«акпараттық технологиялар» кафедрасыжүктеу 1.19 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата31.03.2017
өлшемі1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 

 

  

 

 ОӘК отырысында  

БЕКІТІЛДІ 

«Тұран» Университеті» мекемесі 

Хаттама № _14__ «_14__»_06__ 2012 ж. 

ОӘЖ проректоры 

___________ А.А.Арупов 

 

ОӘК отырысында   «Тұран» Университеті» мекемесінің 

ОӘК отырысында өзгеріссіз бекітілді 

Хаттама № _21__ «_27__»__06_ 2013 ж. 

ОӘЖ проректоры 

___________ А.А.Арупов 

«АКПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» КАФЕДРАСЫ 

ОҚУ –ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН (ОӘК) 

 «

Экономикадағы телекоммуникациялық жүйелер

» пәні бойынша 

 

Мамандық: 5В070300- «Ақпараттық жүйелер» 

Автор (оқытушы): Молдахалықова Б.Ж., аға оқытушы 

Кредиттер саны: 

 

Курс: 3 Семестр: 5 

Оқыту технологиясы: кредиттік 

Оқу бөлімі: күндізгі 

Оқытылу тілі: қазақша 

Студенттердің білімін бағалау жүйесі: баллды-рейтингтік  

 

  

 

  

 

   

 

Алматы, 2013 «Экономикадағы  телекоммуникациялық  жүйелер»  пәні  бойынша  5В050703  -  «Ақпараттық 

жүйелер» (бакалавриат) мамандығының оқу жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылған. 

 

 

ОӘК «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының отырысында қарастырылған  

«______»  ____________  2013  ж.   Хаттама №  ______ 

 

кафедрасының меңгерушісі т.ғ.д., профессор  _________________________ Түсіпова С.А.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазмұны  

 

 

Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компонент болса)   

 

 1.

 Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы  

 

2. 

Силлабус  

 

3. 

  Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 

 

 

4. 

  Дәрістің кешенді –контенті (дәріс тезисі,  иллюстративті және таратылатын 

материал, ұсынылған әдебиеттер тізімі) 

 

  

 

5. 

  Тәжірибелік сабақ жоспары 

  

 

6. 

 

Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық   

7.

   Әдістемелік нұсқаулықтар және оны типтік есепте көрсету, есепті –сызбалық, 

лабораториялық жұмысты, курстық жобаны (жұмыс) орындау 

 

 

8. 

  Білімгердің өзіндік жұмысына арналған материалдар (үй тапсырмалары мәтінін 

теру,  әр  тақырып  бойынша  өзін  тексеру  материалдары,  берілген  жұмыс 

бойынша  тапсырманы  орындау,  еңбек  сыйымдылығы  мен  әдебиеттерді  ұсына 

отырып рефераттар мен басқа да үй тапсырмаларын орындау) 

 

 9.

 

  Білімгердің  оқу  жетістігін  бағалау  мен  бақылау  материалдары  (жазбаша бақылау тапсырмалары, тест тапсырмалары, өзіндік дайындыққа сұрақтар тізімі, 

емтихан билеттері және т.б.) 

 

 

10. 

  Студенттің оқу үлгерімдерін бақылау материалдары ( тест сұрақтары) 

 

 

11. 

  Сабақты  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қолдау  (пәннің  мазмұнына 

байланысты) 

 

 12.

 

  Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар  

 

13. 

  Пәннің оқу және оқу –әдістемелікпен қамтамасыз етілу картасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 

 

  

 

 ОӘК отырысында  

БЕКІТІЛДІ 

«Тұран» Университеті» мекемесі 

Хаттама  № ___ «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ проректоры 

___________ А.А.Арупов  

 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Пәні:   

«

Экономикадағы телекоммуникациялық жүйелер

» 

 

  

Мамандықтар: 

5В070300- «Ақпараттық жүйелер» Авторы 

Молдахалықова Б.Ж., аға оқытушы Оқу нысаны: 

күндізгі Барлығы 

3 кредит Курс      Семестр Дәріс  

30 


Тәжірибе  

15 


АБ саны   

2  


СОӨЖ 

15сағат 


СӨЖ 

75 сағат Емтихан   Еңбек сыйымдылығы 

135 сағат 

 

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2013  

Құрастырушы:  «Тұран» университеті аға оқытушысы, Молдахалықова Б.Ж.,  

 

«Экономикадағы телекоммуникациялық жүйелер» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы  5В070300- «Ақпараттық жүйелер» (бакалавриат) мамандығының оқу жұмыс жоспары 

негізінде құрастырылған. 

 

 

 «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының отырысында жұмыс бағдарламасы 

қарастырылды. 

 

 «______»  ____________  2013  ж.   Хаттама №  ______  

 

 кафедрасының меңгерушісі 

т.ғ.д., профессор  _________________________ Түсіпова С.А.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ (ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ)  

Телекоммуникациялық 

жүйелер 

мен 


тораптардың 

негізгі 


параметрлеріне 

қарастырылған.  Бұл  жерде    қарастырылған    теория  маршрутизацияны,  коммуникациялық 

жүйелерді экплуатациялауды зерттеуді ұйымдастырады 

Кесте 1                                                                              

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ТҮСІНІК 

Пәннің пререквизиті 

Операциялық желілер мен тораптар: Ақпараттық жүйе негіздері, Схемотехника  

Пәннің постреквизиттері:  

e-коммерция және коммерциялық мәліметтерді өңдеу, Экономикадағы деректер банкі және 

қоры, дипломдық жоба 

 

Пәннің қысқаша мазмұны:  

Ақпаратты-есептік желілердің классификациясы мен сипаттамалары, олардың 

бағдарламалық және ақпараттық жабдықтары, маршруттау алгоритмдері және ақпарат 

алмасу хаттамалары сипатталады. Ақпарат желісі арқылы жіберілетін бөгеуілге қарсы тұру 

сұрақтарын қарастырады. Әр түрлі бөгеуілдерден сенімділік және орнықтылықты 

қамтамасыз етуін көрсетеді. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Оқу бөлімі 

Се

ме

стр

ле

р

  

К

р

ед

и

тте

р

 с

ан

ы

 

Бар

лық сағ

ат с

ан

ы

 

Дәрі

с (с

ағ

ат 

сан

ы)

 

Зертхан

алық 

сабақ

тар

 с

ан

ы

 

 

Пр

ак

ти

к

алық 

сабақ

тар

 с

ан

ы

 

Ст

уд

ен

тте

р

дің

 

өзді

к

 ж

ұмыс

тар

ы ӨЖСОӨЖ

 (с

ағ

ат 

сан

ы)

 

 

Бақылау түрі мен 

формасы 

АБ

 1

 

АБ

 2

 

Қ

ор

ы

-

тынд

ы

 10 

11 

12 

Күндізгі 

5  

3  135  30 15 

 

75 15 

АБ1  АБ2  тест 

Барлығы: 

  

 135  30 

15 


 

75 


15 

 

  

 

 

  ПӘН ТАҚЫРЫПТАРЫН САБАҚТЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІ БОЙЫНША БӨЛІП 

ОРНАЛАСТЫРУ 

«Экономикадағы  телекоммуникациялық  жүйелер»  пәнін  оқып-үйрену  міндетті 

түрдегі дәрістік, іс-тәжірибелік және зертханалық жұмыс, сонымен қатар студенттің өзіндік 

жұмысынан (СӨЖ және СОӨЖ) тұрады.  

Тақырыптардың  аты  көрсетілген  пәннің  тематикалық  жспары  және  сабақтың  барлық 

түрі бойынша академиялық сағаттары (тақырыптары бойынша) 2 кестеде көрсетілген. 

Кесте 2 

 

  

Сабақтардың түрлері бойынша 

 

 

 Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

 

 сыйымдылығы,сағат 

 

  

Дәрістер 

 

Практи  Зертхан ОСӨЖ 

 

СӨЖ  

 

  

 

  

 

   калық 

алық 


 

 

  

 

 1 TCP/IP стек хаттамасының көмегімен 

 

  

 

  

 

 Желі арасындағы әрекеттесуді жүзеге 

 

  

 

  

 

 Асыру 

10 


 

 

  

 

  

1.1 TCP/IP. InternetWorking стектің 

 

 

  

  

көпдеңгейлі құрылымы  

 

  

 

  

 

  

 

  

1.2 IP желілеріндегі мекенжай. 

 

 

   

Маскалар. DHCP хатамасы  

 

  

 

  

 

  

 

 1.3 Рұқсатталған мекенжайлардың 

 

   

 хаттамалары: ARP, DNS 

 

  

 

  

 

  

 

  

1.4 Сапар желіктеуіштің принциптері. IP 

 

 

   

Хаттамасы  

 

  

 

  

 

  

 

 1.5 Маскаларды қолдануымен сапар 

 

   

 Желіктеуіштер 

 

  

 

  

 

  

 

  

1.6 Сапар желіктеуіштің алгоритмдері 

 

 

  

 3                       

 

1.7 Сапар желіктеуіштер  

 

  

  

1.8 Транспорттық деңгейдің  

 

   

Хаттамалары  

 

  

 

  

 

  

 

 1.9 Қолданбалы хаттамалар 

 

  

  

 2 Телекоммуникациялы аймақтық желілері 

10 


 

 

  

 

  

 

2.1 Құрылым, архитектурақызметтер

 

 

 0.5 

 рұқсаттың ұйымдастыру сұлбалары, 

 

  

ТТЖ рұқсаттың хаттамалары 

 

 

  

 

 2.2 Аймақтық желілерде мәліметтерді 

 

  

0.5 


 

қорғау ерекшеліктері  

 

  

 

  

 

  

2.3 Коммутация каналдарымен аймақтық 

 

 

 0.5 

 желілер: PDH, SDH, DWDM, NGN 

 

  

 

  

 

  

2.4 Интегралды қызметтермен сандық 

 

 

 0.5 

 Желілер 

 

  

 

  

 

  

2.5 Х.25 коммутация пакетімен 

 

 

 0.5 

 Аймақтық желілер 

 

  

 

  

 

  

 

2.6 Frame Relay желілері  

 

 0.5 

  

 

  

 

  

 

2.7 АТМ технологиясы  

 

 0.5 

  

 

  

 

  

2.8 xDSL технологиясы 

 

 

 0.5 

  

 

  

 

  

3. Желіні басқару және оның жұмысын 

қадағалау ..................................................................................................................................47 

3.1. Мониторинг және талдау 

құралдарының жіктелуі ......................................................................................................49 

3.2. Басқару жүйелері .........................................................................................................51 

3.3. Хаттама  талдаушылары ..............................................................................................52 

3.4. Желіні басқару архитектурасы ...................................................................................53 

   

0.5 


 

  

 

  

 

 4.  Желідегі ақпараттарды қорғау ................................ Ошибка! Закладка не определена. 

4.1. Субъектіні идентификациялау және 

аутентификациялау ................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.2. Қолданушының аутентификациясы ................. Ошибка! Закладка не определена. 

4.3. SSL хаттамасы .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.4. Аутентификация және кілтпен алмасу ............ Ошибка! Закладка не определена. 

4.5. 

Электронды  төлем  жүйелеріндегі ақпараттарды қорғау 

  

0.5 


10 

 

  

 

  

 

 БАРЛЫҒЫ: 

30 


15 


15 

75 


 

 


 

ДӘР ІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 

 

1 TCP/IP стек хаттамасының көмегімен Желі арасындағы әрекеттесуді жүзеге асыру(10 сағ) 

1.1 TCP/IP. InternetWorking стектің көпдеңгейлі құрылымы 

1.2 IP желілеріндегі мекенжай. аскалар. DHCP хатамасы 

1.3 Рұқсатталған мекенжайлардың хаттамалары: ARP, DNS 

1.4 Сапар желіктеуіштің принциптері. IP Хаттамасы 

1.5 Маскаларды қолдануымен сапар Желіктеуіштер 

1.6 Сапар желіктеуіштің алгоритмдері 

1.7 Сапар желіктеуіштер 

1.8 Транспорттық деңгейдің Хаттамалары 

1.9 Қолданбалы хаттамалар 

2 Телекоммуникациялы аймақтық желілері (10 сағ) 

2.1 Құрылым, архитектура, қызметтер, рұқсаттың ұйымдастыру сұлбалары, 

ТТЖ рұқсаттың хаттамалары 

2.2  Аймақтық желілерде мәліметтерді қорғау ерекшеліктері 

2.3 Коммутация каналдарымен аймақтық желілер: PDH, SDH, DWDM, NGN 

2.4 Интегралды қызметтермен сандық Желілер 

2.5 Х.25 коммутация пакетімен аймақтық желілер 

2.6 Frame Relay желілері 

 

2.7 АТМ технологиясы 2.8 xDSL технологиясы 

3. Желіні басқару және оның жұмысын қадағалау (5 сағ) 

3.1. Мониторинг және талдау құралдарының жіктелуі 

3.2. Басқару жүйелері 

3.3. Хаттама  талдаушылары 

3.4. Желіні басқару архитектурасы 

4.  Желідегі ақпараттарды қорғау (5 сағ) 

4.1. Субъектіні идентификациялау және аутентификациялау 

4.2. Қолданушының аутентификациясы 

4.3. SSL хаттамасы 

4.4. Аутентификация және кілтпен алмасу 

4.5. Электронды төлем жүйелеріндегі ақпараттарды қорғау 

БАРЛЫҒЫ: 15 сағ. 

 

Зертханалық жұмыстар 

 

Жұмыс түрі 

Жұмыс тақырыбы 

Тапсыру 


мерзімі 

Сағат саны 

Зерханалық 

жұмыс 1 

Қарапайым ағынды модельдеу 

1-2 апта 

Зертханалық жұмыс 2 

Кездейсоқ ағындарды қосындылау 

3-4 апта 

Зертханалық жұмыс 3 

Анық  жоғалтулары  бар  толық  қатынасты  жүйенің 

анализі 

5-6 апта Зертханалық 

жұмыс 4 


Жүктеменің 

интенсивтілігін 

есептеу 

және 


ауыткуын анықтау. 

7-8 апта 

Зертханалық жұмыс 5 

Жергілікті  желі  мүмкіндіктер.  Желілік  қоршаудың 

компоненттері. Желілік ресурстармен жұмыс істеу. 

Желілік ресурстарды қолдану мүмкіндіктері. 

9-10 апта  2 

Зертханалық 

жұмыс 6 

Итерация әдісі 

11-12 

апта 


Зертханалық 

жұмыс 7 

I=V  кезіндегі  жоғалтулары  бар  толық  қатынасты 

шоғырлану 

13-15 


апта 

Зертханалық жұмыс 8 

Буфері  және  бір  сервері  бар  сандық  желіні 

модельдеу 

15 апта 
Барлығы 15 сағат 

 

 СОӨЖ өткізу графигі 

№ 

  

Тақырып атаулары 

Апта  Жұмы

с түрі 

Күрделі

лігі 

Қорғау 

түрі 

Тапсыру 

мерзімі 

1. 


Компьютерлік желілер жайлы жалпы 

түсініктер 

Компьютер желілері жұмыстарын 

ұйымдастыру   

1-5 

СОӨЖ 


10 сағат 

Ауызша 


және 

жазбаша 


түрде 

3,4,5 


апталарда 

СОӨЖ 


сабағында 

aптада 


 

2. 


Желі программалық жабдықтамалары  

Итерация әдісі 

6-10 

СОӨЖ 


10 сағат 

Ауызша 


және 

жазбаша 


түрде 

8,9,10 


апталарда 

СОӨЖ 


сабағында 

aптада 


 

 

3. Буфері және бір сервері бар сандық желіні 

модельдеу 

Байланыстырушы желінің сыйымдылығын 

есептеу 


11-15 

СОӨЖ 


10 сағат 

Ауызша 


және 

жазбаша 


түрде 

13,14,15 

апталарда 

СОӨЖ 


сабағында  

aптада 


 


жүктеу 1.19 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет