Актуальные проблемы образования и науки в XXI векежүктеу 72.46 Kb.
Pdf просмотр
бет1/40
Дата11.03.2017
өлшемі72.46 Kb.
түріСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
Ғ
ылыми басылым  
Научное издание   
 
 
 
 
 
 
 
                
Халықаралық ғылыми-білім беру конференция материалдарының жинағы 
Сборник материалов  Международной  научно-образовательной конференции                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петропавл, 2016  

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
 
Ә
ОЖ 001  
КБЖ 72          
 Қ 16   
 
 
Редакциялық кеңес:                       
 Печерица В.Ф. -  т.ғ.д., профессор(төраға)                             
Джуасбаев Б.Д., Алибаев Е.А., Алибаева Л.М.                                                               
Конференция өткізуге жауаптылар:  
 Алибаев Е.А., Алибаева Л.М. 
 
 
Қ
 16            XXI ғасырдағы білім және ғылымның өзекті мәселелері:                                    
                   атты мақалалар жинағы/Петропавл, 2016. - 349 б.   
                      
 
ISBN 978-601-275-641-9 
 
 
 
 
 
   
 Бұл  ғылыми  басылым  2016  жылдың  24-25  қарашасында  өткен  «XXI 
ғ
асырдағы  білім  және  ғылымның  өзекті  мәселелері»  атты  Халықаралық 
ғ
ылыми-білім  беру  конференция  материалдарының  жинағы  болып  табылады.   
Жинақ  ұстаздар,  мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымдарының  педагог 
қ
ызметкерлері,  мектеп  мұғалімдері,  ғылыми  қызметкерлер,  студенттер, 
магистранттар, 
PhD 
докторанттарының 
(аспиранттар) 
ғ
ылыми 
тәжірибесі, зерттеулерінің нәтижесі болып табылады.   
 Жас ғалымдарға арналған.     
 
Ә
ОЖ 001  
КБЖ 72       
ISBN 978-601-275-641-9      
 
 
«Білім-Образование-Education» РҒПО қарасты баспа орталығында беттеліп, 
басылды. Басуға 05.12.2016ж. қол қойылды. Пішімі 60х84/16. Қаріп түрі Times 
New Roman. Ризографиялық басылыс. Көлемі 10,75 шартты баспа табақ. 
Таралымы 100 дана.  15000, Петропавл қаласы  

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
 
 
Биологические науки 
Биологиялық ғылымдар 
 
Ғ
ЫЛЫМ МЕН МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ  БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК  
ПРОБЛЕМАСЫ 
 
Сауле БАЙДОМАКОВА 
Ж.Жабаев атындағы №234 орта мектебі, 
биология пәнінің мұғалімі, 
Ә
йтеке би кенті, Қазақстан Республикасы 
 
Түйін 
Биология  ғылымының  соңғы  жетістіктеріннегізге  ала  отырып 
биоалуантүрлілік  жөнінде  білімнің  жалпы  биологиялық  мазмұнын  анықтау. 
Жаңа заманға қадам басу, жаңа  технологиягия  әлеміне балаға  жол серік  болу. 
Ақпараттық  мәдениетті  жек  тұлға  қалыптастыру 
 
Қ
азіргі  кезде  орта  білім  жүйесінде,  оның  ішінде  биологияда  бірінші 
орынға жалпы білім берудің құрылымын және  мазмұнын  өзгерту проблемасы 
бірінші  орында  тұр.  Бұл  биологиялық  білімді  жаңа  мақсатқа  сәйкес,  әлемдік 
дамуға қарқынына қарай жаңашалау қажеттілігінің туындағанын көрсетеді. 
Қ
азірге  кезде  биоалуантүрлілік  ғылыми  әдебиеттерде  кең  қолданылып 
жүрген ұғым, халықаралық байланыс және табиғатты қорғау қозғалыстарына  
байланысты. Біздің планетамызда табиғатты қорғау жоғары деңгейде жүруі 
ү
шін  биосфера  мен  экожүйе  қалыпты  жағдайда  болу  керектігін  дәлелденген. 
Биологиялық алуантүрлілігін органикалық дүниенің негізгі параметрі ретінде 
қ
аралады.  
Бірқатар  мемлекеттер  биологиялық  алуантүрлілікті  мемлекеттің 
экологиялық  саясаты  негізінде  қарастырады,  экономикалық  дамуы 
түрақтылығын  сақтау  үшін  өзінің  биологиялық  ресурсын  сақтауға 
ұ
мтылады.  «Биологиялық  алуантүрлілік»  термині  жарты  ғасырдан  бүрын 
қ
олданысқа енген. 
 Қазіргі  кезде  мектеп  практикасында  биоалуантүрлілік  проблемасы 
толық  жан-жақты  талқыланбайды.  Мектеп    бітірушілер  жер  шарымыздың 
және  Қазақстанның  биоалуантүрлілігі  жөнінде,  тірі  организмдердің 
биосфералық  функциясы,  олардың  қоршаған  ортаға  және  экожүйедегі 
маңызын,  биоалуантүрлілік  табиғаттық  керемет  құбылысы,  тіршіліктің 
тұрақтылығына  тәуелділігі  жөнінде  түсініктері  ендірілген.  Өсімдіктер 
ә
лемі-биосфераның  негізгі  компаненттері,  күн  энергиясын  қабылдап,  жер 
бетінде  биоорганикалық  заттарды  синтездейді.  Жеке  аймақтағы  және  жер 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
шарындағы  өсімдіктер  жамылғысының    жағдай тұтастай  биосферадағы зат 
және энергия балансына тәуелді. 
 Мұнан  биоалуантүрлілік  ғаламдық  экологиялық  және  қоршаған  орта 
мәдениеті  жөнінде  түсінікті  қалыптастыру  мен  негізгі  мектептерді 
биология 
курсында 
биоалуантүрлілік 
жөнінде 
алғашғы 
ұғ
ымды 
қ
алыптастырудың  әдістерінің  жоқтығы  арасында  ғылыми-педагогикалық 
қ
арама-қайшылық туындайды.  
Биологиялық  алуантүрлілік  проблемасы  құндылығымен  соңғы  жылдары 
ө
зіне ғалымдардың назарын аударуда. Биологиялық алуантүрлілік термині ХХ 
ғ
асырдың екінші жартысында ЮНЕП басқару кеңесінің шешңмңн 1992 жылы 
биоалуантүрлілікті  сақтау  біртұтас  құқықтық  міндет  ретіндегі 
халықаралық келісім жеңберінде қабылданды.  
 Одан  бұрын  1986жылы  АҚШ-та  аталған  проблема  бойынша  форум 
ө
тілген,  ал  1989  жылы  Ресей  мен  АҚШ-тың  Ұлттық  академиясы  арасында 
«Биологиялық  алуантүрлілік»  бағдарламасы  жасалынып,  бірлесіп  зерттеу 
жөнінде келісім шартқа қол қойылды. 
Қ
азіргі  кезде  «Биологиялық  алуантүрлілік  жөніндегі  конвенцияға»  180 
мемлекет қол қойған, оның ішінде Қазақстан да бар. 
 Терминге  бірнеше  түсініктеме  берілген,  бірақ  олардың  көпшілігі 
ұғ
ымның 
нақты 
мағынасын 
ашып 
көрсете 
алмайды. 
Негізінде 
биоалуантүрлілік  ғылыми  анықтама  емес,  сондықтан  нақты  жағдайға  қарай  
түсініктеме беруге болады. 
 Биоалуантүрлілік  деңгейінің  толық  классификациясының  Б.А.  Юрцев 
берді.  Оның  түсінігі  бойынша  биологиялық  алуантүрлілік  эволюция 
нәтижесін және бірнеше деңгейге бөлінеді 
а) популяциялық-генетикалық (популяция гені және генофонды; 
б)түр (әртүрлі түрлер) 
в) биоценотикалық (түрлердің популяциясы) 
г) биохорологиялық (экожүйенің иәртүрлілігі) 
Биологиялық 
алуантүрліліктің 
қ
азіргі 
теориясын 
зерттеуші 
американдық  ғалымдар  Э.Уилсон,  Р.  Носе,  Уитэккер,  Б.  Марко 
биоалуантүрлілікті төрт деңгейге бөлді: генетикалық, популяциялық (түр 
қ
ауымдастық) экожүйе және ландшафтылы (аймақтық). 
В.Н.  Сукачевтың  түсінігі  бойынша  биологиялық  алуантүрлілік 
экожүйенің энергия және зат алмасуында процесінде маңызды рөль атқарады: 
энергия және затты тасымалдау қызметін атқарады.  
Жер бетінде биологиялық әралуандықты сақтаудың ғаламдық мақсаты 
зерттеушілердің  алдына  оны  жан-жақты  бағалауды  міндеттейді,  осыған 
байланысты  сирек  және  жойылып  бара  жатқан  өсімдіктердің  зерттеу 
ө
зекті  мәселе,  түрдің  биологиясын,  популяция  тіршілігін,  өмір  сүру 
ерекшелігін 
жан-жақты 
зерттегенде 
ғ
ана 
сирек 
ө
сімдіктердің 
ценопопуляциясын қорғаудың жолдарын ұйымдастыруға болады. Сондықтан 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
жекелеген аймақтардың табиғи қоршаған орталарына кешенді талдау жасау 
арқылы, қорғау шараларының бағыттарының моделін жасау қажет. 
Биологиялық алуантүрлілік –тіршіліктің экологиялық жағдайын сақтау 
негізі  және  адам  қоғамның  экономикалық  дамуы  сондықтан  ол  әлемдік 
жетістік  болып  табылады.  Әлемдік  биоалуантүрлілікті  сақтап  қалуда 
тиімді  іс-шараларды  ұйымдастырып  жүзеге  асыру  қажет  екені    анық.  Бұл 
проблеманың  бастапқы  және  үлкен  практикалық  маңызы  тірі  ағзаларды 
ұ
йымдастырудың  барлық  деңгейіндегі  түрлі  методологиялық  аспектісін 
зерттеуді қажет етеді. 
 Қазіргі  кездегі  мектеп  биологиясының  мазмұны  әлеуметтік 
тапсырысқа байланысты. Биоалуантүрлілік ұғымы мектеп бағдарламасына 
ХХ  ғасырдың  екінші  жартысында  енді,  негізінде  көптүрлілік  жөніндегі 
түсініктер  ХVІІІ  ғасырда  мектеп  курсына  енген.  Тарихи  мәліметтерде  Ч. 
Дарвиннің  «Табиғи  сұрыпталу  арқылы  түрлердің  шығуы  еңбегінде» 
мектептің  биология  курсында  айтылуы  бұл  ұғымның  қалыптасуына  негіз 
болады.  ХІХ  ғасырдың  жартысында  мектеп  курсында  эволюциялық 
биологиялық бағыт айтылады. 
Биология  ғылымы  басты  төрт    феноменді  зерттейді-тіршілік, 
организм, биосфера және биоалуантүрлілік. Тірі материя негізгі үш деңгейге 
сәйкес келетін үш болктен тұрады. 
1.
 
Организмнен төменгі деңгей; 
2.
 
Организм деңгейі  
3.
 
Организмнен жоғары деңгей. 
Бірінші  деңгейге-молекулалық,  жасушалық,  ұлпа  және  мүшелер  жүйесі 
кіреді.  
Екінші деңгейге –организмдер жүйесі кіреді; 
Ү
шінші  деңгей-популяциялық-  түрлірлік  жүйе,  экологиялық  және 
биосфералық жүйе кіреді. 
Ал биоалуантүрлілік әр бір жүйенің құрамына енеді: органикалық молекуласыз 
тіршілік жоқ, ал жасушалардың, ұлпаладың, мүшелердің морфологиялық және 
функцияларының  алуантүрлілігі  болмайынша  көптүрлі  организм  болмайды, 
ал  организмдердің  көптүрлілігі  болмайынша  биосфера  және  экожүйе 
болмайды.  Биосферадан  және  экожүйеден  тыс  биологиялық  процес  жүрмейді. 
Осыдан  кейін  биологиялық  алуантүрліліктің    үш  тармағы  шығады: 
генетикалық,  түрлік  және  экологиялық.  Әр  бір  тармақ  өзінің  ерекшелігіне 
және  деңгейіне  қарай  тарамдалады,  генетика,  сестематика  және  экология 
тәрізді. Тармақтар өзара тығыз байланысты.  
 Биологиялық алауантүрлілік тірі табиғатты ерекше құбылысы. Соған 
байланысты экологиялық жүйе қалыптасып, уақытқа және сыртқы ортаның 
ө
згерісіне  антропогендік  факторлар  салыстырмалы  тұрақты  орта 
қ
алыптасады. 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
Организмнен  жоғарғы  биологиялық  алуантүрлілік  экожүйе  мен 
ландшафтың  айырмашылығын  анықтайды.  Алуантүрліліктің  туындаудың 
заңдылықтары бес заңдылығы бар: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
Қ
орытынды, 
биология 
курсының 
«Өсімдіктер» 
бөлімінде 
«Биоалуантүрлілік»  ұғымының  тұтастығына  кіріспе  жасалынады.  Биология 
ғ
ылымының  соңғы  жетістіктерін  негізге  ала  отырып,  жалпы  орта  білімнің 
негізгі  тенденцияларын  жетілдіріп,  жалпы  биологияда  биоалуантүрлілік 
жөнінде  білім  берудің  мазмұны:  түрлердің  және  экожүйенің  көптүрлілігі 
биоалуантүрліліктің  қысқаруы,  биоалуантүрлілікке  мониторинг  жасау, 
экожүйе мен түрлерді сақтау мәселелеріне баса назар аударылуы керек. 
  Оқушыларға  биоалуантүрлілік  ұғымы  жүйелі  қалыптастырылуы  керек: 
ө
сімдіктер  таксондарын  оқытуда  экожүйелік  және  дидуктивті  тәсілдерді 
пайдалану,  түрлерді  және  экожүйені  оқытуды  жергілікті  компоненттерді 
негізге  ала  отырып  оқыту;  сыныптан  тыс  жұмыстарда  биоалуантүрлілік 
жөнінде  білімді  дамыту  және  тереңдету;  моделдеу,  жергілікті  аймақтың 
түрлері  мен  экожүйелері  жөнінде  түсінікті  қалыптастыру  мақсатында 
танымжорықтар ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіу тиімді. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
 
1.
 
Неронов  В.М.  Песпектива  создания  международной  системы 
мрниторинга биоразнообразия в рамках программы «Диверситас» 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
2.
 
Мониторниг биоразнообразия под ред В.Г. Соколова, Ю.С. Решетникова, 
М.И. Шатруновского 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Елена Николаевна СТЕКАЧЕВА 
КГУ «Тимирязевская общеобразовательная школа-гимназия 
 им.С.Муканова», 
учитель химии и биологии,    
Тимирязевский район, Северо-Казахстанская область,  
Республика Казахстан 
 
Түйін 
 
Барлық  қатысушылардың  арасында  оқушы    оқу  ынтымақтастығы 
идеяларын  жүзеге асыратындықтан, өзара іс-әрекет етуді ұйымдастырудағы 
интерактивтік сипат қамтамасыз етіледі және ол таным үдерісінде  белсенді 
субьекті  ретінде қарастырылады. 
 
Аннотация 
 
Ученик  рассматривается  как  активный  субъект  процесса  познания,  в 
ходе  которого  реализуются  идеи  учебного  сотрудничества  и  обеспечивается 
интерактивный  характер  организации  взаимодействия  между  всеми 
участниками. 
 
 
Особенности 
организации 
учебно-познавательной 
деятельности 
старшеклассников  подразумевает  частичный  отход  от  традиционной 
классно-урочной  системы.  Это  обусловлено  основными  особенностям 
развития личности старшеклассника: 
1)
 
происходит овладение приемами самообразования; 
2)
 
старшеклассник осознает цели учебно-познавательной деятельности и 
понимает  ее  значимость  для  будущего  профессионального 
самоопределения, совершенствуется; 
3)
 
появляется способность к сотрудничеству; 
4)
 
осуществляется  переход  к  более  творческому  мышлению,  развитие 
способности  и  интереса  к  разрешению  противоречий,  развитие 
критического мышления; интереса к решению проблем, стремления к 
исследованию и открытию. 
 
Это говорит о необходимости изменения позиции учителя - перехода от 
передачи информации к организации самостоятельной работы школьников и 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
оказанию  им  необходимой  педагогической  поддержки.  Такой  переход  возможно 
обеспечить с помощью организации модульного обучения. 
 
В  педагогической  литературе  исследованиям  в  области  модульного 
обучения  посвящены  работы  Е.Б.  Батиной,  В.А  Ермоленко,  О.Н.  Королевой 
И.Г. Липатниковой, Э.Ф. Насыровой, Е.Г. Никитина, П.И. Третьякова, Ю.А. 
Шитикова. Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся 
более  самостоятельно  может  работать  с  предложенной  ему  индивидуальной 
программой,  включающей  в  себя  целевой  план  действий,  банк  информации  и 
методическое  руководство  по  достижению  поставленных  дидактических 
целей.  Функции  педагога  могут  варьировать  от  информационно-
контролирующей  до  консультативно-координирующей  (П.А.  Юцявичене)  [1. 
С. 216]. 
 
Модульное  обучение  обеспечивает  дифференцированный  подход,  так, 
основным  его  принципом  является  принцип  гибкости,  в  соответствии  с 
которым обеспечивается приспособление содержания обучения в зависимости 
от потребностей и базовой подготовленности учеников.  
 
При  организации  модульного  обучения  соблюдается  так  же  принцип 
разносторонности методического  консультирования,  который заключается в 
том,  что  управление  учебными  действиями  осуществляются  самим 
обучающимся.  Взаимодействие  учителя  и  ученика  осуществляется  в 
соответствии  с  принципом  паритетности,  который  предполагает 
сотрудничество  в  учебном  процессе  и  способствует  развитию  творческой 
индивидуальности личности.  
Э.Ф.  Насырова  выделила  следующие  принципиальные  отличия 
модульного обучения:  
1)
 
содержание 
обучения 
представляется 
в 
законченных, 
самостоятельных  комплексах  -  модулях,  которые  одновременно 
являются  банком  информации  и  методическим  руководством  по  её 
усвоению;  
2)
 
с  помощью  модулей  обеспечивается  осознанное  и  самостоятельное 
достижение  обучаемыми  определенного  уровня  предварительной 
подготовленности к каждому из занятий;  
3)
 
строятся  субъект-субъектные  взаимоотношения  между  педагогом  и 
обучаемым в учебном процессе [2. С. 24-27]. 
  
На основе использования модульного обучения в старшей школе возможно 
формирование  умений  самостоятельной  учебной  деятельности  учеников  как 
одного  из  наиболее  значимых  результатов  обучения,  соответствующего 
современным требованиям к образовательному процессу [3. С. 7-11]. 
 
Рассматривая 
особенности 
организации 
учебно-познавательной 
деятельности старшеклассников в условиях модульного обучения. 
Первой  особенностью  является  то,  что  необходимо  использование 
активных форм, которые подразумевают восприятие ученика как  активного 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
субъекта  познания,  предполагают  его  активное  участие  в  деятельности  по 
поиску знаний, их переработке и применении на практике, поддерживают их 
самостоятельность  и  активность  в  самоуправлении  знаниями. К  таким 
формам,  в  которых  создаются  условия  для  самоуправления  знаниями, 
активного 
взаимодействия 
и 
сотрудничества 
можно 
отнести 
следующие: самостоятельная  работа;  групповые,  парные,  коллективные 
формы; диалоговые формы; игровые формы; форма учебных проектов и др. 
Второй  особенностью  является  организации  учебно-познавательной 
деятельности на основе изменения отношения учитель - ученик. Речь идёт о 
построении учебного сотрудничества. 
Г.А.  Цукерман  дал  следующее  определение:  «Учебное  сотрудничество  - 
последовательность  этапов  учебного  взаимодействия  сверстников  в  группе, 
ученика и учителя, учеников во всем учебном коллективе в процессе освоения 
основных элементов содержания образования» [4. С. 25]. 
Учебное  сотрудничество  –  это  форма  взаимодействия  педагога  и 
учащегося, в котором совместно ставится и решается проблема, умственная 
задача. 
Наиболее  существенными  особенностями  учебного  сотрудничества 
можно считать: 
1. Каждый ученик включен в решение продуктивных (творческих) задач 
на основе специально организованного активного взаимодействия с учителем и 
другими учениками. 
2.  Ситуация  продуктивного  (творческого)  взаимодействия  и  учебного 
сотрудничества,  являясь  специфическим  средством  решения  продуктивных 
задач  и  условий  овладения  учащимися  способами  познавательной 
деятельности  и  мыслительных  отношений,  претерпевает  изменения  в 
процессе  обучения,  обеспечивая  тем  самым  становление  механизмов 
самореализации поведения и личности учащихся. 
Сущность учебного сотрудничества отражена в виде денотатного графа 
(рисунок 1). 
Сотрудничество в условиях модульного обучения 
 
                                 есть что?  –  сущность понятия 
 
последовательность этапов учебного взаимодействия сверстников в группе, 
ученика и учителя, учеников во всем учебном коллективе  в процессе освоения 
основных элементов содержания образования 
 
такая деятельность направлена на что? –  цель, назначение сотрудничества 
 
на совместное решение познавательных и общекультурных 
(коммуникативных, этических, эстетических и др.) задач 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
 
достижение цели осуществляется как? – уточнение средств достижения цели 
на основе сотрудничества 
 
с помощью коллективной познавательной и организационной деятельности 
участников взаимодействия, мотивирующей диалог 
 
достижение цели основывается на чем? – анализ условий достижения цели в 
сотрудничестве 
 
на общей потребности личности к активному обмену информацией, 
необходимой для выработки и принятия решений 
 
итогом учебного сотрудничества становится что? – прогнозирование 
результатов 
 
ценностно-смысловое единство равноправных участников взаимодействия 
Рисунок 1. Денотатный граф к понятию «Учебное сотрудничество в условиях 
модульного обучения» 
Учебное  сотрудничество  в  учебном  процессе  представляет  собой 
разветвленную сеть взаимодействий по следующим линиям:  
1)
 
педагог - учащийся (учащиеся);  
2)
 
учащийся - учащийся в парах (диадах) и в тройках (триадах);  
3)
 
общегрупповое взаимодействие учащихся во всем учебном коллективе.
 
Отличительная черта первого вида сотрудничества (педагог-учащийся) 
–  построение  отношений  на  паритетных  началах,  отказ  от  авторитарного 
стиля общения. Учитель выступает в роли консультанта, помощника. 
Одна  из  самых  продуктивных  форм  организации  учебного 
сотрудничества является сотрудничество «учащийся – учащийся».  
В  непосредственном  взаимодействии  с  учителем  ребенку  трудно 
освоить  взрослые,  учительские  функции,  необходимые  для  того,  чтобы 
научиться  учить  себя  самостоятельно,  для  этого  ему  нужно  общение  с 
равным себе, то есть с учениками. 
Общая характеристика ситуаций, в которых рекомендуется начинать 
обучение учеников учебному сотрудничеству, такова: все задания, требующие 
самооценки  и самоконтроля  (то есть классических  «учительских»  действий, 
наименее развитых у школьников), выполняются лучше, если ученики сначала 
работают сообща, обсуждая свои мнения в малых группах (по 2-4 человека). 
Третий  вид  сотрудничества  –  общегрупповое  взаимодействие  –
  
предполагает  обучение  в  малых  группах.  Главная  идея  обучения  в 
сотрудничестве  –  учиться  вместе,  а  не  просто  помогать  друг  другу, 
осознавать свои успехи и успехи товарищей.  

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
Третьей 
особенностью 
организации 
учебно-познавательной 
деятельности  старшеклассников  является  интерактивный  характер 
взаимодействия.   
Такое посторенние работы дает возможность каждому 
ученику выступать в роли субъекта деятельности и активно участвовать в 
ней,  а  не  просто  быть  пассивным слушателем.  Активное  участие  в игровых 
ситуациях,  обсуждение,  принятие  решений,  работа  в  группах  помогают 
учащимся наиболее продуктивно работать, высказывать свое мнение. Именно 
такая  деятельность  способствует  формированию  интереса  к  учению  и 
положительной мотивации. 
 
Учитывая  выявленные  особенности,  в  условиях  модульного  обучения 
возможно создание следующих условий для организации учебно-познавательной 
деятельности старшеклассников: 
1)
 
обеспечить вариативное содержание образования на старшей ступени 
школы, создающее условия для личностного развития ученика; 
2)
 
построить 
учебный 
процесс 
на 
основе 
сотрудничества, 
способствующего развитию творческой индивидуальности личности
3)
 
предоставить  ученику  возможности  для  самоорганизации  и 
самоуправления своей учебно-познавательной деятельностью; 
4)
 
обеспечить  высокий  уровень  мотивации  учения,  положительный 
эмоциональный фон обучения [5. С. 152]. 
Таким  образом,  особенности  учебно-познавательной  деятельности 
старшеклассников  требуют  использования  в  рамках  модульного  обучения 
таких  форм  организации  учебно-познавательной  деятельности,  которые 
соответствуют  следующим  требованиям:    восприятие  ученика  как 
активного  субъекта  познания;  изменение  отношения  учитель  -  ученик, 
построение учебного сотрудничества; интерактивный характер организации 
взаимодействия между всеми участниками.  
 
Список литературы: 
1.
 
Юцявичене  П.А.  Теория  и  практика  модульного  обучения.  Каунас: 
Шниеса. 1189. – 216 с. 
2.
 
Насырова  Э.Ф.  Педагогическая  характеристика  интерактивно-
модульного  обучения.  //  Вестник  Томского  Государственного  педагогического 
Университета. – 2009. – № 11. – С. 24-27.  
3.
 
Батина  Е.Б.  Технология  модульного  обучения  как  средство 
формирования самостоятельной учебной деятельности при обучении физике// 
Ярославский педагогический вестник. – 2009. – № 2. С. 7-11. 
4.
 
Цукерман  Г.А.  Обучение  учебному  сотрудничеству  //  Вопросы 
психологии. – 1993. – №3 – 25с. 
5.
 
Третьяков  П.И.,  Сенновский  И.Б.  Технология  модульного  обучения  в 
школе:  Практикоориентированная  монография  /  Под  ред.  П.И.  Третьякова.  - 
М.: Новая школа, 2001. – 352с.  

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
 
Ө
нертану 
Искусствоведение 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ САМОПОЗНАНИЯ  В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Корлан Сериковна АЙТКОЖИНА, 
школа - гимназия №10, учитель начальных классов, 
 город Астана, Республика Казахстан 
 
Түйін 
 Мақала  бастауыш  мектебінің  «Өзің-өзі  тану»  сабақтарында 
тұлғаның  адамгершілік  қасиеттерің  қалыптастыруға  арналған. 
Мақалада  «Өзің-өзі  тану»  пәніндегі  әр  түрлі  әдістері  мен  тәсілдері 
қ
арастырылған.  
Аннотация 
Статья  посвящена  формированию  нравственных  качеств 
личности  на  уроках  самопознания  в  начальной  школе.  В  статье 
рассматриваются  разнообразные  методы  и  приемы  преподавания 
предмета 
«Самопознание». 
 
    Без души и помыслов высоких нет пути от сердца к 
сердцу… 
                                                                                        И.Гете. 
У Д.Писарева есть интересная мысль: «Человеческая природа до 
такой  степени  богата,  сильна  и  эластична,  что  она  может 
сохранить  свою  свежесть  и  свою  красоту  посреди  самого  гнетущего 
безобразия окружающей обстановки». 
 Конечно,  эти  богатства,  сила,  эластичность  не  возникают 
сами  собой,  не  даются  ребенку  природой,  как  некий  иммунитет 
против  нежелательных  влияний.  Их  надо  создавать,  выращивать, 
утверждать.  А  для  этого  необходимо  защищать  богатства 
человеческой природы в детской душе. Чтобы защитить ребенка от 
зла,  преодолеть  его  и  утвердить  добро,  надо  видеть,  понимать 
прошлое  и  представлять  будущее  ребенка,  четко  наметить  перед 
собой  идеал  воспитания.  Надо  любить  в  ребенке  все  человеческое, 
чистое, благородное[2]. 
 Полюбить  детей  еще  больше  мне  помогли  курсы  повышения 
квалификации 
по 
 
нравственно-духовному 
образованию 
«Самопознание»  (третий  базовый  уровень).  Курсы  были  пройдены  в 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
ИПК г.Астаны осенью 2015 года. Программа нравственно - духовного 
образования  «Самопознание»[2]  базового  уровня  направлена  на 
реализацию следующих целей: 
-Способствовать  духовно-  нравственному  преображению 
личности педагога, раскрытию его внутреннего потенциала. 
-Способствовать усилению духовно- нравственного потенциала 
образования,  обеспечивающего  эффективность  воспитательной 
работы. 
-  Обеспечить  учителей  знаниями  и  практической 
готовностью  по  организации  процесса  преподавания  предмета 
«Самопознание», способствующего воспитанию достойной личности, 
живущей по совести, позитивно мыслящей и осознающей свой долг.  
  Материал  программы    базового  уровня  дифференцированный 
на три модуля, был успешно мною освоен в течение курсов. 
 В  школе  -  гимназии  №10  города  Астаны  работаю  три  года.  
Предмет  «Самопознание»  веду  второй  год.  Проводя  уроки    в  своем 
классе  и  уроки  самопознания  в  других  классах,  я  старалась 
реализовывать    образовательную  программу  «Самопознание».  Где 
самым главным является раскрытие духовной сущности личности и 
воспитание  нравственности.  Духовно-  нравственное  воспитание  
предполагает  становление  отношений  ребенка  к  Родине,  обществу, 
коллективу, людям, к труду, к своим обязанностям и к самому себе. 
Так же развивает такие качества, как патриотизм, толерантность, 
активность,  гуманизм.  Если  открыть  словарь  и  посмотреть 
значение  слова  «нравственность»,  то  мы  узнаем,  что  это 
совокупность  норм  поведения  человека  в  каком  –  либо  обществе.  
«Нравственный», т.е. относящийся к  внутренней, духовной жизни 
человека[1]. 
Основные  идеи  Программы  базового  уровня  реализовала  на 
практике  на  базе  1  классов.  В  1  «В»  классе  мною  были  проведены 
следующие уроки по самопознанию на темы: «Азбука общения», «Мои 
друзья», интегрированный урок самопознания и познания мира «Мир 
растений.  Части  растения».  А  также  внеклассное  мероприятие: 
инсценирование    русской  народной  сказки  «Теремок»,  методический 
семинар  для  учителей:  «Общечеловеческие    ценности  -  основа 
целостного  педагогического  процесса  школы»,  родительское  собрание 
«Общечеловеческие  ценности – основа семейного воспитания». 
Со  2-го    по  12  февраля  2016  года  согласно  городского  плана 
Республиканской  декады  в  ШГ  №  10  была  проведена  предметная 
декада:  «Самопознание  -  педагогика  Любви  и  Творчества».  В  связи  с 
этим,    мною  был  дан  открытый  урок  в  3  «В»  классе  на  тему  «О 
дружелюбии».  Приведу строки из отзывов коллег: «Очень интересно 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
и плодотворно прошел урок самопознания в 3 «В» классе на тему «О 
доброжелательности».  Урок  показал  следующее:  дети  умеют 
работать с цитатой и притчей, приучены к групповой и творческой 
деятельности.  Написанный  учениками  «Рецепт  дружелюбия» 
продемонстрировал 
знание 
темы, 
творческий 
подход 
и 
заинтересованность учащихся». 
 Проводить  интересно  уроки  помогают  разнообразные  методы 
и  приемы    преподавания  самопознания,  помогающие  раскрытию 
содержанию  уроков.  Это  позитивный  настрой,  цитаты, 
рассказывание историй, творческая, групповая  деятельность, 
музыка  и  пение  хором.  Методический  прием  внутреннего 
позитивного  настроя  направлен  на  преодоление  состояния 
эмоционального  возбуждения  (если  учащиеся  пришли  на  урок 
самопознания  после  математики  или  физкультуры,  их  необходимо 
успокоить  и  настроить  на  позитивный  лад).  Во  время  применения 
этой  методики  сосредоточение  остается  только  на  самом  себе. 
Время, отведенное на позитивный настрой – от 2-х до 5-ти минут. 
За  это  время  ученику  можно  настроиться  на  позитивные  мысли, 
успокоить ум, сделать его ясным.  
 На уроках цитаты также важны для практики позитивного 
мышления,  и  они  не  должны  становиться  просто  ритуалом  или 
напоминать  заученную  фразу,  а  должны    становиться  просто  
ритуалом    или  напоминать  заученную  наизусть  фразу,  а  должны 
быть методическим приемом усвоения ценностей. 
 Не менее важное значение имеет  рассказывание историй  на 
уроке.  Еще  в  старину,  когда  письменность  и  книги  не  были 
распространены,  рассказывание  историй  было  главным  методом 
обучения  и  развития  характера.  Такие  ценности,  как  храбрость, 
честность и верность вплетались в сюжет и таким образом служили 
примером для детей. Рассказывая на уроках сказки, притчи, истории, 
я  вижу,  как  они    положительно  влияют  на    учащихся.  Так  как  во 
время 
рассказывания 
происходит 
процесс 
пробуждения, 
приобретения знаний, мудрости, ученики получают ролевые модели, 
примеры игр, при этом они учатся идти путем нравственности и 
морали. В Казахстане богатая сокровищница рассказов, сказок, легенд, 
уходящих  корнями  в  нашу  культуру  и  традиции,  которые  могут 
украсить  своей  нравственной  глубиной  любой  урок.  Ученики  любят 
их слушать. Но они должны быть поучительными, несущими в себе 
оттенок нравственных уроков. 
Творческую деятельность в виде ролевых игр, инсценировок, 
рисования  можно  соединить  с  рассказыванием  историй,  притч. 
Творческая  работа,  прежде  всего,  активизирует  творчество, 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
стимулирует  воображение,  укрепляет  чувство  уверенности  в  себе. 
На уроках в процессе этой деятельности стала чаще замечать, что 
учащиеся  стали  дружнее,  появилось  чувство  взаимопомощи, 
ответственности, терпеливости и настойчивости. 
Групповая  деятельность  является    неотъемлимой  частью 
каждого  урока  самопознания.  Можно  использовать  сразу  несколько 
видов  работы  группами  в  течение  одного  урока.  Приведу  несколько 
примеров групповой работы: 
- самооценка 
- групповой рассказ 
- групповое стихосложение 
- общегрупповой рисунок 
- цветок любви 
- групповые списки 
 Групповая  работа  «Цветок  любви»  пользуется  большим 
успехом  у  моих  учащихся.  В  ней  участвуют  весь  класс.  Каждый 
ученик  получает  лист  цветной  бумаги,  вырезанный  в  форме 
лепестка. Каждому положено написать на лепестке доброе пожелание 
друг - другу или что они любят больше всего в своих родителях, или 
какое  качество  они  ценят  в  своем  друге,  однокласснике.  Затем 
лепестки прикалываются на доску так, чтобы образовался красивый 
цветок.  
 Следует отметить, что  иногда, после игр, групповой работы  
ученики  перевозбуждаются    в  течение  урока  и  нарушается 
дисциплина.  В  таких  случаях  я  использую  5  факторов  «Д»: 
дисциплина,  долг,  доброта,  дружба,  доверие.  Напоминать  о  них 
учащимся надо ежедневно.  
Музыка  и  пение  хором  –  это  также  действенные  методы, 
помогающие  детям  как  запомнить  ценности,  так  и  укреплять 
чувства  спокойствия,  любви  и  радости.  Если  песни  тщательно 
подобраны для занятия, их использование повышает эффективность  
усвоения ценности, которой в настоящий момент учат.     
Таким  образом,  ученики,  которых  с  малых  лет  поощряют 
развивать  в  себе  творческие  способности,  вырастут  более 
уравновешенными, гармоничными, с большим багажом нравственных 
качеств.  Как  только  творчество  соединится  с  общечеловеческими 
ценностями, 
результатом 
действительно 
будет 
расцвет 
человеческого совершенства.                                                                       
Ведущая  роль  в  реализации  Программы  НДО  «Самопознание» 
принадлежит учителю. Важно  реформировать не школу, а духовный 
мир    учителя.  Процесс  нравственно  –  духовного  образования  будет 
успешен только при условии единства мысли, слова и дела учителя. 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
Любящий  и  добрый  учитель,  который  терпелив  и  полон  
скромности, сыграет жизненно важную роль в воспитании хорошего 
характера у учеников. Если учитель предан своему делу и чист, то 
тысячи  детей  станут  лучше,  и  нация  получит  тысячи 
образованных мужчин и женщин с добродетельным характером.[3] 
 
Список литературы: 
1.А.П.Евгеньева,  «Словарь  русского  языка»,  Москва  «Русский 
язык» 1986. 
2.Мукажанова  Р.А.,  Омарова  Г.А.  Программа  нравственно  - 
духовного  образования  «Самопознание»,  третий  (базовый)  уровень. 
Алматы, ННПООЦ «Бобек», 2014. 
3.В.Сухомлинский, «Как любить детей». 
 
РАЗВИТИЕ ЧУВСТВ ПАТРИОТИЗМА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
ПОРТРЕТНЫЙ ЖАНР 
 
Ануар Каируллович КОЖАХМЕТОВ 
Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 
направления, 
учитель искусства, 
город Павлодар, Республика Казахстан 
 
Патриотическое  воспитание  является  одним  из  приоритетных 
направлений  в  системе  образования,  так  как  способствует  формированию  у 
молодежи  высокого  патриотического  сознания,  готовности  к  выполнению 
гражданского  долга,  важнейших  конституционных  обязанностей  по  защите 
интересов Родины. 
Отмечено  что  на  сознание  человека  благоприятное  влияние  оказывает 
изобразительное  искусство,  которое  формирует  все  вышеперечисленные 
качества. 
Патриотическое  воспитание  учащихся  средствами  изобразительного 
искусства имеет определенный смысл и свои особенности, а также свои формы 
отражения  в  сознании  развивающей  личности.  Определяет  сочетание 
понятий  «патриотическое»  и  «восприятие  чувства,  величия  и  красоты 
окружающего мира – Родины посредством изобразительного искусства». Это 
позволяет  охарактеризовать  патриотическое  воспитание  учащихся 
средствами изобразительного как одно из направлений воспитания школьников 
в современной общеобразовательной школе. 
Патриотическое  воспитание  включает  в  себя  ряд  общечеловеческих 
ценностей.  В  данный  момент  развития  общества  –  необходимо 
переосмыслить содержание этих ценностей. Более того, в век многочисленных 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
открытий целесообразно помнить, что нельзя пробудить чувство Родины без 
восприятия и переживания красоты окружающего мира. 
Патриотическое  воспитание  на  уроках  изобразительного  искусства 
представляет 
собой 
относительно 
самостоятельное 
направление 
педагогической  деятельности,  оно  формирует  патриотические  чувства  и 
любовь  к  Родине.  Воспитание  патриотических  чувств  возможно  при 
использовании различных видов искусства: живописи, графики, декоративно – 
прикладного искусства, скульптуры и архитектуры. К методам воздействия 
изобразительного  искусства  нужно  отнести:  искусство  объема,  видение 
пространства, искусство формы и т.д. Сами методы уже несут в воспитании 
целостность сознания, проявления различных способностей человека, развитие 
образного творческого мышления, умения творить. 
Изучение  в  школе  художественных  произведений,  помогает  по  новому, 
осмысленно  взглянуть,  оценить  и  проанализировать,  что  художник  хотел 
донести до людей через  – свои произведения, что побудило его к их созданию, 
какими качествами должен обладать художник, патриот своего Отечества. 
При  развитии  способностей  у  учащихся  необходима  определенная 
практика. Благодаря произведениям на патриотическую тематику учащиеся 
по  –  иному  осознают  окружающую  действительность,  учатся  видеть  и 
любить  родную  природу,  окружающие  их  предметы  быта,  пытаются  их 
самостоятельно  повторить.  При  создании  различных  композиций  ребенок 
интересуется  историей,  дает  ей  свою  положительную  или  отрицательную 
оценку. 
Примеры  патриотизма  в  художественных  произведениях,  на  полотнах 
художников  при  высокой  эстетической  подаче,  у  учащихся  формируют 
правильное видение истории, интуицию, любовь к Отечеству. Созидательная 
творческая  деятельность  является  неотъемлемым  звеном  патриотических 
чувств.  Воспитание  патриотизма  через  искусство  есть  одно  из  задач 
современной школы, а также учреждений дополнительного образования детей, 
в  которых  отражены  также  региональные  факторы.  При  создании 
эффективной системы преподавания на уроках изобразительного искусства и 
в творческих объединениях достигаются высшие проявления нравственного и 
патриотического  воспитания,  любовь  к  Родине.  Реализация  всех  этих  задач 
происходит с помощью следующих решений: 
1) изучение различных направлений, жанров изобразительного искусства; 
2)
 
знакомство  с  художниками  и  их  произведениями,  включая 
современное время; 
3)
 
 закрепления  приобретенных  теоритических  знаний  практической 
работой. 
Все искусства имеют свой собственный язык и определенное своеобразие 
художественных  возможностей.  В  данной  работе  я  постараюсь  как  можно 
точнееотразить  особенности  создания  художественного  образа  в  искусстве 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
графики,  а  точнее  в  портретном  искусстве.  На  основе  различных  признаков 
искусства можно распределить по различным группам и видам. 
Во  –  первых,  графика  относится  к  пространственным  (пластическим) 
искусствам,  то  есть  графическое  художественное  произведение  имеет 
конкретный  материальный  носитель  и  не  нуждается  во  временном 
компоненте  как  временные  искусства,  которые  развиваются  во  времени 
(музыка, художественное слово). 
Во  –  вторых,  графика  относится  к  изобразительным  искусствам,  то 
есть  она  отражает  действительность  в  наглядных,  зрительно 
воспринимаемых 
образах, 
в 
которых 
узнаются 
формы 
самой 
действительности и благодоря методам обобщения, типизации, воображению 
художника  получает  возможность  эстетически  раскрывать  временное 
развитие  событий,  духовный  облик,  переживания,  мысли,  взаимоотношения 
людей, воплощать общественные идеи (в отличии от архитектуры, которая 
не  изображает  окружающий  мир,  а  создает  мир  собственный,  не  похожий  на 
действительность, данную нам природой). 
К  изобразительным  искусствам  кроме  графики  относятся  также 
живопись и скульптура. Но эти три вида изобразительных искусств имеют 
кроме общих черт огромное количество различий. 
Специфику  искусства  графики  составляет  рисунок.  Рисунок  (как 
художественно – выразительное средство) хоть и используется во всех видах 
изобразительного  искусства,  но  в  графике  он  является  ведущим, 
определяющим  началом,  применяется  в  более  чистом  виде.  Поэтому  можно 
считать рисунок главным средством графики (как пластику – в скульптуре, 
цвет – в живописи). 
Само  слово  «графика»  ведет  свое  начало  от  греческого  grapho  –  пишу, 
рисую.  Рисунок  демонстоирует  характер,  темперамент,  настроение 
художника.  Язык  графики  основан,  главным  образом,  на  выразительных 
возможностях линии, штриха, пятна (иногда цветового), фона основы (обычно 
листа  бумаги  –  белой  или  тонированной)  с  которым  изображение  образует 
контрастные или нюансные соотношения. 
Рисунок  –  изображение,  выполненное  от  руки.  На  глаз,  с  помощью 
графических  средств:  контурной  линии.  Штриха  и  пятна.  Существуют 
многочисленные  разновидности  рисунка,  различающиеся  по  методам 
рисования. Темам и жанрам, технике и характеру исполнения. 
По технике гуашь ближе к акварели, а по художественному воздействию 
– к пастели. В настоящее время гуашь используют для выполнения оригиналов 
плакатов,  книжной  и  прикладной  графики,  эскизов  и  декоративных  работ. 
Огромное значение в графике имеет преобладание линии (линия как таковая в 
природе вообще  не существует,  но  в  графике она  либо  проведена  явно  каким-
либо  инструментом  –  будь  то  резец,  карандаш  или  кисть,  либо  создается 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
соседствующими  пятнами  –  ахроматическими  или  хроматическими,  как 
акварели и гуаши). 
 
 
Рисунок. 1. Основные кисти для работы с гуашью. 
 
Знакомясь  с  обширным  творчеством  художников  –  графиков 
Казахстана,  мы  не  можем  не  видеть,  как  в  нем  отражаются  история  нашей 
республики. 
Сегодня  возрожденный  казахский  народ  достиг  больших  высот  в  своем 
культурном  развитии.  Казахские  художники  создают  искусство  – 
национальное по форме и социалистическое по содержанию. 
Творчеству  графиков  Казахстана  присущи  эмоциональность  и  ярко 
выраженный  национальный  характер,  социальная  заостренность,  верное 
образное  решение  в  характеристике  жизни  и  труда  рабочего  класса  и 
трудового 
крестьянства. 
Художники-графики 
свободно 
владеют 
всевозможными приемами в самой различной технике – гравюре на линолеуме 
и  пластике,  автолитографии,  офорте  с  акватинтой,  рисунке  карандашом
акварелью  и  гуашью.  При  этом  необходимо  заметить,  что  многие  графики 
работают преимущественно карандашом, акварелью, тушью и гуашью. 
 
                           
 
Рисунок.2. Гаев Н. ОТЧАЯНИЕ                               Рисунок.3. Ходжиков Х. ЖАТВА. 
Из серии «Воспоминания большевика».                         Бумага, акварель. 1937 год. 
Линогравюра. 1960 год. 
 
Границы  жанра  портрета  очень  подвижны  и  часто  собственно  может 
сочетаться в одном произведении с элементами других жанров: 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
- исторический портрет; 
- посмертный (ретроспективный) портрет; 
- портрет – картина; 
- портрет – прогулка; 
- костюмированный портрет; 
- религиозный портрет. 
 
Рисунок 4. Изображение гипсовой головы человека в разных ракурсах. 
 
У  школьников  процесс  творчества  развивает  мышление,  приносит 
радость,  душевное  равновесие.  Развитие  этой  спсобности  необходимо  для 
любой деятельности. Портретный жанр таит в  себе огромные возможности 
для развития творческой потенции, фантазии и интуиции. Ребенок рисует и 
то,  что  видит  вокруг  себя,  и  то,  чувствует,  и  то,  что  подсказывает  ему 
фантазия.  Дети  могут жить  в рисунке, разговаривать, звуками  изображать 
нарисованное.  Они  создают  продукт  своего  творчества,  к  этому  необходимо 
относиться бержно и чутко, серьезно организовывать работу. 
Мне как учителю искусства, постоянно приходится задумываться, как 
совершенствовать учебный процесс, как добиться лучших результатов своего 
труда.  Огромное  значение  имеет  живой  интерес  учителя  к  предмету, 
творческий  подход  к  процессу  обучения,  использование  опыта  других 
учителей,  умение  самосовершенствования.  А  учителю  изобразительного 
искусства  необходимо  искать  способы  творческого  и  патриотического 
развития детей. Работая в этом направлении эффективности, достигается 
при использовании разнообразных форм и методов обучения. 
Дети  любят  рисовать,  но  творчество  (в  том  числе  и  детское)  должно 
опираться  на  знание  предмета.  Поэтому  главная  задача,  которую  нужно 
поставить перед собой учителю изо, это научить детей основаим рисунка и 
живописи. Конечно практика должна быть дополнена и подкреплена теорией, 
историей искусства с показом репродукций и т.д. Но главное все же, чтобы на 
уроке  изобразительного  искусства  ученики  осознанно  рисовали.  А  этот 
процесс  ни  в  коем  случае  нельзя  пускать  на  самотек;  если  дети  привыкнут 
делать  грубые  ошибки,  сложно  будет  их  потом  переучивать.  Школьник 
фантазирует,  но  без  “графической  грамоты”  ему  сложно  воплотить  свои 
замыслы  на  листе.  Да  и  просто  работа  с  натуры  без  предварительной 
подготовки становится для учеников в обычном срисовыванием. 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
Изобразительное  искусство  –  сложный  предмет,  который  содержит  в 
себе знания о композиции, пропорциях, перспективе и т.д. Необходимо сначала 
дать  школьникам  крепкую  основу,  а  потом  уже  ставить  несложные 
натюрморты,  предлагать  темы  для  иллюстрирования,  ходить  на  плэнер  и 
т.д. 
У учителя есть соблазн пользоваться каким-то одним методом, но это 
неверный  путь.  Нельзя  повторяться.  Нужно  с  каждым  уроком  давать 
ученикам что-то новое, каждый раз усложняя задачи, для этого нужны разные 
подходы.  Кстати,  только  так  можно  заслужить  авторитет  и  уважение 
детей. 
Всякий ученик может научиться рисовать дерево, строить от простых 
линий  кувшин,  знать  о  пропорциях  человеческого  лица  и  т.д.,  это  будет 
основой  для  дальнейшего  творчества.  Зная  эти  правила,  школьник  сможет 
осознанно  нарисовать  любое  дерево,  построить  любой  кувшин  и  нарисовать 
своего соседа по парте. А умение рисовать пригодиться в любой профессии. 
 
Список литературы: 
1.
 
Занд Ю.: Основы рисования карандашом. - СПб.: Питер, 2011 
2.
 
Ергалиева Р. Ерболат Тулепбай. Мастера изобразительно 
искусства Казахстана. - А.: ИЛИ им. М. Ауэзова, 2004. 
3.
 
Атавин Ю.А. Предмет и пространство в учебном рисунке. – М., 
2004 
4.
 
Ли Н.Г. Рисунок Основы учебного академического рисунка: Учебник. 
- М.: Изд-во Экспо,2005. 
5.
 
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 
преподавания в начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. 
Декоративное искусство. Дизайн. - М.: Академия, 2008 
6.
 
Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: Владос, 2005 
7.
 
Лушников Б.В. Рисунок. Портрет. - М.: Владос, 2004 
8.
 
Гордон Л. Рисунок: техника рисования головы человека. М.: - 
ЭКСМО, 2001. 
Тарихи ғылымдар 
Исторические науки 
 
ШЫҒАРМАШЫЛ ҰСТАЗ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 
 
 Амантай Айдарханович КАКЖАНОВ 
«№ 74 орта мектеп» ММ,  
тарих пәні мұғалімі, 
Астана қаласы, Қазақстан Республикасы
 
 
 Түйін 

XXI Ғ АСЫРДАҒ Ы БІЛІМ ЖӘНЕ Ғ ЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                                    
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В XXI  ВЕКЕ
 
 
           Бұл  мақалада  мұғалімнің  жүйелі  түрде  және  үздіксіз  білімін  дамыту 
барысында  ұтымды  жолдарды  игеру  арқылы  шығармашыл  ұстазға  айналу 
кезеңдері берілген  
Аннотация 
          В  этой  статье  показаны  методы  становления  активного  творческого 
педогога путем освоения эффективных методов педагогики, при непрерывном 
и системном развитий своего образования 
 
Ел  президенті  Н.  Ә.  Назарбаев  жолдауларындағы  білім  саласындағы 
мақсаттарға  жету  жолында  алдымызда  тұрған  мәселе-  әлемдік  білім  беру 
кеңістігіне  ену,  бәсекеге  барынша  қабілетті  30  елдің  қатарына  қосылу  болса, 
бұл  мәселенің  шешімін  табу  болашақ  ұрпақты  оқытып  тәрбиелейтін 
мұғалімге  жүктеледі.  Ал  мұғалім  тұлғасының  осындай  деңгейге  жету  жолы 
педагогикалық  психологияда  зерттеліп  біртұтас  мұғалім    еңбегінің  жүйесін 
құ
растырған. 
Мұғалім еңбегін үйренудің біртұтас жүйесі педагогикалық психологияда  
ғ
ылыми-практикалық  проблемалық  мәселерінің  бірі  болып  табылады.  Оның 
нәтижелі  өсуі  бастапқы  кезеңінде  жүйелі  ұйымдастырылған  іс-шараларға 
байланысты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
Ө
зін-өзі тани білген адам өз мүмкіндіктері мен қабілетін, барлық күш – 
жігерін  болашақтағы  өз  идеясын  жүзеге  асыруға  бағыттайды.  Өзіне  деген 
сенімділіктен  тұлғаның  бойында  өз  күш-жігеріне,  қабілеттеріне,  өмірлік 
ұ
станымына,  негізгі  қызығушылық  пен  қажеттіліктердің  мақсаттарымен 
байланыс  тауып,  алдын  ала  болжаған  мақсатына  жетуге  деген  көзқарасының 
қ
алыптасуы, қандай қиындық болмасын нәтижеге жету міндетті түрде еңбегі 
арқылы  көрінісін  табуы,  тума  табиғатына  байланысты  берік  тұлға  шығуы 
анық.  Сондықтан,  мұғалімдіктің  қыр-сырын  меңгеруді  өзін-өзі  тәрбиелеуден 
бастау  керек.  Төрт  кеңістік  біртұтас  ең  негізгі  мақсатқа-  оқушы  тұлғасын 
дамытуға  тірелген.  Әр  кеңістік  бір-бірін  қайталамайды.  Олар  күрделі 

Каталог: 1203545
1203545 -> Сборник материалов Международной научно-образовательной конференции
1203545 -> Құрметті әріптестер!!! Сіздерді «педагогикалық шеберлік» атты республикалық байқАУҒА Қатысуға шақырамыз!
1203545 -> Сборник материалов Международной научно-образовательной конференции
1203545 -> Сборник материалов Международной научно-образовательной конференции
1203545 -> Республикалық Ғылыми-педагогикалық республиканский научно-педагогический центр орталығЫ
1203545 -> 1 Ғылыми басылым Научное издание ҚР және тмд елдеріндегі ғылым

жүктеу 72.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет