Актюбинского областного научно-практического центра на 2017 годжүктеу 1.26 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата04.05.2017
өлшемі1.26 Mb.
түріПлан работы
  1   2   3   4   5   6

 

Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығының  2017 жылға  арналған жұмыс жоспары 

План работы Актюбинского областного научно-практического центра на 2017 год 

 

 

 

Ғылыми кеңесте қаралатын сұрақтар  Вопросы выносимые на рассмотрение ученого совета 

 

№ 

Өтілетін шаралар атауы  Наименования  мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполнения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

Бақылау 

Контроль 

 

 

 

 

Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығының 

2016 жылғы жұмысына 

қорытынды талдауы мен 

2017 жылдың міндеттері 

 

Анализ выполнения Плана работы 2016 года Актюбинского 

областного научно-практического 

центра и задачах на 2017 год 

I квартал 

Д.У.Жаманбаева, 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік орталығы 

директорының 

орынбасары 

 

Жаңартылған білім беру 

мазмұнындағы критериалды 

бағалаудың мәселелері 

 

Проблемы критериального оценивания в рамках обновленного 

содержания образования 

I квартал 

Г.К. Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Ж.А. Исатаева, Ақтөбе облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

2016-2019 жылдарға арналған 

жаңартылған білім беру мазмұны 

бойынша облыстық іс-шаралар 

жоспары аясында «Кәсіби жетілу - 

білім  мазмұнын жаңарту кепілі» 

желілік қоғамдастық 

 

Сетевое сообщество в рамках областного плана - мероприятий 

по вопросам обновленного 

содержания образования на 2016-

2019 годы «Профессиональное 

совершенствование - залог 

обновления» 

2 квартал 

С.О.Жубаева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Ж.А. Исатаева, Ақтөбе облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

Байғанин техникалық колледжінің 

оқу-тәрбие жағдайын зерделеу 

және әдістемелік көмек беру 

қорытындысы 

 

Об итогах изучения состояния учебно-воспитательной работы с 

оказанием методической помощи в 

2 квартал 

Б.С.Утаров 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 


Отдел 

технического и 

профессионального 

Д.У.Жаманбаева, 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-


т

әжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 


 

Байганинском техническом колледже 

образования и 

профориентации 

Тірек мектептердің базаларында 

өткен «Каникулдық мектеп» білім 

беру жобасы қорытындысы 

 

Итоги проекта «Каникулярная школа» на базе опорных школ 

3 квартал 

 

 

  

 

 Г.К. Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Ж.А. Исатаева, Ақтөбе облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

Ақтөбе облысында тәрбие 

жұмыстарының   

2013-2020 жылдарға арналған 

Бағыт – Бағдарламасының   

2016-2017 оқу жылдың 

қорытындысы 

 

Итоги 2016-2017 учебного года Областной Программы- ориентир 

воспитательной работы   

на 2013-2020 годы 

3 квартал 

 

А.М. Наренова Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

К.Т. Сатыбалдина, Ақтөбе облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

Ақтөбе облысының білім беру 

кәсіби бағдар беру жұмысының 

2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарлама жүзеге асырылуы 

 

Реализация Программы профориентационной  работы  в 

организациях образования 

Актюбинской области на 2016-

2020 годы 

4 квартал 

 

Т.Ж.Байланова Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

К.Т. Сатыбалдина, Ақтөбе облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

Ақтөбе облысы мектептерін   

НЗМ-мен бірлескен жұмысын 

ұйымдастыру жоспары

 

(білім беру ұйымдары басшыларының жұмыс 

сапасын жетілдіру бойынша) 

 

Организация совместной работы общеобразовательных школ 

 с 


Назарбаев интеллектуальной 

школой


  

(по улучшению качества 

работы руководителей 

организаций образования) 

4 квартал 

 

Бөлім басшылары Д.У.Жаманбаева, 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 2018 жылға арналған Ақтөбе 

облыстық ғылыми-тәжірибелік 

орталығының жоспарын бекіту  

Утверждение Плана работы 

Актюбинского областного научно-

практического центра на 2018 год 

4 квартал 

Ж.А.Исатаева, 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-


тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

 

 

 

 


 

І. Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімінің  2017 жылға арналған жұмыс жоспары 

План работы отдела дошкольного и общего среднего образования  на 2017 год 

 

№ 

Өтілетін шаралар атауы  Наименования  мероприятия 

Мерзімі  

Сроки 

исполнения 

Қорытынды 

лау  

Форма 

завершения 

 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

1. Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған «Жас маманнан – 

білікті ұстазға» желілік қоғамдастықтың 

ІІ отырысы 

 

ІІ заседание сетевого сообщества «Жас маманнан – білікті ұстазға»  для учителей 

казахского языка и литературы 

қаңтар 

наурыз 


мамыр 

 

 январь 

март 


май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат участника 

Информация  

на сайт 

Ж.Қ.Матсалаева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

Ақтөбе қаласы ЖОО ғалымдарының қатысуымен «Жаратылыстану пәндерін 

оқытуда үшөлшемді әдістемелік жүйе 

технологиясын қолданудың тиімділігі» 

облыстық семинар-тәжірибе 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной семинар-практикум с участием ученых ВУЗ-ов г.Актобе «Эффективность 

использования технологии трехмерной 

методической системы обучения на 

уроках естественных наук» 

(хозрасчетный) 

қаңтар 


 

 

  

 

 январь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

  

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

Г.К.Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

  

Отдел 


дошкольного и 

общего среднего 

образования 

«Ағылшын тілін оқытудағы жаңашыл педагогикалық технологиялар»  ағылшын 

тілі пәні мұғалімдерге арналған  облыстық 

қашықтан оқыту семинары (шаруашылық 

есеп негізінде) 

 

Областной дистанционный семинар для учителей английского языка 

«Современные педагогические 

технологии в преподавании английского 

языка» 


(хозрасчетный)

 

ақпан  

 

  

 

февраль Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат, материалдар 

жинағы 


Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт, 

сборник 

публикаций 

А.К.Орманбекова

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

Облыстық семинар-презентация  «Білім  мазмұнын жаңғырту жағдайында 

бастауыш кластағы пәндердің берілу 

ерекшелігі» 

 

Областной семинар-презентация «Особенности преподавания в условиях 

обновленного содержания образования в  

начальных  классах» 

ақпан 


 

 

  

февраль 


Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа  ақпарат 

 

 Сертификат, 

информация на 

сайт 

С.О.Жубаева Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 


 Оқыту үрдесінде оқушылардың 

математикалық сауаттылығын дамыту 

мәселелері (шаруашылық есеп негізінде) 

 

Проблемы развития математической грамотности учащихся в процессе 

обучения (

хозрасчетный)

 

ақпан  

 

 февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат, информация на 

сайт 


Қ.Ж. Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел 

дошкольного и общего среднего 

образования 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған облыстық 

әдістемелік қашықтан оқыту семинары 

«Заманауи білім беру ресурстары және 

педагогтың кәсіби дамуы» 

 (шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной дистанционный методический семинар для учителей казахского языка и 

литературы 

 "Современные образовательные ресурсы 

и профессиональное развитие педагога" 

(хозрасчетный)

 

ақпан  

 

  

 

 февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

  

Сертификат, 

информация на 

сайт 


Ж.Қ.Матсалаева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

«Қазақстан тарихы пәні бойынша оқушыларды қорытынды емтиханға және 

ҰБТ-ға дайындаудың жаңа форматы» 

облыстық семинары 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной семинар  «Подготовка выспускников к ЕНТ нового 

формата и  выпускным экзаменам по 

истории Казахстана» 

(хозрасчетный)

 

ақпан 


 

 

  

 

февраль Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

  

Сертификат, 

информация на 

сайт 


Б.К.Турмашева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

Мектеп бітірушілерді жазбаша емтиханға дайындау барысында облыс 

филологтарына арналған  

«Жазылым іс әрекеті дағдысын дамыту, 

эссе жазуға үйрету» облыстық семинары 

 

Областной семинар в рамках подготовки выпускников школ к письменным 

экзаменам «Развитие навыков и 

технология обучения написанию эссе» 

(для филологов области) 

ақпан 

 

  

февраль 


Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 Сертификат, 

информация на 

сайт 

Ж.Қ.Матсалаева Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

«География пәні бойынша оқушыларды пәндік олимпиадаларға дайындау 

әдістемесі» тақырыбындағы облыстық 

оқыту семинары 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной обучающий семинар «Методика подготовки  школьников к 

олимпиадам по географии»

 

(хозрасчетный) 

наурыз 


 

 

  

 

март Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

  

Сертификат 

участника, 

информация на 

сайт 

Б.К.Турмашева Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

10 


«Өлкетану жұмыстарында қазақ халық 

педагогикасы құралдары арқылы 

наурыз 

 

Қатысушы сертификаты 

Ж.М.Әнеш 

Мектепке дейінгі 


 

экологиялық мәдениетті қалыптастыру» облыстық қашықтық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы 

 

Областная дистанционная научно-практическая конференция 

«Формирование экологической культуры 

в краеведческой работе через средства 

народной педагогики» 

 

 

  

март 


сайтқа  ақпарат 

 

  

Сертификат, 

информация  

на сайт 


және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

11 


Мектеп бітірушілерді жазбаша емтиханға 

дайындау барысында облыс 

филологтарына арналған «Оқылым мен 

жазылым арқылы сын тұрғысынан ойлау 

технологиясын дамыту: эссе жазу 

стратегиясы» облыстық семинары 

 

Областной семинар в рамках подготовки выпускников школ к письменным 

экзаменам «Технология развития 

критического мышления через чтение и 

письмо: стратегия написания эссе» 

наурыз 

 

  

 

  

март 


 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа  ақпарат 

 

 

  

Сертификат, 

информация  

на сайт 


Ж.Қ.Матсалаева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

12 

«Биология пәні бойынша оқушыларды 

ҰБТ-ға дайындаудың жаңа форматы» 

тақырыбындағы облыстық семинар-

тәжірибе (шаруашылық есеп негізінде)  

Областной семинар-практикум 

«Подготовка выпускников к ЕНТ нового 

формата по биологии» 

(хозрасчетный)

 

наурыз  

 

  

март 


 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат участника, 

информация на 

сайт 

Г.К.Нукеева Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

13 


«Математика пәнін ағылшын тілінде 

жүргізу» эксперимент алаңы жұмысын 

қорытындылау. М. Құсайынов атындағы 

Ақтөбе облыстық  дарынды  балаларға  

арналған  мамандандырылған  мектеп-

интернатының іс-тәжірибесінен 

 

Обобщение опыта работы экспериментальной площадки 

«Преподавание математики на 

английском языке»  областной 

специализированной школы –интернат 

для одаренных детей 

им. М.Кусаинова 

наурыз 

 

  

 

  

март 


Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

  

 

Сертификат участника, 

информация на 

сайт 

Қ.Ж. Байсейтова Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

  

Отдел 


дошкольного и 

общего среднего 

образования 

14 


«Математика пәні мұғалімдерінің 

әдістемелік бірлестіктерінің 

математикалық білімін арттыру жүйесі» 

тақырыбындағы облыстық семинар-

тәжірибе 

 

Областной семинар-практикум «Система работы  методических объединений 

учителей математики по повышению 

наурыз 

 

  

 

 март 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

 Сертификат, 

информация на 

сайт 

Қ.Ж. Байсейтова Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 


 

математического образования» образования 

15 


«Математикалық қосымша білім беруді  

ұйымдастырудың негізгі формалары» 

облыстық әдістемелік семинары 

(шаруашылық есеп негізінде) 

Областной методический семинар 

«Основные формы организации 

дополнительного математического 

образования»  

(хозрасчетный)

 

сәуір  

 

 апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат  участника, 

информация  

на сайт 

Қ.Ж. Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел 


дошкольного и 

общего среднего 

образования 

16 


«Бастауыш сынып оқушыларының 

танымдық, коммуникативтік дағдыларын 

дамытуда озат тәжірибені меңгеру» 

облыстық семинар-практикумы  

(шаруашылық есеп негізінен) 

 

Областной семинар-практикум «Формирование когнитивной, 

коммуникативной навыков у  учащихся 

начальных классов - освоение передового 

опыта» 


 (хозрасчетный)

 

мамыр  

 

  

 

май Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

  

Сертификат, 

информация на 

сайт 


С.О.Жубаева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

17 


Астана қаласы “Ustaz” кәсіби оқу 

орталығымен бірлесіп халықаралық 

эксперттердің қатысуымен үш тілде 

оқыту мәселелері бойынша 

Республикалық филологиялық панорама 

 

Республиканская филологическая панорама по вопросам обучения трем 

языкам с участием международных 

экспертов в сотрудничестве с 

профессиональным учебным центром 

“Ustaz” г. Астана 

тамыз 


 

 

  

 

август Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

  

Сертификат, 

информация на 

сайт 


А.Қ.Орманбекова, 

Ж.Қ.Матсалаева 

А.М.Наренова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел 

дошкольного и общего среднего 

образования 

18 

Қызылорда мен Ақтөбе облыстары арасындағы ынтымақтастық 

меморандумы аясында М.Әуезовтың 

туғанына 120 жыл толуына  арналған 

«М.Әуезовтың шығармашылық 

мұралары» аймақтық  ғылыми-теориялық  

конференциясы 

 

Региональная научно-теоретическая конференция «Творческое наследие 

М.Ауезова», приуроченная 120-летию со 

дня рождения М.Ауезова, в рамках 

меморандума о сотрудничестве между 

Актюбинской и Кзылординской 

областями 

қыркүйек 

 

  

 

  

 

сентябрь Сайтқа 

ақпарат, 

конференция 

материалдары 

жинағы, 

ұсынымдар 

 

 

Информация  на сайт, 

сборник 


материалов 

конференции, 

рекомендации 

 

Ж.Қ.Матсалаева Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

  

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

19  «Тарих  пәні  сабағында  және  сабақтан  тыс 

жұмыста «Мәңгілік ел» ұлттық идеясын жүзеге 

асыру  жолдары»  тақырыбындағы  облыстық 

семинар-тәжірибе (шаруашылық есеп негізінде) 

 

қазан  

 

  

Қатысушы 

сертификаты, 

«Ақтөбе 


ұстазы»  

газетіне ақпарат 

 

Б.К.Турмашева Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 


 

    

Областной семинар-практикум «Пути  

реализации  национальной  идеи «Мәңгілік ел» 

на уроках истории и во внеклассной работе»

 

(хозрасчетный) 

 

  

октябрь 


 

 

Сертификат участника, 

Информация в 

газету «Актобе 

ұстазы» 


 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

20  «Жаңа  білім  беру  мазмұны  бағдарламасы 

бойынша  5  кластағы    математика  пәнін  

оқыту» облыстық семинар-тренингі  

 

Областной семинар-тренинг 

«Преподавание    математики  в  5  классах 

по  программе  обновленного  содержания 

образования»  

ақпан 

 

  

февраль 


Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат, информация на 

сайт 


Қ.Ж. Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел 

дошкольного и общего среднего 

образования 

21  Облыстық 

семинар-практикум 

«Балаларды    ерте    жастан    ағылшын  

тіліне  үйретудегі   тиімді   әдіс- тәсілдер»

 

(шаруашылық  есеп  негізінде)  

Областной 

семинар-практикум: 

«Эффективные    методы    и  приемы    в 

раннем    обучении    детей    английскому  

языку» 


(хозрасчетный)

 

қазан  

 

  

октябрь 


Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 Сертификат, 

информация на 

сайт 

А.Қ.Орманбекова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел 


дошкольного и 

общего среднего 

образования 

22  Әдістемелік 

панорама 

«Идеялар 

аукционы: 

жаратылыстану-

математикалық бағытта білім беруде жаңа 

технологиялар  білім  сапасын  арттыру 

негізі 

ретінде» (шаруашылық 

есеп 


негізінде) 

 

Методическая  панорама  «Аукцион  идей: новые  педагогические  технологии,  как 

основа  повышения  качества  естественно-

математического 

образования»  

(хозрасчетный)

 

қазан  

 

  

 

 октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

«Ақтөбе 


ұстазы» 

газетіне, сайтқа  

ақпарат 

 

Сертификат, информация в 

газету «Ақтөбе 

ұстазы», на 

сайт 


Қ.Ж. Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

23  «Жаратылыстану 

пәндерінде 

оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын 

дамытуда 

тиімді 

инновациялық  әдіс-тәсілдерді  қолдану»  облыстық 

семинар-презентациясы 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной семинар-презентация 

«Применение  инновационных  методов  и 

приемов  на  уроках  естественного  цикла 

для 


развития 

функциональной 

грамотности учащихся» 

қазан 


 

 

  

 

 октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа  ақпарат 

 

 

  

Сертификат, 

информация на 

сайт 


Г.К.Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

24  «Аттестатталушы 

 

педагогтың  әдістемелік    жұмысының  панорамасы»  3-

күндік  практикум  (жоғарғы  санатқа 

үміткер 

қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы 

пәндер 


мұғалімдеріне 

қазан 


 

 

  

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа  ақпарат 

 

 

Г.К.Нукеева Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 


 

арналған) 

(шаруашылық  есеп  негізінде) 

 

3-х  дневный  практикум  «Методическая  панорама    аттестуемого    педагога  для  

учителей 

общественно-гуманитарного 

цикла»,  претендующих  на  высшую  

категорию

 

(хозрасчетный)
жүктеу 1.26 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет