Акцияны ұйымдастырушылар рес публика жұртшылығының арасындажүктеу 342.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата23.02.2017
өлшемі342.06 Kb.
#3434
  1   2   3   4

Акцияны  ұйымдастырушылар  рес-

публика  жұртшылығының  арасында 

Мемлекет басшысының «Нұрлы жол – 

болашаққа  бастар  жол»  Жолдауында 

айтылған басты міндеттер мен «Мәңгілік 

Ел»  жалпыұлттық  стратегиясының 

негізгі  ережелерін  халыққа  түсіндіру 

жұмыстарымен  айналысады.  «Менің 

Қазақстаным»  пойызы  30  күн  ішінде 

Қазақстанның 29 елді мекеніне аялдап, 

22 сәуір күні Астанаға қайта оралады.

–  Наурыздың  алғашқы  күнінде 

Қазақстан теміржолының қолдауымен 

азаматтарымыз  сапарға  шыққалы 

тұр. 

Алыстағы ауыл-аймақтың 

халқымен  қауышып,  ой  бөлісіп 

қайтпақшы. Өткен жылы Елбасының 

Жарлығымен  2015  жыл  Қазақстан 

халқы  Ассамблеясы-ның  жылы  деп 

белгіленген 

болатын. 

Қазақстан 

халқы 

Ассамблеясының жылы 

дегеніміз  –  елдіктің  жылы  деген  сөз. 

Тәуелсіздігіміздің туын жоғары көтеріп 

нығайту  тек  қана  тұрақтылықтың 

арқасында 

жүзеге 


асады. 

Ал 


тұрақтылықтың негізінде бірлік жатыр, 

– деді ҚХА төрағасының орынбасары 

Ералы Тоғжанов. 

Акция  барысында  жергілікті  тұр-

ғындарға  қаржылық  және  әлеуметтік, 

денсаулық 

кеңестері 

беріліп, 

спорттық-мәдени шаралар өткізіледі.

Сондай-ақ,  Астана  станциясынан 

«Саламатты Қазақстан» медициналық 

пойызы  да  аттанды.  Әлеуметтік 

пойыз  шалғай  станциялар  мен 

жол  айрықтарындағы  тұрғындарға 

білікті  дәрігерлік  көмек  көрсетеді. 

Мыңдаған  адамдар  дәрігерлік  тексе-

руден  өткізіліп,  халыққа  тұрғылықты 

жерде  емдеу,  шағын  оташылық  пен 

медициналық  кеңес  беру  шарала-

ры  көрсетіледі.  Сонымен  қатар,  Ал-

маты  мен  Ақтөбе  станцияларынан 

да  оңтүстік  және  батыс  бағдарларға 

«Денсаулық»  және  «Жәрдем»  пойыз-

дары шығады.

Айта 

кетейік, «Қазақстан 

теміржолы»  ҰК»  АҚ  соңғы  жылда-

ры  шалғай  станция  тұрғындарына 

көмек 


көрсететін 

арнайы 


мамандандырылған 

медициналық 

пойыздарды ұйымдастыруды дәстүрге 

айналдырған.Гауһар ЕРЕКЕШОВА 

№ 12 (1124)

ЖҰМА, 27 НАУРЫЗ 2015 ЖЫЛ

ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

Халықаралық әйелдер күнімен!

«Менің Қазақстаным» 

пойызы сапарда

Промежуточный итог

Қазақстан халқы Ассамбле-

ясы жылына, Ұлы Жеңістің 

70 жылдығына, Қазақстан 

Конституциясының 

20 жылдығы мерекелеріне 

орай Астанадан «Менің 

Қазақстаным» пойызы 

сапарға шықты.

В  2014  году  в  рамках  программы  «Дорожная 

карта занятости 2020» на постоянные рабочие ме-

ста  было  трудоустроено  151,5  тыс  человек,  42,2 

тыс  -  трудоустроены  временно.  На  реализацию 

программы  из  республиканского  бюджета  было 

выделено 94,5 млрд тенге.

Всего  в  прошлом 

году  по  вопросам 

участия в программе 

в  центры  занятости 

обратились 

212,7 

тыс человек. Из 

193,7 


тыс 

участников  програм-

мы  на  момент  обра-

щения безработными 

являлись 113 тыс 191 

человек (58,4%), самостоятельно занятыми – 79 тыс 

308  человек  (40,9%),  частично  занятыми  наемными 

работниками - 1 240 человек (0,6%).

Большинство трудоустроенных относятся к эконо-

мически активному населению. Так, доля молодежи в 

возрасте до 29 лет составила 43,5 % (84 тыс 269 че-

ловек), доля лиц от 30 до 50 лет – 44,5 % (86 тыс 431 

человек),  лиц  от  50  лет  до  достижения  пенсионного 

возраста – 12 % (23 тыс 39 человек).  

Среди участников программы: малообеспеченные 

–  27  тыс  человек,  выпускники  учебных  заведений  – 

7,5 тыс человек, лица с ограниченными возможностя-

ми – 5,6 тыс человек, оралманы – 396 человек.

На реализацию первого направления программы, 

предусматривающего  обеспечение  занятости  через 

развитие  инфраструктуры  и  жилищно-коммунально-

го хозяйства, в 2014 году было выделено 52,8 млрд. 

тенге. Начата реализация 1 тыс 994 проектов, связан-

ных с текущими и капитальными ремонтами объектов 

здравоохранения,  культуры,  социальной  сферы  и 

многих других. Трудоустроено 23 тыс 793 человека, из 

которых 12 тыс 721 – участники программы или 53,5% 

от числа трудоустроенных. После завершения работ 

по первому направлению на постоянные рабочие ме-

ста трудоустроено 954 человека.

В рамках второго направления - создание рабочих 

мест через развитие предпринимательства на селе - в 

2014 году микрокредиты получили 9 тыс 607 человек, 

из  которых  6  тыс  952  человека  открыли  собствен-

ное дело (создано дополнительно 4 тыс 637 рабочих 

мест),  2  тыс  655  человек  получили  денежные  сред-

ства на расширение бизнеса. Общая сумма средств, 

выделенных  на  микрокредитование,  составила  20,6 

млрд. тенге. 

12  млрд  тенге  было  выделено  на  строительство 

инженерных коммуникаций, жилых домов для участ-

ников программы, организацию социальных рабочих 

мест и молодежной практики.

По третьему направлению (обучение и содействие 

в трудоустройстве) на профессиональное обучение в 

2014 году из республиканского бюджета выделено 9,1 

млрд. тенге, обучением охвачено 35 тыс 741 человек. 

По завершению обучения трудоустроены 17 тыс 998 

граждан. 

Для организации социальных рабочих мест в реги-

онах заключены договоры с 5 тыс 810 работодателя-

ми, в соответствие с которыми трудоустроено 17 тыс 

620 человек.  

В  рамках  организации  молодежной  практики  за-

ключены договоры с 6 тыс 712 работодателями, в со-

ответствие с которыми на постоянную работу трудоу-

строено 14 тыс 752 человека.

Третье направление программы «ДКЗ 2020» также 

предусматривает  повышение  мобильности  трудовых 

ресурсов в рамках потребностей работодателей.  

В 2014 году завершено строительство 138 домов (785 

квартир). Участникам программы и членам их семей 

выделено 183 дома или 1043 квартиры (с учетом ра-

нее построенных). В прошлом году было переселено 

3 тыс 456 человек, в т.ч. 1 тыс 586 человек трудоспо-

собного возраста, из них трудоустроено – 1 тыс 370 

человек. 

Кроме  того,  без  оказания  мер  государственной 

поддержки через центры занятости было трудоустро-

ено 87 тыс 297 человек.Пресс-служба МЗСР РК

В преддверии Наурыза в поселке Акмол 

Целиноградского  района  Акмолинской 

области  прошла  встреча  представителей 

Федерации профсоюзов РК с Акимом рай-

она Малгаждаром Таткеевым.

Торжественная презентация

В ходе встречи аким выразил заинтересованность в раз-

витии профсоюзного движения в районе. В свою очередь 

исполняющий  обязанности  председателя  ФПРК  Кайрат 

Айтуганов  рассказал  руководителю  района  о  деятельно-

сти федерации профсоюзов, их основных задачах и пре-

имуществах. Вместе с тем, на праздничной площадке для 

жителей села Акмол была проведена презентация профсо-

юза, а также устроена концертная программа с участием 

танцевальных и вокальных групп, и шоу иллюзиониста.

Андрей ЮРЧЕНКО


2

27  НАУРЫЗ 2015

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Ученическая первичкаГод за годом карьеры Соколовско-Сарбайского 

горнообогатительного производственного 

объединения уходят все глубже под землю, 

и в то же время предприятие становится 

трамплином для новых достижений молодых 

талантливых производственников.

На минувшей неделе мотивационная работа 

Молодежного совета при профсоюзной 

организации работников образования 

Щербактинского района дала результат в виде 

появления очередной первички - профсоюза 

учащихся аграрно-технического колледжа.

Карьерная молодость

В течение года ученический актив учреждения был участником 

всех  профсоюзных  мероприятий.  Предложения  учащихся  кол-

леджа были учтены при составлении годового плана работы Мо-

лодежного совета, а на его заседании ребята сами назвали дату 

создания первичной организации. Руководство колледжа является 

постоянным активным партнером районной профорганизации. За-

меститель  директора  колледжа  по  воспитательной  работе  Ирина 

Осипова и председатель первичной профсоюзной организации со-

трудников Иван Воронов неоднократно обсуждали с ребятами акту-

альность создания первичной ученической профсоюзной организа-

ции, знакомили их с Уставом профсоюза, Положением о первичной 

профсоюзной организации, принимали заявления о вступлении в 

профсоюз.

Торжественность  и  значимость  созданию  первички  студентов 

придало  присутствие  представителей  студенческого  профсоюза 

Павлодарского государственного педагогического института во гла-

ве с председателем профкома Куанышбеком Солтанбаевым. Всем 

новичкам движения были торжественно вручены профсоюзные би-

леты, а  также посвящено выступление профсоюзной агитбригады 

пединститута.

Куантай ШАКАМАНОВА, председатель Щербактинской рай-

онной профсоюзной организации работников образования. 

Павлодарская область

Всего  на  ССГПО  чуть  боль-

ше  28%  сотрудников  в  возрасте 

до  28  лет.  В  коллективном  дого-

воре  предусмотрено  множество 

компенсаций  и  льгот  для  этой 

категории  работников,  такие  как 

обучение  и  переобучение,  воз-

можность  получить  дополнитель-

ное  или  высшее  образование  за 

счет предприятия.

- В штате предприятия есть на-

чальник  отдела  молодежной  по-

литики,  а  в  больших  цехах  есть 

освобожденные  инструктора  по 

молодежи,  которые  занимаются 

привлечением работников к спор-

ту и культуре, - рассказала пред-

Конкурсное  движение,  год  от 

года  набирающее  обороты,  -  до-

казательство  того,  что  развива-

ется и само профсоюзное движе-

ние, что профсоюз не пережиток 

социалистических  времен,  а  со-

временная  организация,  востре-

бованная  педагогами.  При  этом 

председатели  школьных  про-

фкомов  –  это  неосвобожденные 

работники,  обычные  учителя  с 

большой нагрузкой, классным ру-

ководством,  проверкой  тетрадей 

и прочими обязанностями.

Конкурс проходил в несколько 

этапов.  На  каждом  из  них  разго-

релась  нешуточная  борьба,  ведь 

в  конкурсе  принимали  участие 

самые  яркие,  творческие  и  ак-

тивные  председатели  первичных 

профсоюзных организаций.

В  первом  испытании  «Визит-

ная  карточка»  профсоюзные  ли-

деры рассказывали о себе, о сво-

их  профсоюзных  организациях. 

Во  втором  конкурсе  «Правовые 

ситуации»  участники  в  течение 

десяти минут отвечали на вопро-

сы, касающиеся Трудового кодек-

са, Закона о профсоюзах, Област-

ного  и  районного  соглашений.  С 

этим  испытанием  профсоюзные 

лидеры  справились  на  «отлич-

но». В конкурсе «Домашнее зада-

седатель  профсоюзного  комите-

та  АО  «Соколовско-Сарбайское 

горнообогатительное  производ-

ственное  объединение»  Татьяна 

Шерстобитова. - Мы поддержива-

ем  в  этом  коллег,  оказываем  по-

сильную помощь.

Молодежь  часто  добивается 

на  комбинате  поста  заместителя 

директора  по  общим  вопросам, 

главного инженера, руководителя 

отдела, становятся начальниками 

цехов.  Сегодня  главным  инжене-

ром предприятия является моло-

дой,  35-летний  парень,  Сергей 

Кузьменко.

На  ранней  стадии  отбором 

таких  талантов  занимается  ин-

структор по работе с молодежью. 

В  Сарбайском  рудоуправлении 

ССГПО  эту  должность  занимает 

Шаттык Абдыкалыков. Он отвеча-

ет за работу со всей молодежью 

подразделения  в  возрасте  до  35 

лет,  занимаемся  профориента-

ционной  работой  со  школами, 

техникумами  и  вузами,  готовит 

кадровый  резерв  по  рабочим 

и  инженерно-техническим  спе-

циальностям  на  своем  подраз-

делении.  -  На  производстве  мы 

смотрим  профессиональные  на-

выки и умения молодежи, прово-

дим  конкурсы  профмастерства, 

чтобы  выявить  людей,  более 

качественно  исполняющих  свои 

обязанности, - рассказал о своей 

деятельности  инструктор.  -  Про-

водим конкурс «День дублера», в 

котором  молодых  ребят  рабочих 

специальностей  на  день  ставим 

на  ИТР  должность,  даем  шанс 

проявить  себя  на  руководящем 

посту.


Вместе  с  тем,  подразделение 

испытывает  нехватку  опытных 

кадров,  так  как  часто  отличив-

шихся ребят забирают на работу 

в управление комбината, и кадро-

вый резерв инструктора не успе-

вают.

-  Активно  работаем  с  практи-кантами,  которые  хорошо  себя 

проявляют,  -  добавил  Шаттык 

Абдыкалыков. - Мы отбираем их, 

чтобы в дальнейшем трудоустро-

ить, потому что брать человека со 

стороны более рискованно.

На  предприятии  действует 

программа  адаптации  для  вы-

пускников  вузов,  по  которой  ин-

спектор  контролирует  поведение 

новичков в коллективе в течении 

года.  Через  полгода  проверяет-

ся, проявляет ли молодой специ-

алист новые качества, стремится 

ли он к прогрессу, не зря ли учил-

ся в институте. По истечении года 

комиссия  делает  заключение, 

нужен ли такой человек предпри-

ятию.

- При этом, когда молодой че-ловек приходит после института, 

мы контролируем, чтобы ему вы-

платили  подъемное  пособие,  от-

метил  инструктор.  –  А  зарплату 

они  получают  в  зависимости  от 

разряда, и, если он приходит по-

сле  практики,  после  обучения  в 

центре при ССГПО, ему присваи-

вают больший разряд.

Кроме того, начиная от дирек-

тора,  на  предприятии  все  любят 

спорт.  Есть  дотационные  абоне-

менты  в  бассейн,  тренажерный 

зал,  которые  работникам  прода-

ются за половину цены. В резуль-

тате,  они  показывают  хорошие 

результаты  в  зимней  и  летней 

спартакиаде.  Очередное  сорев-

нование завершилось 15 марта, в 

нем в 12 видах спорта принимали 

участие работники 20 цехов.

Ежегодно  на  экскурсию  по 

предприятию  приезжают  ученики 

9-11 классов школ города Рудный. 

Вид  карьера,  огромных  машин  и 

эксковаторов  захватывают  дух, 

но у всех возникает один и тот же 

вопрос:  «Какая  здесь  зарплата?» 

Все  же,  большинство  учащихся 

приходит работать в объединение, 

так как, и расстояние от города не 

большое, и часто, их родители или 

родственники, работают в ССГПО.

Алексей МЫКИТЮК

Баталии юных 

профлидеров

Конкурс «Профлидер», 

вновь собрал лучших 

председателей ППО 

школ Федоровского 

района Костанайской 

области. Молодежь 

продемонстрирова-

ла глубокие познания 

правовых основ про-

фсоюзного движения 

и талантливый творче-

ский подход к решению 

самых актуальных во-

просов объединений.

ние «Сюрприз конкурсанта» были 

и  песни,  и  игра  на  музыкальных 

инструментах,  и  миниатюры,  по-

казавшие, что наши лидеры твор-

ческие,  одухотворенные  и  уди-

вительно  обаятельные  люди.  Не 

менее  зрелищным  стал  конкурс 

«Профсоюз  это  плюс».  Конкур-

санты демонстрировали плакаты, 

читали стихи, показывали сценки-

агитки,  пели  задорные  частушки 

на профсоюзную тему, каждая из 

которых  была  встречена  друж-

ным  смехом  и  аплодисментами 

болельщиков.  Все  участники  по-

казали  себя,  как  яркие,  интерес-

ные,  креативные,  талантливые 

люди.  А  самое  главное,  каждый 

из них умеет вести за собой, каж-

дого по праву можно назвать ли-

дером.  Их  имена  уже  внесены  в 

историю профсоюзного движения 

Федоровского района, они – часть 

истории нашей огромной страны.

По итогам всех испытаний по-

бедителями  конкурса  «Профли-

дер-2015»  стали  Бексултанов 

Болан  КГУ  «Чандакская  сред-

няя  школа»  и  Резник  Артем  КГУ 

«Минская  средняя  школа».  Вто-

рое  место  у  Васюк  Евгении  КГУ 

«Банновская  средняя  школа», 

на  третьем  -  Чумак  Александра 

КГУ  «Новошумная  средняя  шко-

ла». Победителями в номинациях 

стали Тимофеенко Светлана КГУ 

«Коржинкольская  средняя  шко-

ла» и Кисенко Анна КГУ «Костря-

ковская средняя школа».

Участники  и  гости  конкурса 

«Профлидер – 2013» единодушно 

отметили, что подобные меропри-

ятия  способствуют  повышению 

знаний  и  формированию  нового 

взгляда на профсоюз.Председатель профсоюзной 

организации работников об-

разования Федоровского р-на 

Костанайской обл. 

Марина ВЕЛИХАНОВА

Шаттык Абдыкалыков, инструктор по работе с молодежью 

Сарбайского рудоуправления ССГПО 

3

27  НАУРЫЗ 2015

ӨРЛЕУ

Еңбек нәтижесі артты

Бүгінде Байланыс және 

телекоммуникациялар 

қызметкерлері кәсіподағы 

белсенділігімен көш 

бастап келеді. Орнықты 

дамудың құралы ретінде 

аталмыш кәсіподақтың 

қызметкерлерге лайықты 

еңбек жағдайын жасап және 

оларды қорғаудағы еңбегінің 

нәтижесі көрініп-ақ жүр.

Мәселен,  Байланыс  пен  телекомму-

никациялар  қызметкерлерінің  IX  съезінде 

Орталық  кәсіподақ  комитетінің  2010  жыл-

дан  бастап  осы  кезеңге  дейінгі  есебі 

тыңдалды. Съезге Қазақстан Республикасы 

Кәсіподақтар  Федерациясы  төрағасының 

орынбасары  Қайрат  Айтуғанов,  Ресей 

байланыс  қызметкерлері  кәсіподағының, 

ТМД  елдері  халықаралық  кәсіподақтар 

бірлестігінің  төрағасы  Анатолий  Назей-

кин,  Байланыс,  ақпараттандыру  және 

ақпарат комитеті төрағасының орынбасары 

Бек  Арпабаев,  «Қазпошта»  АҚ  басқарма 

төрағасының орынбасары, басқарма мүшесі 

Мұрат  Жарылқағанов,  «Қазақтелеком»  АҚ-

ның  стратегия  жөніндегі  директоры  Батыр 

Маханбетажиев  және  өңір-өңірлерден  кел-

ген 42 делегат қатысты. 

Алғашқы  кезекте  «Байланыс  пен  те-

лекоммуникациялар 

қызметкерлерінің 

салалық  кәсіптік  одағы»  ҚБ-нің  төрағасы 

Уалшер  Байсариев  кәсіподақ  жұмысы  ту-

ралы, атқарылған ауқымды істер, кәсіподақ 

мүшелерін  әлеуметтік  қорғау  бағыттары, 

мұқтаж жандарға қаржылай көмек көрсету, 

саланың  аз  қамтылған  жұмысшыларына 

көрсетілетін көмектер, келешекке жасалған 

жоспарлар жөнінде баяндама жасады. 

–  Біздің  әлеуметтік  әріптестеріміз 

кәсіподақтың қауқарлы екеніне сенеді. Байла-

ныс  және  телекоммуникациялар  кәсіподағы 

өзінің  барлық  серіктестерімен  мәселелерді 

шешуде  өзара  сыйластыққа  негізделген 

қарым-қатынасты  орнатуға  бар  күшін  сала-

ды. Салалық кәсіподақ өзінің негізгі міндетін 

орындайды – бұл ең бастысы еңбек адамы-

на қамқорлық таныту, оған өнімділігі жоғары 

еңбек етуге қажетті жағдайларды туғызу және 

ол компания имиджін сақтау үшін күреседі, – 

деп атап өтті төраға. 

Соңғы  бес  жылдың  ішінде  кәсіподақтың 

туын көкке көтеретін жас мүшелердің қатары 

көбейіп,  оларды  кәсіподақ  жұмысына, 

еңбеккерлердің құқықтарын қорғауға үйрету 

үздіксіз жүзеге асып келетіні жасырын емес. 

Мәселен,  байланыс  операторларын  тар-

та  отырып  кәсіподаққа  мүшелікті  ұлғайту, 

кәсіподақ 

мүшелерінің 

денсаулығын 

нығайтуға  қамқорлық  жасау,  кадрлар 

мен  активті  оқыту  бойынша  жұмыстарды 

ұйымдастыру, 

ақпараттық 

жұмыстың 

нәтижелілігін жақсарту, кәсіподақтың жалпы 

қаржылық жағдайын нығайту және салалық 

кәсіподақтың  қызметіне  қатысты  басқа 

да  жұмыстармен  айналысу  мәселелеріне 

жастардың да қосып жатқан үлесі аз еместігі 

жиын барысында айтылды. 

Бүгінде 


кәсіподақ 

ұйымдарының 

қызметкерлерді құқықтық қорғауы олардың 

жұмыстарының тиімділігі мен нәтижелілігін 

көрсетіп, 

әрі 


кәсіподаққа 

мүшелікті 

ынталандыруға оң әсер етіп келеді. Мұның 

дәлелі  ретінде  «Қазпошта»  АҚ  және 

«Қазақтелеком»  АҚ  қызметкерлерінің  98% 

пайызы кәсіподаққа мүше екенін айтуға бо-

лады. Ендігі кезекте, бұл санды әлі де есе-

леу мақсаты жолға қойылып отыр. 

Съезд барысында биылғы жылы салалық 

кәсіподақтың  мемлекеттік  тіркеуден  қайта 

өтуі сөз болып, соған сәйкес кәсіподақтың 

жаңа Жарғысы қабылданды. 

Бұдан  кейін,  съезде  Кәсіподақтың  жаңа 

төрағасын  сайлау  шарасы  орын  алып,  3 

үміткер  қатысқан  альтернативалы  түрдегі 

сайлау қорытындысында Уалшер Байсари-

ев қатысушы делегаттардың көпшілік дауы-

сына ие болып, көптің қолдауымен сала бас-

шысы  болып  3-рет  сайланды.  Жан-жақтан 

келген  делегаттар  оның  еңбекке  деген  зор 

сүйіспеншілігі  мен  қызметіне  адалдығы, 

аталмыш саладағы тәжірибесі мен біліктілігі 

кәсіподақ  ұжымын  әлі  де  биіктерге  бастай 

беретінін бір ауыздан жеткізді.

Осындай  жүйелі  жұмыстар  нәтижесі 

берекеге  әкеліп,  бірқатар  кәсіподақ 

белсенділеріне  ерен  еңбектері  үшін 

Халықаралық  кәсіподақтар  бірлестігінің 

(ХКБ)  медалдарымен  марапатталды.  Ин-

вестиция  және  даму  вице-министрі  Асқар 

Жұмағалиевке  және  сала  кәсіподағының 

төрағасы 

Уалшер 

Байсариевке Халықаралық  байланыс  қызметкерлерінің 

кәсіподақтарына  сіңірген  еңбегі  үшін 

бірлестіктің «Алтын» ордені табыс етілді.

Сонымен  қатар,  Байланыс  пен  теле-

коммуникациялар 

қызметкерлерінің 

салалық кәсіподағының Салалық кеңесінің 

жаңа  құрамы  сайланды.  Бұған  қоса, 

Қазақстан  Республикасы  кәсіподақтар 

Федерациясының  XXIV  құрылтайына 

қатысушылардың  қатары  анықталып, 

алдағы  ауқымды  іс-шараларға  қатысты 

негізгі  жоспардың  мазмұны  сөз  етілді. 

Елімізде  кең  көлемде  аталып  өтілгелі 

отырған  «Қазақ  хандығына  550  жыл», 

«Ұлы  Жеңістің  70  жылдығы»,  «Қазақстан 

халқы  Ассемблеясына  20  жыл»  тәрізді 

мерейтойлардың 

қатарында 

«ҚР 


кәсіподақтар 

Федерациясының 

110 

жылдығы»  мерекелері  тұрғаны  жиын барысында  айтылып,  барша  кәсіподақ 

мүшелерінің мерейін арттыра түсті.
жүктеу 342.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет