Ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы жа за өтеуден соң берілуі мүмкінжүктеу 2.41 Mb.
Pdf просмотр
бет1/20
Дата10.02.2017
өлшемі2.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

Ж

АҢҒЫРЫҚМассачусетс штатының Вустер қалалық соты ерлі-

за йыптыны балаларды зорлағаны үшін кінәлі деп та-

нып, ұзақ жылға бас бостандығынан айыру туралы 

үкім шығарды. Сот алқасы 50 жастағы Джозефті айып-

таудың 11 тармағы бойынша асыранды қызын зәбір-

ле гені үшін кінәлі деп тапты, ал оның әйелі Линданың 

асы ранды ұлын аздырғаны 18 тармақ бойынша дә-

лел   денді.  Американың  қылмыстық-атқару  жүйесіне 

қа тысты заңы бойынша педофил Джозеф 16 жылын 

түр меде өткізгеннен кейін тәртібі жақсы болып жатса, 

тү зеу мекемесінен ерте шығару туралы өтініш жаза 

ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы 

жа за өтеуден соң берілуі мүмкін. Сот өкілдерінің ха-

бар  лауынша, әзірше сотталғандар өздеріне шы ға рыл-

ған үкім жөнінде апелляциялық сотқа шағымданбаған. 

Ер лі-зайыпты Мэйоттардың өз асыранды балаларын 

жы ныстық қатынасқа тартатыны осыдан төрт жыл бұ-

рын-ақ белгілі болған еді. Бірақ ол кезде құзырлы ор-

ган дар олардың кінәсін дәлелдей алмай, кепілдікпен 

еркіндікке жіберген. Істі сот қайта қарағаннан кейін 

аз ғын дықтың бірнеше дерегі жария болды. Аме ри ка-

лық отбасылық жұп 2004 жылы Петропавлдан асырап 

ал ған ағайынды екі жасөспірімді үйлеріне әкелгеннен 

ке йін-ақ ойларына келгенін іске асыра бастаған. Бей-

бе рекет жыныстық қатынастың соңы өгей ананың кә-

ме летке толмаған ұлдан екіқабат болуына әкеліп соқ-

қан. Аты-жөні жария етілмей отырған қазақстандық 

жас тар қазір 17 мен 21-де.Болатбек МҰХТАРОВ

Қазақстандық балаларды 

зорлаған америкалық ата-ана 

ұзақ жылға сотталды

ОЙ-КӨКПАРҚамаудағылар үшін қалта телефонын пайдалануға рұқсат беру керек пе?

Нан бағасы өспейді. Әйт се де 

алдағы уақытта ел аза мат тарының 

әл-ауқатына қа рай нанның өзіндік 

бағасы енгізілуі мүмкін. Сөйтіп, ауыл 

шар уа шы лығы  министрі  Асылжан 

Ма мытбеков кедей-кепшік пен 

бай-манаптар үшін нан ба ғасының 

бірдей болғанын қа ламайтындығын 

танытты. Сол үшін министрлік 

арнайы са раптама жұмысын да 

қолға алу ға бар. Айтпағымыз, ал-

дағы уақытта нанның бағасы өз герсе 

таңғалмаңыз. Сіз үшін оның бағасы 

арзан болуы ық тимал. Қалтаңызға 

қарай кө сіл гіңіз келсе, онда қымбат 

нан да жей аласыз.

Биылғы ауа райы тек диқаншы лар ды 

ғана емес, қарапайым қала тұр ғындарын 

да біраз әбігерге тү сірген-ді. Әсіресе Астана 

мен сол түстік өңір жақта күз қылаң бе-

ре күрт салқын түсіп, соның сал да рынан 

халықтың біраз бөлігі дә рі ханалардың 

табалдырығын тоз дырып, ем-домға 

кіріскен. Ор талық жылудың жоқтығынан 

жы лыту құрылғыларының саудасы да бір 

қызып басылды. Жылыту мау сы мы на әлі 

біраз уақыт бар екенін еске салсақ, аядай 

бөлмеде электр арқылы жылынып отырған 

ортақол қазақстандық отбасы энергияға 

кететін шығынды есептеумен жүр де сек 

жаңылмаспыз. Министрлер Ка бинеті де соны 

сезген болуы керек, ке ше Үкіметте жылыту 

маусымына дайындық мәселелері жан-

жақты пысықталды.

ТА

ЛҚЫЖалғасы 4-бетте 

ЖЫЛЫНАМЫН ДЕГЕНГЕ ЭЛЕКТР 

ҚҰРЫЛҒЫЛАР ӘЛІ ДЕ ҚАЖЕТ

Оңтүстік өңірден бөлек, елдің біраз аума-

ғында жы лыту маусымы қазанның 15-інен бас-

талады. Ен деше, Астана секілді солтүстік һәм 

шығыс ай мақ тардағы қала тұрғындарына әлі 

де біршама уа қыт электр құрылғысы арқылы 

жылынуға тура ке 

леді деген сөз. Жылыту 

маусымына дейміз-ау, кей бір қала тұрғындары

тіпті осы жылытатын құ рал-жабдықтың көме гі-

не қыста да зәру болатын се кілді. Себебі «қы-

лышын сүйреткен қыстың» қыр астында тұр-

ғанына қарамастан, кейбір аймақтар қамсыз 

отыр. Сондай қамсыздардың біразы жылу беру 

маусымына дайындықты тым шабан жүргізгені 

үшін Үкіметбасынан сөз ести жаздады. 

Нақты айтсақ, индустрия және жаңа техно-

ло гиялар вице-министрі Бақытжан Жақса лиев-

тің ха барлауынша, Өскемен қаласының Согра 

ЖЭС-і, МАЭК-«Қазатомөнеркәсіп» компа ния-

сына қарас ты ЖЭС-1, Риддер ЖЭС-і, Астана 

қала сындағы ЖЭС-1 және Екібастұз ЖЭС-ында 

жөндеу жұмыстары кешеуілдеген. Бұдан басқа, 

Рудный жылу электр стансысының 2-3-ші 

турби налары мен Арқалық ЖЭС №1 қазан-

ды ғына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуі 

тиіс болған. Бірақ осының барлығы тек ағым-

дағы, яғ ни күрделі емес, күнделікті жөндеуден 

ғана өтіпті. Ал Атырау ЖЭС және Қарашығанақ 

ГЭС-тің кейбір турбиналарын жөндеу 

жұмыстары келесі жылға ысырылыпты. 

Үкіметтің кешегі мәжілісінде облыс әкімдері 

осы және тағы басқа мәселелер бойынша 

бей небайланыс ар қылы есеп берді, кейбірі 

сен дірді,  кейбірі...

Алматы


+28..  +30

о

+23..  +25о

+15 ..+18

о

+8..  +11о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

– Жазасын өтеушілерге ұялы телефон 

пай   далануға рұқсат беруге болмайды. Бі-

 рін  шіден,  түрмеде  отырып,  олар  сырт та ғы 

сы  байласымен байланысу арқылы қыл -

мыс жасауы мүмкін. Мұн дай жағ дай лар 

бұ  ған  дейін  тір кел ген дік тен,  оны  қай та  қа-

рас  тырудың еш қан дай да жөні жоқ деп 

бі  лемін. Сонымен қатар жаза сын өтеу ші-

лер ұялы телефон арқылы алая қтық әре-

кет  терімен  ай на лы сатыны  анық.  Яғни  те-

мір тордың ар 

ғы жағында оты 

рып-ақ 


алаяқ  тықпен  ай налысатын дар  баршылық. 

Осы  ның  сал дарынан  қан шама  азаматтар 

ал  да нып, зардап ше гіп жатыр. Ондай фак-

ті  лер де жоқ емес. Сондықтан рұқсат бе ру 

үшін әлі де ұзақ талқылау мен са раптама 

қа жет. Сонымен қатар түрмеде ұялы те ле-

фон қолдануға рұқсат беру қажет пе деген 

әң  гіме жиі қозғалады. Бүгінде түрмелердің 

кө  бінде  таксофон  бар. 

– Бұл жерде әңгіме түрмеде ұялы теле-

фон  ды пайдалануға рұқсат беріп, жазасын 

өтеу 


шілерге ұстата салу туралы болып 

отыр ған жоқ деп ойлаймын. Де ген мен 

адам құқы шектеліп жатыр. Қа зір дің өзінде 

түр медегілердің  таксо фон мен  сөйлесу 

мүм кіндігінің өзі шек теулі. Ал да осыған 

қа тысты Парламентке жаңа заң жобасы 

тү сіп, онда Қылмыс тық-ат қару жүйесі ко-

ми теті ұялы бай ланыс опе раторларына 

жа уапты міндет жүк те гелі отыр. Яғни аппа-

ра тураны пайдалана оты рып, қамау да-

ғылар ұялы телефон қол данған жағдайда 

бай ланыстан оңай ажы ратып тастай ала-

ды. Бүгінгі таңда Қа зақстанда да өркениетті 

ел дердегі се кіл ді тәртіптік түзеу меке ме-

леріне толық тай таксофон қойылуы керек. 

Бі рақ бізде бұл әлі толық жолға қо йыл ма-

ған. Сол үшін мұндайды тек шетел ки но-

сы нан ғана көріп жүрміз. Жаза басып темір торға тоғытылғандардың 

құқығына қатысты қоғамда үнемі екіұшты пікір 

айтылады. Гуманистік бағытты жақтаушылар 

олармен санасып, мүмкіндіктерін шектемеу 

керек десе, екінші тарап бұған үзілді-

кесілді қарсы. Тәртіппен түзеу 

мекемелерінде жазасын өтеп 

жүргендерге ұялы телефон 

пайдалануға рұқсат беру туралы 

әңгімеге келгенде де пікір екіге 

жарылып отыр. Қоғам үшін 

өзектіге саналатын осы сауалды 

тарқатып, оқырманның 

ой-көкпарына салғанды жөн 

санаған едік.

Сахнадан кеткен 

саясаткер санадан 

өше ме?


Иммун тапшылығы 

ұрпақ тапшылығына 

ұрындырмаса игі

Семейде қазақ 

футболының 

торқалы 


тойы өтті

-бетте

-бетте

-бетте

2

37

Талас ОМАРБЕКОВ:

ДАТ!

Қазақтың тарихы 

дегеніміз – шын 

мәнінде қазақтың 

шежіресі

152,90

206,93

25,00

15401,38

913,47

1319,90

4,80

1,34

1444,06

107,71

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Асқар НАЙМАНТАЕВ, әртіс:

– Бұл әйел заты іштен тергеуші 

боп туа ма деп қалдым. «Қайда ба-

ра  сың?», «қашан келесің?» деп шы-

ғарып салып, «кіммен болдың?», 

«қайда жүрдің?» деп қарсы алады. 

Егер әйел шындап кіріссе, көршінің 

был тырғы бұзауының әкесі өзің еке-

нің ді қалай мойындағаныңды бай қа-

май қаласың. («Фейсбуктегі» жеке 

парақшасынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Халқын жылыта алмаған 

әкім жұмыстан босайды

Рауан ШАЕКИН, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты:

Ғалымжан ХАСЕНОВ, 

ҚР Ішкі істер министрлігі 

Қылмыстық-атқару жүйесі 

комитетінің баспасөз хатшысы:

бетте

6

Кеше «РИА Новости» агенттігі Америкада қазақстандық асыранды балаларды зорлаған 

ерлі-зайыптыға қатысты жаза кесілгенін 

хабарлады. Отағасы Джозеф Мэйотт 16-дан 20 

жылға дейін бас бостандығынан айырылса, оның 

әйелі 22 жыл жазасын өтейтін болды.

№167 (1078) 

25 қыркүйек, сәрсенбі

2013 жыл


Арман АСҚАР

Арман АСҚАР

Банкир жейтін нанның бағасы басқа болуы тиіс пе?

Әлбетте, нарықтағы нанның бағасы ел дің астық 

қорына тікелей байланысты. Бұл жа ғынан келгенде 

еліміз еш қиындық та, тар шылық та көрмейді. Қазақ-

стан астық экс порттайтын озық мемлекеттердің қа та-

рына кіреді. Ал ұнды сату саласында бі рін ші орында 

тұр мыз. Биыл да астық түсімі мол болады деген бол-

жам бар. Ми нистр лік тің мәліметіне сәйкес, ағымдағы 

егін ора ғы барысында жалпы мөлшері 18,5 млн тонна 

астық жиналады. Қазірдің өзін де аймақтарда 12,6 

млн тонна бидай бас ты рылған. Министр Асылжан 

Мамыт бе ков  тің  айтуынша,  орташа  есеппен  бір  гек  тар 

жерден 12,2 центнер бидай жи на лып тұрады. Бұл 

өткен жылғы көрсеткіштен сәл де болса жоғары. 

Алайда биылғы ауа ра йы диқаншылар үшін біраз 

қиын шы лық тар  туғызды.  Соның  салдарынан  Ақ мо ла, 

Қостанай және Солтүстік Қазақстан об лыстарында егін 

орағы тағы бірнеше ап таға созылатын болды. Астық 

кеш жи нал са да, сақтау қоймалары барлығына же тетін 

сыңайлы. Министрдің сөзімен айт 

сақ, «ағымдағы 

жылы  сақтау  қо й ма ла ры ның  тапшылығы  жағынан 

проблемалар бай қалмайды». Себебі қазіргі кезде жи-

нал ған 12 млн тоннадан астам астықтың тек 2 млн тон-

насы ғана элеваторлар мен ас тық сақтау қоймаларына 

жет кізілген. «Ас тықтың қалған бөлігін диқандар өз 

қой маларына тасып жатыр. Қырмандарда да жатқан 

астық бар болуы керек. Бүгінде елі 

 

мізде жалпы сыйымдылығы 14 млн тон наны құрайтын 214-ке жуық 

астық қа был дау кәсіпорны жұмыс істейді. Бұ дан бөлек, 

ауыл шаруашылығы тауар өн ді рушілерінің өздерінде 

сыйымдылығы 11 млн тоннаға де йін қой малар бар. 

Бұл дегеніміз Қазақ стан да жалпы 25 млн тоннаға дейін 

ас тық ты сақтауға болатынын көрсетеді», – дейді ми н-

истр Мамытбеков. Осы орайда ми нистр Азық-түлік 

корпорациясының биыл ғы саясатына да тоқталды. 

Бұған дейін атал ған ұйым астықтың тұрақты бағасын 

сақ тау мақсатында мемлекеттік резервке өнім нің біраз 

бөлігін сатып алып отырса, ағым дағы жылы ондай 

шараларды қолға алу 

дың қажеті болмас. Себебі 

бүгінде үшін ші сұрыптағы астықтың орташа бағасы оң-

тайлы болып тұр.

«Бір тоннасы – 27-28 мың теңге. Бұл тиімді баға. 

Элеватор лар ға астық көп жеткізіліп жатқан жоқ. Экс -

порт жүріп жатыр, сонымен қатар ішкі қа  жеттілік те 

бар. Демек, сұраныс бар, ұсы  ныс та жоқ емес. Бәлкім, 

мемлекеттік ре  зервке астық сатып алынбайды да. 

Алай да өнім артылып, баға төмендеп жат са Азық-түлік 

корпорациясы бұл іске бір ден араласуға дайын», – 

деді ол. 

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

ee

e

-

-

-

m

m

m

a

a

a

i

i

i

l:

:i

i

i

n

nn

f

ff

o

o

o

@

@

@

аа

а

l

l

l

a

aa

s

ss

hainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

Ж

АҢҒЫРЫҚ

ЫҚ

ЫҚМ

М

Массачусетс штатының ВВ

В

устер қалалық соты ерлі-за йыптыны  балаларды зорлағаны үшін кінәлі деп та-

нып, ұзақ жылға бас  бостандығынан айыру туралы 

үкім шығарды. Сот алқасы 50 жастағы Джозефті айып-

таудың 11 тармағы бойынша асыранды қызын зәбір-

ле гені  үшін кінәлі деп тапты, ал он

он

оның

ң

ң әйелі Линда

а

аны

н ң


ас

ас

асыы 

ы 

ранды ұлын аздырғаны 11

1

88

8 та


та

тарм


рм

рм

ақақ

ақ

бб

б

ойой

ой

ынын

ынша


ша

ша

дд

дә-


ә-

ә-

леле

л

л   д

денді. Американың қылм

м

ы

ыысты

ты

тық

қ-ат


ат

қа

қару

ру ж


ж

й

үйүйес

ес

іініне 

е

қа тысты  заңы  бойынша педофил Джозеф 16 жылын түр меде өткізгеннен кейін тәртібі жақсы болып жатса, 

тү зеу мекемесінен ерте шығару  туралы өтініш жаза

ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы 

жа за


а

өт

өеу

еу

еуден соң бері

рі

рлуі мүмкін. Сот өкілдерінің ха-

ба

аа

р

рр

 л

 ллау

ау

ауын

ын

ынша

ша

ша, әзәз

әзір


ір

ір

шеше

ше

сс

сот


от

отта


та

талғ


лғ

лғ

анан

анда


да

да

р өздеріне шы ға рыл-ға

н

нн

үк

үкүк

ім

імім ж

ж

жөн

өн

өнін

ін

інде

де

деа

а

апее

елл


лл

лляц


яц

яц

ияия

ия

лылы

лы

ққ

қ 

сосо

сотқа шағымданбаған. 

Ер лі-зайыпты  Мэйоттардың өз асыранды балаларын 

жы ныстық қатынасқа тартатыны осыдан төрт жыл бұ-

рын-ақ белгілі болған еді. Бірақ ол кезде құзырлы ор-

ган дар олардың кінәсін дәлелдей алмай, кепілдікпен 

еркіндікке жіберген. Істі сот қайта  қа

қ

қрағаннан кейін 

аз

азаз

 ғ

 ғ ғ

ы

ыны

 дықтың  бірнеше дерегі ж

ж

ж

арар

ар

ияия

ия б


б

бол


ол

ол

дыды

ды..


Ам

Ам

Амее 

е

рири

ри

кк

 к

а-а-

а-

лылы

лық


қ 

қ

отбасылық жұп 2004 жылл

л

ыы

ы Пе


Пе

Пе

тртр

т

опоп

оп

авав

авлд


лд

лд

аа

ан

аа

а

сысы

сы

рара

рап 


п

п

ал ған ағайынды екі жасөспірімді үйлеріне әкелгеннен ке йін-ақ ойларына келгенін іске асыра бастаған. Бей-

бе рекет жыныстық қатынастың соңы өгей ананың кә-

ме летке толмаған ұлдан екіқабат болуына әкеліп соқ-

қан. Аты-жөні жария етілмей отырған қазақстандық 

жа

а

ас 

с 

ста

та

тар 

р

рқа

қа

қазі

зі

зір 

р 

р 17

17

17м

м

мен

ен

ен2

2

21-

1-

1-де

де

де...

Бо

Бо

Бо

латбек МҰХТАРОВ

ОЙ-КӨКПАРНан бағасы өспейді. Әйт се де 

алдағы уақытта ел аза мат тарының 

әл-ауқатына қа рай нанның өзіндік 

ба

ба

б

ға

ға

ға

сы

сы

сы

е

е

е

нг

нг

нг

із

з

з

іл

іл

іл

уі

уі

уі

м

м

м

үм

үм

үм

кі

к

к

н.

н

н

 Сөйтіп, ауыл 

ша

ша

ша

р

р

р

уа

уа

уаш

ш

ш

ы

ы

ы

лы

лы

лы

ғы

ғы

ғы м

м

мин

ин

ин

ис

ис

ист

тр

т

і Асылжан 

Ма мытбеков  кедей-кепшік  пен 

бай-манаптар үшін нан ба ғасының 

бірдей болғанын қа ламайтындығын 

танытты. Сол үшін министрлік 

арнайы са раптама жұ

ұ

ұ

мы

мы

м

сы

с

с

н да 

қолға алу ға бар. Айтп

тп

тп

ағ

ағ

ағым

ым

ым

ыз

ыз

ызал

ал

ал

-

-

-

дағы уақытта нанның бағасы өз герсе 

таңғалмаңыз. Сіз үшін оның бағасы 

арзан болуы ық тимал. Қалтаңызға 

қарай кө сіл гіңіз келсе, онда қымбат 

на

н

нан 

н 

н

да

да

да

ж

ж

ж

ей

ей

ей

а

а

а

ла

ла

ла

сы

сы

сы

з.

з.

з.

Биылғы ауа райы 

те

те

те

к 

к 

к 

ди

ди

ди

қа

қа

қа

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 2.41 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет