Al-Farabi Kazakh National University Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2012жүктеу 5.23 Kb.
Pdf просмотр
бет9/39
Дата26.01.2017
өлшемі5.23 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39

Əдебиеттер

Елеукенов Ш. Мағжан: М.Жұмабаевтың шығармашылығы туралы // Қазақ .– 2006.–№6.

Аймауытов Ж. Мағжанның ақындығы туралы // Жас Алаш.– 2011.– 18 тамыз.

Жұмабаев М. Көп томдық шығармалар жинағы. 2- том.– Алматы: Жазушы, 2008.

Мұқанов С. ХХ ғасырдағы қазақ əдебиеті.– Алматы: Атамұра, 2008.

Елеукенов Ш. Мағжан. – Алматы: Санат, 1995. 

Батырхан Дəрімбет. Мағжан жəне коммунистік идеология // Жас Түркістан.– 2001. –  №1.– 6-13 бб.
References

Eleukenov SH. Magjan. Jumabaevtin shigarmasiligi turali.- Kazakh.- 2006.- №6.

Aimauitov J. Magjannin akindigi turali// Jas Alash.-2011.-18 august

Jumabaev M. Kop tomdik wigarmalar jinagi. 2 tom.-Almaty: Zhuwi, 2008.

Mukanov S. Kazakhskaya literature XX vekov.-Almaty: Atamura, 2008.

Eleukenov W. Magjan.-Almaty: Sanat, 1995.

Batirkhan Darimbet. Magjan jane kommunistik ideologia. Jas Turkistan.-2001. №1.-6-13 b.

54
ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы. №1 (35). 2014
Азаттық жыршысы
ƏОЖ 398:801.6
П. Бисенбаев
Журналистика факультеті, əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.  
E-mail: fazyl_bsienbaev@mail.ru
Азаттық жыршысы
Мақалада  Кенесары  Қасымовтың  жорықтас  серігі  болған  атақты  Нысанбай  жыраудың  өмірі  мен 
шығармашылығы сөз болады. Мақалада жорық жыршысы аталған жыраудың дүниеге келген өңірі, байыз 
тапқан уақыты, бейітінің орналасқан жері т.б. турасындағы деректер толық қамтылған.
Түйін сөздер: сюжет, мотив, дəстүр, нұсқа, мұра, бейне, эпос, деталь, версия.
P.Bisenbaev 
Freedom singer
The article says about the life and work of the famous zhyrau Nysanbay, associate Kenesary Kasymova.
The article provides extensive information about the stowed singer, his life, surrounded by his time, his place of 
burial, etc.
Keywords: plot, theme, tradition, option, heritage, image, EPO item version.
П. Бисенбаев 
Певец свободы
В  статье  говорится  о  жизни  и  творчестве  известного  жырау  Нысанбая,  соратника  Кенесары  Касымова. 
Представлены обширные сведения об окружении певца, его времени, месте захоронения и т.д.
Ключевые слова: сюжет, мотив, традиция, вариант, наследие, образ, эпо, деталь, версия.
Қазақ  əдебиетінің  мəртебесін  биіктетіп, 
абыройын  асқақтатқан  Н.Жаманқұлұлының 
ақындық шеберлігі, сөз өнеріндегі алар орны жай-
ында мақала, зерттеулер аз емес. Олардың қай-
қайсысында  да  дауылпаз  жырау  туындысының 
идеялық мазмұны, образдар жүйесі, тарихи негізі, 
көркемдік ерекшелігі жөнінде құнды, тиянақты 
ой-тұжырымдар  кездеседі.  Жырау  мен  «Кене-
сары-Наурызбай»  жырының  даңқы  шартарапқа 
кең жайылды, халық пен оның көсемі хан Кене 
туралы  шығарманы  білмейтіндер  кемде-кем. 
Орыс тіліне сонау ХІХ ғасырда аударылған Ны-
санбай жыры белгілі орыс ғалымдарының да на-
зарына іліккен. Алайда осындай ғажап дүниенің 
жиналу,  жариялану,  зерттелу  тарихы  əлі  күнге 
сөз  болмай  келеді.  Тіпті  Нысанбай  жыраудың 
шыққан тегі, туған топырағы туралы да жаңылыс 
пікірлер кездесіп қалады. 
«Кенесары-Наурызбай»  жырының  туынды-
гері,  Кенесары  жауынгері  əрі  көтеріліс  наси-
хатшысы  болған  Нысанбайдың  тағдыр-талайы 
жөнінде Е. Бекмаханов: «... Руы – Керей. ... Ке-
несары өлген соң, Нысанбай Орта Азияны кезіп 
жүріп, 1870 жылы  дүние  салады (1.43)», – деп 
жазыпты. 1993 жылы жарық көрген «Хан Кене» 
жинағындағы «Кенесары-Наурызбай» жырының 
алғы  сөзінде  Ə.  Тəжібаев  былай  деп  жазады: 
«Мұхтар  Əуезов  өте  ірі  тұлға  жəне  көреген 
ақын  деп  санаған  Нысанбай  ХІХ  ғасырда  өмір 
сүрген,  көкшетаулық,  Кенесары  ханның  ең 
жақын  достарының  бірі,  оның  сүйікті  жыра-
уы (2.16)». Басқа  зерттеушілердің  еңбектерінде 
Нысанбайдың 
өміріне 
қатысты 
деректер 
кездеспейді. Тек Ə.Қоңыратбаев қана оның Сыр 
бойының қазағы екенін ескертеді. 
Дұрысы Нысанбай Жаманқұлұлы 1822 жылы 
Сыр бойында дүниеге келген. Елі кіші жүз Жетіру, 
Керейт  ішіндегі  ашамайлы.  Ал  оның  Кенеса-
ры  жасағына  қосылуы – 1837 жыл. «Кенесары-
Наурызбай» жырының Қ. Қараев нұсқасындағы:

55
ISSN 1563-0242                                   KazNU Bulletin. Journalism series. №1 (35). 2014                  
П. Бисенбаев
Нəсіл затым сұрасаң,
Ашамайлы Керейтпін...
Он жасыма келгенде 
Қарыма қобыз ілгенмін.
Он бір жасқа келгенде,
Сөз мəнісін білгенмін
Он екі жасқа келгенде,
Жақсының алдын көргенмін.
Он бес жасқа келген соң,
Кенесары, Наурызбай
Төрені іздеп келгенмін.
–  деп  келетін  ақынның  жастық  шағынан 
мəлімет  беретін  жолдар  шындыққа  саяды.  Де-
мек  Нысанбайдың  көтеріліс  басталған  тұста 
Кенесары  қасында  болғаны  анық.  Бұған  дейін 
сыр  сүлейлерінің  дəстүрлі  мектебінен  өткен  ол 
Арқаға келгеннен кейін де ақындық өнерін ұштай 
түседі.  Көп  ұзамай  жас  ақын  төренің  Сайдақ 
қожа,  Көбек  атты  ақындармен  айтысқа  түсіп, 
Орданың  бас  ақыны  атанады.  Кенесарының: 
«Басы  қарадай  батыр  жоқ,  Нысанбайдай  ақын 
жоқ» деп беретін бағасы да көтерілістің бастапқы 
жылдарда дөп келеді. 
Наурызбайдың 
«Кенесары-Наурызбай» 
жы ры нан  басқа  Черняевтің  Ташкентті  алуы», 
«Күнім жанның  оралуы», «Наурызбайдың  сауа-
лына жауап» деген толғаулары, Сайдақ қожамен 
айтысы, «Сейітбаттал»  атты  қиссасы  болған. 
Ақын  кезінде  Жанқожаны  да  жырға  қосқан. 
Өкінішке  орай,  жыраудың  «Наурызбайдың  сау-
алына жауап» толғауынан басқа өлеңдері толық 
сақталмаған. 
Асан  Қайғы  толғауларының  бастау  алатын 
келешекті болжау Нысанбайдың «Наурызбайдың 
сауалына»  жауабының  да  негізгі  бір  өзегі  бо-
лып  көрінеді.  Нысанбайдың  толғауындағы  ой-
тұжырымдар  Асан  қайғы  сөзінің  түсіндірмесі 
іспетті. Оның көрегендігі қазақ даласын уысына 
ала бастаған орыс əкімдері билігінің келешектегі 
кесел-кесірінің  зияндарын  тап  басып  айтып 
бергендігінде, жырау Асан қайғы сөздерін былай 
болжап дамытады: 
Сұрадың, арадагерім, Наурызбайым,
Мəнісін айтсам егер қалма уайым.
Қаралы заман қарар жаман,
Кейінгіге кез қылар бір құдайым.
Даласын сары арқаның орыс алар,
Қудалап қара топырақ өріс алар.
Айырылып осы қазақ мал мен жерден,
Шұбырап тұрақтамай жүріс салар.
Аққан су айдын шалқар көл су алар
Көк орай шалғын көк майса шөп қуарар...
Науанжан, сен көрмейсің, мен көрмеймін.
Айтқаны Асан қайғы осы болар
Азаттық  пен  намысты  бəрінен  де  жоғары 
санаған Нысанбайдың айтыс алаңында жолыққан 
ақындарының көбінің өлеңдері біздің дəуірімізге 
жептей  қалғаны  өкінішті.  Сайдаққожа,  Көбек 
ақындар туралы не білеміз. ХІХ ғасырда Көбек 
шығарған  өлең  сөздерінің  бізге  жұрнағы  ғана 
мəлім.  Тіпті  Нысанбай  мен  Сайдаққожаның 
айтыстарын  қолжазба  қорларынан  кездестіре 
алмадық. Нысанбай жыраудың басты ұстанымы 
қазақ қауымын ізгілікке, отаншылдыққа тəрбие-
леу.  Нысанбайдың  кезінде  көп  жырлаған  тақы-
рыптарының бірі қоқандықтар мен орыс үкіметі 
арасындағы  соғыстар  болса  керек.  Əсіресе  ол 
атақты Сыздық сұлтанның есімін ардақ тұтқан. 
Жырау  «Черняевтің  Ташкентті  алуы»  толғауын 
да  атақты  сұлтанға  арнаған.  Нысанбайдың  бұл 
туындысы  толық  сақталмағанымен,  бізге  жет-
кен  үзіндінің  өзінен  кең  құлашты  шығарманың 
табиғаты танылады.
Ал  Нысанбайдың  «Күнімжанның  оралуы-
на»  арнаған  өлеңінен  қазақ  елінің  тəуелсіздігі 
үшін  арыстандай  алысқан  Абылай  тұқымының 
тартымды  бейнесі  елестейді.  Толғауда  тари-
хи  жырларға  тəн  көтеріңкі  пафос  байқалады. 
Күнімжанның  елге  аман  есен  оралуын  Кене-
сарының асқақ беделінің арқасы деп береді. Ал 
жаулары  он  жылдай  алысқандай  əлі  жетпеген 
дұшпандар делінеді. 
Нысанбайдың  атағын  елге  жайған,  сол 
дəуірдің  бай  шонжарлары  мен  болыс  билеріне 
айтқан  сөздері  болған.  Ел  аузында  сақталып 
келген  сондай  өлеңнің  бірі  Нысанбайдың 
Жанғабылға  арналған  өлеңі.  Бұл  өлең  бүгінгі 
күнге ауыздан ауызға тарап əдемі өрнегін бұзбай 
жеткен. Ол кезде патшаға қызмет етіп, абыройы 
төре  тұқымдарымен  теңескен  шынжыр  балақ 
шұбартөс  Жанғабылдың  үстіндегі  жақысын 
қалып алу нағыз жүректілікті қажет ететін іс еді. 
Атақты  жырау  түрік  эпосының  қаһарманы 
түрлі  ғылымды  меңгерген  батыр  əзіретəлі 
ұрпақтарының бірі Сейітбатталды да жырлағанға 
ұқсайды.  Сейітбаттал  дастаны 1879-1908 жыл-
дар  арасында  бірнеше  рет  басылып  шықты  де-
сек  соның  көлемді  нұсқасы  Нысанбай  жырауға 
тиесілі.  Бұл  жайттар  жыраудың  алмағайып  за-
манында ислам дінін насихаттау ісіне де өзіндік 
үлесін қосқанын көрсетеді. 
  Атағы  алты  алашқа  жайылған  Нысанбай 
жыраудың  «Кенесары-Наурызбай»  жырынан 

56
ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы. №1 (35). 2014
Азаттық жыршысы
басқа  туындыларының  бүгінгі  күнге  толық 
жетпеуінің бір себебі патша əкімдерінің Кенеса-
ры мен оның батырлары туралы жыр – аңыздарды 
ел  ішінде  айтып  таратуға  тиым  салуында  бол-
са  керек.  А.  Янушкевич  өзінің  «күнделіктер 
мен  хаттар»  кітабында  Жазық  ақын  мен  кезде-
скен  сəтін  айта  отырып: – біз  оның  тағдырына 
таң  қалдық.  Ол  толғауларын  табан  астында 
шығарады.  Ұйқас,  ырғағы  қатаң  сақталынады. 
Тілді  еркін  меңгергендігі  байқалады.  Ал  дауы-
сынан əйелге ғана тəн бірғажайып сезімталдық 
сезіледі, – дей  отырып,  ақын  қыздың  «Алатау 
бəмсі» аталатын Кенесары қозғалысы туралы да-
станы барын айтып қалады. Бірақ, Жазық ақын 
би  сұлтандардың  ескертуімен  ол  шығарманы 
орындаудан бас тартады. Міне, патша əкімедері 
мен  орысшыл  төрелердің  осындай  əрекет-
амалдары  Кенесары  мен  оның  бастырлары  ту-
ралы жырлардың кеңінен таралуына көп кедергі 
келтірген. 
Абылайдың  ақылшысы  болған  Бұқар  жы-
рау  секілді  Нысанбай  жырауда  хан  кеңесіне 
қатысып,  саяси  мəні  бар  мəселелерде  өз  ойын 
ортаға  салып,  пікір  қосып  отырған.  Кенесары 
Арқадан ауып, қайда барарын білмей аңтарылып 
тұрғанда айтқан жырау сөзі соның дəлелі болмақ. 
Онда Нысанбай:
Солтүстікте орыс бар. 
Жерің мен берсең малыңды.
Балаңды берсең солдатқа,
Отыратын қоныс бар,
Күншығыста шүршіт бар,
Адам жейтін аюдай
Шеңгерлі қара бүркіт бар.
Оңтүстікте қоқан бар
Қарсы келсең дарға асар,
Мұнда қоқан қоқаңдар.
Түбі бірге түртпейді деп,
Қарттардан қалған қария
Ескілікті мақал бар
Қырғыз қазақ əуелде,
Бір туысқан халықпыз
Батырларым, дағдармай
Қайта көшіп соған бар, – дейді [3]. 
Нысанбай жырау Кенесары əскери жеңіліске 
ұшыраған тұста Кенесары, Наурызбаймен бірге 
жау  қолына  түседі.  Бұл  оқиға  туралы  Я.  Пал-
феров  былай  деп  баяндайды. «Кенет  шатқал 
тыныштығын  домбыра  үні  бұзды,  оған  қоса 
«е.е.  Алла»  деп  алып  басталған  қайғылы,  жан 
түршіктірер, Нысанбайдың сол жерде шығарған 
жоқтау өлеңі басталды:
Еркін жел бүгін тынықсын,
Ақындар үнін ұмытсын.
Ерке ұлын іздеп жоқтаған
От тиген қалың ағаштай,
Жалындап кетті-ау, Кенекем.
Жоқтау  ұзақ  қайғылы  түрде  айтылып, 
шытқал-шатқалды, сай-сайды қуалап, кең далаға 
Кенесары  батырдың  өлімін  естіртіп  кете  бар-
ды.  Зар  жылаған  домбыра  үні  барлық  дүниені 
булықтырады.  Тыңдаушылардың  қара  торы 
жүзін  жас  жуды,  кейде  олар  өксіп-өксіп  қояды. 
Бүкіл  табиғат  осы  жұбатуға  болмайтын  əнмен 
бірге жылап тұрған сияқты» [1, 270].
Ахмет сұлтан Кенесарыұлы əкесі мен Сыздық 
сұлтан  туралы  жазған  өмірбаяндық  очеркінде: 
«Хан қайтыс болғаннан кейін Кенесары туыста-
ры халқымен Шудың сағасына Қаратау маңына 
өтіп, Түркістан қаласына қарай көшті. Сол жерде 
олар Кенесары ханның бала шағалары қырық үй 
төлеңгіттерімен, салық төлемеу шартымен Қоқан 
хандығына қарады. Бұл хандықты мұсылмандар 
Құдияр хан мен қыпшақтар билеуші еді», – деп 
жазады. Сол ауа көшкен елдің ішінде Нысанбай 
жырау  да  болады.  Расында  қоқан  жерінде  Ке-
несары  ауылдары  ғана  емес,  онда  ұлт-азаттық 
қозғалысының белді өкілдерінің біразы тұрақтап 
қалған.  Түркістан  маңына  орныққан  Нысанбай 
жырау орыс үкіметіне қарап қалған өз жұртына 
бірден оралмаған. Өйткені Кенесары төңірегінде 
болған  би-сұлтандарды,  əйгілі  адамдарды  жа-
залау  шаралары  Кенесары  қаза  тапқаннан  соң 
да көпке дейін толастамаған болатын. Мысалы, 
Кенесарының баласы Жаппар сұлтан 1851 жылы 
Ақмола округінде қолға түсіп, Березов қаласына 
жер  аударылады.  Патша  əкімдері  Құдайменді 
Ғазиннің  соңына  кісі  салып,  із  кессе  де,  баты-
рын сыйлаған халық оны жасырып, оның қайда 
қоныс  тепкенін  білдірмейді.  Ең  соңынан 1871 
жылы сол кездегі Сарысу уезінде Кенесарының 
туысы  Қошқарбай  Саржанов  тұтқындалады. 
Шындығында  да  Хан  Кенеден  айырылғаннан 
кейін  көтеріліске  қатысқан  елдің  де,  Нысанбай 
ақынның да жағдайы оншалықты жеңіл болмай-
ды. Арқаға барса, орыс үкіметі, Сырдың төменгі 
ағысында  хиуалықтар,  Жетісу  да  орыс  иелігіне 
көше  бастаған.  Сондықтан  қуғын  көрген 
көтерілісшілердің  көбі  қоқан  меншігіндегі 
жерлерге  қоныс  тебеді.  Нысанбайдың  «өзіміз 
шапқан  Созақта,  сарттан  ақыл  сұрадық»  деген 
жыр  жолдары  осындай  жағдайға  байланысты 
айтылған.  Нысанбай  ақынның  Түркістандағы 
хал-ахуалын көрген Көбек ақын былай депті:

57
ISSN 1563-0242                                   KazNU Bulletin. Journalism series. №1 (35). 2014                  
П. Бисенбаев
Базар барсаң базардан мата аларсың,
Өзі жорға, өзі көк атанарсың.
Есің барда елің тап, мұндар керейт,
Мұнда жүрсең қаңғыбас атанарсың.
Ақын  бітімін  толықтыра  түсер  басқа  дерек 
көздері  кезікпеді.  Ұрпақтарының  айтуынша, 
жыраудың қолынан қобызы түсіп, байыз тапқан 
уақыты – 1883 жыл.  Оның  бейіті  Қызылорда 
облысының 
Жалағаш 
ауданына 
қарасты 
«күлтары  түбегі»  деген  жерде.  Кенесарының 
белгілі  батыры,  Бұқарбайдың  зираты  да  сол 
маңда орналасқан.
Нысанбай  жыраудың  туған-туыс,  жұрағаты 
əлі күнге Жалағаш ауданында тұрып жатыр. Ақын 
жайынан  хабардар  ұрпақтары  Нысанбайдың 
Еспембет есімді баласы, Жақып деген немересі 
болғанын айтады. Ал оның жақындарынан тарай-
тын Əбілқасым, Кенжеғұл деген азаматтар Ұлы 
Отан  соғысында  қаза  тапқан.  Жыраудың  өнері 
дарып, жыр-терме айтқан осы Кенжеғұл көрінеді. 
1990  жылдардың  басында  Нысанбайдың  əкесі 
Жаманқұл еді деп жария қылған жыраудың көзі 
тірі  ұрпақтарының  бірі  Жұмабек  ақсақал  бола-
тын. Белгілі журналист Төрегелді Бекниязовтың 
айтуына  қарағанда  Нысанбай  ұрпақтары  Кеңес 
үкіметінің қудалануында да ұшыраған.
 
Əдебиеттер

Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы ХІХ века.  – Алматы, 1992.

Тəжібаев Ə. Кенесары-Наурызбай // Хан Кене.  – Алматы, 1993.

Шипин О. ОҒК. 1337 бума, 2-дəп.
 References

Bekmahanov E.Kazakhstan v 20-40 gody ХІХ veka.  – A., 1992

Tajibaev A. Kenesary-Nauryzbai // Khan Kene. – A., 1993

Shipin O. OGK. 1337 buma, 2-dap.

58
Вестник КазНУ. Серия журналистика. №1 (35). 2014
Отдельные вопросы реализации права журналиста на возмещение морального вреда
УДК 34.03
М.А. Джанабаев
Факультет журналистики, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 
Республика Казахстан, г. Алматы
E-mail: mars-advokat@mail.ru
Отдельные вопросы реализации права журналиста на возмещение 
морального вреда
В настоящей статье рассматриваются отдельные вопросы реализации права на возмещение морального 
вреда. Также широко представлена практика по рассматриваемой проблематике. Приведены точки зрения 
ведущих ученых и практиков в исследуемой области. Проведены определенные социологические работы. 
В конце публикации даются выводы, полезные для теории и практики. 
Ключевые слова: суд, закон, право, журналист, информация, свобода, спор, стороны.
M.A. Janabayev
Single questions of realization of the right of the journalist on compensation of moral harm
In the present article single questions of realization of the right for compensation of moral harm are considered. 
Practice on a considered perspective is also widely presented. The points of view of leading scientists and 
practicians are given in studied area. Certain sociological works are carried out. At the end of the publication the 
conclusions useful to the theory and practice are given.
Keywords: court, law, right, journalist, information, freedom, dispute, parties. 
М.А. Джанабаев
Журналистердің моралдік зиянды өтеу құқығын жүзеге асыруының кейбір мəселелері
Ғылыми мақалада журналистер өздерінің моралдік құқығын жүзеге асыруда кездесетін кейбір мəселелері 
қарастырылған.  Кең  түрде  осы  мəселе  бойынша  тəжірибе  берілген.  Белгілі  бір  əлеуметтік  зерттеу-
лер  келтірілген.  Сонымен  қатар,  осы  саладағы  жетекші  ғалымдардың  көзқарастары  келтірілген.  Автор 
мақаланың соңында белгілі бір ғылыми тұжырымдар жасайды. 
Түйін сөздер: сот, заң, құқық, журналист, ақпарат, бостандық, дау, тараптар.
Современная практика судебной защиты че-
сти, достоинства и деловой репутации казахстан-
скими журналистами, и в том числе редакциями 
и  собственниками  средств  массовой  информа-
ции,  требует  особой  оценки  законодательства  в 
этой сфере общественных отношений. И не толь-
ко в силу возрастания такого рода гражданских 
исков, но и в силу их негативного отражения на 
полемике  по  острым  вопросам  общественной 
жизни.  Не  секрет,  что  решения  судов  в  части 
удовлетворения таких исков в определенной сте-
пени сказываются на принципиальности авторов 
критических статей, то есть самих журналистов. 
К этому стоит добавить и вопрос по материаль-
ному удовлетворению данных исков. В этой свя-
зи следует обратить внимание на указываемые в 
аналитических докладах Фонда защиты свободы 
слова «Əділ сөз» ситуации со свободой слова в 
Казахстане,  где  отмечается,  что  присуждаемые 
суммы  компенсации  морального  вреда  несораз-
мерно велики, не соответствуют доходам СМИ и 
уровню жизни в республике и нередко приводят 
к разорению издания [1].
Буквально  свежий  пример.  Фонд  защиты 
свободы слова «Адил соз» сообщает, что в Тара-
зе  бывший  директор  профессионального  лицея 
№ 16 Б.  Умбеталиев  через  суд  пытается  возме-
стить моральный вред путем взыскания с газеты 

59
ISSN 1563-0242                                   KazNU Bulletin. Journalism series. №1 (35). 2014                  
М.А. Джанабаев
«Знамя труда» и ее журналиста И. Боташевой 10 
млн. тенге. Требует также опровержения статья 
«Живет такой директор», опубликованная в этом 
издании 24 февраля 2011 года.
Учитывая,  что  судебные  споры  указанной 
категории дел имеют большое общественно-по-
литическое значение и привлекают пристальное 
внимание  общества  и  средств  массовой  инфор-
мации,  попытаемся  дать  необходимые  рекомен-
дации  по  совершенствованию  действующего 
законодательства. Следует обратить особое вни-
мание на нормативное постановление Верховно-
го Суда Республики Казахстан № 6 от 18 декабря 
1992  года  «О  применении  в  судебной  практике 
законодательства  о  защите  чести,  достоинства 
и  деловой  репутации  граждан  и  юридических 
лиц».  Хотя  указанное  нормативное  постановле-
ние  Верховным  Судом  Республики  Казахстан  и 
принято  в  прошлом  столетии,  однако  продол-
жает  действовать  с  соответствующими  измене-
ниями  и  дополнениями.  В  своем  нормативном 
постановлении  Верховный  Суд  Республики  Ка-
захстан  старается  учесть  современное  развитие 
казахстанского  общества,  законодательства,  а 
также международно-правовую практику.
Для  журналистов,  выступающих  ответчика-
ми  в  суде  по  иску  о  защите  чести,  достоинства 
или  деловой  репутации  необходимы  понятные 
и доступные разъяснения названных в граждан-
ском законодательстве неимущественных прав и 
благ. Для судей такое разъяснение представлено 
в  пункте 1) указанного  нами  нормативного  по-
становления Верховного Суда РК № 6 от 18 де-
кабря 1992 года. В частности, в нем сказано, что 
под  честью  понимается  общественная  оценка 
лица, мера его духовных и социальных качеств. 
А  под  достоинством – внутренняя  самооценка 
лицом  собственных  качеств,  способностей,  ми-
ровоззрения, своего общественного значения. В 
обоих  приведенных  разъяснениях  присутствует 
слово «лицо», под которым одновременно пони-
мается как гражданин, так и юридическое лицо. 
В связи с чем суды, до принятия соответствую-
щих  поправок  в  гражданское  законодательство 
в  марте  месяце 2011 года,  рассматривали  иски 
к журналистам и СМИ о защите чести и досто-
инства не только от граждан, но и от юридиче-
ских  лиц.  В  качестве  примера  можно  привести 
решение  Костанайско-го  городского  суда  от 6 
апреля 2000 года, в котором суд обязал редакцию 
газеты  «Костанайские  новости»  опубликовать 
опровержение сведений, пророчащих честь и до-
стоинство ЗАО ККХП «До-стар-Казахстан», из-
ложенных в статье «Головокружение от банкрот-
ства, или как «Кустанайзер-нопродукты» пошло 
по  рукам» [2]. Такой  подход  судов  с  недавнего 
времени признан ошибочным. Постараемся дать 
краткое объяснение, почему.
Само понятие «достоинство» является кате-
горией,  отнесенной  Конституцией  Республики 
Казахстан к одному лишь субъекту, наделенному 
правом на их защиту, – человеку (пункт 1 статьи 
17). В пункте 1 статьи 18 Конституции Республи-
ки Казахстан говорится о том, что каждый имеет 
право на защиту своей чести и достоинства [3]. 
То есть и тут говорится о человеке.
Из  процитированных  конституционных  по-
ложений следует, что в ГК РК речь также должна 
идти исключительно о защите чести и достоин-
ства граждан, а в некоем случае – юридических 
лиц (п. 1 ст. 143 ГК РК в старой ред.).
В  этой  связи  законодатель  реализовал  по-
ложение  Конституции  как  Основного  закона 
страны в гражданском законодательстве, исклю-
чив  юридических  лиц  из  содержания  пункта 1 
статьи 143 ГК РК. В настоящее время, конкрет-
но с 15 апреля 2011 года, юридические лица не 
вправе будут обращаться в суд с требованием о 
возмещении  морального  вреда [4]. Поскольку 
юридические лица не могут испытывать физиче-
ские и нравственные страдания. Следовательно, 
моральный  вред  юридическим  лицам  не  может 
быть причинен, а потому и не может быть воз-
мещен, его просто нет.
В  связи  с  принятием  указанной  поправки  в 
интервью  газете  «Время»  президент  междуна-
родного  фонда  защиты  свободы  слова  «Əділ 
сөз» Т. Калеева отмечает, что «есть надежда, что 
теперь газеты «Уральская неделя», «Мегаполис» 
и  другие,  с  которых  именно  юридические  лица 
требуют десятки миллионов тенге, избегут разо-
рения.  Это – реальный  шаг  в  сторону  свободы 
слова» [5].
На  наш  взгляд,  было  бы  целесообразным  с 
учетом принятого изменения в ГК РК дополнить 
и  вышеуказанное  нормативное  постановление 
Верховного Суда в части разъяснения судьям по-
нятий «честь» и «достоинство», включив в них 
слово  «физический»,  тогда  все  встанет  на  свои 
места. В этом случае суд будет правильно исполь-
зовать  норму  гражданского  законодательства,  а 
журналисты получат дополнительную гарантию 
защиты  своих  прав.  Ведь  не  случайно  судьи  в 
своих  публикациях  в  юридической  литературе 

60
Вестник КазНУ. Серия журналистика. №1 (35). 2014
Отдельные вопросы реализации права журналиста на возмещение морального вреда
ошибочно  считают,  что  категорию  «честь»  сле-
дует  рассматривать  в  качестве  положительной 
оценки отражения качеств как физического, так 
и юридического лица в общественном сознании 
[6].  К  такому  выводу  их  и  нацеливает  действу-
ющее  в  настоящее  время  разъяснения  понятий 
«чести» и «достоинства» в нормативном поста-
новлении Верховного Суда РК. РК № 6 от 18 де-
кабря 1992 года.
Далее  нами  предлагается  также  в  разъясне-
ние  понятия  «честь»  вместо  слов  «обществен-
ной оценки лица», указать «объективной оценки 
лица». Предложенная нами формулировка будет 
понятной  не  только  для  судей,  но  и  для  сторон 
судебного спора о защите чести. Эта новая фор-
мулировка будет как раз отвечать потребностям 
субъектов  современных  рыночных  отношений. 
Ведь  старая  формулировка  «общественный»  у 
всех граждан напрямую ассоциируется с совет-
ским  термином,  широко  применявшимся  в  тот 
период развития страны. К тому же сами фило-
логи  отмечают,  что  современное  словоупотре-
бление лексемы «общество» в многочисленных 
устойчивых  словосочетаниях  «общественный 
деятель», «общественные  интересы», «обще-
ственная  безопасность»  используются  практи-
чески  автоматически,  за  ними  не  стоит  пред-
ставление о чем-то общем – общем деле, общих 
интересах,  необходимости  действовать  сообща 
[7]. Отсюда мы также полагаем, что и использу-
емое  в  разъяснении  Верховного  Суда  РК  судам 
словосочетание «общественная оценка лица» се-
мантически опустошено и превращено в пустую 
обесцененную вставку, требующую замены.
Объективная оценка человека – это как раз-
таки  и  оценка  его  чести.  А  при  субъективной 
оценке человека речь идет о его достоинстве [8].
Таким  образом,  следует  подчеркнуть,  что 
предложенная нами формулировка в части объ-
ективной оценки человека, в духе времени и с ее 
помощью  легче  будет  обозначить  грань  между 
двумя  близкими  по  смыслу  нравственными  ка-
тегориями: «честь»  и  «достоинство».  А  при  их 
использовании  в  гражданском  процессе  по  де-
лам о защите чести и достоинства будет как раз-
таки соблюдаться объективность в оценке судом 
собранных  сторонами  доказательств.  К  тому 
же  стоит  напомнить,  что  многие  нравственные 
приоритеты  в  настоящее  время  поменялись  в 
сравнении  с  социалистическим  периодом  раз-
вития страны. В этой связи следует процитиро-
вать слова историка И. Яковенко, сказанные им 
в  газетном  интервью,  что  «в  обществе  утверж-
даются  достижительные  ценности.  А  это  очень 
важно. Без этого невозможна историческая дина-
мика.  Традиционный  человек  всегда  ненавидел 
скоробогатеев.  При  случае  поджигал  и  жестко 
объяснял: не выделяйтесь, живите как все люди. 
Когда  внук  или  племянник  носителя  традици-
онно-уравнительной  установки  открывает  свой 
магазин  на  соседней  улице,  что-то  меняется  в 
атмосфере. Классовая ненависть замещается за-
вистью. А это – шаг вперед.
За  последние  десятилетия  на  общество  об-
рушились  гигантские,  тотальные  перемены. 
Они  трансформируют  самые  глубинные  струк-
туры.  Общество  расслаивается,  и  это  хорошо» 
[9].  Поэтому  и  предлагается  в  понятие  «честь» 
включить  «объективную  оценку»  вместо  слова 
«общественной».
В связи с чем нами предлагается в норматив-
ное постановление Верховного Суда РК № 6 от 
18 декабря 1992 года:
в абзаце третьем пункта 1 слово «обществен-
ная» заменить словом «объективная»,а после сло-
ва «оценка» дополнить словом «физического»;
в абзаце четвертом пункта 1 после слова «са-
мооценка» дополнить слово «физическим».
Что  касается  толкования  понятия  «деловая 
репутация»,  то  оно,  по  нашему  мнению,  также 
не лишено определенных недостатков.
В  своем  разъяснении  судам  Верховный  Суд 
РК под «деловой репутацией понимает устойчи-
вую положительную оценку деловых (производ-
ственных, профессиональных) достоинств лица 
общественным мнением»
Отдельно  взятое  понятие  «репутация» – оз-
начает сложившееся о лице мнение, основанное 
на  оценке  общественно  значимых  его  качеств. 
Следует  отметить,  что  в  эпоху  рыночных  пре-
образований,  осуществляемых  в  нашей  стране, 
общественно значимые качества граждан могут 
быть  не  только  устойчиво  положительными. 
Жизнь свидетельствует, что репутация отдельно-
го гражданина, к примеру, занимающегося пред-
принимательской деятельностью, не будучи по-
ложительной в глазах населения, в то же время 
быть  достаточно  высокой  в  предприниматель-
ских глазах. Это положение трудно оспорить.
Допустим, разрабатывая экономическую по-
литику,  руководитель  фирмы  ориентируется  в 
первую очередь на учет динамики потребитель-
ских ожиданий, а, следовательно, получение его 
фирмой  в  перспективе  значительной  прибыли. 

61
ISSN 1563-0242                                   KazNU Bulletin. Journalism series. №1 (35). 2014                  
М.А. Джанабаев
Отсюда, в зависимости от обстоятельств, он при-
меняет любые методы конкуренции и использует 
любую модель конкурентного поведения. Его де-
ловая репутация от этого не страдает, а наоборот, 
выглядит положительной. Как быть суду в таком 
случае?
В подтверждение сказанному приведем кон-
кретный  пример  из  практики  Западно-Казах-
станского областного суда, рассмотревшего иск 
предпринимательницы – владелицы  кафе  Тур-
сыновой к журналисту газеты «Надежда» (город 
Уральск) по поводу статьи «Вакханалия у Вечно-
го  огня.  Чьи  права  охраняют  правоохранитель-
ные  органы  во  второй  инстанции.  Суд  обязал 
журналиста  не  только  компенсировать  заяви-
тельнице причиненный публикацией моральный 
вред,  но  и  обязал  разослать  письменные  опро-
вержения  статьи.  В  статье  же  журналист  писа-
ла о шуме в кафе «Малибу», который постоянно 
беспокоил жильцов дома [10].
Разберем  его.  Недовольные  жильцы  дома 
инициировали  журналиста  к  написанию  кри-
тической  статьи.  Это  факт.  Следовательно,  их 
мнение по отношению к администрации и пред-
принимательнице – однозначно негативное. От-
сюда  и  деловая  репутация  предприниматель-
ницы  должна  быть  отнюдь  не  положительной. 
Однако суд удовлетворил иск в пользу заявитель-
ницы. Выходит, что деловой репутации владели-
цы  кафе  публикацией  был  нанесен  моральный 
вред,  раз  суд  посчитал  ее  деловую  репутацию 
устойчиво положительной, если следовать логи-
ке разъяснения Верховного Суда РК. Как тут не 
вспомнить  вышеприведенное  мнение  историка 
И. Яковенко в отношении «носителя традицион-
но-уравнительной установки» [11].
А как быть с общественным мнением жиль-
цов дома, не принятого во внимание судом?
Деловая  репутация – одно  из  нематери-
альных  благ,  предусмотренных  ст. 143 ГК  РК. 
Представляет  собой  оценку  профессиональных 
качеств  конкретного  лица.  Деловой  репутацией 
может  обладать  любой  гражданин,  в  том  числе 
занимающийся  предпринимательской  деятель-
ностью [12]. Однако  в  литературе  встречается 
и  противоположное  суждение,  считающее,  что 
понятие деловой репутации в гражданско-право-
вом смысле следует использовать применитель-
но  к  лицам,  участвующим  в  деловом  обороте, 
то  есть  предпринимателям.  В  качестве  довода 
указывается, что оно не равнозначно, не синони-
мично понятию престижа, авторитета и т.п. [13].
Мы  же  не  можем  согласиться  с  таким  ут-
верждением,  так  как  не  видим  убедительных  к 
тому  аргументов.  Таким  образом,  еще  раз  под-
черкнем,  что  деловой  репутацией  может  обла-
дать любой гражданин.
Из всего вышесказанного нами предлагается 
из понятия деловой репутации исключить слова 
«положительная  оценка»,  так  как  они  на  прак-
тике не принимаются во внимание. Вместо них 
предлагается «объективная оценка общественно 
значимых профессиональных качеств».
Таким образом, абзац 5) пункта 1 норматив-
ного постановления Верховного Суда РК № 6 от 
18 декабря 1992 года следует изложить в следу-
ющей редакции:
«Деловая  репутация – сложившееся  о  лице 
устойчивое  мнение,  основанное  на  объектив-
ной  оценке  общественно  значимых  професси-
ональных  качеств».  Такое  толкование  понятия 
«деловой репутации» представляется нам более 
правильным,  учитывающим  в  первую  очередь 
существующие в стране рыночные отношения.
Принципиальное  значение  имеет  вопрос  о 
разграничении сведений и мнений.
В Резолюции ПАСЕ 1003 (1993 г.) о журна-
листской  этике  утверждается: «Новости – это 
информация  о  фактах  и  событиях,  в  то  время 
как  мнения – это  мысли,  идеи,  представления 
или ценностные суждения». Причем «хотя мне-
ния неизбежно бывают субъективными, поэтому 
не  могут  и  не  должны  проверяться  на  предмет 
их  достоверности,  мы,  тем  не  менее,  должны 
сделать все для того, чтобы они высказывались 
честно и в соответствующей этической форме».
Следовательно, по делам о защите чести, до-
стоинства  и  деловой  репутации  доказыванию 
ответчиком подлежит соответствие действитель-
ности  распространенных  сведений,  но  не  рас-
пространенных мнений.
Пункт 1 статьи 10 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1 950 
г.) как раз-таки дает право каждому на свободу 
выражения  своего  мнения [14]. Такая  позиция 
получает  свое  подтверждение,  хотя,  к  сожале-
нию,  достаточно  редко  и  в  судебной  практике. 
Так, Костанайский городской суд вынес решение 
отказать  директору  ТОО  «Ирина  и  К.»  А.  Кор-
чинскому в иске о защите чести, достоинства и 
деловой репутации к «Костанайским новостям». 
Газета  опубликовала  статью,  в  которой  речь 
шла о мясных консервах, признанных по итогам 
государственной проверки изготовленными с на-

62
Вестник КазНУ. Серия журналистика. №1 (35). 2014
Отдельные вопросы реализации права журналиста на возмещение морального вреда
рушениями  технологии.  Позже  консервы  были 
реабилитированы,  и  директор  предприятия  об-
ратился  вновь  в  суд.  Суд  решил,  что  газета  не 
виновна, поскольку не должна нести ответствен-
ность за мнение и высказывание официального 
органа [15].
Или  взять  второй  пример,  когда  орган  про-
куратуры вмешался в спор и взял сторону жур-
налиста.
Так,  журналист  М.  Рыбалко  отправила  в 
республиканскую  газету  «Караван»  статью, 
подготовленную  по  материалам  проверки  про-
куратурой  Акмолинской  области  учреждения 
здравоохранения.  Статья  вышла 16 марта  под 
заголовком  «Ужасы  «чуда  рождения». 26 марта 
к  Рыбалко  обратилась  адвокат  упомянутого  в 
статье врача-акушера А. Кусаинова с требовани-
ем  опровержения,  в  противном  случае  на  авто-
ра грозились подать в суд. Журналист сослалась 
на закон РК о СМИ, по которому опровержение 
информации,  представленной  уполномочен-
ным  органом,  возможно  только  после  того,  как 
этот  орган  сам  признает  информацию  недосто-
верной  и  представит  уточнение.  Однако  адво-
кат,  игнорируя  эти  доводы,  настаивал  на  своих 
требованиях.  Тогда  пресс-служба  прокуратуры 
Акмолинской  области  предложила  адвокату  А. 
Кусаинова предварительно предъявить иск про-
куратуре, поддержав тем самым журналиста и ее 
аргументы [16].
Было  бы  правильным  внести  положение  о 
том,  что  по  делам  о  защите  чести,  достоинства 
и  деловой  репутации  доказыванию  ответчиком 
подлежит  соответствие  действительности  рас-
пространенных сведений, но не распространен-
ных мнений в рассматриваемое нами норматив-
ное  постановление  Верховного  Суда  РК.  Тогда 
само  собой  отпала  бы  и  необходимость  в  по-
стоянных упоминаниях об этом в комментариях 
Фонда  защиты  свободы  слова  «Əділ  сөз»  к  по-
ступившим сообщениям от журналистов и СМИ, 
в части исков по защите чести, достоинства и де-
ловой репутации в публикуемом фондом инфор-
мационно-аналитическом бюллетене «Законода-
тельство и практика СМИ Казахстана».
Таким образом, предлагается в нормативное 
постановление  Верховного  Суда  РК  № 6 от 18 
декабря 1992 года:
в пункте 8 включить второй абзац следующе-
го содержания:
«Судам  следует  иметь  в  виду,  что  по  делам 
о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции  доказыванию  ответчиком  подлежит  соот-
ветствие  действительности  распространенных 
сведений, но не распространенных мнений»;
2)  затем  в  пункте 8 также  включить  третий 
абзац следующего содержания:
«Мнение – это  мысли,  идеи,  представления 
или ценностные суждения».
Такие  дополнения,  на  наш  взгляд,  будут 
уместными для единообразного применения су-
дами  законодательства  в  части  укрепления  за-
конности по делам о защите чести, достоинства 
и деловой репутации.
Результатом судебного или внесудебного по-
рядка защиты чести, достоинства и деловой ре-
путации является опровержение.
Обязанность опровергнуть лежит на распро-
странившей  эти  сведения  редакции,  издатель-
стве и т.п., а не на авторе или главном редакторе, 
как иногда считают не только сами журналисты 
и руководители СМИ, но и суды. Вспомним хотя 
бы вышеприведенный пример с журналистом га-
зеты «Надежда» (город Уральск), где ответчиком 
по иску выступала лишь журналист.
Обратим также внимание на установленный 
законом срок опровержения. Он составляет один 
месяц  для  публикации  опровержения  (пункт 3 
статьи 19 Закона РК «О СМИ»). При этом ком-
ментарии СМИ, ответчиков по делу, допустимы, 
однако  они  не  должны  противоречить  выводу 
суда. Это требование закона.
Каталог: journals
journals -> Хабаршы вестник
journals -> Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиева
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология

жүктеу 5.23 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет