрмелердің 

кө  бінде таксофон бар.

– Бұл жерде әңгіме түрмеде ұялы теле-

фон  ды  пайдалануға  рұқс

қсат

т

атб

б

бер

р

ріп

іп

іп, ,

,

жажа

жа

заза

за

сысы

сы

нн

н

өтеу шілерге  ұстата  салулу

лу тт


тур

ур

уралал

ал

ыы

ы

бобо

болы


лы

лып


п

п

отыр ған жоқ деп ойлаймын. Де ген мен адам құқы шектеліп жатыр. Қа зір дің  өзінде 

түр медегілердің  таксо фон мен  сөйлесу 

мүм кіндігінің  өзі  шек теулі.  Ал да  осыған 

қа тысты  Парламентке жаңа заң жобасы 

тү

тү

түс

с

сіп

іп

п, , он


он

он

дада

да

ҚҚ

Қ

ылыл

ыл

мымы

мы

с с 

с 

тыты

ты

қ-қ

қ

ата

а

 қару  жүйесі  ко-ми

ми

мит

т

тет

ет

етііі

ұя

ұяұялы

лы

лыб

б

байай

ай л


л

лан


ан

ан

ысыс

ыс

оо

о

пе раторларына жа уапты  міндет  жүк те гелі  отыр.  Яғни  аппа-

ра тураны пайдалана оты рып, қамау да-

ғылар ұялы телефон қол данған жағдайда 

бай ланыстан  оңай  ажы ратып тастай ала-

ды. Бүгінгі таңда Қа зақстанда д

д

а өркениетті ел дердегі  се кіл ді  тәртіпт

пт

птік

ік

кт

т

түзз

үз

еуеу

еу м


м

м

екек

ек

е е

е

меме

ме-


леріне толық тай таксофо

о

он 

н

нқо

қо

қойы

йы

йылу

лу

луы

ы

ы кеке

кере


р

р

к.к

к

 Бі рақ бізде бұл әлі толық жолға қо йыл ма-

ған. Сол үшін мұндайды тек шетел ки но-

сы нан  ғана  көріп жүрміз. 

Жаза басып темір торға тоғытылғандардың 

құқығына қатысты қоғамда үнемі екіұшты пікір 

айтылады. Гуманистік бағытты

ты

ты

ж

ж

ж

ақ

ақ

а

тауш

у

у

ылар

ар

ар

 

ол

ол

ол

ар

ар

армен санасып, мүмкінд

д

д

ік

ік

ікте

те

те

рі

рі

рі

н 

н 

н 

ше

ше

ше

кт

кт

кт

ем

ем

ем

еу

еу

еу

 

керек десе, екінші тарап бұған үзілді-

кесілді қарсы. Тәртіппен түзеу 

мекемелерінде жазасын өтеп 

жүргендерге ұялы телефон 

па

а

а

йд

йд

д

ал

ал

ан

ануғ

уғ

а

а

рұ

рұ

рұ

қс

қс

қ

ат

ат б

бер

е у туралы 

әң

әң

әң

гі

гі

г

ме

ме

ме

ге

ге

ге к

к

кел

ел

ел

ге

ге

ге

нд

нд

нд

е

е 

е де

де

де

п

п

пікір екіге

жарылып отыр. Қоғам үшін 

өзектіге саналатын осы сауалды 

тарқатып, оқырманның 

ой-көкпарына салғанды жөн 

санаған едік.

..

С

ССахнадан кеткен 

саясаткер санадан 

өше ме?

Иммун тапшш

шы

ыы

л

ллы

ы

ығғ

ғ

ыы

ы

 ұрпақ тапшылығына 

ұрындырмаса игі

С

СС

ее

е

мм

м

еее

й

йй

д

дд

е

ее

 қ

ққа

а

аз

з

за

а

ақ 

ф

футббб

олының 


торқалы 

тойы өтті-бетте

-бетте

-бетте

2

37

ДА

ДА

ДА

ДА

Т!

Т

Т

Т

Талас ОМАРБЕКОВ:

152,90

206,93

2

2

2

5

5

5

,

,,

0

0

0

0

0

0

15401,38

913,47

1319,90

4,80

1,34

1444,06

107,71

ДО

ДОДО

ЛЛ

ЛЛЛЛАР

АР

АРЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GO

GO

GOLD

LD

LD(ICE)

T

T(NY

(NY

(NY

MEX

MEX

MEX)

))

с

сс

с

Асқар НАЙМАНТАЕВ,әртіс:

– Бұл әйел заты іштен тергеуші 

боп туа ма деп қал

л

лды

ды

дым

м

м. ««

«Қа


Қа

Қа

йдйд

йд

аа

а

баба

ба--


-

ра  сың?»,  «қашан  ке

ке

келе


ле

ле

сісі

сің?


ң?

ң?

»»

»

деде

деп


п

п шы


шы

шы

--

ғарып салып, «кіммен болдың?», 

«қайда жүрдің?» деп қарсы алады. 

Егер әйел шындап кіріссе, көршінің 

был тырғы бұзауының әкесі өзің еке-

нің ді қалай мойындағаныңды бай қа-

ма

ма

май 

й

й қа

қа

қала

а

асы

сы

сың.

ң.

ң.(«Фейсбуктегі» жеке 

парақшасынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Рауа

уа

а

н 

н 

н 

ША

ША

ША

ЕК

ЕК

ЕК

ИН

ИН

ИН

,, 

,

ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты:

Ға

Ға

Ға

лымжан ХАСЕНОВ,

ҚР Ішкі істер министрлігі 

Қылмыстық-атқару жүйесі 

комитетінің баспасөз хатшысы:

бетте

Кеше «РИА Новости» агенттігі Америкада 

қазақстандық асыранды балаларды зорлаған 

ерлі-зайыптыға қатысты жаза кесілгенін 

хабарлады. Отағасы Джозеф Мэйотт 16-дан 20 

жылға де

д

йін бас бостандығынан айырылса, оның 

әйелі 22

22

22 ж

ж

жыл

ыл

ыл

ж

ж

ж

аз

аз

азас

ас

ас

ын

ын

ын ө

ө

ө

те

те

те

йт

йт

йт

ін

ін

н

б

б

б

ол

ол1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал