Al-Farabi Kazakh National University Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2012жүктеу 5.23 Kb.
Pdf просмотр
бет1/39
Дата26.01.2017
өлшемі5.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

© 2014  Al-Farabi Kazakh National University 
© Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2012
ISSN 1563-0242
ИНДЕКС 75869; 25869
ƏЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚазҰУ  ХАБАРШЫСЫ
Журналистика сериясы 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
ВЕСТНИК  КазНУ
Серия журналистики
AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY
KazNU  BULLETIN 
Journalism series 
№ 1 (35)
Алматы
«Қазақ университеті»
2014

© 2014  Al-Farabi Kazakh National University 
25.11.1999 ж. Қазақстан Республикасының
Мəдениет жəне Ақпарат министрлігімен тіркелген
Куəлік №956-Ж (алғашқы нөмірінің есепке қойылу уақыты 22.04.1992 ж. № 766)
Жылына 2 рет жарыққа шығады
Редакция алқасы:
Əбдиманұлы Ө. -  филол. ғылымдарының докторы, профессор  - (ғылыми редактор)
Мысаева Қ.Н. - филол. ғ.к., доцент (ғылыми редактордың орынбасары)
Дудинова Е.И. - филол. ғ.к., доцент (жауапты хатшы)
Велитченко С.Н. - филол.ғ.к., доцент ( редактор)
Майлықұтова М.Ж - аға оқытушы ( редактор)
Ахметова  Л.С. - тарих.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Барлыбаева  С.Х. – тарих  ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Беккер Р. - Н. Коперник атындағы Университеттің журналистика жəне халықаралық қатынастар 
факультетінің деканы, заң ғылымдарының докторы (Польша) 
Браун М. - профессор, Вайоминг университеті (АҚШ)
Валлес  Т. - профессор, А. Мицкеевич атындағы университет (Польша);
Жақып Б.Ө. - филол.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі
Ибраева Ғ. Ж. - саяси ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Қамзин К.К. - филол.ғ.д., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Қозыбаев  С.Қ. - тарих ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Мархабаев А-Х.Ф. - филол.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Мельник  Г.С. - саяси ғ.д., профессор, Санкт-Петербург Мемлекеттік университеті 
Медеубек  С.М. - филол. ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Нұрғожина Ш.И. - филол.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Окай А.  - профессор, Стамбул университеті (Түркия)
Сұлтанбаева  Г.С. - саяси ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Холтзаусен Д. - профессор,   Оклахома  штаты университеті (АҚШ)
Шыңғысова Н.Т. - филол.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
ИБ №
xxxx
Басуға 20.02. 2014 жылы қол қойылды.
Пішімі 60х84 
1
/
8
. Офсетті қағаз. Сандық басылыс.  
Көлемі 11,5 б.т. Таралымы 500 дана. Тапсырыс №xxx.
Бағасы келісімді. 
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Қазақ университеті» баспасы.
050040, 
Алматы қаласы, əл-Фараби даңғылы,
 71. 
«
Қазақ университеті» баспаханасында басылды.
© Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 2014
Ғылыми басылым
ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ
ЖУРНАЛИСТИКА СЕРИЯСЫ
№ 1 (35)
Шығарушы редакторлар: Саркенова К., Усенова З.
Компьютерде беттеген Мухамедьярова К.

© 2014  Al-Farabi Kazakh National University 
1-бөлім
Журналистика: 
қоғам, тіл, тарих, 
саясат, заң, 
экономика
  Section 1
Journalism: 
society, language
history, policy, law, 
economy
Раздел 1
Журналистика: 
общество, язык, 
история, политика, 
закон, экономика
УДК 316.77
Г.Ж.Ибраева
Факультет журналистики, 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Республика Казахстан, г. Алматы
E-mail: Galiya.Ibrayeva@kaznu.kz
Журналистика данных – новый тренд казахстанских медиа
Данная статья позволяет узнать как развивается новый тренд как инфографика и визуализация в мире и в 
Казахстане. Автор акцентирует, что журналистика данных активно развивается в общенациональных га-
зетах как «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», в он-лайн изданиях Казахстана. Автор предлагает 
ресурсы, активно развивающие этот тренд, а также инструменты, позволяющие журналистам активнее 
использовать данные. Автор делает вывод, что у журналистики данных в Казахстане успешные перспек-
тивы. 
Ключевые слова: дата журналистика, инфографика, визуализация, он-лайн ресурсы. 
G. Zn. Ibrayeva
Data Journalisms a New Trend of the Kazakh Media
This paper helps to know how to develop a new trend as infographics and visualization in the world and in 
Kazakhstan. The author emphasizes that Data Journalism is actively developing in national newspapers as 
«Egemen Kazakhstan», «Kazakhstanskaya Pravda», in the online editions of Kazakhstan.The author offersre 
sources actively developing this Trend, as well as tools that allow Journalists actively using Data. The author 
makes conclude that Data Journalism in Kazakhstan successful prospects.
Keywords: Data Journalism, Infographics, Visualization, On-line Resources.
Ғ. Ж. Ыбыраева
Деректік журналистика- Қазақстан медиасындағы жаңа тренд 
Мақаладан  əлемге  жəне  Қазақстанға  жаңа  тренд  ретінде  енген  деректік  журналистикадағы  инфо-
графика  жəне  визуализациялау  үдерісінің  дамуы  жайлы  біле  аламыз.  Автор  Қазақстандағы  «Егемен 
Қазақстан», «Казахстанская правда» секілді жалпыұлттық газеттермен онлайн басылымдардағы деректік 
журналистиканың дамуына назар аудартады. Журналистерге деректерді белсенді пайдалануға мүмкіндік 
беретін  ресурстарды  ұсынады.  Автор  Қазақстандағы  деректік  журналистиканың  болашағы  зор  деген 
тұжырым жасайды. 
Түйін сөздер: деректік журналистика, инфографика, визуализация, онлайн ресурстар. 

4
Вестник КазНУ. Серия журналистика. №1 (35). 2014
Журналистика данных – новый тренд казахстанских медиа
Введение
Журналистика данных – это не просто цифры. 
Это  высший  пилотаж  в  журналистике,  который 
позволяет  сложную  историю  изложить  с  помо-
щью инфографики просто и доступно. Инфогра-
фика — это графический способ подачи информа-
ции, данных и знаний [1]. Спектр ее применения 
в журналистике очень широк и помогает наглядно 
показать  соотношение  предметов  или  фактов  во 
времени и пространстве, их взаимосвязь, тенден-
ции [2]. Редакции  всемирных  газет  активно  ис-
пользуют  инфографику,  чтобы  просто  изложить 
сложные  расчеты  в  диаграммах  или  таблицах. 
Возникли  разные  программы,  которые  помога-
ют  журналистам  как http://datawrapper.de, http://
IBMManyEyes[3], http://visual.lyи др. Цель – сде-
лать более доступной информацию с элементами 
развлекательности.  Все  международные  издания 
активно  используют  инфографику,  повышая  по-
сещаемость своих сайтов, повышая их рейтинг. 
Многие общенациональные казахстанские ре-
дакции, как «Егемен Казахстан», «Казахстанская 
правда» и др., он-лайн издания как www.bnews.kz, 
tengrinews.kz и др.стали смело применять инфо-
графику,  визуализируя  цифровую  информацию, 
как в бумажном, так и в он-лайн варианте изда-
ния. 
Философия  инфографики  и  визуализации 
данных
Международный 
эксперт 
инфографики 
Альберто  Каиро[4]  в  лекции  «Разница  между 
дата  визуализацией  и  информационной  графи-
кой» («Difference between data visualization and 
information graphics»[5]) сообщает  о  принципи-
альных отличиях между графическим изображе-
нием информации и инфографикой. Так не каж-
дое  изображение  с  цифрами,  датами,  таблицами 
или диаграммами может называться инфографи-
кой.  Инфографика  должна  показывать  историю, 
движение информации. Оба этих элемента стре-
мятся  к  систематизации  и  к  порядку,  чтобы  об-
легчить  потребителю  понимание  информации. 
Процесс  преобразования  данных  в  графики  не 
достаточен, люди могут лишь сравнивать цифры 
из  одной  колонки  с  другой.  А  читателям  нужно 
создавать  полноценную  картину  происходящего, 
как раз этого можно добиться средствами инфо-
графики.  Проще  говоря,  основная  задача  инфо-
графики — сделать трудно понимаемые и осозна-
ваемые  вещи  более  простыми  и  понятными  для 
восприятия. 
В чем состоит разница между визуализацией 
и  инфографикой  на  основе  данных?  Так  соглас-
но  доводам  А.  Каиро,  визуализация  создается 
программой,  которая  может  быть  применена  к 
различным наборам данных. Инфографика – это 
индивидуальная  ручная  работа  для  конкретно-
го  набора  данных.  Очевидно,  именно  поэтому 
трудно понять это различие. Дело в том, что это 
не визуализация, это – инфографика. Она создана 
для  определенного  набора  данных  и  имеет  кон-
кретную  цель.  Там  все  признаки  инфографики: 
сложность,  объяснение,  самодостаточность.  И 
это означает, что графика должна быть специфи-
ческой и сделанной каждый раз вручную. Не су-
ществует ни одной программы, которая могла бы 
в большом количестве создавать художественную 
графику, фото и поясняющие тексты для любого 
произвольного набора данных. Это означает, что 
они могут быть использованы для любых данных. 
В том числе и для тех, для которых они не подхо-
дят, но программа не может это определить само-
стоятельно. Достоинством визуализации является 
то,  что  вы  можете  быстро  применить  существу-
ющие  методики  к  новым  данным,  чтобы  полу-
чить представление, о чем они. Но бремя выбора 
правильной методики визуализации и параметров 
ложится  на  пользователя.  Участие  человека  по-
зволяет указать, что это за данные, что можно и 
что нельзя визуализировать. Общая методика не 
может делать это самостоятельно. 
Таким  образом,  визуализация  носит  общий 
характер,  инфографика  специфический.  Визуа-
лизация является свободной от контекста, инфо-
графика – зависит от контекста. Визуализация (в 
основном)  генерируется  автоматически,  инфо-
графика – результат  ручной  работы.  Ни  один  из 
них не объективен и требует ручной настройки и 
понимания со стороны автора, считает Альберто 
Каиро. 
Визуализация  как  кодирование  информа-
ции
С  момента  появления  кинематографа  пси-
хологи  исследовали  способность  нашего  мозга 
создавать и понимать визуальные представления 
с  различной  степенью  абстракции.  Моя  канди-
датская диссертация, раскрывавшая особенности 
телевизионных  программ  для  детей,  включала 
раздел: «Психологические  особенности  воспри-
ятия  визуальной  информации  детьми  от 2 до 15 
лет», который помогали мне создавать известный 

5
ISSN 1563-0242                                   KazNU Bulletin. Journalism series. №1 (35). 2014                  
Г.Ж.Ибраева
ученый – специалист по возрастной психологии, 
психологии  восприятия  профессор  МГУ  Лилия 
Божович, и казахский психолог, специалист по эт-
нической психологии рассудка, этно- и лингвопси-
хологии профессор Муканов Мажит Муканович. 
Профессор Муканов рассказывал в своих книгах 
«Ойды этно- жəне лингвопсихология тұрғысынан 
дəлелдеу», «Жандүниенің сыры», «Оймен интел-
лект  (тарихи  жəне  этнопсихологияочерктері)», 
«Ақыл-ой  өрісі», «Жас  жəне  педагогикалық 
психология»,  что  человеческий  мозг  имеет  мно-
жество  связанных  между  собой  нейронов,  свя-
занных  с  визуальным  восприятием.  Начиная  с 
первых  дней  жизни,  младенец  способен  обраба-
тывать  информацию.  На  протяжении  всей  жиз-
ни  человеческий  мозг  кодирует  данные,  концеп-
ции,  связи,  географию,  в  том  числе  этническую 
культуру…и  обрабатывает  информацию  через 
наши глаза. Он утверждал, что человек является 
визуальным видом существ, обладает внутренним 
языком разума, приводил как доказательство мно-
жество казахских мифов и сказок. Мозг не просто 
обрабатывает информацию, поступающую к нам 
через зрение. Мозг создает ментальные визуаль-
ные образы, которые позволяют  нам рассуждать 
и  планировать  действия.  Понимание  механизма 
процессов головного мозга помогает журналисту 
быть хорошим визуальным коммуникатором.
 
Природа инфографики и информационной 
визуализации
Инфографика  и  визуализация  имеют  общую 
природу.  Некоторые  специалисты  и  ученые  воз-
вели  высокую  стену  между  этими  двумя  дисци-
плинами.  По  их  словам,  инфографика  представ-
ляет  информацию  с  помощью  статистических 
графиков,  карт  и  диаграмм,  а  визуализация  дает 
визуальные  инструменты,  которые  зрители  мо-
гут использовать для изучения и анализа наборов 
данных. Блестящим примером использования ин-
фографики является шведский ученый Ханс Рос-
линг [6], который впервые смог визуально пред-
ставить сухие цифры отчетов в ряде презентаций, 
вершиной которых является «200 стран, 200 лет 
за 4 минуты». Методика Х. Рослинга применима 
ко всем показателям, которые предоставляет ми-
ровая  статистика,  что  позволяет  анализировать 
процессы как в экономическом, так и в социаль-
ном  аспектах,  раскрывая  ранее  не  замечаемые 
тренды и явления международного масштаба. Та-
ким образом, инфографика рассказывает истории, 
разработанные  коммуникатором,  а  визуализация 
информации помогает самим читателям открыть 
для  себя  эти  истории.  Новости  представленные 
при помощи графики являются общими для дру-
гих профессий, которые также используют их на 
регулярной основе, такие как маркетинг, реклама, 
бизнес-аналитики,  анализ  данных  и  так  далее. 
Многих  традиционные  журналисты  рассматри-
вают  инфографику  как  лишь  украшение,  чтобы 
сделать  страницы  ярче  и  более  активными  для 
зрителей, которые более нетерпеливы к длинным 
формам ежедневных историй. 
Дата Журналистика
Журналистикой  данных  заниматься  непро-
сто,  если  данных  у  вас  нет.  Нет  данных – нет  и 
истории о том, как и где искать данные и как их 
извлекать. Что происходит, когда журналисты ра-
ботают с открытыми данными? Есть данные, но 
нет  понимания,  что  с  ними  делать,  или  же  есть 
истории,  но  нет  данных,  чтобы  ее  доказать.  По-
этому надо заранее подготовиться. Детально этот 
процесс описан в замечательной книге «Что такое 
журналистика данных?» [7] – пособие по журна-
листике, которое было издано журналистами за-
рубежных газет и изданий, которые собрались на 
мероприятии Mozilla Festival (MozFest) в Лондо-
не,  чтобы  обсудить  идеи  журналистики  данных. 
Ценность книги к том, что она написана экспер-
тами, обладающими лучшим опытом в примене-
нии Дата Журналистики. Позвольте кратко резю-
мировать. Первое, надо знать, где искать данные. 
Второе, обнаружить взаимосвязи, чтобы сделать 
доказательные  выводы.  Главным  инструмен-
том  журналиста  является Excel. Можно  исполь-
зовать  существующую  базу  данных  как Quora.
com, Stack Overfl ow, Open Knowledge Foundation 
и  такие  каталоги:Thedatahub.org, Hubofdata.ru, 
Datacatalogs.org. Есть данные в интернете, как The 
Data Hub, Data.worldbank.org, Data.un.org, что по-
зволяет сравнивать параметры развития несколь-
ких стран. Есть национальные базы данных, как 
Hubofdata.ru, Data.gov (США), Data.gov.uk (Вели-
кобритания), stat.kz (Казахстан). Wikipedia тоже 
полезный  источник  данных,  как  ресурсы http://
ru.wikipedia.org/w/api.php, Wikidata.org, Freebase.
com, Dbpedia.org. Инструментами для извлечения 
данных становятся следующие, как Python, lxml, 
BeautifulSoup. Полезны источники такие, как The 
Guardian Data Blog и проект Open Platform.
  К  примеру,  жителям  Алматы  надо  знать, 
сколько  школ  есть  в  районе,  чем  они  отличают-
ся, какие предоставляют услуги. В Лондоне была 

6
Вестник КазНУ. Серия журналистика. №1 (35). 2014
Журналистика данных – новый тренд казахстанских медиа
создана  на  базе  газеты «The Guardian» програм-
ма, которая включала полный список всех школ к 
привязке к каждому округу, их местоположению. 
И  этот  проект  стал  самым  популярным, 90 про-
центов людей стали смотреть эти данные, потому 
там  были  представлены  достоверные  сведения. 
Это привело к повышению трафика обращения к 
информации, предоставляемой газетой, повысило 
ее рейтинг, который важен и для рекламодателя. 
Такой анализ — это и есть журналистика данных 
(Data Journalism), то  есть  использование  цифр, 
чтобы  «раскопать»  и  рассказать  историю.  Пред-
лагаю инфографику о школах Лондона (рис. 1). 
Есть ресурс как Timetric, за 3-5 минут можно 
создать такую интерактивную графику, например, 
чтобы узнать, как много было потерь британских 
вооруженных  сил  в  Афганистане.  Это  бесплат-
ный сервис (рис. 2).
Рисунок 1.
Рисунок 2.

7
ISSN 1563-0242                                   KazNU Bulletin. Journalism series. №1 (35). 2014                  
Г.Ж.Ибраева
Журналистика данных в Казахстане
В  прошлом  году  на  Международном  Меди-
аконгрессе Kazakhstan OnLike-2013, эксперты 
прогнозировали, что текстовая информация ста-
нет  рудиментом.  Поскольку 90% информации 
человек  воспринимает  визуально,  то  тексты 
будут  конструироваться  в  форме  фото  и  видео 
банков. Более смелые предсказывали появление 
медиаконструкторов, и в конце концов, пришли 
к  выводу,  что  будут  созданы  технологии  пере-
дачи образов в мозг, от человека к человеку [8]. 
Первым шагом на пути к технологическим пре-
образованиям являются такие новые тренды как 
инфографика и визуализация информации.
Для данного исследования были выбраны 10 
наиболее востребованных ежедневных печатных 
изданий по данным в Казахстане, на основании 
данных проведенного фондом «Открытое обще-
ство» исследования казахстанских медиа «Карта 
цифровых медиа: Казахстан» (рис. 3) [9].
На основании данной таблицы были выбраны 
общеполитические бумажные издания, как «Еге-
мен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Вре-
мя», «Жас Алаш», «ЭкспрессК». Анализ прово-
дился за период c 2013 по март 2014 года. Поиск 
в он-лайн источниках этих же изданий показал, 
что инфографика есть пока только в двух казах-
станских  изданиях  как  «Казахстанская  правда» 
и  «Егемен  Қазақстан»,  которые  и  стали  объек-
том данного исследования. Из он-лайн изданий 
наиболее активно использует инфографику сайт 
www.bnews.kz, www.tengrinews.kz, которые так-
же были включены в аналитическую базу. 
Рисунок 3.
Обзор  материалов  показал,  что  редакцией 
«Егемен  Қазақстан»  инфографика  пока  исполь-
зуется редко, и не превышает десяти рисунков в 
текущем 2014 году. «Казахстанская правда» ис-
пользует инфографику гораздо чаще – около 50-
ти в 2013 (ноябрь) – 2014 (март) году. Принцип 
использования  традиционный – иллюстрация  к 
материалам и статьям. Например, в газете «Еге-
мен  Қазақстан»  инфографика  была  использова-
на под рубрикой «Интересные цифры» по темам 
«Транспорт», «Борьба  с  курением».  Вот  при-
меры  инфографики  газеты  «Егемен  Қазақстан» 
[10]. Текст вмонтирован в саму «картинку» и не 
сопровождается специальной статьей (рис. 4).
Другое  отношение  к  инфографике  в  газете 
«Казахстанская правда» [11]. Каждая иллюстра-
ция сопровождается аналитическим материалом 
и помогает лучше понять содержание. Только в 
феврале 2014 года в газете опубликовано 5 ста-
тей  с  инфографикой,  такие  как  «Цена  ушла  в 
спячку» (4 февраля 2014 г.) «Транспортно-ком-
муникационный  комплекс:  по  пути  модерниза-
ции» (7 февраля 2014 г.), «Нет  товара  «без  на-
вара» (7 февраля 2014 г.), «Тарифы и мифы» (8 
февраля 2014 г.) и т.д. 
Материалы  становятся  иллюстрацией  дея-
тельности  целых  отраслей  производства  Казах-
стана или отдельных министерств, что позволяет 
сразу  увидеть  «плюсы»  и  «минусы»,  динамику 
роста или спада (рис.5). Предметом анализа ста-
новятся  и  такие  темы,  как  международная  тор-
говля (рис. 6).

8
Вестник КазНУ. Серия журналистика. №1 (35). 2014
Журналистика данных – новый тренд казахстанских медиа
Рисунок 4.
Рисунок 5.
Рисунок 6.

9
ISSN 1563-0242                                   KazNU Bulletin. Journalism series. №1 (35). 2014                  
Г.Ж.Ибраева
Вопросы жилищного строительства визуаль-
но  представлены  в  инфографике  к  статье  «Что 
нам  стоит  дом  построить ?» 21 сентября 2013 
года. Рис. 7.
Рисунок 7.
Это  первый  опыт,  поэтому  в  инфографи-
ке  эксперты  могут  найти  недостатки,  критиче-
ски  воспринять  какие-то  детали,  но  это  первые 
шаги,  которые  непременно  надо  поддерживать. 
Он-лайн издания более активны. Здесь наиболее 
продуктивен сайт www.bnews.kz. Если в продви-
нутом  в  содержательном  контенте  сайте www.
tengrinews пока представлено инфографики – во-
семь, то в www.bnews.kz [12] – более ста. Напри-
мер,  инфографика:  Итоги  деятельности  АО  НК 
«КазМунайГаз» за 2013 год. Характерно, что ре-
дакция не размещает текстовых материалов, по-
лагаясь на содержательные смысловые нагрузки 
визуальной информации.

10
Вестник КазНУ. Серия журналистика. №1 (35). 2014
Журналистика данных – новый тренд казахстанских медиа
Выводы
Резюмируя статью, следует сказать, что дан-
ные  бесценны.  Доступ  журналиста  к  данным 
позволяет  показать  ту  или  иную  тему  таким 
образом,  чтобы  раскрыть  процесс  и  его  реше-
ние.  Многие  журналисты  публикуют  смелые 
материалы,  подкрепляя  аргументы  языком  ре-
альных  цифр.  Есть  опасности  использования 
инфографики,  когда  тексты  сопровождаются 
графикой, но она выполняет функцию орнамен-
та,  не  раскрывает  потенциал,  или  же  происхо-
дит расхождение между текстовой и визуальной 
информацией.  Иногда,  неправильно  созданная 
инфографика, может исказить информацию. Не-
смотря на трудности, есть результат, и казахстан-
ская  журналистика  успешно  осваивает  новый 
мировой тренд Журналистику Данных. 

Каталог: journals
journals -> Хабаршы вестник
journals -> Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиева
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология

жүктеу 5.23 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет